Вы находитесь на странице: 1из 18

Academic Year

2016

Level

Tingkatan Peralihan

Examination

UJIAN 1

No.

Name

Current
Class

BM

BI

G
42

BC

G
31

ABM

G
45

1 CHAN JIE YING

Peralihan S

60

2 CHANG YING YING

Peralihan S

3 LAO YUN TONG

Peralihan S

56

62

60

78

4 LEE SIEW YING

Peralihan S

28

19

42

33

5 LEE WENG YING

Peralihan S

32

13

33

21

6 LEE YI LIN

Peralihan S

58

59

46

78

7 LEONG MAY LLIAM

Peralihan S

54

43

27

66

8 LIM WOON FEI

Peralihan S

14

28

15

20

9 NG SHUANG YEE

Peralihan S

50

52

46

80

10 RACHEL CHOONG JIA YU

Peralihan S

74

67

39

74

11 SIM CHUN RU

Peralihan S

16

18

12 WONG CHI KHENG

Peralihan S

76

35

51

98

13 WONG PHUI SHAN

Peralihan S

34

45

46

44

14 WONG XIN TUNG

Peralihan S

16

15 WONG ZHI WEI

Peralihan S

74

52

73

94

16 YEE HONG JUN

Peralihan S

54

26

32

24

17 YIP MEI SEE

Peralihan S

42

23

24

56

PS
G

PJK

70

G
30

34

70

49

70

31

48

30

46

29

44

54

40

44

64

42

68

41

40

28

52

50

44

41

40

19

62

43

56

39

40

35

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

BM
M

1 CHAN JIE YING

G
42

3 LAO YUN TONG

56

4 LEE SIEW YING

28

5 LEE WENG YING

32

6 LEE YI LIN

58

7 LEONG MAY LLIAM

54

8 LIM WOON FEI

14

9 NG SHUANG YEE

50

10 RACHEL CHOONG JIA YU

74

11 SIM CHUN RU

16

12 WONG CHI KHENG

76

13 WONG PHUI SHAN

34

2 CHANG YING YING

14 WONG XIN TUNG

15 WONG ZHI WEI

74

16 YEE HONG JUN

54

17 YIP MEI SEE

42

BM
M
62
28
76
48
52
78
74
34
70
94
36
96
54
28
94
74
62

G
C
F
B
E
D
B
B
F
B
A
F
A
D
F
A
B
C

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BM
TOV
BIL
0
3
0
5
2
7
17

ETR
%
0.00
17.65
0.00
29.41
11.76
41.18
100.00

% Lulus
47.06

4.59

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
3
5
2
2
1
4
17
3.29

%
% Lulus
17.65 76.47
29.41
11.76
11.76
5.88
23.53
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

BI
M

1 CHAN JIE YING

G
31

3 LAO YUN TONG

62

4 LEE SIEW YING

19

5 LEE WENG YING

13

6 LEE YI LIN

59

7 LEONG MAY LLIAM

43

8 LIM WOON FEI

28

9 NG SHUANG YEE

52

67

12 WONG CHI KHENG

35

13 WONG PHUI SHAN

45

2 CHANG YING YING

10 RACHEL CHOONG JIA YU


11 SIM CHUN RU

14 WONG XIN TUNG

15 WONG ZHI WEI

52

16 YEE HONG JUN

26

17 YIP MEI SEE

23

BI
M
51
21
82
39
33
79
63
48
72
87
23
55
65
24
72
46
43

G
D
F
B
F
F
B
C
E
B
A
F
D
C
F
B
E
E

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BI
TOV
BIL
0
0
2
3
2
10
17

ETR
%
0.00
0.00
11.76
17.65
11.76
58.82
100.00

% Lulus
29.41

5.18

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
1
4
2
2
3
5
17
4.00

%
% Lulus
5.88 70.59
23.53
11.76
11.76
17.65
29.41
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

BC
M

1 CHAN JIE YING

G
45

3 LAO YUN TONG

60

4 LEE SIEW YING

42

5 LEE WENG YING

33

6 LEE YI LIN

46

7 LEONG MAY LLIAM

27

8 LIM WOON FEI

15

9 NG SHUANG YEE

46

39

12 WONG CHI KHENG

51

13 WONG PHUI SHAN

46

2 CHANG YING YING

10 RACHEL CHOONG JIA YU


11 SIM CHUN RU

14 WONG XIN TUNG

15 WONG ZHI WEI

73

16 YEE HONG JUN

32

17 YIP MEI SEE

24

BC
M
65
20
80
62
53
66
47
35
66
59
23
71
66
26
93
52
44

G
C
F
B
C
D
C
E
F
C
D
F
B
C
F
A
D
E

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BC
TOV
BIL
0
1
1
1
5
9
17

ETR
%
0.00
5.88
5.88
5.88
29.41
52.94
100.00

% Lulus
17.65

5.18

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
1
2
5
3
2
4
17
3.88

%
% Lulus
5.88 76.47
11.76
29.41
17.65
11.76
23.53
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

ABM
M

1 CHAN JIE YING

G
60

3 LAO YUN TONG

78

4 LEE SIEW YING

33

5 LEE WENG YING

21

6 LEE YI LIN

78

7 LEONG MAY LLIAM

66

8 LIM WOON FEI

20

9 NG SHUANG YEE

80

10 RACHEL CHOONG JIA YU

74

11 SIM CHUN RU

18

12 WONG CHI KHENG

98

13 WONG PHUI SHAN

44

14 WONG XIN TUNG

16

15 WONG ZHI WEI

94

16 YEE HONG JUN

24

17 YIP MEI SEE

56

2 CHANG YING YING

ABM
M
80
20
98
53
41
98
86
40
100
94
38
118
64
36
114
44
76

G
B
F
A
D
E
A
A
E
A
A
F
A
C
F
A
E
B

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

ABM
TOV
BIL
2
4
2
1
1
7
17

ETR
%
11.76
23.53
11.76
5.88
5.88
41.18
100.00

% Lulus
52.94

3.94

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
7
2
1
1
3
3
17
3.00

%
% Lulus
41.18 82.35
11.76
5.88
5.88
17.65
17.65
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

PS
M

1 CHAN JIE YING

70

2 CHANG YING YING

34

3 LAO YUN TONG

70

4 LEE SIEW YING

70

5 LEE WENG YING

48

6 LEE YI LIN

46

7 LEONG MAY LLIAM

44

8 LIM WOON FEI

40

9 NG SHUANG YEE

64

10 RACHEL CHOONG JIA YU

68

11 SIM CHUN RU

40

12 WONG CHI KHENG

52

13 WONG PHUI SHAN

44

14 WONG XIN TUNG

40

15 WONG ZHI WEI

62

16 YEE HONG JUN

56

17 YIP MEI SEE

40

PS
M
90
54
90
90
68
66
64
60
84
88
60
72
64
60
82
76
60

G
A
D
A
A
C
C
C
C
B
A
C
B
C
C
B
B
C

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

PS
TOV
BIL
0
3
3
2
8
1
17

ETR
%
0.00
17.65
17.65
11.76
47.06
5.88
100.00

% Lulus
47.06

4.06

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
4
4
8
1
0
0
17
2.35

%
% Lulus
23.53 100.00
23.53
47.06
5.88
0.00
0.00
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

PJK
M

1 CHAN JIE YING

G
30

3 LAO YUN TONG

49

4 LEE SIEW YING

31

5 LEE WENG YING

30

6 LEE YI LIN

29

7 LEONG MAY LLIAM

54

8 LIM WOON FEI

44

9 NG SHUANG YEE

42

10 RACHEL CHOONG JIA YU

41

11 SIM CHUN RU

28

12 WONG CHI KHENG

50

13 WONG PHUI SHAN

41

14 WONG XIN TUNG

19

15 WONG ZHI WEI

43

16 YEE HONG JUN

39

17 YIP MEI SEE

35

2 CHANG YING YING

PJK
M
50
20
69
51
50
49
74
64
62
61
48
70
61
39
63
59
55

G
D
F
C
D
D
E
B
C
C
C
E
B
C
F
C
D
D

Tambah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

PJK
TOV
BIL
0
0
0
2
6
9
17

ETR
%
0.00
0.00
0.00
11.76
35.29
52.94
100.00

% Lulus
11.76

5.41

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

0
39.5
49.5
59.5
69.5
84.9

F
E
D
C
B
A

BIL
0
2
6
5
2
2
17
3.76

%
% Lulus
0.00 88.24
11.76
35.29
29.41
11.76
11.76
100.0

TOV ETR PS 2016


BM

ABM

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BIL
0
3
0
5
2
7
17

ETR

%
% Lulus GRED
0.00
A
47.06
17.65
B
0.00
C
29.41
D
11.76
E
41.18
F
100.00
TOTAL

4.59

GPMP

BIL
3
5
2
2
1
4
17

TOV
%
% Lulus
17.65 76.47
29.41
11.76
11.76
5.88
23.53
100.0

3.29

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BIL
2
4
2
1
1
7
17
3.94

GPMP

BI

GPMP

BIL
0
0
2
3
2
10
17

ETR

%
% Lulus GRED
0.00
A
29.41
0.00
B
11.76
C
17.65
D
11.76
E
58.82
F
100.00
TOTAL

5.18

GPMP

BIL
1
4
2
2
3
5
17

%
% Lulus
5.88 70.59
23.53
11.76
11.76
17.65
29.41
100.0

GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL
GPMP

BIL
0
3
3
2
8
1
17

%
0.00
5.88
5.88
5.88
29.41

%
% Lulus
41.18 82.35
11.76
5.88
5.88
17.65
17.65
100.0

3.00

4.06

GPMP

BIL
4
4
8
1
0
0
17

%
% Lulus
23.53 100.00
23.53
47.06
5.88
0.00
0.00
100.0

2.35

PJK
ETR

% Lulus GRED
A
17.65
B
C
D
E

ETR

%
% Lulus GRED
0.00
A
47.06
17.65
B
17.65
C
11.76
D
47.06
E
5.88
F
100.00
TOTAL

BC
BIL
0
1
1
1
5

7
2
1
1
3
3
17

TOV

4.00

TOV
GRED
A
B
C
D
E

BIL

PS

TOV
GRED
A
B
C
D
E
F
TOTAL

ETR

%
% Lulus GRED
11.76
A
52.94
23.53
B
11.76
C
5.88
D
5.88
E
41.18
F
100.00
TOTAL

BIL
1
2
5
3
2

TOV
%
% Lulus
5.88 76.47
11.76
29.41
17.65
11.76

GRED
A
B
C
D
E

BIL
0
0
0
2
6

%
0.00
0.00
0.00
11.76
35.29

ETR
% Lulus GRED
A
11.76
B
C
D
E

BIL
0
2
6
5
2

%
% Lulus
0.00 88.24
11.76
35.29
29.41
11.76

F
TOTAL
GPMP

9
17
5.18

52.94
100.00

F
TOTAL

4
17

GPMP

3.88

23.53
100.0

F
TOTAL
GPMP

9
17
5.41

52.94
100.00

F
TOTAL

2
17

GPMP

3.76

11.76
100.0

Academic Year
Level
Examination

No.

Name

BM
M

1 CHAN JIE YING

42

3 LAO YUN TONG

56

4 LEE SIEW YING

28

5 LEE WENG YING

32

6 LEE YI LIN

58

7 LEONG MAY LLIAM

54

8 LIM WOON FEI

14

9 NG SHUANG YEE

50

10 RACHEL CHOONG JIA YU

74

2 CHANG YING YING

11 SIM CHUN RU

16

12 WONG CHI KHENG

76

13 WONG PHUI SHAN

34

15 WONG ZHI WEI

74

16 YEE HONG JUN

54

17 YIP MEI SEE

42

14 WONG XIN TUNG

BM
M
62
28
76
48
52
78
74
34
70
94
36
96
54
28
94
74
62

BI

G
C
F
B
E
D
B
B
F
B
A
F
A
D
F
A
B
C

Tam
bah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

31

62

19

13

59

43

28

52

67

35

45

52

26

23

BI
M
51
21
82
39
33
79
63
48
72
87
23
55
65
24
72
46
43

BC

G
D
F
B
F
F
B
C
E
B
A
F
D
C
F
B
E
E

Tam
bah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

45

60

42

33

46

27

15

46

39

51

46

73

32

24

BC
M
65
20
80
62
53
66
47
35
66
59
23
71
66
26
93
52
44

G
C
F
B
C
D
C
E
F
C
D
F
B
C
F
A
D
E

ABM

Tam
bah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

60

78

33

21

78

66

20

80

74

18

98

44

16

94

24

56

ABM
M
80
20
98
53
41
98
86
40
100
94
38
118
64
36
114
44
76

G
B
F
A
D
E
A
A
E
A
A
F
A
C
F
A
E
B

Tam
bah
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11