Вы находитесь на странице: 1из 32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

BI TP MICROSOFT EXCEL
Phn 1: Bi tp nh dng bng tnh
Bi 1. Thc hnh k nng nh dng d liu trong Excel. Yu cu:
a) To mt file t tn l Baitap_Excel_1
-

Son tho 3 sheet: TT_Chung, TT_Nhansu, TT_Hocsinh. Cc nhp liu (Tn


trng, M trng ...) t mu nn xanh nht. Sau khi son tho xong hy b ch
hin th li (Gridlines). Ni dung cc sheet c m t nh sau

1. Sheet TT_chung

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 1/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

2. Sheet TT_Nhansu

Tiu nn
mu xm

Hng
ny
mu nn xanh

Hng
ny
mu nn vng

Cc nhp
liu mu nn
xanh nht

3. Sheet TT_Hocsinh: i mu nn cc khu vc d nhn

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 2/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

b) Chn thm mt sheet vo trc sheet TT_Chung trong phn a, t tn l


Ho_so_truong. Ni dung nh sau:

Ch mu

To cc ng link tng ng vi cc sheet ngi dng click chut vo link ny s


chuyn n sheet tng ng.
Cch to link n cc sheet: Click chut phi vo ch cn to link -> chn Hyperlink ->
chn Bookmark v chn tn Sheet tng ng -> OK ( xa link: Click chut phi vo ch
cn xa link-> Remove Hyperlink).
Hnh minh ha cch to Hyperlink

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 3/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 2. Thc hnh nh dng d liu trong Excel vi cc yu cu tng t Bi 1. Ni


dung cc sheet nh sau:
1. Sheet Huongdan

2. Sheet Lop_1

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 4/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

3. Sheet Lop_2

4. Sheet Lop_3

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 5/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 3. S dng Format cells (nh dng kiu ngy, s, n v tin t, bng tnh) thc
hin chc nng thay i rng ct, chiu cao hng, chc nng freeze panes, sp
xp bng tnh.
TT

Ngy bn
(dd/mm/yyyy)

M hng

S lng
(Tn)

n gi
(USD)

12/05/2012

X001

100

$100

01/07/2012

T002

567

567

30/07/2012

C002

755

755

01/02/2012

X004

56

56

30/07/2012

G002

35

35

12/05/2012

N005

90

90

27/07/2012

N004

15

15

04/02/2012

G002

60

60

22/08/2012

N005

120

120

10

11/12/2012

N004

10

10

Thnh tin
(USD)

Thnh tin
(VN)

Bi 4. S dng Format cells (nh dng kiu s, n v tin t, bng tnh) thc hin
chc nng thay i rng ct, chiu cao hng, chc nng freeze panes, sp xp
bng tnh.
TT

H m

Tn

M ngch

Tn ngch

Tn n v

Lng CB

001

o Hoa

Mai

01003

Chuyn vin

Phng Hnh chnh

1200000

002

Ng Vn

Nhu

01002

Chuyn vin chnh

Phng Hnh chnh

1850000

003

Nguyn

Hng

01001

Chuyn vin cao cp

Phng QLCL

1600000

004

Quc

Khnh

01003

Chuyn vin

Phng Khoa hc

950000

005

Phm

Thnh

01002

Chuyn vin chnh

Phng Qun tr

1000000

006

Trn

Thy

06033

K s

Phng Ti chnh

2000000

007

Nguyn

Hng

01003

Chuyn vin

Phng Thit b

2200000

008

Dung

01003

Chuyn vin

Phng Kinh doanh

1800000

Thc hin cc yu cu sau:


a) Sp xp danh sch theo th t u tin Tn, H m.
b) nh dng ct Lng CB theo tin Vit Nam ng.
c) S dng chc nng freeze panes c nh 3 ct bn tri v dng u tin.
d) t lc cho danh sch ngi dng c th lc danh sch theo bt c ct no.
e) Trch danh sch nhng cn b l chuyn vin.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 6/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Phn 2: Cc hm s trong Excel


Bi 5. S dng Format cells (nh dng d liu, sp xp, tnh ton c bn).
BNG THNG K BN HNG NM 2012
STT

M SP

Ngy bn

S lng

n gi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SRP
SAQ
CAQ
TAQ
SNP
SNP
TNQ
CNQ
CRP
SAQ

05/12/2012
05/05/2012
02/02/2012
02/04/2012
15/04/2012
16/04/2012
02/04/2012
15/04/2012
16/04/2012
15/04/2012

7
10
20
15
18
4
17
9
30
17

700
100
200
215
218
124
417
129
130
117

Thnh tin

Thnh tin
VND

a) Tnh Thnh tin = n gi * S lng (nh dng n v tin t l USD)


b) Tnh Thnh tin VND = Thnh tin * 21000 (nh dng n v tin t l VND, c du
phn cch hng nghn).
c) Sp xp bng tnh trn theo m sn phm tng dn
Bi 6. S dng Format cells (nh dng d liu, sp xp, tnh ton c bn).
BNG THNG K CHI TIT BN HNG THNG 12/2012
STT

M
chng
t

Ngy nhp

Tn hng

SRP

05/12/2012

Chut

SAQ

05/05/2012

CAQ

S
lng

n
gi

700

Bn phm

10

100

02/02/2012

Mn hnh

20

200

TAQ

02/04/2012

USB

15

215

SNP

15/04/2012

Webcam

18

218

SNP

16/04/2012

Webcam

124

TNQ

02/04/2012

USB

17

417

CNQ

15/04/2012

a CD

129

CRP

16/04/2012

a DVD

30

130

10

SAQ

15/04/2012

Bn phm

17

117

Thnh
tin

Thu
VAT

Tng
cng

Tng cng:

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 7/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

a) Tnh ct Thnh tin = S lng * n gi (nh dng n v tin t l USD)


b) Tnh Thu VAT = 10%* Thnh tin.
c) Tnh Tng cng = Thnh tin + Thu VAT
d) Sp xp bng tnh trn theo M chng t tng dn, nu trng m chng t th sp xp
theo ngy nhp gim dn.
e) Thc hin chc nng Freeze Panes cho ct d liu M chng t.
Bi 7. Mt s hm c bn. Cho bng d liu sau:
KT QU THI TT NGHIP NM 2012-2013
TT
1
2

Tn
Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

Gii tnh Ton


Nam
N
N
Nam
Nam
N
Nam
N
Nam
N

4
6
8
9
5
5
9
4
6
10

Vn
7
8
9
10
8
4
6
10
7
8

Ngoi
ng
2
9
4
10
7
4
9
10
6
10

im trung
bnh

Kt qu

Xp hng

a) nh s t ng cho cc du hi trong ct TT.


Tnh im trung bnh = (Ton *2 + Vn*2 +Ngoi ng)/5.
Lm trn n 2 ch s thp phn.
b) in vo ct Kt qu: nu im trung bnh >=5 in l , ngc li l Trt.
c) Tnh im trung bnh, cao nht, thp nht theo tng mn thi vo bng sau.
Ni dung
im cao nht
im thp nht
im trung bnh
im trung bnh ca cc bn Nam

Mn ton

Mn vn

Mn ngoi ng

d) Xp hng cho hc sinh.


e) Thm vo ct Khen thng sau ct Xp hng, in d liu cho ct Khen thng nh sau:
hng 1 thng 200.000, hng 2 thng 100.000, cn li khng c thng.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 8/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 8. Mt s hm c bn. Cho bng d liu sau:


DANH SCH THNG THNG 3, CNG TY ANZ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

H m
Trn Thanh
Phm Hng
L Ngc
Phm Hng
Nguyn Thnh
L Hoi
V Ngc
Nguyn Mai

Tn
Mai
Cng
M
Dng
Cng
Bc
Minh
Lan

Gii tnh
Nam
Nam
N
N
Nam
N
Nam
N

Ngy cng
25
24
26
22
27
25
21
26

Thng 8-3

Thng A

a) Thng 8-3: thng 200.000 cho nhng nhn vin N, cn li khng c thng.
b) Thng A: thng 300.000 cho nhng nhn vin c ngy cng >=24, cn li khng
c thng.
c) Thm vo ct Thng B: thng 100.000 cho nhng nhn vin Nam c ngy cng >26
hoc nhn vin N c ngy cng >25.
Bi 9. S dng MS Excel hon thnh bng d liu di y:

BNG CHI TIT BN HNG


STT
1
2

a)

M hng
BDDQ
BDNT
CT
BDGN
BDTS
BDGN
CT
BDTS
BDTS
CT

Tn hng

Ngy bn
05/05/2012
06/08/2012
07/03/2012
08/03/2012
09/08/2012
06/01/2012
06/03/2012
07/06/2012
09/08/2012
10/08/2012

S lng
12
25
10
60
22
24
100
240
15
5

n gi

Thnh Tin

Thc hin:
1. Thao tc t ng in d liu vo ct STT (theo t t tng dn 1,2,3).
2.

in ct Tn hng: Nu 2 k t u ca M hng l CT ghi l Cng tc cn li


ghi l Bng n.

b) Tnh n gi da vo 2 k t cui ca M hng v bng sau:


M hng
DQ
TS
NT
GN
CT

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

n gi
12.000
14.500
16.000
15.000
3.000

Trang 9/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

c)

Thnh tin = S lng * n gi. Nu ngy bn sau ngy 01/06/2012 th gim 10%
thnh tin.

d) Hon thnh bng thng k sau:


Tn hng
Cng tc
Bng n

Tng s

Bi 10. Mt s hm c bn. Cho bng d liu sau:


DANH SCH LNG THNG 12 CHO CN B CNG TY ABC
TT H tn

Chc v

Nm sinh Lng CB

Ngy

o Mai

1967

900

20

Ng Nhu

PG

1975

750

26

Mai Lan

PG

1968

600

25

Ngc Ln

TP

1958

450

23

Nguyn Hng

TP

1982

600

23

Quc Khnh

PTP

1977

450

22

Phm Thnh

PTP

1956

300

19

Trn Thu

NV

1972

300

18

Nguyn Hng

NV

1985

300

27

10

L La

NV

1986

300

28

Lng

Tm ng

a) Thm vo ct Tui bn phi ct Nm sinh theo ngy gi h thng, sau tnh tui ca
cn b, nhn vin.
b) Tnh lng ca nhn vin = Lng CB * NGY.
c) Tnh tm ng = 80% * Lng.
d) Thm vo mt ct Thng k ct Lng, tnh thng
Trong : Nu chc v l G thng 500000, PGD thng 400000, TP thng 300000,
PTP thng 200000, cn li thng 100000.
e) Thm vo ct Cn li cui bng tnh, tnh Cn li =Lng + Thng Tm ng.
f) Tnh tng s tin cn phi chi cho cn b, nhn vin theo danh sch trn; Tnh lng
bnh qun. Tnh lng cao nht, Lng thp nht.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 10/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 11. Mt s hm c bn. Cho bng d liu sau:


BO CO TNG HP PHN PHI NHIN LIU
TT

Chng
t

n v nhn

Xng

S
lng

S
lng

X001C

Cng ty My trng

100

G001K

My xanh Co

150

X002K

i xe

200

L001C

Cng ty ABC

100

L002C

Cng ty ANZ

50

G002C

XN c kh

G003K

XN ng tu

Gas

Thnh
tin

S
lng

Thnh
tin

Du la
S
lng

Thnh
tin

120
80

Tng cng

Bng gi
Mt hng

KD

CC

Xng

500

150

Gas

450

120

Du la

200

100

a) Cn c vo k t u tin ca Chng t phn b s lng vo cc ct S lng ca


Xng, Gas v Du la.

Nu k t u ca chng t l X th s lng c phn b vo ct Xng.

Nu k t u ca chng t l G th s lng c phn b vo ct Gas.

Nu k t u ca chng t l L th s lng c phn b vo ct Du la.

b) Tnh thnh tin cho mi ct = S lng * n gi


Trong n gi da vo bng gi, c 2 loi gi: gi cung cp (CC) v gi kinh doanh
(KD); nu k t phi ca chng t l C th ly gi cung cp, ngc li ly gi kinh
doanh.
c) Tnh tng cho mi ct.
d) Tnh tng s chng t phi xut H = Tng ca cc s l k t th 4 ca m chng t.
e) Trch xut ra mt danh sch mi vi iu kin S lng>100.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 11/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 12. Mt s hm c bn. Cho bng d liu sau:


TNG HP S LIU KHCH THU PHNG KHCH SN
TT

H tn khch
hng

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trn Thanh
Phm Hng
L Ngc
Phm Hng
Nguyn Thnh
L Hoi
V Ngc
Nguyn Mai
Mng M

S phng
100VIP
201NOM
205NOM
209NOM
102NOM
107VIP
209NOM
210VIP
202VIP

Ngy vo

Ngy ra

S ngy

30/09/2012
23/09/2012
06/09/2012
12/09/2012
28/09/2012
25/09/2012
18/09/2012
10/09/2012
22/09/2012

05/10/2012
04/10/2012
15/09/2012
16/09/2012
29/09/2012
26/09/2012
21/09/2012
11/09/2012
26/09/2012

S
tun

S ngy
l

Tng cng

a) Tnh S ngy = Ngy vo - Ngy ra. Tnh S tun, S ngy l (dng hm INT, MOD)
b) Tnh tng S ngy , Tng s tun, Tng s ngy l.
Bi 13. Hm d tm (VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
BNG LNG CN B CNG TY ANZ
TT

H tn

M
ngch

Tn
ngch

001

o Hoa Mai

1003

Phng Hnh chnh

1,200,000

002

Ng Vn Nhu

1002

Phng Hnh chnh

1,850,000

003

Nguyn Hng

1001

Phng QLCL

1,600,000

004

Quc Khnh

1003

Phng Khoa hc

005

Phm Thnh

1002

Phng Qun tr

1,000,000

006

Trn Thu

6033

Phng Ti chnh

2,000,000

007

Nguyn Hng

1003

Phng Thit b

2,200,000

008

L Dung

1003

Phng Kinh doanh

1,800,000

Tn n v

Lng CB

Thc
lnh

950,000

Bng m ngch v ph cp
M ngch

Tn ngch cng chc

Ph cp (%)

1001

Chuyn vin cao cp

0.25

1002

Chuyn vin chnh

0.20

1003

Chuyn vin

0.10

6033

K s

0.05

Yu cu: Da vo Bng danh mc Bng m ngch v ph cp hy dng hm VLOOKUP


in d liu vo 2 ct Tn ngch v Thc lnh.
Trong : Thc lnh = Lng c bn + (Ph cp * Lng c bn)
Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 12/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 14. Hm d tm (VLOOKUP). Cho bng d liu sau:


BNG THNG K MUA BN HNG HA
STT

M hng

Pa0A12

Pa0C15

Sa0B2

To0C23

Hi0C12

Hi0A13

To0B12

Sa0B2

Tn hng

Gi
nhp

SL
nhp

Thnh
tin

Gi
xut

SL
xut

Tin xut

Cng:

Bng m
M hng Tn hng

Gi nhp SL nhp

SL xut

Pa

My iu ha Parasonic

300

115

95

To

My iu ha Tosiba

250

85

56

Sa

My iu ha Samsung

210

120

75

Hi

My iu ha Hitachi

220

68

35

a) Da vo m hng v Bng m, in s liu cho cc ct: Tn hng, Gi nhp, S lng


nhp, S lng xut.
b) Tnh Thnh tin = Gi nhp * S lng nhp.
c) Tnh Gi xut da vo M hng: nu M hng c k t th 4 (tnh t bn tri) l A th
Gi xut=Gi nhp+15, nu l B th Gi xut = Gi nhp+12,cn li Gi xut =Gi nhp+10
d) Tnh Tin xut da vo gi xut v s lng xut, nh dng n v tin t l USD.
e) Tnh tng cng cho mi ct.
f) Chn thm ct Ghi ch cui.
g) in thng tin cho ct ghi ch nh sau: nu SL nhp SL xut >=60 th ghi Bn
chm, nu SL nhp SL xut >=30 th ghi Bn c, cn li ghi Bn chy.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 13/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 15. Hm d tm (VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

BNG THEO DI VT LIU XY DNG


Nm 2012
TT

B2

Tn hng

Ngy nhp

Ngy bn

Nhn xt

n gi Thnh
S
lng
tin

Giy

12/05/2012

15/05/2012

100

A1

Vi bng

01/07/2012

17/10/2012

200

D1

Xi mng

30/07/2012

28/09/2012

300

C2

Gch

01/02/2012

12/10/2012

120

A2

Vi bng

30/07/2012

28/09/2012

400

B3

Ba

12/05/2012

15/05/2012

1500

D2

Xi mng

27/07/2012

28/09/2012

300

C1

Vi

04/02/2012

15/10/2012

120

A3

Vi bng

22/08/2012

28/09/2012

400

10

B4

Giy

12/07/2012

12/09/2012

1500

a) Lp cng thc in gi tr vo ct Nhn xt theo quy nh sau:


1. Nu thi gian lu kho <=30 ghi nhn xt : Bn chy
2. Nu 30 <thi gian lu kho <=90 ghi nhn xt : Bn c
3. Nu thi gian lu kho >90 ghi nhn xt : Bn chm
b) Da vo K t u ca M v Bng tra cu di y, dng hm VLOOKUP in
thng tin vo ct n gi
Bng tra cu gi
M u

n gi

100

200

300

120

c) Tnh ct Thnh tin = S lng x n gi x 1.1; nh dng tin Vit Nam.


d) Hon thnh bng thng k sau:
Tn hng

Tng s lng

Tng thnh tin

Giy
Vi bng
Xi mng
Gch

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 14/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 16. Hm d tm (HLOOKUP), cc hm thng k. Cho bng d liu sau:


BNG THEO DI THANH TON PHNG KHCH SN HOA HNG
TT

Loi
phng

Ngy i

Ngy n

S ngy

S
ngi

10/05/2012

22/05/2012

23/07/2012

19/08/2012

12/06/2012

19/08/2012

26/05/2012

07/06/2012

19/08/2012

25/08/2012

12/08/2012

15/08/2012

23/09/2012

30/09/2012

14/09/2012

16/09/2012

24/11/2012

01/12/2012

10

20/10/2012

20/10/2012

Gi
phng

Gi ph
thu

Tin
phng

Cng:

Bng m n gi phng chia theo loi A, B, C


Loi

Gi 1

80

65

50

Gi 2

100

85

60

Ph thu

35

25

15

a) S ngy = Ngy i - Ngy n, nu ngy i trng vi ngy n th tnh 1 ngy.


b) Gi phng da vo loi phng v bng n gi phng, nu phng c 1 ngi thu th ly
gi 1, nu c t 2 ngi tr ln th gi 2.
c) Gi ph thu da vo loi phng v bng gi ph thu.
d) Tin phng = S ngy * (Gi phng + Gi ph thu), nhng nu khch thu phng trn 10
ngy th c gim 10% gi ph thu.
e) Thng k s tin thu c theo tng loi phng.
Loi

S ngi

S tin thu c

80

65

100

85

35

25

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 15/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Phn 3: Biu
Bi 17. Cho bng d liu sau:
Tng hp doanh s bn hng ca 3 chi nhnh Cng ty ANZ nm 2012
Chi nhnh

Qu 1

Qu 2

Qu 3

Qu 4

Chi nhnh H Ni

250

300

380

640

Chi nhnh Nng

350

280

400

560

Chi nhnh Si Gn

520

480

350

500

a) V th nh sau:

b) Chnh sa th theo yu cu sau:


-

Thay i kiu t nn cho Series d liu

Thm tiu cho th Tng hp doanh s bn hng ca 3 chi nhnh Cng ty


ANZ nm 2012.

Hin th gi tr cho mi ct.

c) Xoay chiu biu din ca th. Gi : Vo Design/Data/Switch Row/Column

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 16/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 18. Cho bng d liu sau:


n v

S
trng
tiu hc

S trng
ch c 1
im chnh

S trng
c im
trng

Vng
kh
khn

Nng
thn

Th
trn,
Th x

Thnh
ph

Tnh Sn La

269

23

246

142

119

23

Tnh Vnh Phc

205

160

45

44

132

29

TP. Hi Phng

230

150

80

19

142

16

53

Tnh Ninh Bnh

154

91

63

11

126

20

Tnh Qung Bnh

246

134

112

98

108

14

23

Tnh Ph Yn

148

32

116

41

90

19

Tnh Kon Tum

117

24

93

59

26

32

Tnh Bnh Phc

149

21

128

70

66

20

TP H Ch Minh

428

290

138

102

317

Tnh Bn Tre

192

26

166

166

21

Da vo bng s liu trn v th nh sau:


450
400
350
300

S trng tiu hc
S trng ch c 1im chnh

250

S trng c im trng
Vng kh khn
N ng th n

200

Th trn,Th x
Thnh ph

150
100
50
0
Tnh
Sn La

Tnh
Thnh
Vnh ph Hi
Phc Phng

Tnh
Ninh
Bnh

Tnh
Qung
Bnh

Tnh
Ph
Yn

Tnh
Kon
Tum

Tnh Thnh
Tnh
Bnh ph H Bn Tre
Phc Ch
Minh

Bi 19. Cho bng d liu sau:


n v
Tnh Sn La
Tnh Vnh Phc

Kh khn

Nng thn

Th trn, th x

Thnh ph

49.74

40.26

10

20

63.72

16.28

0
29.35

Thnh ph Hi Phng

5.64

58.5

6.51

Tnh Ninh Bnh

6.68

78.55

14.77

Tnh Qung Bnh

37.07

46.93

5.93

10.07

Tnh Ph Yn

18.34

62.58

4.67

14.41

Tnh Kon Tum

53.52

21.85

24.63

Tnh Bnh Phc

45.2

40.69

14.11

Thnh ph H Ch Minh

0.64

19.89

1.69

77.78

Tnh Bn Tre

2.54

85.38

12.08

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 17/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Da vo bng s liu trn v cc th nh sau:


a) Biu so snh s trng tiu hc chia theo vng min ca 10 tnh

b) Biu so snh s phn b cc trng tiu hc chia theo vng min trn tng tnh
S GD&T Sn La
10

S GD&T Vnh Phc

16.28

49.74
40.26

20

Kh khn

Kh khn

Nng t hn

Nng thn

Th trn, th x

Th trn, th x

Thnh ph

Thnh ph

63.72

S GD&T Qung Bnh

S GD&T Ninh Bnh

14.77

0 6.68

10.07
5.93
37.07
Kh khn

Kh khn

Nng thn

Nng thn

Th trn, th x

Th trn, th x

Thnh ph

Thnh ph

46.93
78.55

Tng t cho cc tnh khc


Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 18/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 20. Cho bng d liu sau:


Tnh
/TP

Gii tnh
Nam
N

Tnh Sn La
Tnh Vnh Phc
Thnh ph Hi
Phng
Tnh Ninh Bnh
Tnh
Qung
Bnh
Tnh Ph Yn
Tnh Kon Tum
Tnh
Bnh
Phc
TP H Ch Minh
Tnh Bn Tre

tui
314140
50
2756 2275
2042
955
2998 1477

Trn
50
373
551
378

1
nm
5
76
37

2-5
nm
240
299
868

Thm nin cng tc


6-10
11-20 21-30
nm
nm
nm
2525
2749
1718
729
1770
768
1524
2729
1286

2660
537
389

4921
3639
6370

Di
31
2177
628
1906

Trn 30
nm
344
534
315

325
727

3237
3422

160
662

2226
1506

778
1499

398
482

0
0

14
233

276
748

2277
1473

635
1381

360
314

1938
730
1027

3203
2368
4110

888
960
2001

1905
1490
2194

1907
591
776

441
57
166

3
2
13

140
372
713

1064
1041
1855

1724
1227
1869

1735
385
553

475
71
134

2195
1816

11324
3423

2551
706

5665
2243

4140
1796

1163
494

185
1

1348
164

2401
870

5010
2129

3894
1638

681
437

Da vo bng s liu trn v cc th nh sau:


a) Tng hp s liu gio vin ca 10 tnh chia theo gii tnh
Nam
21%

N
79%

b) Tng hp s liu gio vin chia theo tng tnh chi theo gii tnh
12000

10000

S ngi

8000

Tng s Nam

6000

Tng s N

4000

2000

0
S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T S GD&T
Sn La
Vnh Phc
TP Hi
Ninh Bnh Qung Bnh Ph Yn
Kon Tum Bnh Phc TP H Ch
Bn Tre
Phng
Minh

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 19/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

c) Biu tng hp s lng gio vin chia theo tui


S liu tng hp ca 10 tnh

8%
22%

28%

Di 31
31-40
41-50
Trn 50

42%

d) Biu tng hp s lng gio vin chia theo thm nin ca tng tnh

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 20/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 21. Cho bng d liu sau:


n v

Thc
s

HSP
tiu
hc

HSP
CN
khc

CSP
tiu
hc

CSP
CN
khc

THSP
12+2

THSP
9+3,
9+4

Di
THSP

Cc
ngnh
o
to
khc

Tnh Sn La

0.03

4.87

0.38

29.68

1.04

29.26

32.08

2.06

0.13

Tnh Vnh
Phc

0.05

19.35

1.22

22.41

3.5

47.22

1.72

1.15

2.8

Thnh ph Hi
Phng

0.03

18.15

2.62

47.86

5.89

16.85

0.64

0.33

6.63

Tnh Ninh
Bnh

0.03

15.3

0.25

43.77

1.66

36.33

0.76

1.29

0.53

Tnh Qung
Bnh

0.05

10.32

1.25

16.29

2.63

61.89

5.04

1.83

0.39

Tnh Ph Yn

13.3

2.3

23.71

5.58

46.94

6.85

0.95

0.12

Tnh Kon Tum

23.11

0.9

14.46

0.16

18.98

35.02

6.58

0.19

Tnh Bnh
Phc

7.07

1.44

6.05

0.66

29.34

52.17

2.84

0.06

Thnh ph H
Ch Minh

0.02

16.36

3.66

19.38

4.04

46.43

4.82

1.01

1.29

Tnh Bn Tre

0.04

3.68

1.41

19.6

3.99

57.76

11.95

0.84

0.15

Tng cng

0.02

12.93

1.9

24.47

3.21

39.41

14.01

1.59

1.38

Da vo bng s liu trn v cc th nh sau:


S liu tng hp ca 10 tnh
1.38
1.59 0.02
14.01

12.93
Thc s

1.9

HSP tiu hc
HSP CN khc
CSP tiu hc
CSP CN khc

24.47

THSP 12+2
THSP 9+3, 9+4
Di THSP
Cc ngnh o to khc

39.41
3.21

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 21/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Phn 4: Bi tp tng hp
Bi 22. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
BNG CHI TIT NHP XUT HNG HO QU IV/2012
Ngy

M hng

Tn hng

Loi n v S lng n gi Thu

10/20/2012

DBH-DB-N

kg

150

10/15/2012

GTL-TB-N

kg

700

10/01/2012

DBH-TB-X

kg

500

10/07/2012

GTL-DB-X

kg

1250

09/05/2012

DQN-TB-N

kg

975

09/08/2012

GNT-DB-X

kg

380

08/16/2012

DQN-DB-N

kg

2375

05/03/2012

DBH-DB-X

kg

3000

07/13/2012

GNT-TB-N

kg

5320

08/14/2012

DQN-TB-X

kg

680

Bng 1: Danh mc hng ha


M hng Tn hng

Thnh tin

Bng2: n gi
Loi

DB

TB

DBH

ng Bin Ho

DBH

45000

42000

DQN

ng Qung Nam

DQN

4000

38000

GTL

Go Thi Lan

GTL

6000

56000

GNT

Go Np Thm

GNT

62000

5800

a) Dng hm VLOOKUP in ct Tn hng da vo 3 k t u ca M hng v Bng 1.


b) in thng tin vo ct Loi da vo 2 k t th 5 v th 6 ca M hng, nu l B th
loi l c Bit nu l TB th loi l Trung bnh.
c) in thng tin vo ct n gi da vo M hng v Bng 2 bit rng:
-

Nu k t cui ca M hng l N (Nhp) th n gi thc ca mt hng thp hn


n gi cho trong bng 2 l 5%.

Nu k t cui ca M hng l X (Xut) th n gi thc ca mt hng cao hn


n gi cho trong bng 2 l 10%.

d) in thng tin vo ct Thu bit rng:


-

Nu mt hng l nhp th thu ca 1 kg s bng 0.2% n gi thc.

Nu mt hng l xut th thu ca 1 kg s bng 0.5% n gi thc.

e) Tnh ct Thnh tin, bit rng: Thnh tin=S lng * n gi - Thu


f) Thng k tng s tin thu c theo tng mt hng; v th so snh theo kt qu.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 22/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 23. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
BNG THEO DI CHI TIT BN HNG CNG TY ABC
M hng

Tn hng

Loi hng

PEA
VTB
SGA
VTA
ELB
PEB
SGB
VTA
ELA
PEB

n gi

Ngy bn
(mm/dd/yyyy)

S lng

11/01/2002
11/05/2002
11/09/2002
11/14/2002
11/18/2002
11/21/2002
11/25/2002
11/27/2002
11/29/2002
11/30/2002

Thnh tin

90
120
70
160
60
75
65
98
130
180

Bng m
M hng

Tn hng

n gi
Loi 1

Loi 2

EL

Elf Gas

120000

100000

PE

Petrolimex

115000

95000

SG

Si Gn Petro

125000

110000

VT

VT Gas

110000

90000

a) Xc nh tn hng cn c vo hai k hiu u ca M hng v Bng 1.


b) Xc nh lai hng cn c vo k hiu cui ca M hng: nu l A th ghi 1, B th ghi 2.
c) Xc nh n gi theo M hng, Loi hng v Bng m.
d) Tnh ct Thnh tin= S lng * n gi
e) Hon thnh bng thng k sau:
Tn hng

S lng

Tng s tin

Elf Gas
Petrolimex
Si Gn Petro
VT Gas

f) V biu so snh s liu trong bng thng k trn.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 23/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 24. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
CNG TY XUT KHU T AZ
M hng

Tn xe

Nc
lp rp

Gi xut
xng

Thu

Gi thnh

TOZAVN
FOLAVN
TOCONB
MIJOVN
TOCAVN
FOLANB
MIPAVN
FOESVN
MIJONB

Bng 1
M hiu
Nhn hiu

TO

FO

TOYOTA

FORD

MI
MITSUBISHI

Bng 2
M loi

Loi xe

n gi (USD)
VN

NB

CO

COROLLA

20500

21500

CA

CAMRY

36300

37000

ZA

ZACE

20000

22000

LA

LASER

21500

23000

ES

ESCAPE

34000

35000

JO

JOLIE

20000

21000

PA

PAJERO

36000

38000

a) in vo ct Tn xe: gm hiu xe v loi xe. Hiu xe cn c vo 2 k t u ca m


hng tra trong bng 1 (dng HLOOKUP), loi xe cn c vo k t 3, 4 trong m hng tra
trong bng 2 (dng VLOOKUP) v c th hin nh v d sau: FORD LASER.
b) in vo ct Nc lp rp: cn c vo 2 k t cui ca m hng, nu VN th ghi l Vit
Nam, nu NB th ghi l Nht Bn.
c) Tnh Gi xut xng cn c vo M loi v nc lp rp, d tm trong Bng 2.
d) Tnh Thu: nu xe c lp rp Vin Nam th khng c thu ngc li thu bng 10%
gi xut xng.
Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 24/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

e) Gi thnh = Gi xut xng + Thu, nh dng tin theo dng VN.


f) Hon thnh bng thng k sau. Gi : Dng hm Sumif v dng k t i din * trong
iu kin tnh ton (V d: MITSUBISHI*).
Nhn hiu

S lng

TOYOTA
FORD
MITSUBISHI

g) V biu so snh s liu trong bng thng k trn.


Bi 25. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
BO CO TNG HP CC PH BU KIN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

M
bu kin

Ni n

Phng
tin

Hnh thc

Trng lng
(gram)

01USN
01USE
02AUE
01SIE
02USN
01SIN
02AUN
01AUE

Tn nc

US
FR
AU
SI

USA
France
Australia
Singapore

Thnh
tin

500
200
50
250
150
800
250
600

Bng 1
M nc

Gi
cc

Gi theo phng tin


01
02
19000
18000
17000
16000
14000
12000
12000
10500

Bng 2
M phng tin
Tn phng tin

01

02

My bay

Tu thy

Cho bit:

2 k t u trong M bu kin cho bit M phng tin

K t 3, 4 trong M bu kin cho bit M nc

K t cui trong M bu kin cho bit hnh thc gi

in d liu vo nhng cn trng theo yu cu sau:


a) Ni n: Da theo M nc d tm trong Bng 1.
b) Phng tin: Da theo M phng tin d tm trong Bng 2.
c) Hnh thc: Nu k t cui l N -> Bnh thng; nu l E -> Nhanh

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 25/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

d) Gi cc: Da theo m nc v m phng tin d tm trong Bng 1. Gi : Dng hm


VLOOKUP kt hp hm If d tm.
e) Thnh tin =Trng lng*n gi. Nu hnh thc gi l Nhanh th tng 10% thnh tin.
nh dng ct thnh tin theo dng Vit Nam ng.
f) Hon thnh bng thng k di y. V th so snh s liu trong bng kt qu.
Thng k doanh thu theo hnh thc gi
Phng tin
Bnh thng Nhanh
My bay
Tu thy

Bi 26. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:
S THEO DI BN HNG THNG 4/2012, CNG TY ANZ
TT Ngy bn M hng Tn hng

Tc S lng n gi Thnh tin Ghi ch

3/12/2003

PH40X

3/12/2003

SA52X

12

3/18/2003

PH56X

3/25/2003

LG52X

4/5/2003

AS40X

11

4/10/2003

AS56X

4/28/2003

AS52X

14

5/2/2003

PH60X

Cho bit:

Hai k t u trong M hng cho bit M sn xut

K t cn li cho bit tc ca CD-ROM


Bng 2

Bng 1
M sn xut
PH
SA
LG
AS

Tn hng
Philips
Samsung
LG/Cyber
Asus

Tc
40
52
56
60

Gi (USD) ph thuc vo s lng


<=10
>10
19
17.5
28
26
34
32.5
38
36

in d liu vo nhng cn trng theo yu cu sau:


a) Tn hng: Da theo M hng d tm trn Bng 1 ly tn Hng sn xut v th hin
nh sau CD-ROM + Tn hng. V d: CD-ROM Samsung.
b) Tc : Da vo 2 k t th 3,4 ca M hng v i thnh kiu s.
Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 26/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

c) n gi: Da theo tc CD v s lng, d tm trn Bng 2 ly n gi.


d) Thnh tin=n Gi * S lng * T gi; nh dng thnh kiu VND.
T gi: 1 USD = 21500 VN.
e) Ghi ch: ghi Tng cng i vi mt hng ca hng Asus v c s lng >5.
f) Hon thnh bng thng k sau. V th so snh theo bng s liu tnh ton c.
Thng k theo tng mt hng
Mt hng

S lng

Tng tin

Philips
Samsung
LG/Cyber
Asus

Bi 27. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

BNG TNG HP TIN IN


Cng ty in lc Thanh Xun
TT

Ch h

Hnh thc
s dng

Hong Vn

Sn xut

Thanh Bnh

Ch s
trc

Ch s
sau

125

650

Kinh doanh

15

90

Duy Khnh

Tiu dng

50

180

Kinh Doanh

Sn xut

260

580

Mai Lan

Tiu dng

75

125

Ma Thu

Tiu dng

80

Qung Bnh

Kinh doanh

125

325

in
tiu th

Tin
in

Tin
cng t

Tng
s tin

a) Tnh in tiu th cho mi h.


b) Da vo bng danh mc di y, s dng hm VLOOKUP, tnh Tin in (= in tiu
th x n gi) v Tin cng t cho mi ch h:
Bng tin cng t v gi in
Hnh thc s dng

Tin cng t (/thng)

n gi (/s)

Sn xut

20000

2000

Kinh doanh

10000

800

5000

500

Tiu dng

c) Tnh Tng s tin = Tin in + Tin cng t


d) Hy cho bit s h s dng trn 100 s in.
Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 27/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

e) Hon thnh bng thng k sau:


Loi

S h

Tin

Sn xut
Kinh doanh
Tiu dng

f) V biu so snh theo s liu ca bng thng k trn. Hin th biu theo 2 chiu d
liu (Design/Data/Switch Row/Column).
Bi 28. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

IM THI HT HC K I - NM 2011
TT Tn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hng
Bnh
Vn
Bnh
Doanh
Loan
Anh
Thu
Khnh
Ngn

M khoa

Tn khoa

ENG
ITA
RUS
ITA
ENG
ENG
FRA
RUS
ITA
ENG

Ton

Tin

4
6
8
9
5
5
9
4
6
10

7
8
9
10
8
4
6
10
7
8

im TB Xp loi Ghi ch

a) Dng hm VLOOKUP in vo ct Tn khoa: Da vo ct M khoa v bng sau:


M khoa
ENG
FRA
RUS
ITA

Tn khoa
Ting Anh
Ting Php
Ting Nga
Ting Italia

b) Tnh im trung bnh, bit h s Ton l 2, Tin l 3.


c) Cn c vo Bng xp loi di y thc hin xp loi hc sinh:
0 im TB <5

5 im TB <7

7 im TB <8

8 im TB <9

im TB 9

Km

Trung bnh

Kh

Gii

Xut sc

d) in vo ct Ghi ch thng tin hc bng theo kt qu xp loi nh sau: Kh -> Loi 3,


Gii -> Loi 2, Xut sc -> Loi 1, cn li b trng.
e) Hon thnh bng thng k sau; v biu so snh KQHT ca SV theo xp loi:
Xp loi
Km
Trung bnh
Kh
Gii
Xut sc

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

S lng

Trang 28/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 29. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

BNG LNG THNG 12-2018


H s lng c bn: 3.000 USD
TT

Tn

M CV

Tin 1 ngy S ngy LV Ph cp CV

1 Tun

50.000

28

2 Nga

PG

40.000

25

3 Qunh

TP

35.000

27

4 Vn

PP

30.000

24

5 Chi

NV

20.000

25

6 Nga

NV

20.000

27

7 Sn

TP

32.000

26

8 Hin

NV

20.000

25

9 Lan

PP

28.000

23

10 Long

BV

15.000

28

a)

Lng

Thu nhp

Da vo bng di y, dng hm VLOOKUP tnh Ph cp CV nh sau:


Chc v
G
PG
TP
PP
NV
BV

Ph cp
0
0
150
200
250
400

b) Tnh Lng = Tin 1 ngy x S ngy LV.


Trong , nu S ngy LV > 25 ngy th mi ngy vt tri tnh bng 2 ngy LV.
c)

Tnh Thu nhp = Lng + Ph cp CV.

d) Hon thnh bng thng k sau.


Chc v
TP
PP
NV
BV

e)

S ngi

Tng thu nhp

Thu nhp bnh qun

V biu so snh thu nhp ca cn b theo chc v.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 29/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 30. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

KT QU THI CUI K LP TIN HC


Trung tm o to XYZ
TT

a)

Tn

Gii tnh

Ton

Tin

o c

Hng

Nam

Bnh

Vn

Bnh

Nam

10

Doanh

Nam

Loan

Anh

Nam

Thu

10

Khnh

Nam

Ngn

10

Tng im

Xp loi

Hc bng

nh s th t t ng cho ct TT.

b) Tnh Tng im nh sau: Tng im = Ton + Tin v :


1. Cng thm 1 im vo Tng im cho hc sinh t o c A
2. Cng thm 0.5 im vo Tng im cho hc sinh t o c B
3. Tr Tng im i 1 cho hc sinh t o c D
4. Gi nguyn Tng im cho o c C
c)

Cn c vo Bng xp loi di y thc hin Xp loi hc sinh:


Tng im
<10

Xp loi
Km

>=10 v <14

Trung bnh

>=14 v <17

Kh

>=17 v <19

Gii

>=19

Xut sc

d) Hc sinh c Hc bng 100 USD, nu Tng im >= 14 v khng c mn no di 5.


e)

Hon thnh bng thng k di y. Sau , v biu nh gi o c ca hc sinh.


o c

S hc sinh

A
B
C
D

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 30/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

Bi 31. Bi tp tng hp (hm c bn, thng k, VLOOKUP). Cho bng d liu sau:

KT QU KINH DOANH BNH MT


Thng 6 nm 2012
M hng

Tn hng

n v
tnh

S
lng

BN00DP

Ci

20

BN00DP

Kg

15

BN00MX

Ci

20

MU00MX

Kg

25

BN00GI

Ci

55

TR00BL

Kg

40

CF00BL

Kg

35

CF00BA

Kg

80

MU00BA

Ci

15

n
gi

Thnh
tin

Ph vn
chuyn

Tng
chi ph

a) in Tn hng v n gi da vo 2 k t u tin ca M hng v Bng danh mc sau:


Ph vn chuyn
1000

M hng

Tn hng

n gi

BN

Bnh ngt

80000

MU

Mt

50000

500

TR

Tr

40000

300

CF

C ph

70000

700

b) Thnh tin = S lng * n gi. Nu s lng >25 th gim 10% ca thnh tin, ngc
li khng gim.
c) Tnh Tng chi ph = Thnh tin + (Ph vn chuyn * S lng).
d) Thc hin bng thng k di y:
Tn hng

Bnh ngt

Mt

Tr

C ph

Tng chi ph

e) V biu vi s liu l bng thng k trn.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 31/32

Bi tp thc hnh Microsoft Excel

N TP
Phn 1: Lm quen vi MS Word
1. Thanh cng c v h thng menu;
2. Cc thao tc vi tp
3. Cch hin th, di chuyn ti liu
Phn 1: Lm quen vi Excel
4. Tm hiu v mi trng Excel, cc nhm lnh trn thanh Ribbon
5. Cc thao tc vi Workbook, Worksheet
6. Thao tc vi , vng;
7. Thm, xa chnh sa hng, ct.
Phn 2: Lm vic vi d liu trong Excel
8. Cch nhp liu ti cc
9. nh dng bng Format Cells
10. Sp xp v lc d liu.
Phn 3: Cc hm s trong Excel
11. Hiu v bit cch dng cc hm (6 nhm hm: cc hm lit k c th) tnh ton
nhng bng biu n gin.
12. c bit lu cch nhp, nh dng v tnh ton d liu kiu ngy thng nm; v
cch s dng hm d tm d liu VLOOKUP, HLOOKUP.
Phn 4: Biu
13. Cch to v sa biu
Phn 5: In n
14. Cch thit lp Header, Footer v cc thng s khc c th in n p.

Phng Vn ng, Trng i hc H Ni

Trang 32/32