Вы находитесь на странице: 1из 17

DANH SCH KH THAM GIA GP VN D N H VN CANH (AN LC)

H TN
STT

LN 1

LN 2

THANH TON(VN

LN 3

I.

LN 4

LN 5

L S

DIN
TCH
M2

S
H

IN
THOI

C CH

0913203005

S 32, ng 25 Phan nh Phng,


Qun Thnh, H Ni

600,000,000

122-A3 i Kim, nh Cng, HN

660,000,000

T 1: 30%
(sau7 ngy)

Cn b CNV

V Hng Lan

Nguyn T.Hng Thi


23/07/2009

NV8-15

200

01

ng Quc Th

Mai Tin Trinh


16/06/2009

NV8-20

220

02

Nguyn Hu Thng

NV8-17

200

03

0903259547

S 92 Cha Bc, ng a, HN

600,000,000

Nguyn Th Nhn
24/04/2009

NV8-18

200

04

0914992886

S 8C ng 92 ng V Trng
Phng, TX, HN

600,000,000

Phng T.Thanh Hu

NV8-14

200

05

09132110320983211032

S 26 ngach 34/23 ng 62 ng
Nguyn Hng, , HN

600,000,000

Ng Mnh Tm

NV8-21

220

06

S 57 t 14 Th L, Ngc Khnh,
HN

660,000,000

o Quang Tho

NV8-13

200

07

0903285866

B12-A2 Vin KH Thu Li, ,


HN

600,000,000

Nguyn Mnh Thng

Nguyn Vn Ton
28/07/2009

NV8-22

200

08

0903408869

S 16 hm 2, ngch 64/33 Nguyn


Lng Bng

600,000,000

Phm Trung Kin


24/04/2009

Nguyn Minh Tng


08/07/2009

NV8-23

200

09

0903111980

TT Z191 T 9 Cu Din, T Lim,


HN

600,000,000

10

L Vn Li

Bi Vn Sn
10/04/2010

NV8-19

200

10

0982995198

AMC

600,000,000

11

Cao Th Hng
24/04/2009

Nguyn Lam
06/07/2009

BT-B4-04

279

11

0912342436

S 23 ng 34 Ho Nam, Ch
Da, ng a, HN

837,000,000

12

Ng. Th. Phng Mai

Bi T.Thanh Loan
17/06/2009

BT-B4-03

279

12

0988288716

P.905, CT1.2, TM M Tr H, T
Lim, HN

837,000,000

Trn Mnh Hng


25/08/2009

Hong Vn Phc

Trn Xun C
28/08/2009

Ng. Xun Huy


27/08/2009

13

Lng Th Xun

Trnh Kin Quyt


16/09/2009

14

Nguyn Mnh Cng


24/04/2009

Nguyn T.Bch Hng


24/06/2009

15

Nguyn nh Tin

ng c Phc
05/10/2009

16

Nguyn Tin Dng

Dng Thanh Lim


16/09/2009

17

inh Cng Ho
23/04/2009

V Vit Dng
14/09/2009

Nguyn Hu H
02/11/2009

Kiu Vn Hin
01/02/2010

S 112D4 i Kim, Hong Mai, H


Ni

837,000,000

0914373838094337383804.38540297

15/72 Phng Khoang, Trung Vn,


T Lim, HN

600,000,000

15

09446909090943220670

S 207 i Cn, Ba nh, H Ni

600,000,000

279

16

091275630304.62811863

S 10 l D t 55 Dch Vng Cu
Giy, H Ni

837,000,000

200

17

0906485858

P.905, CC4F, Ph Trung Ho, KT


Trung Yn

600,000,000

BT-B4-05

279

13

NV8-27

200

14

NV8-16

200

BT-B4-02

NV8-28

II.

Ngoi Giao

18

L Th Lai
28/04/2009

Phm T.Ngc Lan


22/08/2009

L Hng Chu
20/09/2009(30B)

L Minh Tn
25/09/2009(30C)

19

Lu Trung Thm
28/04/2009

H Th Kim Cc
18/06/2009

Phm T.Ngc Lan


22/08/2009

20

Cao T.Thu Nga


28/04/2009

Vit Dng
30/07/2009

ng c Phc
10/09/2009

21

NV8-25

200

18

0912007337

S 6/79 Triu Khc - Thanh Xun H ni

600,000,000

Nguyn Th Tho
03/09/2009

NV8-26

200

19

0972838689

P. 610-E3B Yn Ho, Cu Giy, H


Ni

600,000,000

L Th Hi Yn
22/09/2009

BT-B4-35

279

20

0915370007
0904362657

S 10/740 ng La Thnh, H Ni

837,000,000

Nguyn nh Kham

BT-B4-39

279

21

0912624374

S 81 Hong Vn Thi

837,000,000

22

Vn Hng

BT-B4-38

279

22

T 35. P. Lng Thng, , HN

837,000,000

23

L Vit Nga

BT-B4-40

356

23

S 94 c Ng, Ba nh, HN

1,068,000,000

24

L Phng Linh

BT-B4-01

356

24

S 47 ng Lin Vit2, P. Nam


ng, ng a, H Ni

1,068,000,000

25

Nguyn c Hiu
28/04/2009

Hong Xun Ho
22/05/2009

NV8-24

200

25

26

Nguyn T.Hng Vn
08/05/2009

Nguyn Vit Khnh


10/07/2009

BT-B4-34

279

26

27

Nguyn Quc Cng

Ng. T. Mai Hng


08/07/2009

BT-B4-36

279

27

L T.Minh Chu
16/09/2009

Nguyn Vn Phong
(27/04/10)

09135353000973321168

T 42, P. Hong Vn Th, Hong


Mai, HN

600,000,000

837,000,000

S 40A, t 2, Trung Ho, Cu Giy,


HN

837,000,000

28

Ng.T.Ngc Oanh
23/04/2009

29

L Thanh H
07/07/2009

Ng. Vn Khng
26/08/2009

BT-B4-37

279

28

L Nht My

BT-B4-06

279

219

30

Nguyn Th Trung
Ngc

BT-B4-07

279

40

MB Land

0912578617

P.507-B4 M nh 1, T Lim, HN

837,000,000

837,000,000

837,000,000

9,822,000,000

THANH TON(VN)

22/12/2009 ( sau
sannn)

T 3: 30%
(sau khi c bn
h tng)

600,000,000

600,000,000

200,000,000

660,000,000

660,000,000

220,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

660,000,000

660,000,000

220,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

T 2: 30%

T 4: 10%
(sau khi bn
giao t)

thng nht i ngy t 10/09/2009 sang 2010

837,000,000

837,000,000

279,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

1,116,000,000

1,068,000,000

1,068,000,000

356,000,000

1,068,000,000

1,068,000,000

356,000,000

600,000,000

600,000,000

200,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

837,000,000

279,000,000

837,000,000

1,116,000,000

837,000,000

1,116,000,000

9,822,000,000

9,822,000,000

DANH SCH KHCH HNG CEO 2010


Thng 3-2010
TN KHCH HNG
STT

THNG TIN LIN H

u vo

S
LN 1 (NVCTY)

LN 2

LN 3

S H

LN 4

T Lin h

a ch

GIAI ON I (21 cn)


. PHM TRUNG KIN
19/09/2009

B BI C HI
20/09/2009

N01-BT13

N01-BT14

Mai Duc Long - Nhn ban


(21/04/2010)

N01-BT14

N01-BT15

Nguyen Hong Son (21/04/2010)

N01-BT15

N01-BT16

N01-BT17

N03-BT07

. NGUYN HU THNG
19/09/2009

N03-BT09

NG L KIN GIANG
19/09/2009

N03-BT10

B NGUYN T.PHNG
MAI 21/09/2009

N03-BT11

NG O XUN DNG
21/09/2009

10

N03-BT12

.NGUYN MNH CNG


19/09/2009

11

N03-BT13

Mai c Long
21/09/2009

12

N04-BT22

B LNG T. XUN
19/09/2009

13

N04-BT23

NG NG ANH QUN
18/09/2009

N01-BT13

B LNG T. XUN
24/09/2009

0903286469

TT vin Vt l t 104 ch
da, h ni
S 931 Gii Phng - H ni

Cha c H

S 931 Gii Phng - H ni

0903445678

S 24, Ng 117 Thi H,


ng a - HN

N01-BT16

12

N01-BT17

23

N03-BT07

02

N03-BT09

05

0977159769
0913209169

S 75 nguyn tam trinh, hong


mai h ni

B TRN T.M TR
24/09/2009

N03-BT10

08

0988981919

19 trn quc ton, hng bi


,hon kim, h ni

B NG. TH THU LINH


24/09/2009

N03-BT11

10

0979259640

T 7, TT ng Xa, Mai Dch,


Cu Giy, HN

N03-BT12

09

0904232467

s 47 chu long, Trc Bch,


h ni

N03-BT13

15

0904165599

S 931 Gii phng - HN

N04-BT22

01

0903424776

P1202 - Thn Cng, Lng H


- Ba nh HN

N04-BT23

04

0913288583

Lin Trung - an phng, h


ni

Trnh Th lan Hng


(27/04/2010)

B CAO TH HNG
19/09/2009

03

. LU HONG ANH
20/09/2009

Nguyn Th Kim Lan


(26/04/10)

V KHC L
25-9-2009

B PHM T.MINH IP
(18/09/2009)

PHM HNG LONG


24/09/2009
.NGUYN TIN MNH
23/09/2009

inh Ch Thnh
( 09/04/2010)

S 5, T 24, Phng Lit, H


ni

B L TH LAI
21/09/2009

14

N04-BT25

15

N04-BT26

B NGUYN THU ANH


19/09/2009

16

N04-BT28

B PHM BO NGC
21/09/2009

17

N04-BT29

.NGUYN C HIU
21/09/2009

18

N04-BT30

.NGUYN THIN TUN


19/09/2009

19

N06-BT13

Cha bn

20

N06-BT14

Trn Thu Hng (26/04/10)

21

N06-BT15

Nguyn Vit Khnh


(09/04/2010)

NG TH THANH THY
( 2009)
NG TH THANH THY
( 24/09/2009)

Trn Th Tuyt mai


(18/03/2010)

B PHM T. NHUNG
24/09/2009
B CHU TH HNG
23/09/2009
CAO TH HNG
24/09/2009

4/19/2010

L Th Tuyt Nhung
(13/04/2010)

N04-BT25

13

0913516851

2/63 Ng 19 lac long quan


-tay ho -hn

N04-BT26

07

0988556188

S 22, Ng 229 Vng, Hai b


Trng, H ni

N04-BT28

11

0913 540 768

S 10c3 ng 101 ng
Lng

N04-BT29

14

0904321866

T 11B ng ct c, ng tm,
hai b trng, HN

N04-BT30

06

0904354585

N06-BT14

20
S 12 - Ng 188 .Vng
Tha V - P Khng Trung TX HN

GIAI ON II (12 cn)

N02-BT03

Cha bn

N02-BT04

Cha bn

N05-BT03

Cha bn

N05-BT05

Cha bn

N05-BT06

Cha bn

N06-BT17

B NGUYN T. MINH PHC


20/11/2009

N10-BT11

Cha bn

N10-BT12

NG HONG ANH
15/12/2009

N06-BT17

18

04.35651619

Nh 23 ng 9 ph Vng
Tha V, H Ni

N10-BT12

16

01698936899

Phng 804 N 5 KT
Php Vn T Hip Hong
Mai - H Ni

N10-BT13

NG HONG NGC NH
20/09/2009

N10-BT14

Cha bn

N10-BT15

Cha bn

N10-BT16

ng Quc Th
(19/04/2010)

N10-BT13

17

0984030804

P1203 CT6 T M nh
M Tr T Lim H Ni

0
THANH TON
DIN TCH
(m2)

300

T 1(20%)
ngay khi k H

T 2(30%)
17/2/2009

T 3(30%)
17/3/2010

T 4(15%)
17/6/2010

T 5(5%)
sau khi nghim thu
bn giao

483,029,000

724,543,000

724,543,000

219,778,000

263,252,200

508,029,040

25,000,040

219,778,000

263,252,200

508,029,040

25,000,040

300

1,932,115,000

300

1,932,115,000

300

483,029,000

724,543,000

300

724,543,000

8,050,484

X nho xu ly
ngay

1,897,000,000

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

314,817,424

25,000,424

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

314,817,424

25,000,424

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

314,817,424

25,000,424

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

314,817,424

25,000,424

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

314,817,424

25,000,424

180

289,817,000

434,726,000

434,726,000

219,778,000

70,040,120

318,037,618

28,220,618

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

xem lai

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

182

293,037,000

439,556,000

439,556,000

219,778,000

73,261,088

318,037,618

25,000,618

182

293,037,000

439,556,000

325,000,000

219,778,000

187,817,088

318,037,618

25,000,618

318,037,618

318,037,618

300

Thiu 114 tr

300

1,932,115,000

318,037,618

318,037,618

300

1,932,115,000

318,037,618

318,037,618

5,072,500,918

1,282,339,918

300

(56,962,382)

300

(56,962,382)

300

300

300

300

609,502,500

731,403,000

731,403,000

219,778,000

123,058,700

609,502,500

731,403,000

731,403,000

219,778,000

123,058,700

300

300

907,339,918

3,790,161,000

300

609,502,500

731,403,000

731,403,000

219,778,000

123,058,700

907,340,614

300

300

300

907,341,310

100,000,000

06/05/10 den
han

DANH SCH KHCH THAM GIA GP VN D N HOA PHNG


H TN
STT

Giai on 1

LN 3

LN 4

L S

DIN
TCH
M2

S
H

LN 1

LN 2

Cng ty TNHH Huy


Quang

H Th Hin -03/11/09

bt9.15

245.8

01A

Phm Th Mai Lan 20/07/09

chuyen thong (28/04/10)

bt9.14

245.8

L Th Bch Loan 11/09/09

bt9.12

245.7

Trnh Th Hng 23/09/09

bt9.06

Bi Th Vn - 24/09/09

IN
THOI

A CH

T 1: 35%

T 2: 65%

19 ngch 102/32 Hong o


Thnh, Kim Giang, Thanh Xun,
H Ni

688,240,000

1,278,160,000

946528989

P132 CT1, Vimeco, Trung Ho,


Nhn Chnh 2, Cu Giy, H Ni

688,240,000

1,278,160,000

912172240

P802, CT5, n nguyn I, CC M


nh 2, T Lim, H Ni

687,960,000

1,277,640,000

244.7

904334486

S 4 ngch 41, o Tn, Ba nh,


H Ni

685,160,000

1,272,440,000

bt9.04

245.8

903234635

S 228 Nguyn Tri, Trung Vn,


T Lim, H Ni

688,240,000

1,278,160,000

L Th Minh Loan 25/09/09

bt9.13

244.7

982243226

Nh 12 ng 176/10 L Trng Tn,


T.Xun, H Ni

685,160,000

1,272,440,000

Nguyn Th Thanh
Bnh - 20/09/09

bt9.05

245.8

983086271

47 T 47 Ho Nam, Ch Da,
H Ni

688,240,000

1,278,160,000

Hong Th Thu 21/07/09

bt9.16

245.7

906066665

17 T 81, Kim Lin, ng a, H


Ni

687,960,000

1,277,640,000

Giai on 2
T 1:
50%tng
GTX th ngay
sau khi khi
cng

1,957,600,000

T 2:
20% sau
3th

T 3:
20% sau
3th

T 4:
10% sau
khi bn
giao nh

DANH SCH KHCH HNG D N NAM AN KHNH SUDICO


Stt
Ln 1

H v tn
Ln 2

Ln 3

L s

Din
tch
(m2)

Ln 4

V Th Bch

520

Dng Hi Yn
(0944169977)
Nguyn Trn Huyn

520

520

Nguyn Xun Ngc


(0913226567)
Nguyn Vn Quyt

520

520

520

T Hu Long
(0975808191)
Phm Qu Trng

520

Nguyn Vn Quyt

520

Hong Th Lin
(0913598989)
Nguyn Ngc Oanh

10

520

11

570

3
4
5
6

10

Nguyn Hoi Thu


(0979758965)

Thu Bnh
Trung Th Lm Ngc
(0903420625)

L Ngc Hng
(0936482629)

Hong Thng
(0914818688)

Trung Th Lm
Ngc
(0903420625)

KHNH SUDICO
S hp
ng

a ch

Tin thanh ton (n v: 1.000)


t 1 (20%)

t 2 (30%)

t 3 (30%)

t 4 (15%)

t 5 (5%)
( ngay sau khi
khi cng XD)

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

S 45 T 9 cm 2 Gip Lc, Tn
Mai, Hong Mai, H ni
23 ng Vn ng, P. Trung Phng,
.a, H Ni
120 t 40 Ho Nam, Ch Da,
.a, Hni
17/342 Khng nh, H nh,
T.Xun, H Ni
60/20 Trng nh, Hai B Trng,
H Ni
15 Hng Vi, Hon Kim, H Ni

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

01C

P.312B3, T.Xun, H Ni

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

06B

S 16 ng 62 ng Vn Ng, .a,
H ni
14, BT4, X2 Bc Linh m, Hong
Mai, H Ni
Nh 37, B12B, TT Ngc Khnh, Ba
nh, H ni

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,476,800

2,215,200

2,215,200

1,107,600

369,200

1,618,800

2,428,200

2,428,200

1,214,100

3
8
10A
9
5

7
02A

404,700

da theo
BBmc gii
thc t

vo thng b qua Hong Thng

cha ng 3 t u