Вы находитесь на странице: 1из 27

1.

Bng ch ci ting Hn

1.1. Cc nguyn m & ph m c bn


1.1.1. ,,

cch c
a

nguyn m

- li nm v tr thp nht .m ming to m thanh pht t khong


gia phn trc v phn sau ca ming .
- li nm v tr cao nht .m thanh pht ra t phn trc ca
ming .
- m pht ra t phn sau ca ca ming .trn mi khi pht m .
1.1.2 ,,

cch c
o

nguyn m

- v tr li ca cao hn ca nhng mi khng m rng nh a


- v tr li thp hn so vi trn mi khi pht m .
- ming hi m khng chm vo hm trn v di ca ming .
m trong ting hn su hn ting vit .
1.1.3 ,, ,

cch c
ya

yo

yu

nguyn m

cch c cc nguyn m ny ch cn thm y pha trc c luyn sang


cc m +a,o.....
1.1.4
-khi ph m ng u mt m tit n l mt m cm .chng ta
khng cn pht m n .(Vd: ch cn pht m u + yu l c )
1.1.5 ,
Hai m ny u c pht m qua mi ,v ng pht m qua ming
ng .
ph m
cch c

1.1.6
-c l R/L trong ting thun hn khng c t bt u t m .ch
yu l cc t c ngun gc t nc ngoi .(Vd: Radio)
1.1.7 ,,,

cch c
b/p

ch

g/k

- hai mi hon ton khp cht ri bt ra .


- lung hi gia vng li v rng
- lung hi b chn li pht ra sau li .
- hi b chn li cung li .
1.1.8
-c c ging s trong ting vit lung hi xt vo gia li v rng .
1.1.9 ,,,

cch c
ph(bt hi)

th

ch(bt hi)

kh

- c gn ging (P) nhng bt hi


- c l th
- c l () Ch nhng bt hi
- c l Kh
1.1.10

-m pht m bt hi nh gn ging vi H trong ting vit .


1.1.11 .

cch c

- ming m v v tr ca li thp gn ging trong ting vit


- ming m v tr li thp gn ging E trong ting vit .
1.1.12 ,

cch c
y

ye

- cch c gn vi . ch cn ni m y pha trc c lt nhanh


sang m hoc e .
1.1.13 ,,

cch c
wa

we

-cn lu gn nh khng c s khc bit gia &


1.1.14 ,,

cch c
Wo

wi

1.1.15

- c l i .mc d l nguyn m i nhng vn c l mt nguyn


m n .

1.1.16 ,,,, .
- cc m ny c to thnh do gp i ,,,,.
-Khi pht m ch cn bt hi cc ph m n .
Cch c nguyn m v ph m

Ghp ph m v Nguyn m

2. Cch vit Hangeul


2.1 Cc nguyn m-

ya

yo

u
7

Thuc

Ci u

Ngi sao

Ci nn

Nh th

Sa

yu

ye

Qu cam

Tu ha

Xe ti

Ht

a tr

Con cua

wa

we

wo

we
9

Trng

Tri cy

Con ln

Bn tri

tin Hn
quc

Bi bn

wi

Tai

Bc s

2.2 Cc Ph m-

g,k
giyok
n
nin
d.t
digt
r,l

Cng nhau

Ti

Thit k

10

ril

yu

m
mim

Vn chng

b.p
bip

Cm

s
siot

o,ng
ing

j
jit

ch
Chit

k
kik

Khch hng

Em gi gi anh trai

Bng hng

Rt

Ci mi

11

t
tit

Ph
pip

H
hit

Kk

ssanggiyeok

Tt
ssangdigt

Pp

ssangbip

Ss
ssangsiot

Vit Nam

C ph

Em trai gi anh

Hoa

12

bnh m

Gy s

Jj

M en

3. Cu to ca ting Hn
3.1- Cu trc mt ph m v mt nguyn m (n hoc kp):
+=
+=
+=
i vi nhng nguyn m ng bit lp nhng c ngha, trong cu trc
ting Hn n c vit thm u cu. V d:
+=
+=
3.2- Cu trc mt ph m u, mt nguyn m (n hoc kp) v mt
ph m kt thc:
++=
++=
++=
3.3- Cu trc mt ph m u, mt nguyn m v hai ph m kt thc:
+++=
+++=
3.4 V tr ca nguyn m -
- Nguyn m ng bn phi ph m :
Vd: .,. ....
-Nguyn m ng di ph m :
Vd: ,, ....
-Nguyn m kt hp :
Vd:,, , ...

13

5. Ph m cui ca m tit ()
-Patxim l phn nm di cng trong cu to ting Hn
VD:
Ting Hn
Patxim
Cch c
xeng

Man

Mc

An

Ch :
+c thnh (c/k)nu cc Patxim l ,,,,
VD:

Cch c
xc t

Mc x r

Mak kk

cc t

Bc

xc

tc

bc th

nl c myon

Ch Hn

c thnh (n)nu cc Patxim l ,,

Cch c
n ch ni

Kon xhn th

Un chn

Ch Hn

+c thnh (t) nu Patxim l ,,,,.,


VD:

14

Cch c
tt t

t t

mt t

cht t

ct t

cht t

t t

Ch Hn

+c thnh nu cc Patxim l ,,,, VD:


VD:

Cch c
al t

bal t

xil th

hal th

u k x l

Chal kk

nl b myn

bp chi

Ch Hn

+c thnh nu cc Patxim l ,

Cch c
cum

cham

tam t

xam t

kul m ni ka

Ch Hn

+c thnh nu patxim l ,,,


Cch c

Ch Hn

15

kp xi

cp t

l ph

op t

+c thnh nu Patxim l

Cch c
cang

cng hang

xeng

Ch Hn

Ch :
1. Trong cc trng hp kt hp vi cc nguyn m th cc Patxim
,,,,,,,,,,,,,. ch vi l khng chuyn sang
pht m thnh m u tin ca m tit sau .
2. pht m kh trong ting hn l khi pht m cn un li VD:
Ch hn
Cch c
Tc ci

Xhe cl

Bc k

Tl nyo kh r

X ni

Mt t ni

xi

Na ch

K xh r

Ta rl

A ph

16

kang tang n

3. ng ha ph m :khi ph m cui cng ca m tit gp ph m tip theo ,c


3.1trng hp ph m c pht m ging vi ph m k tip .cng c khi
c hai ph m ging nhau b thay i c hai .
.[,,] +[,]c thnh [ ,,]+[,]
a. khi []ngtrc [,] th c thnh []
:m ni t.

VD: :im mt .

b. khi [] ng trc [,] th c thnh []


Vd: Man mi n ri

. min nn t

c. khi []ng trc[,] th c thnh []


Vd: Beng man

. beng nin

3.2+ [,]c thnh [,]+[]


khi [] ng sau m mi [,] c c thnh []
:chng n

Vd: :m nic

3.3 .[,]+[]bin thnh[,]+[] ri chuyn

thnh[,]+[]

khi ng sau . th pht m thnh v chuyn thnh nn ,


chuyn thnh cc m mi ,
Vd:: xim ni

.:Beng ni

3.4. [ ]+[] c thnh []+[]


m ng sau m mi th thnh
Vd: :Phan tan nyc

. :Xin mun n

3.5.[]+[],[]+[] th u thnh []+[]


Khi ng trc hay sau th u c thnh .
Vd: : chl li .

:il lyn

6. Ph m i xng
n gin
th lng

Bt hi

Bt hi

cng
Cc ph m i xng u c v tr pht m ging nhau ch khc v sc bt hi khi
pht m .

7. Luyn Tp pht m


Cm n

17

m trng

Cuc tn gu

ng ni

Qu chanh

Piano

Taxi

Khoai ty

M si

Quc gia

S t

Bt ch

Ngi bt

Bt my

Ba n

Khch sn

My tnh

Radio

Hambg

Camera

Tv

Ice-Cream

Bnh m

i dng

Thc k

Bt lng

Bt bi

m thc

8.Bi tp pht m-

18

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.,, ,
12. ,,,,,,.
13. ,.,,,,,
14.,,,,,..
15.,,,,.
16.,,..
17..
18.,,.,
19.,
20..,

19

9.c cu-
1.
2. ?
3.() ?
4. ?
5. ?
6. () ?
7. ?
8. .
9.
10. .
11. .
12. ?
13. .
14. .
15. .
16. .
17. .
18. .
19.
20. .

20

10. nh my ting Hn
hc ting Hn trn my tnh bn cn ci t Font v B g ting Hn quc.
Bng ch ci ting Hn v phm g tng ng

Cc bn c th vo trang http://wWw.uaiclub.tk mc phn mm ngn ng - Download


Korean font v lm theo hng dn.
Ch thch:
+Dng mu :K t ting
+Dng ch mu xanh: Shift + phm tng ng
+Dng ch mu ghi: Nt trn bn phm
Qui tc g:
- Bng trn l ch n, thng 1 ch c >1 ch n, g ch n th nhn bng trn
nh vo:
V d:
=a
=q

21

= Shift-T
=t
=e
= Shift-E
Khi mun nh ch i hay ba: nh cc b theo th t t tri -> phi, t trn -> di
V d:
= qm
= Shift-q m
= shift-e h
=xnx
= Shift-t n Shift-t;
= Shift-t u
= Shift-r h
= gmg.
- Bn c th khng nh ci bng trn, bn nh lon ln cng c, khng phi th
xo nh li, ch cn bit t tri -> phi, t trn -> di, v chng s nhp li ...v
thnh thong cng nn bm nut Shift (nt ny thng gp i 1 k t ln).
1 s v d:
Anh yu em = (tk fkd go)
Ti = (sk)
Bn= (sj)
n = (ajr ek)
Dy = (rk fm cl ek)
Hc= (rhd qn gk ek)
i = (rkek)
Sch = (cor)
V = (rhdcor)
Khng bit = (ah fm rp+shift+t ek)
Cm n = (rh ak dnj)
Lu :
-Down load v ci t Theo hng dn ti wWw.uaiclub.tk
-C th thay i cc thit lp thng s ca b g thun tin s dng theo ring
ca mnh.
-Nu thng xuyn g ch ting Hn th nn s dng bn phm kt hp ting Anh v
ting Hn, trn bn phm ny c phm hon i gia 2 kiu g.
-Cho d s dng bn phm ting Anh hay ting Hn th vn phi ci t b g v font
ch ting Hn.

22

11.Cc t ng s dng trn lp hc


?
Ti xin c gii thiu tn trc nha?
.
Bt u.
!
Lm n gi trt t(Yn lng).

Hy m sch ra

Hy xem sch.
.
Hy ng sch li.
.( )
Hy c.
.
Hy nhn y.
.
Hy nghe k.
.
Hy c theo.
.
Hy tr li.

Nghe v nhc li
.
23

Bt u t KimJun c th xem.
.
Tr li(Cu hi)
.( hoc )
Hy vit.
?
Hiu khng?
, .
Vng, ti hiu.
(), .
Khng, ti khng hiu.
.
Ti vn cha hiu.
.( )
Ti khng nh
?
C cu hi khng?
(), .(Hoc , )
Vng, ti c cu hi.
(), .
Khng, khng c .
! .
Thy i, em c cu hi.
.
y l bi tp.
() .
Lm n ni chm hn mt cht.
.
Xin ni chm ti c th hiu .
.( )
Ti khng nh.
?
Chng ta cng tho lun mt ln ch?
1 .

24

c bi s1 tr li cu hi.
.
t cu hi vi cc bn khc
Test ?
Test trong ting Hn ni th no?
?
Bn ni kim tra a?
?
Khi no thi?
.
Hy ni bng ting Hn.
?
Lm n hy ni li mt ln na.
.()
chnh xc y.
.
N khng ng ri.
, ?
Thy i em c mt cu hi.
.
y l bi tp.
.
Hy xem li i.
?
y l ci g?
?
Kia l my tnh phi khng?
?
l sch gio khoa ting Vit phi khng?

Hm nay chng ta dng li ti y.
?
S in thoi l s my?
095-330-9857(--).

25

095-330-9857
?
Hm nay l ngy my thng my?
4() 2().
Ngy 2 thng 4.
?
By gi l my gi?
9() 30().
9 gi 30 pht.
.
Trong gi hc khng c ng .
.
Ti khng c c ch Hn.
?
Nu khng c sch ting Hn lm sao m hc c?
.
Khng c ai trong lp.
.
Ti vn cha lm bi tp hm qua .
.
ng b hc ting Hn nha.
.
Ci ny khng phi l ca ti.
?
Chng phi ci ny hc ri sao?
?
Chng phi ln trc cho ti bit ri sao?
?
Ti c th lm bi tp mt mnh ch?
!
Anh ang hc ting Hn y !
?
Lm th no hc ting nc ngoi nhanh nh?
.

26

Hc ting Hn chc kh lm.Anh ni g th(bt bnh).
?
Tt nghip xong bn s lm g?
, .
Bn c tr nh tt tht y cn nh c tn mnh na .
.
C iu g mun ni th hy ni i ch.
.
Mang cp sch ri i ra ngoi.
.
Ti ang c sch lm n gi trt t cho.
?
Bn c thy hc ting Hn th v khng?
.
ng n mun
.
Bn hy th mt ln i.
.
Ti s th.
.
Quyn sch ny rt hay.
.
Tun ny ta bn tip
?
Bn l sinh vin nm my?(What year did you enter university)?

27