Вы находитесь на странице: 1из 9

FINANSIJSKE PROJEKCIJE

PLAN INVESTIRANJA SA IZVORIMA


FINANSIRANJA
Ukupni trokovi projekta:
000____________________________
Iznos traenog kredita:
000____________________________

STAVKE

Kupovina zemljita
Proirenje prodajnog
objekta
Kupovina maine za
mijeenje tijesta

IZNOS

125
100

IZVORI FINANSIRANJA
KREDI LEASI VLASTITA
T
NG
SR
50000,- 5000
0,50000,- 5000
0,6000,6000,-

Kupovina transportnih
sredstava
-Kupovina hladnjae

4000,-

4000,-

15000,-

15000,-

Izvori finansiranja
Izvori finansiranja
Kredit
Leasing
Vlastita sredstva
UKUPNO

Iznos(u 000
BAM)
100000,25000,125000,-

%
80%
20%
100%

Temeljna sredstva
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS

KOLIINA

CIJENA PO
JEDINICI
15000,500,1000,2000,-

Hladnjaa
1X
Friider
4X
Pei
3X
Transportna
2X
sredstva
Mikser (veliki)
1X
700,Mikser (mali)
3X
50,Maina za
1X
600,mije.tijesta
Ukupna vrijednost temeljnih sredstava

UKUPAN
IZNOS
15000,2000,3000,4000,700,150,6000,30850,-

PLAN RASHODA
Potrebne sirovine (na godinjem nivou)
R
B
1.
2.
3.

OPIS
Brano
Margarin
Jaja

KOLIINA
330kg
342kg
9000kom

CIJENA PO
UKUPAN
JEDINICI
IZNOS
1,30KM
429,00KM
3,00KM 1026,00KM
6,17KM 1530,00KM

4.
5.
6.

eer
Mlijeko
Praak za p+vanillin
eer
Med
Ulje
Crna okolada
Bijela okolada

7.
8.
9.
1
0.
1 Nutella
1.
1 Slatka pavlaka
2.
1 Voda
3.
1 Kokos
4.
1 Griz
5.
1 Kakao
6.
1 elatin
7.
1 Aroma vanilije
8.
1 Ljenjak
9.
2 Mlijeko u prahu
0.
2 Narandze
1.
UKUPNI TROKOVI

480kg
990l
1500gr

1,10KM
528,00KM
1,20KM 1089,00KM
0,10KM
150,00KM

120kg
240l
501kg
120kg

15,00KM 1800,00KM
2,30KM
552,00KM
5,30KM 2655,30KM
6,20KM
744,00KM

57,6kg

10,00KM

576,00KM

450l

2,40KM 1080,00KM

156l

1,00KM

165,00KM

375kg

1,40KM

525,00KM

60kg

1,50KM

90,00KM

60kg

0,50KM

30,00KM

600gr

0,20KM

120,00KM

500gr

0,10KM

50,00KM

120kg

8,00KM

960,00KM

288kg

5,00KM 1440,00KM

300kom

0,50KM

150KM
15661,30
KM

Ostali izravni trokovi(trokovi vezani za proizvodnju-na


godinjem nivou)

RB
1.
2.
3.
4.

OPIS
Trokovi investicionog odravanja
Trokovi el.energije-vezano za
proizvodnju
Amortizacija
Trokovi vode
UKUPNI TROKOVI

IZNOS (U KM)
15000,3000,25000,2000,45000,-

Radna snaga( na godinjem nivou)


R.b
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis
Ivana Simi
746,26 x 12
Mirko Mari
746, 26 x 12
Bojana Milic
580, 43 x 12
Nikola Petrovi 663, 34 x 12
Milica Mati
663, 34 x 12
Milan Jankovi 663, 34 x 12
UKUPNI TROKOVI

Bruto plata (u
KM)
8 955.22 KM
8 955.22 KM
6 965. 17 KM
7 960. 19 KM
7 960. 19 KM
7 960. 19 KM
48 756. 18 KM

Ostali trokovi (na godinjem nivou)


R.b
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis
Uredski trokovi
Trokovi marketinga
Trokovi bankarskih provizija
Kamate
Trokovi ambalae
Trokovi transporta
Trokovi reklame
UKUPNI TROKOVI

Iznos (u KM)
675 KM
2 000 KM
1 203 KM
2 099, 83 KM
2 000 KM
4 000 KM
2 000 KM
13 977, 83 KM

PLAN PRODAJE I PRIHODA


Planirana prodaja( za godinu poetka Projekta)

Proizvodi

Koliina

Rafaelo
Minjon kocke
Jaffa kocke
Kinder
Nutella Cake
Pops

31
14
16
15
25

000
000
200
800
200

Cijena
proizvoda
1,00
0, 80
1, 10
2, 00
1, 50

UKUPNO

Prihod od
prodaje
31 000
14 400
17 820
31 600
37 800
132 620

Planirana prodaja po godinama


Proizvodi
Cijena
Planirani
prihodi

I godina
132 620
165 120

II godina
218 240
290 240

III godina
327 360
435 360

Planirani prihodi po godinama


Prihodi
Od prodaje
proizvoda
Ostali planirani
prihodi
UKUPNO

I godina
132 620

II godina
218 240

III godina
327 360

32 500

72 000

108 000

165 120

290 240

435 360

PLANIRANI BILANS USPJEHA


Planiranje stavke
bilansa uspjeha

Godine trajanja projekta


I godina
II godina
III godina

Prihodi od prodaje
Ostali prihodi
Ukupni prihodi

132 620
35 500
165 120

218 240
72 000
290 240

327 360
108 000
435 360

Trokovi sirovina
Ostali izravni

15 661, 3
45 000

31 322, 6
90 000

46 983, 9
135 000

trokovi
Bruto plate
Ostali trokovi
Ukupni rashodi

48 756, 18
13 977, 83
123 395, 31

97 512,36
27 955,66
246 790, 62

146 268, 54
41 933, 49
370 185, 93

BRUTO DOBIT

41 724, 69

43 449,38

65 174, 07

Porez na dobit
10%

4 172,47

4 344,93

6 517, 4

NETO DOBIT

37 552,22

39 104, 45

58 656,67

Otplata glavnice
postojeih kredita
Otplata glavnice
projekta
Dobit nakon
otplate glavnice

20 000

20 000

20 000

17 552, 22

19 104, 45

38 656,67

PLANIRANI TOK GOTOVINE


Planirane stavke
toka gotovine
Primici/Prilvi
Pocetno stanje
Sopstvena
sredstva- vlasnika
Kreditni prilivi
Ostali prilvi
UKUPNI PRIMICI
Izdaci/Odlijevi
Ulaganja u obrtna
sredstva
Ulaganja u
osnovna sredstva
Porez na dobit
Bruto plate

Godine trajanje projekta


I godina
II godina
III godina
357 552, 22
50 000

457 552,22
50 000

553 706,5
65 000

100 000
/
417 552, 22

/
/
507 552, 22

/
/
618 706,5

129 036, 68

258 073,36

307 110, 04

125 000

50 000

60 000

4 172, 47
48 756, 18

4 334, 93
73 134, 27

6 517, 4
97 512. 36

Ostali
nematerijalni
trokovi
Ostali pnairani
trokovi
Otplata zajma
Finansijski
trokovi- kamate

2 000

3 000

5 000

20 000
2099,83

20 000
2099, 83

20 000
2099, 83

UKUPNI IZDACI

331 065,16

410 642, 39

468 239.63

NETO PRIMICI

86 487,06

96 909, 83

150 446,87

ELEMENTI
I Novani
prilivi
1.Gotovina
na poetku
2.Prilivi od
prodaje
3.Planirani
prilivi
II Novani
odlivi
1.Nabavka
direktnog
materijala
2.Trokovi
plata
3.Opti
trokovi
provizije
4.Trokovi
marketing
ai
amortizacij
e
5.Porez na
dobit
6.Planirani
odlivi
7.Minimaln
i saldo
gotovine
8.Planirane
potrebe za
gotovinom
III Viak
(nedostatk
) za

II

III

IV

ZA
GODINU

gotovinom
IV Plan
finansiranj
a
1.Finansira
nje iz
kredita
2.Otplata
kredita
3.Trokovi
kamamte
4. Efekti
finansiranj
a
GOTOVINA
NA KRAJU

Вам также может понравиться