Вы находитесь на странице: 1из 3

1277 NG GII PHNG - D N CU TIN

STT

Tn t chc, h gia nh hoc c nhn

1 B Trn Th Thu H
2
3

B Chu Th Thu Hin


B Hong Th Mai Hng

B Phm Th Hon

B Thi Th Ngn H

B Nguyn Th Phng

ng Cao Tun Mai

a ch c tr

S 61/140 tp th ti chnh Phc X- Ba nh- H Ni


Trung ngha, Th x Hng Yn, Tnh Hng Yn; a ch lin h: S
8 ng 580 Thy Khu- Ty H- H Ni
S 12, hm 129/2/29 Nguyn Tri- Thng nh- Thanh Xun- H
Ni
Thn Trung, x Chuyn M, Ph Xuyn, H Ni; a ch lin h: S
65 ng 10 B Triu-Nguyn Tri- H ng- H Ni
P 4 - C6 Tp th Nam ng, H Ni; a ch lin h:P101-C3 Tp
th Nam ng, H Ni
T 14 cm 3 T Lin - Ty H - H Ni; a ch lin h: 168 ng
nc Phn lan-T Lin - Ty H - H Ni
P101-C2 T 39 TT Cng ty lp my & XD s 10 - Phng Phng
Lit - Thanh Xun-H Ni

STT

8
9
10
11

Tn t chc, h gia nh hoc c nhn

B Th Ho
B Nguyn Th Thu Hin
B Dng Th Hng Giang

H Hi - Thng Tn - H Ni; a ch lin h: S 19 Ng Gch Hng Thi-H Hi-Thng Tn- H Ni


S 30 ng 10 Ngha Dng- Phc X- Ba nh- H Ni; a ch
lin h: S 16 Phan Huy ch - H Ni
S 25 Hng Bum-Hon Kim- H Ni

12

B Trn Thy Lan

S 5/52/19/146 ng Trn Huy Liu, phng Trng Thi, TP Nam


nh, tnh Nam nh
Xm 2, i Lc, i Hp, Kin Thu, Hi Phng

13

B Nguyn Th Nguyt Hng

P505 TT qun i- 12B L Nam , Hng M, Hon Kim, H Ni

14

ng inh Vn Hng

a ch c tr

ng m Thanh Tng

S 3 ngch 24 ng 15 Ph Phng Mai-ng a- H Ni

Loi nh

Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c

h chung 01

62.20

h chung 01

66.75

h chung 01

68.90

h chung 01

62.20

h chung 01

68.90

h chung 01

62.20

h chung 01

105.0

Loi nh

Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c
Cn
c

S lng DT sn XD t ) to T (m D(
nh
(m2)
(cn)
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750

S lng DT sn XD t ) to T (m D(
nh
(m2)
(cn)

h chung 01

92.50

h chung 01

66.75

h chung 01

90.00

h chung 01

92.50

h chung 01

62.65

h chung 01

62.65

h chung 01

62.20

S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750
S dng
chung l: 750

V tr ca nh c phn chia

Cn h: C tng 4, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S


1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: D tng 4, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: F tng 4, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: C tng 6, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: F tng 7, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: C tng 9, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: A tng 13, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni

V tr ca nh c phn chia

Cn h: E tng 10, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S


1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: D tng 11, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: B tng 10, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: E tng 9, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: G tng 12, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: G tng 13, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni
Cn h: C tng 14, chung c Nh cao tng v dch v Cu Tin; t B8/CCTP3 (S
1277 ng Gii Phng), phng Thnh Lit, Hong Mai, H Ni