You are on page 1of 21

Kaynak hatalar

Kenar kaymas (Eit kalnlkta levhalar halinde)


Az kesiti

Rntgen filmi

Makro kesiti

Tanm: Eit kalnlktaki


levhalarn hazrlanan kaynak
azlarnn s ls kadar
kaymas.
Kenar kaymasna maks. 0,2 s
kadar izin verilir.
Oluumu:
1. Montaj srasndaki
zorluklar
2. Uzun kaynak dikilerinde,
byk punta aralklaryla
puntalama veya atlam
punta dikileri.
Kanma:
1. Dikkatli montaj
2. Uzun dikilerde, salam
puntalama yaplmaldr
3. Kaynak sras, distorsiyon
olumayacak ekild tespit
edilmelidir
Dzeltme:
2
s 0,2s ise kar paso ile.

Kenar kaymas (Farkl kalnlkta levhalar halinde)


Az kesiti

Makro kesiti

Tanm:
Farkl kalnlktaki levhalar
halinde, hazrlanan kaynak
kenarlarnn birbirine gre
asal olarak kaymasdr.
Oluumu:

Rntgen filmi

Kaln levhann kaynak


aznn kt hazrlanmas.
Kanma:
Kaln levhaya eim verilerek
az blgesinde kalnlklar
eitlenmelidir. Eim
uzunluu=1,5 s1

Dzeltme:
S1 levha kalnlnn
pnmatik ekipmanla s2
levha kalnlna getirilir;
gerekirse kar taraftan kk
paso ekilir.
3

ok kk az as
Az kesiti

Makro kesiti

Tanm:
Yan kenar as ve az
as nn, gereken
deerden ar sapmasdr.
Oluumu:

Rntgen filmi

Hatal alevle kesme,


ounlukla da kesme
flecinin mekanik
dzeneinin olmad elle
kesmede ortaya kar.
Kanma:
Kaynak azlarnn alevle
kesme srasnda, mekanik
ilerleyen kesme fleci ile
hazrlanmas gerekir.
Dzeltme:
Diki tam nfuziyetli deilse,
kk tarafndan oyma ve
kar paso ekme gerekir.
4

ok geni kk aral
Tanm:

Az kesiti

Makro kesiti

Genel l olan b 3 mmnin


ald ok geni kk aral
nedeniyle, ilk pasonun
kpr oluturamamasna
neden olur.Kaynak metali
sarkar ve krater ve gzenek
oluur.
Oluumu:

Rntgen filmi

Hatal montaj, ok az
puntalama;
Yerel olduunda: kesme
azlar dz deildir.
Kanma:
Montaj srasnda hatadan
kanlamyorsa, altlkla
kaynak yaplmaldr. Kk
taraf yeniden ilenebilir.
Dzeltme:
Kk taraf oyulur ve
kar paso ekilir.

ok dar kk aral
Makro kesit
Tanm:
Diki yer yer ksmi
nfuziyetlidir.
Oluumu:
ok dar kk aralna neden
olan hatal az hazrl
Kanma:
Diki kknn
grn

Diki kknn
grn

Diki, yeterli aralkla


puntalanmaldr.
Dzeltme:

Rntgen filmi

Rntgen filmi

Kaynak metali talanmal ve


yeniden kaynak yaplmaldr.

ok yksek kk aln
Tanm:
Kaynak az profilinde ok
yksek bir kk aln, tam
nfuziyetli bir balanty
salayan, yaygn l olan c
3-4 mmnin almasdr.
Oluumu:

zellikle eik levhalarda,


levha st yzeyinin dzensiz
olmas durumunda
rastlanan, hatal alevle
kesme
Kanma:
Montajdan nce levha
kenarlar muayene edilmeli
ve tekrar ilenmelidir.
Dzeltme:
Yerel olanlarda, derin
nfuziyet elektrodlaryla
kar paso ekilir; aksi halde
kk oyulur ve kar paso7
ekilir.

ok yksek kk aln
Tanm:
Kk kenarlarnn uygun ekilde
eritilemedii bir aln kaynanda,
yetersiz nfuziyet.
Oluumu:
ok yksek ve dar kk aln;
kk az as; kk paso iin
ok kaln elektrod; dk kaynak
akm; hatal elektrod hareketi
Kanma:
Az as doru olmaldr;
kullanlan kaynak yntemine
uygun az as ve kk aral
seilmelidir; elektrod ap ve
akm, az trne uygun
olmaldr; elektroda doru
hareket verilmelidir.
Dzeltme:

Kk oyulur, hatal diki talanr


ve kar paso ekilir
8

Ar dbkey ike dikii


Tanm:
Diki, esas metalle gei
noktasnda entik etkisi
yapacak ve ou kez bu
blgede curuf ierecek ekilde
ar dbkeydir.
Oluumu:
Elektrodun ilerleme hz,
ayarlanan akmla uyumlu
deildir; genellikle ok dktr.

Kanma:
Elektrod, doru hzla ileriye
hareket ettirilmelidir.
Dzeltme:
Ar dbkeylikler
talanmaldr.

Ar yass ike dikii


Tanm:
Kaynak metalinin byk
ksmnn yatay levha zerinde
bulunacak ekilde, ike
dikiinin kenar uzunluklarnn
eit olmamas.
Oluumu:
Hatal elektrod tutuu; elektrod
ok dik tutulur ve dik levhaya
ok az etkir.

Kanma:
Elektrod doru eim asyla
tutularak kaynak yaplmaldr.
Dzeltme:
Dik gen ekline gelene kadar,
dikiin ilave pasolarla
doldurulmas gerekir.
10

Tam kapak paso


Tanm:
Bir tozalt kaynak dikiinin
kapak pasosu, yan ksma
tamtr.
Oluumu:
Kapak pasoda, ok fazla
kaynak metali oluturulmas;
ok yksek kaynak akm; ok
dk kaynak ilerleme hz.
Kanma:
Diki taknl dk
tutulmaldr; levha kalnlnn
% 10unu (en ok 2 mmyi)
amamaldr.; tel elektrod ap
ve yksek akm iddeti
seilmemelidir
Dzeltme:
Ar takn diki talanmaldr.
11

Kk sarkkl
Tanm:
Kaynak az sadece, kkte damlalar
eklinde sarkntlarn olutuu, kt ekilde
doldurulmutur.
Oluumu:
1.ok geni aralk
2.ok az sayda puntalama; salar stste
binmi
3.Kkn kaynanda ok yksek akm
4.Kkn kaynanda yanl elektrod ap
seimi
5.Kullanlan kaynak metali miktar ok az;
bu nedenle az tam doldurulmam
Kanma:
1.Doru paso dzeni
2.Daha ok puntalama yeri
3.Daha dk akm
4.Daha kk elektrod ap
5.lave kapak paso ekilmeli.
Dzeltme:
1.Kkteki damlalar talanmal, kk oyulmal
ve tekrar kaynak yaplmal
12
2.Kapak paso doldurulmal.

U krateri
Tanm:
Arkn sndrlmesi srasnda, paso
sonunda bir derinleme oluur;
bylece kaynak dikii bu blgede
incelir ve zayflar.
Oluumu:
Hatal elektrod hareketi; elektrod,
arkn sndrlmesi srasnda dik
tutulmamaldr. Asit rtl
elektrodlarla kaynak srasnda
zellikle derin krater oluur.
Kanma: U krateri doldurulur;
burada elektrod, en uca geldikten
sonra tekrar kaynak dikiinin zerine
getirilir veya ark, u kraterinin
yannda sndrlr. Makinayla
kaynakta, kaynak bitirme levhas
kullanlr
Dzeltme:

U krateri temizlenir ve yeniden 13


kaynakla doldurulur.

bkey kk (tavan pozisyonunda)


Tanm:
Yuvarlak bir dikiin tavan
pozisyonunda yaplan ksmnda, kk
kaynak metaliyle doldurulmamtr.
Oluumu:
Kaln cidarl borularn pozisyon
kaynanda, tavan pozisyonunda
kaynak yaplan boru ksmnda, uzun
arkla kaynak yapldnda, kaynak
dikiinde kkte ibkeylik grlebilir.
Yani elektrod kaynak aznda
yeterince derin tutulamaz. Akm
iddetinin ok ykseklii de bu hataya
yol aar.

Kanma:
Elektrod, sabit bir el hareketiyle,
kaynak aznda yeterince derin
tutulmaldr. Doru seilmi kaynak
akm, daha iyi bir diki oluturur.

Dzeltme:
Hatal yerler talanmal ve yeniden
14
kaynak yaplmaldr.

Erimi levha kenar

Tanm: Levha kenar, arkla erir ve kenardaki sv metal yere damlar.


Oluumu: Hatal elektrod hareketi nedeniyle levha kenarnn ok snmas; Giderilmemi ark
flemesi
Kanma: 1) Elektrod hareketiyle ark flemesi dengelenmelidir; rnein balang yeri
deitirilebilir. 2) Ark tercihan sndrlr ve tekrar balatlr.
Dzeltme: Hatal u krateri talanr; diki ucu, dk kaynak akmyla tekrar kaynak yaplr.

15

Erimi levha keleri


Tanm:
Kapak paso yerel olarak ksmen kayar
ve levha kenarlar erir. Bu nedenle
kuvvet ileten kesit azalr.

Oluumu:
Hatal elektrod hareketi; hatal banyo
oluumu
Kanma:
Elektroda salnm yaptrlmamaldr;
banyo, diki ortasnda tutulmaldr.
Dzeltme:
1.Eer levha enkesiti zayfsa, bu
durumda ilave kapak paso ile
doldurulmaldr.
2.Gerektiinde talanmal veya yeniden
kaynak yaplmaldr.

16

Erimi levha kenarlar (takviye levhasnda)


Tanm:
Takviye levhas flann kenarna
kadar uzatldndan, takviyenin
d kenar, kaynak srasnda
yuvarlatlmaz ve kenarlar erir.
Oluumu:
Kaynak teknii asndan uygun
olmayan bir konstrksiyondur ve
u krateri doldurulamaz.
Kanma:
Takviyenin ucu flan levhasnn
yuvarlaklna uydurulmamsa,
levha kenarnn eritilmesi
riskinden kanmak iin, n
ksm da kaynak yaplmaldr.
Dzeltme:
U krateri doldurulmal; n aln
kenar da kaynak yaplmaldr.
17

Erimi levha kenar (T-birletirmede)


Tanm:
Web levhas esas olarak ark
etkisiyle ucundan iddetle erir;
sv metal aaya akar
Oluumu:
1.Levha kenarnn, hatal
elektrod hareketi nedeniyle ar
snmas
2.Giderilmemi ark flemesi
Kanma:
1.Ark flemesi, elektrod
hareketiyle dengelenir
(gerektiinde balang yeri
deitirilir)
2.Ark ksa tutulur
3.Ark gerektiinde kesilir; bu
ekilde kenarn ar snmas
engellenir.
Dzeltme:
Hatal u krateri uzaklatrlr;
18
diki ucu yeniden kaynak yaplr.

Yanma oluu (entii)


Tanm:
Kaynak dikiinin her iki kenarnda, esas
malzemeye doru ve diki yzeyinde
iddetli derinleme bulunur
Oluumu:
ok yksek akm iddeti; hatal elektrod
hareketi; hadde curuflar
uzaklatrlmam
Kanma:
Hadde curuflar uzaklatrlmal; doru
kaynak akm seilmeli; salnm
yaplyorsa elektrod kenarlardan ok
hzl ekilmemeli.
Dzeltme:
Hadde curuflar uzaklatrlmal;
yuvarlak entikler, kapak pasoya uygun
ekilde doldurulmal; derin entikler
gerekirse nce talanmal.
19

Yanma oluu (entii)

Tanm: Salnm srasnda, dikie bitiik esas metalde az ya da ok derinleme oluur.

Oluumu: ok yksek kaynak akm, hatal elektrod hareketi nedeniyle doldurulamayan, yanal
bir yanma oluturur
Kanma: Doru elektrod hareketi; diki kenarlarnda ksa ark boylu elektrodla salnm; elektrod
ap levha kalnlyla uyumlu olmaldr
Dzeltme: entikler talanmal ve yeniden kaynak yaplmaldr.

20

Yanma oluu (entii)


Tanm:
Dikiin her iki tarafnda derin kanallar bulunur.
Oluumu:
1.Uygun olmayan kaynak parametreleriyle hzl
kaynak srasnda, kaynak metalinin orta hatt
boyunca yanma az oluur ve bu, yanal yanma
entikleri meydana getirir. Her bir daha yksek
akm ve gerilim seiminde, kritik kaynak hz
nedeniyle derinleir. Ayrca kaynak tozuyla da
deiir.
2.Dk gerilimli kaynak srasnda, zellikle ike
kaynaklarnda kaynak aznn i ksmnda
3.Sakin olmayan ark ile kaynakta
Kanma: 1 iin: 150 cm/daknn zerindeki kaynak hzlarnda (hzl kaynak) zel toz
kullanlmaldr. 1000 Ain zerindeki akmlarla kaln dikilerin kaynanda, elektrodun kaynak
ynne doru bir miktar (5 ila 20) eilmesi gerekir. Ayrca toz tane byklne ve kuru tozla
kaynak yapmaya da dikkat edilmelidir.
2 iin: Kaynak data tablolarnda verilen akm ve gerilim deerlerine uygun diki tr ve tozuna
dikkat edilmelidir.
3 iin: Ark flemesinin nedenleri ortadan kaldrlmaldr.
21
Dzeltme: entikler iaretlenmeli ve tekrar kaynak yaplmaldr.