You are on page 1of 5

Astaghfirullaahal-`azhiim, alladzii laa ilaaha illaa huwalhayyul-qayyuum, wa atuubu ilaiih.

3x
"Saya mohon ampun kepada Allah Yang Mahabesar, tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Mahahidup
yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, dan saya bertobat kepada-Nya. "
Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syarukalah, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyii wa yumiitu
wa huwa `alaa kulli syai'in qadiir.
"Tidak ada tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.
Bagi-Nyalah segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan,
dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."
Allaahumma antas-salaamu wa minkas-salaamu wa ilaika ya'uudus-salaamu fa hayyinaa rabbanaa
bis-salaami wa adkhilnal-jannata daaras-salaami tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita yaa dzaljalaali wal-ikraam.
"Ya Allah, Engkau adalah Zat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada-Mulah kesejahteraan itu
dan kepada-Mulah akan kembali Zagi segala kesejahteraan itu, maka hidupkanlah kami ya Allah
dengan sejahtera. Dan masukkanlah kamz ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang
kuasa memberi berkah yang banyak dan Engkaulah Yang Mahatinggi, wahai Zat yang memiliki
keagungan dan kemuliaan."
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdu lillaahi rabbil`aalamiin. Ar-rahmaanir-rahiim. Maaliki
yaumid-diin. Iyvaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash-shiraathalmustaqiim. Shiraathalladziina an'amta `alaihim ghairilmaghdhuubi `alaihim wa ladh-dhaalliin. Aamiin.
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh
alam, Yang Maha Pengasih, Maha Pencayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah
kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan
yang Zurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah
memperkenankan."
Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha illaa huwarrahmaanur-rahiim.
"Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. "
AYAT KURSI...
Allaahununa laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu`tltiya limaa mana`ta wa laa raadda limaa
qadhaita wa laa yanfa'u dzaljaddi minkal-jaddu.
"Ya Allah, tidak ada yang menghalangi segala apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat
memberikan segala yang Engkau larang. Dan tidak ada yang menolak segala apa yang Engkau
putuskan. Dan tidak bermanfaat kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya. "
Allaahununa laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu`tltiya limaa mana`ta wa laa raadda limaa
qadhaita wa laa yanfa'u dzaljaddi minkal-jaddu.
"Ya Allah, tidak ada yang menghalangi segala apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat
memberikan segala yang Engkau larang. Dan tidak ada yang menolak segala apa yang Engkau
putuskan. Dan tidak bermanfaat kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya. "
Ilaahi yaa rabbii "Wahai Tuhan kami. "
Subhaanallaahi 33x "Mahasuci Allah," 33x
Alhamdulillah 33x "Segala puji bagi Allah, " 33x
Allaahu akbar 33x "Allah Mahabesar," 33x

Allaahu akbar kabiiraw wal-hamdu lillaahi katsiiraw wa subhaanallaahi bukrataw wa ashulaa.


Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyu wa yumiitu
wa huwa `alaa kulli syai'in qadur.
"Allah Mahabesar lagi sempurna kebesaran-Nya. Segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang
banyak. Mahasuci Allah sepanjang pagi dan petang. Tidak ada tuhan melainkan Allah Yang Maha
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kekuasaan dan bagi-Nyalah segala puji,
Dialah Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."
Wa laa haula wa laa quwwata Him billaahil-`aliyyil-`azhiim. Astaghfirullaahal-`azhiim.
"Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi
Mahamuliu. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung. "