You are on page 1of 178

TRNG I HC NGOI THNG

KHOA QUN TR KINH DOANH

CU HI V BI TP
QUN TR TC NGHIP

Ch bin: TS. Bi Lin H


Nhng ngi tham gia:
PGS.TSKH. Nguyn Vn Minh
ThS. Nguyn Th Anh
ThS. o Minh Anh

H Ni 2013

CHNG I
NHNG VN CHUNG V QUN TR TC NGHIP

I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. Mc tiu ca qun tr tc nghip l gim ti a chi ph
sn xut cho doanh nghip.
2. Qun tr sn xut l a ra nhng chin thut nhm
thc hin chin lc sn xut kinh doanh ca doanh
nghip.
3. Trong sn xut gin on my mc c b tr theo
hng chuyn mn ha chc nng.
4. Sn xut hng lot c c im l s lng v chng
loi tng i nhiu.
5. Sn xut theo dy chuyn c kh nng t ng ho
cao.
6. i vi qu trnh cung cp dch v, cht lng sn
phm kh lng ha v c nh gi mt cch ch
quan.
7. ERP(Enterprise Resourses Planning) l h thng
hoch nh ngun nguyn vt liu cho doanh ngip.
8. i vi nhng doanh nghip sn xut nhng sn
phm c tnh cht ma v th vic d tr sn phm l
cn thit.
9. im khc nhau c bn nht gia qu trnh sn xut
v qu trnh cung cp dch v l mi quan h gia nh
sn xut/cung cp dch v v khch hng.
2

10. Xu hng ca qun tr sn xut hin i l ch trng


n pht trin bn vng.
II. Cu hi la chn p n ng
1. c im ca sn xut hng lot l
a. Thi gian sn xut di v khi lng cng vic

nh.
b. Thi gian sn xut ngn, khi lng cng vic ln.
c. S lng sn phm sn xut ln.
d. C A v C u ng.

2. Sn xut theo kiu d n c c im


a. Sn phm l duy nht v qu trnh sn xut khng

lp li.
b. S lng sn phm nhiu v qu trnh sn xut

khng lp li.
c. S lng sn phm nhiu qu trnh sn xut lp

li.
d. Sn phm l duy nht v qu trnh sn xut lp li.

3. c im ca sn xut hng khi l


A. S lng v chng loi sn phm sn xut nhiu.
B. S lng v chng loi sn phm sn xut t.
C. S lng sn phm rt nhiu nhng t chng loi.
D. S lng sn phm t nhng nhiu chng loi.
4. u ra ca qu trnh sn xut l
A. Hng ho v dch v.
3

B. Hng ho v sn phm.
C. Sn phm v dch v.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
5. Chu k sn xut l khong thi gian:
a. T khi nhn c n t hng n khi sn phm

c giao cho khch hng.


b. T khi nhn c n t hng n khi sn phm

c sn xut xong.
c. T khi bt u a nguyn vt liu vo sn xut

cho n khi sn phm c giao cho khch hng.


d. T khi bt u a nguyn vt liu vo sn xut

cho n khi sn phm c hon thnh.


6. Tnh ng nht ca cc sn phm vt cht c th
hin ch:
a. Cc sn phm c sn xut t cng mt loi

nguyn vt liu.
b. Cc sn phm c cng kch thc, hnh dng.
c. Phng n A hoc B.
d. C A v B.

7. Sn xut l qu trnh bin i


A. Nguyn vt liu thnh sn phm p ng nhu
cu th trng.
B. Ti nguyn thin nhin v vn thnh sn phm
p ng nhu cu th trng.

C. Nguyn vt liu v lao ng thnh sn ph m


p ng nhu cu th trng.
D. Cc phng n trn u cha chnh xc.
8. Sn xut theo dy chuyn l loi hnh sn xut
A. Gin on.
B. Hng khi.
C. Lin tc.
D. C B v C u ng.
9. Qun tr sn xut thuc qu trnh qun tr no trong
doanh nghip:
a. Qun tr chin lc.
b. Qun tr chin thut.
c. Qun tr tc nghip.
d. C 3 u ng.
10. c im ca sn xut n chic:
a. Thi gian sn xut di v khi lng cng vic

nh.
b. Thi gian sn xut ngn, khi lng cng vic nh.
c. S lng sn phm sn xut t.
d. C B v C u ng.

11. Pht biu no sau y l chnh xc nht?


a. Doanh nghip ch sn xut ra nhng sn phm m

th trng cn.
5

b. Doanh nghip ch cung cp cho th trng nhng

sn phm m doanh nghip c nng lc sn xut.


c. Doanh nghip cung cp nhng sn phm ph hp

vi nhu cu ca th trng ng thi ph hp vi


nng lc sn xut ca doanh nghip.
d. Cc pht biu trn cha chnh xc.

12. Thi gian sn xut ca loi hnh sn xut theo kiu


d n c c im:
a. Thi gian sn xut ngn v c n nh trc.
b. Thi gian sn xut di v c n nh trc.
c. Thi gian c n nh trc ty thuc c im

d n.
d. Cc phng n trn u cha chnh xc.

13. Cng vic no sau y khng phi l cng vic ca


qun tr tc nghip trong doanh nghip:
a. Lp k hoch sn xut.
b. Duy tr cht lng sn phm.
c. La chn knh phn phi.
d. Qun l hng tn kho.
14. Qun tr tc nghip l
a. a ra cc quyt nh lin quan n hot ng sn
xut ca doanh nghip.
b. T chc cc hot ng sn xut trong doanh
nghip.
c. Ti u ha cc ngun lc phc v sn xut.
6

d. Tt c cc phng n trn.
15. Sn xut t l qui trnh sn xut
a. Phn k.
b. Phn k c im hi t.
c. Hi t.
d. Song song.
16. Pht biu no di y l chnh xc nht?
a. Sn phm l kt qu ca qu trnh bin i vt
cht.
b. Sn phm l kt qu ca cc hot ng hay qu
trnh.
c. Sn phm c chia lm: sn phm vt cht, hng
ha v dch v.
d. Khng c sn phm vt cht thun ty.
17. Qun tr tc nghip c ngha quan trng i vi
doanh nghip v n gip doanh nghip
A. Gim chi ph sn xut.
B. Nng cao cht lng sn phm.
C. Rt ngn thi gian cung cp sn phm.
D. Tt c cc trn u ng.
18. Cho cc loi hnh dch v: 1) Dch v t vn ti
chnh; 2) Dch v y t; 3) Dch v vn ti, giao nhn.
Hy chn th t sp xp cc loi hnh dch v ny
theo th t tnh dch v gim dn.
7

a. 2-1-3
3

B.1-3-2

C. 3-2-1

D.1-2-

19. Nh qun tr tc nghip trong doanh nghip thc


hin chc nng hoch nh trong cc quyt nh:
a. V cc ngun lc cn thit cho sn xut trong tng

thi k.
b. B tr ch lm vic.
c. Ch ra cc cng vic cn lm gp.
d. Gip , o to nhn vin.

20. Nh qun tr tc nghip trong doanh nghip thc


hin chc nng t chc trong cc cng vic:
a. Lp cc d n ci tin.
b. Phn cng trch nhim cho mi hot ng.
c. Lp k hoch trang b my mc thit b.
d. Lp k hoch b tr nh xng, k hoch nng lc

sn xut.
21. Nh qun tr tc nghip trong doanh nghip thc
hin chc nng kim sot trong cc cng vic:
a. Kim tra cht lng sn phm.
b. Chu trch nhim vi khch hng v trng thi n

hng.
c. Kim sot khu bn hng ti cc ca hng bn

bun, bn l.
d. Lp k hoch b tr nh xng, k hoch nng lc

sn xut.
8

22. Cc cng vic no sau y KHNG th hin chc


nng lnh o ca nh qun tr tc nghip trong
doanh nghip:
a. Thit lp cc ch dn cng vic.
b. Phn cng cng vic.
c. Ch ra cc cng vic cn lm gp.
d. Phi hp cc hot ng mua sm, giao hng, thay

i thit k.
23. Cc nh sn xut c xu hng sn xut d tr
khi:
a. Mun tn dng ti a cng sut ca my mc.
b. Mun tn dng ti a lao ng trong doanh

nghip.
c. Nhu cu v sn phm c tnh cht thi v.
d. Cc phng n trn u ng.

24. Cng vic no di y l cng vic ca nh qun


tr sn xut
a. T chc hot ng sn xut, o to ngun nhn

lc cho sn xut, ra quyt nh lin quan n hot


ng sn xut.
b. T chc hot ng sn xut, ra quyt nh lin quan

n hot ng sn xut, hoch nh chin lc sn


xut.
c. T chc hot ng sn xut, ra quyt nh lin quan

n hot ng sn xut, hoch nh cc ngun lc


cho sn xut.
9

d. C B v C u ng.

25. Trong sn xut lin tc:


a. Thit b c b tr theo hng chuyn mn ha

chc nng.
b. Dng di chuyn ca sn phm c tnh cht thng

dng.
c. Vic kim tra bo dng thit b cn tin hnh theo

nh k.
d. C B v C u ng.

26. Tiu ch no khng dng phn bit qu trnh sn


xut sn phm vt cht v qu trnh cung cp dch
v:
a. Tnh tch ri gia sn xut v tiu dng.
b. Kh nng kim sot s hot ng ca h thng
c. Tnh ng nht ca sn phm.
d. Kh nng d tr.
27. Phng php no di y c s dng t chc
sn xut
a. KANBAN.
b. ERP.
c. MRP.
d. C A v B.
28. Bn l 1 nh qun tr tc nghip trong doanh nghip,
bn cn phi c nhng kin thc v k nng no
c th thc hin c nhng cng vic c giao?
10

a. Hiu bit c bn v quy trnh cng ngh.


b. Am hiu cc cng vic ca nh qun tr.
c. Kh nng lm vic vi con ngi.
d. C 3 trn u ng.

29. c th ng ph vi nhng bin ng ca mi


trng kinh doanh hin i, nh qun tr tc nghip
cn
a. Lp cc k hoch ngn hn mt cch chnh xc,

khng quan tm n chin lc di hn.


b. Xy dng h thng sn xut nng ng, linh hot.
c. Cng nhn sn xut ch tp trung vo vic hon

thin 01 k nng c bn trong h thng sn xut.


d. Tp trung vo vic ti a ha doanh thu.

30. Cng thc Li nhun = gi bn - gi thnh c


ngha g trong qun tr sn xut?
a. Gi bn c xc nh thng qua s cnh tranh ca

cc doanh nghip trn th trng.


b. Li nhun ph thuc vo s thay i gi thnh sn

phm.
c. Mun tng li nhun, doanh nghip nn tng gi

bn.
d. Khng c ngha g trong qun tr tc nghip.

11

CHNG II
D BO NHU CU SN PHM
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. D bo nhu cu sn phm l d bo u tin v quan
trng nht trong tt c cc d bo sn xut.
2. chnh xc ca d bo khng ph thuc vo s
liu lu tr v s lng cu trong qu kh m ph
thuc vo vic la chn phng php d bo.
3. Phng php d bo da trn kin ca khch hng
ph hp vi d bo nhu cu v sn phm mi.
4. d bo mt cch chnh xc cn kt hp cc
phng php d bo nh tnh v nh lng.
5. Trong phng php d bo hi qui tng quan, h s
tng quan r dng nh gi sai s ca d bo.
6. lch tuyt i trung bnh MAD nhn cc gi tr
trong khong [-1;1]
7. Phng php d bo trung bnh ng c trng s c
u im l xem xt n mc nh hng ca cc
s liu trong qu kh n kt qu d bo.
8. la chn phng php d bo nh lng ph
hp phi cn c vo tnh cht ca dng yu cu v
sn phm.

12

9. Khi mun a ra quyt nh v u t dy chuyn


cng ngh mi nh qun tr cn d bo nhu cu trong
trung hn.
10. lch bnh phng trung bnh MSE cho nhn xt
v chnh xc ca phng php d bo tt hn
lch tuyt i trung bnh MAD.
II. Cu hi la chn p n ng
1. Phng php d bo Delphi l phng php
a. Ly kin t khch hng lm c s d bo.
b. Ly kin ca lc lng bn hng lm c s d
bo.
c. Ly kin ca cc phng ban qun l lm c s d
bo.
d. Cc phng n u sai.
2. Mc c s ca dng yu cu l
a. Gi tr trung bnh ca s lng cu trong khong
thi gian kho st.
b. Tng s lng cu trong khong thi gian kho st.
c. Gi tr ca s lng cu trong khong thi gian
kho st.
d. Mc cu trung bnh trong 1 thng.
3. Ch s thi v ca mt k l
a. Nm trong khong (0,1).
b. T s gia mc c s ca dng yu cu v mc
yu cu thc t ca k .
13

c. T s gia yu cu thc t ca k v mc c s
ca dng yu cu.
d. A v C.
4. D bo theo phng php hi qui tng quan cng
chnh xc khi
a. H s tng quan r cng ln.
b. H s tng quan r cng nh.
c. C 2 phng n trn u ng.
d. C 2 phng n trn u sai.
5. u im ln nht ca phng php ly kin ca
ban qun l l
a. kin ca ngi c quyn lc lun gy nh hng
n cn b di quyn, do to nn c s
thng nht cao.
b. Cho d bo chnh xc vi chi ph thp.
c. l pht huy ti a kinh nghim v tr tu ca cp
lnh o trc tip.
d. Tt c cc pht biu trn u khng ng.
6. Bit r l h s tng quan gia hai i lng x v y.
Hy cho bit vi gi tr no di y th x, y c mi
tng quan cht ch nht.
A. r = 0,89

B. r = - 0,93

C. r = 0

D. r = -

0.9
7. Phng php d bo nhn qu l phng php d
bo:
14

a. nh tnh.
b. nh lng.
c. Kt hp nh tnh v nh lng.
d. Da trn chui gi tr thi gian.
8. Khi h s a trong phng trnh hi quy y = ax+b l
m, c ngha l:
a. x v y t l nghch vi nhau.
b. x v y t l thun vi nhau.
c. x v y c quan h hm s.
d. Khng c ngha g.
9. H s tng quan r = 0,91 th hin iu g?
a. Mi quan h tng quan gia 2 i lng x, y l
ng k.
b. Mi quan h tng quan gia 2 i lng x, y
khng ng k.
c. 2 i lng x, y khng c quan h.
d. 2 i lng x, y c mi quan h tng quan dng
hon ho.
10. Khi h s a trong phng trnh hi quy y = ax+b l
dng, c ngha l:
a. x v y c quan h t l nghch.
b. x v y c quan h t l thun.
c. x v y c quan h rt cht ch.
15

d. Khng c ngha g.
11. V sao khi tin hnh d bo cn xc nh r khong
thi gian d bo?
A. V chnh xc ca d bo t l thun vi thi
gian d bo.
B. V chnh xc ca d bo t l nghch vi thi
gian d bo.
C. V xc nh thi gian d bo l cn thit chun
b ngun lc tng ng.
D. C b v c.
12. D bo nhu cu sn phm l

A. Khoa hc v ngh thut d on cc s vic s


din ra trong tng lai.

B. C s cc nh qun tr hoch nh chin lc


pht trin ca doanh nghip.

C. D kin, nh gi nhu cu trong tng lai ca cc


sn phm.

D. C cu B v C u ng.
13. c c mt d bo chnh xc nht, chng ta nn
A. S dng phng php d bo nh tnh.
B. S dng phng php d bo nh lng.
C. Kt hp cc phng php d bo nh tnh v d
bo nh lng.
D. Kt hp phng php d bo nhn qu v hi
kin ca cc chuyn gia.
16

14. Phng php d bo no khng phi l phng php


d bo nh tnh:
A. Phng php Delphi.
B. Phng php d bo theo phng php nhn qu.
C. Phng php d bo da vo vic ly kin ca
khch hng.
D. Phng php d bo da trn vic ly kin ca
ban qun l.
15. Phng php d bo no khng phi l phng php
d bo nh lng:
A. Phng php Delphi.
B. Phng php d bo theo phng php hi qui
tng quan.
C. Phng php d bo san bng hm s m.
D. Phng php d bo trung bnh ng c trng s.
16. Cc tnh cht cn xem xt khi nghin cu dng yu
cu:
A. Tnh thi v.
B. Tnh xu hng.
C. Tnh chu k.
D. C 3 tnh cht trn.
17. Mt phng n d bo cng chnh xc khi
A. MAD = 1.
B. MAD = -1.
17

C. MAD cng ln .
D. MAD cng nh.
18. Phng php d bo hi qui tng quan ph hp vi
dng yu cu.
A. C tnh thi v.
B. C tnh xu hng.
C. C tnh chu k.
D. C tnh bin ng ngu nhin.
19. quyt nh u t dy chuyn cng ngh mi cn
phi da vo d bo
A. Di hn.
B. Trung hn.
C. Ngn hn.
D. C ba loi hnh d bo trn.
20. Cng mt phng php d bo, nu:
A. D bo da trn c s kho st nhm i tng
cng rng cng c nhiu kh nng cho kt qa
thiu chnh xc.
B. D bo da trn c s kho st nhm i tng
cng rng, cng a dng th cng c nhiu kh
nng dn n sai s ln.
C. D bo da trn c s kho st nhm i tng
hp, tp trung cng c nhiu kh nng cho kt qu
chnh xc.

18

D. Kt qu d bo khng ph thuc vo phm vi i


tng kho st m ph thuc vo phng php
kho st.
21. Pht biu no di y l ng?
A. Phng php d bo nh tnh l phng php
tin hnh d bo da trn vic xc nh tnh cht
ca i tng c d bo thng qua kho st s
liu trong qu kh.
B. Phng php d bo nh lng l phng php
tin hnh d bo da trn c s lng ha cc
kin ch quan ca nhiu thnh phn v i tng
d bo.
C. Delphi l mt phng php d bo nh lng,
kt qu d bo bng phng php ny ph thuc
nhiu vo s lng cc chuyn gia tham gia d
bo.
D. Tt c cc pht biu trn u sai.
22. Pht biu no sau y l chnh xc nht
A. D bo trung hn thng c tin cy cao hn
cc d bo khc.
B. Khi cn gii quyt nhng vn c tnh ton
din, h tr cho cc quyt nh qun l chin
lc, nh qun tr thng dng d bo ngn hn.
C. D bo da trn vic kho st nhm i tng
cng rng, cng a dng th cng c nhiu kh
nng cho kt qu chnh xc.
D. Tt c cc pht biu trn u thiu chnh xc.
19

23. Khi tin hnh d bo ngi ta thng chp nhn cc


gi nh no di y
A. H thng cc yu t nh hng n gi tr ca i
lng d bo trong qu kh s khng tip tc nh
hng ln n trong tng lai.
B. H thng cc yu t nh hng n gi tr ca i
lng d bo trong qu kh s tip tc nh hng
trong tng lai
C. Khng nn t gi nh nh th v s nh mt
tnh khch quan v kh nng phn nh ng thc
t ca d bo.
D. Tt c cc phng n trn u cha chnh xc
24. Lnh o doanh nghip mun kho st kin ca b
phn bn hng v nhu cu tiu th sn phm trong
thi gian ti. Theo bn nn t chc cng vic ny
nh th no l hp l nht?
A. Trc khi giao nhim v cho b phn bn hng,
Ban Gim c triu tp cuc hp ton th v a
ra mt vi con s nh hng doanh s cn t
c trong thi gian ti.
B. Nhn vin bn hng s hp thnh nhm, trao i
ri a ra kt qu chung.
C. Tng nhn vin bn hng s t a ra con s d
bo ring ca mnh.
D. Tt c cc cch lm trn u khng hp l.
25. D bo thuc chc nng no trong hot ng qun
tr tc nghip ti doanh nghip?
20

A. Chc nng hoch nh.


B. Chc nng t chc.
C. Chc nng lnh o.
D. Chc nng kim sot.
26. D bo phc v k hoch mua hng l loi d bo
Ngn hn.
A. Trung hn.
B. Di hn.
C. C A v C u ng.
27. D bo phc v lp k hoch sn xut l loi d bo:
A. Ngn hn.
B. Trung hn.
C. Di hn.
D. Va trung hn va di hn.
28. D bo nhu cu th trng nhm nh v doanh
nghip l loi d bo:
A. Ngn hn.
B. Trung hn.
C. Di hn.
D. Khng thuc loi d bo no.
29. Hy sp xp cc bc ca qu trnh tin hnh d bo
theo ng trnh t: 1) chn phng php d bo; 2)
xc nh khong thi gian d bo; 3) thu thp v
phn tch d liu; 4) tin hnh thc hin d bo; 5)
21

xc nh mc ch v nhim v ca d bo, 6) kim


chng kt qu, iu chnh v rt kinh nghim.
A. 5-3-2-4-5-6.
B. 5-2-3-1-4-6.
C. 5-2-1-4-3-6.
D. 5-1-2-4-5-6.
30. c giao nhim v t chc iu tra kin ca
khch hng v mt loi sn phm mi. Bn s bt
u t cng vic no?
A. Chn i tng iu tra.
B. Lp phiu iu tra.
C. Chn hnh thc iu tra.
D. Lp k hoch iu tra.
31. Cc nh hoch nh chnh sch ca B Cng nghip
c giao nhim v hnh thnh d bo v s pht
trin ca mt s ngnh cng nghip mang tnh t
ph trong thi gian ti. Theo bn h nn s dng
phng php d bo no l hp l nht?
A. D bo da trn vic nghin cu cc qui lut pht
trin khoa hc k thut.
B. D bo da trn vic kho st kin cc chuyn
gia u ngnh trong tng lnh vc khoa hc
cng ngh trong v ngoi nc.
C. Kt hp A v B.
D. Tt c cc cch lm trn u khng hp l, phi
tm mt phng php khc.
22

32. Bn ang thc hin mt nghin cu: D bo v s


pht trin ca thng mi trong khi ASEAN trong
thi gian 5 nm ti. Bn vit th (e-mail) cho mt
gio s ngi M, chuyn gia nghin cu v chu ,
xin kin nh gi ca ng ta v vn ny. Theo
bn, cch lm ny thuc phng php nghin cu
no?
A. Cha th gi cch lm ny l mt phng php
nghin cu
B. Phng php chuyn gia.
C. Phng php nh tnh.
D. Phng php iu tra khch hng.
33. Khi cc gi tr d bo theo 1 phng php d bo
vt qua cc gii hn kim tra, cc nh d bo phi
lm g?
A. iu chnh phng php d bo.
B. iu chnh gii hn kim tra trn.
C. iu chnh gii hn kim tra di.
D. iu chnh tn hiu theo di.
34. S khc bit ca phng php d bo trung bnh
ng c trng s so vi cc phng php d bo
khc:
A. Th hin mc nh hng ca mc tiu th
thc t ca cc thi k khc nhau n kt qu d
bo l khc nhau.

23

B. Phng php ny d thc hin hn cc phng


php d bo khc.
C. Phng php ny lu gi cc s liu trong qu
kh tt hn.
D. Phng php ny khng cn phi tnh ton nhiu.
35. d bo nhu cu ca k t, vn quan trng nht
khi p dng phng php d bo san bng hm s
m l:
A. Xc nh mc nhu cu d bo ca k (t-1).
B. Xc nh mc nhu cu thc t ca k (t-1).
C. Xc nh h s san bng hm s m .
D. Tt c cc yu cu trn.
B. PHN BI TP
I. Cc phng php v cng thc s dng
I.1 M hnh d bo theo chui thi gian
1.1. Phng php gin n
Ft = D t -1
Ft : Mc d bo k t
Dt-1: Yu cu thc t ca k t-1
1.2. Phng php trung bnh
n

Ft

t i

i 1

Vi n

Ft : Mc d bo k t
24

n: S nhu cu thc t xy ra
Dt-i l mc yu cu thc t k t-i
1.3. Phng php trung bnh ng (trung bnh trt)
L phng php trung bnh nhng vi n l mt s
hu hn. V d vi n = 3:
Ft

Dt 1 Dt 2 Dt 3
3

1.4. Phng php trung bnh ng c trng s


n

Ft Dt i t i
i 1

Ft

: Mc d bo k t

Dt-i : Mc yu cu thc ca k t - i
t-i : Trng s ca k t- i
t-i c chn sao cho:

n 1

i 0

t i

0; t i 1

1.5. Phng php san bng hm s m gin n


F t = Ft-1 + (Dt-1 Ft-1) = Dt-1 + (1-)Ft-1
Ft : Mc d bo k t
Dt-1: S lng yu cu thc t k t-1
Ft-1: Mc d bo ca k t-1
: H s tu chn tho mn iu kin 01
1.6. Phng php ngoi suy hm xu th

25

y = a + bt
t: bin thi gian
a, b: Cc tham s
I.2. Phng php d bo da vo hm s nhn qu
(Phng php hi qui tng quan)
M hnh gin n (hi qui tuyn tnh n)
y = a + bx
Cc tham s a,b c xc nh bi cng thc:
a

i 1

i 1
n

i 1
n

i 1

xi 2 yi xi xiyi

n xi 2 ( xi ) 2
i 1

n xiyi xi yi
i 1
n

i 1

i 1

n xi ( xi ) 2
2

i 1

i 1

i 1

nh gi mc cht ch ca mi lin h, dng h s


tng quan r
n xy x y
r
2
2
n x 2 x n y 2 y

-1 r 1. Gi tr tuyt i ca r cng ln th quan h


gia x v y cng cht chnh xc ca d bo cng
cao.
I.3. Phng php d bo i vi dng yu cu c tnh
thi v
- Ch s thi v :
Ii

yi
y0

Ii : Ch s thi v thi gian i


yi : Bnh qun cc mc ca cc thi gian c
cng tn y
26

y0 : Bnh qun ca tt c cc mc ca tt c cc
nm nghin cu

- Gi tr d bo ca thi gian t:
F t = Mc d bo trung bnh x Ch s thi v thi gian
t
I.4. nh gi v kim sot sai s d bo
- Sai s d bo (et)
et = D t F t
Vi

Dt: Mc tiu th thc t k t


Ft: Mc d bo k t

- lch tuyt i trung bnh MAD v lch bnh


phng trung bnh MSE
MAD

1 n
1 n
Dt Ft e

n i 1
n i 1

MSE

1 n
1 n 2
2

e
t t n
n i 1
i 1

- Phn trm sai s tuyt i trung bnh (MAPE) v Phn


trm sai s trung bnh (MPE)
MAPE
MPE

1 n Dt Ft

n i 1 Dt

1 n Dt Ft
D
n i 1
t

- Tn hiu cnh bo (TS)


TS

D F
t

MADt
27

II. Bi tp
II.1. Bi gii mu
Bi 1. Mt cng ty c d liu v lng cu nh trong
bng
Thng
Lng cu
1
42
2
40
3
43
4
40
5
41
a. D bo nhu cu ca thng 6 bng phng php trung
bnh ng c trng s, vi n = 4 v cc trng s t-1=0.4,
t-2=0.3, t-3 =0.2 v t-4 =0.1.
b. Nu lng cu thc trong thng 6 l 39, d bo lng
cu cho thng 7 s dng cc trng s tng t cu a.
Bi gii:
a. F6 = 41 x 0.4 + 40 x 0.3 + 43 x 0.2 + 40 x 0.1 = 41
b. F7 = 39 x 0.4 + 41 x 0.3 + 40 x 0.2 + 43 x 0.1 = 40.2
Bi 2. Mt cng ty kinh doanh thit b in c mc tiu
th thc t v mt loi sn phm nh sau (n v: chic):
Thng
Nhu cu
thc t

42

40 43

40 41

10

11

39 46 44 45 38

40

Mt nghin cu cho rng cng ty c th s dng phng


php san bng hm s m vi = 0,1 hoc = 0, 4
d bo.

28

- Hy la chn h s ph hp nht vi dng yu cu


ca doanh nghip, bit mc d bo ca thng 1 bng nhu
cu thc t.
- Vi h s la chn, d bo mc tiu th ca doanh
nghip trong thng 12.
Bi gii:
a ra quyt nh, ta tin hnh d bo cho c hai
trng hp ri so snh sai s tuyt i trung bnh ca hai
phng php.
Thng

Lng tiu
th thc t
(chic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

42
40
43
40
41
39
46
44
45
38
40
MAD

= 0,1
D
Sai s
bo
tuyt
i
42,00
41,80
41,92
41,73
41,66
41,39
41,85
42,07
42,36
41,92
41,73
2,448

2,00
1,20
1,92
0,73
2,66
4,61
2,15
2,93
4,36
1,92

= 0,4
D
Sai s
bo
tuyt
i
42,00
41,20
41,92
41,15
41,09
40,25
42,55
43,13
43,88
41,53
40,92
2,443

2,00
1,80
1,92
0,15
2,09
5,75
1,45
1,87
5,88
1,53

Nn la chn = 0,4
Vi = 0 4 mc tiu th thng 12 l 41 sn phm.

29

Bi 3. Doanh s in thoi di ng ca 1 hng c tr s


ti mt thnh ph trong vng 10 tun gn y c biu
din trong bng (n v: triu ng)
Tun
Doanh s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
700 724 720 728 740 742 758 750 770 775

Xc nh phng trnh biu din xu hng pht trin ca


doanh s. D bo doanh s tun 11 v 12

Doanh s

Bi gii:
D bo

800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690

Xu hng

Tun 8

10

12

14

Phng trnh biu din xu hng pht trin ca doanh


s:
y = a + bt
T
t2
Y
ty
1
1
700
700
4
2
724
1448
9
3
720
2160
16
4
728
2912
25
5
740
3700
36
6
742
4452
49
7
758
5306
30

8
9
10
55

750
770
775
7407

6000
6930
7750
41358

64
81
100
385

10 x 41358 55 x7407
7,51
10 x385 55 x55

7407 7,51x55
699,4
10

Nh vy, phng trnh biu din xu hng doanh s l


y(t) = 699,4 + 7,51t
D bo doanh s ca tun 11 v 12:
y11 = 699,4 + 7,51 x 11 = 782,01
y12 = 699,4 + 7,51 x 12 = 789,52
II.2. Mt s bi tp
Bi 1. S liu v nhu cu thc t ca doanh nghip c
biu din nh sau:
Thng
Nhu cu (1000 chic)

1
42

2
40

3
43

4
40

5
41

6
42

a. D bo nhu cu thng 7 theo phng php trung bnh


v trung bnh trt vi n=3
b. Doanh nghip nn la chn phng php d bo no
trong hai phng php d bo trn

31

Bi 2. Mt nh i l tiu th sn phm mun d bo s


lng hng bn ra hng tun. Mt phn tch cho thy
rng ng ta c th chn phng php trung bnh trt
vi s k ly trung bnh (n) l 3 hoc 4 tun. Vi s liu
thc t v s lng hng bn ca doanh nghip nh sau,
hy la chn s k ly trung bnh ph hp cho d bo.
Tun

10

S lng
(tn)

100

125

90

110

105

130

85

102

110

90

Vi s k ly trung bnh la chn, d bo nhu cu tun


th 11
Bi 3. Cho dy s liu v doanh s bn ca mt i l v
my bay nh sau:
Tun

10

Doanh s
(triu ng)

180

200

195

215

230

225

235

230

240

250

Hy d bo doanh s bn ca k th 11 bng phng


php trung bnh trt c trng s vi n = 4 v cc trng
s t-1= 0,4; t-2 = 0,3; t-3 = 0,2; t-4 =0,1.
Bi 4. Tnh hnh doanh thu trong 6 thng u nm 2006
ca mt cng ty nh sau :
Thng
Doanh thu
(triu ng)

1
450

2
495

3
518

4
563

5
584

6
612

a. Cng ty s dng phng php san bng hm s


m vi = 0,9 d bo tnh hnh doanh thu. Hy xc
nh sai s tuyt i trung bnh ca phng php d bo,
32

bit s liu d bo v doanh thu ca cng ty vo thng 1


l 450 triu ng.
b. D bo doanh thu thng 7 ca cng ty bng phng
php d bo trn.
Bi 5. Mt ngn hng s liu v li sut v s lng tin
cho vay nh sau:
Nm
1
2
3
4
5
6
7

Li sut (%)
9,05
10,1
12,5
14,2
12
11,1
10,2

Tin cho vay(t )


20,1
20,9
19,8
18,3
17,9
19,4
21,6

a.Xc nh hm tng quan gia li sut v s lng


Thng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2007
10
12
9
8,5
7
7
6
6,5
7,5
8
9
9,5

Lng tiu th (tn)


2008
2009
13
13,5
14
15
9,5
11
9,5
10
8
9,5
7,5
9
7
8
7
7,5
7,5
8,5
9,5
10
10
12
10,5
13

2010
14,5
16,5
13
11,5
11
10
9
8,5
9
11
12
13,5
33

tin cho vay.


b.S lng tin cho vay l bao nhiu nu li sut l 15% .
c.Nhn xt v tng quan gia hai i lng.
Bi 6. C s liu v s lng tiu th ca mt cng ty
ch:
Hy d on mc tiu th cc thng nm 2011.
Bi 7. Doanh s bn hng ca cng ty A trong 6 thng
cui nm 2009 nh trong bng:
Thng
Doanh s
(triu ng)

7
340

8
610

9
700

10
600

11
1000

12
767

Hy d bo nhu cu thng 1 nm 2010 bng phng


php trung bnh v trung bnh trt vi n=4. So snh hai
phng php d bo.
Bi 8. Mt doanh nghip s dng hai phng php d
bo d bo nhu cu, cc kt qu d bo nh sau:
Thng
1
2
3
4
5
6

S lng
tiu th
492
470
485
493
498
492

Kt qu d bo
PP1
PP2
488
495
484
482
480
478
490
488
497
492
493
493

Doanh nghip nn s dng phng php d bo no.


Bi 9. C s liu phn nh tnh hnh tiu th sn phm
ca mt cng ty qua 4 nm nh sau :
34

Thng
1
2
3
4
5
6

Ch s
thi v
1,2
1,3
1,3
1,1
0,8
0,7

Ch s
thi v
0,8
0,6
0,7
1
1,1
1,4

Thng
7
8
9
10
11
12

Bit phng trnh biu din xu hng ca mc tiu th


bnh qun qua cc nm l yt = 402 + 3t (n v: tn).
Hy d on mc tiu th ca cc thng trong nm th
nm.
Bi 10. Tnh trng tiu th trong 6 thng u nm 2009
ca mt cng ty nh sau:
Thng
Doanh thu
(triu ng)

1
450

2
495

3
518

4
563

5
600

6
612

a. D bo doanh thu thng 7 theo phng php trung


bnh trt c trng s vi k ly trung bnh l 3 thng v
trng s 0,2 ; 0,3 ; 0,5 (ln lt theo th t t xa nht
n gn nht).
b. So snh sai s tuyt i trung bnh ca phng php
d bo trn v phng php trung bnh trt vi n = 3.
Bi 11. Mt ca hng c s lng sn phm bn c
qua cc nm nh sau :
Nm

S sn

Nm

S sn
35

1
2
3
4

phm
tiu th
490
487
492
478

5
6
7
8

phm
tiu th
461
475
472
458

Hy d bo s lng hng bn c nm th 10 bng


phng php ngoi suy hm xu th.
Bi 12. C s liu d bo v doanh s bn thc th ca
mt ca hng nh sau (n v: triu ng) :
Tun
Doanh s bn
Doanh s
thc t
d bo
1
206
240
2
241
250
3
280
255
4
225
240
5
214
240
6
268
250
Tnh lch tuyt i trung bnh MAD, lch bnh
phng trung bnh MSE v phn trm sai s trung bnh
MPE.
Bi 13. C s liu v tnh hnh tiu th sa ti ca mt
cng ty nh sau (n v: nghn lt):
Thng
Lng
Thng
Lng
tiu th
tiu th
1
96
7
99
2
106
8
94
3
100
9
106
4
100
10
105
36

5
6

100
98

11
12

102
99

Gi thit mc d bo ca k u tin l 100 nghn lt.


Nu doanh nghip s dng phng php d bo san
bng hm s m gin n th doanh nghip nn chn h
s san bng = 0,2 hay = 0,3.
Bi 14. Cng ty bnh ngt Sunrise chuyn cung cp
bnh rn cho mt chui ca hng n. Cng ty thng
sn xut tha hoc thiu ht do d on sai. S liu di
y cho bit cu v s lng bnh trong bn tun va
qua. Bnh sn xut ra bn cho ngy k tip. V d:
Bnh lm ch nht bn cho ngy th Hai; bnh sn
xut th Hai bn cho ngy th 3 Cng ty ng ca
th 7, nn th 6 phi sn xut cung cp cho c th
By v Ch nht.
4 tun 3 tun 2
tun 1 tun
Th
2200
2400
2300
2400
trc
trc
trc
trc
Th ba 2000
2100
2200
2200
hai
Th t 2300
2400
2300
2500
Th
1800
1900
1800
2000
Th
1900
1800
2100
2000
nm
Th
su
Ch
2800
2700
3000
2900
by
a. D bo nhu cu hng ngy cho tun ny s dng
nht
phng php trung bnh di ng vi n=4
b. D bo nhu cu hng ngy cho tun ny s dng
phng php trung bnh di ng c trng s vi
h s m = 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 gim dn cho bn
tun va qua.

37

c. Sunrise ang c k hoch mua thm nguyn liu


sn xut bnh m. Nu nhu cu v bnh m
trong tun trc c d on l 22.000 , v
nhu cu thc t l 21.000 , Sunrise s phi a
ra mc cu d on cho tun ny l bao nhiu, s
dng phng php san bng hm s m vi =
0.1
d. Gi s vi mc cu d on cu c, mc cu
thc t tun ny l 22.500 bnh m. Vy mc
cu d on cho tun ti l bao nhiu?
Bi 15. Mt cng ty s dng mt phng php d bo
a ra mc cu d on cho mt sn phm. C mc
cu thc t v mc d on bng sau, s dng lch
tuyt i trung bnh (MAD) v tn hiu cnh bo nh
gi mc chnh xc ca phng php ny.
Thng 10
Thng 11
Thng 12
Thng 1
Thng 2
Thng 3

Mc thc Mc
700
660
t
bo
760
840
780
750
790
835
850
910
950
890

38

CHNG III
THIT K SN PHM
V HOCH NH CNG SUT
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. u im ca phng php thit k Tagushi l to ra
nhng sn phm rt bn v c gi tr s dng cao.
2. Mt sn phm c thit k tt l sn phm c kt cu
n gin, c gi tr s dng cao.
3. Nhc im ca tiu chun ha trong trong thit k
l d to ra s n iu, ngho nn chng loi, kiu
dng.
4. Thit k dch v phi c bit quan tm n cc yu
t to iu kin thun li cho qu trnh cung cp dch
v nh cnh quan, mi trng,
5. Khi thit k cc sn phm cng nghip ngi ta
thng s dng phng php thit k ng thi CE.

39

6. Khi la chn phng n thit k cng sut, nh qun


tr cn cn c vo yu t chi ph a ra quyt
inh.
7. Qui trnh sn xut phi ph hp vi tnh cht ca sn
phm.
8. Thit k sn phm l mt hot ng tch ri hot
ng marketing, da trn vic nghin cu cc tnh
nng cn thit ca sn phm.
9. Cng sut ca mt nh my l s lng sn phm sn
xut ra trong mt nm.
10. B tr mt bng my mc thit b l mt yu t quan
trng nh hng n cng sut.
II. Cu hi la chn p n ng nht
1. Thit k sn phm mi KHNG phi l mt hot
ng nhm:
A. i mi v mt hnh thc ca sn phm.
B. i mi v cht lng sn phm.
C. i mi v t duy qun l.
D. i mi kt cu, mu sc ca sn phm.
2. Nguyn tc no sau y KHNG phi l nguyn tc
c bn ca thit k sn phm:
A. Ngi tiu dng c th d dng nhn bit c sn
phm.
B. Ngi tiu dng ch s dng c sn phm khi
c hng dn ca nh sn xut.
40

C. Ngi tiu dng c th s dng sn phm m


khng cn phi c hng dn s dng (hoc ch
dn khng ng k) ca nh sn xut.
D. Ngi tiu dng hiu c sn phm.
3. Khi thit k sn phm nh sn xut cn lu n
nhng c tnh no sau y:
A. Tnh ph hp vi nhu cu khch hng.
B. Tnh thm m.
C. bn.
D. Tt c cc c tnh k trn.
4. Cng sut l:
A. Khi lng sn xut ti a m thit b c th thc
hin c trong nhng iu kin thit k.
B. Khi lng sn xut ti a m doanh nghip mong
mun c th t c trong nhng iu kin c
th.
C. Khi lng sn phm c sn xut ra trong mt
n v thi gian.
D. Kh nng sn xut ca my mc thit b v dy
chuyn cng ngh ca doanh nghip trong mt
n v thi gian.
5. Cng sut thit k l:
A. Cng sut ti a m doanh nghip c th thc hin
c trong nhng iu kin thit k.

41

B. Tng u ra ti a m doanh nghip mong mun


c th t c trong nhng iu kin c th v c
cu sn phm, dch v .
C. Cng sut mong mun ca cc doanh nghip.
D. Kh nng sn xut ca my mc thit b v dy
chuyn cng ngh ca doanh nghip trong mt
n v thi gian.
6. Cng sut hiu qu l:
A. Cng sut ti a m doanh nghip c th thc hin
c trong nhng iu kin thit k.
B. Cng sut ti a m doanh nghip mong mun c
th t c trong nhng iu kin c th.
C. Cng sut mong mun ca cc doanh nghip.
D. Kh nng sn xut ca my mc thit b v dy
chuyn cng ngh ca doanh nghip trong mt
n v thi gian.
7. Cng sut thc t l:
A. Cng sut ti a m doanh nghip c th thc hin
c trong nhng iu kin thit k.
B. Tng u ra ti a m doanh nghip mong mun
c th t c trong nhng iu kin c th v c
cu sn phm, dch v.
C. Sn lng thc t.
D. Kh nng sn xut ca my mc thit b v dy
chuyn cng ngh ca doanh nghip trong mt
n v thi gian.
42

8. Thit k sn phm da trn s i mi v cng ngh


l:
A. Thit k nhng sn phm hon ton mi.
B. Ci tin nhng sn phm c thnh sn phm mi.
C. C A v B u ng.
D. C A v B u sai.
9. Ch s cng sut thc t/cng sut thit k cho bit:
A. Mc hiu qu ca cng sut thit k.
B. Mc s dng cng sut thit k.
C. Mc hiu qu ca cng sut thc t.
D. Mc s dng ca cng sut hiu qu.
10. Ch s cng sut thc t/cng sut hiu qu cho bit.
A. Mc hiu qu ca cng sut thit k.
B. Mc s dng cng sut thit k.
C. Mc hiu qu ca cng sut thc t.
D. Mc s dng ca cng sut hiu qu.
11. Mc tiu no sau y KHNG c xem l mc tiu
ca thit k sn phm
A. Nng cao cht lng sn phm.
B. Thit k mt sn phm hon ton ph hp vi nhu
cu th trng, khng quan tm n nng lc sn
xut ca doanh nghip.

43

C. Thit k mt sn phm ph hp vi nhu cu th


trng ng thi c xt n nng lc sn xut ca
doanh nghip.
D. Thit k sn phm phi lm sao cho b phn sn
xut phi d dng trong lp k hoch sn xut.
12. Thit k theo phng php CAD l:
a. Cch thit k cc sn phm (linh kin) c bn
cao, c sc chu ng tt trc nhng thay i
lin tc ca mi trng.
b. Thit k sn phm vi vic ng dng cng ngh
thng tin vo khu tnh ton v ha
c. Thit k vi vic ng dng cng ngh thng tin
trong thc hin mu th.
d. Kiu thit k m trong khu thit k c chia
nh thnh nhiu module.
13. Mt s nguyn tc c bn trong thit k sn phm
dch v:
a. Thit k dch v ch yu da vo cc yu t vt
th.
b. H thng s ngng hot ng khi c cc s c
ngoi mun.
c. m bo c tnh thng nht, ng b; thn
thin vi khch hng.
d. Hn ch ti a s tham gia ca khch hng.
14. Tnh v hnh ca sn phm dch v i hi thit k
sn phm dch v nn tp trung vo:
44

A. Cnh quan mi trng xung quanh.


B. Cc yu t hu hnh trong sn phm dch v .
C. Trang b my mc thit b hin i.
D. C 3 trn u ng.
15. Tnh cht ng thi gia sn xut v tiu th ca
sn phm dch v i hi thit k sn phm dch v
nn tp trung vo:
A. Thit k qu trnh cung cp dch v.
B. Mi quan h vi khch hng.
C. o to i ng nhn vin.
D. C 3 trn u ng.
16. Tnh cht khng lu tr c ca sn phm dch v
i hi thit k sn phm dch v nn tp trung vo:
A. Thit k cng sut dch v.
B. o to nhn vin.
C. Cc yu t v hnh.
D. C 3 trn u ng.
17. Ma trn trin khai chc nng QFD KHNG cho
chng ta bit thng tin:
A. Mc cnh tranh ca doanh nghip so vi i th
cnh tranh.
B. Mc p ng nhu cu khch hng ca doanh
nghip so vi i th cnh tranh.
C. Trnh k thut ca doanh nghip trong vic p
ng nhu cu khch hng.
45

D. Mi quan h gia khch hng v doanh nghip.


18. xy dng c ma trn QFD, chng ta KHNG
cn c thng tin g:
A. Cc yu cu ca khch hng.
B.Cc yu cu k thut thit k ra sn phm.
C.Cc thng tin v i th cnh tranh.
D. Xu hng pht trin v khoa hc cng ngh.
19. Kh khn trong vic trin khai ma trn QFD l:
A. Xc nh trng s v tm quan trng ca cc yu
cu ca khch hng.
B. nh gi mi quan h gia cc yu t k thut
to ra sn phm.
C. Xc nh cc thng tin ca i th cnh tranh .
D. Xc nh mi tng quan gia cc yu cu ca
khch hng vi nng lc sn xut ca doanh
nghip.
20. Thit k sn phm t yu cu phi p ng c
tiu ch no trong cc tiu ch:
A. Chi ph sn xut sn phm thp.
B. C kh nng p ng c yu cu ca ngi s
dng.
C. C nhng tnh nng c bit so vi nhng sn phm
hin c.
D. Tt c cc tiu ch trn.
21. Khi la chn cng ngh sn xut cn ch trng n
46

A. Sn lng sn phm sn xut.


B. Mc thay i v nhu cu sn phm.
C. C phng n A v B.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
22. Khi tnh ton la chn cng sut ngi ta thng s
dng phng php
A. Phn tch im ha vn.
B. Phng php cy quyt nh.
C. C hai phng php trn.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
23. Qu trnh pht trin kin phn hi ca khch hng
v sn phm thng qua 4 giai on: (1) chuyn ha
cc yu cu ca khch hng thnh yu cu i vi
sn phm, (2) t chc thc hin, (3) phn tch, (4) thu
thp, Th t no sau l ng nht:
A. 1-2-3-4

B. 1-3-2-4

C. 2-3-4-1

D. 4-3-1-

2
24. Khi dch v c mc tip xc vi khch hng cng
cao th chng ta nn thit k sn phm dch v tp
trung vo:
A. Tnh c bit ha.
B. Tnh tiu chun ha.
C. Va mang tnh c bit ha va mang tnh tiu
chun ha.
D. Cc phng n trn u cha chnh xc.
47

25. Khi cng sut hiu qu cao c ngha l :


A. Trnh qun tr cng sut tt.
B. Trnh qun tr cng sut thp.
C. Mc s dng cng sut cao.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
26. la chn cng sut thch hp cn cn c vo:
A. Yu cu ca th trng v sn phm.
B. Kh nng cung cp cc yu t u vo.
C. Kh nng t chc iu hnh sn xut.
D. Tt c cc phng n trn.
27. Trnh t hoch nh cng sut trong doanh nghip l
1) c tnh nhu cu sn phm, 2) Tin hnh so snh
gia nhu cu sn phm vi cng sut, 3) nh gi
cc ch tiu ti chnh, 4) xy dng cc phng n
cng sut khc nhau, 5) nh gi cng sut hin c
ca DN, 6) La chn phng n k hoch cng sut
A. 123456
152436

B.

C. 543216
512346

D.

28. thit k c cng sut dch v, doanh nghip cn


tp trung vo nng cao cht lng ca cng tc :
A. D bo nhu cu.
B. B tr nh xng.
C. Mua sm my mc hin i.
48

D. Mua sm my mc c cng sut ln.


29. i vi cc doanh nghip sn xut c tnh cht thi
v, hoch nh cng sut hp l th DN cn phi
tp trung vo :
A. Tm ra nhng sn phm, dch v b sung ph hp
vi nhu cu ca tng thi k khc nhau ng thi
ph hp vi nng lc sn xut ca doanh nghip.
B. Tm ra nhng sn phm dch v ph hp vi nhu
cu th trng.
C. Tm ra c phng thc sn xut to ra cng
nhiu sn phm cng tt.
D. My mc thit b hin i.
30. thit k mt ngi nh theo phng php thit k
module, chng ta c th phn thnh cc loi module
thit k nh th no?
A. Module thit k kiu dng ngi nh, module thit
k h thng in nc, module thit k ni tht.
B. Module thit k nh bp, module thit k h
thng in nc, module thit k ni tht.
C. Module thit k kiu dng ngi nh, module thit
k h thng in nc, module thit k phng
khch.
D. Module thit k ni tht, module thit k nh bp,
module thit k phng ng.
B. PHN BI TP
I. Cc phng php v cng thc s dng
49

I.1. nh gi cng sut


Mc hiu qu = Cng sut thc t/Cng sut hiu qu
Mc s dng = Cng sut thc t/Cng sut thit
k
I.2. Phng php hoch nh cng sut
Phng php im ha vn : TC = FC + VC
Phng php cy quyt nh
II. Bi tp
II.1. Bi gii mu
Bi 1. Mt nh qun tr ang la chn nn mua 1, 2 hay
3 my phc v cho vic sn xut trong thi gian ti.
Chi ph c nh v sn lng ng vi s lng my
c cho trong bng sau :
S lng Tng chi ph c nh
my
hng nm (USD)
1
9.600
2
15.000
3
20.000

Sn lng
(sn phm)
0 300
301 600
601 900

Bit chi ph bin i n v l 10$/ sn phm v gi bn


l 40$/ sn phm
a. Xc nh im ha vn cho tng la chn.
b. Lng cu k hoch hng nm vo khong 580 cho
n 660 sn phm. La chn phng n ti u cho
doanh nghip.
Bi gii:
a. im ha vn i vi tng trng hp
50

- Mua 1 my:

Q1

9600
320 (sn phm)
40 10

Q 1 khng nm trong khong sn lng u ra tng ng,


vy khng c im ha vn
- Mua 2 my:

Q2

15000
500
40 10

(sn phm)

- Mua 3 my:

Q3

20000
666,67 (sn phm)
40 10

b. So snh lng cu k hoch vi hai khong u ra c


im ha vn, ta s thy khong u ra t 301 n 600
vi im ha vn l 500 s l hp l hn, c ngha l
ngay c khi lng cu nm cn di trong khong
580-660 th vn cao hn im ha vn 500 v do
mang li li nhun. i vi khong u ra 601 -900 th
ngc li, k c khi lng cu k hoch c nm cn
trn th sn lng u ra vn thp hn im ha vn
666,67, v sn xut s khng c li nhun. Do vy,
doanh nghip nn chn mua hai my.
Bi 2. Mt nh qun tr phi quyt nh xem nn mua
loi thit b A hay B. Mi thit b Loi A tr gi $15,000,
v Loi B l $11,000. Thit b c th hot ng 8 gi
trong mt ngy, 250 ngy trong mt nm.
C hai loi my u c th c s dng tin hnh
phn tch hai mu ha hc, C1 v C2. Nhu cu dch v
hng nm v thi gian cn phn tch c cho trong
51

bng sau. Nn mua loi thit b no v vi s lng l


bao nhiu chi ph l thp nht?.
Mu

Nhu cu
hng nm

C1
C2

1.200
900

Thi gian phn tch


mt mu (gi)
A
B
1
2
3
2

Bi gii:
Tng thi gian phn tch hai mu ha hc
Thi gian=nhu cu hng nm x thi gian phn tch tng
mu
Mu
C1
C2
Tng

Thi gian phn tch (gi)


A
B
1.200
2.400
2.700
1.800
3.900
4.200

Tng thi gian hot ng ca mi thit b trong nm l


8 gi/ngy x 250ngy = 2.000 gi
p ng c nhu cu phn tch mu hng nm, cng
ty cn mua 2 my loi A hoc 3 my loi B.
Chi ph mua hai my loi A = 15.000 x 2 = 30.000
(USD)
Chi ph mua ba my loi B = 11.000 x 3 = 33.000 (USD)
Nh vy doanh nghip nn chn phng n mua hai
my loi A.
II.2. Mt s bi tp
52

Bi 1. Mt nh my c cng sut thit k l 50 sn


phm/ ngy, cng sut hiu qu l 40 sn phm/ ngy v
cng sut thc t l 36 sn phm/ ngy. Xc nh
a. Mc hiu qu ca cng sut.
b. Mc s dng cng sut.
c. Nhn xt v trnh qun l v s dng cng
sut ca doanh nghip.
Bi 2. Mt nh qun tr ang la chn nn mua 1, 2 hay
3 my phc v cho vic sn xut trong thi gian ti.
Chi ph c nh v s lng d kin sn xut ng vi s
lng my c cho trong bng sau :
S lng Tng chi ph c
my
nh hng nm
1
9600
2
15000
3
20000

Sn lng
u ra
0 350
350 650
650 900

Bit chi ph bin i n v l 10$/ sn phm v gi bn


l 40$/ sn phm.
a. Xc nh im ha vn tng ng vi tng phng n
la chn.
b. Nu nhu cu hng nm ca doanh nghip l 350 sn
phm doanh nghip nn chn phng n no?
Bi 3. Mt cng ty d nh thu mt dy chuyn cng
ngh mi sn xut sn phm p ng nhu cu nhn
dp Noel 2009. Chi ph thu dy chuyn 1 thng l
6000$, chi ph bin i n v l 2$/ sn phm v gi
bn ca sn phm ny l 7$/ sn phm.
53

a. Nu trong thng, cng ty sn xut c 1000 sn


phm th li nhun thu c l bao nhiu?
b. Nu cng ty mun t mc li nhun trong thng l
4000$ th phi sn xut vi s lng bao nhiu?
Bi 4. Nh qun tr ca mt cng ty ang xem xt 2
phng n la chn l nn mua hay t sn xut mt loi
sn phm phc v cho dp Tt. Chi ph ca tng phng
n c cho bng sau :

Chi ph c nh hng nm ($)


Chi ph bin i n v ($)

PHNG N
T lm
Mua
150.000
0
60
80

Doanh nghip nn la chn phng n no nu doanh


nghip mun sn xut 12000 sn phm.
Bi 5. Mt rp ht c cng sut thit k l 200 ch ngi/
bui chiu, cng sut thc t l 80 ch ngi/ bui chiu,
cng sut hiu qu l 100 ch ngi/ bui chiu. Xc nh
mc s dng v mc hiu qu ca cng sut.
Bi 6. Mt cng ty ang nghin cu cc phng n m
rng sn xut, c 3 phng n c a ra:
S1: Xy dng nh my ln (cng sut 30000T/nm).
S2: Xy dng nh my va (cng sut 15000T/nm).
S3: Gi nguyn hin trng.
Cc s liu v li nhun tng thm hng nm (n v:10 3
USD) tng ng vi tnh hnh th trng v xc sut xy
ra cc trng thi th trng c d tnh nh trong bng:
Phng n

E1

E2
54

cng sut
S1
S2
S3
Xc sut

Th trng tt
80
50
0
0.4

Th trng xu
-60
-10
0
0.6

La chn phng n ti u.
III. Bi tp tnh hung
1. Ikea thit k v chnh sch gi c
Nh bn l dng gia nh Thy in ny chim u
th trn th trng ca 32 nc, v hin nay ang tin
mnh vo th trng Bc M. Chnh sch chin lc ca
cng ty chnh l gii thiu sn phm ca mnh vi mc
gi khng qu t, ng thi h lun c xu hng h gi
thnh sn phm.
Ikea bn sn phm gia nh vi gi r, thng thp hn
t 30-50% so vi gi ca i th cnh tranh, nhng sn
phm ca h khng phi khng c cht lng. Trong khi
gi sn phm ca c,.c cng ty khc thng c khuynh
hng tng dn ln, th Ikea li gim gi bn l ca mnh
xung khong 20% trong vng 4 nm qua. Ikea, qu
trnh gim chi ph bt u t lc c khi nim v sn
phm mi v tip tc gim i trong qu trnh sn xut.V
d nh gi ca chic gh Poang kiu c in gim t
149 la nm 2000 xung cn 99 la nm 2001, v
hin nay ch cn 79 la. Ikea mong i rng vi mc
gi gim nh th ny s tng doanh s bn gh Poang
ln khong t 30 n 50%.
55

Cu chm ngn trong kinh doanh ca Ikea l mc gi


thp nhng thc s c ngha. iu ny c ngha l d
cc sn phm ca cng ty c bn vi gi khng cao
nhng cng khng to cho khch hng cm gic r rm.
Vic hng ti s cn bng ny l yu cu tin quyt
ca cc chuyn gia thit k, sn xut v phn phi sn
phm. Ikea cng thc hin vi mt cch hon ton
khc bit vi bt k i th no. Di y l minh ha
cch m Ikea thit k, sn xut v phn phi nhng
sn phm c ton th gii mong i v n nhn.
Chic tch Trof l mt trong nhng sn phm ph bin
nht ca Ikea. Cu chuyn v chic tch ny l mt v d
in hnh v vic Ikea hot ng nh th no, t
tng sng to ca nhng ngi cng s n vic sn
xut v bn chic tch ra th trng. cng l cu
chuyn v nhu cu m tt c khch hng chng ta t ra
cho Ikea. Gi ca chic tch ny hin nhin l thp,
nhng hi t tt c cc yu cu khc bao gm chc
nng, thit k kiu dng, iu kin v mi trng v vic
m bo chc chn rng chic tch c sn xut ra
di iu kin lm vic c th chp nhn c. C
khch hng v nhng ngi cng s c th an tm v tin
tng vo Ikea.
Bc 1: La chn gi
i khi mc gi thp c hnh thnh ngay t nhng
tng u tin.
ng sau mt sn phm bao gi cng bao gm nhng
nh thit k, nh sn xut sn phm v nhn vin phng
vt t, cng ngi tho lun v thit k, cht liu, v
56

nhng nh cung cp ph hp. Mi ngi u ng gp


nhng kin thc chuyn mn ring ca mnh. Chng hn
nh nhn vin phng vt t s lin lc vi cc nh cung
cp nguyn liu khp ni trn th gii thng qua cc
vn phng dch v thng mi ca Ikea xc nh xem
ai c th cung cp nguyn liu c cht lng tt nht vi
mc gi hp l v cung cp thi im thch hp?
Khi Pia Eldin Lindstn-ngi qun l sn xut c
giao nhim v lm ra chic tch mi 5 nm trc y, c
cn c giao nh gi hp l cho chic tch.V cui
cng, chic tch Trof c cc gi thp 5 kronor Thy
in ra i. Mc gi ny tht s ng kinh ngc.
sn xut ra mt chic tch ph hp vi mc gi
nh, Pia v cc cng s ca c phi xem xt n yu
cu v nguyn liu, mu sc v thit k. Chng hn nh
chic tch s c mu xanh, xanh da tri, vng hay trng
v nhng mu ny s r hn nhng gam mu m khc,
v d nh mu .
Bc 2: La chn nh sn xut
La chn nh cung cp v b phn mua hng
Nhim v sn xut sn phm khng bao gi kt thc.
Lm vic vi nh cung cp, Ikea quyt nh chn
chic tch c kiu dng thp v tay cm thit k khc vi
dng thng thng, do vic xp chic tch s hiu
qu hn, tit kim c ch cho vn chuyn, lu kho,
trng by ti ca hng, v cui cng l ch trong t chn
ca mi gia nh khch hng.
Nh cung cp, l mt nh my Romania, hp tc
vi Ikea trong vng 15 nm. Mi quan h lu di ny
57

gip hai bn xy dng ngun kin thc v nhu cu v k


vng rt phong ph. l l do ti sao Ikea li hp tc
vi cc nh cung cp trong qu trnh sn xut sn phm.
Trng hp ca chic tch Trof vi kch c mi
gip tit kim ch trong qu trnh nung, do tit kim
chi ph v thi gian ng k.
Ikea cng c nhng cam kt thng nht iu kin lm
vic v mi trng vi cc nh cung cp, gm c vn
v sc khe v an ton ti ni lm vic, cm khng s
dng lao ng tr em. Vic thc hin cam kt ny c
phi hp ti cc vn phng dch v thng mi ton cu
ca Ikea. Nhiu nh cung cp t yu cu, v mt s
cn li ang c nhng ci tin ph hp. Ikea cn lm
vic vi cc cng ty kim tra cht lng sn phm bn
ngoi m bo cht lng ca Ikea v cc nh cung
cp, cng nh vic thc hin cam kt nu trn.
Mc gi thp ca sn phm l yu t ti quan trng
trong Tm nhn ca Ikea i vi vic to lp cuc sng
hng ngy tt p hn cho nhiu ngi. cng chnh
l l do ti sao Ikea khng ngng gim chi ph bng cch
tit kim nguyn vt liu v s dng nhng vt liu thn
thin vi mi trng.
Bc 3: Thit k sn phm
Vi mc gi ch nh v tm c nh sn xut, Ikea
phi quyt nh chn nh thit k v mu thit k ph
hp cho sn phm. Nh thit k nghip d c th gi
thit k ti Ikea bng cch vit mt bn gii thiu ngn,
gii thch gi c, chc nng sn phm, nguyn liu s
dng v bn ca cht liu. Nh thit k sau s gi
58

bn gii thiu n i nh thit k ca Ikea, chnh sa


thit k cho ti khi ph hp v c chn tin hnh
sn xut. Nh thit k mun sn phm ging nh con
dao nhp ca Thy s - c chc nng tuyt vi vi mc
chi ph ti thiu.
Bc 4: Vn chuyn
Phn phi v vn chuyn l cng vic ht sc quan
trng, gp phn ng k trong qu trnh h gi thnh ca
Ikea. Ikea lun c gng giao ng s lng ti ng ca
hng vo ng thi gian quy nh. H tnh ton chnh
xc cu v hng ha v m bo vic giao hng t hiu
qu.
Mi khay ng 2024 chic tch, c vn chuyn bng
ng tu ha, ng b hay ng bin t Romania
n cc trung tm phn phi sn phm ca Ikea trn ton
th gii. Qu trnh vn chuyn c nh hng ln ti mi
trng, nhng Ikea lun c gng gim thiu cc tc
ng .
Nhiu sn phm ca Ikea rt cng knh, nh bn, gh,
nn Ikea lun hng ti khi nim Phng, sao cho
hng ha c th c xp vo trong khoang hng d
dng hay xp va vo trong t. tng ny gip
gim ng k chi ph vn chuyn bng cch ti a ha
ch s dng trong mi container.
Bc 5: Bn hng
Ikea c bn c ni tht t tin. Trong mt ca hng
truyn thng, h trng by nhng sn phm sang trng
v tin nghi thu ht khch hng, sau a ra nhiu
u i nh c th mua tr gp vi li thp... Nhng
59

duy tr chnh sch gi c lun thp, Ikea cn phi bn


ni tht v nhng sn phm khc, nh tch chn... khu
vc khng cn c ngi bn hng. Cng ty cng t
khch hng lp rp ni tht ca mnh. i khi, khch
hng cng t ch v nh nu h mun. Nhng vic
ny cng gip gim chi ph nhn vin v ph dch v,
gp phn vo vic h gi thnh sn phm. ng thi,
to s khc bit vi cc cng ty khc, Ikea cng xy
dng mt th gii ring bit trong mi ca hng ca
mnh, chng hn nh lng khung cnh mt cng vin
trong ca hng ni tht.
Nhng chic tch Trof c ng trong cc khay khi
vn chuyn ti cc ca hng Ikea. Bao b ng gi trong
qu trnh vn chuyn c thu li ti ch s dng.
Gi hng c gn trn mi chic tch ti ni sn
xut. Vic trng by trong ca hng cng rt quan trng.
N khng ch l cu hi s trng by tch chn v cc
sn phm khc nh th no, m cn l vic lm sao
mang ti mt khng gian y cm hng trong ca hng.
Khch hng cng t ng gp vo gi thnh thp bng
cch t la chn v ly sn phm trn gi hng, mang
chng v nh, s dng nhng hng dn km theo t
lp rp sn phm. Khch hng cng c th chn la sn
phm t catalogue ca Ikea, trong c in ti 34 loi
ngn ng khc nhau.
Khi bn bc vo ca hng ca Ikea l bn bc vo
khng gian mang m phong cch Thy in. iu lm
bn ch u tin chnh l cc phng tin chm sc tr
em ca Ikea. Cn nu bn i, c mn tht vin
truyn thng ca Thy in v bnh m. Khng gian
60

trong mi ca hng Ikea hng dn khch hng i theo


li i nh sn, trn c nhiu mu nh thc, c
bi tr ni tht v khch hng c th vo ngi th. Quy
thng tin cung cp li khuyn v vic trang tr nh ca.
Nhng tm thip nhiu mu sc cng a ra nhiu la
chn cho vic s dng sn phm.
Nhng n tng nht vn l gi c. Nhng sn phm c
mc gi thp c gi l sn phm t ph, v gi ca
chng c gn trn tm ba mu vng. Bn cnh ,
khch hng cng c th tm thy cc sn phm thay th
khc c gi t hn v kiu dng p hn.
Cc mu trang tr nh gi cho khch hng c nhng
tng tht hay v c o trang tr cho ngi nh ca
mnh. Cng tn kh nhiu thi gian khch hng tham
quan ht sn phm, nhng chc chn rng, khi ra ti
quy tnh tin, khch hng c thi gian la chn
k nhng th m h mua.
Cc sn phm ca Ikea nu ln nt c trng ca i
sng hin i: l khng cn phi bt mnh mua nhng
sn phm khng p trong khi bn vn c th la chn
v mua c nhng sn phm kiu cch p hn vi
mc gi tng ng. Nu bn c th t la chn c
sn phm mnh mong mun, bn s cm thy t ch
trong cuc sng ca mnh hn. V khi hnh phc l vic
ly nhng gi hng phng t trn gi xung, ng xp
hng thanh ton, mang v nh v dnh hng gi ng
h t tay mnh lp mt ci t nh bp, th l iu
m 260 triu khch hng ca Ikea mong mun lm mi
nm.
61

Cu hi:
1. Nhng u tin cnh tranh ca Ikea l g?
2. Hy miu t qu trnh sn xut ra mt sn phm
mi ca Ikea
3. Nhng c im no khc trong tng ca Ikea
(ngoi qu trnh thit k) ng gp vo vic to
gi tr khng ng cho khch hng ca h?
4. u l nhng tiu ch quan trng trong vic la
chn mt v tr lm ca hng ca Ikea?
2. Cng ty Brightco
Cng ty Brightco chuyn sn xut cc sn phm bin
bo hiu giao thng ng cao tc, ng st v ng
bin. Cng ty va chm dt vic sn xut mt dng sn
phm nn hin cha s dng ht nng lc sn xut.
Cng ty c th pht trin mt hoc hai sn phm thay
th: hoc l b sn phm bin bo hiu ng bin
bn thng qua mt s nh phn phi cc sn phm
ng bin hoc l bin bo hiu phn quang hnh tam
gic dnh cho ng cao tc v bn bun cho nhiu
thng nhn.
Theo Brightco, c 20% kh nng b sn phm bo hiu
ng bin khng th thnh cng trn th trng v v
th tng ny c th b loi b. Nu vic pht trin sn
phm ny c c hi thnh cng, vi kh nng khong
30%, th cng ty c th bn tng sn phm ny cho
mt cng ty vi gi $50 000. D tnh chi ph cho d n
pht trin sn phm ny l $20 000 v nu thnh cng,
d n sn xut sn phm s bt u c trin khai. Hai
62

quy trnh A v B c xem xt. Quy trnh A l mt dy


chuyn sn xut t ng ha hon ton v quy trnh B l
mt h thng b tr thit b theo sn phm hng ring l.
S khc bit gia doanh thu v chi ph sn xut ca cc
quy trnh ny ti ba mc chp nhn ca th trng i
vi sn phm nh sau:
Mc chp nhn ca th trng
Cao (P = Trung bnh (P Thp (P =
0.3)
= 0.4)
0.3)
Quy trnh A

$1 500 000

$600 000

$500 000

Quy trnh B

$1 000 000

$700 000

$400 000

Sn phm bo hiu ng cao tc c ba kch bn pht


trin: thnh cng 70%, t thnh cng 20%, khng thnh
cng - 10%. Nu sn phm khng th thnh cng,
tng ng nhin cng b loi b. Nu d n pht trin
c c hi thnh cng d hn ch, sn phm ny c th
c sn xut trn dy chuyn trang thit b sn xut v
a ra th trng da vo h thng knh marketing ca
cng ty, hoc l tng sn phm c th bn cho mt
cng ty vi mc gi $100.000 (kh nng khong 60%).
Nu dng sn phm ny c sn xut v a ra th
trng, s khc bit gia doanh thu v chi ph sn xut
ti hai mc chp nhn ca th trng c d tnh
nh sau:
Mc chp nhn ca th trng
Trung bnh (Kh nng Thp (P = 0.3)
- P = 0.4)
63

Quy
A

trnh

$600 000

$500 000

Quy trnh B

$700 000

$400 000

Nu d n pht trin sn phm thnh cng, cc thng


nhn bn bun chp nhn mt hp ng mua di hn
cho mi sn phm bo hiu ng cao tc ca Brightco.
Hai quy trnh sn xut thay th c xem xt vi d tnh
khc nhau v doanh thu v chi ph sn xut ti hai mc
sinh li:
Mc sinh li t sn xut
Sinh li cao

Sinh li thp

Gi tr

Kh
nng (P)

Gi tr

Kh
nng (P)

Quy
trnh X

$800 000

0.5

$600 000

0.5

Quy
trnh Y

$1 100
000

0.3

$400 000

0.7

Chi ph d tnh cho d n pht trin sn phm bo hiu


phn quang hnh tam gic l $300 000 v chi ph cho
quy trnh sn xut d tnh khong $150 000.
Bi tp:
1. Miu t bn cht vn ca Brightco. Nhng vn
no cn quyt nh? iu g l cu trc tng quan ca
vic ra quyt nh?
64

2. Nhng phn tch k thut no ph hp nht phn


tch quyt nh ny?
3. Phn tch vn ca Brightco v xut gii php
hnh ng.
4. Nu tun theo xut cu hi s 3, Brightco phi
i mt vi nhng ri ro no.

65

CHNG IV
T CHC SN XUT
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. Mc ch ca t chc sn xut l nhm gim ti a
chi ph sn xut cho doanh nghip.
2. Khi la chn v tr sn xut, tiu ch c u tin s
mt l v tr sn xut phi gn vi ngun cung cp
nguyn vt liu.
3. La chn v tr sn xut theo phng php trng s
gin n, doanh nghip cn xc nh c cc trng
s th hin mc nh hng ca cc nhn t n la
chn v tr sn xut.
4. Mc ch ca b tr sn xut trong doanh nghip l
nhm tng hiu qu s dng cc ngun lc ca doanh
nghip.
5. Thi gian chu k l tng thi gian m mi ni lm
vic phi thc hin tp hp cc cng vic to ra
c mt sn phm u ra.
6. B tr sn xut theo qu trnh c u im l h thng
sn xut linh hot, tnh c lp trong sn xut cao tuy
nhin chi ph sn xut trn mt n v sn phm
tng i cao.
7. Phng php biu GANTT c s dng lp k
hoch v iu qu trnh sn xut.
66

8. Phng php CPM cho php xc nh kh nng hon


thnh d n trong mt khong thi gian cho trc.
9. Mc ch ca phng php t chc sn xut Just in
Time (JIT) l nhm cung cp u vo cho cc cng
on sn xut vo ng lc cn n.
10. Sn xut tinh gn Lean Manufacturing c s dng
rng ri trong cc ngnh cng nghip c qui trnh
nhn cng lp i lp li.
II. Cu hi la chn p n ng nht
1. Ni dung no di y khng thuc cng vic t
chc sn xut ti doanh nghip?
A. Chun b nguyn vt liu sn xut.
B. Hoch nh sn xut tng th.
C. Theo di tin thc hin lch trnh sn xut.
D. T chc thit k sn phm.
2. Mt gi nh quan trng trong tnh ton theo phng
php PERT l:
a. Thi gian thc hin cc cng vic tun theo lut
phn b m.
b. Thi gian thc hin cc cng vic tun theo lut
phn b Poisson.
c. Thi gian thc hin cc cng vic tun theo lut
phn b chun.
d. Thi gian thc hin cc cng vic c xc nh
trc.
67

3. Mi cng vic trong s mng li c biu din


bng
A. Mt mi tn ch hng.
B. Mt vng trn.
C. Kt hp A v B.
D. A hoc B.
4. di ng ti hn trong phng php PERT c
xc nh trn c s
A. Thi gian lc quan ca mi cng vic.
B. Thi gian thc t d kin ca mi cng vic.
C. Thi gian hin thc nht ca mi cng vic.
D. Thi gian bi quan ca mi cng vic.
5. c im ca loi hnh sn xut hng lot :
A. S dng my mc thit b vn nng.
B. p dng nguyn tc t chc sn xut cng ngh.
C. C a v b u ng.
D. C a v b u sai.
6. c im ca loi hnh sn xut n chic :
A. S dng my mc thit b lp t theo dy
chuyn.
B. p dng nguyn tc t chc sn xut cng ngh.
C. C a v b u ng.
D. C a v b u sai.
68

7. c im ca loi hnh sn xut hng khi:


A. S dng my mc thit b chuyn dng.
B. p dng nguyn tc t chc sn xut cng ngh.
C. C a v b u ng.
D. C a v b u sai.
8. Cng vic no di y khng phi l cng vic t
chc sn xut
A. Phn b thit b sn xut.
B. La chn cng ngh sn xut.
C. La chn v tr sn xut.
D. Hoch nh k hoch sn xut.
9. S ch lm vic ti thiu ca dy chuyn sn xut
c xc nh thng qua:
A. Tng thi gian thc hin cc cng vic sn
xut sn phm v thi gian chu k ca dy
chuyn.
B. Tng thi gian cn thit gia cng mt lot sn
phm v nhp sn xut ca dy chuyn.
C. Tng thi gian cn thit gia cng mt sn phm.
D. Nng sut ca dy chuyn.
10. Phng php no t dng xc nh v tr sn xut:
A. Phng php xp hng.
B. Phng php so snh chi ph vn ti.
C. Phng php phn tch hi quy.
69

D. Phng php xc nh trng tm.


11. Cc yu t no t nh hng ti quyt nh la chn
v tr sn xut?
A. Th trng cung ng.
B. Th trng tiu dng.
C. Th trng cng ngh.
D. Th trng lao ng.
12. Trng hp no di y cn phn b v sp xp li
thit b?
A. Hiu qu sn xut km.
B. Tai nn lao ng.
C. Thiu ht lao ng.
D. Trong tt c cc trng hp.
13. Chu trnh c bn la chn v tr sn xut (1: Xc
nh mc tiu v tiu ch la chn, 2: xy dng cc
phng n la chn, 3: Xc nh nhng yu cu c
bn v th trng, 4: nh gi cc phng n v la
chn phng n ti u)
A. 1324

C. 1342

B. 1234

D. 3124

14. c im ca b tr sn xut theo qu trnh l:


A. My mc thit b c nhm theo chc nng
B. My mc thit b c nhm theo th t thc
hin cng vic
70

C. My mc thit b c tp hp ti mt a im
tin hnh thc hin cng vic ti v tr .
D. My mc, thit b c nhm vo mt t bo.
15. c im ca b tr sn xut theo sn phm l:
A. My mc thit b c nhm theo chc nng.
B. My mc thit b c nhm theo th t thc
hin cng vic.
C. My mc thit b c tp hp ti mt a im
tin hnh thc hin cng vic ti v tr .
D. My mc, thit b c nhm vo mt t bo.
16. c th xy dng c s Gantt, chng ta cn
c nhng thng tin g:
A. Thi gian thc hin cc cng vic v th t thc
hin cc cng vic.
B. Thi gian thc hin cc cng vic v thi gian d
tr mi cng vic.
C. Thi gian d tr mi cng vic v th t thc
hin cc cng vic.
D. Thi gian d tr mi cng vic v thi gian ch
ca cng vic.
17. Phng php CPM c biu din theo AOA c c
im g?
A. Cc cng vic c biu din nm trn mi tn
ch hng.
B. Cc cng vic c biu din trong cc vng trn
71

C. Cc s kin bt u v kt thc cng vic khng


c th hin r.
D. Khng thy c mi quan h gia cc cng vic
vi nhau.
18. Phng php CPM c biu din theo AON c c
im g?
A. Cc cng vic c biu din nm trn mi tn
ch hng.
B. Cc cng vic c biu din trong cc vng
trn.
C. Cc s kin bt u v kt thc cng vic c
th hin r.
D. Khng thy c mi quan h gia cc cng vic
vi nhau.
19. Mt trong nhng im cn lu khi la chn v tr
sn xut
A. V tr p, gn khu trung tm.
B. Khu vc c ngun lao ng di do, gi nhn
cng hp l.
C. Khu vc c dn tr cao.
D. C A v B.
20. Nu thi gian chu k ca dy chuyn ngn th chn g
ta c kt lun:
A. Nng sut ca dy chuyn thp.
B. Nng sut ca dy chuyn cao.
72

C. S lng my trn dy chuyn t.


D. Khng c kt lun g lin quan n nng sut ca
dy chuyn.
21. p dng nguyn tc u tin cng vic c thi gian
ln nht phi lu :
A. Thi gian thc hin mt nguyn cng khng
vt qu thi gian chu k ca dy chuyn.
B. Trnh t thc hin cng vic.
C. Nhng cng vic no c thi gian thc hin ln
nht th c sp xp vo mt ch lm vic c
lp.
D. C A v B.
22. a ra quyt nh cn i li dy chuyn sn xut,
nh qun tr tc nghip phi:
A. Tnh ton mc s dng hiu qu thit b ca
phng n hin ti.
B. So snh hiu qu s dng thit b ca phng n
hin ti vi phng n mi.
C. Tnh ton mc lng ph ca phng n hin ti.
D. So snh cng sut thit k ca dy chuyn hin
ti v dy chuyn mi.
23. c im ca chin lc thay i nhn lc theo mc
cu
A. Doanh nghip s iu ng nhn lc nhng v
tr khng c vic sang nhng v tr cn thit i
hi nhiu nhn lc tham gia.
73

B. Doanh nghip s thu thm lao ng khi nhu cu


cao v sn sng cho lao ng thi vic khi nhu
cu xung thp.
C. Doanh nghip yu cu nhn vin lm thm gi
ngoi gi quy nh khi nhu cu tng cao.
D. Doanh nghip s thu ngoi gia cng cc b phn
hoc sn phm khi nhu cu tng cao.
24. c im ca chin lc thu gia cng ngoi
A. Nh qun tr s tng mc d tr trong nhng giai
on c nhu cu thp, dnh cung cp trong
thi k c nhu cu cao.
B. Nh qun tr s quyt nh thu thm lao ng khi
cn thit m bo ngun nhn lc cho sn
xut.
C. Doanh nghip thu thm thit b phc v sn
xut khi nhu cu tng cao.
D. Doanh nghip s thu ngoi gia cng cc b phn
hoc sn phm khi nhu cu tng cao.
25. Biu GANTT dng
A. Xc nh thi gian ti u hon thnh d n
B. Biu din th t thc hin cc cng vic trong
mt d n
C. Xc nh nguyn nhn lm chm tin ca d
n
D. Cc phng n trn u sai
26. i vi cng vic i nm trn ng ti hn
74

A.

LF i = LS i + t i

B.

EF i = ES i + t i

C. A v B u ng
D. ES i = EF i + t i
27. i cng vic i khng nm trn ng ti hn
A.

Si = EFi - LF i

B. Si = LFi EF i
C. Si = 0
D.

Si = LFi LS i

28. Nguyn tc ca PERT chi ph l


A. Bt u t cng vic c chi ph rt ngn mt ngy
cao nht
B. Rt ngn thi gian thc hin ca tt c cc cng
vic trong d n
C. Rt ngn thi gian thc hin ca nhng cng vic
nm trn ng ti hn
D. C A v C
29. Thi gian d tr ca mi cng vic l khong thi
gian c th tr hon
A. Vic bt u cng vic m khng nh hng
n tin d n
B. Vic kt thc cng vic m khng nh hng
n tin d n
C. C A v B u ng
75

D. Cc phng n trn u sai


30. Hy sp xp cc bc thc hin qu trnh la chn
v tr sn xut theo ng trnh t: 1) lp phng n
kh thi chi tit cho tng v tr; 2) xc nh mc ch
la chn v tr; 3) kho st thc t; 4) phc tho
nhng nt c bn ca v tr sn xut t yu cu; 5)
thit lp tiu ch v yu cu i vi v tr cn chn
ph hp vi iu kin kinh doanh v nng lc ca
doanh nghip; 6) nh gi cc phng n v ra
quyt nh.
A. 1-2-3-4-5-6

C. 2-5-3-4-1-6

B. 1-2-4-3-5-6

D. 2-1-4-3-5-6

31. Hn ch ca phng php t chc sn xut Gantt l


khng:
a. Ch ra thi gian thc hin cc cng vic
b. Mang li cho ngi qun l mt cch nhn trc
quan v cc cng vic trong d n
c. Ch ra cc cng vic ca d n.
d. Ch ra mi quan h gia cc cng vic vi nhau
32. i vi nhng doanh nghip sn xut cc sn phm
c s lng sn xut ln u n, hot ng sn xut
c chuyn mn ha v tiu chun ha cao, nh
qun tr tc nghip nn b tr b phn sn xut theo:
A. Sn phm
B. Cng ngh
C. Hn hp
76

D. u tin cng vic di nht


33. Khi doanh nghip b tr b phn sn xut theo cng
ngh, doanh nghip s c c li th:
A. Mc linh hot cao
B. Lng tn kho s rt t
C. ng i ca sn phm s c rt ngn
D. Hn ch cc kho trung gian
34. Doanh nghip ca bn sn xut hng giy dp, hy
la chn phng n phn b thit b sn xut ph
hp:
A. B tr theo cu trc sn phm.
B. B tr theo quy trnh sn xut.
C. B tr c nh.
D. B tr theo yu cu khch hng.
35. Phng php phn tch PERT chi ph c s dng
khi doanh nghip mun
A. Ti u ho chi ph thc hin d n
B. Rt ngn thi gian thc hin d n vi chi ph ti
u
C. Ti u ho thi gian thc hin d n
D. C A v B u ng
B. PHN BI TP
I. Cc phng php v cng thc s dng
I.1. La chn v tr sn xut
77

* Phng php phn tch chi ph theo vng


TC = FC + VC
TC: Tng chi ph
FC: Chi ph c nh
VC: Chi ph bin i
* Phng php trng s n gin
Tng im = im tng ng vi mi nhn t x
trngs
* Phng php ta trung tm
Xt

X Q
Q
i

, Yt

Y Q
Q
i

I.2. B tr sn xut
* B tr theo sn phm (Phng php th trc quan ng
sai)
- Thi gian chu k k hoch(CT KH): l tng thi gian
m mi ni lm vic phi thc hin tp hp cc cng
vic to ra c mt sn phm u ra
CTKH

OT
D

OT: Thi gian lm vic trong ngy


D: u ra d kin
- S ch lm vic ti thiu (N min ):
n

N min
n

t
i 1

t
i 1

CTKH
78

: Tng thi gian thc hin cng vic


* B tr theo qu trnh (Phng php nh tnh s dng
li Muther)
I.3. T chc sn xut
1. Phng php biu GANTT
2. Phng php CPM/PERT
* Thi gian kt thc sm nht EF
- i vi cng vic u tin ca d n ta c:
EF 1 = t 1

t : thi gian thc hin cng vic

- i vi cng vic i:
EFi = max{EFj } + ti
J l cng vic ng trc cng vic i
* Thi gian kt thc mun nht LF
- i vi cng vic cui cng (cng vic n):
LFn = EFn
- i vi cng vic i ta c:
LFi = min{LFj - tj}
j l cng vic ng sau cng vic i
* Thi gian d tr
Si = LFi - EFi
* Thi gian bt u sm nht ES v thi gian bt u
mun nht LS
ESi = EFi - ti
79

LSi = LFi - ti
* Thi gian thc t d kin(te) :
te

t0 4tm t p
6

* bt nh (phng sai) ca thi gian thc t d kin

t t
p 0
6

* lch tiu chun ca di ng ti hn:

th

2
i

* Kh nng hon thnh d n trong thi gian T

T Tth

th

Tra bng phn b chun tng ng vi gi tr ca Z


xc nh kh nng (xc sut) hon thnh d n
trc thi hn yu cu P(T ht < T)
II. Bi tp
II.1. Bi gii mu
Bi 1. C 2 phng n la chn v tr cho mt x nghip
mi H Ty hoc ng Anh. Chi ph sn xut v nhu
cu v sn phm nh trong bng. Gi bn sn phm ca
doanh nghip l 200000 ng/sp. DN chn phng n
no?
V tr
FC (Triu
VC
Nhu cu/
ng/ nm)
(ngn/sp)
nm
H Ty

1800

95

25000
80

ng Anh

2400

75

30000

Bi gii:
la chn phng n ti u, ta li nhun trong hai
trng hp ri so snh vi nhau:
- Nu t x nghip H Ty
TC H Ty

= 1.800.000.000 + 95.000x25.000
= 4.175.000.000 ng

Li nhun = 200.000 x 25 000 4.175.000.000


= 5.000.000.000 4.175.000.000
= 825.000.000 (ng)
- Nu t x nghip ng Anh
TCng Anh = 2.400.000.000 + 75.000x30.000
= 4.650.000.000 ng
Li nhun = 200.000 x 30.000.000 4.650.000.000
= 1.350.000.000 (ng)
Doanh nghip nn t x nghip sn xut ng Anh.
Bi 2. La chn v tr t doanh nghip trong ba a
im sau:
Trng
Ch tiu
a im
s

S tin li
Chi ph t

0.15
0.2

A
80
72

Vn ti

0.18

88

C
70
76

60
92

90

90
81

Dch v h tr

0.27

94

86

80

Chi ph tc nghip

0.1

98

90

82

Lao ng

0.1

96

85

75

87,02

82,62

80,90

Tng im

Tng im = im tng ng vi mi nhn t x trng


s
Nn la chn a im C
Bi 3. Mt nh my sn xut khung knh nhm. S
khung ca sn xut theo k hoch l 320 n v/ca. Bng
di y cho thy cch b tr hin ti ca nh my nh
sau:
Ni lm
vic
1
2
3
4
5
6

Cng vic
A
B
C
D
E
F
G
H
Tng s

Cng vic
trc
A
A
A
A
B, C
C
D, E, F, G

Thi gian hon


thnh (giy)
70
80
40
20
40
30
50
50
380

Hy p dng phng php trc quan kinh nghim c


cch b tr hiu qu hn
Bi gii:
Thi gian chu k:
82

CTkh

OT 8x 3600

90(s)
D
320

S trnh t cc cng vic:


E
F
H

B
A

G
C

Hiu qu ca cch b tr hin ti


Ni lm vic
Thi gian chu k

1
90

2
90

3
90

4
90

5
90

6
90

T
5

Thi gian thc hin


ca mi ni lm vic
Thi gian ngng ca
mi ni lm vic

70

80

60

70

50

50

20

10

30

20

40

40

Mc s dng hiu qu thi gian:


380/540 x 100(%) = 70,38%
Xc nh s ch lm vic ti thiu:

N min =

380
= 4,22
90

Xy dng phng n b tr mi:


83

E
F
H

B
A
G

C
D

Hiu qu ca phng n b tr mi:


Ni lm vic
Thi gian chu k

1
90

2
90

3
90

4
90

5
90

Tn
450

Thi gian thc hin


ca mi ni lm vic

90

80

70

90

50

380

Thi gian ngng ca


mi ni lm vic

10

20

40

70

Mc s dng hiu qu thi gian


380/450 x 100(%) = 84,44%
Phng n b tr mi c hiu qu s dng thi gian cao
hn phng n c.
Bi 4. Mt d n gm cc cng vic di y, cc cng
vic trc v cc c tnh v thi gian (ngy) cho trong
bng:
Cng vic

Cng vic
trc

to

tm

tp

84

A
B
C

A
A

12
6
9

13
9
11

14
11
13

D
E
F
G

B
C
C
D

14
5
5
8

16
5
7
12

17
5
8
14

H
I
J

E
G
H, F, I

13
7
14

15
9
16

17
11
17

a. Tnh thi gian thc t d kin (te) v phng sai v


thi gian d kin ca tng cng vic
b. Tnh EF, LF, S, ES, LS ca mi cng vic
c. Xc nh ng ti hn
d. Xc nh xc sut d n hon thnh trong vng 70
ngy
Bi gii:
te=(to+4tm+tp )/6 2 =[(tp-to)/6] 2

Cng
vic
A

to

tm

tp

12

13

14

13

0,111

B
C
D
E

6
9
14
5

9
11
16
5

11
13
17
5

8,833
11
15,833
5

0,694
0,444
0,25
0

F
G

5
8

7
12

8
14

6,833
11,667

0,25
1
85

H
I
J

13
7
14

15
9
16

17
11
17

15
9
15,833

G=11,667

D=15,833
3

I=9

B=8,833

J =15,833

H=15

A=13
1

0,444
0,444
0,25

C=11

E=5
F=6,833

Cng
vic
A
B
C
D

t
(ngy)
13
8,833
11
15,833

EF

LF

ES

LS

13
21,833
24
37,666

13
21,833
38,499
37,666

0
0
14,499
0

0
0
13
13
13 27,499
21,833 21,883

E
F
G
H
I

5
6,833
11,667
15
9

29
30,833
49,333
44
58,333

43,333
58,333
49,333
58,333
58,333

14,333
27,5
0
14,333
0

24
24
37,666
29
49,333

15,833

74,166

74,166

38,333
51,5
37,666
43,333
49,333

58,333 58,333

ng ti hn l A-B-D-G-I-J vi di 74,166
ngy
lch tiu chun ca ng ti hn:

th A2 B2 D2 G2 I2 J2 2,749 1,658 ngy


86

Kh nng hon thnh d n trong 70 ngy:

70 74,166
2,51
1,658

P(Tht >70 ngy) = 0,994


P(Tht 70 ngy) = 0,006
II.2. Mt s bi tp
Bi 1. Doanh nghip ang d tnh phng n tm a
im, xy nh my mi, m rng sn xut. C ba v tr
A, B, C c a ra la chn. Thng tin v cc a
im ny nh sau:
Chi ph c nh ($/nm)
Chi ph bin i ($/sn phm)
Chi ph vn chuyn ($/nm)

V tr A V tr B V tr C
40.000
60.000 100.000
4
8
5
50.000
60.000
25.000

S lng sn phm d tnh sn xut trong mt nm t


10000 n v. Hy la chn a im ti u.
Bi 2. Mt nh phn tch tp hp cc thng tin v v tr
c th la chn t v tr nh my. Ba v tr c so
snh la chn l A, B, C vi im s ca tng yu t
nh trong bng (thang im c tnh l 100)
Cc yu t xem xt
S tin li
Chi ph t
Vn ti

Trng s
0,15
0,20
0,18

A
80
72
88

im
B
70
76
90

C
60
92
90
87

Dch v h tr
Chi ph tc nghip
Lao ng

0,27
0,1
0,1

94
98
96

86
90
85

80
82
75

Hy la chn v tr t nh my.
Bi 3. Mt cng ty mun chn mt trong 4 a im
t kho hng. Ta v khi lng hng ha vn
chuyn ti cc a im trong bng. Xc nh v tr t
kho hng bng phng php xc nh ta trung tm.
a im
A
B
C
D

X
2
3
5
8

Y
5
5
4
5

Khi lng (tn)


800
900
200
100

Bi 4. Bi7. C hai a im c la chn xem xt


xy dng nh my mi. Hai qui trnh 1 v 2 cng c
nghin cu la chn. Chi ph hng nm i vi mi
qui trnh sn xut tng a im c cho trong bng
a im
Qui trnh 1
Qui
Chi ph c
Chi ph bin i
Chi ph c
nh (USD)
(USD /sn phm) nh (USD) (
A
2.500
7.9
5.400
B
1.750
9.4
3.000
Xc nh cc khong u ra tng ng vi mi a im
v phng n la chn.
Bi 5. Mt dy chuyn may c b tr gm 3 my vi
thi gian nh mc bng nhau, bit tng thi gian may 1
chic o s mi ht 45 pht. Xc nh thi gian chu k
ca dy chuyn.
88

Bi 6. Mt dy chuyn gm 17 bc cng vic c


cn i. Bc cng vic di nht l 2,4 pht v tng thi
gian ca 17 bc cng vic ny l 18 pht. Dy chuyn
lm vic 450 pht/ ngy.
a. Tnh thi gian chu k ti thiu v thi gian chu k ti
a ca dy chuyn.
b. Xc nh kh nng sn xut ti a v ti thiu ca dy
chuyn.
c. Xc nh thi gian chu k ca dy chuyn dy
chuyn c kh nng sn xut 125 sn phm/ngy.
d. Nu thi gian chu k ca dy chuyn l 9 pht th kh
nng sn xut ca dy chuyn l bao nhiu.
Bi 7. Quy trnh ch to mt loi sn phm nh sau:
Cng
vic
A
B
C
D
E
F
G
H

Cng vic thc


hin trc
A
C
B
E, D
F
G

Thi gian (pht)


0,2
0,2
0,8
0,6
0,3
1
0,4
0,3

a. Xc nh s sn phm ti thiu v ti a m dy
chuyn c th sn xut trong mt ngy lm vic (mi
ngy lm vic 8 gi).
b. Nu doanh nghip mun sn xut 400 sn phm trong
mt ngy s ch lm vic ti thiu s l bao nhiu.
89

Bi 8. Quy trnh cng ngh sn xut mt loi sn


phm gm 12 bc cng vic vi thi gian v trnh t
thc hin cc bc cng vic c cho nh sau:
CV
CV trc
Thi gian
(pht)

A
0,1

B
A
0,2

C
B
0,9

D
C
0,6

E
0,1

F
D,E
0,2

G
F
0,4

H
G
0,1

I
H
0,2

J
I
0,7

Tnh thi gian chu k v s ch lm vic ca dy chuyn


dy chuyn c kh nng sn xut 280 sn phm/ca,
bit 1 ca lm vic 7 ting.
Bi 9. Hin ti cc 8 b phn ca doanh nghip X c
sp xp nh hnh sau:
2 5 4
1 8 6
7 3

Sau mt thi gian, ban qun l ca doanh nghip X nhn


thy doanh nghip hot ng cha hiu qu do vic b
tr cc b phn cha hp l. BQL lm mt cuc kho
st v mc cn thit sp xp gn nhau gia cc b
phn v c kt lun nh bng sau:
A: 2 b phn thc s
sp xp gn nhau
B PHN 1
E:
s sp xp gn nha
X
B PHN 2
A
l rt quan trng
X
O
X
I: S sp xp gn nhau
O
B PHN 3
X
O
E
l quan trng
B PHN 4
A
E
X
O:
2 b phn ny c th
A
A
A
A
X
B PHN 5
I
E
buc l gn nhau
X
O
A
U: s gn nhau ca 2 b
A
B PHN 6
A
X
A
cn thit
A
B PHN 7
X: 2 b phn ny ph
E

B PHN 8

90

nhau, cng xa cng tt


a ra phng n sp xp li cc b phn cho hp l
Bi 10. Mt doanh nghip lp k hoch sn xut mt sn
phm mi gm cc cng vic sau:
Cng vic
Nghin cu th trng
Thit k s b
Thit k mu sn phm
Th th nghim
Thit k li mu sn phm
Th trn phm vi
Thit k sn xut
Th ln cui

K hiu Cng vic


trc
a
b
A
c
d
e
f
g
h

Thi gian
(thng)
2
1

B
C
D
E
E
F,g

1
1
2
2,5
5
3

Lp s Gantt biu din qu trnh thc hin v xc


nh thi hn hon thnh k hoch trn.
Bi 11. Mt d n c cc cng vic v iu kin ca cc
cng vic nh sau
Cng vic
A
B
C
D
E
F
G
H

Cng vic trc


A
A
C
C, D
B, F
E

Thi gian (ngy)


7
23
10
9
11
12
6
4
91

I
G, H
5
a. Tnh thi gian kt thc sm nht, thi gian kt thc
mun nht v thi gian d tr ca cc cng vic.
b. Xc nh thi gian hon thnh d n.
Bi 12. Mt d n gm cc hot ng sau y:
Cng vic

Cng vic trc

Thi gian (tun)

A
B
C
D
E

A
A
C
B, D

6
3
7
2
4

F
G

D
E, F

3
7

a. Tnh thi gian kt thc sm nht, thi gian kt thc


mun nht v thi gian d tr ca cc cng vic.
b. Xc nh thi gian hon thnh d n.
c. Cng vic B c th tr hon ti a bao nhiu tun?
Bi 13. Mt d n c tha t v thi gian thc hin cc
cng vic nh sau:
Cng vic
Cng vic trc Thi gian (tun)
A
1
B
A
4
C
A
3
D
B
2
E
C, D
5
F
D
2
G
F
2
H
E, G
3
92

a. Tnh thi gian kt thc sm nht, thi gian kt thc


mun nht v thi gian d tr ca cc cng vic.
b. Xc nh thi gian hon thnh d n.
c. C th tr hon thc hin nhng cng vic no, thi
gian tr hon l bao nhiu?
Bi 14. Qui trnh thit k sn phm mi gm cc cng
vic di y, cc cng vic trc v thi gian thc hin
cc cng vic cho trong bng:
Cng vic
A
B
C
D
E
F
G
H

Cng vic
trc
B
C
B,A
D,E
C

Thi gian thc hin


(ngy)
12
10
8
14
6
18
11
21

a, V s mng li biu din mi lin h gia cc


cng vic trong qui trnh.
b, Tnh thi gian kt thc sm nht, thi gian kt thc
mun nht v thi gian d tr ca cc cng vic.
c. Xc nh ng ti hn v thi gian hon thnh thit
k sn phm.
Bi 15. Mt d n gm cc cng vic di y, cc cng
vic trc v cc c tnh v thi gian (ngy) cho trong
bng:
93

Cng vic
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Cng vic
trc
B
C
A, B
D, E
C
F, G

to

tm

tp

10
10
6
11
5
14
10
18
5

12
10
8
14
6
18
11
21
7

14
10
10
16
8
22
13
24
9

a. Tnh thi gian thc t d kin (te) v ph ng sai v


thi gian thc t d kin ca tng cng vic.
b. V s PERT.
c. Xc nh xc sut d n hon thnh trong vng 45
ngy.
Bi 16. Phng Nghin cu v Pht trin lp k hoch
mi thu mt d n ln pht trin mt h thng thng
tin lin lc mi cho cc my bay thng mi. Yu cu v
thi gian thc hin cc cng vic nh sau:
Cng vic
A
B

Cng vic trc


A

Thi gian (tun)


3
2

C
D
E
F

A
A
B
C, D

4
4
6
6
94

G
H
I

F
D
E, G, H

2
3
3

a. V s mng
b. Ch ra ng ti hn v thi gian hon thnh d n.
c. Gi s nh sn xut mun rt ngn thi gian hon
thnh cng nhiu cng tt, v c quyn rt ngn bt k
hoc tt c B, C, D, v G mi cng vic 1 tun. Bn s
rt ngn cng vic no? Ch ra ng ti hn mi v
thi gian hon thnh sm nht.

Bi 17. Mt d n lp t thit b gm cc cng vic sau,


ngi ta c th rt ngn thi gian thc hin d n bng
cch tng thm chi ph thc hin cc cng vic nh
trong bng:
Cng
Cng
Phng n bnh
Phng n rt
vic
vic
thng
trc Thi gian Chi ph Thi gian Ch
(ngy)
(USD)
(ngy)
(U
A*
12
20.000
12
20
B
A
10
18.000
8
20
C
B
8
20.000
6
24
D*
C
14
12.000
14
12
E
C
6
4.000
4
5
F*
C
18
19.000
18
19
G
D,E
11
24.000
10
25
H
G
21
34.000
20
34
I
H,F
7
31.000
6
32
Hy xc nh chi ph v thi gian thc hin d n trong
trng hp rt ngn tt c cc cng vic
95

Bi 18. Mt d n xy dng c chia nh thnh 10


cng vic sau:
Cng vic
A
B
C
D
E

Cng vic trc


A
A
A
B, C

Thi gian (tun)


4
2
4
3
5

F
G
H
I
J

C
D
E
F, G
H, I

6
2
3
5
7

a. V s biu din mi lin h gia cc cng vic


trong d n.
b. Xc inh ng ti hn.
c. Nu cc hot ng A v J khng th rt ngn c,
nhng cc hot ng cn li c th rt ngn xung ti
thiu mt tun vi chi ph rt ngn mi hot ng l
$10.000/tun, chn phng n rt ngn thi gian d
n gim i 4 tun.
III. Bi tp tnh hung
Quyt nh la chn v tr sn xut
- Nm 1994, cng ty Ford Motor tin hnh mt trong
cc cuc ci t quan trng nht ca mnh trn phm vi
ton th gii. Mt phn ca k hoch l thnh lp
96

nm trung tm chng trnh xe hi (VPCs). Mi VPC


nhn nhim v thit k mt kiu xe cho ton th gii.
tng thnh lp 5 trung tm ny l trnh thit k v
sn xut trng lp gy tn km. V d, nhn hiu Ford
Escort gii thiu ra th trng nhng nm 1990 c sn
xut ring cho th trng chu u v M. Mc d loi xe
ny hu nh ging nhau v kch thc v hng n cc
nhm i tng khch hng tng t nhau hai th
trng, nhng cc phin bn c sn xut chu u v
M th hon ton khng lin quan ti nhau. Ford cho
rng vic t tt c thit k v sn xut mi loi xe mt
ch s trnh c lnh ph. V tr ca nm trung tm ny
c la chn da trn mt phn cc kinh nghim v
nhng chuyn gia tuyt vi ca cng ty. Chng hn nh
VPC chu u c trch nhim thit k, sn xut v ph
trch k thut vi tt c cc loi xe hi nh v trung bnh
trn phm vi ton th gii; cn VPC Bc M li chu
trch nhim i vi nhng loi xe hi ln, xe ti, cc
ng c thay th cao hn v truyn dn t ng .
- Chnh ph Ba Lan a ra cam kt trong chin lc
trao tr cc ngnh cng nghip thuc s hu nh nc
v tay t nhn. Mt nn cng nghip c th thu ht s
quan tm v u t ca cc cng ty phng Ty. Tim
nng sn xut xe ti v xe con ca nc ny l tm im
ca cc hng t ln nh Fiat, PSA (Peugeot v
Citroen), Ford, Volvo, General Motors, Mercedes-Benz,
v Volkswagen. L do cng ch bt ngun t vic chi
ph sn xut ca Ba Lan thp hn. H nhn thc c s
pht trin tim nng ca th trng ng u ny trung
v di hn. Khi hng Fiat mua li 90% cng ty xe hi
FSM thuc s hu nh nc trc y t ti thnh ph
97

Bielsko-Biola Nam Ba lan, hng ny khng ch u


t kinh nghim v cc ngun lc cha c khai thc
ca cng ty, m cn nhn thy c cnh ca u t di
hn hn vo th trng cc nc ng u khc.
- Khi hng Hyundai quyt nh hot ng kinh doanh
ca mnh sang M, th phn ca hng ny gim t 5%
cui nhng nm 80 xung cn 1.5% trong nhng nm
90. Do , quyt nh chuyn sang mt nc c chi ph
lao ng v sinh hot cao hn dng nh khng bnh
thng cho lm. Trn thc t, cng ty xem xt rng
vic tng chi ph ln cao hn s c b p bng vic
tit kim thi gian v lu kho. Khi cng ty sn xut
Hn Quc, phi mt 2 thng hng ha n c M,
sau phi mt khong 3 thng lu kho bn hng.
Sau vic di chuyn cng ty ny, lng hng lu kho
gim c 1/3 v phn ng i vi xu hng ca th
trng cng c nng cao v bn thn cng ty cng g n
th trng hn. Khng nhng th, thi gian pht trin
sn phm trc y thng l 12-18 thng, by gi
gim xung cn 5 thng.
- Nm 1994, hng sn xut in t gia dng Hoover
ng ca hot ng sn xut my ht bi Php v
chuyn sang Scotland. Quyt nh ny trc tin chu
nh hng bi chi ph sn xut. Cng ty nhn nh rng,
chim u th cnh tranh trn th trng ton cu, vic
sn xut my ht bi cho th trng chu u nn tp
trung mt ni nhm ginh c quy m kinh t. Lao
ng Scotland tr lng thp hn Php. Hn na,
cc chi ph khc nh bo him sc khe cng thp hn
nhiu so vi Php. Theo nghin cu, cng ty cng thy
98

rng lc lng lao ng Scotland nng ng hn trong


vic p dng nhng phng php lm vic mi, iu ny
gip cho vic tit kim chi ph sn xut trong tng lai.
CU HI
1. Vi mi quyt nh la chn v tr sn xut, bn hy
xp hng nhng nhn t chnh nh hng ti quyt nh
.
2. Bn ngh g v vic cc cng ty trn ang c gng ci
tin v ti sao?
3. Trong quyt nh ca Ford Motor v vic thnh lp
cc trung tm chng trnh xe hi, bn ngh cc nhn t
nh hng ti v tr ca trung tm thit k s khc g so
vi cc nhn t nh hng ti v tr sn xut?

99

CHNG V
QUN TR HNG D TR
A. PHN L THUYT
100

I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. Mc ch ca qun tr d tr l m bo nguyn
vt liu v sn phm cung ng cho qu trnh sn
xut v p ng nhu cu ca khch hng.
2. Chi ph d tr bao gm chi ph lu kho sn phm v
chi ph t hng.
3. Thng thng chi phi d tr c tnh trn c s gi
tr hng d tr.
4. i vi h thng qun tr d tr im t hng thi
im t hng c c nh theo chu k u n.
5. p dng m hnh t hng kinh t c bn EOQ cn
phi gi thit nhu cu c xc nh trc v nhu cu
khng thay i.
6. K thut phn tch A,B,C trong phn loi hng d tr
c s dng phn chia hng d tr trong kho
thnh ba loi A, B, C theo mt t l nht nh c
quyt nh bi nh sn xut.
7. M hnh EOQ trong trng hp ti to d tr lin tc
ch c ngha khi nhp sn xut ca dy chuyn ln hn
nhp tiu th sn phm.
8. Khi mun a ra quyt nh t hng trong trng
hp nh cung cp a ra cc ngng gim gi, doanh
nghip cn tnh ton tng chi ph hng d tr trong
nm i vi tng mc gi ri so snh vi nhau.
9. D tr bo him l cn thit i vi mi qu trnh sn
xut kinh doanh.
101

10. Mt doanh nghip qun tr d tr nguyn vt liu tt


l lun p ng c nhu cu ca qu trnh sn xut.
II. Cu hi la chn p n ng nht
1. Nguyn tc ca h thng im t hng l:
a. Thc hin vic t hng vo mt thi im
c xc nh trc.
b. nh k kim tra hng tn kho v tin hnh t
hng bng lng sn phm d tr tiu th
trong k.
c. Mi thng tin hnh t hng mt ln.
d. Thc hin vic t hng khi mc d tr gim
xung mt mc xc nh.
2. Trong k thut phn tch ABC v phn loi hng d
tr, nhm A gm nhng loi hng ha d tr c:
a. Gi tr hng nm mc trung bnh; v mt s
lng, chng loi li chim t l trung bnh.
b. Gi tr hng nm cao nht; nhng v mt s
lng, chng loi li chim t l thp nht.
c. Gi tr hng nm thp nht; nhng v mt s
lng, chng loi li chim t l cao nht.
d. Gi tr hng nm cao nht, v v mt s lng,
chng loi cng chim t l cao nht.
3. Trong k thut phn tch ABC v phn loi hng d
tr, nhm B gm:

102

A. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm


cao nht; nhng v mt s lng, chng loi li
chim t l thp nht.
B. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm
mc trung bnh; v mt s lng, chng loi li
chim t l trung bnh.
C. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm
thp nht; nhng v mt s lng, chng loi li
chim t l cao nht.
D. Bao gm nhng loi hng ha d tr c gi tr
hng nm cao nht, v v mt s lng, chng
loi cng chim t l cao nht.
4. Trong k thut phn tch ABC v phn loi hng d
tr, nhm C gm:
A. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm
cao nht; nhng v mt s lng, chng loi li
chim t l thp nht.
B. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm
mc trung bnh; v mt s lng, chng loi li
chim t l trung bnh.
C. Bao gm nhng loi hng ha d tr c gi tr
hng nm cao nht, v v mt s lng, chng
loi cng chim t l cao nht.
D. Nhng loi hng ha d tr c gi tr hng nm
thp nht; nhng v mt s lng, chng loi li
chim t l cao nht.
5. M hnh t hng kinh t c bn EOQ cho php xc
nh
103

A. Chi ph t hng ti u.
B. S lng t hng ti u.
C. S lng d tr trung bnh.
D. A v C.
6. S lng t hng kinh t EOQ trong m hnh c bn
c xc nh da trn
A. S lng cu.
B. Chi ph t hng.
C. Chi ph duy tr d tr mt n v sn phm.
D. Kt hp A, B, C.
7. i vi lnh vc sn xut, loi no sau y c coi
l hng d tr
a. Bn thnh phm.
b. Nguyn vt liu trong kho.
c. Thnh phm cha c tiu th.
d. Tt c cc phng n trn.
8. i vi doanh nghip hot ng trong lnh vc
thng mi, hng d tr bao gm cc loi sau:
A. Hng mua ang trn ng v kho.
B. Hng ang vn chuyn n tay ngi tiu dng.
C. Hng nhp kho.
D. Cc phng n trn u ng.
9. Chi ph d tr bao gm :
104

a. Chi ph t hng.
b. Chi ph ng vn trong hng d tr.
c. Chi ph thu ngi trong kho.
d. Cc phng n trn u ng.
10. Mt s gi thit ca m hnh EOQ l:
a. Nhu cu phi bit trc nhng c th thay i .
b. Nhu cu phi bit trc v khng i.
c. Khng b qua mt loi chi ph no.
d. Thi gian thc hin n hng c th thay i v
khng bit trc.
11. Trong h thng ti to d tr nh k, mc ti to d
tr bng
A. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to + d
tr bo him.
B. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to v
thi gian giao nhn + d tr bo him.
C. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to.
D. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to v
thi gian giao nhn.
12. H thng ti to d tr nh k l h thng c
A. Chu k thay i v s lng t hng thay i.
B. Chu k c nh v s lng t hng thay i.
C. Chu k thay i v s lng t hng c nh.
D. Chu k c nh v s lng t hng c nh.
105

13. a ra quyt nh t hng trong trng hp gim


gi bn cho khi lng t hng ln cn da vo
A. Chi ph duy tr d tr mt n v hng ho trong
nm.
B. Tng chi ph duy tr d tr trong nm.
C. Tng chi ph mua v d tr hng ho trong
nm.
D. Tng chi ph mua hng.
14. Hy la chn pht biu chnh xc nht
A. Chi ph t hng l chi ph mua c s hng
d tr cn thit.
B. Chi ph mua hng d tr c tnh bng tch ca
s lng hng d tr hin c vi n gi ca tng
loi hng.
C. Chi ph duy tr d tr l chi ph gi v bo
qun hng ha trong kho, bi trong mt thi gian
xc nh.
D. A v C u ng.
15. Nhng chi ph no di y thuc vo chi ph t
hng?
A. Chi ph lp, gi, nhn n t hng.
B. Chi ph giao nhn hng ha.
C. Chi ph kim tra cht lng hng ha ti kho bi.
D. Tt c cc chi ph trn u c tnh vo chi ph
t hng.
106

16. Nhng chi ph no di y thuc vo chi ph d tr


A. Chi ph lp, gi nhn n hng.
B. Chi ph tin hnh kim tra cht lng hng ha
trc khi nhp kho.
C. Chi ph thu kho bi.
D. Tt c cc chi ph trn.
17. Nguyn tc ca h thng ti to d tr nh k

a. nh k kim tra hng tn kho v t hng mt


lng c nh ti to d tr.

b. Thc hin t hng khi mc d tr gim xung


mt mc xc nh.

c. Mi thng tin hnh mt ln.


d. nh k kim tra v t hng bng lng sn
phm d tr tiu th trong k.
18. Mc d tr an ton c xc nh da trn:
A. Mc tiu th sn phm trong cc giai on trc.
B. tin cy ca vic cung cp sn phm c yu
cu.
C. Phng n A hoc B.
D. C A v B.
19. Trong h thng d tr im t hng, im t hng
bng:
A. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to.

107

B. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to + d


tr bo him.
C. Nhu cu trung bnh trong khong thi gian giao
nhn + d tr bo him.
D. Nhu cu trung bnh trong mt chu k ti to v
thi gian giao nhn.
20. Pht biu no sau y l chnh xc:
A. Mc ti to d tr l s lng t hng cn thit
duy tr d tr trong doanh nghip.
B. Mc ti to d tr t l thun vi chi ph duy tr
d tr.
C. Mc ti to d tr t l nghch vi chi ph duy tr
d tr.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
21. Trong h thng d tr im t hng:
A. Thi im t hng c xc nh trc.
B. S lng t hng mi ln bng s lng hng
ha tiu th t k t hng trc n ln t
hng ny.
C. Nhu cu v sn phm quyt nh thi im t
hng.
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
22. Trong d tr bo him, h s Kpv = 95 % c ngha l
A. Kh nng thiu hng ho cung cp l 95%.
B. Kh nng c hng ho cung cp nh hn 95% .
108

C. Kh nng thiu hng khng xy ra nu d tr


95 % tng nhu cu.
D. m bo n 95% khng b thiu hng cung
cp.
23. JIT trong qun tr d tr l
A. t hng vo ng thi im cn sn phm.
B. Nhn hng ng lc.
C. D tr bng khng.
D. C B v C.
24. L ch mt ca hng ng h nh, sau mt ngy lm
vic, bn u kim k li s lng ng h cn li,
nh gi nhu cu tiu th vo ngy mai v ra quyt
inh b sung thm hng c v s lng v chng
loi. Bn ang qun l ca hng theo m hnh d tr
no?
A. M hnh im t hng.
B. Kt hp c hai m hnh trn.
C. M hnh ti to d tr nh k.
D. Khng theo mt l thuyt hay m hnh qun tr
d tr no.
25. Pht biu no sau y l hp l nht?
A. M hnh d tr theo thi gian i hi phi d tr
mt ngun hng ha, nguyn vt liu trung bnh
ln th mi c th bo m cho qu trnh sn
xut kinh doanh n nh.
109

B. M hnh d tr theo s lng ng dng ph hp


hn m hnh d tr theo thi gian i vi nhng
loi hng ha, nguyn vt liu c gi tr cao.
C. M hnh d tr theo thi gian s tit kim c
chi ph t hng hn so vi m hnh d tr theo
s lng.
D. Tt c cc phng n trn u ng.
B. PHN BI TP
I. Cc phng php v cng thc s dng
I.1. Cc m hnh d tr
*) M hnh t hng kinh t c bn
- Tng chi ph d tr trong nm (TSC-total annual
stocking cost):
TSC

Q
D
C
S
2
Q

D: Nhu cu hng nm v sn phm


S: Chi ph trung bnh cho mt ln t hng
C: Chi ph duy tr d tr mt n v sn phm trong nm
Q: S lng mi ln t hng

110

Tng chi ph
d tr

Chi ph

Chi ph tn tr

Chi ph t hng
S l-ng t
hng

EOQ

- S lng t hng kinh t (Economics Order Quant ity)


EOQ 2DS/C Q*
- S ln t hng ti u:

n * D/EOQ

DC/2S

- Chi ph t hng ti u:

TSC*

Q*
D
Q*
C
S
C n * .S
2
Q*
2

*) M hnh t hng trong trng hp ti to d tr lin


tc

d
Q1
p
D
TSC
C S
2
Q
p - nhp sn xut (s sn phm sn xut/cung cp trong
mt n v thi gian
d - nhp tiu th (s sn phm tiu th trong mt n v
thi gian
111

*) M hnh t hng trong trng hp gim gi cho khi


lng t hng ln
- Trng hp hng c chuyn n cng mt lc
TMC = TSC + D.a
TMC = (Q/2)C + (D/Q)S + D.a
TMC(total annual material cost): Tng chi ph hng d
tr trong nm
a: Gi mua mt n v sn phm
- Trng hp hng chuyn n dn vi nhp sn xut p
v nhp tiu th d
TMC = (Q/2)[(p-d)/p]C + (D/Q)S + D.a
la chn phng n d tr ti u, tnh TMC trong
cc trng hp mc gi khc nhau ri so snh
I.2. D tr bo him (Ss )
Ss = K.
: lch chun v s lng cu trong thi gian cn
bo him
K: H s tra bng phn b chun tng ng vi h s
phc v
II. Bi tp
II.1. Bi gii mu
Bi 1. Mt doanh nghip nhp khu mt loi sn phm
cung cp ra th trng vi gi l 5,5 USD/sn phm.
Bit nhu cu hng nm l 500.000 sn phm, chi ph lu

112

kho bng 40% gi tr sn phm; chi ph cho mi ln t


hng l 59,5 USD. Xc nh
- S lng t hng kinh t
- Chi ph d tr ti u
- Chi ph d tr s thay i th no nu doanh nghip
buc phi t hng vi s lng Q = 6000 sn phm cho
y container vn chuyn.
Bi gii:
- S lng t hng kinh t:
EOQ 2 DS / C

2 x500.000 x59,5
5200,524
0,4 x5,5

- Chi ph d tr ti u
TSC *

Q*
D
5200,524
500000
C * S
x0,4 x5,5
x59,5
2
2
5200,524
Q

TSC * 11441,53(USD)

- Nu Q = 6000
TSC *

Q*
D
6000
500000
C * S
x0,4 x5,5
x59,5
2
2
6000
Q

TSC * 11558,33(USD)

Chi ph d tr tng thm:


11.558,33 11.441,53 = 116,8 USD/nm
Bi 2. Mt cng ty phi d tr mt loi sn phm gi
800 USD. Nhu cu v loi sn phm ny c c tnh
l 2400 sn phm. Chi ph c nh cho mi ln t hng
l 1200 USD. Chi ph bo qun mt n v sn phm
trong mt nm theo c tnh bng 50% gi tr. Nh cung
113

cp a ra mt ngng gim gi 5% nu mt ln t
hng vi s lng 250 sn phm.
Chn phng n ti u cho d tr sn phm ny.
Bi gii
Ta c:

EOQ800 2 DS / C

2 x 2400 x1200
120
0,5 x800

EOQgiamgi 2 DS / C

2 x 2400 x1200
123,117
0,5 x800 x0,95

Trng hp ny loi b.
a ra phng n ti u ta so snh TMC trong 2
trng hp:
+ t hng 120 sn phm 1 ln vi gi 800 USD/sp
+ t hng 250 sn phm 1 ln vi gi 760 USD/sp
TMC = (Q/2)C + (D/Q)S + D.a
TMC 800 = (120/2).0,5 x 800 + (2400/120) x1200 +
2400x 800
= 1.968.000 USD/nm
TMC 760 = (250/2).0,5 x 760 + (2400/250)x1200 +
2400x 600
= 1.883.020 USD/nm
Cng ty nn t hng mi ln 250 sn phm vi
gi 760 USD/sn phm
Bi 3. Mi nm mt cng ty nhp khu hai loi sn
phm t mt nh cung cp vi s lng:
Sn phm A: 2400 chic vi gi 800 USD/sp
Sn phm B: 600 chic vi gi 360 USD/sp
114

Chi ph bo qun mi n v sn phm trong mt


nm bng 50% gi tr. Chi ph mi ln t hng ng
thi hai loi sn phm l 2000 USD.
Xc nh s ln t hng ti u cho hai loi sn
phm v s lng mi ln t hng.
Bi gii
Chi ph d tr c hai loi sn phm trong mt nm l:
TSC

QA
Q
C A B CB n.S
2
2

n.QA = DA
n.QB = DB

Thay vo hm tng chi ph ta c:


TSC

DA
D
C A B CB n.S
2n
2n

S ln t hng ti u n = n* khi dTSC/dn = 0


dTSC
D
D
A C A B2 CB S 0
dn
2n
2n
2
2n * S DAC A DBCB

2n*2 x 2000 = 2400 x 0,5 x 800 + 600 x 0,5 x 360


Gii phng trnh ta c:
n*2 = 267 n* = 16,34 (ln)
T tnh c
Q* A = 2400/16,34 = 146,88 (sn phm)
115

Q* B = 600/16,34 = 36,72 (sn phm)


II.2. Mt s bi tp
Bi 1. Mt cng ty c nhu cu hng nm l 400 tn vt
liu dng cho sn xut. Chi ph tn kho hng nm
bng 25% gi mua vo. Chi ph mi ln t hng l 1
triu ng. Gi mua vo l 8.000.000 ng/ tn. Xc
nh:
a. Chi ph lu kho mt tn sn phm trong mt nm.
b. S lng t hng ti u.
c. Tng chi ph hng d tr trong nm ca doanh nghip
Bi 2. Sn phm c mua t mt nh cung cp vi gi
$20/ sn phm. D bo nhu cu cho nm ti l 1.000 sn
phm. Nu chi ph t hng cho mi n hng l $5 v
chi ph lu kho l $4 mt sn phm mi nm. Xc nh:
a. S lng t hng ti u.
b. Tng chi ph t hng ti u mt nm.
c. Tng chi ph lu kho ti u mt nm.
d. Tng chi ph d tr ti u trong mt nm
Bi 3. Mt doanh nghip d tr sn phm A c nhp
t nc ngoi bn trn th trng. Nhu cu hng nm
theo nh gi ca phng d bo l 2400 sn phm. gi
mua l 900USD/ sn phm. Chi ph bo qun mt n v
sn phm trong mt nm bng 50% gi tr ca sn phm;
chi ph c nh cho mt ln t hng bng 1200 USD.
Xc inh:
a. Chi ph lu kho mt n v sn phm.
116

b. S lng t hng ti u.
c. Tng chi ph d tr ti u ca doanh nghip trong
nm.
Bi 4. Mt doanh nghip sn xut nh c nhu cu s
dng mt loi chi tit vi s lng 3400 chi tit /nm
sn xut. Lu nay, doanh nghip ang nhp chi tit vi
gi 3$/chi tit vi s lng mt ln ly hng khng di
300 chi tit. Mi y, nh cung ng a ra mc gi
mi, theo nu mt ln t hng nhiu hn 1000 chi
tit th mc gi gim xung cn 2$/sp. Bit doanh
nghip chi ph 100$ cho mt ln t hng, chi ph lu
kho trong mt nm chim 17% gi mua. Xc nh s
lng t hng ti u v s ln t hng ti u ca
doanh nghip trong mt nm.
Bi 5. Mt dy chuyn sn xut sn phm A c s liu
cho trong bng sau:
Sn
phm

Nhu
cu
hng
nm

Nhp
sn
xut

Chi ph bo
qun n v sn
phm (USD)

Chi ph a
vo sn xut
(USD)

30000

500

0.02

40

Bit mt nm dy chuyn lm vic 250 ngy. Xc nh


quy m sn xut ti u ca sn phm A.
Bi 6. Mt nh my hng nm cn 12000 vng bi lp
rp sn phm. S vng bi ny c sn xut v cung cp
t mt dy chuyn vi nhp sn xut l 120 vng bi mt
ngy. Mi ngy nh my cn 60 vng bi lp rp. Chi
ph cho mi ln t hng l 100.000 ng. Chi ph lu
117

kho vng bi trong mt nm bng 25% gi tr. Gi mi


vng bi l 160.000 ng. Xc nh:
a. Mc d tr trung bnh ti u l (chic)
b. S lng t hng ti u v s ln t hng ti u.
c. Tng chi ph d tr ti u mt nm ca doanh nghip.
Bi 7. Mt chi nhnh bo hnh sn phm d kin nhu
cu v mt loi chi tit l 12000 n v trong 6 thng.
Chi ph mua mt chi tit ny l 20000 ng. Chi ph c
hi vn l 20%/ nm. Chi ph bo qun mi chi tit/
thng l 0,5% chi ph mua sm. Chi ph t mt n
hng l 2000000 ng. Xc inh:
a. Tng chi ph tn kho trong mt nm.
b. S lng t hng ti u v s ln t hng ti u
c. Tng chi ph d tr ti u cho sn phm trong nm.
Bi 8. Nhu cu mt loi vt t ca cng ty TM c xc
nh l 2000 chic/ nm, nhu cu kh u. Chi ph t
mt n hng l 1 triu ng. Chi ph tn kho mt chic
trong 1 nm bng 28% n gi mua.
Gi mua c nh cung cp xc nh bi mt bng gi
chit khu theo khi lng nh sau:
Khi lng
t hng
Gi

700

700 - 999

1000 - 1300

1300 -1599

1600

14600

14400

14200

14000

13950

a. La chn phng n d tr ti u cho doanh nghip.


b. Xc nh chi ph d tr ti u.

118

Bi 9. Cng ty A mua vt liu ca cng ty B vi cc


mc gi nh sau:
n hng
Gi n v
Mua 9 tn hoc nh hn
180$/ tn
Mua 10 tn n 49 tn
170$/ tn
Mua 50 tn hoc ln hn
160$/ tn
Nhu cu v nguyn vt liu ca cng ty l 250 tn/nm.
Chi ph t mt n hng : 45$.
Chi ph lu kho mt tn trong 1 nm bng 20% ca gi
mua nguyn vt liu.
La chn phng n d tr ti u cho doanh nghip A
Bi 10. Nhu cu mt loi chi tit phc v sa cha my
nng nghip c c tnh khong 3.500 chi tit mi
nm. Cng ty tin hnh sn xut loi chi tit ny theo
lot, kh nng sn xut mi ngy l 45 chi tit. Chi ph
sn xut bnh qun mt chi tit l 12.500 ng, chi ph
tn kho bnh qun mt sn phm trong thng l 2,5% chi
ph sn xut. Chi ph chun b sn xut 1 lot l 700.000
ng. S ngy sn xut trong nm tnh bng 300 ngy.
Xc nh:
a. Lng tn kho ti a ca doanh nghip.
a. Chi ph tn kho ca doanh nghip trong mt nm nu
doanh nghip lun mun d tr trong kho mt lng I min
= 60
Bi 11. B phn sn xut c nhu cu s u n 32000
linh kin trng mt nm. Thi gian lm vic trong nm
l 240 ngy. Chi ph lu kho l $0.6/linh kin v chi t

119

hng l $24 (tnh cho c nm). Hy xc nh thi gian


ca mt chu k t hng ti u.
Bi 12. Nhu cu v sn phm ca doanh nghip nh
trong bng (n v : nghn sn phm)
Thng

3 4 5

7 8

Nhu cu

7,5 8,5 8 9 8,3 8,7 8 7,8 7,3

Xc nh mc d tr an ton nu doanh nghip mun


m bo 84,1 % khng b thiu sn phm cung cp cho
th trng.
III. Bi tp tnh hung
Cng ty Harvey Industries
Harvey Industries, mt cng ty ti Wisconsin, chuyn v
lp rp cc h thng phun ra p sut cao v bn cc chi
tit c sa cha, thay th cho cc h thng trn. H
thng sn phm ca cng ty bao gm cc my phun ra
p sut cao nh xch tay n cc my cng nghip ln
c t c nh dnh cho vic dn tuyt trn nhng xe
ngoi tri trong sut nhng thng ma ng. Cng
dng in hnh ca my phun ra nc p sut cao dnh
cho: t, my bay, bo dng cng trnh, chung tri,
my ng c, my kem, xe ti nng, my mc thit b,
b bi,...
Cc khch hng cng nghip ca cng ty bao gm
General Motors, Ford, Chrysler, Delta Airlines, United
Parcel Service, v Shell Oil.
Mc d cc chi tit lp rp cng nghip l mt phn
quan trng trong doanh s bn hng ca mnh, Harvey
120

Industries trc ht cn l nh lp rp thit b h ot ng


bng tin xu dnh cho dch v ra xe t t ng. H
thng ra xe in hnh l mt cng trnh khi bng b
tng vi mt phng dng c gia, v mt s gian nh
nm hai bn sn. Xe c li vo bn trong ch xe
c th ra v nh bng, s dng nc nng p sut
cao v sp lng. Tin i t tin giy -la s cung cp
vic s dng dch v v mua cc sn phm khc nhau t
my bn hng t ng. Sn phm gm c khn lau, dng
c lau lp, v dng c ra gh m.
Nhng nm tr li y Harvey Industries ang gp kh
khn v ti chnh. Cng ty thua l ba trong bn nm
gn y nht, vi khon l ca nm ngoi l $17,174
trong doanh s bn ra l $1,238,574. Mc hng tn kho
tng n nh ti thi im hin ti l $124,324.
Cng ty thu 23 nhn vin vi i ng qun l bao gm
cc nhn thnh vin ch cht sau: ch tch, gim c bn
hng, gim c sn xut, nh gim st, v gim c mua
hng. Bng tm tt pha di phn nh mi quan h gia
cc thnh vin ch cht v ba c nhn trc tip thuc
quyn qun l ca gim c sn xut.
H thng kim tra hng lu kho hin ti
H thng kim tra hng lu kho hin ti gm c cc
n t hng b sung kho d tr c quyt nh bi
qun c kho hng, gim c mua hng, hoc gim c
sn xut bt k khi no mt trong s h nhn thy lng
hng trong kho ang mc thp. Mt n t hng b
sung kho hng d tr cng c a ra khi mt ai (k

121

c mt khch hng hay mt nhn vin trong khu vc lp


rp) mun chi tit khi n ht hng.
Mt s hng d tr cn thit trong qu trnh lp rp thit
b ra xe t v my t cng nghip. Hin ang c
nhng n hng chnh xc cho nguyn liu ca nhng
qu trnh lp rp ny. Nguyn liu cn p ng ng
thi gian biu lp rp trc khi c lch xy lp tng th.
Phn ln hng trong kho c mua bn l cc ph tng
sa cha, thay th v hng cung cp cho cc h thng
ra xe t, v d nh khn giy, thuc ty, v sp c
c. Bi v cc thit b ra xe c s dng thng
xuyn vi cng mnh nn lun c mt lng cu n
nh i vi cc ph tng thay th khc nhau.
Kho hng c t chc tt, vi cc phn my c ct
tr ti cc khu vc da theo ngi nh cung cp. S
lng nh cung cp tng i hn ch, h cung cp
nhiu phn my khc nhau. V d, cc ph tng thay th,
sa cha t Allen Bradley, mt nh sn xut ng c
in, th c ct tr ti cng mt a im. Nhng b
phn sa cha, thay th ny s c s dng cho rt
nhiu ng c in cng vi my bm p sut cao c
lp t trong cc h thng ra xe t.
Bi sn lng bn ra cc b phn sa cha l rt ln nn
nhn chung lun c hai nhn vin lm vic trong kho
hng mt qun c kho hng bo co ln Gim c sn
xut v mt tr l ca qun c. Mt trong hai nhn vin
ny s lo cc n hng ca khch. Rt nhiu khch h ng
gh qua v t hng cc b phn v tip t h cn.
t hng qua in thoi cng c chp nhn v n
122

hng s c vn chuyn cng ngy bi United Parcel


Service.
Khu vc lp rp c mt vi mt hng trong kho c ct
tr ti sn nh ca hng. N bao gm cc chi tit gi tr
thp c s dng hng ngy, nh ai c, bu -lng, inh
vt, vng m. Vic mua nhng chi tit ny khng tn
qu nhiu tin trong sut c nm. Nhng ng tic, khu
vc lp rp thng lun trong tnh trng thiu mt trong
nhng chi tit c bn trn v iu ny gy ra mt lng
thi gian cht ln i vi cc dy chuyn lp rp.
Cng vic giy t c gi mc ti thiu. Mt mu
giy nh lit k cc chi tit v s lng bn cho mt
khch hng thng thng c lm ra cho mi ln bn.
Nu phng lp rp cn cc chi tit c dng ht, mt
ngi trong phng s vo kho hng v ly ra cc
nguyn vt liu cn thit. Khng cn vit giy t hay ha
n bin nhn ly cc chi tit cn thit cho phng lp
rp.
c 973 m hng c mua d tr trong nm ngoi v
tr gi l $314,673. Phn tch h s kho hng cho thy
c $220,684 c chi ra ch mua 179 m b phn.
May mn thay cho Harvey Industries, hu ht cc chi tit
v vic mua hng u c tch tr bi c nh sn xut
ln nh bn bun. Mi khi cng ty s dng ht mt chi
tit no th vic b sung kho hng s ch mt hai hoc
ba ngy.
Do bi cc khon l gn y, b phn kim ton tr nn
lo ngi v kh nng tip tc lm n ca cng ty. Gn
y, cng ty bn i nhng mnh t trng tha ra
123

nm ngay st khu vc sn xut kim tin gii quyt


ngha v ti chnh ca mnh.
Ch Tch mi
Do ci cht mi y ca ngi ch s hu, ngi c
y thc t ngn hng, Milwaukee, tip qun cng
vic ti cng ty v ch nh mt ch tch cng ty mi. V
ch tch mi tm ra nhiu vn . Mt trong s l
vic kim tra kho hng khng ng n. ng y thu
bn lm c vn a ra nhng li khuyn rnh mch
v vic sa li h thng kim tra gim st kho hng.
Nhng kin ca bn l g v c s hp l cho nhng
kin ?

124

CHNG VI
HOCH NH NHU CU NGUYN VT LIU
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. M hnh MRP l mt phn mm my tnh dng
hoch nh ngun lc doanh nghip.
2. Phn tch kt cu sn phm l mt yu cu khng th
thiu khi s dng h thng MRP nhm xc nh cc
nhu cu ph thuc.
3. Trong s kt cu hnh cy nu mt b phn, chi tit
c mt nhiu cp trong kt cu ca sn phm th
ngi ta p dng nguyn tc h cp thp nht nhm
tit kim thi gian v to s d dng trong tnh ton .
4. S kt cu sn phm theo thi gian c xy dng
trn c s kt cu sn phm v thi gian cung cp, lp
rp cc chi tit b phn.
5. Phng php t hng theo l l t hng vi m t s
lng bng nhau vo ng thi im cn n.
6. ng dng h thng MRP, doanh nghip cn o
to i ng cn b qun l c kh nng v trnh

v s dng my tnh v nhng kin thc c bn


trong xy dng MRP.
7. M hnh hoch nh nhu cu nguyn vt liu MRP c
th thay th cho cc m hnh qun tr d tr trong
qun l nguyn vt liu sn xut.
125

8. u ra ca h thng MRP cho bit thi gian cn pht


lnh sn xut (hoc n t hng) v s lng tng
loi chi tit b phn.
9. i vi phng php cn i cc giai on b phn,
kch c l ca mi ln t hng u bng nha u .
Lch trnh sn xut ch r nhu cu sn phm cn
sn xut v thi gian phi c sn phm.

10.

II. Cu hi la chn p n ng nht


1. Tng nhu cu l:
A. Nhu cu ca mt loi chi tit hoc nguyn vt liu
m khng tnh n d tr hin c hoc lng s tip
nhn c.
B. Tng s lng nguyn vt liu, chi tit cn thit b
sung trong tng giai on.
C. Tng s lng d kin i vi mt loi chi tit hoc
nguyn vt liu tng giai on c tnh n d tr
hin c hoc lng s tip nhn c.
D. L tng s lng d kin i vi mt loi chi tit
hoc nguyn vt liu tng giai on m khng tnh
n d tr hin c nhng vn tnh n lng s tip
nhn c.
2. D tr hin c l:
A. Tng lng d tr ang c thi im bt u cho
tng thi k.
B. Tng s b phn, chi tit c a vo sn xut
nhng cha hon thnh.
126

C. Lng NVL t hng v ang trn ng v


doanh nghip.
D. Cc phng n trn cha chnh xc.
3. Tng nhu cu ca mt chi tit hoc b phn cu
thnh nn sn phm:
A. c tnh ton trn c s tng nhu cu c lp v
nhu cu ph thuc.
B. c tnh ton trn c s tng s lng t hng
ca cc n hng.
C. c tnh ton trn c s tng nhu cu c lp v
cu trc ca sn phm c chi tit b phn .
D. Cc phng n trn u khng chnh xc.
4. Phn tch kt cu sn phm gip nh qun tr c th
xc nh.
A. Cu trc sn phm.
B. Cu trc v mt thi gian sn xut ra sn phm
.
C. Nhu cu ph thuc.
D. Nhu cu thc ca tng loi nguyn vt liu.
5. ERP-system l h thng
A. Hoch nh nhu cu nguyn vt liu cho sn xut
ca doanh nghip.
B. Hoch nh ngun lc xut khu sn phm ca
doanh nghip.
C. Hoch nh cc ngun lc ca doanh nghip.
127

D. K hoch iu phi ngun lc phc v sn xutkinh doanh.


6. Lng tip nhn l:
A. L tng lng d tr ang c thi im bt u
cho tng thi k.
B. L tng s b phn, chi tit c a vo sn
xut nhng cha hon thnh.
C. L s lng t hng mong i s nhn c ti
im bt u ca mi giai on.
D. B v C.
7. Nhu cu c lp l nhu cu c xc nh thng qua
A. Phn tch kt cu sn phm.
B. D bo hoc cc n t hng.
C. A v B.
D. Phn tch nhu cu ph thuc.
8. Thi im pht lnh sn xut (t hng) T c xc
nh nh sau:
A. T = Thi im cn c chi tit b phn + thi gian
sn xut(cung cp) chi tit b phn
B. L thi im nhn c n hng t khch hng
C. T = Thi im cn c chi tit b phn - thi gian
sn xut(cung cp) chi tit b phn
D. T = Thi im nhn c n hng + thi gian sn
xut (cung cp) chi tit b phn
9. S cu trc ca sn phm theo thi gian cho bit
128

A. Thi gian hon thnh sn phm.


B. Thi im t hng cc nguyn vt liu, chi tit, b
phn.
C. Thi im tip nhn cc n hng.
D. Cc phng n trn u ng.
10. Cng thc no sau y chnh xc nht:
A. Nhu cu thc = tng nhu cu.
B. Nhu cu thc = D tr an ton.
C. Nhu cu thc = Tng nhu cu - D tr hin c
+ D tr an ton
D. Nhu cu thc = Tng nhu cu + d tr an ton.
11. Trnh t xc nh s lng cc chi tit, b phn v
k hoch sn xut ra mt sn phm ca doanh nghip
nh sau: (1) Tnh tng nhu cu v nhu cu thc; (2) Xy
dng thi gian biu lp rp; (3) Xy dng kt cu sn
phm; (4) xy dng lch trnh sn xut; (5) Xy dng cc
biu tng ng.
A. 3-2-4-5-1

C. 3-4-5-1-2

B. 3-4-2-1-5

D. 4-5-1-2-3

12. t hng theo phng php t hng c nh theo


mt s giai on c p dng khi:
A. Doanh nghip mun t hng mi ln vi mt s
lng c nh.
B. Doanh nghip mun xc lp chu k t hng.
C. C 2 cu A v B u ng.
129

D. C 2 cu A v B u sai.
B. PHN BI TP
I. Cc cng thc s dng
- Nhu cu c lp: L nhu cu v sn phm cui cng
- Nhu cu ph thuc: Pht sinh t nhu cu c lp
Nhu cu thc = Tng nhu cu - D tr hin c + D
tr an ton
- D tr hin c: L d tr ang c thi im bt u
ca tng thi k = Tng d tr cn li t giai on trc
+ Lng s tip nhn
- Lng s tip nhn: L tng s b phn chi tit a
vo sn xut nhng cha hon thnh hoc s lng t
hng mong i s nhn c ti thi im bt u ca
mi giai on
* Cc bc hoch nh
- Bc 1: Phn tch kt cu sn phm (dng s hnh
cy).
- Bc 2: Xc nh thi gian pht n hng hoc lnh
sn xut (s cu trc thi gian).
- Bc 3: Tnh tng nhu cu
+ Tng nhu cu cp 0 = S lng t hng hoc d
bo
+ Tng nhu cu cp thp hn = s lng t hng
theo k hoch ca cc b phn trc n nhn h s
nhn.
130

- Bc 4: Tnh nhu cu thc


- Bc 5: Trnh by kt qu trn biu k hoch
II. Bi tp
II.1. Bi gii mu
Mt sn phm X c cu to bi 1A, 2B, 1C.
A cu to bi 2D v 3E
B cu to bi 1F v 3 G
C cu to bi 2H
H cu to bi 2E
Thi gian sn xut, lp rp v cung cp cc chi tit,
b phn nh sau:
B phn

Thi gian
(tun)

D E
3

a. V s phn tch kt cu sn phm v xy dng thi


gian biu lp rp
b. Doanh nghip nhn c n t hng vi yu cu
cung cp 250 sn phm vo u tun th 8. Hy lp
bng k hoch nguyn vt liu D trong trng hp t
hng theo l (cn bao nhiu t hng by nhiu) bit u
tun 1 cn tn kho 300 chi tit D
Bi gii
a. S kt cu sn phm:

131

A(1)

D(2)

C(1)

B(2)

E(3)

F(1)

H(2)

G(3)

E(3)

E(2)

Thi gian biu lp rp


Tun 1

Tun 2

Tun 3

Tun 4

Tun 5

Tun 6

Tun 7

Tun 8

Sn xut E
Sn xut H

Lp C

Mua F
Lp B

Lp X

Mua G
Mua D
Lp A
Sn xut E
Sn phm hon thnh xong sau 7 tun
b. Lp bng k hoch D
Tun
S l-ng X

132

Tng nhu cu

X
Thi
gian
lp
rp
= 1
tun

Lng tip nhn


theo tin
D tr hin c
Nhu cu thc
Lng tip nhn
t hng theo k
hoch
Lng n hng
pht ra theo k
hoch

250

II.2. Mt s bi tp
Bi 1. sn xut sn phm A, DN X cn 3 b phn B
v 3 b phn C; mi b phn B li c 2 n v D v 3
n v E; mi b phn C cn 1 n v E v 2 n v F;
mi n v F phi c 1 n v G v 2 n v D.
a. V s kt cu sn phm
b. Bit nhu cu v sn phm A l 200 sn phm. Xc
nh cc nhu cu ph thuc.
Bi 2. Mt cng ty sn xut sn phm X cu to t 1A,
3B. B phn A c cu to bi 3C, 4D. B phn B
c cu to bi 2E v 3F. Cm chi tit D c cu to
bi 2 chi tit F. Bit nhu cu v sn phm X l 20. Thi
gian lp rp X l 1tun, thi gian sn xut A l 3 tun,
thi gian sn xut B l 2 tun.

133

a. Bit nhu cu v X l 40 sn phm, lp biu k hoch


cho nguyn vt liu F.
b. sn phm X hon thnh vo u tun th 8 th A
phi hon thnh vo
c. sn phm X hon thnh vo u tun th 8 th phi
pht lnh sn xut B vo u tun th my?
Bi 3. Mt doanh nghip sn xut mt sn phm X c
cu to bi 2 chi tit A, 1 chi tit B, 1 chi tit C.
A cu to bi 1F

B cu to bi 1D, 2E, 1G

C cu to bi 2D

D cu to bi 1F

Thi gian sn xut, lp rp v cung cp cc chi tit,


b phn nh sau:
B phn

Thi gian(tun)

D E
2

a. V s biu din kt cu sn phm v thi gian biu


lp rp
b. Doanh nghip nhn c n t hng vi yu cu
giao 300 sn phm vo u tun th 9. Hy lp biu k
hoch cho nguyn vt liu F
Bi 4. Trong biu lp k hoch MRP sau y cho Hng
mc J, hy th hin cc nhu cu thc, lng tip nhn
t hng theo k hoch, v lng n t hng pht ra
theo k hoch p ng c tng nhu c u. Thi gian
u vo l mt tun.

134

Hng mc

S lng hin c
trong kho (chic)

Thi gian cung


cp (Tun)

Tun
Hng mc J

Tng nhu cu
D tr hin c

2
75

50

70

40

Nhu cu thc
Lng tip nhn t
hng theo k hoch
Lng n hng pht
ra theo k hoch
Bi 5. Brown and Brown Electronics sn xut cc u
chi a DVD. Mc d c s khc bit gia cc sn
phm nhng c rt nhiu b phn l ging nhau trong
mi u a. Di y l bng nguyn vt liu th hin

s lng mi hng mc cn thit, thi gian cung cp, v


d tr sn c ca cc b phn v linh kin:
135

DVD kiu A
DVD kiu B
Cm lp rp C
Cm lp rp D
Cm lp rp E
B phn F
B phn G
Nguyn liu th H
Nguyn liu th I

30
50
75
80
100
150
40
200
300

1
2
1
2
1
1
1
2
2

Brown and Brown a lp mt d bo c coi l k


hoch cho lch trnh sn xut tng th. MPS t ra nhu
cu cho 700 DVD kiu A v 1,200 DVD kiu B trong
Tun 10.
Lp lch trnh hoch nh nhu cu nguyn vt liu p
ng nhu cu trn.
III. Bi tp tnh hung
Hng t Brunswick
Gn y, Phil Harris, gim c qun l sn xut ca
hng t Brunswick c mt bi bo v hoch nh
nhu cu nguyn vt liu sao cho ph hp vi tng giai
on sn xut. ng ta rt t m v k thut ny, v lm
sao n c th p dng trong vic ln lch sn xut v lp
rp ng c ca nh my ng. ng ta quyt nh k
thut ny vo vic sn xut ca cng ty ng.
Bc u tin l ln lch trnh sn xut tng th cho mt
trong nhng loi ng c c sn xut ti Brunswick:
kiu ng c 1000. Trong lch trnh ny nu ra s lng
ng c 1000 c lp rp mi tun trong 12 tun qua
136

(xem bng di y). Bc tip theo, Phil quyt nh


n gin ha vic hoch nh nhu cu nguyn vt liu
ca mnh bng cch ch xem xt hai trong s nhiu thnh
phn cn thit cho vic lp rp mt ng c 1000 hon
chnh. Hai thnh phn ny l hp s v trc dn, cng
c trnh by trong lch trnh sn xut tng th. Phil ghi
ch rng cc hp s c lp rp bi phng Lp rp ph
v sn phm c chuyn ln cho dy chuyn lp rp
ng c chnh. Trc dn l mt trong nhng thnh phn
c sn xut ti Brunswick v l b phn ca hp s.
Do , cc cp 0, 1, 2 trong s cu trc sn phm
c ch ra ba giai on sn xut ng c, bao gm phng
Lp rp ng c, phng Lp rp ph, v b phn trc
dn.
Lch trnh sn xut tng th kiu ng c 1000
Tu
n

2 3 4

5 6

9 1
0

1
1

1
2

Nh
u
c
u

1
5

5 7 1
0

1
5

2
0

1
0

1
6

Thi gian sn xut hp s v trc dn c nu c th


trong s . Ch rng cn 2 tun sn xut lot hp
s v mang tt c chng ti kho linh kin lp rp trc
sng th hai ca tun chng c s dng. Tng t,
cn 3 tun sn xut lot trc dn v mang chng ti
kho ca phng Lp rp ph trc sng th hai ca tun
. Khi chun b hoch nh nhu cu nguyn vt liu,

137

Phil chun b cc bng tnh v a ra mt s gi thit


di y:
Cu trc sn phm ng c 1000
ng c lp rp

Hp s
Thi gian cung
cp: 2 tun
S lng s dng:
1 chic/1 ng c
Trc dn
Thi gian cung
cp: 3 tun
S lng s dng: 2
chic/ 1 hp s

1. Khi bt u tun th nht, c sn 17 hp s v


hin ti c 5 hp s ang c yu cu chuyn i
khi bt u tun th 2.
2. Khi bt u tun th nht c sn 40 trc dn v
22 chic s c chuyn i khi bt u tun th 2
Yu cu:
1. Gi s rng Phil mun hn ch ti a hng lu
kho. Mi yu cu ch c a ra cho tng giai
on nht nh. Hy s dng cc bng di
tnh ton nhu cu thc v lng n hng pht ra
theo k hoch i vi hp s v trc dn trong
trng hp t hng theo l.
138

Lch trnh tng th v vic lp rp ng c


Tun

10

11

12

S lng

Nhu cu v hp s
Tun

10

11

12

10

11

12

Tng nhu cu
Lng tip nhn
theo tin
D tr sn c
Nhu cu thc
Lng t hng
pht ra theo k
hoch

Nhu cu v trc dn
Tun

Tng nhu cu
Lng tip nhn
theo tin
D tr sn c
Nhu cu thc
Lng t hng
pht ra theo k
hoch

2. Phil cn nhc cc chi ph m k ton ca ng ta


ang s dng tnh cho vic lu kho v sn xut
hp s v trc dn. Cc chi ph nh sau:
B phn
Chi ph
Hp s
- Sn xut = 90 la/ chic
- Lu kho = 2 la/ chic/tun
139

Trc dn

Sn xut = 45 la/ chic


Lu kho = 1 la/ chic/ tun

Vi bng chi ph ny, hy nh tnh tng chi ph


c s dng trong cu (1). Gi s rng hng d tr
c tnh cui mi tun

CHNG VII
140

QUN TR DCH V
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. Khch hng ca qu trnh cung cp dch v i khi
khng ch l nhng ngi tr tin cho dch v .
2. S tham gia ca khch hng trong qu trnh cung cp
dch v lm tng hiu qu ca qu trnh.
3. i vi qu trnh cung cp dch v cng tc d bo
nhu cu c bit quan trng.
4. Qu trnh cung cp dch v i hi nhiu lao ng v
chi ph u t ln hn qu trnh sn xut vt cht.
5. Qu trnh cung cp dch v kh c kh nng tiu
chun ha do ph thuc vo nhng yu cu khc
nhau ca khch hng.
6. Nh cung cp c xu hng s dng thit b t ng
i vi mt s loi hnh dch v nhm chia s bt
cng vic cho khch hng v gim chi ph cho doanh
nghip.
7. tng thm kh nng phc v, nh cung cp cn
phi tng thm s knh phc v.
8. Thi gian ca khch hng trong h thng dch v l
mt trong nhng tiu ch dng nh gi kh nng
phc v ca nh cung cp.

141

9. h thng dch v p ng c nhu cu ca


khch hng th tc phc v trung bnh phi ln
hn tc khch n trung bnh.
10. T ng ha l xu hng tt yu ca tt c cc ngnh
dch v nhm nng cao hiu qu phc v.
II. Cu hi la chn p n ng nht
1. Qu trnh cung ng dch v l qu trnh
A. Tng tc gia ngi cung cp dch v v khch
hng.
B. Tng tc gia ngi cung cp dch v v ti sn
ca khch hng.
C. C A v B u ng.
D. C A v B u sai.
2. Thi gian dch v no sau y c coi l hng s:
a. Ra xe t th cng.
b. Sa cha xe my.
c. Ra xe t bng my ra t ng.
d. Khm cha bnh.
3. Cht lng ca cc sn phm dch v
A. Thng c nh gi mt cch khch quan.
B. Thng c nh gi thng qua cc tiu chun
nh lng.
C. Thng c nh gi mt cch ch quan.
D. Kh c th nh gi c.
142

4. iu kin mt dch v chim u th cnh tranh


trn th trng l g?
A. Thi quan tm chm sc khch hng.
B. Kh nng p ng nhanh v s tin li trong phc
v.
C. K nng to ra ng cp v s khc bit cho dch
v.
D. Tt c cc kin trn.
5. u ra ca qu trnh cung cp dch v l:
a. L sn phm v hnh.
b. L sn phm va mang tnh v hnh va mang tnh
hu hnh.
c. L sn phm hu hnh.
d. C 3 phng n u ng.
6. u vo ca qu trnh cung cp dch v l:
a. Nhn cng.
b. C s vt cht.
c. Nguyn vt liu.
d. C 3 phng n trn u ng.
7. Cc c trng ca qu trnh cung ng dch v l:
a. Tnh v hnh cao.
b. Hn ch s tham gia ca khch hng vo qu trnh
cung ng.
c. Tnh khng tch ri gia sn xut v tiu dng.
143

d. Hn ch s hin din ca cc yu t vt cht.


8. Cc c trng ca cht lng dch v l:
a. Cht lng dch v rt kh ci thin v rt kh
qun l.
b. Cht lng dch v mang tnh ngu nhin.
c. Cht lng dch v khng c tnh h thng.
d. Cc trn u sai.
9. Tiu ch chnh c s dng nh gi cht lng
dch v:
a. tin cy.
b. Tnh trch nhim.
c. S bo m.
d. t c mc tiu.
10. Gii php s dng cc thit b t ng trong qu
trnh cung cp dch v nhm
A. Tit kim chi ph.
B. Rt ngn thi gian cung cp.
C. Gim thiu nhng nh hng do s tham gia ca
khch hng vo qu trnh cung cp.
D. C 3 phng n u ng.
11. Trong phn tch hng ch, tc khch n tun
theo lut phn b
A. Poisson.
B. Hm s m.
144

C. Phn b chun.
D. Cc phng n trn u sai.
12. Trong phn tch hng ch, tc phc v tun theo
lut phn b
A. Poisson.
B. Hm s m.
C. Phn b chun.
D. Cc phng n trn u sai.
13. ci thin nng sut dch v, doanh nghip phi:
a. u t vo con ngi.
b. u t vo my mc v thit b.
c. u t vo c s vt cht.
d. C 3 trn u ng.
B. PHN BI TP
I. Cc cng thc s dng
I.1.H thng mt hng, mt giai on phc v
Khch hng c phc v theo nguyn tc ai n trc
phc v trc
Vi tc khch n tun theo lut phn b Poisson,
xc sut c x khch hng n trong mt khong thi
gian cho trc c xc nh bi cng thc:
x e
P( x)
(1)
x!
Trong
145

: Tc khch n trung bnh ;

e = 2,718

t: : tc phc v trung bnh


= /: h s s dng hay h s mt chuyn ng .
Pn : xc sut n khch hng xut hin trong h thng
LS : s khch trung bnh trong h thng
Lq : s khch trung bnh trong hng
Ws: thi gian trung bnh mi khch hng trong h
thng
Wq: thi gian trung bnh mi khch phi ng trong
hng
Xc sut b phn phc v lm vic (h s s dng)
= /
Xc sut khng c khch trong h thng:
P 0 = 1 - /

(2)

P 0 l t l % thi gian b phn phc v c ngh


Xc sut n khch hng trong h thng:
n
n


Pn P0 1

(3)

S khch trung bnh trong h thng:

Ls nPn
0

(4)

S khch trung bnh trong hng ch:

2
Lq Ls
( )

(5)
146

Thi gian trung bnh ca mi khch hng trong h thng


(k c thi gian xp hng v thi gian c phc v):
Ws

Ls

(6)

Thi gian xp hng trung bnh ca mi khch hng


1

Wq Ws
(7)
( )
Cc cng thc t (4) n (7) u tin n khi tin
n , do cc cng thc ny ch c p dng khi
>
I.2. H thng c thi gian phc v khng i
di trung bnh ca hng ch:
Lqc

2
2 ( )

Thi gian ch trung bnh trong hng:

Wqc
2 ( )
S ngi trung bnh trong h thng = Lqc + /
Thi gian ch trong h thng = Wqc + 1/
I.3. M hnh c nhiu knh phc v
Gi s l s lng cc knh phc v trong h thng.Ta
c:
147

H s s dng:

Xc sut khng c khch hng trong h thng:


Po

1
1
S 1 (/ ) n (/ ) s

1

s! s
n 0 n!

Xc sut c n khch hng trong h thng:

ns
( / ) n
Pn P0
n s
s!( s )
P0 ( / ) s
s!(1 ) 2

S khch trung bnh trong hng ch:

Lq

S khch trung bnh trong h thng:

Ls Lq

Thi gian xp hng:

Wq

Lq

Thi gian khch hng trong h thng:

Ws Wq

II. Bi tp
II.1. Bi tp gii mu
Bi 1. Mt phng cp cu ca mt bnh vin c s bnh
nhn n tun theo lut phn b poisson vi tc n
trung bnh l 2,4 bnh nhn/gi. Phng cp cu c th
cp cu trung bnh 3 bnh nhn/gi.
a. H s s dng trung bnh ca phng cp cu ?
148

b. Trung bnh mi bnh nhn phi ch bao lu c


cp cu.
c. Nu bnh vin huy ng thm bc s v tc phc
v tng ln l 6 bnh nhn/gi th thi gian ch i
trung bnh ca mi bnh nhn l bao nhiu .
Bi gii:
a. H s s dng

2,4

0,8
3

b. Thi gian ch i trung bnh ca bnh nhn

Wq

2,4
2,4

1,333(h)
( ) 3(3 2,4) 1,8

c. Nu tc phc v tng ln l 6 bnh nhn/gi th


thi gian ch i trung bnh ca mi bnh nhn l

Wq

2,4

0,111(h)
( ) 6(6 2,4)

Bi 2. Mt ngi mun xy dng mt ca hng ra xe


t ng ti mt a im xc nh. Nghin cu th tr ng ch ra rng c th hy vng mt khch n trung
bnh l 6 xe/gi. Gi thit s l ng ngi n tun theo
lut phn b Poisson. Ngi ny c th mua hai my
ra, mt my c thi gian phc v khng i l 5
pht/xe (12xe/gi) hoc mt my t hn vi thi gian
phc v 4 pht/xe (15xe/gi). Thi gian ch i trung
bnh vo khu vc ra yu cu khng nhiu hn 2
149

pht. Vy ng ta cn mua loi my no p ng yu


cu ny.
Bi gii:
i vi loi my ra chm hn, thi gian ch i
trung bnh trong hng:

6
6
Wqc

0,0417 (h) 2,5 pht


2 ( ) 2(12)(12 6) 24(6)
i vi loi my ra nhanh hn, thi gian ch i
trung bnh trong hng:

6
6
Wqc

0,0222 (h) 1,33 pht


2 ( ) 2(15)(15 6) 30(9)

Nn mua loi my tc ra nhanh hn


Bi 3. Mt cng ty bn bun rau qu c mt trung tm
phn phi nh mt thnh ph. Ti trung tm, cng ty
c mt i chuyn ch iu ng mt chic xe ti duy
nht chuyn ch v bc d hng xung. Cc xe ti
vn chuyn rau n ca cng ty c iu ng theo lut
phn b Poisson vi tc trung bnh 3 chuyn/ngy.
Cng ty s dng mt nhm hai ngi chuyn ch v
bc d hng xung vi tc 4 chuyn/ ngy.
Cng ty c th tuyn dng thm ng i bc d hng v
nng tc bc d ln thm 1 chuyn/ngy cho mi
ngi tuyn dng thm. S ngi c tuyn dng thm
ti a l 4 ngi.
150

Cng ty c tnh chi ph cho mt chuyn xe v li xe


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) +
(5)

trong trng thi ch i l 40USD/gi. Chi ph cho mi


cng nhn bc d l 12USD/ngy, mi ngy cng nhn
lm vic 8 gi.
Cng ty c nn tuyn thm nhn vin bc d khng, nu
c nn tuyn thm bao nhiu?
Bi gii:
Bng phn tch hng ch ca cng ty:
= 3 xe/ngy;

= 4 xe/ngy

151

S
ngi
bc d
hng

Tc
bc d
trung bnh
(chuyn/
ngy)

Chi ph hng
ngy cho i bc
d
($/ngy)

S xe trung
bnh trong h
thng
(Ls)

Chi ph trung
bnh cho nhng
xe khng lm
vic
(=40$x8xLs)

Tng chi ph
mt ngy l
($)

2(12$/h)8h=192

3/(4-3)=3,0

320x3 =960

1152

3(12$/h)8h=288

3/(5-3) =1,5

320x1,5 =480

768

4(12$/h)8h=384

3/(6-3)= 1,0

320x1 =320

704

5(12$/h)8h=480

3/(7-3) =0,75

320x0,75 =240

720

6(12$/h)8h=576

3/(8-3)=0,6

320x0,6 =192

768

Nu cng ty s dng 4 ngi bc d th chi ph s nh


nht. Vy cng ty nn tuyn thm hai cng nhn bc d
na
II.2. Mt s bi tp
Bi 1. Mt chi nhnh ngn hng c mt ca phc v.
Tc khch n tun theo lut phn b Poisson vi tc
trung bnh 14 khch hng/gi. Thi gian phc v
trung bnh l 3 pht/khch hng.
a. Tnh h s phc v ca h thng.
b. Trung bnh mi khch hng phi ch i bao lu c phc v.
c. Xc nh di trung bnh ca hng ch .
Bi 2. Khch hng n ca hng bnh ko Kinh theo
phn b Poisson vi mc n bnh qun l 18 khch/
gi. Mi nhn vin bn hng mt 4 pht phc v 1
khch hng, thi gian phc v tun theo phn b hm s

152

m. Gi s s khch hng trung bnh trong hng ch l


3,6 khch hng. Hy xc nh:
a. H s phc v ca ca hng
b. S khch hng trung bnh trong h thng.
Bi 3. Quy bn v ca mt rp chiu phim c tc
phc v l 240 khch/gi. Thi gian phc v tun theo
lut hm s m, lng khch n hng ngy tun theo
lut phn b Poisson vi tc 180 khch/gi. Tnh:
a. H s phc v ca quy
b. Thi gian xp hng trung bnh ca khch hng.
c. mua c v, mi khch hng phi mt mt
khong thi gian trung bnh l bao nhiu?
Bi 4. Mt hng hng khng c k hoch m thm quy
v mi ti trung tm thng mi vi 1 nhn vin bn v.
Lng khch n bnh qun trong 1 gi ti trung tm
thng mi l 15 khch v tun theo phn b Poisson.
Thi gian phc v tun theo phn b m. Thi gian phc
v bnh qun ca hng l 3 pht/ khch hng. Tnh:
a. S lng khch bnh qun c phc v trong mt
gi.
b. H s lm vic ca quy v.
c. S khch hng bnh qun trong hng ch.
d. S khch hng bnh qun trong h thng.
e. Thi gian bnh qun khch hng phi ch c
phc v.

153

f. Thi gian bnh qun khch hng phi ng trong h


thng.
g. Xc sut c 4 khch hng trong h thng.
Bi 5. Mt cng ty trung bnh 1 tun c 4 chuyn tu cp
cng. Tc tu n tun theo lut phn b poisson.
Cng ty thu mt i bc bc d hng xung, tc
bc d tun theo lut hm s m vi tc bc d
1tu/1 ngy.
a. Xc nh s tu trung bnh phi ch c bc d.
b. Thi gian trung bnh 1 tu phi ch trong h thng.
c. Nu chi ph cho 1 tu phi nm li cng l 1000
USD/ngy, chi ph trung bnh cho mt i bc d l
250 USD/ngy. Cng ty c nn thu thm mt i bc
d khng, bit nu tng thm 1 i bc d c th bc d
thm c 3 tu 1 tun.
Bi 6. Mt ca hng photocopy c s lng khch n
tun theo lut phn b Poisson vi tc n 9 khch
hng/gi. Tc phc v trung bnh l 16 khch
hng/gi v tun theo lut hm s m. Xc nh:
a. H s s dng thit b.
b. S khch hng trung bnh trong hng ch.
c. S khch hng trung bnh trong h thng.
Bi 7. Mt ca hng sa cha xe c tc xe n l
5,19 xe/gi tun theo lut phn b poisson. Thi gian
trung bnh ca hng thc hin dch v l 8 pht/xe,
tc phc v tun theo lut hm s m. Xc nh:
a. H s ngh ngi ca h thng dch v.
154

b. di trung bnh ca hng ch.


c. Xc xut c hn 2 xe trong h thng.
III. Bi tp tnh hung
Bnh vin cng ng
Trng i hc Phu thut M xy dng cc hng
mc nhm xc nh tiu chun cho cc phng n ti p
bnh nhn trn ton nc M. Theo , cc trung tm
chn thng cp I v II cn phi duy tr cc phng
n tip c nhn vin trc 24/24h (gi tt l OR). Theo
quy nh , cn c mt i nhn vin trc phng n
tip ny 24h mt ngy. Trong thi gian lm vic, bnh
vin cn b sung thm mt s i trc na do cc ca
phu thut c t trc, v cc i ny c th c
huy ng ngay khi cn thit. Thm vo , cng cn
phi quyt nh xem c huy ng thm mt i trc b
sung vo bui ti hay khng ?
i trc b sung ny c yu cu trong cc ca ti nu
nh c hai hay nhiu hn cc trng hp cp cu quan
trng cng lc. S quan trng c hiu l cc ca kh
phn on. Vic tuyn thm i trc b sung ny l cn
thit nu nh kh nng xy ra hai hay nhiu hn cc ca
cp cu cng mt lc l ln hn 1%.
Gn y, cc bc s ca trng i hc Gii phu v Y
khoa Columbia ti Stamford nghin cu p dng tiu
chun trn vo thc t. Cc bc s nghin cu cc
bnh nhn n phng tip nhn cp cu t sau 11h m
v trc 7h sng trong vng mt nm. Trong thi gian
ny, c 62 bnh nhn yu cu iu tr OR. Thi gian
phc v trung bnh khong 80,79 pht.
155

phn tch bi tp trn, bn hy suy ngh n h thng


mt knh, mt hng vi lut phn b Poisson v thi
gian phc v theo lut s m.
Cu hi :
1. Hy tnh t l s bnh nhn n trung bnh v t
l phc v theo gi.
2. Hy tnh kh nng (xc sut) khng c bnh nhn
no trong h thng (P0), c mt bnh nhn (P1),
v c hai hay nhiu bnh nhn n cng lc trong
cc ca ti.
3. Gi s rng, vi xc sut ln hn 1%, i trc b
sung c tuyn dng, bn hy a ra li khuyn
cho phng T chc ca bnh vin.

156

CHNG VIII
QUN TR CHT LNG
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
Cc pht biu di y ng hay sai?
1. Cht lng sn phm l kh nng p ng nhu cu
ca ngi s dng
2. Qu trnh cung cp dch v n gin hn so vi qu
trnh sn xut vt cht do vic kim sot cht
lng ca qu trnh dch v d dng hn.
3. Phng php qun l cht lng theo qu trnh(QC)
cho php pht hin v loi b ph phm ngay trong
qu trnh sn xut.
4. Chi ph cht lng cng ln th cht lng sn phm
ca doanh nghip cng c m bo
157

5. Biu nhn qu l mt cng c kim sot cht


lng sn phm.
6. Mun nng cao cht lng dch v cn tp trung vo
yu t khch hng.
7. H thng qun l cht lng ISO ch ph hp vi
nhng doanh nghip c qui m ln.
8. Kim sot cht lng bng phng php thng k l
bin php nhm hn ch sn phm khng m bo
cht lng n tay ngi tiu dng.
9. Phng php qun l cht lng ton din TQM i
hi c s tham gia ca tt c cc b phn trong doanh
nghip.
10.
Ci tin lin tc l iu kin tin quyt nhm
nng cao cht lng ca qu trnh sn xut.
II. Cu hi la chn p n ng nht
1. Chi ph sai hng l:
A. Chi ph gn lin vi vic pht hin sn phm
hng.
B. Chi ph xc nh mc cht lng t c so
vi nhng yu cu thit k chun.
C. Ton b chi ph pht sinh do sn phm hng
mang li
D. Chi ph phng nga kh nng pht sinh sn phm
hng
2. c im ca cht lng sn phm dch v l

158

A. p ng nhng nhu cu khc nhau ca khch


hng
B. C th o lng v lng ha
C. Kh c c nhng chun mc khch quan
D. C A v C u ng
3. Cng c thng dng trong m bo cht lng sn
phm
A. S PERT
B. Biu Pareto
C. S Gantt
D. a v b
4. Qun l cht lng theo TQM c ngha l
A. Qun l cht lng qu trnh
B. Qun l cht lng ton din
C. Kim sot cht lng ton din
D. Kim sot cht lng sn phm cui cng
5. Nguyn tc no sau y KHNG thuc cc nguyn
tc qun l cht lng hin i:
A. Hng vo khch hng
B. Vai tr quyt nh ca nh qun l
C. S tham gia ca tt c cc c nhn trong t chc
D. Hnh thnh cc phng KCS c trang b cc
thit b hin i

159

6. K hiu C c, C F ln lt l chi ph kim sot cht


lng v chi ph sai hng. Gi t 1 v t 2 l thi im trc
v sau khi p dng h thng qun l cht lng trong
doanh nghip. Gi s C = C c2 Cc1 l hiu s chi ph
kim sot sau v trc khi p dng h thng QLCL, F
= CF2 CF1 l hiu s chi ph sai hng sau v trc khi
p dng h thng QLCL. Nu C > 0 v F > 0, anh
(ch) s rt ra kt lun:
A. H thng QLCL hot ng khng hiu qu
B. H thng QLCL hot ng hiu qu
C. H thng QLCL hot ng t yu cu
D. Khng th kt lun c iu g
7. K hiu C c, C F ln lt l chi ph kim sot cht
lng v chi ph sai hng. Gi t 1 v t 2 l thi im trc
v sau khi p dng h thng qun l cht lng trong
doanh nghip. Gi s C = C c2 Cc1 l hiu s chi ph
kim sot sau v trc khi p dng h thng QLCL, F
= CF2 C F1 l hiu s chi ph kim sot sau v trc khi
p dng h thng QLCL. Nu C < 0 v F < 0, anh
(ch) s rt ra kt lun:
A. H thng QLCL hot ng khng hiu qu
B. H thng QLCL hot ng hiu qu
C. H thng QLCL hot ng t yu cu
D. Khng th kt lun c iu g
8. K hiu C c, C F ln lt l chi ph kim sot cht
lng v chi ph sai hng. Gi t 1 v t 2 l thi im trc
v sau khi p dng h thng qun l cht lng trong
160

doanh nghip. Gi s C = C c2 Cc1 l hiu s chi ph


kim sot sau v trc khi p dng h thng QLCL, F
= CF2 C F1 l hiu s chi ph kim sot sau v trc khi
p dng h thng QLCL. Nu C > 0 v F < 0, anh
(ch) s rt ra kt lun:
A. H thng QLCL hot ng khng hiu qu
B. H thng QLCL hot ng hiu qu
C. H thng QLCL hot ng t yu cu
D. Khng th kt lun c iu g
9. Cht lng sn phm l:
A. Kh nng mt sn phm tha mn nhu cu khch
hng
B. Kh nng p ng nhng tiu chun k thut.
C. L kh nng p ng cc tnh nng, cng dng.
D. Tt c cc phng n trn u ng
10. Tiu chun cht lng l cn c quan trng :
A. Nng cao hiu qu hot ng ca doanh nghip
B. Lp k hoch t chc sn xut
C. Nng cao cht lng sn phm
D. C 3 phng n trn u ng
11. Yu t quyt nh s thay i trong quan nim v
cht lng sn phm
A. Nhu cu ca ngi tiu dng
B. Trnh pht trin kinh t x hi
161

C. Cung cu trn th trng


D. A v B
12. Trong qun l cht lng, ISO l
A. Mt b tiu chun i vi h thng qun l cht
lng
B. Tn vit tt ca t chc Tiu chun ho quc t
C. Mt b tiu chun cht lng
D. Tn gi ca t chc Tiu chun ho quc t
13. Ci tin lin tc l
A. Mt nguyn tc t chc sn xut linh hot
B. Mt nguyn tc kim sot cht lng
C. Mt nguyn tc qun tr nhm khng ngng nng
cao cht lng qu trnh
D. Cc phng n trn u ng
14. H thng phn tch mi nguy v im kim sot ti
hn HACCP thng c s dng trong qun l cht
lng cc doanh nghip
A. Sn xut cng nghip
B. Cung ng dch v
C. Sn xut nng sn
D. Ch bin thc phm
15. Bn s ng h quan im no di y?
A. Cht lng sn phm phi do ngi tiu dng
quyt nh
162

B. Nu cht lng ca cc sn phm vt cht i km


vi dch v tt, c ngha y l mt dch v tt.
C. Kim tra cht lng sn phm cui cng l khu
quan trng nht bo m cht lng cho mt
sn phm.
D. Mun c sn phm cht lng phi kim tra lin
tc
16. Thnh phn no sau y KHNG phi l thnh phn
then cht ca TQM :
A. Khch hng l trung tm,
B. Ci tin lin tc,
C. Kim sot ton din
D. Lm vic theo nhm v trao quyn.
17. Thnh phn no sau y l thnh phn then cht ca
TQM :
A. i mi lin tc
B. Tp quyn qun l
C. Cam kt ton din
D. t cht lng lm trung tm
18. Pht biu no di y ph hp vi t tng ch o
ca H thng tiu chun ISO 9000 2000:
A. m bo cht lng, t chc cn thc hin tt
qun l cht lng theo qu trnh.

163

B. m bo cht lng, t chc cn thc hin tt


v kim sot cht ch mt h thng qun l cht
lng c lp thnh vn bn.
C. m bo cht lng, cn phi qun l tt cht
lng ca tng b phn chc nng.
D. Tt c cc pht biu trn u ph hp.
19. Anh (ch) ng vi quan nim no sau y:
A. Mun sn phm c cht lng cao i hi phi c
chi ph ln
B. Lm ng ngay t u s lm tng cht lng ca
sn phm
C. Kim sot sn phm khu cui cng l bc bt
buc to ra sn phm c cht lng cao
D. Sn phm khng c cht lng th li ch yu l
do ngi cng nhn thc hin
II. Bi tp
1. Cc cng thc s dng
Gii hn kim sot cht lng
T mt l N sn phm ca nguyn cng cn kim tra,
chia sn phm thnh k nhm bng nhau, mi nhm c n
sn phm
-

Vi mi nhm ta c:
n

X
i 1

v R X max X min

i vi c l N sn phm, ta c:
164

v R
k
Gii hn kim sot:
i 1

R
i 1

UCL X A2 .R; LCL X A2 .R

UCL: Gii hn kim sot trn


LCL: Gii hn kim sot di
Trong : A 2 l h s c tra bng ty thuc vo kch
thc mu chn
II.1. Bi tp mu
Khi kim tra kch thc ng knh ca mt chi tit,
ngi ta ly ra 1 l gm 9 sn phm (N = 9) v chia ra
lm 3 nhm (k = 3) mi nhm gm 3 sn phm (n = 3).
Kt qu kim tra c ghi trong bng sau:
Th t
nhm
1
2
3

Gi tr i lng kim tra


(cm)
X1
X2
X3
10.27
10.25
10.35
10.22
10.27
10.23
10.28
10.23
10.30

a. Xc nh ng knh trung bnh ca chi tit


b. bin ng bnh qun ca ng knh chi tit
c. Xc nh cc gii hn kim sot
Bi gii:
Th t
Gi tr i lng kim tra (cm)
R
nhm
X1
X2
X3
X
1
10.27 10.25 10.35 10.29
0.1
165

2
3

10.22
10.28

10.27
10.23

10.23
10.30

10.24
10.27

0.04
0.07

a. Xc nh ng knh trung bnh ca chi tit

10.29 10.24 10.27


10.267
3

b. bin ng bnh qun ca ng knh chi tit

0.1 0.04 0.07


0.07
2

c. Xc nh cc gii hn kim sot


n =3 A 2 = 1,02
UCL = 10,267 + 1,02 x 0,07 = 10,3384 (cm)
LCL = 10,267 1,02 x 0,07 = 10,1956 (cm)
II.2. Mt s bi tp
Bi 1. C s liu thng k trong vng 6 thng ti mt
ca hng thc phm a phng. Hy lp biu Pareto
phn tch s liu v xc nh phn trm ca hai tiu
ch ph bin nht trn tng s thc mc ca khch hng.
Tiu ch

S thc mc

B phn kim tra

59

Qun l chung

58

Dch v

55

Chnh sch

40

B phn nh gi

45

Qun l cht lng

87

Tr li yu cu

105
166

Xp hng tnh tin

33

iu kin ca hng

170

Khc

71

Bi 2. Hy s dng biu kim tra cht lng thch


hp (p-chart v c-chart) xc nh gii hn kim tra
trong mi trng hp sau:
a. Mt cuc kim tra pht hin c trung bnh 3,9 vt
xc sn ngoi ca mi chic in thoi ang chun b
c vn chuyn ti cc nh bn l.
b. Trc khi vn chuyn my ct c ti nh phn phi,
mt cuc kim tra pht hin ra rng mt s my
khng chy khi bt khi ng. Bit rng l hng c 100
my ct c v c 4 my khng chy c.
Bi 3. Nh kim sot cht lng ti ngn hng VCB tin
hnh quan st theo di thi gian m ti khon mi ti
5 thi im trong ngy, mi thi im tin hnh 4 quan
st v thu c kt qu nh sau (n v: pht):
STT
1
2
3
4
Tng

Thi
im 1
10,2
9,9
9,8
10,1
40,0

Thi
im 2
10,3
9,8
9,9
10,4
40,4

Thi
im 3
9,7
9,9
9,9
10,1
39,6

Thi
im 4
9,9
10,3
10,1
10,5
40,8

Thi im
5
9,8
10,2
10,3
9,7
40,0

a. Xc nh gi tr trung bnh ca mu.


b. Xc nh khong bin thin trung bnh ca mu.
c. Xc nh cc gii hn kim sot.
167

II.3 Bi tp tnh hung


t tin vo ng ch ca n
Trong h thng dch v ngn hng thng mi trn th
gii, cht lng dch v thp gy ra nhng tn tht to
ln hoc t nht cng phi tr nhiu chi ph cho n.
Nhng ngy nay, mt s ngn hng a ra chnh sch
bi thng bng tin mt cho khch hng nu ngn hng
gy ra li. Ngn hng trung tm, mt dch v ngn
hng thng qua in thoi ca ngn hng Scot-len,
thc hin vic chnh sch ny. Ngn hng tr t nht 10
bng Anh cho khch hng nu li thuc v h.
Chng ti tin tng rng chng ti c mt h thng
dch v cht lng tt. Chng ti khng ni rng chng
ti mun gy ra sai st, nhng chng ti mun chng t
vi khch hng rng ngn hng chng ti lun xc nh
s cung cp cc dch v cht lng tt cho khch hng,
i din ngn hng ny ni.
Mt trong nhng chnh sch v cht lng u tin theo
kiu ny xut pht t ngn hng quc gia Colorado,
Denver. Ngn hng ny s dng khu hiu t tin
vo ng ch ca n, vit tt l PIMWIMI. ngha
chin lc ca vic ny l nu cht lng hot ng thc
s c m bo cho khch hng, th mi quan h vi
khch hng s c tng cng v pht trin.
Chnh sch ny gm ba nguyn tc chnh:
-

m bo tnh nhanh chng, chnh xc v trung


thc ca dch v.

168

Theo di st sao c h thng nhm m bo s


thn thin vi khch hng; cc nhn vin tip xc
trc tip vi khch hng cn phi c trang b
tt lun gi vng cht lng dch v

To thun li khch hng ng gp kin ca


h v dch v nhm thu thp c phn hi v
cht lng dch v.

ng dy tr li in thoi, khch hng khng phi


i qu 3 pht; khng qu 5 pht ch i vi cc dch
v ngn hng c nhn, ti chnh c nhn, hay h tr
khch hng; khch hng c tip n mt cch thn
thin, cho hi theo tn v h s nhn c phc p v
nhng thc mc ca mnh hay nhn c cu tr li cho
h s xin vay n c nhn ngay ngy hm sau khi c yu
cu, vi chnh xc khng di 100%.
Theo chnh sch ny, ngn hng phi tr khch hng 5
la cho mi ln khch hng than phin v li h thng
hay hnh vi ng x ca nhn vin ngn hng.
Khng c mt vn nh no phi tr 5 la tin bi
thng. Nu nh ngn hng phi tr tin tht, th 5 la
cng l ci gi qu thp b p v ly li lng tin ca
khch hng.
Cu hi:
1. Theo bn, nhng iu kin no cn c m bo
trc khi chnh sch bi thng tin cho khch
hng c gii thiu?

169

2. Theo bn, chnh sch ny c nhng u im g,


xt trn quan im t pha khch hng v t pha
ngn hng?
3. C nhng vn g c th pht sinh t chnh sch
ny?

P N
CHNG I
I. Cu hi ng sai
1.

2.S

3.

4.S

5.

6.

7.S

8.

9.

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.C

2.A

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.C

10.C

11.C

12.C

13.D

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.D

22.D

23.B

24.A

25.B

26.D

27.C

28.B

29.B

30.D

CHNG II
A. PHN L THUYT
170

I. Cu hi ng sai
1.

2.S

3.S

4.

5.

6.S

7.

8.

9.S

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.D

2.A

3.C

4.D

5.C

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.D

17.D

18.B

19.A

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.A

27.B

28.C

29.B

30.D

31.C

32.A

33.A

34.A

35.C

B. PHN BI TP
Bi 1.
b. Chn n = 4

a. 41(n=3), 41,5(n=4)
Bi 2.
Chn n = 4
Bi 3.

F 11 = 96,75 (tn)

F 11 = 241,5 (triu ng)

Bi 4.
b. F 7 = 608,94 (triu

a. MAD = 29,43
ng)
Bi 5.
a. y = 25,696 0,529x .
Bi 6.

b. 17,76 (t )

c. r = -0,91

F 12/2009 = 14,84 (tn)

Bi 7.
669,5(triu ng) v 766,75 (triu ng);

n=4

Bi 8. Chn phng php 1


171

Bi 9.
Thng

Thng

500,4

333,6

542,1

250,2

542,1

291,9

458,7

10

417

333,6

11

458,7

291,9

12

583,8

Bi 10. F 7 = 598,6 (tn)

CHNG III
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1.S

2.

3.

4.

5.S

6.S

7.

8.S

9.S

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.C

2.B

3.D

4.D

5.A

6.B

7.C

8.C

9.B

10.D

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.C

22.C

23.D

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.A

30.A

B. PHN BI TP
Bi 1.

a. 0,9

b. 0,72
172

Bi 2. 1 my:320

2 my: 500

3 my: 666,67

Bi 3.

a. -1000 (10 3 USD) b. 2000(10 3 USD)

Bi 4.

Chn phng n T lm

Bi 5.

a. 40%

b. 80%

Bi 6. Phng n 2
CHNG IV
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1.

2.S

3.

4.

5.

6.

7.

8.S

9.

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.D

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.A

18.B

19.D

20.B

21.D

22.B

23.B

24.D

25.B

26.C

27.B

28.D

29.C

30.C

31.D

32.A

33.A

34.B

35.B

B. PHN BI TP
Bi 1. V tr A
Bi 2. V tr A.
Bi 3. a im B
Bi 5. 15 pht/sn phm
Bi 6. a. Ti thiu 2,4 v ti a 18
b. Ti thiu 25 v ti a 187,5
173

c. 3,6 pht/sn phm


d. 50 sn phm/ngy.
Bi 7.
a. Ti thiu 126,3 sn phm ; ti a 480 sn phm
b. 4 ch.
Bi 8.
a. 1,5 pht/ sn phm

b. 3 ch

Bi 9. Phng n sp xp mi:
1
3
6
Bi 10.

5
8
2

4
7

15 thng

Bi 11. 39 ngy
Bi 12.

b. 26 tun

c. 6 tun

Bi 13.

b. 15 tun

c. C 3 tun; F 1 tun

Bi 14.
ng ti hn BDG. Thi gian hon thnh 35 ngy
Bi 15. Xc sut hon thnh 99,46%
Bi 16.
b. Thi gian hon thnh 18tun

c. 16 tun

Bi 17.
Thi gian 66 ngy

; Tng chi ph 192.000 USD

Bi 18.
ng ti hn ACFIJ. Thi gian hon thnh 26 ngy

174

CHNG V
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1. S

2.

3.

4.S

5.

6.S

7. c

8.S

9.

10.S

II. Cu hi la chn p n ng
1.D

2.B

3.B

4.D

5.B

6.D

7.D

8.C

9.D

10.B

11.B

12.B

13.C

14.C

15.D

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.B

24.C

25.A

A. PHN BI TP
Bi 1ss
a. 2 triu

b. 20 tn

c. 3240 triu ng

Bi 2
a. 50 sn phm
USD

b. 20 ln

c. 100 USD

d. 200

Bi 3
a. 450 USD/nm

b. 113 sn phm

c. 36000 USD

Bi 4
a. Q* = 1414 sn phm

b. n* = 3

Bi 5. 12566 sn phm
Bi 6.
a. 86,6 (chic)

b. EOQ = 600 chic;

n = 20 ln

c. 4 triu ng
Bi 7
175

a. 5200 ng
ln

b. EOQ = 4297 sn phm; n

c. 22.342.784 ng
Bi 10.
a. 1060 chi tit

b. 2.100.000 ng

Bi 11.

12 ngy

Bi 12.

Ss = 537 sn phm
CHNG VI

A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1.S

2.

3.

4.

5.S

6.

7.S

8.

9.S

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.A

2.A

3.C

4.A

5.C

6.C

7.B

8.C

9.D

10.C

11.B

12.B

CHNG VII
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1.

2.S

3.

4.S

5.

6.S

7.S

8.

9.

10.S

II. Cu hi la chn p n ng
1.C

2.C

3.C

4.

5.

6. D

7.C

8.D

9.D

10.D
176

11.A

12.B

13.A

A. PHN BI TP
Bi 1.
a. 0,7
khch

b. 2,625 pht

c.

0,6125

Bi 2.
a. 15 khch/gi

b. 4,8 khch

Bi 3
a. 0,6

b. 45 giy

c. 60 giy

Bi 4
a. 20 khch/gi
khch

b. 0,75

e. 9 pht

f. 12 pht

c. 2,25 khch

d. 3

g. 0,079

Bi 5.
b. 0,333 tun

a. 0,762 tu

CHNG VIII
A. PHN L THUYT
I. Cu hi ng sai
1.

2.S

3.

4.S

5.

6.

7.S

8.

9.

10.

II. Cu hi la chn p n ng
1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.A

7.B

8.C

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.A
177

16.C

17.C

18.B

19.B

A. PHN BI TP
Bi 3.
a. 10,04 pht

b. 0,52 pht

c. LCL = 0;

UCL =1,19 pht

178