You are on page 1of 20

KONFLIKTI U ORGANIZACIJI

Prof dr Neboja Janiijevi

POJAM KONFLIKTA
U jednom istraivanju, menaderi su
izjavili da oko 20% svog vremena troe
na reavanje konflikata
Pod organizacionim konfliktima
podrazumevamo
"neslaganje izmedju dva ili vie
lanova organzicije ili grupa koje
se pojavljuje usled toga to dele
retke resurse, radne zadatke,
imaju razliite ciljeve, stavove ili
percepcije".

POJAM KONFLIKTA

pojedinac ili organizaciono jedinice rade jedni


protiv drugih umesto jedni sa drugima.
proces u kome jedna strana percipira da ona
druga preduzima ili namerava da preduzme
akciju koja ugroava njene interese.
4 elementa:

Suprotni interesi dvaju ili vie pojedianca ili grupa


Svest svake strane da su interesi suprotstavljeni
Verovanje svake strane u konfliktu da ona druga
strana moe ili ve jeste ugrozila njihove interese
Akcije obe srtane koje vode ugroavanje interesa
one druge

POJAM KONFLIKTA
Visoka

KONKURENCIJA

Niska

Distribucija uvaavanje
sopstvenih
interesa

SARADNJA

Integracija
Intergacija KOMPROMIS
-uvaavanje
uvaavanje intersa
interesa drugih
drugih

IZBEGAVANJE

Distribucija uvaavanje
sopstvenih
interesa
Niska

Visoka

PRILAGODJAVANJE

STAV PREMA KONFLIKTIMA

Tradicionalni stav prema konfliktima je


negativan.
Savremen stav prema konfliktima je da su
oni neizbeni
Nijedan konflikt nije a priori funkcionalan ili
disfunkcionalan.
Zadatak rukovodstva preduzea da
upravlja konfliktima tako da obezbedi onaj
nivo konflikata koji garantuje optimalne
performanse preduzea.

STAV PREMA KONFLIKTIMA


situacija nivo
konflikata

vrsta
konflikata

organizacione
karakteristike

nizak

Disfunkcionalni apatija
stagnacija
nefleksibilnost

niska

optimalni

Funkcionalni

visoka

visok

Disfunkcionalni haotinost
niska
nekooperativnost

inovativnost
kreativnost
fleksibilnost

organizaci
ona
efikasnost

STAV PREMA KONFLIKTIMA

EFEKTI KONFLIKATA

Negativni efekti konflikata su:


Konflikti naruavaju normalno funkcionisanje
preduzea.
Konflikti naglaavaju emocije umesto razuma
prilikom odluivanja.
Konflikti skreu panju sa organizacionih na
personalne ciljeve.
Konflikti izazivaju vie ljudskih reakcija sa
izrazito negativnim efektima: stres, frustraciju i
sl.

EFEKTI KONFLIKATA

Pozitivni aspekti konflikata u


organizacijama su takodje brojni:

Konflikti stimuliu kritiku analizu.


Konflikti motiviu ljude.
Konflikti su esto predznak i uzrok neophodnih
organizacionih promena.
Konflikti proiavaju internu sredinu i
otklanjaju skrivene sukobe.
Konflikti izmedju grupa stimuliu saradnju
unutar grupe.

IZVORI KONFLIKATA

Organizacioni izvori konflikata


Deoba organienih resursa od strane dva ili
vie pojedinaca ili grupa.
Medjuzavisnost u obavljanju radnih aktivnosti.
Visoka diferenciranost organizacionih jedinica.
Razlike u kriterijumu ocene performansi i
sistemu nagradjivanja.
Organizacione nejasnoe i nedostaci.

IZVORI KONFLIKATA

Interpersonalne razike mogu takodje biti


uzrok konflikata u organizaicjama.
Pogrena atributizacija.
Greke u komuniciranju.
Nepoverenje
Personalne karakteristike.

VRSTE KONFLIKATA

Intrapersonalni ili konflikti unutar pojedinca


se najee poistoveuju sa konfliktima uloga
kojih ima nekoliko:

Konflikti izmedju zahteva jedne uloge.


Konflikti izmedju razliitih uloga koje jedan
pojedinac ima.
Konflikti izmedju linosti i uloga

Interpersonalni ili konflikti izmedju pojedinaca


Konflikti izmedju pojedinaca i grupa
Konflikti izmedju grupa
Konflikti izmedju organizacija

VRSTE KONFLIKATA

Kognitivni i afektivni konflikti

Horizontalni i vertikalni konflikti

Funkcionalni i disfunkcionalni konflikti

POSLEDICE KONFLIKATA

Konflikti izmedju dve grupe rezultiraju u


sledeim procesima unutar grupa:
Poveana je kohezija
Pojava lidera
Iskrivljene slike stvarnosti
Pojavljuje se tenja da se sve posmatra kroz
negativne stereotipe
Selekcija reprezentativnih lanova grupe
Razvijanje "tamnih mrlja"

POSLEDICE KONFLIKATA

Posledice na individualnom nivou

Dodatna motivacija

Otvorenost komunikacija

Bolja informisanost

Negativne emocije i stres

Ometanje komunikacija

Rasipanje panje i energije na sporedne


stvari

POSLEDICE KONFLIKATA

Posledice na grupnom nivou

Otkrivanje problema

Inovacije i promene

Kohezivnost grupe

Autokratsko liderstvo

Negativni stereotipi

Vee diferenciranje

STRATEGIJE REAVANJA
KONFLIKATA

Formulisanje nadredjenog cilja


Intenziviranje socijalnih kontakata
Prinuda
Pregovaranje
Izgladjivanje
Izbegavanje konflikata.
Formalizacija i standardizacija
Glasanje
Interaktivno reavanje problema
Kompromis

STRATEGIJE STIMULISANJA
KONFLIKATA

Ukljuivanje novog lana

Ohrabrivanje takmienja pojedinaca ili


grupa

Restrukturiranje organizacije

Manipulacija informacijama

Smanjenjem formalizacije ili postupcima


protiv formalnih pravila ili procedura