Вы находитесь на странице: 1из 7

Klasifikacija robe i karakteristike rasutih tereta

SADRAJ

1.UVOD

Rasuti tereti su nepakirani materijali koji se zbog svojih karakteristika ukrcavaju i prevoze u
rasutom, rinfuznom stanju. Iz tog razloga su potrebna namjenska vozila za transport te vrste
tereta. U rasute tereta spadaju:
1. Krupniji rasuti tereti (ugalj, rude i kamen u gromadama),
2. Sitniji rasuti tereti (ugljena praina, koks, sumpor, cement, so, eer, pijesak, ljunak i dr.),
3. itarice (penica, jeam, ra, kukuruz, soja, brano).

2.KLASIFIKACIJA ROBE I KARAKTERISTIKE RASUTIH TERETA

2.1.Klasifikacija robe
Ne postoji jedinstvena klasifikacija robe ali se roba najee klasifikuje prema stepanu
prerade, duini upotreba, kvalitetu namjene i dr. U odnosu na stepen tehnoloke prerade dijeli
se na:
-sirovine
- poluproizvodi i
- gotovi proizvodi.
U odnosu na duinu upotrebe dijele se na:
- Netrajna-obina potrona dobra,
- Polutrajna potrina dobra,
- Trajna potrona dobra.
Prema kvalitetu roba se dijeli na: Na pravu robu (original), zamjene ili surogati i imitacija.
Prema ekonomskoj namjeni roba se dijeli: proizvode za reprodukciju (sirovine i pogonska
goriva) i proizvode opreme (maine, transportna sredstva i ostala investiciona roba) i
proizvodi za iroku potronju (proizvodi prehrambene industrije, proizvodi od koe,
kozmetiki proizvodi).
Da bi se odreena roba mogla u svakom trenutku identifikovati neminovno je postojanje
deklaracije robe odnosno marke proizvoda. U tom smislu konstituisan je sistem univerzalnih
kodova proizvoda (UPC) koji je u poetku vaio za Sjevernu Ameriku, a ve preko 30 godina
postoji Evropsko udruenje za kodiranje proizvida EAN. Proizvod oznaen EAN bar kodom
ima jedinstven unikatni broj pomou kojeg ga je mogue prepoznati irom svijeta i po kome
se razlikuje od ostalih proizvoda. EAN sistem karakterie ukupno 13 kodnih mjesta datih u
vidu pravougaonika sa paralelnim prugama od ega prve 3 cifre i kodovi iznad njih su oznaka
za zemlju proizvoaa, a sljedee 4 cifre su broj proizvoaa, sljedeih 5 cifara predstavalja
broj artikla dok je trinaesti kontrolni broj.
2.2.Karakteristike rasutih tereta
4

U rasute terete spadaju:


-Krupniji rasuti tereti: ugalj, rude i kamen u gromadama,
-Sitniji rasuti tereti: ugljena praina, koks, sumpor, cement, so, eer, pesak, ljunak, itd.,
-itarice: penica, jeam, ra, kukuruz, soja,brano.
Pri prevozu rasutog tereta morem postoje: opasnost od pomjeranja tereta - rasuti tereti na dnu
skladita stvaraju itku podlogu koja moe prouzrokovati opasno pomjeranje tereta kao i
opasnost uslijed pretjeranog sadraja vlage i to uglavnom kod ruda sa velikim procentom
vlanosti to moe prouzrokovati skupljanje osloboene tenosti to moe negativno uticati na
stabilnost broda.

3.ZAKLJUAK

4.LITERATURA