Вы находитесь на странице: 1из 39

SECTION A

BAHAGIAN A
Answer all the questions.
Jawab semua soalan
Every question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then,
blacken your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45
minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question.
Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul.
Kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan
untuk bahagian ini ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan
menjawab soalan yang berikutnya.

1. Which of the following is a basic need of human ?


Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia?
A

2. Which one of the following is not a basic need of plants ?


Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?
A Water
Air
B

Air
Udara

C Soil
Tanah
D Sunlight
Cahaya matahari

3. Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the
breathing structure for animal P ?
Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang
manakah struktur
pernafasan bagi haiwan P

DIAGRAM 1
RAJAH 1
4. Diagram 2 below shows a simple experiment.
Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas
Oil
minyak

Live tadpole
Berudu hidup
after one day
selepas satu hari

DIAGRAM 2
RAJAH 2
The experiment above shows that animals need
Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan
A sunlight.
Cahaya matahari
B food.
Makanan
C air.
udara

dead tadpole
berudu mati

D water.
air

5. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by ..


Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan

DIAGRAM 3
RAJAH 3
A living in a cave.
hidup di dalam gua
B having thick fur.
bulu yang tebal
C wallowing in the mud.
berkubang dalam lumpur
D having humps on its back.
bonggol di belakang
6. The plant shown in Diagram 5 responds to
Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap

DIAGRAM 5
RAJAH 5
I

water.
Air

II

light.
cahaya
III touch.
sentuhan
A III only
III sahaja
B I and II only
I, dan II sahaja
C II and III only
II, dan III sahaja
D I, II and III
I, II, dan III
7.

Diagram 6 shows an animal.


Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.

DIAGRAM 6
RAJAH 6
What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to
live in the
desert ?
Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun?
A Its skin is loose and folded.
Kulitnya longgar dan berkedut
B It has humps.
Ia mempunyai bonggol
C It has thin fur.
Ia mempunyai bulu nipis
D It has strong legs.
Ia mempunyai kaki yang kuat

8.

Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days
?

Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman
dahulu?
I

II

III

A I and II only
I, dan II sahaja
B I and III only
I, dan III sahaja
C II and III only
II, dan III sahaja
D I, II and III
I, II, dan III
9.

Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. Then, he puts a stone into the
water in the measuring cylinder. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm 3.
What is the volume of the stone ?
Richard menuangkan 250 cm air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan
seketul batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm. Apakah
isi padu batu itu?
A 45 cm3
45 cm
B 50 cm3
50 cm
C 55 cm3
55 cm
D 60 cm3

10.

The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper.


Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf.

The estimated area of the object is


Anggaran luas objek itu ialah
A

23 cm2.
23 cm2

30 cm2.
30 cm2

33 cm2.
33 cm2

38 cm2.
38 cm2

11. Everyday Roslan goes to school at 6.50 a.m. He arrives at school at 7.15 a.m. How long
does it
take for Roslan to go to school and return home daily ?
Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada
pukul
7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari?
A 25 minutes
25 minit
B 30 minutes
30 minit
C 50 minutes
50 minit
D 60 minutes
60 minit
12. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ?
Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7?

DIAGRAM 7
RAJAH 7
I

Rubber
Getah

II

Wood
Kayu

III Metal
Logam
IV Plastic
Plastic
A
B
C
D

13.

14.

I and II only
I, dan II sahaja
II and III only
II, dan III sahaja
I, II and IV only
I, II, dan IV sahaja
I, III and IV only
I, III, dan IV sahaja

Which of the following objects can conduct electrical energy ?


Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik
A

Metal spoon
Sudu logam

Glass plate
Pinggan kaca

Rubber band
Gelang getah

Wooden ruler
Pembaris kayu

Which of the following materials come from animals ?


Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan?
I

Fur
Bulu

II

Leather
Kulit

15.

III

Cotton
Kapas

IV

Silk
Sutera

I and II only
I, dan II sahaja

II and IV only
II, dan IV sahaja

I, II and IV only
I, II, dan IV sahaja

I, II, III and IV


I, II, III, dan IV

Which objects in the picture below can be grouped together ?


Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama?

P and Q
P, dan Q

P and S
P, dan S

P, Q and R
P, Q, dan R

P, Q and S
P, Q, dan S
P Glass
kaca
Q Knife
pisau
R Milk tin
Tin susu
S Porcelain pot
Periuk tanah

16. Which of the objects listed above can rust ?


Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat?
A

P and Q only
P, dan Q sahaja

P and S only
P, dan S sahaja

Q and R only
Q, dan R sahaja

P, Q and S only
P, Q, dan S sahaja

17. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from
Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada

18.

cotton.
Kapas

silk.
Sutera

leather.
kulit

fur.
bulu

Diagram 8 shows a planet in Solar System.


Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria.

DIAGRAM 8
RAJAH 8
The planet shown above is
Planet yang ditunjukkan di atas ialah
A Saturn.
Zuhal
B Jupiter.
Musytari

Mercury.
Utarid

D Neptune
Neptun

19. The hottest planet in the Solar System is


Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah
A Mercury.
Utarid
B Venus
Zuhrah
C Jupiter.
Musytari
D Saturn.
Zuhal
20. Which of the following is not the part of the Solar System ?
Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria?
A Asteroid
Asteroid

B Meteoroid
Meteoroid
C The planets
planet
D Constellation
buruj

21.

Diagram 9 shows some light on the sky.


Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit.

DIAGRAM 9
Rajah 9
The light is
Cahaya itu ialah
A asteroids.
Asteroid
B

meteor.
Meteor

C star.
Bintang
D moonlight.
Cahaya bulan

22. Diagram 10 shows a crater.


Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah.

DIAGRAM 10
RAJAH 10
How is this crater formed on the Earths surface ?
Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi?

23.

The movement of a layer of the Earth.


Pergerakan lapisan Bumi

A star hit the surface of the Earth.


Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi

A meteor hit the surface of the Earth


Meteor menghentam permukaan Bumi.

The rotation of the Earth around the Sun.


Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

A telescope is created to help human beings to


Teleskop dicipta intuk membantu manusia
A

see objects in the dark.


Melihat objek dalam gelap

see stars in the sky.


Melihat bintang di langit

see very tiny objects.


Melihat objek yang sangat halus

see objects in the deep sea.


Melihat objek di dalam laut

24. What is the benefit of the development of technology ?


Apakah manfaat dari perkembangan teknologi?

Maintaining the lives of humans


Mengekalkan kehidupan manusia

Threatening the privacy of humans


Menjejaskan ketenangan manusia

Making humans wealthy


Membuat manusia kaya

Producing better products in every field


Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang

25. Which of the following uses technology ?


Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi?
A

26. Diagram 12 shows the instruments used in the development in the fields of communication.
Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi.

DIAGRAM 12
RAJAH 12
Which of the following shows the development of technology from the past to the present ?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal
hingga ke
sekarang ini?
A
B
C
D

27. Which of the following cannot be achieved by humans because of limitations of the human
body ?
Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had
keupayaan badan
manusia?
I

Live in extreme weather conditions


Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau

II

Stay underwater for a very long period


Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama

III

Recall two telephone numbers


Mengingati dua nombor telefon

I and II only
I, dan II sahaja

I and III only


I, dan III sahaja

II and III only

II, dan III sahaja


D

I, II and III
I, II, dan III

28.

Diagram 13 shows two devices created to overcome human limitation.


Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan
manusia.

DIAGRAM 13
RAJAH 13
These devices are used in the field of
Alatan ini digunakan dalam bidang
A transportation.
pengangkutan
B communication.
komunikasi
C agriculture.
pertanian
D education.
pendidikan

29.

Which of the following objects are made of man-made materials?


Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan?
I

Umbrella
payung
II Raincoat
Baju hujan
III Toothbrush
berus gigi
IV Plastic chair
Kerusi plastik
A
B

I and III only


I, dan III sahaja
II and IV only
II, dan IV sahaja

C
D

I, II and III only


I, II, dan III sahaja
I, II, III and IV
I, II, III, dan IV

30. Diagram 14 shows a man burning firewood.


Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api

DIAGRAM 14
RAJAH 14
This activity is the beginning of development in the field of
Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang
A

transportation.
Pengangkutan

construction.
Pembinaan

communication.
Komunikasi

agriculture.
pertanian

Bahagian A / Section A
Jawab semua soalan.
Answer all questions.
1.

Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan dalam dalam sebuah bekas.


Diagram 1 shows two types of animals in one container.
P
P
P

Q
P
P

P
P
P

P
Q
P

Q
P
Q
Q
P

Hari 1
Day 1

Hari ke 7
Day 7
Rajah 1/ Diagram 1

Antara berikut, yang manakah pemerhatian yang tepat mengenai rajah tersebut?
Which of the following observation would best describe about the diagram above?

A.Haiwan P berkurang kerana sakit.


Animals P decreases because it was sick.
B. Haiwan Q memakan haiwan P.
Animals Q ate animals P.
C. Haiwan P berkurang manakala haiwan Q bertambah.
Animals P decreases while animals Q increases.
D. Haiwan Q karnivor
Animals Q are carnivores.

2.

Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan Redha tentang


tumbesaran sejenis tumbuhan.
Table 1 show the information collected from Redhas investigation about the growth of one
type of plant.
Hari

Bilangan daun

Days

Number of leaves

12

17
Jadual 1/ Table 1

Apakah pola perubahan bilangan daun tumbuhan berdasarkan jadual diatas?


What is the trend shown for the number of leaves from the table 1 above?
A. Mendatar
Horizontal
B. Meningkat
Increases
C. Menurun
Decreases
D. Menurun dan meningkat.
Decreases and increases.

3.

Padanan manakah yang betul?


Which pair is correct?
Deria/ Sense

Fungsi/ Function

Mata/ Eyes

Menghidu/ Smelling

Telinga/ Ears

Mendengar/ Listening

Hidung/ Nose

Merasa/ Tasting

Kulit / Skin

Melihat/ Seeing

4.

Jadual 2 menunjukkan data yang dikumpul dalam satu penyiasatan.


Table 2 shows a set of data collected in an investigation
Bilangan guli/ Number of marble

Bacaan pada silinder penyukat/


Readings at the measuring cylinder.

10

20

30
Jadual 2/Table 2

Ramalkan bacaan pada silinder penyukat jika bilangan guli yang digunakan ialah 8 biji.
Predict the reading at the measuring cylinder if the number of marble used was 8.
A. 35ml
B. 40 ml
C. 50 ml
D. 60 ml

5.

Rajah 2 menunjukkan sebatang pokok yang layu.


Diagram 2 shows an unhealthy plant.

Rajah 2/ Diagram 2
Pernyataan yang manakah adalah inferens tentang keadaan pokok itu?
What is the inference for the conditions of the plant?
A. Pokok itu sejenis tumbuhan berbunga.
The plant is a flowering plant
B. Pokok itu bergerakbalas terhadap rangsangan.
The plant is responding towards a stimuli.
C. Pokok itu akan mati selama dua hari.
The plant will die in two days.

D. Pokok itu layu kerana tidak mendapat air.


The plant dies because of lack of water.

6.

Peralatan yang manakah sesuai untuk menyukat isipadu air?


Which tool is suitable to measure the amount of water?
A.

C.

7.

B.

D.

Maklumat 1 adalah dialog antara Cikgu Zaihan dan Amilia semasa pengajaran Sains dalam
kelas 4 Cekal.
Information 1 was about a dialogue between Cikgu Zaihan and Amilia during a science lesson
in Year 4 Cekal.

Amilia

: Cikgu, pokok A lebih besar daripada pokok B.

Amilia

: Teacher, plant A is bigger than plant B.

Cikgu Zaihan

: Ya, tepat sekali pemerhatian awak itu. Ini disebabkan pokok A mendapat
baja yang mencukupi berbanding pokok B.

Cikgu Zaihan

: Yes, your observation is correct. It is because plant A received sufficient


amount of fertilizer than plant B.

Berdasarkan dialog, apakah kemahiran saintifikyang telah diterangkan oleh cikgu Zaihan?
From the dialogue above, what is the scientific skill explained by Cikgu Zaihan?
A. Meramal / Predicting
B. Membuat pemerhatian / Making observation
C. Membuat inferens / Making inference
D. Mendefinisi secara operasi / Operational Definition.

8.

Maklumat yang berikut menunjukkan satu pemerhatian.


Information below shows an observation.
Pelangi mempunyai tujuh warna iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, unggu dan indigo.
Rainbow have seven colours which are red, orange, yellow, green, blue, purple and indigo

Apakah organ deria yang digunakan dalam pemerhatian itu?


What is the sense of organ used in the observation?

9.

A. Lidah/ Tongue

C. Telinga/ Ears

B. Kulit/ Skin

D. Mata/ Eyes

Rajah 3 menunjukkan maklumat yang diberikan oleh guru sains Kamilah.


Diagram 3 shows the information given by the science teacher Kamilah.
Semakin bertambah saiz span, semakin bertambah jumlah air yang dapat
diserap.
The bigger the size of sponge, the more amount of water could be absorbed.

Rajah 3/ Diagram 3
Apakah kemahiran proses sains yang terdapat dalam maklumat tersebut?
What is the scientific process skill that can be identified from the above statement?

A. Memerhati /Observing

B. Membuat inferens /Making inference


C. Meramal / Predicting
D. Membuat hipotesis /Making hypothesis

10. Apakah peraturan bilik sains yang perlu diamalkan apabila selesai menggunakan bilik sains?
What is the rule in the Science room that you should always apply after using the Science
room?
A. Menyusun kerusi dengan teratur.
Arranging the chairs properly.
B. Mengucapkan terima kasih kepada guru.
Say thanks to the teacher.
C. Berbaris sebelum keluar dari bilik sains.
Line up before leaving the Science room.
D. Membawa alatan keluar dari bilik sains.
Taking out tools from the Science room.

11. Apakah fungsi bilik sains?


What is the function of Science Room?

A. Tempat untuk membaca buku sains.


A. Place to read science book
B. Tempat untuk membaca majalah sains.
B. Place to read science magazine.
C. Tempat untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
C. Place to carry out scientific investigation.
D. Tempat untuk melakukan senaman ringan.

D. Place to do simple physical exercise.

12. Mengapakah kita perlu mengamalkan peraturan bilik sains?


.

Why do we need to follow the Science room rule?

A. Menjamin kebersihan bilik Sains.


To make sure the Science room is clean.
B. Memudahkan kelas lain yang akan menggunakan bilik sains.
To ease the other class to use the Science room.
C. Menjamin keselamatan diri dan pengguna bilik sains yang lain.
To ensure the safety of other users of the Science room.
D. Mengelakkan daripada dimarahi guru.
To avoid being scolded by the teacher.

13. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang proses menarik nafas?
From the following, which is true about the human breathing process?

A. Udara disedut.
Air is taken in.
B. Udara dihembus
Air is taken out.
C. Dada mengempis.
Chest shrink.

D. Dada turun ke bawah


Chest moves downwards.

14. Jadual 3 menunjukkan bilangan pergerakan dada Lisa dalam tempoh seminit semasa
melakukan aktivti Z dan sebelum melakukan aktiviti itu.
Table 3 shows the number of chest movement for Lisa in one minute during activity Z and
before activity Z.

Keadaan / Conditions

Aktiviti Z/ Activity Z

Sebelum aktiviti/ Before activity

36/ 36

24/24

Bilangan pergerakan dada/


Number of chest movements

Jadual 3 / Table 3
Aktiviti Z mungkin adalah..
Activity Z would be

A. Memasak

C. Mendengar radio

Cooking

Listening to radio

B. Menyanyi

D. Bermain badminton

Singing

Playing badminton

15. Apakah gas yang diperlukan oleh manusia untuk hidup?


What is the gas that human needed to live?

A. Oksigen /Oxygen
B. Karbon dioksida/ Carbon dioxide
C. Hidrogen /Hydrogen
D. Helium/ Helium

16.

Antara berikut, yang manakah urutan laluan udara yang betul semasa menarik nafas?
Which of the following is the correct pathway of air when it is being inhaled?

A. Hidung
Nose
B. Hidung
.

Nose
C. Paru-paru
Nose
D. Paru-paru
Lungs

salur udara
trachea

paru-paru
lungs

paru-paru
trachea

salur udara
lungs

salur udara
trachea
hidung
nose

17. Rajah 4 menunjukkan suatu organ manusia.


Diagram 4 shows human organs.

hidung
lungs
salur udara
trachea

Rajah 4/ Diagram 4

Apakah proses hidup manusia yang melibatkan organ tersebut?


What is the process involving these organs?
A. Pembiakan / Reproduction
B. Pernafasan / Breathing
C. Perkumuhan / Excretion
D. Penyahtinjaan / Defecation

18. Rajah 5 menunjukkan suatu proses hidup yang dijalani oleh manusia.
Diagram 5 shows a life process carried out by human.

Rajah 5/ Diagram 5

Antara pernyataan yang berikut, yang manakah betul?


Which of the following statements is correct?
A. Manusia memerlukan udara untuk bernafas
Human needs air to breathe.
B. Manusia mendapatkan tenaga daripada udara.
Humans get energy from air.
C. Manusia memerlukan udara untuk membuat makanan.

Humans need air to make food.


D. Manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti
Humans can carry out various activity

19. Maklumat dibawah menunjukkan organ organ dalam badan manusia.


The information below shows some organs in the human body.

J- Peparu/ Lungs
K- Jantung/ Heart
L- Salur udara/ Trachea
M-Perut/ Stomach

Organ manakah yang terlibat dalam pernafasan?


Which organs are involved in breathing?

A. J dan K / J and K

C. J dan L / J dan L

B. K dan M / K and M

D. L dan M / L dan M

20. Antara yang berikut yang manakah yang terlibat didalam proses pernafasan manusia?
From the following, which of this organs involved in the human breathing process?

A. Trakea, mulut , peparu


Trachea, mouth, lungs
B. Ginjal, trakea, peparu
Kidney, trachea, lungs
C. Kulit, ginjal, peparu
Skin, Kidney, lungs
D. Trakea, hidung, peparu
Trachea, nose, lungs

21. Antara aktiviti yang berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan paling tinggi?
From the following activities, which of the activity that has the highest breathing rate?
A.Seorang kanak-kanak yang sedang tidur.
A sleeping child.
B. Seorang kanak-kanak yang sedang berjalan.
A walking child.
C. Seorang kanak-kanak yang sedang berenang.
A swimming child.
D. Seorang kanak-kanak yang berlari dikejar anjing.
A running child being chase by a dog.

22. Apakah yang akan berlaku apabila manusia menghembus nafasnya?


What will happen if human exhale?

A.Dada turun dan mengempis.

Chest will move down and shrink.


B. Dada naik dan mengembang.
Chest will move upward and expand.
C. Dada terangkat keatas.
Chest will move upward.
D. Dada terturun ke bawah.
Chest will move downward.

23. Mengapakah kadar pernafasan aktiviti cergas tinggi berbanding kadar pernafasan aktiviti pasif?
.

Why does the breathing rate for active activity is higher than the breathing rate for passive
activity?

A. Otak memerlukan udara.


Our brain needs air.
B. Badan memerlukan lebih banyak udara.
Our body need more air.
C. Hidung memerlukan lebih banyak udara.
Our nose need more air.
D. Badan boleh melakukan banyak aktiviti.
Our body could do more activity.

24. Apakah maksud proses perkumuhan?

What is excretion?

A. Menyimpan sisa makanan yang dimakan.


Storing eaten food waste.
B. Mengumpulkan sisa makanan supaya menjadi tinja.
Collecting food waste to become faeces.
C. Menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan daripada badan.
Eliminating useless materials from the body.
D. Menyingkirkan wap air dan garam mineral.
Eliminating water vapour and mineral salt.

25. Apakah organ yang terlibat dalam proses perkumuhan?


What are the organs involved in the excretion process?

A. Peparu, ginjal, kulit.


Lungs, kidney, skin.
B. Peparu, hidung, trakea
Lungs, nose, trachea
C. Usus besar, usus kecil
Large intestine, small intestine
D. Ginjal, peparu, usus kecil
Kidney, lungs, small intestine

26. Rajah 6 menunjukkan organ penyahtinjaan.

Diagram 6 shows the organ for defecation.

Rajah 6/ Diagram 6

Nyatakan hasil daripada proses tersebut.


State the product from this process.

A. Air /Water

C. Tinja / Faeces

B Wap air / Water vapour

D. Peluh / Sweat

27. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak berkumuh atau bernyahtinja?
What will happen if we do not excrete and defecate?

A. Manusia akan jatuh sakit.


Human will fall sick.
B. Manusia akan sihat sentiasa.
Human will always be healthy.
C. Manusia akan semakin kuat.
Human will be strong.
D. Manusia akan pupus
Human will extinct.

28. Rajah 7 menunjukkan satu situasi.


Diagram 7 shows a situation.

Rajah 7/ Diagram 7
Apakah deria yang telah terangsang daripada situasi tersebut?
What is the sense aroused from the situation above?

A. Mata / Eyes

C. Hidung / Nose

B. Telinga / Ears

D. Kulit / Skin

29. Antara yang berikut, manakah pernyataan yang menerangkan bahan perkumuhan dengan
betul?
From the following, which of the statement explain about the product of excretion correctly?

A. Bahan yang sangat diperlukan oleh manusia.


A. Materials which are important to human.
B. Bahan yang boleh membuat manusia sakit.
B. Materials which will make human sick.
C. Bahan makanan yang tidak tercerna.
C. Materials which are not digested.
D. Bahan yang tidak diperlukan oleh badan manusia.

D. Materials which are not needed by human body.

30. Antara organ berikut, padanan yang manakah adalah salah?


From the following organs, which was paired wrongly?

Organ kumuh/ Excretion organ

Hasil kumuh/ Excretion product

A.

Ginjal/Kidney

Air kencing/Urine

B.

Kulit/Skin

Karbon dioksida/ Carbon dioxide

C.

Peparu/ Lungs

Wap air/ Water vapour

D.

Kulit/ Skin

Garam mineral/ Mineral salt

31. Apakah yang dimaksudkan dengan bernyahtinja?


What is meant by defecation?
A. Penyingkiran makanan yang tercerna daripada badan.
Removal of digested food from the body.
B. Penyingkiran makanan yang tidak tercerna daripada badan.
Removal of undigested food from the body.
C. Penyingkiran bendalir toksik daripada badan
Removal of toxic fluid from the body.
D. Pembuangan bahan buangan dalam bentuk air kencing.
Removal of waste materials in the form of urine.

32. Rajah 8 menunjukkan Syafiqah menarik tangannya apabila tersentuh duri pokok semalu secara
tidak tersengaja.
Diagram 8 shows Syafiqah pulls her hand away when she accidentally touches the thorn of a
mimosa pudica plant.

Rajah 8/ Diagram 8

Apakah yang boleh disimpulkan daripada tindakan tersebut?


What can you conclude from the action?
A. Manusia boleh bergerak.
Humans can move.
B. Manusia boleh melihat.
Humans can see.
C. Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya.
Humans protect themselves from danger.
D. Manusia boleh bergerak balas kepada rangsangan
Humans can respond to stimuli.
33. Dalam Rajah 9 menunjukkan pelajar bertindak balas terhadap
The pupil shown in Diagram 9 responds to

Rajah 9 /Diagram 9

A. Rangsangan cahaya/ Light stimuli


B. Rangsangan bunyi/ Sound stimuli.
C. Rangsangan sentuhan/ Touch stimuli.
D. Rangsangan haba/ Heat stimuli.

34. Apakah ciri perwarisan yang diwarisi anak daripada kedua ibubapanya?
What are the traits inherited to a son from both of their parents?

A. Saiz jari/ Finger size


B. Kepandaian / Intelligence
C. Jenis rambut / Type of hair
D. Saiz badan / Body size

35. Antara tabiat berikut, yang manakah boleh menyebabkan kesan buruk kepada kita jika
dilakukan setiap hari?
From the following, which will bring bad effect to us every day?

A. Berjogging setiap pagi


Jog every morning.
B. Berenang setiap hari
Swimming everyday.

C. Makan sayur-sayuran setiap hari.


Eat vegetables everyday.
D. Minum minuman beralkohol setiap hari.
Drinking alcohol everyday.

36. Mengapakah pemandu yang mabuk sering menyebabkan kemalangan jalan raya?
Why does a drunken driver always causes road accident?

A. Mereka mudah tertidur.


They felt asleep easily
B. Mereka memandu laju.
They drive speedly.
C. Mereka tidak dapat menekan brek
They could not brake.
D. Mereka tidak dapat bergerakbalas dengan cepat.
They could not respond quickly to stimulus.

37. Pasangan yang manakah dipadankan dengan betul?


Which of the following infromations are paired correctly?

Organ deria/ Sense organ

Rangsangan/ Stimuli

A.

Mata/Eyes

Mendengar muzik / Listening to music

B.

Hidung/ Nose

Bauan busuk / Smelling bad odor

C.

Kulit/ Skin

Melihat gambar / Observing pictures

D.

Telinga/ Ears

Merasa makanan/ Tasting food.

38. Antara pernyataan berikut yang manakah yang benar tentang paru-paru perokok?
Which of the following statements about a smokers lung is true?

A. Paru-paru kelihatan berwarna cerah


The lungs look lighter in colour.
B. Paru-paru kelihatan berwarna gelap.
The lungs look darker in colour.
C. Suhu paru-paru adalah normal.
The temperature of the lungs is normal.
D. Paru-paru kelihatan normal
The lungs look healthy.

39. Rajah 10 menunjukkan seorang perokok.


Diagram 10 shows a smoker.

Rajah 10/ Diagram 10


Antara berikut, yang manakah bukan kesan bahaya merokok?
From the following, which is not the bad effect of smoking?

A. Mencemarkan udara.
Polluting the air.
B. Menyebabkan strok.
Causing stroke.
C. Menyebabkan penyakit peparu.
Causing lung diseases.
D. Tindak balas lambat terhadap rangsangan.
Late respond towards stimuli.
40. Mengapakah kita perlu menjaga organ deria dengan baik?
Why do we need to take care of our organs ?

A. Supaya organ deria dalam keadaan elok dan berfungsi dengan baik.
So our organs can function properly.
B. Supaya dapat membantu kita mengelakkan diri daripada bahaya.
So that we could avoid ourselves from danger.
C. Supaya kita mudah bertindak.
So we could take actions.
D. Supaya memudahkan kita menjalankan aktiviti seharian.
So we could ease our daily activities.

Оценить