You are on page 1of 5

10/17/2015

Tema cursului

FINAN E

Sistemul cheltuielilor publice

Lect. univ. dr. Oana Filipescu


Departament FINAN E

Definirea cheltuielilor publice


Clasificarea cheltuielilor publice
Factoriideinfluen acheltuielilorpublice
Analizanivelului,structuriiidinamicii
cheltuielilor publice

Definirea cheltuielilor publice


Bibliografie
Vcrel I. (coordonator), Finane Publice, Ed. a VI-a, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008 (capitolul 5)
Stroe R., Armeanu D., Finane, Editura ASE, Bucureti, 2004
(capitolul 2)
Legea 500/2002 privind finan ele publice, publicat n Monitorul

Oficial nr. 597/ 13 august 2002

Cheltuielile publice exprim relaii economico-sociale


n form bneasc, care se manifest ntre stat, pe deo parte, i persoane fizice i juridice, pe de alt parte,
cu ocazia repartizrii i utilizrii resurselor financiare
ale statului n scopul ndeplinirii funciilor sale.
(Vcrel I. (coord.), 2008)

Legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicat n

Monitorul Oficial nr. 960/ 30 decembrie 2014


(http://www.mfinante.ro/buget2015.html?pagina=domenii)

Cheltuielile publice
concretizez cea de-a doua faz a func iei de reparti ie a

finan elor publice.

prin intermediul lor statul acoper necesitile publice de

bunuri i servicii considerate prioritare n fiecare perioad.

se finalizeaz n plile efectuate de stat pentru achiziii de

bunuri/prestri de servicii necesare ndeplinirii obiectivelor


statului (n plan economic, social, cultural, militar, politic,
financiar, etc).

ndeplinirea funciilor statului se realizeaz printr-un sistem

Cheltuielile publice
Cheltuielile publice cuprind:
Cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul bugetelor

administra iilor publice centrale (BS+BASS+BA +FNASS+BIP).

Cheltuielile efectuate din fondurile constituite la nivelul unitilor

administrativ-teritoriale (BL)
Cheltuielile efectuate din intrrile anuale de credite externe
Cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile constituite

la nivelul organismelor interna ionale i distribuite, pe programe,


statelor beneficiare.

complex de organe i instituii, pentru care i prin intermediul


crora se efectueaz cheltuielile publice.

n prezent sunt extrem de diversificate.

10/17/2015

Clasificarea cheltuielilor publice

Clasificarea cheltuielilor publice

Clasifica ia economic
n cadrul acestei clasificaii se folosesc 2 criterii de
grupare a cheltuielilor:

Clasifica iafunc ional

la baz domeniile, ramurile, sectoarele de


activitate spre care sunt dirijate resursele financiare
publice, n scopul ndeplinirii funciilor statului.

- are

1. cheltuieli curente (de funcionare) + cheltuieli de


capital (investiii)

- acest criteriu este important pentru repartizarea


resurselor financiare publice pe domenii de activitate
i obiective (care definesc nevoile publice).

2. cheltuieli cu bunuri i servicii + cheltuieli de


transfer (de redistribuire)

Clasifica iaeconomic

Clasificarea cheltuielilor publice

Clasificaia economic grupeaz cheltuielile dup natura i efectul lor economic.

Clasifica ia folosit

de institu iile specializate ale


Organiza iei Na iunilor Unite (O.N.U.)

- are la baz 2 criterii principale: clasificaia funcional

clasificaia economic

- aceast clasifica ie este utilizat i n Romnia

Clasifica iafunc ional

Clasifica iafunc ional

Clasificaia funcional grupeaz cheltuielile dup destina ia lor pentru a evalua alocarea fondurilor

publice unor activit i sau obiective care definesc necesit ile publice.

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

Autorit ipubliceiAc iuniexterne


Cercetarefundamental icercetare-dezvoltare
Alte servicii publice generale
Tranzac iiprivinddatoriapublic imprumuturi
Transferuricucaractergeneralntrediferitenivelealeadministraiei

Partea a II-aAP RARE,ORDINEPUBLIC ISIGURAN


NA IONAL
Ap rare
Ordinepublic isiguran

na ional

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

1. Cheltuieli curente din acestea:


a) Cheltuieli de personal
b) Bunuri i servicii
c) Dobnzi
d) Subvenii
e) Fonduri de rezerv
f) Transferuri ntre uniti ale administraiei publice
g) Alte transferuri
h) Proiecte cu finanare din Fonduri Externe Nebambursabile (FEN) postaderare
i) Asisten social
j) Proiecte cu finanare din fonduri esterne nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 - 2020
k) Alte cheltuieli
l) Cheltuieli aferente programelor cu finanare rambursabil
2. Cheltuieli de capital
a) Active nefinanciare
b) Active financiare
3.Opera iunifinanciare
a) mprumuturi acordate
b) Rambursri de credite

nv mnt
S n tate
Cultur ,recreere ireligie
Asigur ri iasisten social

Partea a IV-aSERVICIISIDEVOLTAREPUBLIC ,
LOCUIN E,MEDIU IAPE
Locuin e,servicii idezvoltarepublic
Protec iamediului

Partea a V-aAC IUNIECONOMICE

Ac iunigeneraleeconomice,comerciale idemunc
Combustibili si energie
Industriaextractiv ,prelucr toare iconstruc ii
Agricultur ,silvicultur ,piscicultur ivn toare
Transporturi
Comunica ii
Cercetare idezvoltarendomeniuleconomic
Alteac iunieconomice
Cheltuielidinsumer maseneutilizatenanulanterior

10/17/2015

Cheltuielile bugetului de stat (conform Legii bugetului de stat pe anul 2015)


- clasificaia funcional -

Cheltuielile bugetului de stat (conform Legii bugetului de stat pe anul 2015)


- clasificaia economic milioane lei

126.532,6

100,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


Autorit i publice i Ac iuni externe
Cercetare fundamental i cercetare-dezvoltare
Alte servicii publice generale
Tranzac ii privind datoria public i mprumuturi
Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei

50.754,8
13.690,7
1.786,0
2.060,9
11.981,0
21.236,2

40,11%
10,82%
1,41%
1,63%
9,47%
16,78%

Partea a II-a AP RARE, ORDINE PUBLIC


I SIGURAN
Ap rare
Ordine public i siguran na ional

18.972,9
5.475,1
13.497,8

15,00%
4,33%
10,67%

27.852,1
4.579,4
3.553,3
1.873,3
17.846,1

22,01%
3,63%
2,79%
1,48%
14,11%

5.595,6
4.294,9
1.300,7

4,42%
3,39%
1.03%

23.357,2
2.040,8
149,8
129,1
5.681,6
14.708,2
491,0
115,2
31,5
10,0

18,46%
1,61%
0,12%
0,10%
4,49%
11,63%
0,39%
0,09%
0,02%
0,01%

CHELTUIELI TOTALE din care:

NA IONAL

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE


nv mnt
S n tate
Cultur , recreere i religie
Asigur ri i asisten social
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC , LOCUIN E, MEDIU I APE
Locuin e, servicii i dezvoltare public
Protec ia mediului
Partea a V-a AC IUNI ECONOMICE
Ac iuni genereal economice, comerciale i de munc
Combustibili si energie
Industria extractiv , prelucr toare i construc ii
Agricultur , silvicultur , piscicultur i vn toare
Transporturi
Comunica ii
Cercetare i dezvoltare n domeniul economic
Alte ac iuni economice
Cheltuieli din sume r mase neutilizate n anul anterior

Clasificarea cheltuielilor publice

milioane lei

CHELTUIELI TOTALE din care:

126.532,6

100,00

1. Cheltuieli curente
Titlul I. Cheltuieli de personal
Titlul II. Bunuri i servicii
Titlul III. Dobnzi
Titlul IV. Subvenii
Titlul V. Fonduri de rezerv
Titlul VI. Transferuri ntre unit i ale administraiei publice
Titlul VII. Alte transferuri
Titlul VIII. Proiecte cu finan are din Fonduri Externe Nebambursabile (FEN) post-aderare
Titlul IX. Asisten social
Titlul X. Proiecte cu finan are din fonduri esterne nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 - 2020
Titlul XI. Alte cheltuieli
Titlul XII. Cheltuieli aferente programelor cu finan are rambursabil

120.406,0
20.048,0
5.042,8
8.961,5
3.660,0
0,6
34.303,3
11.639,0
18.505,4

95,16%

13.865,3
482,3
2.201,4
1.696,4

2. Cheltuieli de capital
Titlul XIII. Active nefinanciare
Titlul XIV. Active financiare

2.823,0
2.624,7
198,3

2,23%

3. Operaiuni financiare
Titlul XV. mprumuturi
Titlul XVI. Ramburs ri de credite

3.303,6
31,6
3.272,0

2,61%

Evoluia cheltuielilor publice (% n PIB)


70.0

60.0

Clasifica ia administrativ

- are la baz criteriul instituiilor prin care se efectueaz cheltuielile publice:

ministere, instituii publice autonome sau subordonate, uniti administrativteritoriale.

Clasifica ia financiar

50.0

40.0

30.0

- n cadrul acestei clasificaii se folosesc 2 criterii de grupare a chelltuielilor, dup

cum urmeaz:

1. n funcie de momentul n care se efectueaz cheltuielile publice:


cheltuieli definitive + cheltuieli temporare i/sau operaiuni de trezorerie + cheltuieli virtuale (posibile)
2. n funcie de forma de manifestare:
cheltuieli cu/fr contraprestaie + cheltuieli definitive/provizorii + cheltuieli speciale/globale

20.0

10.0

0.0

2012

Evoluia cheltuielilor publice (% n PIB)

2013

2014

Factorii de influen a cheltuielilor publice


Factori demografici:

Factori economici:

Factori sociali: creterea

Factori istorici: fenomenul

creterea popula iei, modificarea


structurii popula iei pe vrste i
categorii socio-profesionale.
venitului mediu pe locuitor

Factori militari
Factori politici

dezvoltarea economiei i
modernizarea acesteia pe baza
progresului cercetrii tiin ifice.
infla ionist

Urbanizarea: dezvoltarea
centrelor urbane, finan area
utilit ilor

10/17/2015

Analiza nivelului, structurii i dinamicii


cheltuielilor publice

Cheltuielile publice totale, prev zute n bugetele componente ale


sistemului bugetar, cuprind i transferurile ntre componentele
sistemului naional de bugete.

Consolidarea reprezint operaiunea de eliminare a transferurilor de


sume dintre dou
bugete componente ale bugetului general
consolidat, n vederea evit rii dublei evidenieri a acestora.

Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

1.

%CPTPIB

CPT
*100
PIB

Exprim partea din produsul intern


brut, realizat ntr-un an, care
se aloc pentru acoperirea
nevoilor colective ale
societ ii.

3. Cheltuielile publice
medii pe locuitor

CP/ loc

Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

1.Modificareaabsolut a
cheltuielilor publice
a) n expresie nominal

CPn CPn1 CPn0


Exprim modificarea n sum
absolut a volumului
cheltuielilor publice exprimate
n pre urile curente ale
perioadelor analizate.

1.Modificareaabsolut a
cheltuielilor publice
b) n expresie real

CPr CPr1 CPr 0


Exprim modificarea n sum
absolut a volumului cheltuielilor
publice exprimate n pre urile
constante ale unei perioade de
baz, surprinznd i influen ele
determinate de modificarea
pre urilor.

b) n expresie real

CPTr

Reprezint totalitatea cheltuielilor


publice prevzute n bugetele
componente ale sistemului
bugetar i exprimate n
pre urile curente ale anului de
calcul.

CPTn
IP

Reprezint totalitatea cheltuielilor


publice exprimate n pre urile
constante ale unei perioade de
baz.

Indicatori privind structura cheltuielilor publice

1.

Pondereafiec reicategoriidecheltuielintotal
cheltuieli publice

CPT
Populatie

Exprim suma alocat fiecrui locuitor


n urma redistribuirii fondurilor
publice pe destina ii, conform
politicii finaciare promovat de
stat.

publice

CPTn CPTni

Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

2. Ponderea cheltuielilor
publice n PIB

1. Volumul cheltuielilor

a) n expresie nominal

Cheltuielile totale (neconsolidate):


Chtotale = suma tutoror
cheltuielilor publice prev zute n bugetele componente ale BGC
Chtotale consolidate = Chtotale Transferuri ntre bugete + Intr ri de credite
externe Ramburs ri de credite externe

Volumul cheltuielilor
publice

gi

CPi
*100
CPT

Exprim modul de alocare a cheltuielilor publice n func ie de importan a


nevoilor sociale i de politica promovat de stat.

Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

2.Modificarearelativ a
cheltuielilor publice
a) n expresie nominal

%CPn

CPn1 CPn 0
*100
CPn 0

Exprim modificarea procentual a


cheltuielilor publice exprimate
n pre urile curente ale
perioadelor analizate.

2.Modificarearelativ a
cheltuielilor publice
b) n expresie real

%CPr

CPr1 CPr 0
*100
CPr 0

Exprim modificarea procentual a


cheltuielilor publice exprimate n
pre urile constante ale unei
perioade de baz.

10/17/2015

Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

3. Modificarea ponderii
cheltuielilor publice n
PIB

4. Modificarea cheltuielilor publice


medii pe locuitor
CP0
CP1
CP/ loc

Populatie 1 Populatie 0

Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

6.Indicatorulprivindcoresponden adintremodificarea
cheltuielilorpublice imodificareaPIB
k CP / PIB

%CPPIB (

CP0
CP1
) *100

PIB1 PIB0

Exprim modificarea propor iei de


alocare a PIB-ului destinat
acoperirii nevoilor colective.

Exprim modificarea gradului de alocare a


cheltuielilor publice pe cap de locuitor.

5. Modificarea structurii
cheltuielilor publice
CPi1
CPi 0

) *100
CPTi1 CPTi 0
Exprim modificarea alocrii cheltuielilor
publice n func ie de importan a social.
g i (

Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

7. Elasticitatea cheltuielilor publice n raport cu PIB

eCP / PIB

CP1
* 100
CP0
I
CP
PIB1
I PIB
* 100
PIB 0

Indicatorul poate lua valori subunitare, supraunitare sau egale cu unitatea.


- K > 1 ritmul de cre tere al cheltuielilor publice devanseaz ritmul de cre tere al PIB;
- K < 1 - ritmul de cre tere al cheltuielilor publice este devansat de ctre ritmul de cre tere al PIB;
- K = 1 - ritmul de cre tere al cheltuielilor publice este egal cu ritmul de cre tere al PIB.

Tematica urmtorului curs

Resursele financiare publice

CP1 CP0
* 100
CP0

PIB1 PIB0
* 100
PIB0

Exprim modificarea procentual a cheltuielilor publice, ce are loc la modificarea cu 1pp


a produsului intern brut.
- e > 1 exprim tendin a de utilizare ntr-o mai mare msur a PIB pentru finan area
cheltuielilor publice;
- e 1 exprim tendin a de restrngere a propor iei cheltuielilor publice n PIB;
- e 1 semnific faptul c tendin a rmne aceeai.

V mulumescpentruatenie
iv dorescos pt mn pl cut
n continuare!!!