You are on page 1of 3

Bi tp ln mn hc M phng h thng truyn thng D12VT

(Assignments on Simulation of Communication Systems)


I. Gii thiu
Trong phn bi tp ln ny mi sinh vin s c yu cu thc hin nhim v bao gm:
m phng mt h thng truyn dn c s dng truyn ni dung dng m thoi c
chuyn i sang tn hiu s, nh gi cht lng truyn m thoi trong cc iu kin truyn
dn khc nhau.
Hy s dng bi ging ca mn hc v cc v d cho lm ti liu tham kho thc
hin bi tp ln ny. Kin thc ca cc mn hc khc nh L thuyt thng tin, X l tn hiu
s, Truyn dn s c khuyn khch p dng trong phn ny.
Kt qu ca bi tp c th hin qua bo co ca mi sinh vin. Cc bo co c mi
sinh vin t thc hin m bo tnh trung thc, cm s sao chp ca nhau. Bt k nhng phn
no trong bo co c du hiu sao chp u khng c im m khng quan tm n kt
qu thc hin c.
Cc bo co thc hin c cng nhiu cc yu cu nhim v a ra cng tt, tuy nhin
cn m bo np ng hn v r rng. Nh vy khng nht thit phi hon thnh ht tt c
cc yu cu t ra trong mi nhim v. Bt k bo co no np mun sau thi hn b tr t
nht 20% s im.
Hn np bo co: trc 16h ngy 16/5/2016.
II. Nhim v 1
1. M t nhim v:
M phng qu trnh PCM cho tn hiu tng t, trong tn hiu tng t dng thoi
u vo c m t bi cng thc sau:
3

s(t ) Ai cos(2 fit +i )


i 1

vi Ai ln lt l [1, 2, 3] v i ln lt l [0, pi/2, pi/4], cn tn s fi c xc nh t m s


ca mi sinh vin theo biu thc fi = ix100 Hz vi i ln lt l 3 s cui cng trong m s
sinh vin.
Thc hin chuyn i tn hiu m thoi yu cu trn thnh tn hiu s nh phn theo lut A
tiu chun chu u lm ngun tin u vo cho nhim v 2 v thc hin ngc li chuyn
i chui bt nh phn thu c thnh tn hiu tng t dng m thoi.
2. Yu cu:
a. M t h thng PCM chuyn i tn hiu yu cu bng s khi v xc nh cc
tham s ca h thng.
b. Bng vic s dng MATLAB, vit chng trnh v thc hin m phng qu trnh
PCM theo tiu chun chu u cho tn hiu thoi s dng k thut nn dn theo
lut A vi A = 87,6 v tn s ly mu fs = 8kHz.

c. Biu din dng sng tn hiu trn khong 3 chu k v ph ca n ti cc im sau


trn h thng: tn hiu gc bn tin v tn hiu c khi phc ti u thu h thng
PCM.
III. Nhim v 2
1. M t nhim v:
M phng h thng truyn dn s truyn tn hiu s thu c sau khi chuyn i
PCM t nhim v 1 trong khong thi gian 10 s. Trong trng hp khng thc hin c
vic ly ngun tin t nhim v 1 c hy thay th bng mt chui tn hiu nh phn ngu
nhin tng ng. Mi sinh vin s la chn mt trong cc k thut iu ch sau cho h
thng mnh m phng:
- iu ch M-PSK nu s cui cng trong m sinh vin l l vi M = 4 nu s
lin k l l v M = 8 nu s lin k l chn.
- iu ch M-QAM nu s cui cng trong m sinh vin l chn vi M = 4 nu
s lin k l l v M = 16 nu s lin k l chn.
S dng m hnh m phng tng ng bng gc, tn hiu pht c th c biu
din nh sau:

s(t ) d k p t kTsym e j0
k

trong dk l cc k hiu (symbol) phc c xc nh t chui bn tin u vo v k thut


iu ch; Tsym l chu k ca symbol; 0 l pha ca tn hiu pht v p(t) xc nh dng xung
c pht:
2 t
2 Es
p(t )
1 cos

Tsym
T
sym


vi Es l nng lng mi symbol.
2. Yu cu:
a. M t h thng m phng bng s khi v xc nh cc tham s ca h thng,
c th bao gm c cc b lc s dng c c b thu ti u.
b. Bng vic s dng MATLAB, vit chng trnh m phng h thng truyn dn s
s dng k thut iu ch la chn trn knh AWGN vi ngun tn hiu s
PCM c thc hin nhim v 1. c tnh xc sut li ti cc mc t s tn hiu
trn nhiu SNR (Eb/N0) bng 5, 8 v 12 dB theo phng php Monte Carlo.
c. Biu din biu chm sao, dng sng tn hiu, mu mt v ph ca n ti cc
im sau trn h thng: u ra b iu ch, sau khi truyn qua knh AWGN ti
SNR = 8 dB, sau khi c x l v khi phc ti b thu.
d. So snh dng sng tn hiu tng t dng thoi c khi phc sau khi truyn qua
h thng m phng ti cc mc SNR yu cu.
IV. Yu cu bo co
Bo co nn c trnh by m bo cc yu cu sau:
- y thng tin bao gm thng tin c nhn v ni dung bo co theo cu trc
cho mi nhim v nh sau:

o Phn 1: M t h thng m phng v cc tham s c s dng trong


m phng.
o Phn 2: Trnh by kt qu m phng v nhn xt nh gi.
o Phn 3: M chng trnh c vit m phng h thng v ch gii.
Ni dung trnh by r rng, khoa hc v sng sa lm r nhng kt qu
t c theo yu cu trong bo co.
M chng trnh nn bao gm c phn ch gii cho cc hm xy dng v tng
phn cu lnh trong mi chng trnh.