Вы находитесь на странице: 1из 127

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
,
2008

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- 18 ( )
.
,
(smriti digests), .
, 90 (
91 93 ).
, 10 14 . .
9 .
,
.

.
: 1). 151
; 2). 5275 ,
; 3). 7690 ,
, ,
.

, .
, (5.14).
-,
,
.
, ,
, , (74.124 125, 137, 204 - 205).
-
(53).
. , (71.73).
- : The
Kalikapurana. Text, introduction and translation in English by Prof. B. N. Shastri. Delhi-7: Nag Publishers, 1991.
1 20 52 62 (
-. ,
, ,
.
: -
, , ! (
-),

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- -,
: 1.
( ,
-), 2. (
, ), 3.
( ,
), 4. .
, 1 63.
,
- .
,
- .

, (based on the
Harvard-Kyoto convention):
w.

A B B Y Y.c

a A i I u U R RR lR lRR e ai o au M H
k kh g gh G c ch j jh J
T Th D Dh N t th d dh n
p ph b bh m y r l v z S s h
:
a A e o M

T T

,
,
.

-

- ( )
. ,
.
( -, )
, - , .
.. , ,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


, , (-, .
10).
,
, - .
, ,
- (smRti-nibandhakArAs) 13 . ,
, ,

.
, ,
, ,
(-, .10).
. , (13 .)
- : yad
idam kAlikAkhyaM ca mUlaM bhagavataM smRtam, a -,
, ( ,
,
-, .
-) (-, .11).
,
-. - ,
, - ,
. ,
,
,
.
, - (-, .11-12).

, I, 1.17-20 (12.), I,45-52; 1.2.-11-15
. (12 .), I,123.17-20 (12.), I,3.13-16 (, . 12-13).
. .. ,
- ,
, , , , ,
, . .
, , -
(-, . 14). , ,
, -
,
, .
-,
- -.
,
,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

-. , , ,
- , . - (
) (-, .16).
, .
,
,
, :
, , [ ,
], , - [],
, , (kAlikeyam samAyAti
savarNA te sakhIti tam / pazyed yasyAs tathecchantyAH proktvA jagrAha tat
kucau) (14.25)

,
(-, .16).
w.

A B B Y Y.c


,
.
.
:
1. (Venkateshvar Press, 1891, 1907);
2. (Panchanan Tarkaratna, 1910; 1979);
,
, ,

, ,
, ,
( , . 37);
3. (Hrishikesh Shastri, 1911);
4. (H.P. Venkata Rao),
;
5. (Biswanarayan Shastri,
Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, 1972);
6. (Nag Publishers, Delhi, 1992).
.
.
1910
, ..
, .
(-, . 17, 21, 22).

,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
(-, . 21).
w.

A B B Y Y.c


(1891, 1907) 93 .
(1910) 90 ,
1911 91 .
. (1972) 90 ,
, 1910 (-, .
21).
(
),
(-, . 22).
-
, 98 ,
(-, . 22).
,
(smRti-nibandha-kArAs) . ..
, .
, , ,
, (-, . 23).
, ,
, (1097-1133), ,
(1104-1155) ( )

- (1115-1130).
, (1630-1670),
(1- 17 .)
( ) -, -
(1560-1610).
,
, ,
(-, .25).
,
, .
, .
--, ----,
-- . (-, . 17).

-
Asiatic Researches 1799
,
(.. ,
), W.C. Blaquiere.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
, ,
. ,
,
,
. , , .
, .
.
,

, ,
,
, .
, , ,
( , .
2).
. ,
,
. .
. 1947 .
. 1938 .
;
, , -,
, ,
,
( , . 2 - 3).
. ,

, , .
, , , ,
7 ... .
,
,
10 - 11 . , ,
-, --
-- - ;
14 ( , .
3).
,
, ,
,
, . ,
,
,
, ,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


( , . 3-4).
, ,
, ,
, ,
, ,
( , . 4).
,
.
, (Farquhar, Renou
Filliozat, Gonda), )
. History of Dharmasastra ,

(Durgapuja), (upacaras)
( , . 4).
,

. 14
, .
,
( , . 5).

. .
---, 1920 ( , . 5).
-
. . . 52 65 ( 54
69), Worship of
the Goddess according to the Kalika-purana (-).
,
, , .
.
, 1907
1910 . .
. ,
,
,
, .

( 1668 ),
( , . 37).
,
,
, , ,
, (, ),
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
. ,

,
.

, . (-).


, :
, ,
, ,
.
. Hindu Goddesses ().
,
(
) (, . 108 109).
,
(, . 145, 147).
. History of the Shakta Religion
(). ,
, ,
. ,
(, . 164 165),
(, . 166).
w.

A B B Y Y.c


. ,
.
, , .
,
.
,
. (38.123),

(38.130). ,
(, )
( ,
). -, , 16
,
, , ,
(-, .51-52).
.. , , ,
- 7 - 9 . ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

10 - 11 . . :
, , ,
, , ,
, ,
, 900 ... (Hazra; Studies in the Upapuranas, . 296, .
-, . 54),
, , ,
- ,
(Hazra, Ibid, . 296).
.
, ,
. ,
, ,
,
, . ,

- - (-, . 54).
,
,
, , , ,
, , ,
,
7 12 ., ,
() ,
, ,
,
(-, . 55). ,
(49)
(-, . 57).
,
10 14 . 14
. . .
,
,
(. Barua K.L., Early History of Kamarupa, . 163,
-, . 58).

,
(55.17). dharmapAla .
, ,

(-, .58).

,
. ,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

11 - 12 . (, . 58).
.. 10
, -, ,
, (12601270) (1271-1309),
(1275-1310) (1097-1113)
(-, .59).
.
. . ,
,
14 .
,
14 . ,
, -, 13 (, . 59).
, .
, ,

.

(1310-1365) (-, .61).
, ,
. , ,
,
,
. , , , ,
10 ,
985 1000 . ..
,
. , ,
,
. . , ,
10 .
( 11 .).
, , ,
,
(-, . 62 - 63).
, , . , ,
, , ,
11 (-, . 64)
, ,

.
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, (500 .) - (600 .).


,
(-, . 64).
,
,
.
-. .
, (, .65).
.
, ,
. ,
,
(-, . 65).
, ,
800 . . .
.
. ,


(830-860.) ,
, ,
. ,
().
, ,
, , .
. 81- ,
.
.
,
, ,
.
.
, , ,
, , ,
. , ,
(-, .66).
. , ,

, 81- ,
. .
,
(830-860)
, 9 (-, . 67).
. .
,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, 7 11 .
, (11 .)
; .
, 11 (-,
.67).
, . ,
, 11
. , ,
, ,
(-, .
67).
w.

A B B Y Y.c

,
!
( -)

52 75.
,
. ,
, , ,
, .
,
, .
,
, ,
,
- .

.
, . ,
, ,
(gaNa-pati), ( ,
. 6).
, ,
,
. .
,

, .
.

,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
( ,
. 6).
,
. 52 56,
--, .
,
,
. - (
--, --),
,
( , . 7).
59-
. -. , , ,
-- ( , .7).
, ,
62-65. :
, ,
, , . ,
, , -: , - .
-, -,
, : ,
, ( , . 8).
66 - 71 : 66
(),
, 67
( rudhirAdhyAya ),
68 - 71
(upacArAs). 73
-, 79 ,
( , . 8)
, ,
, ,
,
,
( , . 8).
,
, ,
. ,

,
, .
58, devI-tantra,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

74, .
(vAma-bhAva,
vAmAcAra) ,
,
, ,
(74.137, 204-205; 58.8-9).
, :
( , .9).
, ,

, , , . 58, 62, 67 72
,
(. 62:
, ,
,
, ,
(62.48-50).
axis mundi,
(62.40-44, 57-63).
, (yoni) ,
( , . 9).
,
. , ,
,
,
( , . 10).

, ,
, - ,
, . 59
- 61. :
,
.
, - ( , . 10).

. ,
.
, ,
- . -
, ,
,
, ( ,
. 10).

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, ,
. - ,
:
(paramezvarI, 59.93), (ambikA), (mahAdevI)
(devI).
(prakRti, 62.64), (zakti, 56.3),
(jagatprasU, 62.20).
(lIlA), ,
(mAyA).
(jagaddhAtrI).
, , (jaganmayI, 56.3;
58.48). ,
. ,
, ,
,
, , ,
. , ,
, (62.51 - 56)
paJcamUrti (64.74; 64.90); , ,
. ,
, (vAhana, 58.66 - 67)
(54.8; 60.63) ( , . 31-32).
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
. ,
,

: , ,
, , , .
. ,
,
, , , .
, . , , ,
, ,
, .
, , ,
.
, , ,
.
(58.52)
,
. ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

(mUla-mUrti, 58.48),
, (58.50). ,
.
. ,
, , - -,
, , .
. , 58.54: saMgatA girau 62.55-56; -, XXXIX.6:
yajeddevIM kAmAkhye giri-kandare; , VII.38, 15-18: zrImattripurAbhairavyAH kAmAkhyA-yoni-maNDalam/bhU-maNDale kSetra-ratnam
mahAmAyAdhivAsitam// ..; , III, 80, 113: kAmAkhyaM tantra
rudrasya tIrthaM devarSi-sevitam/ tatra snAtvA naraH kSipraM siddhim Apnoti
bhArata.
,
( , . 32).
:
(zAnta) (ugra),
.
, , kAma
(62.1 -2). , ,
: , , ,

(62.81 82).
(yoni)
, - (62.88),
, .. , .
,
(58.57-59). , ,
( , . 32-33).
, ,
.
, (53.24-34).
(58.43; 63.135-137),
. ,
, ,
. ,
,
.

. , ,
,
. ,
- (nIla) ,
, -. ,
, ,
, .
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


( , . 33-34).
,

(pITha), .. , ,
, ( ), ( ),
( )
( ). 18

, . ,
,
(64.43; 67.67 - 70). , ,
, , ,
,
,
. , -, ,
:
(kRta-yuga), (treta-yuga)
-, (dvApara-yuga) (kali-yuga)
, .
,
( , . 35).
, ,
.

,
, .
, (pArvatIyas).
,
, (DAkinIs)
, ,
, .
,
, ,
( , . 35).
,

,
,

, .

, ,
.

,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

. ,
, ,
1 ..
,
, ,
, .
,
,
( , . 36).
w.

A B B Y Y.c

,
, ,
, .
,
(74.124 - 125). ,
, , ,
, , , , ..

(mahAyaJja) (74.127-128), ( , . 28).
, , ,
, ,
(74.140), ,
, ,
. , , ,
, ,
vAma (74.135); ,
, : ,
, , , ,
(74.136 - 137). ,
,

(
, . 28-29).
.
, .
, , ,
, , , ,
,
(58.6). ,
,
(58.7-8);
, , , , , ,
, , (60.7; 74.118). ,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
. , (74.120 - 121).
, ,
(58.8 - 9).
, , ( , .
29).
w.

A B B Y Y.c


( 52-55)
, ,
.
, ,
.
, .
(kavaca) ,
.

- -, (,
.) .. ,
.
, ,
,
(siddhi) (56.52-58). ,
, ,
. : guTikaJjana,
pAtAla, pAdalepa, rasAyana, uccATana . (56.57).
, khaDga,
antardhAna, khecara bhUcara. , ,
: guTikaJjana , ,
; pAtAlasiddhi ;
pAdalepa , ,
; rasAyana
; khaDga ,
, ; antardhana
; khecara , ,
, bhUcara (
, . 24-25).
,
, ,
,
(56.66-67). :
,
,
(72.71). ( , . 25).
. , , ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, (dvI),
(72.72 - 76).
w.

A B B Y Y.c


, ,
, , ,
. ,
(60.25 42).
,
, ,
, , .
(60.28).
, :
// ,
(60.41 42). ,
,

. , , ,
,
, ,
.

. , ,
,
.
62 (1 - 50) .
,
,
(62.7 13). (62.14
16).
, , ,
, (62.17 18),
.
-, .
, , , ,
(62.36 37).
, (62.38 - 44). ,
,
,
( , . 133). , ,

(medinI, medas ).
(61.49 - 60).
-

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
.
:
( ) (61.55),
( ) (61.59
60), (61.71) , ,
(61.98 99).
(61.111).
, ,
.
,

(61.2 11; 62.51 58), ,
.
,
(17.39 50),
, ,
, (61.2 3, 6 8). ,
,
,
, .
w.

A B B Y Y.c

-
-
, ,
() ,

([], ).
.
,
.

. ,
-,
.
.

.

-, -,
.
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


(, . 101; , . 272).
.,
, ,
, .
,
, ,
, ,
,
, ,
,
- .

,
,
, ,
. ,
,
,
.
, ,
, ,
.
,
-

, ,
, , ,
.
,
,
(, . 105).
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, .
, ,

-
, -,
.

,

(, . 34).
., -
: -
,
.
, ,
(, . 53).
. ,

.
, ,
. ,
, , ,
.
. ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
. ,
,
,
. ,
.
, .
,
, ,
.
(, . 115).
,
.

, - -.
,
11-12 .
,
. ,
.
.
,
, , , ,
. ,
,
(VII. 37, 31-33).
, ,
, . ,
,
,
. ,
. ,
. .
, (71.73).
.
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
. 2-19 ,
900 . ,
, 107 .

.
,
.
, .
.

.
: ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

(V.2, 1 V. 9, 35) (, . 102).(V. 9, 36 V. 18, 53).
,
(V. 18, 54 V. 20).

. .
1. ,
, ,
. ,
, (60.58-80).
2. ,
. ,
,
: ,
(), (60.81-135).
3. ,
, ,

,
(60.136-161).
,
,

, ,
. ,
,
.
, .

.
, ,
.
, (V.
16, 14-65). , ,
(V. 18, 21-25). ,
,
, (V. 17, 1 V. 18, 18).
, ,
. :
, ,
! (
,
, ,
, (V. 12, 4 - 8; V. 16, 32 - 35).
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, ,
, ,
(V. 10. 32) (, . 104-105)). ,
( ) -
. ,
- . ,
:
. , ,
, :
, ,
. -
, .
, , ,
, ,
,

() .
,
.

,
,
(V. 9, 43 46, 61 74).
, (V. 10, 1 21).
(V. 9, 44),
(V. 9, 46). , ,
, (V. 16, 5 6), , ,
(V. 12, 12).
, , ,
- (V. 16, 9 11).

, , ,
. . (60. 57 63).
(60. 119),
(60. 57, 119), .
.
, ,
.
.
. ,
(V. 18, 62 66).
,
. ,
(60.86),
. ,
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
(60. 83, 124 125).
, ,
:
, ,

.

,
.
, ,
- .
, , .
,
, (V. 26, 21)
( ), .
:

, () (80. 123-125).
, ,
, 30 . 108
.
, ,
,
, . ,
,
.

(
)
( ).
-, ,
, , ,
. ,
(60. 75-79), ,

(60.57), ,
. -, 30 . 108
,
, .
,
(60. 158-161).
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,
. ,
.
, (60. 85 89).
, ,
. ,
, (V. 11, 37 42).
:
, ,
, , , .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
.
. ,
,
, ,
, -,
(V. 2, 1213) (, . 40).
: - , ,
,
,
(60. 96-100).
, ..
, :
(, . 40) (
).
, (60. 101-103).
,
(60. 104-105).
,
, , ,

(60. 106-108). ,
, ,
, , ,
(60.
109-128). , ,
, ,
30 . 108 . ,
(60. 129-135).
,
. ,

, ,
, ,
(V. 2, 17-31).
.
, (60.
138-147).
.
, ,
.
(V. 17). ,
. :
(V. 7, 30, 46; 8, 21;
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

10, 3)). ,
.
, , ,

. , , ,
, , , , ,
. ,
, , ,
(60. 117).
. -
,
-. ,
.
-
,
(V. 26, 58-64).

, -

. , ,
,
( ) .
,
.
.
, , ,
, , .
,
, . ,
,
,
(60. 135).
, ,
: ,
. ,
, ,
. , ,
,
.
. -,
.
-

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om


:
--
, , , (1)
, , ,

. (2)
, --,
,
. (3)
, [] , , .

, (4)
, , .
(5)

i.
, , (6)
[ ] , .

. (7)

, ii. (8)
[]
iii.
[] ,
(9)
iv ,
. (10)
[] .
- [] . (11)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om


:
. (12)
, [ ]
.
, -, , (13)
, .
[] ,
-, (14)
, , , , ,
, , ,
, [] . (15)
, [] , , , ,
, , [] v (16)
[]
.
, , , , (17)
, , , ,
, , , , (18)
, ,
. (19)
-,
, , : (20)
,
, ! (21)
, ,
, vi. (22)
, .

. (23)

, .
-,
[]. (24)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


-- - - (25)
, [ ], ,

- . (26)
, , -.
- -, (27)
, , , , , , , ,
, ,
. (28)
, , ,
-,
, , [].
(29)
, , [] , []
,
, []--
, (30)
, [] ,
.
:
(31)
,
,
. (32)

,
- [] . (33)
: , ,
[]. (34)
-
, . (35)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, . (36)
, , , ,
, , , , (37)
, , , ,
, , , , (38)
, , , , ,
, , , , , (39)
, , , , , ,
, , , , (40)
, , , ,
, , , , , (41)
, ,
-, , [] vii, (42)
, , , ,
viii,
(43)
ix
.
(44)
: ,
, , .
(45)
,
,
, .
(46)
, ,
- --.
(47)
[] -,
, . (48)
. ,

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om


. (49)
,
, , ,
. (50)
, ,
.
- - (51)
, , :
, - (52)
[] ,
.
,
, (53)
- x.
, , (54)
- .
xi,
, (55)
,
- - . (56)
, xii.

. (57)
.
, - . (58)
[] - -
-.
, .
(59)
, -, ,
, - - -
, (60)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, .
, , (61)
. , ,
. (62)
,
-xiii, (63)
-- -
, [] -
(64)
[ ] .
. (65)
- [ ] , -
,
- xiv,
. (66)
[] , , , ,
,
. (67)
,
. (68)
[] ,
- , , (69)
, .
- , [] xv, (70)
- - .
, (71)
- [], .
, (72)

-
.
[] , (73)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
, (74)
, , .
, - []
. (75)
- .
xvi , , (76)
.
--[]xvii, -
. (77)
, ,
,
-, ,
. (78)

,
. (79)
, , .
[ -],
[]. (80)
- ,
,
. (81)
,
: (82)
, , ,
, . (83)
.
, , (84)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
, , (85)
, , .
, , , (86)
, ,
, , (87)
, xviii,
xix , (88)
, ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , xx,
, (89)
, ,
,
,
(90)
, xxi,
. , -[],
(91)
-.
-[] ,
, (92)
,
. (93)
, -,
[]:
, , (94)
, [] ,
xxii. (95)
- , ,
xxiii
, . (96)
, ,
. (97)
,
, ,
. (98)
[] , ,
, - . (99)
, , ,
-
. (100)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , , (101)
xxiv []
.
, : (102)
, , .

: (103)
,
, .
(104)
-, ,
, , (105)
, ,
[ ]
[ ]xxv. (106)
,

, -. (107)
[ ] ,
-.
- []. []
(108)
:
, , , (109)
, , ,
, , , (110)
xxvi.
, , (111)
, ,
.
(112)
, , , , , ,
, xxvii. (113)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, -,

-
. (114)
, , ,
, , , (115)
, , ,
- xxviii, (116)
-- , ,
.
[] , xxix.
(117)
,
, ,
(118)
, .
, , , , (119)
, , , ,
.
, , , , (120)
, , xxx
. (121)
, , ,


, (122)
, .
-, . (123)
, ,
, , [] ,
, (124)
[] ,
, (125)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, ,
[]xxxi.
,
. (126)
, ,
, , . (127)
xxxii, ,
, ,
, (128)
, [] ,
,
. (129)
[ ] , ,
,
, (130)
, ,
, . (131)
, - ,
,
, , ,
(132)
.
, (133)
, ,
, xxxiii.
(134)
, , ,
[] , ,
, (135)

, ,
, , xxxiv,
(136)
, .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , (137)
, .
, , (138)
,
,
, (139)
, ,
, (140)
, ,
[ ] , , (141)
, ,
, (142)
, , xxxv.
[]
. (143)
- -[]xxxvi,
. (144)
-[],

-- xxxvii. (145)
-
, xxxviii. (146)
xxxix .
, , (147)
, ,
[] xl. (148)
--, ,
, , (149)
xli.
, , (150)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , xlii.
, ,
(151)
xliii.
, xliv. (152)
, xlv.
, ,
, , (153)
, xlvi.
[] []
xlvii, (154)
-,
.
(155)

[],
,
. (156)
[ ]

-, xlviii.
(157)
, xlix,
, -. (158)
, ,
,
,
, (159)
, ,
,
, (160)
[ ], ,
, , ,
(161)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, [] -,
, ,
, (162)
[] , ,
,
l, , (163)
, li,
[] lii,
, , ,
(164)
[] , ,

, . (165)
, .
, ,
, (166)
, , ,
liii, (167)
[ ] liv,

, , (168)
, , ,
,
lv, (169)
, , ,
, ,
(170)
.
, , (171)
lvi.
. (172)
[]

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

,
[]. (173)

, . (174)
[]
, lvii.
(175)
, , , ,
, : (176)
, , ,
.
. (177)
, , , , ,
.
, [] , . (178)
, .
, , [ ]: .
(179)
,
: . (180)
, .
: lviii. (181)
[] .
[] .
(182)
,
. (183)
[ ] ,
[]
. (184)
,
-,

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

- ,
. (185)
[] -,
, []
. (186)
,
.
, , []
: (187)
, , .
- []
: (188)
, - ,
- - . (189)
[] ,
, lix, . (190)
, , ,
, . (191)
, , ,
, (192)
.
, , (193)
,
.
, - , , (194)
, , .
[ ]
. (195)

,
,
--. (196)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om


:
, -
, (197)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

, ,
.
, -
. (198)
, , []
.
, -, - (199)
- .
, lx. (200)
, ,
,
, , . (201)
- .

63.6 ().
(pITha-nAmnA tu saMyojya maNDalasya tu mandhyataH)
,
, Asana. pITha ,
, , ,
,
( , . 145).
ii
63.8 (). (nava-grahAn) . . 56.68 ().
iii
63.9(). [] (aSTa-siddhaye). (siddhi,
sidh , ) ,
.
:
1. ;
2. ;

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

3. , ;
4. ;
5.
;
6. ;
7.
( ).
.
iv
63.10 (). (nandinaM) , ,
, ( , .
145).
v
63.16(). (rocanA) (, . 472).
vi
63.21-22. , /
, ! // ,
, / ,
- kAmAkhye tvam ihAgaccha yathAvan mama sannidhau / pUjAkarmaNi sAnnidhyam iha kalpaya kAmini // kAmAkhyAyai ca vidmahe
kAmezvaryai tu dhImahi / tataH kUryAn mahAdevI tataz cAnu pracodayAt.
vii
63.42(). , [] sarva-bhUtasya dAmanI.
viii
63.43().

(pUrvoktAH zailaputryAdyA yoginyaSTau ca yAH kramAt) .
56.4 6.
ix
63.44 (). (catuH-SaSTiM ca yoginIH) .
. 59.52-54, 60.52 ().
x
63.53 ()-54 (). ,
, // -
(trINy asmAt purato dadhyAt durgA dhyAtA mahezvarI // tripureti
tataH khyAtA kAmAkhyA kAma-rUpiNi) - tripura
: tri , pura .
.
xi
63.55 (). (tri-koNaM maNDalaM)
( , . 49).
(, . 169, 200).
xii
63.57 (). ,
(sarvaM trayaM trayaM yasmAt tripurA tena sA smRtA) . .
63.53 () 54 ().
xiii
63.63 (). - (astra-mantra-prayogANAM) hUM phaT ( , . 150).
xiv
63.66. - , / -
(naiRtyAM caturAnanaH / vAyavyAM tu tathA brahma)
, . ,
, , , (

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, . 150). Brahma, Vishnu (, . 938).


xv
63.69-70.
bhUpura, ,
. ,
(toraNa) ( , . 97).
xvi
63.76 (). (mArtaNDabhairavAya)
( , . 151).
xvii
63.77 (). --[] (pANi-kacchapakAM) . .
53.8.
xviii
63.84 (). , (caturNAM
kuNapAnAM tu pRSThe nyaM kuNapAntaram)
, , , (--, .
293).
xix
63.88 (). (samapAdena saMsthitAm)
, ( , .
152).
xx
63.89 (). , (tri-vali-bhedena
cAru-madhyAM) . . 61.82 ().
xxi
63.91(). , (enAM tu
prathamaM dhyAtvA tridhAtmAnaM tu vicintayet)
( , .153).
xxii
63.95(). (hairamba-bIjam) gaM, . .
57.138().
xxiii
63.96(). (kaLAntAH) , ,
(zivA) ( , . 153).
xxiv
63.101-102 (). : /
, , , // (maNDalasya ca madhye
tu paJca-bAnAn prapUjayet / drAvaNaM zoSaNaM caiva bandhanaM mohanaM
tathA // AkarSaNaM) .
: drAvaNa , zoSaNa
, bandhana , mohana
AkarSaNa . ,
, (
, . 154).
xxv
63.105-106.
kAma madana, . ,
, :
, , , ,
. - ,
( , . 155).
xxvi
63.109-111 (). -
: , , , , ,
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. - klIM ( , .
155).
xxvii
63.111 ()-113. -
(313.7),
, ( , . 156).
xxviii
63.115-116. , ,
( , . 156).
xxix
63.117 (). [] ,
(zivasya paJca yAH proktAH sadyojAtAdayaM purA) . 62.79-80.
xxx
63.120 () 121 (). (
, . 153).
xxxi
63.124-126(). , ,
, .
( , . 157).
xxxii
63.128 (). (karAlaM kSetrapAlaM)
, , 63.110.
xxxiii
63.133-134. .
,
( , . 158).
xxxiv
63.135-136. , ,
. , ,
63.122, ,
, , .
,
. , ,
( , . 158).
xxxv
63.141-143 (). .
. ,
, ziSumAra,
(, . 556). -
( , . 158).
, ,
.
xxxvi
63.144 (). - -[]
(nAthaM kAmezvaraM devaM prAsAdena prapUjayet) -
57.56 ()-57 (), hauM.
, (
, . 158).
xxxvii
63.144 ()-145. .
// -[],
/ --
(kAmezvaryAs tu mantreNa yajet kAmezvarI zubhAm // dvAvupAntau balenaiva
madanAnte ca tat-kramAt / yojayen nAda-bindubhyAM mAyA-karaNamantrakam) - , -- hrIM saH.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

ha sa; -[] , , ra,


(57.63-64), a,
I; ( , . 159).
xxxviii
63.146. - /
, (caNDika-netra-bIjasya yacccheSam akSaraM tu tat / kalpaM tintiDikA-vRkSa-mantram etat prakIrtitam) - zrIM.
xxxix
63.147 (). (ugrAyA madhya-bIjaM tu nIla-zailasya
mantrakam) - - hrIM.
xl
63.147 ()-148. , , //
, , /
[] (manobhavasya bIjaM tu mahAdevena
saMhitam // AdisthenendunA bindu-yuktaM vAntena yojitam / manobhavaguhAyAM tu mantram etat prakIrtitam) - I,
ha, , (..
), hIM.
xli
63.149-150 (). --,
, / , , //
(vaiSNavI-tantra-mantrasya
yac cheSaM bIjam asvaram / tad adho vAntra-saMzliSTaM caturtha-svarasaMyatam // candra-bindu-samAyuktaM tan-mantraJ cAparAjitam) -
-- kSa, kSaM; ,
va, za I,
zIM. zIM kSaM ( ,
. 159).
xlii
63.150()-151(). ,
, // , ,
(hayagrIvasya-svarUpasya viSNor yad-bIjam uttamam / kambalasya tu tanmantram pUjanaM parikIrtitam) - hUM,
- ha .
U, hUM ( , . 160).
- ,
, ,
(-, II, 7, 11; -, II, 6, 10;
-, 68, 10; , V) ( , .2, . 585).
,
(--, .
297).
xliii
63.151 ()-152 (). ,
, // kevalaH sa-parohAdi-SaSTha-svara-samanvitaH // candra-bindu-samAyuktaM
hayagrIvasya bIjakam.
xliv
63.152(). (vana-mali,
) . . . 59.60 ().

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

xlv

w.

A B B Y Y.c

63.153 (). ,
(vAraheNa tu bIjena pUjayet tu vidhAnataH) - bhUH, .
57.69.
xlvi
63.153 () - 154 (). , ,
, , //
, (sa-parau
dvAvanusvAra-visargAbhyAM tu saMyutau // mahAbhairava-mantreNa
bhairavAntena pUjayet) - , sa, ha kSa.
, ,
haM kSaH ( , . 160).
xlvii
63.154 (). [] (dvitIyASTAkSareNa) devyai mahAmAyai namaH, . 56.70
56.69 () 70.
xlviii
63.157. [ ]
/ -,
(lauhitya-nada-rAjasya brahma-putrasya bhUti-dam / brahma-bIjaM tu tanmantram vahni-bhAryAntam iSyate) - - ;
hauM haMsa; () svAhA. ,
hauM svAhA ( , . 160).
xlix
63.158(). 63.86 90.
l
63.163(). ,
(vAmenAbhaya-daM devIM dakSiNArdhe
vara-pradAm) . . 53.29 ().
li
63.164 (). , (sravad-raktaughasUryAbhaM) .
lii
63.164(). [] (ziro-mAlAM tu
bibhratIm) . . 60.120 ().
liii
63.167 (). (ardha-padmAsana-sthitAm)
,
.
, .
, .
, , .
liv
63.168(). [ ] (muNDamAlAm) . . 60.120 ().
lv
63.169(). ,
(varadA tad-adho vAme jaganmAyAM
tathAbhayAm) . . 53.29 ().
lvi
63.171 () 172 (). , , //
(AdyaM tu vAg-bhavaM rUpaM
dvitIyaM kAma-rAjakam // DAmaraM mohanaM cApi tRtIyaM parikIrtitam)
. 57.89-90 (); . 57.88; Damara, . 63.52.
lvii
63.175. prANa-pratiSThA,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
. ,
. , .
, ,
. , , .
( , . 162).
lviii
63.177-181. , , ,
. /
. // , , , , ,
. / , [] , .
// , . / , ,
[ ]: . // ,
/ :
. // , . /
: - ehi devi zubhAvarte yajJe
smin mama sannidhau / avyuccinnAM tataH zubhrAM vAcaM kaNThasya dehi
me // ehehi bhagavaty amba tripure kAma-dayini / imam bhAga-baliM gRhya
sAnnidhyam iha kalpaya // nArAyaNyai ca vidmahe vAgmayAyai ca dhImahi /
evam uktvA tataH pazcAt tan no devI pracodayat // nArAyaNyai vidmahe tvAM
caNDikAya ca dhyAmahi / zeSa-bhAge prayuJjIta tan naH kubji pracodayAt //
mahAmAyAyai vidmahe tvAM sammohinyai ca dhImani / pazcAd evaM
prayuJjIta tan nAz caNDi pracodayAt.
lix
69.190 (). (paJca-zarAn) , .
. 63.101-102 ().
lx
69.198 () 200.
.
, ,

. , ,
visarjana.
( , . 165).


(agni) ,
, .
.
, -. -
(53.16).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(aghora, ) , ,
,
.
(aditya, . ) .
(aditi, . , )
, , -.
(ambikA, . ) .
(anaGga, . ) ,
.
(ananta, . ) .
(Anarta) , .
(anila) .
(andhaka, . ) ,
, .
(annapUrNA, . )
. .
.
(antaka) .
(aparNa, . ) ,
.
(arjuna, , ) , , () . .
,
.
(ariSTanemi) , ,
.
(aruNa) .
(arundhatI) ,
.

(22.113 115). 22 23 .
(asiknI) .
(asita, . ) - , ,
- .
(Atreya) ,
.
(atri) , .
(atharvan) ,
.
(aurva) ,
.
(ahalyA) , ,
. ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(acyuta, . ) - - -.
(azvinau, . . azvin,
) -,
, .
,
.
(aSTa-vakra, ) - ,
. , ,
, . ,

(49.74 -77).
(bagalA) .
. , ,
().
.
(baladeva) -,
.
(bali) , ,
. ,
, .
, ,
(), .
(bANa, , ) , (39.2; 39,29),
(39.6 - 8).
(bahulA) , (23.15
-16).
(bhadrA, zivA) .
(brahmA) ,
, -, .
, ,
, .
(brahmaNI, . brahma) ,
() . - ( ).
(brAhmI) , .
(bRhaspati, . )
() , ,
.
(bhavAnI, . ) .
(bhaga, . , ) , ,
-.
(bhagavatI, . ) .
(bhagadatta) ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(bhadr, . ) .
, .
(bhadrakAlI) 1. (
) ,
. : , , ,
, , , , (61. 38 39).
(61.34 - 35); 2. , . -
, , .
(bhairava, . ) 1.
,
. .
; 2.
,
(35.10). , ,
(35.11 17).
(- . .).
(bhairavI, . ) ( )
, . .

().
.
(bharadvAja)
- ,
, .
,
.
(bharga) .
(bhArgava, . bhRgu) ,
, : ,
.
(bhImadevI, . ) ,
(11.50 - 52).
, .
(bhrAmarI, . ) ,
(11.52 - 54).
, ,
.
(bhRgu, bhrAj , )
, , . .
(bhRGgin, . ) ,
.
(bhuvanasundarI, . ) . .
(bhuvanezvarI, . )
. (-

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

). , , ,
.
(vRSabha-dhvaja) - ,
() .
,
.
(vaivasvata, . vivasvant)
, .
( ), .
(vaikuNTha, ) ,
.
(vaizvnara, . ,
) , , .
(vaiSNavI, . viSNu) 1. ,
() . ; 2.
, .
(vAyu) , -. -
(53.16).
(vAlmiki) (),
.
( ) ,
,
. .
().
(varAha, . ) ,
,
(25.30). (29.13; 36.7),
, (29.27). ,
,
, ( 30).
,
( 31).

- -,
. - (57.69;
63.153).
(varAhI, . , . varAha) ,
() .
(varuNa) , .
.
, . - (53.16).
(vAsava, . ) ,
.
(vAsavI, . vAsava) ,
() (.. ), , .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(vasanta, ) - , ,
. ( 4).
(vasiSTha, . ) (
) .
,
() .
.
( 23), , ,
,
. , ,
, ,
(39. 9 17).
(vAsudeva, )
, ,
.
(vAsuki) .
(. vasundharA, ) 1.
; 2. (38.16).
(vahni) .
(mahArAjJI) .
(candra-zekhara) - ,
.
(paramezvarI) .
(vetAla) ,

. .
.
(vibhISaNa) - ,
.
(vivasvant, ) .
(vijayA, . ) .
(vikukSi) ,
.
(vimalA, , ) .
(vinAyaka, . ) - .
(vIrabhadra) - , ,

(17.39 - 41).
(vIraNa) - (), .
(vIriNI) ,
.
(viriJci) .
(virocana) , .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(virUpAkSa, . )
- , :
.
(viTpati) .
(vizAlAkSI, . ) .
(vizvavasu) .
(vizva-ketu) .
(vizvamitra, . ) ,
,
.
.
(vizvarUpa, . [] )
, .
(vizvez, . ) - .
(viSNu) ,
(, ). , ,
, .
- (63.151 - 152).
(viSNumAyA, .
)
,
.
(vitteza) , .
(bhUteza) , .
(lokeza) .
(prajA-pati) .
(IzA, IzvarI) .
(yadasAM patiH) .
(zaMkara-vallabhA) .
(garuDadhvaja) - ,
.
(smara-ripu) ,
(),
(42.166 173).
(vRtra, . ) , ,
.
.
(parA-zakti) .
(vyoma-keza) .
(vyAsa, . ) ,
.
(gaNa-pati, . ) .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(gAGgA) , ,
(-) . .
(ganeza, . ) . (57.138). .
(garuDa) ,
, ,
.
(garuDa-dhvaja, . )
, .
(gaurI, . ) .
-. . ,
,
gaura (). -,
, , (gaura) (2, 4).
, ,
.
, .

(, .62). ,
, ,
(61.43 - 44).
(gautama) - . ,
, .
(gAyatrI) - . .
(giri-jA, . ) ,
, .
(giri-za, . ) .
(gobhila) , ,
.
(govinda, ) -,
( ,
.. ), .
(vaikuNTha) ,
(. ).
(guha, . ()) ,
.
(guhyakAlI) ,
-.
(ghaTaka) , (38.117).
(dakSa, . , ) ,
,
, ( )

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .. .
,
.
(dAkSAyaNI, . ) ,
.
(danu) ,
.
(darpaka) .
(dasrau) , .
(dazaratha, . , ,
) ,
, .
(dvaipayana, . , . dvIpa )
, - , ,
, .
(devadatta, . )
, .
(devakI) , ,
, .
(devI, . ) .
.
.
(cakra-pANi) .
(pAzin) , ,
.
(pinAkin) . (pinAka)
.
(jagannAtha, . ) .
(jamadagni) , ,
.
(janaka) ( 37).
, ,
(37.33).
(jAnakI, . ) ,
(janaka).
(janamejaya, . , )
, .
, ,
.
(janArdana) -.
: 1). , 2). ()
, 3). .
ardana.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(jarAsandha) .
.
(jAta-vedas, [] ,
[] ) .
(jAhnavI, . , . jahnu)
, ,
,
. ,
, .
(jayadratha) , .
, .

.
(jvAlAmukhI, . )
, .
(divAkara) .
(dhUrjjaTi) - .
(diti, . , )
,
.
(girija) .
(dakSa-duhitar) .
(draupadI, . drupada) ,
() (kRSNA),
.
.
(druhina) .
(durgA, ) ()
, .
,
,
, .
, , , , , ,
, , , (59.12 21).
- (59.2), -
(59.25). ,
. , ,
, , , , ,
, . ,
, , , , ,
, , .
: , , , ,
, , (59.22).
-, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(dhanvantari, . )
,
.
(dhaumya) () ,
, , .
(dhRSTadyumna) ,

,
. .
(dhundhu) ,
.
(dhundhumara, . )
, .
(ikSvaku) ( )
, ,
.
(mInAGka, mIna-ketu) -
, .
(vRSa-rAja-ketu) - .
.
(indra) .
. ,
, , ,
, .
, . -
(53.16).
(indravahaka, . , )
. - ,
, .
(indrANI) - .
(indu) .
(Iza, . ) .
(IzAna, . ) 1. ; 2.
,
. . .
(Izvara, ) ,
.
(yogezvarI, . ) ()
. (aparAjitA . )
(mahAlakSmI, ).
(kakutstha, . )
, . (kakud)
, , .
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(kAla) (25.1).
,
().
, .
(kAlanemi) , .
(kAlI, . ) 1. .
.
,
,
, (61.63 68).


. ,
,
. ,
,
, .

- (1. 2. 4). -
: (, ) (),
, , ,
, (2, 21).
-.
,
. , -
. : ,
, , , , , (61.69 70). - .
(61.90); 2.
.
(kAlik) -
, , .
(kalyANI, . ) ,
-.
(kma)
, .
.
,
(42.166 173). - .
(kAma-devI, . ) .
(KAmAkhyA) , ().

.
.
, .
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, : ,
(58.63 66). :
, , , (62.81
82)
: , , ,
, , , , (62.92 93). , -
-. -, , (62.135) .
(kamalA, . ) ,
. .
(kamaTha) , ,
- .
(kambala) , . ,
(63.132; 64.53).
(kAmezvara, . ) , .
, , .

, , .
- .
(kamezvarI, . ) ,
(62.81-82). - .
(KaNva, . ) ,
, ,
, ,
.
(kandarpa) .
(kaMsa, . kaMs ) ,
, ,
. .
(kapila, ) ,
(32.3 4). ,
(32.28 30).
(kapota, . ) ,
(49.4), .
: .
, , ,
(50.16 20).

(51.59 84).
(karAla) , (64.52).
(pAka-zAsana) , .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


.
(kArttikeya, )
,
,
.
(kAtyAyana) ,
,
(60.97 100).
,
, .
(kAtyayAnI, ) 1.
.
. ,
.
,
(, 3, 62, 10). ,

.
,
,
- , , ,
(60.97 100).
. .
. -
:
() () ,
() .
() (2, 4); 2.
,
.
(kauberI, . kubera) ,
() .
(kauzika) .
(kauzikI) , .
[].

- .
.
,
(61.78 - 85). (61.75 -76).
: , , , , ,
, , (61.87 - 88).
(kezava, keza ) ,
,
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


.
(kRSNa, . )
, . -,
, .
- -,
.
(kSiti) .
(kubera) , ,
.
. ,
.
(kumbha-yoni, . ,
) .
, ,
,
( ).
(kumbhakarNa) - , , .
(lakSmaNa) - ,
.
(lakSmI) , , .
,
. (aMza-rUpa) .
. .
(lambodara, ) .
(lauhitya) , .
- ,
, , .
(63.141- 143).
(lomaza) , ,
.
(maghavant, . ) - ,
, -, ,
.
(mada, . ) ,
,
. ,
, , ,
.
(madana, . , )
.
(mAdhava, . madhu)
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(madhusUdana, . ) ,
.
(mainaka) .
(mAyA) 1. , . mAyA ,
, - ,
; 2.
, (38.131).
(maGgalA) , .
(mandodarI) - .
(manmatha, . , )
.
(manobhava, . ) .
(manonmathinI, . )
.
(manu, . ) ,

, .
, ,
, .
.
(mArkaNDeya) - ,
. ,
(
).
(mArtaNDa) - .
(mAtaGga) .
(mAtaGgI) 1. , .
mAtaGga ; 2. ,
. ,
, . :
,
. .
(jagan-mAtar) .
(skanda-mAtar) - .
(mahAbhairava) , ,
.
(mahAvidyA, )
, , ,
.
( ): , ,
(, , , , ),
, , , , ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
.
- (mahA-viSNu) ,
.
(mahAdeva, . ) .
(mahAdevI, . ) .
(. makakAla ) ,
.
(mahAkAlI, . ) 1. , 2.
, .
(mahAlakSmI, . ) 1.
, , , , 2.
, .
(mahAlok) (62.81 82).
(mahAmAyA, . )
(mahAvidyA, ) ;
, ,
,
.
. , ,
. (), (-, 2, 23).
- .
: (52.12), -.
,
, , , , ,
(56. 4 6).
(mahAsarasvatI, . )
, ,
.
(maheza, . ) - .
(mahezvara, . ) - .
(mahezvarI, . )
, ,
.
(mahiSa, . ) ,
. ,
,
( 60). ,
, , (60.146).
(mahotsAhA) , (64.54).
(medhatithi) , .
(menakA) 1. . ,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ; 2.
.
(mInAkSI, . )
, . ,
.
. ,
, ,
, .
.
.
(mRda) .
(muNDa, . "") - ,
. .
, .
(mihira) .
(mRDa) .
(nanda, . ) ,
. , ,

,
.
,
, .
(nandin) , ,
.
(nara, , ) ,
. -.
(nArada) , , , ,
.
,
. ,
(41. 62 69).
(naraka)
, ,
(29.13; 36.7). .
(40.10
14), (40.106).
(nara-diMhI, . ) ,
() ,
.
(nArAyaNa) , : ,
(
);
, .
-.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(nArAyaNI) () .
(nAsatya) - . .
(nIlAmbA, . - ) .
(tArA, ), ,
. ,
. .
.
(nIlasarasvatI, . - )
. (vidyArAjJI, .
).
(nizumbha) , ,
.
(zazi-maulin) .
, .
(cakrin) - ,
.
(padmAlayA) ,
( )
.
(puSpa-dhanvan) .
(kusumAyudha-bANa) - ,
.
(pAvaka, . ) , .
(pavana, . ) .
(padmA, . ) - ,
.
(pAkazAsana, . ) - ,
.
(pANDava, .. pANDavAH . , )
,
, , , ,
.
(paNDunAtha) ,
, .
, , ,
. (64.53).
(parameSThin, , )
, .. .
(pArvatI, . )
. - :
() (2, 31).
. .
, , .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(pauSya) ,
(47.26), (47.53).
(pazu-pati, . ) .
, ,
(
),
( ).
(niza-nAtha) .
(surezvarI) .
(rAghava) .
(prajApati, . ) ,

.
(prahlAda) ,
(,
(), ).
.
(pracaNDA) ,
().
(pracetas, ) .
(pRthA) , .
(pRthivI) ,
, (37.27).
, .
.
(priyavrata)
.
(purandara) ( )
.
(puruSottama, , )
.
(pUSan) , ,
.
(rAvaNa) , ,
.
(raghu) , .
(rakta-bIja, . ) ,
, .
, 27 - 29.
(61.111).
(rakta-dantikA, . )
, - ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
(11.43 - 45).
(rAma) ,
, .
. .
- ( ).
,
(60.25 - 42).
(ramA, . ) .
(rambha) .
(rati, . ) .
.
(raudrI, . rudra) ,
() .
(revatI) , ().
(reNuk) , , ,
.
(reNukA) ,
.
.
(kamalotthA) ,
, ,
.
(rohiNI, )
(9- , 4
), , 27
. , ,
, ,
(, . 20).
(rohita) .
(rudra, . ) .
, .
(rudrANi) 1. ; 2.
. .
,

(61.45 46). : , ,
, , , , (61.47 48).
(rudrAzva) , ,
(60.97 100).
(sAvitrI) (),
; ,
(23.15 -16).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(sAgara) 1. ,
; 2. .
.
(sadaziva) 1. , :
(), (), (),
(), (), 2.
(), .
(sadyojAta, ) - ,
,
.
.
(svayaMbhu) .
(sanatkumAra) ,
, ,
.
(sandhyA) ,
(22.108 -109), .
(saMkarSana, . ) -
().
(sarasvatI) ,
. , .
- : ,
(), (2, 22).
, (-, 4, 23 24),
(XII, 122, 25). ,
- (aniruddha-sarasvatI), .
, ()
. - .
(satI, . ) ,
.
, 8 16.
(satyavrata, . )
, ,
- (, III.10).
(saumyA, . , ) , .
(svadhA) ,
,
.
(svAhA) ,
,
.
.
(svayaMbhuva, . )
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(sitA, . ) ,
, (37.13).

.
(skanda) , .
. -. , - ,
- . , ,
. .
(gaja-vaktra) ,
.
(smara) .
(jagaddhAtrI) .
(soma) , , ,
, , .
(lolapAla)
-.
,
.
, ( 20
21). .
(sthANu, . , ) ,
,
.
(sthANupriyA, . )
. (sthANu, . , )
, ( ),
.
(subAhu, . () )
(), .
(subhadrA) ,
-.
C (suvarcas, . )
.
(sugrIva, . " ") - ,
,
.
(sumati) (38.68 69).
(umA-pati) .
(sunAsIra) .
(sundarI, )
(tripurasundarI), (lalitA, . ),
(kAmezvarI, . ), (SodazI,
. ), (rAjarAjezvarI, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

). .
. .
, ,
. ,
. -.
, .
- , .
(kamalA-pati) . (kamala, . )
.
(rati-pati) .
(zacIpati) .
(manmathasya kAminI) .
(surabhi) , .
, , .
(sUrya) ,
(lokapAla), -.
. - ,
(57.110 - 111).
(sUta) , ,
.
(Atharvan) - .
(bhAradvAja) (droNa), , .
,
.
(vinat-suta) , , .
(gAdhija) .
(mihira-Atma-ja) .
(chAyA-Atma-ja) .
(tArA, . ) ,
. ,

, , ,
, ,
,
,
(61.91 95).
.
.
.
(61.97).
: , , , , ,
, (61.96 97).

(61.95). - (57.156 - 157).
(tArAvatI, ) -
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(48.2). , ,
(51.57 59).
(tAraka) - ,
,
().
(tatpuruSa) - ,
. .
(tvaSTar, . ) ,
. ,
.
(dhAtar) .
(divAkara) .
(. trivikrama, ) ,
,
, ,
.
().
(trimUrti) ,
-.
(tripurA) (
, 62.81 82),
. ,
, , , , .
. , ,
, , .
, , (63.86 90), ( ), ( ),
( )
( ) (63.159 164), (
), (
), ( ) ( )
(63.166- 170). ,
, (63.171 172).
(trisandhyA, . ) ,
, .
(tRSa) - .
(trizaMku, . )
, .
(tryambaka, ) - .
, ,
(47.64).
(tumburu) .
(turASAT) .
(sahasra-cakSus) - .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(ugrasena, . )
, , . ,
.
(ugratArA) , .
.
(ugracaNDA) () ,
. : ,
, , , , (61.40 41).
(61.33 - 34).
(umA) .
(uparicara, . )
, .
(uttAnapada) -
.
(uccaiHzravas, . ) ,
.
.
(haimavatI, . himavant, )
, .
(hara, . ) ,
,
.
(hari) -, ()
,
; -.
(haryazvAH) ,
.
.
(hayagrIva)
,
,
, .
,
.
(heruka) ,
. ,
, ,
(63.135 136).
(himavant, . ) , ,
.
(hiraNya-kazipu, . ) ,
- , ,
, (
- ).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(hiraNyakSa, ) , -
, , ().
(hRllekhA) , .
(hutAzana) .
(deva-rAja) - .
(salila-rAja) .
(cAmuNDa) . :
() .
(-, 2, 8).
(caNDa, . ", ") - ,
.
. , , .
(caNDikA, . )
. , (),
(-, 2, 22).
(chandra) ,
, -.
(candrazekhara, )
, , .
(catur-bhuja) - .
(citraketu) - .
(citraGgadA) ,
(49.64).
, ,
: .
(cyavana, . ) , ,
.

. (. ) - ,
,
.
(zailaputrI, )
. .
(zkambharI, . ) ,
(10.49).
,
. ,
,
.
(zakra) .
(zambhu, . ) .
(zanaizcara, . ) - ,
.
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(zaMkara, . ) - ,
()

.
(zaGkarI, . )
().
(zAradA, . ) ,
.
.
(zarva, . ) ,
.
(zarvANi, . zarva)
. (zarva, . ) ,
.
(zatakratu, . ) .
.
(zata-makha, . )
- , , .
(zatananda) .
(zata-rUpA) .
(zatrughna, . " ") - ,
.
(zarabha)
(30.43).
( 30), (
35).
(zacI, . ) , .
(zeSa) , ,
, .
.

.
(ziva, . ) ,
, .

( ). -
(63.157).
(ziva-dUtI . )
, . ,
.
,
, , , ,
,
. - (61.101 -

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

103). : , , ,
, , , , , ,
, (61.113 -114).
(zrI) .
(zumbha) , ,
.
(eka-jaTA, . ) ,
, . .
.
(yavakrIta) - ,
.
(yavana) , ,
.
(yAjJavalkya) , .
(yAjJasenI, . )
, , (yajJasena,
. ).
(yama) ,
.
,
.
, .
. (53.16).

(abhiSeka) ,
. ,
.
(avabhRtha) , .
(avidyA, . ) 1. - , 2.
,
.
(AgamAH) . .
(agnihotra, . )
,
.
(agniSToma, . )
, ,
.
(agniSvAttAH) (),
, .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(agniSToma, . ) .
(Ajya-pAH, . ) ,
,
.
(adhvaryu) ,
: ,
, , ,
.
(AkAza) , .
(amRta, . ) ,
.
- (amRtI-karaNa)
.
(aGgada) , .
(aGgAH, . []),
,
.
, ( ,
, , ,
- ) ,
.
(aGgula) - ,
1 2,5 .
().
(antaHkaraNa) (
), , , .
(antaHpura) .
, , ,
, .
(aparajita) .
(63.149-150 ()).
(apsaras)
.
, .
,
. : , , .
(arghya) , ,
.
(Asana) ,
,
.
(asurAH) ,
( - , ).
: (.) (.).

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

, ,
,
( ), - .
(Atman) - ,
,
- .
(havanIya) ,
(
) .
. , (31.40).
(ahaMkara) ,
. .
(Acamana) ,
, .
(ASADha)
(-).
(azvamedha, . ) ,

.
.
. .
(Azvina)
(-).
(Azrama) -, .
.
(AzramAH) ,
: 1). -
, ,
, , 2).
,
, 3).
, 4). .
(bali) , ,
, , ,
, .
(varhiSadaH) (), ,
.
(baTukAH) - , . . ,
.
.
, "" -
( ).
() -.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(tAMbUla) Piper betel


, . ,
, ,
, , .
.
(bindu, . , ) 1.
, , ; 2.
,
, ,
.
, , . .
(brahman, . , ) -
, ,
(). , ..
.
- ( ) ( ).
, -
, .
(brAhmaNa) ,
.
(brAhmaNAH) . .
(brahmacAriNaH) - . .
(buddhi) , .
, .
(bhagavAn, . ) - ,
.
, .
.
(bhAdra)
(-).
(bhairava) . ,
, /
.
(bherI) ; .
(bhUtazuddhi, . )
.
(bhUtAH) , .
,
. .
(vAjapeya, . ) ,
.
(vajra) ,
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(vaizakha)
(-).
(vaiSNavAH)
, .
: (-), , ,
(-).
(vaiSyAH) . .
(bAlakhilyAH) -,
, 60 .
, .
(vAma) . .
(vAmAcAra) . .
(vanasthAH vanaprasthAH) . .
(varNAH, . varNa . , )
: (), (
), (, ),
( , ).
(vAsanA) ,
. , .
(vasavaH) , ,
: , , ,
, , , .
. ,
, , .
(vAhana) .
.

(vaSaTkAra)

.
(vedAnta, . )
() .
, ,
. :
() , ( )
, () , (
) . -
, .
-.
(vedAH) , :
( ), ( ), (
), ( ).
: , .
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(vidyA-dharAH, . ) ,
. ,
.
(vimAna) -,
. ,
.
(vimarza) ,
,
. -.
(virAT) , , .
(vitasti) , ,
.
(vicitra) ,
. ,
.
(vizva) , (-).
(.).
(vyAma) - ,
( 1,8 ).
(gANapatyAH) ,
.
.
(gandharvAH) ,
.
.
(gaNAH) , ,
(gaNeza, ),
.
(gArhapatya) ,
(, , ).
.
, ,
, .
, (31.40).
(gotra, . , ) , .
(granthayaH) , () ,
.
: -, - -.
(gRhasthAH) . .
(guNAH)

, , .
: 1). , , , 2).

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

, , , , 3). ,
.
(guru, . ) .
: .
: ()
.
(guhyakAH) ,
.
(daityAH) ,
.
(DAkinI) -;
.
(dakSiNA) - (,
).
(dakSiNAgni, . )
. (
). (31.38).
(dAnavAH) ,
.
(darzana) ,
.
(dasyu) , ,
.
(dahana) .
(dvija, dvijAti) : ,
. , ,
, ,
. ,
, ,
.
.
- (devIsUkta) ,
(,125).
(japa, . , )
,
(), ,
.
(jAtakarma, . ) ,

.
(jIva) , , ,
. .
(jIvNmukta, . ) ,
() .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

, .
,
-
.
-.
(jIvAtman) , .
.
- (jJAna-zakti) - ,
. .
(jyeSTha)
(-).
(digbandhana)
.
(dikSA, dakS )
. -
- . .
, ,
. -
. .
(DiNDima) .
(dhanurveda, . ) ,
, .
(dhAraNa, . , )
,
.
(dharma)
,
-
.
(dharmazAstrAH) ,
.
,
( ,
),
.
- (dhenu-mudrA) , . ,
,
,
,

.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(dhyAna, . )
, ,
, - .
(iDA) , ,
.
- (icchA-zakti) - ,
. .
(iza) .
(izvara, . )
.
- (iSTa-devat, . ) ,
.
(yoga, . , )
().
().
:
,
.
- (2 . ..). -
: , , , , , ,
, ( . ).
: - ( ), - (
) - (
).
: .
, .
(yoginI) , .
(yojana, . ) , ,
, , ,
, 13-17 .
(yoni, . , )
, .
, .
.
, .
- (yoni-mudrA) ,
-. ,
,
,
.
.
(kavaca, . , ) ,
.
, , -, -, - .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(kavya) ,
.
(kaivalya, . )
, ()
(). -, ,
.
(kala) , 1,6 .
(kalpavRkSa) , , 5
, .
(kalpa) .
4320 . ,
. 14 (.),
71 .
(kAma-dhenu, . ) ,
.
(kamandalu) , ,
. .
(kAma-zAstrAH) ,
.
.
(kapAlaka, kapala ) ,

. ..
,
, ().
, , .
.
(kapAl) , .
(kapAlin) (kapAla),
.
- (kAraNa-zarIra, . )
-, . . .
(karman) ,

. : 1. -
, , 2. -
, -,
,
, 3. - , ,
,
, .

. ()
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(kArttika)
(-).
(kASThA) , 0,8 .
(keyUra) ,
.
(kinnara, .. kinnarAH, . )
, ,
, .
(koza, . , , ) ,
.
: 1). - (annamaya-koza, .
), , , 2).
- (prANamaya-koza, . ),
,
, 3). - (manomaya-koza,
. , ).
. - ,
. ,
,
4). - (vijJAnamaya-koza, .
), - .
, , , 5). (Anandamaya-koza, . ). .
,
.
(-) (-),
. () - (sthUla-zarIra, . ).
-, - - -
(sUkSma-zarIra, . ) - (liGga-deha).
- - (kAraNa-zarIra, .
).
- (kriyA-zakti) ,
. .
(kroza) - (.), ,
( , ).
(kuNDalini, . ) -
,

.
. ,
, .
.
(.
). ,

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

( ),
.
.
, ,
;
.
. , ..
, , ,
()
().
(kuGkuma) ,
,
( ).
(kSaNa) , 4 ,
, .
(kSatriyAH) . .
(langa) .
(lAja-homa) ,
.
, .
(lAGgala) ,
.
- (liGga-deha) -, .
(liGgaM, . ) ,
, .
. .
,
.
(mAgadha) -.
(mAgha)
(-).
(mAyA) 1. - , 2.
, - .
(manas) , .

.
(manvantara, . )
, (.) 306720
. 14 .
, .
(maJjIra) , .
(maNDapa) ( ).
(mantrAH) , , , ,
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

,
.
,
.
. , ,
, .
-.
,
, -
( -
). - - , , .
. -.
-, ,
.

(. Logos spermatikoi).
-. 8.10.
(mArgazIrSa) -
(-).
(mArAH) , .
. .
(mAtRkAH) 1. , .
-
. ,
.
: , , ,
, , ,
, . ,
. ,
, (,
, ). 2.
,
.
(mahAkuNDalini) . .
(modaka) .
, (mokSa, mukti, muc )
(), .
. , -,
.
: , , .

(, .).

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(mRdaGga)
, .
(muhUrta) ,
48 .
(navaratri, . )
, . :
( )
( ). .
, ,
.
,
( ),

. ,
:
, .
(nAda) , ,
, .
(nADi) (-),
. .
: , .
(naivedya) ,
.
(nandana, . ) .
(nimesa) ,
. (
, ) (.).
(nIrAjana) ,
,
.
(nIti-zAstrAH) , .
(niyama) ,
[] . - 5
, - 10.
(nUpura) , .
(nyAsa) - (

)
. ,
. .
.
(padmAsana, . )
() -. :
, , .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om


.
(pAdya) , ,
.
(pakSa) . ,
(kRSNa-pakSa),
(zukla-pakSa).
(pANDita) , ,
, ,
.
(paJca-gavya) ,
: , ,
, .
(paJcamakAra, () ,
) ,
().
(mAMsa), (matsya), (madya), (mUdra) , ,
(maithuna).
.
(paJcIkaraNa)
.
(parabrahman, . ) .
(paramtman, . ) ,
. .
(parArdha) ,
.
(paTaha) .
(pauSa) -
(-).
(pazu, ) .
, .
(pAyasa) , , .
(piGgala) ,
, .
(pitaraH) , ,
.
,
.
- (pitR-tIrtha)
.
(pITha, . , ) .
, ,
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(pizAcAH) .
, ; .
.
(plAvana) .
(prAjJa) , (-).
.
(prAyopaveza)
.
(prakAza) ,
. .
(prakRti) ,
, .
,
. .
: ,
- , ,
.
(pralaya, . , )
,
:
, , , , .
.
(prANa) ,
. .
, : 1). , , 2).
, 3). , 4).
, 5). ,
.
(praNava) , - (-) ,
. .
.

.
, . : , (8, 1).
. ,
.
(prANAgnihotra) ,
.
,
, ,

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

.
.
(prNAyAma)
, .
. :
( , .) (
).
(prastotar) - .
(pratyAhAra, . )
, .
(pUjA, . ) ,
, -
( )
.
16 .
(pUraka) , .
(purANAH, . (), . . . purANa)
, .
: 1. sarga - (
), 2. pratisarga - , 3. vaMSa -
( , ), 4. manvantara - (
), 5. vaMSa-carita - (
).
(4 . . .).
, , ,
, . .
18
( ) 18 ( ).

20 .
,
: (), , ().
-, -, -
-.
(purazcaraNa) ,
, .

.
(purohita) .
,
.
(puruSa, . ) , ,
, . .

, .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(phalguna) -
(-).
(rAjasUya, . ) ,

, , .
, ,
(
) .
(rakSasAH) , , .
, ,
, ,
.
.
(Rsi) :
( ), (-)
( ).
(rohita) .
(32.56).
(rocanA) .
(savitrI) , (III, 62, 10),
. , ,
.
(sAdhaka) , .
(sAdhana, . ) ,
, , , , .
(sAdhyAH, . ) ,
.
, .
(samAdhi)
. ,
,
.
(sAmAni) , , ,
.
(saMvit) .
(saMnyAsinaH) . .
(saMsAra) ,
.
.
(.).
(saMskAra) ,
, ,
, .; .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

,
13 48.
(saurAH) ,
.
.
(sAyujya) ,
.
(svayaMvara, . ) ,
,
,

.
(siddhi,
sidh , )
, .
:
1. ;
2. ;
3. , ;
4. ;
5.
;
6. ;
7.
( ).
.
(siddhAH, . . . siddha, . ),
, .
, .
.
(smRti, . ) ,
, (,
-, ).
, (
): , , - (
).
, .
(soma) - ,
(
),
. , , -,

, .
(soma-pAH, . ) ,
, .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

- (sthUla-zarIra, . ) , . . .
(sukAlinaH) , ,
.
- (sUkSma-zarIra, . ) :
-, - -. .
(sUtrAtman) . .
(suSumna) ,
- .
, . .
(taijasa) , (-).
.
( tantra , , )
( , ),
.
:
1). ,
: .
2). .
3). - , ,
.
4). , , ()
().
5). ( ) .
6). ,
.
7). , ,
( ).
8). .
9). , .
10). , .
.
: 1).
(),
, 2). (),
,
: , ,
(. ), 3). ,
, ,
.
-.
(tantrAH) ,
(
). : (

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

), ( ), (
- ).
,
.
(tattvAH, . . . tattva , ) - 1).
, , , ,
. 25
. , , 36 (25 + 11
), 2). (.).
(tIrtha, . , , tar ,
, ) ,
,
.
.
(tithi) ,
.
30 (4 ).
(- -),
15 .
(tridAzAH)
33, . 12 ,
8 , 11 2 .
(tUrya) , , (
).
(udgAtar) ,
, .
(upAdhi) , , ,
,
. -
: 1). (-), 2).
(-), 3). (-).
(upaniSad, . ())
, ().
108 , 200.

,
. ,
.

-
, ,
. :
-, -, -, -- .
(, ,
).

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(uragAH) , .
(ucchAdana) .
(havir-bhujaH, . ) ,
,
.
(haviSya) , .
(hasta) , 24
( 40 ).
(heruka) , .
(homa) (havis),
.
(hotar) ,
, ,
.
(caitra)
(-).
(cakra, . , )
. ,
: (
), (), (),
( ), (), (),
( ).
.
(cANDAla) (),
.
(cit) .
(citta) .
(chanda) , ,
.
(zabdabrahman) -
, ,
.
(zaivAH) ,
.
: -, , (),
( ), (- ) -.
(zakti, . ) ,
. .
-.
,
.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(zaktAH) (.),
. : - (--
) - (--, -, ).
(zArGga) , .
(zAstrAH) - ,
.
(zikhA) .
(zloka) ,
,
(), .
(zmazAna) .
(zrAvaNa) -
(-).
(zrddha) - .
(zruti, . ) ,
: 1). , 2). , 3). , 4).
. , , .
(ekArNava) - ,
.
(yuga) .
, ,
(mahA-yuga, ):
1. (satya-yuga) (kRta-yuga), . 2. (tretayuga) , 3. (dvApara-yuga) ,
4. (kaliyuga) , .
4:3:2:1.

.
,
.
(yava) , .
(yajUMSi) .
(yakSAH)
.
.
.
(yama)
,
. - 5 , - 10.
(yantra) , .

. ,
.
-,

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

.
.

(ayodhyA) ,
, . . ,
.
(Anarta)
.
(atala) , .
.
-() (badarikAzrama) , .
.

-.
(zveta-parvata) .
(brahmaloka)
, .
(bhAgirAthI, . )
, .
, ,
.
, ( 1987, . 650,726).
(bhArata) ()
,
.
(bhogavatI, . )
.
(bhurloka) , .
(vaDavA-mukha, . )
, ,
.
(vaikuNTha, . ) ,
, .
.
(vaitaraNI) ,
, ,
.
,
.
(vArANasI) ,
.
. (zivapur),

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(-, II, 1, 5, 17-18).


, .
, ,
, .
(50.61 71).
, (50.61).
(vindhya) ,
.
(gomatI) - , . . .
, , ,
(23.127 138).
(udaya-giri) - ,
, ; ,
8 ( ).
(daNDaka)
, , ,
, -
.
(dvArakA) ,
,
. . ,
, 153 . (
), .
(devikA) . , ().
, , ,
(23.127 138).

(devIkUT) ,
. ,
, (
). ,
(18.41).
(jaladhAra)
,
.
(jAlandhar) ,
.
-, , -, -.
-,
, .
, (18.42).
jAlandhar jAla jvAla
. , (dhara) .
, ,

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

. ,
,
, ,
. ,
. -,
, ,
(jambudvIpa).
(-, , 4.3).

.
(janarloka) ,
-, ,
.
(dRSadvatI, . ) ,

.
(ir) , .
(irAvatI) , . . ,
,
(23.127 138).
(kaverI) . , ,
,
(23.127 138).
(kailAsa) ,
, ,
, .
(kaliGga) ,
, .
(kAmarUpa) ,
, (. ).
,
, .
.

- -,
, ,
,
, , .
, ,
, ,
(51.78).
. ,
, (18.42).
() .
, ,
-, - -.

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

,
.

( 4 .),
.


.
, .
, .
(karavIra) .
(karatoyA) ,
. (38.118).
,
.
(karuSa) , ,
, . ,
, ,
, .
(kauzikI) . , , ,
, . , ,
,
(23.127 138).
(kerala) ,
( ).
(kirATAH) ,
,
(). , ,
, (38. 104 110).
(kiSkindhA) - ,
( ).
(koSala) (. -,
).
(kuzasthalI) , (. ).
.
(zrI-laGkA) - , -.
(lauhitya) .
(lokAloka, . ) ,
, ,
.
(madra, .. madrAH) ,
,
. .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(malaya) ,
, .
(mAnasa) ,
( ).
(maNidvIpa, . )
( ), ,
, , .
- (manobhava-guhA, , . . )
, ,
(62.88).
(marIca) .
(mathurA) , ,
-
(. ).
(mahAkauSI) .
(maharloka) ,
,
,
.
(mAhiSmatI) - .,
( ., , ).
(meru) ,
, .
(nATakezvara) .
(oSadhiprastha) - .
(pAJcala) ,
, .
.
(paTala) , -
.
,
. .
(prAgjyotiSa) - , ,
(37.43). .
(pUrNagiri)
?
-,
, -, - , .
. -,
, ,
. .
. -,
,
.
, 7 . ,

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

. ,
. ,
, ,
, .
.
( ), .
(puSkara-dvIpa, )
,
;
.
(rasAtala) .
. P .
.
(sAketa) .
(saMyamanI) - .
(sarasvatI) , ,
.
,
, .
(sarayu) , . () - (
). (. ).
, , ,
(23.127 138).
(satyaloka, . )
, .
(sauraSTra) .
(svarga) , , .
(svargaloka) - , .
(sindhu) , ,
, .
(tamasA) . ,
.
(tAmisra) , .
(tapoloka, . )
, , ,
,
.
(tri-patha-gA) , ,
, .
(ujjayinI) . , , ,
.
, .
(uDDIyAna) , , , -, -

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

-. ,

.
, ,
.
,
,
. , ,
, .
, (18.41).
(heruka) (64.53).
(caitraratha) ,
, . ,
.
(candrabhAgA) . .
(candravatI) ,
(63.138; 64.54).
(citrakUTa) (. ),
, .
(cola) ,
. ,
.
(zipra) .
(ziprA) ,
.
(zRGgaverapura) . . , 37
- ( ).
(yamunA ravi-sutA) . , ,
, (ravi).


(Amalaka) Emblic myrobalan,
.
(arka) , ,
.
(atasI) Linum Usitatissimum.
(azvattha) . :
Ficus bendalensis ,
Ficus religiosa ,
Ficus glomerata ,
Ficus elastica .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(azoka, . ) Jonesia asoka, Saraca indica,


-
.
(bandhUka) .
(bilva) Aegle marmelos, ,
, .
(vakula) Mimosops elengi, -
- .
(godhikA) .
(dADima) Punica grantum, ,
.
.
. , ,
.
(dAtyUha) Cuculus Melanoleucus.
(jambu) Eugenia jambolanum. , .
.
(dhava) Grislea tomentosa,
. , ,
.
(kabisa) , .
(kadamba) Nauclea cadamba, Anthocephalus indicus.
(karavIra) Nerium odorum, ,
- .
(kAraNDava) .
(karaJja) Pongamia glabra. .
(kaseru) Scirpus Kusoor.
(ketaka) Pandanus odoratissimus.
. , .
.
(kezara) , .
(kiMzuka)
,
, .
.
- .
, ,
.
(kokila) ,
( ).
(krauJca) , Ardea Jaculator.
(kumAraka) - , kaJcana.
(kunda) Jasminum pubescens,
.
(kurara) .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

(kuruvaka) , : Barleria
cristata, Barleria dichtoma edrella toona.
(kuTaja) Wrightia antidysenterica, ,
.
(kuza) Poa Cynosuroides,
( ),
.
(khadira) Acacia cateshu, .
(kharjUra) Phoenix sylvestris.
(madgu) .
(mAdhavI) 1. ; 2. ; 3.
.
(mallika) .
(mAtuliGga) .
(nAgakezara) .
(nimba) Azadirachita indica, .
(palAza) Butea frondosa. ,
- .
(panasa) Artocarpus intergrifolia.
45 .
(parNadhAra) , , Butea frondosa,
, , 12-15 .
-
.
(pATala) Bignonia suaveolens, - .
(piNDItaka) - , madana tagara
(punnAga) Rottleria tinctoria, Calophyllum inophyllum.
(ruru)- .
(sAla) Shorea robusta.
(sarala) Pinus longifolia, .
(sArasa) .
(sinduvAra) - Vitex Negundo.
(tamAka) Phyllanthus embica.
.
(cakravAka) Anas casarka.
(kAJcana-druma) Michelia champaca, ,
- .
(zrabha) .
(yUthika) .
(karkAru) , ,
, - .
, .
,
, , .

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


-
-
-
-

- - The Kalikapurana. Text, introduction and translation in


English by Prof. B. N. Shastri. - Delhi-7: Nag Publishers, 1991.
- . . .: ,
1998.
- . .
// : . 5
.: - .-. . -, 2002.

- . . . .:
, 2000.
- . . . . . .: , 1993.
- . . //
. .: . , 1991.
- . . - .: , 1995.
- . / . . . .: , 1995.
- . . 3- ., . .: Acad, 1994.
-, - . ., . .
. 3- . .: , 2001.
-, - - .. . .
. - .: , 1985.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- . . , . - .: , 1977.
- . . .: - , 1999.
- . . -. .: , 1990.
- . . // . . 6, . 1.
. 2- ., . . .: , 1996.
- . . . . : 5000 . - .:
, 2004.
- . . :
. .: . ., 2002.
- . .
. . . .: , 1958.
- : .- .: , 1997.
- . \. . - .: , 1969.
- . . . . . . - .:
"-", 2000.
- . . . - .: , 1996.

- . .1. .-.:
, 1997.
- . .
. . .:
, 1990.

- . . .:
, 1996.
: , , . .:
, 1976.
- (-
-). . ., ., .
. . . . . .: , 1992.
, , ,
, . .: , 1977.
- . . . .:
, 1983.
- . . - . 3- ., .
. .: , 1996.
- (
). . .
. . , 2006.
-
( ). . .
. . , 2007.
- . .: , 1995.
1950 - . . / . .
. . . . - .; ., 1950.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1958 - . . . . . . 4. :
, 1958.
1962 - . . ,
/ . . . . . . - .; ., 1962.
1963 - . . . . . . 7, . 2.
: , 1963.
1967 - . . ,
/ . . . . . . - .: 1967.
1974 - . . .:
, 1974.
1976 - . . ,
/ . . . . . . - .: 1976.
1987 - . . []
/. . . . . . - .: , 1987.
1992 - . . ,
/ . . . .: , 1992.
1996 - . . ,
/ . . . . .: , 1996.
1998 - . . ,
. . ,
. -/ . . . . . . .: , 1998.

2000 - . . .
. .: , 2000.
2001 - . .: , 2001.

2003
.

.
, /. . .
. . . - .: , 2003.
- -. - . . - .: , 2003.
- . - .: , 1997.
- . 2- . .:
. , 1992.
. . . .: , 1998.
- . . . .:
, 1990.
2001 // www.sadhu.by.ru/
pah2.html
2002 - . . : , , .
.: , 2002.
. . // . ,
, . .: , 1985.
- . . : , , .
: , 1991.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- . : 2- . .:
, 1993.
1989 - : I - IV. - . . . .- .:
, 1989.
1999 (1) - : Y YIII. . . . . .: , 1999.
1999 (2) - : IX -X. . . . . .: , 1999.
- . . . .: , 1989.
- . - .: , 1999.
- . .
. .: , 1991.
- . . : . - .:
- . -, 1987.
- -. . . . . .
, 2005.
- . / . . . . .:
, 1998.
- . .
. . : , 1997.
- . . : ,
1999.
- / . . .
.: , 1997.
- . . 3. .: -,
1996.
, - . ., . . . .:
, 1982.
- . . , , . .: , 2000.
- : . 2- .,
. .: , 1995.
- . . - . . . . - . - .:
- . , 1948.
- . . -. . .:
, 2003.
- . . - .: -, 2002.

.- 2- .:
, 1989.
. .
. : -, 2006

.
[]. . . . . .: ,
1980.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2 - . . . .
. - .: , 1992.
6 - . . . .
- . - .: -, 1999.
- . .
. . .: , 1999.
. . . . .
. .: , 1999.
- .- 2- .. . - .: , 2000.
. : . .: , 1999.
. . .: , 1996.
- Ajit Mookerji. Kali. The Feminine Force. - London:
Thames and Hudson Ltd., 1988.
- Apte V. Sh. The Student s Sanskrit-English dictionary. 2 Ed. Bombay:
Gopal Narayen and Co, 1922.
- Brown Mackenzie C. The Triumph of the Goddess: the canonical models
and theological visions of the Devi-Bhagavata-purana. - New York: State
University of the New York Press, 1990.
- Bhattacharyya N. N. History of the Shakta Religion. - Delhi:
Munshiram Manoharial Publishers Pvt Ltd, 1996.
Woship of the Goddess according to the Kalika-purana. Translated
by R. K. Van Kooij. Leiden: E. J. Brill, 1972.

- The Devibhagavata-purana. Translated by


Swami
Vijnanananda. New Delhi: Nag Publishers, 1977 (reprint).
- The Devi Gita (Song of the Goddess). Translated by Swami
Vijnanananda // Sacred Books of the Hindus. - Vol. 26. Allahabad: Panini
Office, 1921.
- - Devibhagavata-puranam. - New Delhi: Oriental Books
Reprint, 1986 ()
- Dyczkowski, Mark S. G. A Journey in the World of the Tantras.
Varanasi: Indica Books, 2004.
Shri Giridhar Madras. Shri Devi-Gita //
www.ambaa.org/devigita/Devigita1.htm
- Introduction to Kashmir Shaivism.
Ganeshpuri: Gurudev Siddha Peeth, 1975.
K - Kinsley D. Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the
Hindu Religious Tradition. - Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.
- Coburn Thomas B. Devi-Mahatmya. The Crystallisation of the Goddess
Tradition. - Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.

Nelson
David.
The
many
faces
of
Kali
//
www.hindushaktha.freeservers.com/facesofmaa.htm

The
51
Pithas
of
Devi,
Mother
Goddess//
www.allindia.com/hindpilgrim/pithas.htm

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

- Fast and festivals of India. - New Delhi: Diamond Pocket Books. . .


- Ram Chandran. Navaratri. The Festival of Nine Nights//
www.ambaa.org/essays/navaratri.htm
- - Worterbuch Sanskrit-Deutsch von Dr. K.
Mylius. Leipzig: Verlag Enzyklopadie, 1975.

Satish
Raja
Arigela.
Shakti
Pithams//
www.ambaa.org/essays/shaktipithams.htm
- Tiwari J. N. Goddess Cults in ancient India. Delhi: Sundeep
Prakashan, 1985.
- Hazra R. C. Studies in the Upapuranas. - Calcutta: Sanskrit College,
1963. - V. 2.


1977
. 1979 .
. 1989 . 1994
.
, 1999 .
1995 , . . .
, .
. 2003, 2004, 2006 2007
,
-. 2006 1000 .
-. .

.
!
, : ivi@gazinter.net.
: www.mahadevi.ru, www.sanskrit.su, www.shaktism-kgd.narod.ru

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, , .
() , .
: http://www.sanatanadharma.udm.net
-: beda@udm.ru

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
.
,
XVII ,
. . 2006.
,

. , , ,
, .
,

,

.

.
. . 2007

,
, -
,

- .

.

,
,
108
, ,
.

. ,
, , 1-6. .
. .- .: - , 160 . : 2000
.

-
.

.
80
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
, , 7-13.
. . .- .: - , 144 . :
2000 .
,
.
- , ,
,

:
. ,
, ,
14-21). : . ., : .
.
- - ,
.
?
, ,
? , ,
? , , :
.

. ,
, ,
22-34
,
, .
, , ,
?
?
,
-

( ) -
,
.
,

,
, , .

( ) ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, ,
, ,
,

: ..

-,

10 .
-
.

.
.

, ,
, .

. -
: ..

11
. .

,

, ,
.

- .
..


(

).


.

-
. : ,
,

.

, 11
.

,
XVII ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. , ,
, , .
,

,

.

om