Вы находитесь на странице: 1из 54
REPUBLICA MOLDOVA RATONUL IALOVENI FRIMARIA ORASULUL IALOVENE DISPOZITIE Nr 2 din 8 Gla tee 16 (Cu privire la convocares yedinged ordinare a Consiliului origenesc etl art. 16 alin. (1, 3, 5, 6), at 29 alin, (2), art. 32 alin. (1) ale Legii or In te 28 decembric 2006 privind administrajia publics locala, 436-XV1 ¢ DISPUN: | Se convoach sedinja ordinar’ a Consiliului origenese lalovent pentru data de 14 aprilie 2016, ora 10.00, In sala de gedinje a Primarici oragului laloveni cu urmitoares ordine de zi 1. Cu privire la executares bugetulat oragului pentru onul 2015. Raporior: Galina Caracuian, contabil-sef 2. Cu privire la onganizarea lucrarilor publice In teritoriul or. laloveni si finantarea Tor. Raportar: Nicolae Cojocoru, maistru sectorul de amenajare yi inverzire. 3. Cu privire la stabilirea marimii indemnatici consilierilor Rapartor: Elena Palit, specialist principal. 4. Cu privire Ja rectificarea bugetului orayului si alocarea mijloacelor financiare, Raportor: Elena Palit, specialist principal. $. Cu privire la premiere Raportor: Radu Chilaru, viceprimar, 6. Cu privire la prelungirea relajiilor contractuale de locafiune # unor inedperi din incinte primirici oragului Ialoveni. Raportor: Valentin Bogos, jurist. 7. Cu privire la atribuirea serviciului de interes economic general IM"Gopodiaria Locatis Comunala laloveni”, Raportor: Radu Chilaru, viceprimar. 8. Cu privire la vinzarea terenului aferent. Raportori; Sergiu Stog, arhitect-sef, lurie Saponari, specialist in reglementare regunulut functar, Valentin Bogas, jurist. 9, Cu privire la privatizarea loturilor pomicole, Raportort: Ie ROR sere eu el Valentin Bogos, jurist. 10 Cu prvare la formares bunurilor imobite Rugwrtor Ieree Sapenart. ypectalist be reghementarca negumulul fancéar 11 lncheverea contmctului de deleyare a gestiimii serviciilui apk gi canalizare chtre SA"ApA Canal Ch Raportor Rade Chilera, wie 12 Cu prvire la aprobarea deleparit peste hutare a angajalilor peimiiriet yt consilicrilor Reportar Ritcte Chilara, vicepwramer 13. Cu privire Ja aprobarea acordurilor de infrapre Raportor, Sergne Armagu, primar 14 Cu privire la aprobarea modithedrilor regulamentulit cimitinclor Raportor: Afexandr Giitium, director 1M°Goxpadaria Locate Commala lalaweni™ 15 Cu privire la acordarea terenului pentru supine Raportor: fad Chiluri, wiceprimar, 16. Cu privire la schimbarca destinatic! constructiet Raportor Sergi Sty. arti 17. Cu privire la examinarea cerer privind eliberarea autorieatiel pentru jocuri de noroc. Rapartor- Valentin Hogos, jurist. 18. Cu privire ta pretungirea ttinerarulur nate: de transport ruta nt, 35 laloveni. Raportor Mihai Railean, specialist. 19. Cu privire la acordarea scutirii de plat lunar pentru Intre|inerea copiilor in institujiile pregeolare Raportor: Valentina Plamadeala, viceprimar: 7 20. Cuprivire la abrogarea deciziet ar.03-14 din 29.04.2018 “Cu privire la stabilirea indemmizatic: lunare™ Reportar: Valentin Bogos, jurist. 21, Cu privire la examinarea cererié prealabile SRL" Ghervas Petrol”, SRL" Aflogen™ Raportor, Sergiv Armayu, promar, Elena Palii, specialist principe. 22. Cu privire la aprobarea modifictirilor la decizia Consiliului oragenese nvr01-17 din 27 ianuarie 2016, Raportor: Sergiu Armagu, primar, Valentin Bogos, jurist, 23, Cuprivire la stabilirea programului de lucru in rogim nan/stop. Raportor; Bogos Valentin, jurist, 24. Cu privire la examinarea NOTIFICARIL Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat. Roportor: Boyos Valentin, jurist 25. Cu privire la darea de seami a pereeptoritor fiscali, pentru anul 2015. Raportor: Virlan Nina, spectatist. 26, Cu privire la repartizarea masei lemnoase. Raportor: Dumitru Erecci, specialist in probleme ecologice. 27. Cuprivire la atribuirea unui sector de teren pentru constructia casei de locuit. Raportor: lurie Saponari, specialist in reglememtarea regtmulul funciar, ; 28. Cu privire la aprobarea cooperirii intercomunitare intre or_laloveni si sat Milestii Mici, sat-Costesti, sot Sociteni din raionul laloveni, _— | _— Hoos Valentin, jurist. : _Raportor- 31. Cu prvire la sumiren reprezentatulat Consiliuki origenese in instantele de judecatt, Raportor: Bogos Valentin, jurtst, 32. Cu privire la nurnires secretarului Consiliului oragenese laloveni, Raportor: Sergia Armeasu. primar. 33. Cu pnvire la treceres in proprictate a terenului de pe linga casa. Raportoe: lurie Sapenari, specialist in reglementarea regomelui fancier. Mw (Cu privire la formarca bunurilor imobile si introducerea lor in domeninl public al Administratiei Publice Locale. Raportor: lurie Saponart, specialist in reglementarea regimului funciar. 35, Cu privire ta includerea in lista terenurilor pasibile de privatizare yi seoaterea tor la licitayic publici, ‘ Raportor: tute Saponari, specialist in reglementarea regimului fanctar. 36, Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consilivlui origenese: in cazul in care preyedintele gedinjei se va afla in imposibilitatea de a le semna. Raportor: Pregedimete-gedinjei. breon Sergiu ARMASU REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-01 din 14 aprilie 2016 Cu privire la exeeutarea bugetului orasului pentru anul 2015 Examinind raportul prezentat de Dna Galina Caracuian, contabil-sef, privind executarea bugetului orasului pe anul 2015, in conformitate cu prevederile art. 29 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale, art. 14 alin. (2) lit, n), a Legii nr, 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locali si avind in vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul oragenesc laloveni, DECIDE: |. Se ia act de informatia prezentatd de dna Galina Caracuian, contabil-sef, privind executarea bugetului oragului pentru anul 2015, conform anexelor (1-3), care sunt parte componenta a prezentei deciziei. 2. Se aproba raportul privind executarea bugetului oragului pentru anul 2015 la venituri in sumi de 25975,9 mii lei (anexa nr.1) gi cheltuielile in sum’ de 25338,3 mii lei (anexa nr. 2) si cheltuielile capitale de amenajare a teritoriului in anul 2015 (anexa nr, 3). Presedinte de sedin{a Contrasemnat;: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENT CONSILIUL ORASENESC IALOVENL DECIZIE Nr. 02-02 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la organizarea lucrarilor publice in teritoriul orasului Ialoveni si finantarea lor in conformitate cu prevederile art. 22 al Legii nr. 102-XV din 13.03.2003, privind ocuparea forjei de munca gi protectia sociala a persoanelor aflate in cdutarea unui loc de munca, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administratia public& locali, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: |. De organizat lucrari publice in oragul Jaloveni pentru amenajarea teritoriului curdajenia in institujiile bugetare, parcul din oras, stadioane, drumuri, cimitire, gunoigstea autorizata. Nn . De selectat lucratori din rindurile somerilor pentru a se ocupa cu cele menfionate in pet. | din prezenta decizie. 3. De alocat din bugetul Primariei orasului Ialoveni un salariu lunar pentru un muncitor selectat in suma de 1000 lei. 4. De imputernicit pe DI Sergiu Armagu, primarul orasului Ialoveni sa incheie contract cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncd la antrenareaa someri pentru lucrarile publice pe untermen de __luni. - Controlul privind executarea prezentei decizii se deleagi Dl Radu Chilaru, Viceprimarul oragului [aloveni. wy Presgedinte de gedintai Contrasemnat: " Secretar interimar al Consiliului Bogos Valentin ro: > REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr.02-03 din 14 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea marimii indemnizatiei pentru consilieri in conformiate cu art, 24 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local si in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul ordsenesc Taloveni, DECIDE: . Se stabileste marimea indemnizatiei consilierilor pentru fiecare zi de participare la sedinja consiliului, in suma de lei. . Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dnei Galina Caracuian, contabil-gef. Pregsedinte de gedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENIT CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr, 02-04 din 14 aprilie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului orasului si alocarea mijloacelor financiare in conformitate cu prevederile art, 27 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finantele publice locale si {inind cont de necesitatea de a preciza planul la venituri si cheltuieli la unele articole, in temeiul art. 14, alin. (2), lit, n), al Legii nr. 436-XV1 din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenesc laloveni, DECIDE: I. Sealoca mii lei din soldul disponibil format la data 01.01.2016: 29.0 mii lei—servicii de proiectarea a apeductului si retelelor de canalizare pe str. | Mai. 24.4 mii lei - servicii de proiectare a colectorului de canalizare pe str.Petru Movila. 34,5 mii lei - indemnizatia consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului orasenese (5 sedinte). 25.0 mii le 9.0 mii lei - reparatia gardulu ul vechi. Procurarea uniformei pentru sectorul de politic Ialoveni, mii lei din Fondul de Rezerva: 30.0 mii lei — Il. Se aloca ajutor material unic familiilor care sarbatorese "Nunia de aur” (15 familii x 2000.00 lei), 5.0 mii lei - ajutor unic DI Costantin Moscovici pentru tratament, ee . tl aa ee SR mil lols material unic cu prilejul sbrbatorli de 9 Mai (1 detinat in Ingirite fasciste - 1000 fel; 7 viduve a participangilor- ~ 600 lei; 1 participant la actiunile de lupti din Ungaria - 600 lei). 3.0 mii lei - ajutor unie DI Colfa Nicolae pentru participarea la campionatul european la Power Lifting (or.Zador, Croatia). Il. Sealoca 40,0 mii lei din supravenitul incasat de la prestarea serviciilor cu plata si de la plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public pentru urmatoarele cheltuieli: 30.0 mii lei - servicii de editare a paginei informative "Ora Primiriei si Consiliului oragenese” in ziarul “Ora locali”. 10.0 mii lei - marfuri si servicii. IV. Se aloca 350.0 mii lei din bugetul raional pentru achitarea contribufiei Primariei conform contractului cu nr. 64/3 incheiat cu Fondul de Eficien{a Energeticd din Republica Moldova la proiectul *Lucrari de schimbarea timpliriei si termoizolarea fajadelor la Gradinifa nr-1 “Andries”. Presedintele sedintei: Contrasemnati: / in I Seeretarul interimar al Consiliului oragenese Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA IONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENIT DECIZIE Nr. 02-05 din 14 aprilie 2016 Cu privire la premiere in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar, decizia Consiliului oragenese nr. 06-16 din 6 decembrie 2013 "Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind plata premiului persoanelor care detin functii de demnitate publica” si in temeiul art, 14 alin, (2) al Legii privind administratia publica locali, Consiliul oraigenesc Ialoveni, DECIDE: |. Se stabileste cuantumul premiului anual de 3 salarii lunare persoanelor care detin functii de demnitate publica in cadrul Primariei orasului Ialoveni, 2. Premiul in cuantumul stabilit se va plati anual, in anul urmator anului bugetar finalizat, din contul si in limita bugetului aprobat, conform Regulamentului intern privind plata premiului persoanelor care defin functii de demnitate publica, 3. Premiul anual pentru -anul precedent (anul 2015) se va acorda in baza prevederilor pet. 2 din prezenta decizie. 4. Controlul asupra executarii Prezentei decizii se pune in sarcina Dnei Galina Caracuian, contabil-gef, Presedinte de sedinti Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA pha RAIONUL IALOVEN CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-06 din 14 aprilie 2016 Cu privire la prelungirea relatiilor contractuale de locatiune a unor incdperi din incinta primariei orasului laloveni, str.Alexandru cel Bun, 45 Avind in vedere demersurile depuse de catre Societatea Vinitorilor si Pescarilor din Republica Moldova, SRL” Bonicar Plus”, SRL” Ora Locala”, Agentia Achizitii Publice, cu privire la prelungirea contractelor de locatiune pentru anul 2016, in temeiul art. 875, art. 904 alin. (2) ale Codului Civil al Republicii Moldova, art. 14 alin. (2), lit. c), art. 19 alin. (4), art. 7 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrajia publica locala, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: 1, Se prelungesc contractele de locatiune, incheiate, fara dreptul de a privatiza, pe un termen de | an de zile, dupa cum urmeaza: - Societatea Vinatorilor gi Pescarilor din Republica Moldova, birou in subsal cu suprafafa totalé de 20 m.p; SRL”Bonicar Plus”, birou etajul | cu suprafata total de 29,5 m.p; SRL” Ora Locala”, birou in subsol cu suprafata totala de 31,27 m.p; Agentia Achizitii Publice, birou in subsol cu suprafata totala de 18,4 m.p; - DI Bogos Valentin, juristul primariei orasului Ialoveni va intocmi contracte de locatiune asupra inedperilor specificate in pet. 1 din prezenta decizie. - Prezenta decizie se aduce spre cunostinti persoanelor vizate. - Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Armagu, primarul orasului Ialoveni. bw Presedinte de sedinta ‘Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos —s Seever Software 1:C Roterpise 8\Server LICENSE(64) WITH 5 USER ue ESesol SERVER 2012 WITH & USER cal ~"Adapiation Accounting and Billing universal software module based on {AC Emenrise 8 Server DELL. PowerEdge RU1O MntelXenon E3-12402 3.40 Ghz SMCache, Turbo, Quad Core ST (69W)32GB Memorz (4*8GB), 1600Mhe,Daul Ranker Vor UDIMM DVD*-RW. internal Pere H200 | Adapterlintemal RAID Conteoller for 3,8 HDDS Powwer Edge TH L011 chassis. 9 | with Cabled 4°55 Hand Driers 2*600GB ISK RPM SAS 6 Gbps 3.5 in Cabled, Hand Drive RAID | configuration)Power Vault RD1000 including backup software Removable ard Disck Cartridge for RD100,2TB compressed On- Board Single Gigabit Network Adapter PS!2 2-bunton optical secroll mouuse PS)? standan keyboard, Windows serverStd Z012R2Proe, Susers CAL aneks UPS Tunematik Newtech PRO SE(IKVA/SO0IN) with surge protector Lengths | Desktop Sorioun “offioe-4590"SF CPU intel core 15-4590 Procesopr (6M Cache.up to 3,70: Ghz) RAM 2“4zBDDR3 Memorz at 1600Mhz HDD $00 GB VW | 9200 rpm SATA Super Multi DVD writer SATA LAN10/100/1000:NIC | integrated High Definition audio Logitech USB’ Standard Keyboard Eng/Rus | pesprinted Logitech 2 button optical seroll mouse,Mouse pad >| UPS Turcmatik Newtech PRO SECOSOVA/360W with surge protector Length 3 __ eters:5 sockets Monitor Philips 244E5QHAD/00 Windows 7 Professional Englishodbitinclides Windows 8.1Pro*64 Bitdefender lnremet Security 2015(3-Three years license) 16 | Microsoft Office Homed Business 2013 | Containers Euro plastic (1100) | Transportation installation,and training yo Install LAN: conection points (Ssockets 6 cat.75m Ethernet cable'6 cat.75m cable canal 20 | Transportation.instalation and training ee ay Toa] | 2. Se accepta demersul IMGLC laloveni si se permite casarea mijlo: conform tabelului: Nr Denumirea Cod Anul procurdril 1 | Sac ACD-300 16820770 | RF 2 | Cintar 168207 3 | Ustanoyka C-231 168207 4 | Compu t9 wore [ao | S| Dal ieo30_ [3006 | to ion | 20060 6 | Mast ; + | nooo SI? Cc eS = [Bote ae Ferestrau cu benzina . * ao —— a 1 2015 Ih P2016 Linas LAB | tl 330ai Kae ay | 200544 pees aT) 179434 [2 Woe | 4 1S8424 [Total Lae | y 1AH347 / Taipei il HOTT Anul | Valoarne ta 4: Valonven foal a ajutorulul de stat dbter., iar Valoares ajutorutut de Valowren totali a : lel On, | wtnt. es eae de stat, I f le e - me Z mt a ) ae J 4 C, 240.4) sis 444626 2320481 sant 2017 pO 200544 629884 ie — 3831958 170444 562569 sae 340564 158434 498888 2019 319279 138487 457606 2020 279074 279074 Total 2190018 897170 5087188 Tube lul nr, 6: Valoarea anuala a ajutorului de statin compara(ic cu compensa(ia maxim admisibila, pentru anii 2015 — 2019, mii lei 2018 [2046 [2017 | 301% [2019 | 814,47] 814,58 | 814,63] 742.58 " Protitul rezonabil, in acest caz, este de 10%, Contrasemnat: Secretar interiamr al Consiliului Anexd la decizia Consilivlui origenesc laloveni or.---~ din 14 aprilie 2016 Caleularea compensatiei de care beneficiaz’ sau Urmeard sh beneficieze prestatorul SIEG |, Costurile oare sunt luate in calcul 1a stabilirea compensatiei, cuprind toate costurile Suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general. Costurile de investi{ii vor fi luate In caloul dac& sunt necesare pentru functionarea serviciului de interes economic general Veniturile care vor fi luate in considerare la stabilirea compensajiei vor include toate Veniturile obtinute din activititile aferente serviciului de interes economic general. .In vederea stabilirii nivelului compensajici, la elaborarea bugetului de venituri gi cheltuieli al [.M."Gospodiria Locativ-Comunali laloveni” pentru realizarea serviciului de interes economic general, veniturile provenite din activitayile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidentiazA separat, impreund cu costurile aferente, Valoarea compensatiei acordate nu va depasi diferenta dintre costurile calculate conform pet. |, si veniturile calculate conform pet. 2, pentru a evita Supracompensarea, .1.M."Gospodiria Locativ - Comunali Ialoveni” are obligatia jinerii unei evidenje contabile separate pentru activitatea din domeniul serviciului de interes economic general gi pentru activitatea economicA ce nu are legatura cu serviciul incredintat, impreund cu parametrii de alocare a acestora. 5, Acordarea compensafiei se va face pe baza unei fundamentari a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfisurare a serviciului de interes economic general, 6, Cuantumul alocarilor sub forma compensatiei pentru ducerea la indeplinirea obligatiei de serviciu de interes economic general nu va dep&si suma necesara acoperirii totale a costurilor aferente prestarii serviciului, din care se dedue veniturile obinute din activitijile aferente serviciului de interes economic general, inclusiv un profit rezonabil, 7. LM."Gospodaria Locativ - Comunala Ialoveni” va fundamenta valoarea compensatiei solicitate de care poate beneficia si va intoemi Note de fundamentare. 8. Consiliul or&genese Ialoveni verificd anual sA nu fi acordat sume mai mari decat hw ne cuantumul determinat pentru compensarea SIEG respectiv si nu fi acordat o Supracompensare a serviciului. 9, In raport cu cele constatate in urma verificarilor, Consiliul oragenese Taloveni solicit’ i.M."Gospodiria Locativ — Comunald Ialoveni” rambursarea supracompensarii sau, dupa caz, propune in mod justificat, revizuirea activitatilor aferente SIEG. 10.Dac& supracompensarea nu depaseste 10% din valoarea compensatiei anuale primite, aceasta poate fi raportata pentru anul urmator si dedusa din cuantumul oe care ar putea fi acordata in anul urmator. 11,Pentru a evita supracompensarea, la incheierea fiecirui an calendaristic se va face regularizarea cuantumului compensatiei, conform legislatiei in vigoare. Consiliul oraisenese, pind la data de 01 martie a fiecarui an, a Pape reid { | 7 £ si “4 ‘ f +" 2 12.1.M.”Gospodaria Locatiy — Comunala Jaloveni” are obligatia transmiterii anuale,catre — respectarea prevented decizii, 13.1.M."Gospodaria Locatiy - Comunala” are obligatia de a indeplini orice alti cerin(& legaté de atribuirea serviciului de interes economic general pentru respectarea prevederilor legisluiei in vigoare, !4.Informajiile privind sumele alocate cu titly de compensatic In baza prezentei decizii, se pastreazA pe perioada de Incredinyare si pentru 6 uni de la data inchelerii periondei de valabilitate a actului de atribuine, Parametrii de calcul a compensaticl |. M&sura de sprijin constd in transmiterea in gestiune a urmatoarelor bunuri, proprictate a Primariei or. laloveni, fra stabilirea unei contraprestatii echitabile: Tabelul or, 1: Progooza rezultatelor economico ~ financiare aferente activitagii de salubrizare, pentru anii 2015 — 2019 ‘anit 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ‘T) Venit total din activitatea de salubrizare, | 2738.8 | 2739.3 | 2741,5 12743,0 | 2744, I he ae Lp mnlitei_ BES ro | Indicatori 2 | Cheltuieli total din activitatea de 32285 | 3230,7 | 3232.8 | 3234.3 | 3235,8 | salubrizare, mii tei | 3 | Profit din activitatea de salubrizare, mii | -489,7 -491,4 | 4913 | -497,2 | |__| tei (er, 2). . 3. Valoarea ajutorului de stat este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o intreprinderea pentru bunurile primite in gestiune, calculata, in acest caz, conform anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2014 nr, 339 din 23.12.2013, Amortizarea/uzura anuala se calculeazi pentru fiecare obiect de eviden{a, potrivit prevederilor catalogului mijloacelor fixe si activelor nemateriale, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 338 din 21.03.2003, ; Tabelul nr. 2: Calculul ajutorului de stat privind gestiunea autocamionului Anul Uzura Uzura Gradul de 1 anunla, lei acumulata, lei uzura, % 2 236503 236503 16.67 2016 473006 33.33 i 2017 236503 709509 50.00 1.62 236503 946012 66.67 144 340564 a | 236503 1419018 100.00 1419018 Uzura Gradul de acumulata, lei | uzura, % ajutorului de stat, lei REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE or. fdr din --/--------- 2016 - ‘uprivire la atribuirea serviciului de interes economic general .M."Gospodaria Locativ - Comunali laloveni”. in temeiul Legii serviciilor publice de gospodarie comunald nr. 1402 din 24.10.2002, art. 4 din Legen nr, 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativa, Legit nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia publica localaé, Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce presteaza servicii de interes economic general, aprobat prin Hotarérea Plenului Consiliului Concurenjei nr. 11 din 30 august 20/3, prin care se solicité incredinjarea prestarii serviciului de interes economic general, Consiliul oragenesc DECIDE: | Se atribuie I.M.”Gospodaria Locativ - Comunala Ialoveni” (IDNO 1003607017601), cu adresa juridica in or, laloveni, str, Gagarin I/a, prestarea serviciilor publice de interes economic general ( in continuare SLEG), dupa cum urmeaza: 1.1, colectarea si gestionarea degeurilor menajere; 1,2. salubrizarea si intrejinerea terenurilor pentru depozitarea acestora. 2. SIEG incredinjate vor fi prestate de I.M.”Gospodaria Locativ - Comunala laloveni” pe teritoriul orasului laloveni, eu posibila dezvoltare regionala, cu obligatia de a presta serviciul de interes economic general pana la 30.01.2021. Be Pentru executarea obligatiei de prestare a SIEG prevazuta la pet. 2, {.M.”Gospodaria Locativ — Comunala laloveni” poate beneficia de compensatil. 4, Valoarea compensatiei este expusd in anexa nr 2 si nu poate depdsi ceea ce este necesar pentru a se acoperi costurile nete suportate pentru prestarea SIEG. 5. Tarifele pentru prestarea SIEG se aproba exclusiy de catre Consiliul oragenesc laloveni, aplicindu-se transparent si nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor. 6. Calcularea compensajiei de care beneficiaza .M."Gospodaria Locativ-Comunala” pentru’ indeplinirea obligajiei de serviciu de interes economic general se efectueaza conform anexei mr. la prezenta Decizie. ‘ ite Primarul orasului laloveni, dl Sergiu ARMAS$U va informa Consiliul Concurentei despre aprobarea prezentei decizii. 8. Primarul orasului laloveni, dl Sergiu ARMASU, va semna Contractul de delegare a gestiunii serviciulul de interes economic general intre Consiliul oragenese laloveni $i 1.M.”Gospodaria Locativ — Comunala Jaloveni” in termen de 60 de zile de la data adoptarii prezentei decizii. Presedintele sedinfei Secretarul Consiliului REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-08 din 14 aprilie 2016 Cu privire la vinzarea terenului aferent in conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 1308-XII din 25.07.1997 privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului, Hotirirei Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436- XVI din 28.10.2006 privind administratia publicé local’, Consiliul ordgenesc laloveni, DECIDE: 1. Se vinde terenul aferent construcjiei proprietate privati a Dnei Secrieru Ecaterina, situat in or. laloveni, str. Matei Basarab, nr. cadastral 5501202.341, cu suprafaja 0,0100 ha. Pretul de vinzare a terenului este de 3488 lei, conform calculelor: 19873,34 x 65 x 0,0100 x 1,35 x 0,2 = 3488 lei. - Achitarea pretului de vinzare a terenului se va efectua prin virament ca plata unic& la conturile trezoriale a Primiriei pind la incheierea contractului de vinzare- cumparare. 3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Radu Chilaru, viceprimarul oragului laloveni. 2: Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos — — REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENL CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr. 02-08/1 din 14 aprilie 2016 Cu privire la vinzarea terenului aferent in conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 1308-XII din 25.07.1997 privind pregul normatiy si modul de vinzare-cumparare a p&mintului, Hotdrirei Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436- XVI din 28.10.2006 privind administratia publici locala, Consiliul ordsenesc Ialoveni, DECIDE: 2. Se vinde terenul aferent constructiei proprietate privaté a Dlui Botnari Petru, situat in or. laloveni, str. George Cojbuc, 31/b, nr. cadastral 5501202396, cu suprafata 0,0083 ha. Pretul de vinzare a terenului este de 2895 lei, conform calculelor: 1987334 x 65 x 0,0083 x 1,35 x 0,2 = 2895 lei. es 2. Achitarea pretului de vinzare se va efectua prin virament ca plata unica la conturile trezoriale a Primariei pina la incheierea contractului de vinzare- cumpéarare, . ie Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Radu Chilaru, viceprimarul oragului Ialoveni. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos i — > : REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZLE Nr. 02-09 din 14 aprilie 2016 Cu privire la privatizarea loturilor pomicole in conformitate cu prevederile art. art. 7, 10, ale Legii nr. 1308-XVIII din 25.07.1997 privind preful normativ si modul de vinzare — cumparare a pamintului, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenese Ialoveni, DECIDE: |. Se privatizeaza loturile de pamint din intovarasirile pomilegumicole urmatorilor detinatori de terenuri: Nr. F.N.P Denumirea O.P.L | Bonita Nr. Suprafata | Suma | d/o tea cadastral ha lei 5501... | 1. | Oprea Ton “ Agro Sadco” 39 308992 0,06 | 436,00 | }2. | Chirita Ina “ Savantul” 52 305531 | 0,0606 | 602,00 3. | Cojocaru “ Savantul” 52 305552 | 0,0600 | 582,00 | Denis 4 | Cojocaru “Livada VIS” 46 107652 | 0,0616 | 561,00 Gheorghe a 5. | Olari Valeriu | “Lainer” 48 108551 | 0.0623 | 606,00 6. | Zeti Galina “Lainer” 48 108528 | 0,069 | 805,00 7. | Burlac Boris _ | *Franionis” 45 | 1011167 | 0,0589 | 494,00_ |8.__| Alcaz Dumitru | *Fintinel” 52 | 306785 | 0,0576 | 558,00 | 9. | Mironov “Livada VIS” 46 107634 | 0,059 | 505.65 | __| Serghei — 10. | Covalschi * Agro Sadco” 39 308364 0,0568 | 412,72 | Leonid | —— 11. | Ursu Serghei_ |“ Savantul” $2 | 305525 | 00591 | 572,58 | | 12. | Buinciuc “Persicul Aura” | 45 | 1011013 | 0,0612 | 513,11 - Maria ie =| (13. | Cazacova, “Livada VIS” 46 107670 6,06 | 514,22 | Liubovi ~ \ 74. | Cazacova “Livada VIS” 46 107727 | 0,0619 | 530,51 Liubovi ! d ees ll—T— 2 Decisa n saya s ae It anon persoanlor vit, Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune | in sarcina Dlui Valenti Baa one ee al Consiliului oragenesc, 4 Pregedinte de sedin{a_ Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos i , REPUBLICA MOLDOVA RALONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENL DECIZIE Nr.02-10 din 14 aprilie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile in conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile si Hotarirea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 29.01.1999, art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436 — XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenese laloveni, DECIDE: |. Se formeazi urmatoarele bunuri imobile conform tabelului: Nr. | Amplasarea Suprafata Destinatia d/o |__(ha) (1, | Sir. Mihai Viteazul 03 Sub construct 2. | LP. Vertina Prim 0.0326 Agricol |_3._| See. 303 ee 0.17 “Agricol Lee Str. Grigore Vieru 0.008 Sub constructil =4 5. _| Str. Isnovat 0,08 Sub constructil | 6. | Str. Basarabia ~ 0.33 Sub constructii | 7._| Str. Mihai Viteazul 0.06 Sub constructii | _ 8. _| Sec. 106 0.5 Agricol 9. | Str. Basarabia HE 0.01 Sub constructii _| 10. Tee. 109 0.75 Agricol | 11. | Str. Timisoara 0.018 Sub constructii ’ 12. | Str. N. Testemiteanu i 0.03 Sub constructi! k 13. | Sec. 109 4.00 Agricol __ = | | 14. | Str. Alexandru cel Bun 0.002 Sub constructii - | 15. | Sec. 106° 0.19 Agncol—______| 16. | Sub constructii_ | 17. ___Agricol | ra “Mihai V ~__ Sub construcyii |_19. | Str, Alexandru cel Bun _ Sub construc 20, | Str. Alexandru cel Bun Sub constructil | Sub constructit ? | 0.0247 Sub c {ii i Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Bogos Valentin REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIEnr. 02-11 din 14 aprilie 2016 incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului apa si canalizare citre SA” Apa Canal Chisinau” In temeiul Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 1402 din 24.10.2002, art. 4 din Legea nr, 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativa, art. 13 alin. (3) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apa gi de canalizare, art. 14 alin. (1) gi (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenesc laloveni, DECIDE: 1. Se acceptd incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pe un termen de 6 (sase) ani cu operatorul §.A. Apa-Canal Chisinau; 2. Se instituie Comisia de negociere a contractului, in urmatoarea componenta: Radu Chilaru, Viceprimar, presedintele Comisiei; Valentin Bogos, jurist, secretarul comisiei; Vasile Vasilija, membru, specialist al Primariei orasului Taloveni; , membru, consilier oragenese; , membru, consilier orasenese; ___, membru, consilier oragenesc. Pe oy, 3. Se imputerniceste DI Sergiu ARMASU, primarul oragului Ialoveni, siincheie contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE nr. 02-12 din 14 aprilie 2016 Cu privire la delegarea salariatilor peste hotarele (arii in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariatilor entititilor din Republica Moldova, in legatura cu faptul intentiei de infratire a oragului Jaloveni cu entitati de peste hotarele farii, art. 14 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenesc DECIDE: 1, Se stabileste ci Primarul orasului Ialoveni stabileste si deleagd peste hotare persoanele din cadrul Primariei, in baza prezentei decizii. 2. Componenta delegatilor in delegatiile oficiale, in care sunt inclusi consilieri ordsenesti, urmeazi a fi coordonatA cu presedintii de fractiuni legal constituite in Consiliul orasenese laloveni. 3. Executarea prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu ARMASU, Primarul orasului laloveni. Presedintele sedintei Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE or.02-13 din 14 aprilie 2016 Cu privire la aprobarea acordului de infratire in scopul consolidarii si dezvoltarii pe baze reciproc avantajoase a relatiilor economice, culturale, tehnico-stiintifice, de antreprenoriat si comerciale dintre orasul laloveni si orasul judetul . Republica Romania, in temeiul scrisorilor de inten{ii reciproce, prezentate de catre parti, in baza art. 14 alin, (2), litera k) si art. 29, alin. (1), litera n) din Legea 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, DECIDE: 1. Se aproba acordul de infratire, dintre orasul Ialoveni si oragul judetul , Republica 2. Se imputerniceste DI Sergiu Armasu, Primarul oragului Jaloveni si semneze pentru si in numele orasului Ialoveni acordul de infratire. Presedinte de sedinta Contrasemnat; Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr, 02-14 din 14 aprilie 2016 Cu privire la modificarea si completarea deciziei Consiliului orasenese Taloveni nr. 01-06 din 14 februarie 2014 in temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrafia publica locala, Consiliul oragenese Ialoveni, DECIDE: 1. Decizia Consiliului oragenese Jaloveni nr. 01-06 din 14 februarie 2014 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului functiondrii cimitirului nou din oragul Ialoveni, stabilirea taxei pentru rezervarea (arenda) loturilor de inmormintare” se modifica si se completeazd dupa cum urmeaza: Punctul 2 se completeaza cu subpunctele 2.1, 2.2, 2.3, in urmatoarea redactie: 2.1. Pentru sectoarele 1,2,3: - Gratis, la existenja defunctilor pind la gradul II de rudenie inmormintaji in aceste sectoare, in functie de existenta locurilor disponibile. 2.2. Pentru sectorul 4: - Gratis, la prezentarea certificatului de ctitor, eliberat de catre parintele bisericii ,,Acoperamintul Maicii Domnului din or. Jaloveni”, in functie de existenta locurilor disponibile Gratis, la prezentarea certificatului eliberat de Primarului 01 inmormintarea personalitatilor marcante ale or. laloven existenta locurilor disponibile; - 3000 lei pentru rezervarea unui lot alaturi de rude. - 5000 lei pentru rezervarea a doua loturi alaturi de rude. 2.3. Pentru sectorul 5 gi celelalte: - Gratis, pentru inmormintarea unei persoane. ath - 1000 lei pentru rezervarea unui lot alaturi de rude (maximal 3 lotur)- ; 2015 pentru 3, Deciziile nr.02-25 din 04 aprilie 2014 i Bes completarea deciziei nr. 01-06 din 14 februarie = r, Ialoveni, pentru i in functie de 01-25 din 12 februarie 014 se abroga. Presedinte de gedin(a Contrasemnat: Valentin Bogos Secretar interimar al Consiliului il REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr. 02-15 din 14 aprilie 2016 Cu privire la atribuirea terenului pentru stupine Avind in vedere cererea DI Poparcea Vasile cu privire la amplasarea stupinelor si in temeiul art. 14 alin. (2) lit. i’), al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenesc laloveni, DECIDE: 1. Se atribuie terenul cu suprafata de DI Poparcea Vasile, fara dreptul de a privatiza, amplasat in extravilan orasului, sectorul 306, pentru amplasare stupinelor. 2. Decizia in cauzi se aduce spre cunostin{a persoanei vizate. 3. Controlul asupra execut&rii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Armagu, primarul oragului laloveni, Presedinte de sedintai Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-16 din 14 aprilie 2016 Cu privire la schimbarea destinatiei constructiei Avind in vedere cererea Dlui Baraghin Mihail, inregistraté cu nr. 49 din 05.02.2016, Cu privire la schimbarea destinatici constructiei si in temeiul prevederilor pet. 27, 32 al Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 “Privind autorizarea functionarii si schimbarii destinatiei constructiilor si amenajarilor”, in conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publicé locala si avind avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orisenesc Ialoveni, DECIDE: 1. Se permite schimbarea destinatiei, incperilor proprietate privatd, cu nr. cadastral 5501203440.01, 5501203440.02, 5501203440.03 din garaj, bucatarie de vara $i constructie accesorie cu suprafata de 107.8 m?, in spatiu locativ, amplasat in or. laloveni, str. Timisoara. 2. Prezenta decizie se aduce spre cunostin{4 persoanei vizate. An ee 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Stog, arhitect-sef al oragului Ialoveni. Presgedintele sedintei Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-16/1 din 14 aprilie 2016 Cu privire la schimbarea destinafiei constructiei Avind in vedere cererea Dnei Botea Larisa, inregistraté cu nr. 45 din 03.02.2016, Cu privire la schimbarea destinafiei constructiei si in temeiul prevederilor pet. 27, 32 al Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 ”Privind autorizarea functionarii gi schimbarii destinatiei constructiilor si amenajarilor”, in conformitate cu art, 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrajia publica locald si avind avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE; 4. Se permite schimbarea destinatiei, a incdperii proprietate privata (apartament), cu nr. cadastral 5501210167,01.032 din apartament, in atelier de croitorie, cu suprafata totald de 32.2 m?, amplasat in or. laloveni, str. Danil Sihastru 2, ap. 32. 5. Prezenta decizie se aduce spre cunostinta persoanei vizate. ; ’ 6. Controlul asupra execut&rii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Stog, arhitect-sef al oragului Ialoveni. Presedintele sedintei Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-16/2 din 14 aprilie 2016 Cu privire la schimbarea destinatiei constructiei Avind in vedere cererea administratorului SRL” Tenar’”, inregistrata cu nr. 28 din 18.01.2016, Cu privire la schimbarea destinatiei constructiei si in temeiul prevederilor pet. 27, 32 al Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 “Privind autorizarea functionarii si schimbarii destinafiei constructiilor si amenajarilor”, in conformitate cu art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala si avind avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orasenesc Ialoveni, DECIDE: : 7. Se permite schimbarea destinatiei, incdperilor proprietate privata, cu nr. cadastral 5501204496.01.002 din incaperi comerciale in incdperi locative, cu suprafata totala de 86.0 m2, amplasate in or, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 5/3, ap.2. 8. Prezenta decizie se aduce spre cunostin{a persoanei vizate. : ae 9. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Serg Stog, arhitect-gef al oragului Ialoveni. Presedintele sedinjei Contrasemnat;: sie : sntin Bogos Secretar interimar al Consiliului ivaleaiee ee REPUBLICA MOLDOVA RALONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-17 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la examinarea cererii privind eliberarea autorizatiei pentru jocuri de noroc Avind in vedere cererea depusa de catre SRL”SPORTGL”, inregistrata cu nr. 246 din 15.03.2016 gsi in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XV1 din 28.12.2006 privind administrajia publica locald, Consiliul origenesc laloveni, DECIDE: 1. Se ia act de cererea inaintati de SRL"SPORTGL”, cu privire la eliberarea autorizatiei pentru functionarea salii de jocuri de noroc, in or.laloveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1. 2. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Valentin Bogos, juristul primariei. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Bogos Valentin REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENT DECIZIE Nr.02-18 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la prelungirea itinerarului rutei nr. 35, Avind in vedere numeroasele solicitiri ale locuitorilor orasului [aloveni, sectorului Moldova si Albeni, in scopul reglementirii si asigurarii calitative a serviciilor publice de transport public local si interurban din oragul Ialoveni, in conformitate cu prevederile art, 14 alin, (1), (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia public& locald si avind in vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orasenesc Ialoveni, DECIDE: 1, Se accepta prelungirea itinerarului rutei nr. 35 in sectorul Moldova, pina la si prelungirea itinerarului rutei nr. 35 in sectorul Albeni, pina la 2. Se pune in sarcina primarului orJaloveni sd intervina catre autorititile centrale competente in vederea executarii punctului | din prezenta decizie : 3, Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Sergiu ARMASU, primar, Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar al Consiliului Valentin BOGOS REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-19 din 14 aprilie 2016 Cu privire la acordarea scutirii de plata lunar pentru intretinerea copiilor in institufiile prescolare in conformitate cu Hotirirea Guvernului RM nr. 13 din 15.10.1999 Cu privire la conditiile si modul de scutire de plata pentru intretinerea in institutiile de educatie prescolara din familii cu multi copii si cele socialmente-vulnerabile”, a Instructiunii Ministerului Educafiei aprobata prin ordinul nr. 420 din 22.06.1999 ~Cu privire la conditiile gi modul de scutire de plata pentru intrefinerea in gradinija” gi cererile parintilor, in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrajia publica locala, Consiliul oragenes¢ Ialoveni, DECIDE: 1. Se acorda scutire integrala, de plata lunara pentru intretinerea in institutiile prescolare a copiilor: - Gindea David - a.n, 2010 - Gindea Stanislav - a.n, 2013 ; Sursa de acoperire - din alocatiile prevazute pentru institutiile respective. 2. Decizia in cau se pune in aplicare de la data adoptirii si produce efecte juridice pina la 31 decembrie 2016. eee 3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Dnei Galina Caracuian, contabil-gef. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Seeretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr.02-20 din 14 aprilie 2016 Cu privire la abrogarea deciziei nr, 03-14 din 29 aprilie 2015 “Cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare” Avind vedere cererea Dnei Savga Olga, inregistraté cu nr. 84 din 24.02.2016, cu privire la abrogarea, in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: 1. Se abroga decizia Consiliului oragenesc Ialoveni nr. 03-14 din 29 aprilie 2016 “Cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare”. 2. Prezenta decizie se aduce spre cunogtin{A persoanelor vizate. 3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina DI Bogos Valentin, jurist. Presedintele sedintei Contrasemnat: Secretarul interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-21 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL”Ghervas Petrol”, SRL” Aflogen” Avind fn vedere cererea depusi si semnata de catre administratorii SRL”Ghervas Petrol”, SRL” Aflogen” inregistraté cu nr. 065 din 27.01.2016 si in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica localé, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: i 1. Se ia act de cererea inaintata de SRL”Ghervas Petrol”, SRL”Aflogen *, cu privire la modificarea pet. | din Decizia nr. 03-03 din 23 septembrie 2015 "Cu privire la aprobarea taxei pentru unititile comerciale gi/sau de prestari servicii pentru anul 2016”. is pas x 5 i Valentin 2. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Vale! Bogos, juristul al primariei. Presedinte de sedinta Contrasemnat: scat i tin Bogos Secretar interimar al Consiliului Valenti B a pate, ey REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr. 02-22 din 14 aprilie 2016 Cu privire la aprobarea modificarilor la decizia Consiliului orasenese mr. 01-17 din 27 ianuarie 2016 in conformitate cu pet. 7 reducere aprobat prin Hotiri temeiul art. administratia al Regulamentului privind licitatiile cu strigare si cu rea Guvernului RM cu nr, 136 din 10.02.2009 si in 14 alin. (2) al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind publica locala, Consiliul orasenese laloveni, DECIDE: |. Se aproba modificarile la punctul 1 din decizia Consiliului orasenesc Ialoveni nr. 1-17 din 27 ianuarie 201 6, "Cu privire la abrogarea deciziei nr, 02-05 din 30 iulie , 2015 cu privire la instituirea Comisiei de licitatie”, dup cum urmeaza: aoa ~ In pet. 2 alin. 1 cuvintele “Sergiu Armagu, Primarul orasului Ialoveni”, se substituie cu cuvintele "Radu Chilaru, viceprimar’’. 2 2. In rest decizia Consiliului origenese Ialoveni cu nr.01-17 din 27 ianuarie 2016 ramine fara de modificari. 3. Prezenta decizie se aduce Spre cunostin{a persoanelor vizate 4, Exe cularea prezentei decizii se pune in sarcina DI Radu Chilaru, viceprimar. Presedintele sedintei Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos ee REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZLE Nr, 02-224 din 14 aprilie 2016 Cu privire la aprobarea modificarilor la decizia Consiliului orasenese nr. 02-10 din 30 iulie 2015 In conformitate cu pet. 2 si 3 al Regulamentului cu Privire la activitatea grupului de lucru pentru achizi{ii aprobat prin Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1380 din 10.12.2007 in temeiul art. 14 alin, (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publicé locala, Consiliul orasenesc Jaloveni, DECIDE : 5. Se aproba modificdrile la punctul. | aliniat, | din decizia Consiliului oragenese laloveni nr. 02-10 din 30 iulie 2015, "Cu privire la crearea grupului de lucru”, dupa cum urmeaza: : - In pet. | alin. 1 cuvintele “Sergiu Armasu, Primarul orasului Ialoveni”, se substituie cu cuvintele "Radu Chilaru, viceprimar”™. . 6. In rest decizia Consiliului oragenesc Jaloveni cu nr. 02-10 din 30 iulie 2015 ramine fara de modificari. 7, Prezenta decizie se aduce spre cunostin{4 persoanelor vizate ee 8, Executarea prezentei decizii se pune in sarcina DI Radu Chilaru, viceprimar. Presedintele sedintei Contrasemnat: Pate Secretar interimar al Consiliului Valentin Bog REPUBLICA MOLDOVA RALONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr. 02-23 din 14 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea programului de lucru in regim non-stop Avind in vedere cererea agentului economic, prin care soliciti stabilirea programului de lucru in regim non-stop, in conformitate cu pet. 5.1.1 al Regulamentului privind eliberarea autorizatiilor de amplasare gi functionare a unitafilor comerciale si/sau de prestare servicii de deservire sociala gi in temeiul art. 14 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, avizul pozitiv al Comisiei consultative de specialitate in problemele de drept si administrafiei publice, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: si 1. Se stabileste programul de lucru in regim non-stop a unitatii comerciale gi/sau de prestiri servicii de deservire sociala agentului economic: SRL”CALLIDUS GRUP” — prestari servicii alimentatie publica BAR-"Guava”. 2. Agentii economici, la care se stabileste programul de fuera in regim non-stop, miarimea taxei se majoreaz cu 30% fafa de taxa stabilita. as 3. Controlul executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Valentin Bogos, juristul primariei. Presedinte de sedin{a Contrasemnat: cea in Bogos Secretar interimar al Consiliului Valentin Bor 5 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr.02-24 din 14 aprilie 2016 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat nr 1304/OTu — 400 din 02.03.2016 Examinind notificarea Oficiului Teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat cu nr. 1304/OTu- 400 din 02.03.2016, in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica local, Consiliul oragenesc laloveni, DISPUNE : |. Se ia act de notificarea Oficiului Teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat 1304/OTu - 400 din 02.03.2016 privind abrogarea deciziei Consiliului oragenese Ialoveni nr. 01-09 din 27.01.2016 "Cu privire la darea in locatiune a spatiilor neutilizate”. : He 2. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Chisinau ca fiind neintemeiala. 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Valentin Bogos, jurist primaria laloveni. Presedinte de sedinta Contrasemneaza: epee entin Bogos Secretar interimar al Consiliului Valenti . REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENT DECI ZI E Nr. 02-25 din 14 aprilie 2016 Darea de seama a specialistului in problemele perceperii fiscale, despre activitate in anul 2015 Examinind informafia prezentaté de specialistii in problemele perceperii fiseale din cadrul primariei, cu privire la acumularea impozitelor pentru bunurile imobiliare si funciare de la persoanele fizice pe teritoriul oragului pe anul 2015, Consiliul oragenesc constaté cA impozitul pentru anul 2015 si restanta pentru anul 2014 in sumé de 1366564, urmau sa fie acumulate. La fel s-a constatat cA s-au acumulat 88,7%, adica 1204480 lei. Totodat4 s-au format restanfe la acumularea imozitelor in legatura cu plecarea contribuabililor peste hotare,litigii referitor la stabilirea proprietarilor, litigii din cauza neachitarii in termen a impozitelor, In conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului cu nr. 998 din 20.08.2003, privind activitatea serviciului si taxelor locale din cadrul primériei, art. 14 alin. (2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia public locala, Consiliul orasanese Ialoveni, DECIDE: 1. Se ia act de de informatia prezentaté, (anex&) cu privire la acumularea impozitelor pentru bunurile imobiliare si funciare de la persoane fizice pe teritoriul orasului pe anul 2015. Peas see - Specialistii in problemele perceperii fiscale din cadrul primarict “= intreprinde masuri suplimentare privind acumularea integrali a impozttelor imobiliare gi funciare pe teritoriul oragului pe anii 2014-2015. 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina percept fiscali din cadrul primariei laloveni. Nm orilor Pregedintele sedintei Contrasemnat: Seeretarul interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr. 02-27 din 14 aprilie 2016 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru constructia casei de locuit Avind in vedere cererea Dna Murgeneanu Inessa, inregistratA cu nr. 521 din 17.11.2015 si in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar si materialele prezentate, in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica ocala, Consiliul orasenese Ialoveni, DECIDE: 1. Se atribuie Dna Murgeneanu Inessa, familie nou-formati un sector de teren cu suprafata de 0,06 ha, pentru constructia casei de locuit, pe str. 2. Decizia in cauzi se aduce la cunostin{a persoanei vizate, contra semndatura. : 3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Armasu, primarul oragului Ialoveni. Presedinte de sedin{a Contrasemnat: > sf entin Bogos Secretar interimar al Consiliului Valentin Bog rt REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-27/1 din 14 aprilie 2016 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru constructia casei de locuit Avind in vedere cererea DI Condrea Vadim, inregistrata cu nr. 395 din 21.09.2015 gsi in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar si materialele prezentate, in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenese laloveni, DECIDE: 1. Se atribuie DI Condrea Vadim, familie nou-formatd un sector de teren cu suprafaja de 0,06 ha, pentru constructia casei de locuit, pe str. . Decizia in cauz se aduce la cunostin{a persoanei vizate, contra semnatura. 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu Armagu, primarul orasului [aloveni. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZILE Nr.02-27/2 din 14 aprilie 2016 Cu privire la atribuirea unui sector de teren pentru constructia casei de locuit Avind in vedere cererea D1 Rusu lon, inregistraté cu nr. 554 din 30.03.2016 si in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar si materialele prezentate, in temeiul art. 14 alin, (2) al Legii nr, 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publicd locald, Consiliul ordsenesc laloveni, DECIDE: 1. Se atribuie DI Rusu Ion, familie nou-formaté un sector de teren cu suprafaja de 0,06 ha, pentru constructia casei de locuit, pe str. — 2. Decizia in cauza se aduce la cunostinfé persoanei vizate, contra semnatura. - Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Sergiu ArmaSu, primarul oragului Ialoveni. wn Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENL CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE nr. 02-28 din 14 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea relatiilor de colaborare in conformitate cu prevederile art. 14 alin, 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia proiectelor la concursul de selectare a proiecte (1) si (2) literele j si k) al Legii nr, Publica locala, in scopul aplicarii lor ce vor fi finantate din Fondul National de Dezvoltare Regionala (FNDR), in perioada anilor 2017-2020, Consiliul orasenesc Ialoveni DECIDE: 4 nm Se stabilesc legituri de colaborare cu unititile administrativ-teritoriale din vecinatatea Oragului laloveni, dupa cum urmeaza: Oragul Codru. Comuna Milestii Mici; Satul Costesti; Satul Sociteni; Primaria orasului Ialoveni va formula serisori de intenfie catre autoritatile localitatilor mentionate, pentru promovarea si protejarea intereselor autoritatilor administratiei publice locale, in scopul realizarii unor actiuni sau luerari de interes comun, in urmatoarele domenii de interventie: - Infrastructura drumurilor regionale i locale; - Aprovizionarea cu apa $i canalizare; - Managementul deseurilor solide; - Eficienta energetica a cladirilor publice; - Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; Sporirea atractivitfii turistice. 7 al ena = carcina Dlui Sergiu 3. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Serg ARMASU, Primarul oragului laloveni. Pregedinte de sedin{a Contrasemneazii; Seeretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZTE Nr. 02-29 din 14 aprilie 2016 Cu privire la desemnarea administratorului de buget In temeiul art. 24 al Legii nr. 181 din 25 julie 2014 Finanjelor publice si responsabilitatii bugetar fiscale, art. 20 al Legii nr, 397 — XV din 16.10.2003 Privind finanjele publice locale, art. 14 alin. (2) lit. n), art. 19 din Legea nr. 2 XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, de prevederile setu is metodologic privind eleborarea, aprobarea si modificarea bugetului, aprobat pri ordinul ministrului finanfelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, Consiliul orasenesc laloveni, big i i, cu rolul de i i i eni, cu re 1. Se autorizeazi DI Sergiu Armagu, primarul orasului Ialov administrator de buget. a ini | de buget urmeaza: Rial es : ee aan de alocayii intre diferite nivele ale reat economice (k2) in cadrul aceleiagi funetii (F1-F3) in am oo {ari majorarea cheltuielilor de personal si fara: modi eee eine personal si fara modificarea cheltuielilor pentru investif transferurilor interbugetare; si a $ 1)sa rit bas re eee oo geet = acne ue > Reem exe Totodatl, autoriafle bugetare ox modifica resursele colectate intre institutiile din cadrul aceleiasi functii (F1- F3), fir modificarea limite’ aprobate. C Institufiile bugetare modifice planurile de alocatii intre nivele K5-1 respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificatiei EF yaticc i institutia superioard. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-30 din 14 aprilie 2016 Cu privire la stabilirea chiriasului in ordinul de repartitie Examinind cererea cet. Petru Paduret privind schimbarea chitiasului in ordinul de repartitie in temeiul art. 14 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 57 al Codului cu privire la locuinte al RSSM, nr. 306 din 03.06.1983, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: |. A schimba in ordinul de repartitie eliberat pe numele cetateanului Goian Nicolau Ana, anul nasterii 06.01.1969 - chiriasul principal din apartamentul cu nr, 50 din str. Alexandru cel Bun, 5/4, or.Ialoveni. 2. A elibera un alt ordin de repartitie a spatiului locativ pentru apartamentul nr. 50 din str. Alexandru cel Bun, 5/4 cu inscrierea chiriasului principal in persoana cet. Petru Paduret, anul nasterii 10.02.1982. 3. 1.M”Gospodaria Locativ - Comunala Ialoveni”, va elibera ordin de repartitie, conform prezentei decizii. 4. Decizia in cauzi se aduce la cunogtin{4 persoanelor vizate. C 5. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Valentin Bogos, secretarul Consiluilui orasenesc. Presedinte de sedinta Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Boges = REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI ZIE Nr. 02-31 din 14 aprilie 2016 Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului ordgenesc in instantele de judecata in temeiul art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publici localé si avind in vedere avizul Comisiei consultative de specialitate in problemele de drept si administratie publice, Consiliul oragenesc laloveni, DECIDE: 1. DI Nicolae Fald, avocat se numeste reprezentant al Consiliului oragenesc Ialoveni in instantele de judecatd cu toate drepturile parfii in proces stabilite de art. 81 al Cod de Procedura Civilé al RM, pentru a reprezenta Consiliul oragenese Ialoveni pe dosarul Covas Vasile impotriva Consiliului orasenese Taloyeni. com 2. Se imputerniceste DI Armagu Sergiu, primarul orasului Ialoveni sa elibereze procura in baza prezentei decizii. Presedinte de sedinta Contrasemneaza: i tin Bogos Secretar interimar al Consiliului Valentin Bog REPUBLICA MOLDOVA RATONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECI Z1E Nr, 02-32 din 14 aprilie 2016 Cu privire la numirea seeretarului Consiliului ordsenese Laloveni Pentru suplinirea functiei publice de secretar al Consiliului orasenese Ialoveni in conformitate cu prevederile art, 30 alin. (1) al Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la functia publica gi statutul functionarului public si a procesului verbal al sedintei comisiei de concurs pentru ocupararea functiei publice vacante de secretar al Consiliului orasenese Ialoveni, Hotarirea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea functionarilor publici, art. 14 alin. (2) lit. u), art. 38 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adiministratia publicd ocala, Consiliul oragenesce Ialoveni, DECIDE: e i ’ 1. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de secretar al Consiliului orasenesc Ialoveni (hotrirea comisiei se anexeaza). 2. Se numegte Dna Mita Lilia, cistigatoare a concursului, in functia de secretar al Consiliului ordsenesc Ialoveni, incepind cu 14.04.2016 au salarizarea in conformitate cu legislatia in vigoare (fisa postului se enexeaz’ ). 3. Decizia in cauzi se aduce spre cunostin{A persoanei vizale. Sy ei 4. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune in sarcina DIU Armagu, primarul oragului Ialoveni. Sergiu Pregedinte de sedinta Contrasemnat: I Walentin Bouts Secretar interimar al Consiliului REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-33 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la trecerea in proprietate a terenului de pe linga casa in conformitate cu prevederile art.11 al Codului funciar al Republicii Moldova, materialele prezentate si anexate de Dna Kaminskii Eugenia gi in temeiul art. 14 alin. (2), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrsia publica locala, Consiuliul oragenese laloveni, DECIDE: |. Trecerea in proprietatea Dnei Kaminskii Eugenia, locuitoare a or. Ialoveni, str. Petru $tefanuca, 36”A”, sectorul de teren ocupat de cas cu suprafata de 0,0672 ha cu numarul cadastral 5501203.160 conform certificatului de mogtenitor testamentar nr. 5322 din 25 septembrie 2015, eliberindu-i titlu de proprietate. 2. Prezenta decizie se aduce spre cunogtin{4 persoanei vizate. ! 3, Controlul executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Iurie Saponari, specialist in reglementarea regimului funciar. Presedinte de gedinta Contrasemneaza: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENI DECIZIE Nr.02-34 din 14 aprilie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile si introducerea lor in domeniul public al Administratiei Publice Locale in conformitate cu prevederile Legii nr. 91 - XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publica si delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25.09.1998 cadastrul bunurilor imobile si Hotarirea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 29.01.1999 gi in temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436 — XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Consiliul oragenesc Ialoveni, DECIDE: 3. Se formeaza gi se introduc in domeniul public al Administratiei Publice Locale urmatoarele bunuri imobile conform tabelului: Nr. Amplasarea Suprafata (ha) | Destinatia | d/o a ——| |__| Sec. 214 Gunoiste 4.37 \menajat 2 | See. 308 Cimitirul nou 0.66 te Amen 3__| See. 202, Pare Moldova 10.96 ae 7 + | 4 | Sec. 308, Stadion ses. Mardart 0.30 Vie aor 5 | Sec, 308, Stadion Cimitirul nou 0.64 aa = at 6 _| See. 213, Sens giratoriu 0.07 ee _| |_7_ | See. 213, Monument Centru 0.1928 _ Amenayat . arcina Dlui 4. Controlul asupra executirii prezentei decizii se pune in sarcina Radu Chilaru, viceprimarul oragului Ialoveni. Pregedinte de sedintai Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului Valentin Bogos DECIZIE Nr.02-35 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la ineluderea in lista terenurilor pasibile de privatizare gi scoaterea lor la licitatie publica In conformitate cu prevederile Legii nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publicé si delimitarea lor, Legea nr. 1543-XIII din 25 septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile, Hotarirea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr, 61 din 29 ianuarie 1999 si a Regulamentului privind licitatiile cu strigare si cu reducere aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009 si avind in vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative de specialitate pentru buget, economie, finante si patrimoniul public local gi juridica, pentru ordinea public si activitatea administratiei publice locale, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala Consiliul orasenesc Ialoveni, DECIDE: i 1, Se includ in lista terenurilor pasibile de privatizare, loturile conform tabelului; 2. Se scot la licitatie publica terenurile sub constructii conform tabelului: [ Nr. d/o Amplasarea Nr. Supraf Destinatia Pret inifial ] | cadastral ata (lei) 5501... (ha) 7 ie | “T. | Sw. Petre Stefinuca 209.455 | 0.0035 Sub constructii ‘| Beat | [3 \St Mihai Viteazul (| 209213 | 0.1941 | Subconsiruciii | 250737 _| 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina Dlui Radu Chilaru, viceprimarul oragului laloveni. Pregedinte de sedinta Contrasemnat: falentin Bogos Seeretar interimar al Consiliului qavener REPUBLICA MOLDOVA RALONUL IALOVENI CONSILIUL ORASENESC IALOVENL DECI ZIE Nr.02-36 Din 14 aprilie 2016 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului orasenesc in cazul in care presedintele sedinfei se va afla in imposibilitatea de a le semna in temeiul art. 20 alin. (1), al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Consiliul orasenesc laloveni, DECIDE: 1. Se desemneazi DI/Dna , consilier orasenesc, sa semneze deciziile Consiliului origenese din 14 aprilie 2016 in cazul in care presedintele sedintei Dl se va afla in imposibilitatea de a le semna. Presedintele sedintei Contrasemnat: i Valentin Bogos Secretarul interimar al Consiliului Val

Оценить