You are on page 1of 1

MATERIAL NECESSARI PEL CRÈDIT DE SÍNTESI DE 3r

- Estoig: bolígrafs de diferents colors, llapis, goma, maquineta…


- Portafolis amb fastener per arxivar el dossier i presentar-lo al Tribunal.

TECNOLOGIA:

- Mapa polític de la província de Tarragona i a ser possible hi figuren els


sectors industrials predominants.
- Llibre de tecnologia

CATALÀ-ANGLÈS-MÚSICA:

3r ESO D
• Cartolina
• Estris per fer el pòster (retoladors, cola, estisores...)
• Informació i imatges de la població a tractar
• Diccionari d’anglès, català i castellà
• Flauta, dossier de música i diaris per consultar la secció “Agenda”

3r ESO ABC
• Diccionaris
• PER LA PORTADA: cartolina DIN-A4, colors, tisores, pegament, etc.
• FULLETONS INFORMATIUS I/O PUBLICITARIS d’aquestes poblacions.
• Flauta, dossier de música i diaris per consultar la secció “Agenda”.

MATEMÀTIQUES

Necessiteu portar cadascú: tisores, cola de pegar, regle, transportador d’angles,


calculadora i l’estoig habitual.

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Haureu de dibuixar i pintar una copa de postre.

Necessiteu organitzar-vos cada grup i portar entre tots: cartolines de colors, paper
pinotxo, paper cel·lofana transparent per imitar una copa o de colors per imitar
d’altres líquids o textures, qualsevol mena de paper, llapis de colors (retoladors,
llapis de fusta, bolígrafs, retoladors fluorescents, retoladors metal·litzats...) ,
purpurina, cola i tisores.

Fins i tot es pot afegir alguna cosa per a que el resultat no quedi pla sinó amb
representació de volum.

Làmina DIN-A 4 per a cada membre del grup. S’adjuntarà en el dossier del crèdit de
síntesi pel Tribunal.

FRANCÈS

- 3 fotos de Cambrils