Вы находитесь на странице: 1из 1

Al-Qaariah

1. Al- qaariah(tu)
2. Maal qaariah(tu)
3. Wamaa adraaka maal qaariah(tu)
4.
Yawma yakuunu alnnaasu
kaalfaraasyi almabtsuuts(i)
5.
Watakuunu aljibaalu kaalihni
almanfuusy(i)
6.
Fa-ammaa man tsaqulat
mawaaziinuh(u)
7.
Fahuwa fii iisyatin raadiyah(tin)
8.
Wa-ammaa man khaffat
mawaaziinuh(u)
9. Faummuhu haawiyah(tun)
10. Wamaa adraaka maa hiyah
11. Naarun haamiyah(tun)

Вам также может понравиться