You are on page 1of 21

ARALING ASYANO

G. Francisco T. Pusa

Ano ang aking natutunan?

Balik-Aral

Mga Tanong:
Naranasan

mo na bang
maglakbay sa isang lugar na
hindi ka pamilyar?
Ano-ano ang mga natutunan mo
sa iyong paglalakbay?

Para sa inyo, ano


ang ibig sabihin
ng
KOLONYALISMO?

Mga inaasahan:
Nabibigyang

paglilinaw ang
kahulugan ng imperyalismo at
kolonyalismo.
Nakaguguhit ng mga produkto sa
panahong kasalukuyan na
mayroong kaugnayan sa paksa.

Paano

nakaapekto ang
pananakop ng mga
Kanluranin sa mga
bansang Asyano?

Paano

nakaapekto ang
pagkaroon ng ibat
ibang tensiyon o
hidwaan sa pagitan ng
mga bansa matapos ang
Ikalawang Digmaang
Pandaigdig?

Talasalitaan:
Kolonyalismo

- tumutukoy sa pagsakop sa
pamamagitan ng kanilang kultura,
paniniwala at buhay- panlipunan.
Imperyalismo
- tumutukoy sa pagsakop sa
pamamagitan ng ekonomiya o socioekonomiko pamamaraan.

(5) Limang Dahilan


Paglunsad

ng Krusada.
Paglalakbay ni Marco Polo.
Paghahanap ng bagong rutang
pangkalakalan.
Panahon ng Pagtuklas.
Paniniwala sa Merkantilismo.

Paglunsad ng mga Krusada

Paglalakbay ni Marco Polo

Paghahanap ng ruta at Panahon


ng pagtuklas (1400-1700)

Merkantilismo

Pangkatang Gawain

Bawat pangkat ay guguhit ng larawan ng mga produkto sa panahong


kasalukuyan na mayroong kaugnayan sa paksa.

Unang Pangkat
-produktong pagkain

Ikalawang

Pangkat

-produktong kasuotan
Ikatlong

Pangkat

-produktong transportasyon
Ika-apat

na Pangkat

-produktong komunikasyon
Ikalimang

Pangkat

-produktong teknolohiya

BANAL NA KASULATAN
Nagsasama-sama ang lahat ng mga
sumasampalataya at ang kanilang mga ariarian ay para sa kanilang lahat. Ipinamimili
nila ang kanilang mga ari-arian at ang
napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa
ayon sa kanyang pangangailangan.

Gawa 2:44-45

S-M-A

Saloobin;
Naramdaman ko sa araling ito, na
________
Mga natutunan;
Sa araw na ito, natutunan ko na
________

Aksyon;
Mula ngayon, gagawin ko na
________

Takdang Aralin
1. Anu-ano ang mga pamaraang ginagamit ng mga mananakop sa mga
bansang ninais nilang sakupin? Ipaliwanag.
2. Anu-ano ang mga bansang nasakop sa Asya?
3. Maghanda para sa isang graded reporting sa susunod na pagkikita:
Unang

Pangkat: Epekto ng Kolonyalismo sa aspeto ng Politika

Ikalawang

Pangkat: Epekto ng Kolonyalismo sa aspeto ng Ekonomiya

Ikatlong

Pangkat: Epekto ng Kolonyalismo sa aspeto ng Buhaypanlipunan

Ikaapat

na Pangkat: Epekto ng Kolonyalismo sa aspeto ng Paniniwala

Ikalimang

kultura

grupo: Epekto ng Kolonyalismo sa aspeto ng Sining at