Вы находитесь на странице: 1из 9

SHANMUKHAPRIYA

SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

MAHAALAKSHMI KRITHIS OF MUTHUSWAMY


DIKSHITAR

Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved


www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page1

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

The most auspicious MahaaLakshmi krithis composed by Muthuswamy Dikshitar are the
following

1. Hari Yuvatheem Haimavatheem Hemavathi-Rupakam


2. Hiranmayeem Lakshmeem sada Bhajaami- Lalitha-Rupakam
3. Mangala Devataya tvyaa - Dhanyaasi - Rupakam
4. Varalakshmim bhajare re manasa in Raga Saurashtram-Adi
5. Mahalakshmi Karuna rasa lahari in Raga MadhavaManohari
6. Sri Varalakshmi Namastubhyam -Sri ragam-Rupakam
7. Sri Bhargavi bhadram MangalaKaishiki-Triputa
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page2

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

1-Hari Yuvatheem Haimavatheem


Hemavathi-Rupakam

Pallavi
hariyuvatIm haimavatIm ArAdhyAmi satatam akhila lOkajananIm
Samashti Charanam
narahari hrdaya nivAsini nAma rUpa prakAshini
Madhyamakalam
guruguha mAnasa ranjani guNijananutE niranjani

**********

Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved


www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page3

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

2-Hiranmayeem Lakshmeem
Lalitha-Rupakam
Pallavi
hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajami

Anupallavi
ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm

Madhyamakalam
hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm
kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayaam

Charanam
shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm
bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm
gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAmindirAm

Madhyamakalam
sIta kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanaam
pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page4

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

3-Mangala Devataya tvyaa


Dhanyaasi - Rupakam
Pallavi
mangaLa dEvatayA tvayA bahu mAnitOham shrI

Anupallavi
pungava kamalAlayayA bhOga bhOgyAlayayA

Madhyamakalam
jangama sthAvara lOkajanana sthitilayayA jayA

Charanam
haridrA kumkuma vastrAlankrta vigrahayA
daridra duhkhAdi mUrddhanyAshivanigrahayA
varada rAjagOpAla hrdaya sarasija grhayA
varalakSmyA harihara guruguhabhaktAnugrahayA

Madhyamakalam
surArcita padAmbujayA sudhA sAgarAtmajayA
sura vinuta shivAnujayAmAyAbIjayA vijaya

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page5

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

4-Varalakshmim bhajare re
Saurashtram-Adi
Pallavi
varalakSmIm bhajarE rE mAnasa
vAnchitArtha phalapradAm varadAm vanaja padAm

Samashti Charanam
carAcarAtmaka prapanca jananIm
saurASTra dEsha patinuta dhaninIm
nirAmaya mahAviSNu mAninIm
niranjanIm nikhilAgha bhanjanIm

Madhyamakalam
surArcita padAmbuja vikAsinIm nirAlamba mAnasOllAsinIm
murAri vakSasthala nivAsinIm purAri guruguha cidvilAsinIm

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page6

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

5-Mahalakshmi Karunarasa
MadhavaManohari-Adi
Pallavi
MahaalakShmI karuNArasalahari mAmava mAdhavamanohari shrI

Anupallavi
MahaaviShNu vakShasthalavAsini Mahaadeva Guruguha vishvAsini

Madhyamakalam
MahaapApaprashamani manonmaNi mArajanani maNgaLapradAyini

Charanam
kShIrasAgarasute vedanute kShitIshAdimahite shivasahite
bhAratIratishacipUjite bhaktiyutamAnasa virAjite

Madhyamakalam
vArijAsanAdyamaravandite nAradAdimunibRRindanandite
nIrajAsanasthe sumanasthe sArasahaste sadA namaste

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page7

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

6-Sri Varalakshmi Namastubhyam


Sri -Rupakam
Pallavi
shrIvaralakShmi namastubhya.m vasuprade
shrIsArasapade rasapade sapade pade pade

Anupallavi
bhAvajajanakaprANavallabhe suvarNAbhe
bhAnukoTisamAnaprabhe bhaktasulabhe

Madhyamakalam
sevakajanapAlinyai shritapaNkajamAlinyai
kevalaguNashAlinyai keshavahRRitkhelinyai

Charanam
shrAvaNapaurNamI pUrvastha shukravAre
cArumatI prabhRRitibhiH pUjitAkAre
devAdiguruguha samarpita maNimayahAre
dInajanasa.mrakShaNa nipuNa kanakadhAre

Madhyamakalam
bhAvanAbhedacature bhAratIsannutavare
kaivalyavitaraNapare kANkShitaphalapradakare

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page8

SHANMUKHAPRIYA
SCHOOL OF MUSIC
Center for Excellence in Carnatic Music

7-Sri Bhargavi bhadram


MangalaKaishiki-Triputa
Pallavi
shrIbhArgavI bhadra.m me disatu shrIraNga dhAmeshvarI

Anupallavi
saubhAgyalakShmI satatam mAmavatu
sakalalokajananI viShNumohinI

Charanam
madanagurumaninI mama manasi tiShThatu
madhukaravijaya maNgaLakaishikA nivasatu
sadanamadhye MahaalakShmI sadA viharatu
sAmaja hemakumbha snApitA vijayatu

Madhyamakalam
padanayanAnanakaranalinI paramapuruShaharipraNayinI
vadanakamala guruguhadharaNIshvaranuta raNganAtharamaNI

**********
Copyright 2014-Shanmukhapriya School of Music. All rights reserved
www.anuradhamahesh.wordpress.com

Page9