Вы находитесь на странице: 1из 8

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

Bahagian B (40 markah)


Jawab semua soalan yang diberikan. Tulis jawapan anda pada ruang
yang disediakan.
1. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.
a) Organ utama yang terlibat dalam proses pernafasan.
Peparu
Ginjal

b) Apakah yang berlaku semasa menarik nafas?


Dada naik
dan
mengemban
g
Dada turun
dan
mengempis

c) Jadual dibawah, menunjukkan kadar pernafasan Suhaimi dan Ahmad semasa


melakukan dua aktiviti yang berbeza.
Murid

Aktiviti

Suhaimi
Ahmad

Membaca
Berenang

Kadar
pernafasan
Rendah
Tinggi

i- Nyatakan mengapa kadar pernafasan Ahmad semasa aktiviti berenang lebih


tinggi daripada aktiviti membaca.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ii- Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini.
_______________________________________________________________________
iii- Pihak sekolah menggalakkan murid-murid menyertai satu daripada badan
sukan di sekolah.
Mengapakah sukan amat penting kepada murid?
1

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(5 markah)
2. Rajah menunjukkan tabiat-tabiat yang mengganggu proses hidup.
Tabiat buruk
1. Makan makanan tidak seimbang

2.Menghidu gam

3.

4.

a) Isikan rajah di atas dengan dua tabiat buruk yang mengganggu proses hidup.
b) i- Pihak kerajaan telah menggubal akta melarang masyarakat minum
minuman beralkohol daripada memandu di jalan raya.
Mengapakah tindakan ini perlu dilakukan?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ii- Nyatakan satu kesan buruk daripada penyalahgunaan dadah.


___________________________________________________________________________

c) Berikan satu amalan hidup sihat yang dapat diamalkan setiap hari.
___________________________________________________________________________

(5 markah)

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

3. a) Padankan organ pernafasan haiwan yang betul


Organ pernafasan
Peparu
b) i- Nyatakan organ
Rama-rama :

ii- Berikan satu


mempunyai organ
(i).

Insang
Spirakel
Jenis haiwan
Udang
Penyu

pernafasan haiwan berikut.


_________________________________

contoh haiwan lain yang


pernafasan yang sama seperti di b

Beluncas
_________________________________________________________________________

c) Katak mempunyai dua organ pernafasan. Nyatakan organ pernafasan katak


yang membolehkannya hidup di air dan di darat.
i- _________________________________
ii- _________________________________

(7 markah)

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

4. Siti Maimunah menjalankan aktiviti penyiasatan dengan merekod kadar


pernafasannya semasa aktiviti yang berbeza yang dilakukannya. Jadual
menunjukkan keputusan.
Jenis aktiviti
Berehat
Berjalan
Berjoging

Bilangan pergerakan dada dalam


satu minit
27
31
37

a) Berikan tujuan penyiasatan ini.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini.


i- Pemboleh ubah dimanipulasi
:
______________________________________________
ii- Pemboleh ubah bergerak balas
:
______________________________________________

c) Apakah corak bilangan pergerakan dada berdasarkan jadual dalam


penyiasatan ini?
________________________________________________________________________________

( 4 markah)

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

5. Seorang budak menutup telinganya apabila mendengar bunyi yang bising.

a) Mengapakah budak itu bertindak demikian?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan dua organ deria manusia


i- _____________________________
ii- _____________________________

c) Cadangkan tindak balas yang sepatutnya berlaku berdasarkan rangsangan di


bawah.
Rangsangan

Tindak balas

Siti Nurhaliza memegang cerek yang


panas

Rosmawati meminum jus limau yang


sangat masam

(5 markah)

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

6. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan


murid untuk menyiasat hubungan antara arah pucuk dan kedudukan Matahari.

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b) Ramalkan arah pucuk A dan B selepas seminggu


i- Anak benih A : ________________________________
ii- Anak benih B : ________________________________
c) Lukis pemerhatian kamu tentang pucuknya selepas seminggu pada rajah di
bawah.

d) Nyatakan satu jenis rangsangan tumbuhan selain daripada cahaya matahari.


6

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

___________________________________________________________________
(5 markah)

7. Seorang murid dikehendaki berlari pada tempoh tertentu. Kadar pernafasan


diukur dan direkodkan. Keputusan ditunjukkan dalam bentuk graf.
Kadar pernafasan (bilangan/minit)

10

15

20

Tempoh masa (minit)

a) Apakah tujuan aktiviti ini?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) Berikan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan tersebut.
i- _________________________________________
ii- _________________________________________

c) Berikan kesimpulan anda dalam penyiasatan ini.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(4 markah)

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

8. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mencari panjang kelas


mereka menggunakan depa. Mereka merekodkan ukuran tersebut dalam jadual
berikut.

Murid
Nurshila
Tajuddin
Gopal
Charlie

Panjang kelas (depa)


27
30
25
31

a) Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.


___________________________________________________________________________
b) Beri inferens (sebab) bagi perbezaan keputusan di atas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Nyatakan
i- Pemboleh ubah dimanipulasi : ________________________________________________
ii- Pemboleh ubah bergerak balas : ______________________________________________

d) Cadangkan alat pengukuran yang sesuai digunakan untuk mendapatkan


panjang kelas yang tepat dalam ukuran piawai.
___________________________________________________________________________
(5 markah)
TAMAT
8

Оценить