You are on page 1of 258

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ....................................................................................... 5

Гл. 1 Символи, символика и традиции ............................... 7

Гл. 2 Символика и смисъл на Числата.............................. 13


Окултни значения на някои известни числа ............... 15
Практическа символика на числата ............................. 24
Гематричен Оракул "Питагоров квадрат"................... 35
Приложение на числата в различните учения............. 38
Числата в българските средновековни традиции ....... 45

Гл. 3 Български писмени традиции ................................... 49


Астрологични познания на Прабългарите ................... 51
Писменост на Прабългарите ......................................... 53
Българските азбуки......................................................... 54
Нумерологични аспекти на Българските букви........... 57

Гл. 4 Морфопсихология на Българските букви ............... 62

Гл. 5 Доминиращи енергии и Преходи на буквите в


Българските имена ....................................................... 86

Гл. 6 Символика на Личното и Фамилното име ............ 101


Число на израза на Личното име ................................. 103
Число на израза на Фамилното име ........................... 108
Число на израза на Личното и Фамилното име ........ 112

Гл. 7 Обща символика на Цветовете и Чакрите ............ 117

2
Гл. 8 Розенкройцери. Принципи. Цикличност ............... 129

Гл. 9 Астрологични Домове и влияния ............................ 138


Нумерологични приложения на Домовете................. 139
Двучасови цикли на Астрологичните Домове ........... 150

Гл. 10 И ДЗИН – Нумерология .............................................. 152


Въведение към И Дзин .................................................. 152
Древна история и съвременно значение на И ДЗИН.. 154
Обикновено гадаене с монети ...................................... 157
Нумерологични формули за
предсказания с И ДЗИН ................................................ 158
Символика на осемте основни
Триграми на И ДЗИН .................................................... 166

Гл. 11 Тълкувателни текстове към хексаграмите


на И ДЗИН.................................................................... 175

Приложение: Кратък Китайски съновник


по "Chau-Cong Giai mong".................................. 230

 
 

3
ПРЕДГОВОР

Светът е изпълнен със символи и скрит смисъл, за които


рядко си даваме сметка. Примерите са навсякъде - в езика на
общуването и литературата, в медиите, рекламите и политиката
в религията, философията, окултизма, ежедневните компютър-
ни хороскопи и пр. Доколко успяваме да разберем и да вник-
нем в символиката от ежедневието е въпрос на желание и лич-
ни разбирания. Да "разчетем" и опознаем символните значения
на определена изразност се изискват подходяща вътрешна наг-
ласа и интереси.
От известно време у нас се забелязва засилен интерес към
екзотериката и тайнствените учения - характерна тенденция за
последните 30-тина години в цял свят. Наскоро попаднах на
социологическо проучване от 1974 г., правено във Великобри-
тания главно сред учени и технически специалисти. Според из-
следването, около 70 % от анкетираните вярват на парапсихо-
логията, екстрасенсите и техните способности. Така че, това е
феномен, присъщ на съвременния материален и потребителски
свят, където нещата трябва да са конкретни и разбираеми. Про-
цесите на отмиране на много от старите разбирания, формират
един по-различен съвременен мироглед и ценностна система,
изискващи повече достъпност и практическа приложимост.
Тази трета книга от своеобразната поредица за "Числата" е
резултат на личен прочит, превод и адаптация на специфичната
материя, за чието усвояване се изисква доста време и търпение.
Целта ми беше да улесня възприемането и приложението на
някои тълкувателни техники и учения. Книгата е насочена гла-

4
вно към тези, които искат да разберат нещо повече за символ-
ната природа на числата и за връзката им с различните учения
за тълкуване на живота. Обобщените символни значения целят
да покажат единната основа на Източните и Западните тради-
ции, подчинени на общите закони за развитие в света и приро-
дата. Информацията, както и в предишните две книги, има поз-
навателна и практическа стойност, предназначена за самостоя-
телно ползване и самопознание.

16.09.2001
Христо Енев
 

5
ГЛАВА 1

"Нищо не възниква без причина. Вси-


чко има определено основание и ста-
ва по необходимост."
Левкип

СИМВОЛИ, СИМВОЛИКА И ТРАДИЦИИ


СИМВОЛИ И СИМВОЛИКА
Какво представляват символите, що е символика и защо
днес е толкова модерно да се говори за тях? Все въпроси, на
които е трудно да се дадат изчерпателни отговори в рамките на
една книга. Затова се спирам само на някои основни изводи за
символите и традициите, имащи връзка със смисъла и значени-
ята на числата, използвани от окултните учения днес. В под-
крепа на идеята си - да посоча част от общата база на нумеро-
логията с другите учения и науки, тук съм използвал изводите
на различни автори, посочени в библиографията
Западната символна система е определяща и в продълже-
ние на векове е формирала общите възгледи за света и вселена-
та. "Тя (западната символика) претендира да бъде не просто
"някаква" символна система, а такава, която води към обектив-
ната истина, към истината на съответствието" (James W. Sire,
"The Universe Next Door, IVP, 1988). Съвременната западна ду-
ховност, от средата на XX век, сякаш изпада в нихилизъм
спрямо собствената си символна обективност и започва актив-
но да търси нови източници на познание. Според извадка от
статия на в-к "Лос Анджелис Таймс" от 11.01. 1970 г.: "Съвре-
менното младо поколение е склонно да отхвърля организира-
ното ходене на църква и същевременно се стреми да реализира
вярата си в окултизма". Така се стига до Източните мистични
школи и науки, които предлагат изход и преориентация в сим-
6
волната система и възприемането на света. Те (Източните уче-
ния) са насочени предимно към постигане на едно чисто духо-
вно съвършенство, възвисяване и сливане с божественото на-
чало. Пример за масовото западно увлечение по такова едно
"извисяване" и пълно откъсване от материалната действител-
ност беше модата на хипидвиженията от 70 и 80-те години на
XX век. Оттогава съвременните западни, философски и окулт-
ни възгледи започнаха да се стремят към по-достъпно предста-
вяне на духовните принципи и измерения, прилагайки източни
идеи и тълкувания, съобразявайки ги със съзидателните и твор-
ческите възможности на всеки човек. Това обяснява накратко
взаимозависимостта, общите допирни точки и понятия в Изто-
чната и Западната окултни традиции.
Символите, като техни изразители, осъществяват връзката
между oбективната и субективната даденост и възприятия, между
едно или друго ниво на осъзнаване и интерпретация. Те предиз-
викват обаче различни асоциации, поради субективното тълкува-
не на техните значения. Тези символни значения са обект на съв-
ременните (New Age) езотерични изследвания и интерпретации.
Те представляват такъв интерес, защото, разкривайки смисъла им,
“ние се включваме във веригата от фактори и събития между ми-
налото, настоящето и бъдещето”(Кр.В.Берген). Символите могат
да бъдат дефинирани по много начини, в зависимост от функции-
те, които изпълняват. Символът, най-общо казано, е знаков образ
или понятие, който чрез аналогии прави разбираеми определени
смислови значения и идеи. Всеки символ има скрит смисъл и
идея, които карат човек да ги открие по един или други начин.
Това е така, понеже символът е своеобразен "отворен прозорец
към един друг свят, достъпен за унитарен тип мислене, позволя-
ващ да се разбере двойствеността и едновременното присъствие
на нещата". Освен това, символите се универсално средство за
обмен на енергия и информация, чрез които се разкриват недос-
тъпни за рационалния разум истини. За разлика от разума обаче,
те позволяват "да се проникне в пукнатините между времето и
пространството, между миналото и бъдещето"...

7
Човешкото въображение в своето хилядолетно развитие е
създало невероятни съчетания от символни реалности, свързани
с различни, привидно несъвместими образи и понятия. Всъщ-
ност, те са волни или неволни подражания на своята среда, в ко-
ито са заложени различни усещания, представи и окултни зна-
чения. Тези символни образи са емоционално и духовно насите-
ни със съдържание, с цел да въздействат на сетивноното въоб-
ражение на масовото съзнание и впоследствие да послужат за
тълкуване на света и човешката природа. За пример можем да
посочим древноегипетските, древногръцките, древноиндийските
или древнокитайските езически и митологични образи - богове и
многоръки божества, кентаври, пегаси, химери, дракони, косте-
нурки и пр., заменени по-късно с философски представи и раз-
съждения относно живота, същността и ценностната система на
хората. Така най-общо казано, символните образи стават основа
за античната философска, религиозна и окултна мисъл и учения.
Към разшифроване на символите се пристъпва тогава, ко-
гато се налага да се обяснят или дефинират необясними на
пръв поглед неща, несъвместими с обективната реалност. Та-
кива са случаите, когато се изследват символи и традиции от
различни краища на света. Разтълкуването на едни символи то-
гава отвежда към други аналогични образи и системи. Нещо
повече - резултатите от съпоставянето на символните елементи
(обредни, религиозни и ритуални формули, фигури, стойности,
аналогии и др.) ни убеждава в общия произход, в единството и
зависимостта между различните науки, религии, философски и
окултни учения. Така например, дали ще се нарича Прана (на
санскритски - издишване), дали ще е Ки , Чи или Ци (на японс-
ки и китайски) - всички тези думи изразяват едно и също сим-
волно понятие - Космическата енергия на живота, състояща
се от Ян и Ин енергии.
Материята, с която се занимава съвременната езотерика е
съвкупност от такива символни образи и традиционни форму-
ли. Целта е те да се направят разбираеми и за непосветените, да
бъдат преосмислени и духовно осъзнати от хората. Така стига-

8
ме до числата с приложение в Астрологията, Кабала, Таро, И
Дзин, Чакри, Янтри и т.н. Там те не са просто символни функ-
ции, а носители на скрита енергия и част от един общ космиче-
ски език, който може да бъде разбран, усвоен и приложен от
хората, подвластни на всеобщите закони на Вселената. Защото
всичко в света се подчинява на законите за Единството и Хар-
монията. Земята и живота на нея е пример за такова единство.
То съществува, благодарение на едно друго - Висше Единство,
чиито продукт е, и от което черпи Универсална енергия за сво-
ето развитие. Тук е уместно да припомним мисълта на Петър
Дънов, изложена в беседа от 20-те години на ХХ век, че: "Една
от най-великите задачи на разума е да разбере смисъла на зако-
ните и естеството на силите, които създават тази пълна хармо-
ния, това единство в системата на природата"...
М.Елиаде е на мнение, че повишеният интерес към символ-
ната страна на нещата се дължи на няколко основни фактора:
- Преоткриването на окултизма и модата на езотериката;
- Интересът към сравнителната история на религиите;
- Модата на психоанализата, която си служи с такива поня-
тия, като "образ", "символ", "символизъм";
- Изследванията върху така наречената "примитивна мен-
талност";
- Съвременното разбиране, че символите, митовете и леген-
дите принадлежат към духовната субстанция на живота и др.
Ако трябва да обобщим, нека си послужим с тезата на Кр.
В. Берген, че "Символиката е общност от характерните симво-
ли на определена традиция, съвкупност от отношенията и тъл-
куванията на даден символ". Така например, имаме символика
на римското изкуство, на Кабала и Таро, на И Дзин, на Янтрите
и Чакрите, на Огъня, Дракона, Змията" и пр. В тях К. Г. Юнг
открива, че “символите прикриват определени аспекти на реал-
ността, а Архетипът е символната форма, която функционира
навсякъде, където все още не съществува съзнателна предста-
ва”.

9
ТРАДИЦИИ
Традициите ни позволяват да откриваме истините за про-
изхода на съвременното общество, посредством символите, но-
сители архетипови образи, принципи и стойности, надживели
времето и пространството. Традицията е съвкупност от древни
познания и представлява общата база на всички науки, школи и
учения. Тя има свой собствен, символичен език, който откри-
ваме най-напред в детските приказки и сюжети. Следват мито-
вете, легендите, ритуалите и обичаите, фолклора, музиката, ар-
хитектурата и т.н. Предполагам, че ще ви заинтригува символ-
ната предистория на обичаните от всички образи на Дядо Ко-
леда/Дядо Мраз и Снежанка, Баба Марта и Крали Марко.
Родословното дърво на беловласия старец води към нача-
лото на християнството, когато старите езически богове бивали
заменяни с нови. До това време бог на моретата, моряците и
рибарите е Нептун. Той бил заменен със Свети Никола, извес-
тен със своето човеколюбие и добрина (според преданието,
светията хвърлил три торбички злато през прозореца на бедс-
тващо семейство, готово да продаде трите си дъщери). Появата
му се свързвала с очакването на завръщащите се от плаване
моряци и раздаването на подаръци. Постепенно Св. Никола за-
почнал да пристига на определена дата - 24/25 декември. Той
яздел бял кон или магаре и с чувал дарове обикалял улиците,
раздавайки подаръци на децата. Това обаче съвпадало с хрис-
тиянския празник Рождество Христово и Исус сякаш оставал
на заден план. Тогава той бил персонифициран в младо моми-
че с бяла дреха, съпровождащо Св. Никола, раздаващо даровете
на беловласия старец...
Славянският свят бързо възприел тези образи, тъй като в
древнославянската митология вече съществувал праобраза на
Дядо Коледа - източнославянския езически бог на студа Трес-
кун (Студенец, Мраз)...
... Баба Марта, според поверията, била спътница на Крали
Марко и го наградила с първообраза на мартеницата - знак за

10
победата му над жестокия Мраз – бог на студа. Бяло-червената
комбинация на мартеницата, на езика на цветовата символика
олицетворява небесно-земното надмощие над злото и тъмните
стихии...
Крали Марко е всеславянски герой, който възстановява на-
рушената хармония и подобно на християнския Св. Георги по-
бедоносец побеждава Злото. Архетипът на Марко Кралевити
може да се открие в образите на индоевропейския езически бог
на бурите и войната - тракийския Арес (Марс при римляните),
Херакъл (Херкулес) и т.н. ...
Както става ясно, всяка Традиционна цивилизация предс-
тавлява общество, управлявано от метафизически принципи,
които стоят над всички човешки, социални и религиозни фак-
тори. Силата и влиянието на тези принципи произхождат от
Висшето, неизменното Божествено начало. Традиционните на-
уки и учения почиват на базата на Първоосновната, на първич-
ната Традиция, представена и предопределена от многообра-
зието на различни външни фактори и форми. Нейното предава-
не и адаптация се опира на Теорията на Космическата циклич-
ност. "Първоначалната традиция играе ролята на Общ Център
за всички отделни традиционни форми, каквито сме свикнали
да наричаме християнската, китайската, индийската и др. тра-
диции". Така, всяка религия или философско учение имат по
две лица: едното е езотерично, тайнствено, достъпно само за
посветени. Другото е екзотерично - разбираемо и за непосвете-
ните...
Нека завършим тази глава с мисълта на Джеймс Сайър: "В
духа на Новата Епоха (New Age) светът се подчинява на общи-
те закони на реалността, била тя материална или духовна, а те
могат да бъдат узнавани, съобщавани и използвани с цел поз-
нание и самоусъвършенстване."

11
ГЛАВА 2

" Числата и геометричните фигури


са азбуката на Божествения свят."
Учителят

СМИСЪЛ И СИМВОЛИКА НА ЧИСЛАТА


Аристотел е казал, че организацията на Вселената предста-
влява симетрична съвкупност от числа и техните отношения.
Това намира израз във факта, че символните системи на почти
всички традиционни науки, окултни и религиозни учения са
свързани с числата. Последните, освен количествено израже-
ние, са израз на скрити закони, даващи ключ към философски и
общочовешки символи и понятия, чрез които се описват моде-
лите на света и живота. Числата са основа за тълкуване и ин-
терпретации както в западните, така и в източните метафизич-
ни и тълкувателни школи. Древните от Египет, Индия, Япония,
Китай са отдавали голямо значение не само на математическия,
но и на символния израз на числата, влагайки в тях религиозен,
философски и житейски смисъл. В него заложили разбирането,
че цифровите структури изграждат "стъпала на цивилизацията
и управляват физическия и духовен свят на човека”. Известно
е, че животът оживява материята чрез ритмически движения и
пулсации с израз в различните по вид цикли. Числата са клю-
чът към тази цикличност, проявяваща се в "организирано дви-
жение, което поражда живот, пространство и време".
Западният свят открива и развива учението за числата -
Нумерологията, благодарение на Питагор и Аристотел, посве-
тени в тази материя от египетските жреци. За последните се
твърди, че са спасили се жители от легендарната Атлантида.
Нека припомним и това, че на Питагор дължим още Таблицата

12
за умножение, Десетичната система, Теоремата за квадрата на
хипотенузата, много от основните положения в астрономията,
геометрията, окултните и модерните науки.
Съвременната нумерология е достъпна екзотерична наука,
която чрез изследване на числата дава ясна представа за разви-
тието през различни периоди от живота на човека или на опре-
делено общество. Това става чрез посочване на тенденциите и
приоритетите, по отношение на събитията в рамките на нуме-
рологичните цикли.
Питагоровата таблица за умножение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 19 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ОКУЛТНИ ЗНАЧЕНИЯ НА НЯКОИ ЧИСЛА


Древните и средновековните митологични символи и пис-
мени извори доказват факта, че в “старите култури числата и
изчисленията са били сакрализирани* средства за ориентация и
космизация на Вселената. С тяхна помощ всеки път, когато е
било необходимо, се е репродуцирала структурата на Космоса
и правилата за ориентиране на човека в него /3нциклопедия
“Мифы Народов Мира”, т.2, стр. 631, Москва, 1988 г./.
Според Ед. Тейлър, в санскритския език някои думи и

*
Сакрален – свещен, свят, от лат. sacer

13
понятия замествали определени числа. Така например: Земята
и Луната означавали числото 1; Слънцето и Зодиака означавали
12; Двойните свойства и понятия символизирали числото 2
(очи, ръце, крака, добро/зло и пр.); думата мъдрец
олицетворявала числото 7 и т.н.
В истинността на казаното можем да се убедим от предло-
жената кратка справка за символно-понятийното развитие на
най-използваните в окултизма числа.
1 Най-силното число, баща на числата и символ на щас-
тието. Неговата митологична символизация е свързана с върхо-
венството на Слънцето, с творческата мъжка сила, с бащинс-
твото и разума. 1 олицетворява Бога, уникалността, първопри-
чината, фалоса, родителя, волята,щедростта и енергията. То оз-
начава цялост, единство, първоначалие, и лежи в основата на
всички мъжки божества /напр. Зевс, Пан, Приап и пр./.
В Астрологичната психология и Нумерологията числото 1
има отношение към Егото, волята и характера, към степените
на социална приспособимост, към проявите на лидерски за-
ложби и др.
2 Двойката се отъждествява с митологичната символиза-
ция на двойствената монада Бог Отец – Бог Син, със Земята и
Природата, с Материята и Женското начало в света. Числото 2
лежи в основата на всички древни женски божества. Свързва се
със законите за Любовта, за Противоречията и Контрастите.
Числото 2 се асоциира с алтернативни двойки и опозиции,
като: ден/нощ, мъж/жена, ян/ин, любов/омраза, добро/зло,
здраве/болест, живот/смърт и т.н.
В Библията се казва, че ако един и същи сън се сънува два
пъти подред той предсказва истината...
В Астрологичната психология и Нумрологията 2 се свързва
със заложбите интуиция, екстрасензорика, наличие на силно
биополе, способност за “самозареждане” и т.н
3 Число на завършения процес и динамичната цялост.

14
Символизира движението в житейския процес и изразява Кос-
мическото Триединство в:
- Християнската Божествена Троица Бог Дух - Бог Отец -
Бог Син;
- Древноегипетското триединство БАЩА(Озирис) – Май-
ка(Изида) – Син(Хор)
- Индуисткото триединство БРАМА(Единство) – ВИШ-
НУ(Пазител) – ШИВА(Унощожител)
- Триадите на ниво макрокосмос/микрокосмос: Небе-Земя-
Ад; Минерално-Растително-Животинско царство; Семе-Кълн-
Растение; Раждане-Живот-Смърт; Детство-Младост-
Старост; Баща-Майка-Дете; Минало-Настояще-Бъдеще; Те-
за-Антитеза-Синтез; Причина-Време-Ефект; Воля-Действие-
Любов и др.;
- Триади, адаптирани към физиологическия строеж на чо-
века:
* физически /земен/ план: стомашно-чревна област, ръ-
це, китки, бедра;
* астрален /между духовната и физическата сфера/
план: гръден кош, бели дробове, кожа, крака;
* спиритуален /духовен/ план: глава, мозък, ръце, пръ-
сти, стъпала на краката;
- Индуистката Цветова Триада включва и обозначава:
* Червен - земният цвят на ПървоОгъня, на движението
и енергията;
* Бял - цвят на Първичните Води, на поднебесния свят
и универсалното Битие;
* Черен - цветът на Изначалната Земя и подземния
свят.
- В митологичната символика и народните вярвания раз-
познаваме: славянския Триглав Змей, древноиндийския Три-
мурти, древногръцкия Тритон, тримата братя или трите сестри
в приказките и т.н.
- Троичния принцип в произведенията на изкуството с
изражение в композициите триптих, трилогия и др.
15
4 В окултизма се разглежда, като най-устойчивото мате-
риално число, включващо в себе си природата на основните
елементи Огън, Вода, Земя, Въздух. Приема се за символ на
Първичната сила и Справедливостта. Олицетворява завършек
на съзидателния процес след хаоса и начало на подчинеността
на точно определени закони.
В Астрологичната психология и Нумерологията се асоции-
ра с качества, като твърдост, физическо здраве, природна кра-
сота, повишена сексуалност и др. Освен това:
- Според Аристотел основните причини за сътворението
насвета са 4 – Бог, Материя, Форма и Резултат;
- 4 са годишните сезони и посоките на света; 4 са ъглите и
страните на квадрата;
- 4 са елементите на фигурите, натоварени най-силно със
символно-митологично значение – квадрат, кръст и мандала
/свещен символ в будизма/;
- 4-те елемента Земя, Въздух, Огън и Вода са съпоставими
с 4 митологически персонажа;
- 4 са земните олицетворения, залегнали в основата на зо-
диакалните знаци: Човек –“Водолей”, Лъв – “Лъв”, Бик – “Те-
лец”, Орел – “Скорпион”;
- 4 са реките на подземния свят: Стикс, Ахерон, Флгетон и
Кокит;
- 4 са Библейските Евангелия – на Матей, Йоан, Марк и
Лука;
- 4 са боите на картите за игра, произлизащи от Таро:
“Спатии” /Жезли/, “Пики” /Мечове/, “Купи”/Чаши/, “Кари”
/Пентакли”/.

5 Символ на Човека и всичко свързано с него. В Ас-


трологичната психология и Нумерологията се свързва на раз-
лични нива със заложби , като ясни възприятия, предчувствие,
интуиция, достъп до висши истини и познание.
В митологичната и традиционната окултна символика чис-

16
лото 5 намира изражение в:
- Емблемата на Питагор - петлъчевата звезда, олицетворя-
ваща измеренията на 5-те основни условия, необходими за пос-
тигането на духовно съвършенство. Това са Живот, Слово,
Истина, Любов и Мъдрост.
- Според източните окултни представи тялото е изградено
от пет елемента: огън, вода, земя, желязо, дърво;
- Според пророчеството на Даниил (виж Библията, "Книга
на пророк Даниил", 2:38 -44), историята на света минава през 5
царства (епохи, бел. моя), символизирани от различни метали:
* I-во царство - на Златото. Има се предвид Вавилон,
известен в древността като "Златният град";
* II-ро царство - на Среброто. Има се предвид Персия,
чиито воини носели сребърни доспехи;
* III-то царство - на Медта. Има се предвид древна
Гърция, чиято армия била облечена в медни брони;
* IV-то царство - на Желязото. Символизира "железни-
те легиони на Рим"
* V-то царство - това на Вечното Божие царство, свър-
зано с второто идване на Христос и събитията, които
ще последват.
Ако следваме хронологията на пророка, дали V-тото царс-
тво не започва още от първата поява на Спасителя и не е ли то-
ва епохата на християнската религия?...
- Основните концепции за Бога в старата теология са 5:
* Пантеизъм – основава се на обожествяването на при-
родата, която е проявление на Бога;
* Дуализъм – основава се на вярата в две основни на-
чала – добро и зло; двубожие;
* Унитаризъм – обединява монотеизма (еднобожието)
и дуализма
* Тринитаризъм – основава се на вярата в триединс-
твото на Бога;
* Политеизъм – основава се на вярата в много богове;

17
многобожие ;
- Едгар Кейси твърди, че на земята са възникнали и същес-
твували по едно и също време, но в различни краища на света 5
раси:
*Бяла раса - живяла в Иран, Кавказ (там е бил древния
Едем /т.е. раят/, Карпатите и по бреговете на Черно
море;
*Жълта раса - живяла в Централна Азия и земите на
днешната пустиня Гоби
*Черна раса - населявала днешните Судан, Северна и
Източна Африка;
*Кафява раса - населявала Андите и древния конти-
нент Лемурия, съществувал там, където сега е Тихият
океан;
*Червена раса - населявала митичната Атлантида и
днешна Америка.
- Китайската медицина и диетология разглеждат 5 вида
вкусови усещания, съответстващи на 5-те физиологични систе-
ми в организма, чието правилно функциониране и взаимодейс-
твие води до добро здраве:
*кисело: отговаря на черния дроб, бъбреците, очите и
мускулите;
*лютиво: отговаря на обонянието, белите дробове,
бронхите и кожата;
*солено: отговаря на общата жизненост, ендокринната
и урогениталната система, бъбреците;
*сладко: отговаря на стомаха, далака, панкреаса, плътта;
*горчиво: отговаря на осезанието, сърдечно-съдовата
система и емоциите.
- Будизма разглежда 5 състояния, които формират човека:
на Материята, на Усещането, на Възприятието, на Ментал-
ните функции и на Съзнанието;
- Човек еволюира в своя земен живот, благодарение на 5
сетива: слух, зрение, обоняние, вкус, допир.
- Пръстите на ръката са 5, а според хирософията (старото
18
име на гледането на ръка, откъдето произлизат хирологията и
хиромантията): Палецът символизира добрия разум; Показале-
цът - добрият интелект; Средният пръст - добрата душа; Бези-
менният - демоничния разум, а Кутрето - демоничния инте-
лект.
- Според индианците от племето "хопи" енергийните цент-
рове в човешкото тяло са 5 ... .
6 Число на материализацията и материалните условия,
олицетворяващо красотата, единството и хармонията. Шест об-
хваща “съвършенството на частите на Вселената” според пита-
горейците. Свързано е с въртенето на Земята и със закона за
Еволютивното развитие.
В митологичен и окултен план 6 символизира богинята
Венера, библейската змия, радостта, забавлението, удоволстви-
ето, любовта, раздвоението, изкушението и греха.
Числото 666 е възприет символ за “печат на Сатаната”.
В Астрологичната Психология и Нумерологията 6 се из-
ползва със значение на духовна сила, извисеност, естетизъм и
развит интелект. Наличието на три шестици в нумерологичния
хороскоп на индивида /по схемата на Космическия код на Пи-
тагор/ е показател за родово проклятие /независещо от индиви-
да/, компенсирано чрез високи интелектуални заложби или та-
лант.
7 В окултно-митологически план това е “магическо чи-
сло”, отговарящо на броя на познатите в миналото 7 планети.
”Характеризира общата вселенска идея в описанието на свето-
вното дърво” /Дървото на Живота”/, символизиращо Божестве-
ната сила в Природата. Окултизма разглежда съществуването
на 7 свята (степени), всеки един изграден от 7 сфери на една
планетарна верига, представляващи 7 кръга на еволюция. Бардо
Тьодол в своята “Книга на мъртвите” твърди, че съзнанието
напуска тялото през една от 7-те чакри. Пътят, който трябва да
извърви душата в отвъдния свят е степенуван в йерархия от 49
нива, разпределени в 7 сфери с по 7 кръга на пречистване и съ-
19
ответно прераждане.
- Пророк Даниил предсказва в 7 стиха историята на 5-те
царства в света;
- 7 са дните на седмицата, понеже Сътворението е продъл-
жило 6 дни, а седмият е ден за обща почивка и размисъл: "И
благослови Бог 7-мия ден и го освети, защото в него си почина
от всичките си дела, от всичко, що Бог беше създал и напра-
вил" (Битие, 2:3)
- 7-те дни на седмицата във френския език съответстват на
познатите от древността 7 планети; Lundi (Луна,понеделник),
(Mardi – Марс, вторник), Mercredi (Меркурий,сряда), Jeudi
(Юпитер, четвъртък), Vendredi (Венера, петък), Samedi (Сатурн,
събота), Dimanche (неделя);
-7-те дни на седмицата в английския език съответстват на
готските имена на 7-те планети: Monday (Moon, понеделник),
Tuesday (Tusco,вторник), Wednesday (Wotan,сряда), Thuisday
(Thor, четвъртък), Friday (Friga, петък), Saturday (Seatur, събо-
та), Sunday (Sun, неделя);
- 7 са добродетелите, 7 - смъртните грехове и 7 - кръговете
на Ада;
- 7 са Тайните на Вселената и 7 - тайнствата в християнс-
ката религия;
- 7 са Архангелите в християнската религия, олицетворя-
ващи 7-те творчески духа на човешкото еволюционно развитие:
Воля, Любов, Действие, Хармония, Наука, Упование, Порядък;
- 7 са основните принципи на Розенкройцерите: Съответс-
твие, Ред и Закон, Вибрация, Ритъм, Цикличност, Полярност,
Секс;
- 7 са чакрите - енергийните центрове на човешкия органи-
зъм;
- 7 са цветовете (източник на различни енергии) от спектъ-
ра на дъгата, дефинирани от Нютон през XVII в.;
- На 7-мия ден пада остатъка от пъпната връв;
- 7 са стадиите на еволюцията според Артър Янг;

20
- 7 са чудесата на света:
*Хеопсовата пирамида - висока 146,6 м., строена през
XXI в. пр.н.е.;
*Александрийският Фар - висок 140 м.;
*Родоският Колос - висок 36 м., строен през
IV-III в.пр.н.е., първообраз на Статуята на Свободата;
*Храмът на Мавзол в Персия - първият мавзолей в
света, строен през 362 г.пр.н.е.;
*Храмът на Зевс - висок повече от 14 м., строен през
479 г. пр.н.е.;
*Храмът на Артемида - строен през VI в.пр.н.е.
*Градините на Семирамида във Вавилон - построени
от Навохудоносор в чест на жена му Семирамида
през VII-VI в.пр.н.е.
- Понятията 7-мо небе, 7-мо чувство ...
8 За древните гърци това е “Всесилно число”, олицет-
воряващо понятия, като усъвършенстване на съзнанието, спра-
ведливост, страдание, прераждане и др. Според П.Дънов “Осем
е връзката между физическия и духовния свят”.
Съвременната Астрологическа психология и Нумерология
асоциира 8 с чувство за отговорност, и водачески заложби, с
различна степен на екстрасензорни, телепатични или телекине-
тични способности. Освен това:
- В теосософията, окултното число, свързано с Исус Хрис-
тос е 888 – символ на всемирна любов, безкрайно човеколюбие
и чувство за отговорност;
- Хората, спасили се на Ноевия ковчег са били 8, като Ной
е бил осми поред...
9 Символизира одухотворяването на човека. Асоциира се
с идеите за завършеност, формална хармония, скрит антагони-
зъм достигане до определено ниво или граници на познатото.
Число с голяма натовареност, възприемано като "триада на
триадите", защото съдържа тяхната утроена сила и качествата
на останалите, предшестващи числа.

21
- 9 месеца е бременността и износването на плода;
- 9 са световете на Ангелите в християнската религия;
- 9 са Музите в древногръцката митологията-Калиопа (По-
езия), Клио (История), Мелпомена (Драма), ЕВтерпа (Музика),
Ерато (Любов и вдъхновение), Полихимния (Красноречие),
Терпсихора (Танци), Урания (Астрономия), Талия (Комедия);
- 9 са крилатите коне на Хелиос - гръцкият бог на Слънцето;
- 9 са Висшите Непознати в Будистката религия;
- 9 в древнокитайската поезия се използва със значение на
“всеобхватност”;
- 9 са "Избраните рицари" в масонски ритуал, включващ 9
рози, 9 почуквания и 9 запалени свещи;
- 9 са основателите на Ордена на Тамплиерите;
- 9 са едногодишните цикли в Нумерологията и т.н.
12 Число, смятано в Античността за символ на съвър-
шенството.12 е едно от най-използваните мито-поетически,
окултни и културни числови шаблони през древността и Сред-
новековието:
- 12 са били боговете на Олимп;
- 12 са били учениците на Христос - Петър, Йоан, Матей,
Леви, Тома, Андрей, Зевед, Яков, Филип, Вартоломей, Симон и
синовете на Зевед;
- 12 са били последователите на Буда;
- 12 са били рицарите на Кръглата маса;
- 12 са Зодиакалните епохи, всяко по 2160 години;
- 12 са Астрологичните знаци;
- 12 са месеците в годината, по 12 са и часовете на деня и
нощта .
13 В окултния символизъм олицетворява както нещасти-
ето, така и силата и властта. В Кабала “това е число, което се е
използвало за създаване на хармония между съпрузите”.
Най-вероятното обяснение 13 да се счита за "нещастно" е
това, че през Античността 12 е било "съвършено" число и да се
прибави към него 1, за да се получи 13, означава да се наруши

22
цикъла на хармонията. Да припомним и това, че:
- Ева е създадена от 13-тото ребро на Адам;
- Зевс е 13-ти на Олимп, но е бил бог на боговете;
- Христос е 13-ти на масата на Апостолите, но е бил техен
Учител и Водач;
- В 13-та глава на Апокалипсиса се говори за Антихриста,
но досега той е тема само за фаталистични прокоби;
- Аркана 13 на картите Таро е "Смъртта", но нейното зна-
чение е трансформация, катарзис и ново начало;
- 13 е свещено число н мексиканците и на народа на Юкатан;
- Христофор Колумб е открил Америка на 13-ти, в петък и
т.н. и т.н. ...

ПРАКТИЧЕСКА СИМВОЛИКА НА ЧИСЛАТА


При съставянето на нумерологични хороскопи (нумерос-
копи), днес се използват най-често 9 числа* (плюс "царските"
11 и 22) и вибрационните им енергии. Тези числа се изследват
на базата на тяхната натовареност, на връзката им с астрологи-
ята и други учения, на окултната им символика и осъвременено
значение. Дадените числови интерпретации са основа на нуме-
рологичната методика, представена в предишните две книги от
поредицата за Числата. Предложените общи значения се изпол-
зват на всички нива при определяне на психо-социалната и съ-
битийна характеристика в съвременната нумерология.
Числото 1:
Окултна символика: Олицетворение на Абсолюта и
Слънцето, на единния Бог и Водача, на Универсалното и твор-
ческото Начало. Единицата е Мъжът, Бащата, Адам, Егото, Ян-
енергията, Мъжкия архетип. 1 въплъщава идеите за: потенци-
ална мисъл, съзнание, единство, начало, движение, енергия,
материалност и др.
*
Съществуват и направления, които се основават на базата на 7, 12, 21 или 22
числа.

23
Планети: Слънце (Его, Личност, Воля), Марс (Себеут-
върждаване, Воля за действие)
Букви: А, Й, Т, Ь; Цвят: Червен; Чакра: Муладхара
/Коренна/
Показател за: Действеност, дързост, смелост, всеотдай-
ност, съзидателност, авторитет. Организираност, новаторство,
изобретателност, ентусиазъм. Възприемчивост, самостоятел-
ност, увереност в себе си. Високи амбиции, бърза мисъл, логи-
ка в действията. Честност, щедрост, лоялност, откровеност,
идеализъм. Гъвкавост, наблюдателност, любопитство. Индиви-
дуализъм, лидерски качества и заложби.
Събитиен план: Ново начало, нови цели и интереси.
Творчески импулси. Независими действия, насочени към про-
мяна. Непредсказуемост на фактори и събития. Разчитане само
на себе си. Самоутвърждаване, упоритост, напредък. Целенасо-
ченост и конкретизация на идеи или проекти.
Отрицателни страни: Нетърпение, непостоянство, силна
взискателност, егоизъм. Повърхностност, агресивност, безраз-
съдство, докачливост, грандомания. Противоречивост, нереши-
телност, ревност, инат. Противопоставяния, липса на подкрепа,
личен провал.
Подходящи професии: Социална сфера, организационни
или управленска дейности, политика, спорт. Независими про-
фесии и такива, изискващи устойчивост и енергия. Театър, из-
куства, научни и творчески търсения.
Числото 2:
Окултна символика: Олицетворение на симетрия, поля-
ризация и единство на противоположностите. Двойката предс-
тавлява: Женския архетип, плодовитост-та, майката, жената и
всеотдайността. В християнството се асоциира със сим-
воликата на кръста, чиято вертикална част е свързана с идеята
за мъжкото, а хоризонталната - за женското начало. В източни-
те учения 2 олицетворява съвкупността от Ян-Ин енергиите,
24
където Ян е живота, а Ин - смъртта.
Планета: Луна (Подсъзнание, Чувствителност, Въобра-
жение)
Букви: Б, К, У, Ю; Цвят: Оранжев; Чакра: Свадхишт-
хана /Кръстна/
Показател за: Чувствителност, равновесие, деликатност,
човеколюбие, морал. Организираност, изпълнителност, точ-
ност, контролируемост, адаптивност. Чувство за отговорност,
общителност, самопожертвувателност, щедрост. Задълбоче-
ност, въображение, предпазливост, интуиция, сетивност. Съв-
местимост, възприемчивост, деликатност, точност, естетизъм.
Творчески и реализаторски заложби и дипломатичност.
Събитиен план: Брак, съвместен или семеен живот. Соци-
ална ориентация, обществено интегриране. Среща, партньорс-
тво, съдружие, съвместна работа, посредническа дейност. Твор-
чески, артистични или образователни занимания. Развитие на
приливи и отливи. Край на сложна ситуация. Помощ, ходатайс-
тво или съдействие.
Отрицателни страни: Подозрителност, субективизъм,
скрупули, колебания, задръжки. Свръхчувствителност, уязви-
мост, страх, нерешителност, податливост. Преднамереност, не
мотивираност, противопоставяне. Пасивност и склонност към
затваряне в себе си. Материална, професионална или духовна
загуба.
Подходящи професии: Хуманитарни науки, образование,
обществени структури, организации и администрация. Изкуст-
ва, художествени занаяти, висша мода, дребна търговия, про-
фесии свързани с природата и др.
Числото 3:
Окултна символика: Олицетворение на триединството и
триадите, на синтеза и раждането със съответствия във физиче-
ски, астрален и спиритуален смисъл. Ако приемем, че 1 е мъ-
жът, а 2 е жената, то 3 е тяхното дете (1+2=3). Тройката сим-
волизира развитие, адаптивност, постигната хармония.

25
Планети: Юпитер (Личностно развитие), Меркурий
(Общуване и социална приспособимост)
Букви: В, Л, Ф, Я; Цвят: Жълт; Чакра: Манипура
/Пъпна/
Показател за: Жизненост, ентусиазъм, общителност, до-
верие и оптимизъм. Любознателност, оригиналност, отвореност
и стабилност. Наблюдателност, логика, аналитизъм, гъвкавост
и амбиции. Независим характер, богата душевност, интелект,
конструктивизъм. Съзидателност, приемственост, общител-
ност, оптимизъм. Убедителност, остроумие, вдъхновение, ес-
тетизъм. Изпълнителност, преданост, трудолюбие.
Събитиен план: Обществена и емоционална активност.
Социални възможности и контакти. Движение, преместване,
промяна. Добро представяне и оценяване на личните качества.
Градивни професионални и творчески дейности. Успешни лич-
ни и делови отношения. Късмет в начинанията.
Отрицателни страни: Безкомпромисност, показност, рев-
ност, завист, лицемерие. Прахосничество, критичност, заядли-
вост, недоверие. Не мотивираност, противоречивост, чувство за
изключителност и превъзходство. Понякога - разрушителни
инстинкти. Крайности, блокиране, самота.
Подходящи професии: Социални дейности, обществени
отношения, медии, публицистика. Музикални изкуства, театър,
литература, медицина. Право, дипломация, представителство,
реклама, търговия и др.
Числото 4:
Окултна символика: Олицетворение на твърдата материя
и Земята, на устойчивостта, първичната материализация и ма-
териалния свят. Четворката се възприема и като "въплъщение
на неподготвения дух", на примитивността и импулсивното
развитие.
Планети: Юпитер (Начин на живот), Сатурн (Съзрява-
не), неблагоприятните аспекти на Слънцето
Букви: Г, М, Х; Цвят: Зелен; Чакра: Анахата /Сърдечна/

26
Показател за: Трудолюбие, сръчност, усърдие, конструк-
тивизъм. Практичен усет, твърдост, упоритост, стабилност.
Спокойствие, настойчивост, дисциплинираност, предпазливост.
Организираност, обективност, съзнателност, предвидливост.
Методичност, последователност, чувство за отговорност. Ак-
тивност, организираност, честност, морал. Устойчивост, гради-
вност, материални цели и интереси.
Събитиен план: Усилена работа, придобивки, целенасо-
чена активност. Стремеж към материална сигурност и стабил-
ност. Действия или отношения, свързани с обществени и адми-
нистративни институции. Осъществяване на цел или проект.
Изграждане на солидна база или структура.
Отрицателни страни: Закостенялост, предразсъдъци, ог-
раниченост, консерватизъм. Небрежност, не приспособимост,
агресивност, инат. Подозрителност, недоверчивост, скрупули,
страх. Глупост, грубост, маниакалност, песимизъм. Ограниче-
ния, край на работа, загуба.
Подходящи професии: Техника, строителство, архитекту-
ра, приложни занаяти, земеделие. Социално управление, адми-
нистрация, финанси и счетоводство. Право, армия, полиция.
Числото 5:
Окултна символика: Олицетворение на движението и
развитието в живота в пет измерения. Според пентаграмата на
Питагор основните фактори за достигане на духовно съвър-
шенство са пет - живот, слово, истина, мъдрост и любов. Спо-
ред будизма факторите, формиращи човека също са пет - мате-
рия, усещане, възприятие, умствени функции и съзнание.
Планети: Меркурий (Интелект), Марс (Воля за дейст-
вие), неблагоприятните аспекти на Луната
Букви: Д, Н, Ц; Цвят: Син; Чакра: Вишудха /Гърлена/
Показател за: Активност, отвореност, енергия, приспосо-
бимост, любов към живота. Ентусиазъм, гъвкавост, култура,
убедителност, амбиции. Наблюдателност, творческо въображе-
ние, логичен и аналитичен интелект. Дързост, оптимизъм, но-
27
ваторство, приспособимост, широк мироглед. Любознателност,
селективност, независимост , обективност, оригинални идеи.
Събитиен план: Свобода, разнообразие, промяна, движе-
ние, пътуване. Бързо развитие на обстоятелства и събития. Но-
вости, нови цели и интереси. Подобрение в личното или обще-
ствено положение. Социална активност, обществени контакти,
краткосрочни проекти. Склонност към авантюризъм.
Отрицателни страни: Нестабилност, разсеяност,
нетърпение, непредвидливост. Импулсивност, повърхностност,
безразсъдство. Показност, лицемерие, егоизъм. Подлост,
непостоянство, грандомания. Нестабилни взаимоотношения.
Загуби, вследствие на импулсивност или непредвидливост.
Подходящи професии: Техника, търговия, пътувания,
транспорт. Всички видове туризъм и туристически дейности.
Шоу бизнес, сценични, музикални, танцови и други изкуства.
.
Числото 6:
Окултна символика: Олицетворение на завършената ма-
териализация, на дома, хармонията, любовта, брака и матери-
алната сигурност. Намира изражение както в духовен, така и в
чисто физически план. Шестицата е символ на естетизъм, чувс-
твителност, съзерцание и красота.
Планета: Венера (Чувственост, Мотивация, Материал-
ност)
Букви: Е, О, Ч; Цвят: Индиго; Чакра: Аджна /Челна,
Трето око/
Показател за: Добронамереност, амбиции, стабилност,
съвестност, чест и достойнство. Трудолюбие, изпълнителност,
точност, приспособимост. Изтънченост и стремеж към съвър-
шенство. Организираност, настойчивост, методичност, конкре-
тност. Творческо въображение и интелект. Чувствителност,
разбиране, съпричастност към чуждите грижи и проблеми. Са-
мопожертвувателност, щедрост, идеализъм. Семейна/профе-
сионална привързаност и всеотдайност.

28
Събитиен план: Изпълнение на домашни и обществени
цели и дейности. Семеен живот, задължения и проблеми. Нео-
бходимост от избор. Повишени отговорности. Нов начин на
живот. Работа, ангажименти, израстване. Съобразяване със
среда, реалност, изисквания. Добро време за творчески, артис-
тични или естетически дейности.
Отрицателни страни: Подозрителност, докачливост, су-
бективизъм, безотговорност. Доверчивост, безкомпромисност,
ревност, натрапчивост, непостоянство. Нарцисизъм, лицеме-
рие, мързел, безотговорност. Колебливост, не мотивираност,
задръжки. Изразено чувство за притежание. Лош избор. Не спа-
зени обещания. Здравословни проблеми.
Подходящи професии: Обществени дейности и отноше-
ния, медицина, право, администрация, хотелиерство. Хумани-
тарни науки, управление, политика, приложни занаяти, изкуст-
ва, висша мода.
Числото 7:
Окултна символика: Олицетворение на висшия смисъл
на нещата, на духовното преобразяване и медитация. 7 е "им-
пулсивно" число на одухотвореността, на висшата мисъл и ин-
телект. То е символ на вътрешно усъвършенстване, интуиция,
мъдрост, самостоятелност в действията и решенията.
Планети: Уран (Независимост, Промяна), Нептун (Сила
за промяна) // Сатурн (Време)
Букви: Ж, П, Ш; Цвят: Виолетов; Чакра: Сахасрара
/Теменна/
Показател за: Ясна мисъл, логика, оригиналност, одухот-
вореност. Наблюдателност, възприемчивост, последователност
и аналитизъм. Естетичен усет и способност за концентрация.
Високи цели, изобретателност, адаптивност. Вдъхновеност,
обмисленост, творческо въображение и подход. Нетрадицион-
ни цели, идеи и интереси. Интуиция, прозорливост, психологи-
зъм, мистицизъм. Дързост, непримиримост, искреност, достой-
нство, вродена култура.

29
Събитиен план: Временно отстъпление, уединение, обми-
сляне на нови действия. Изпитание, съзряване, осмисляне. Жи-
вот на бавни обороти. Неочаквано събитие или придобивка.
Сключване на договор или съдружие. Обучение, стаж, преква-
лификация. Пътуване, търсене, откритие. Духовно израстване
или обогатяване.
Отрицателни страни: Отчужденост, егоизъм, ревност,
инат. Чувство за притежание и непогрешимост. Нерешител-
ност, непрактичност, субективизъм, стремеж към налагане.
Безразсъдство, обидчивост, заядливост. мистицизъм. Противо-
речивост, прикритост, мистицизъм. Самоизмама, загуби, ико-
номии, бедност. Здравословни или емоционални проблеми.
Подходящи професии: Политика, техника, медицина, ту-
ризъм. Хуманитарни и артистични дейности. Образование, му-
зика, литература, работа, свързана с пътувания. Информатика,
аудиовизия, психология и парапсихология.
Числото 8:
Окултна символика: Олицетворение на завършеност и
стабилност, на безпристрастната и формалната логика. Предс-
тавя прехода, процеса на материализация на Висшия интелект.
8 е число на материалния успех, символизиращ обществената
еволюция на човека чрез сила, ефективност и конструктивизъм.
Планети: Сатурн (Време, Контракция), Марс (Сила) //
Плутон (Смърт-Възраждане)
Букви: З, Р, Щ; Цвят: Розов
Показател за: Воля, енергия, борбеност, упоритост. Акти-
вност, жизнен интелект и ясна мисъл. Дързост, ентусиазъм, ам-
биции, материализъм. Целенасоченост, преданост, лоялност,
трудолюбие. Устойчивост, съзнателност, постоянство, всеотда-
йност. Обективност, великодушие, прозорливост, приспособи-
мост. Селективност, новаторство, аналитизъм.
Събитиен план: Добро развитие за материалния живот.
Необходимост от повече самообладание, опит и предприемчи-
вост. Финансови придобивки, успех. Стабилно съдружие. Ефе-

30
ктивни действия насочени към лична реализация.
Борба и успешно реализиране на материални планове и цели.
Отрицателни страни: Безразсъдство, неотстъпчивост,
инат, фанатизъм. Безкомпромисност, натрапчивост, надмен-
ност, докачливост. Авторитаризъм и склонност към силови де-
йствия. Егоизъм, ревност, разпиляност, изявено чувство за при-
тежание. Сблъсъци, ограничения, загуби, фалит.
Подходящи професии: Право, политика, медицина, стро-
ителство, търговия. Социално управление, хуманитарни науки,
парапсихология. Способност за заемане на управленски посто-
ве и лидерски позиции
Числото 9:
Окултна символика: Олицетворение на завършеността,
на привидната хармония и скритите противоречия. 9 означава
също ограничения и определена граница на познанията. Сим-
вол е на издигането над астралния свят и сферата на илюзиите
по пътя на просветителството и духовното съвършенство.
Планети: Нептун (Сила за промяна), Луна ( Чувствител-
ност, въображение) // Марс (Себеутвърждаване)
Букви: И, С, Ъ; Цвят: Златен
Показател за: Оригиналност, творческо въображение, ин-
телект и артистични заложби. Изобретателност, целенасочена
градивност, широки познания и мироглед. Чувство за отговор-
ност, щедрост, достойнство, култура, морал. Преданост, добро-
намереност, съзнателност, всеотдайност, алтруизъм. Обмисле-
ност, проницателност, интуиция, склонност към мистицизъм.
Мисийност или посветеност на кауза/идея. Лечителски заложби.
Събитиен план: Работа и усилия по въвеждане на повече
ред в живота. Постигане или приключване на цел или опреде-
лен етап от живота. Реализиране на план или амбиция. Дейност
в екип. Самоутвърждаване и духовно израстване чрез познание
и всеотдайност. Пътувания. Фактор или отношения, свързани с
чужбина.
Отрицателни страни: Свръхчувствителност, мнителност,

31
натрапчивост, податливост. Субективизъм, подозрителност,
задръжки, егоцентризъм. Разсеяност, импулсивност, самозаб-
луди. Отмъстителност, страх, омраза. Саможертви, загуби,
провал.
Подходящи професии: Хуманитарни науки и професии -
образование, медицина, право, психология и парапсихология.
Туризъм, информатика, аудиовизия, музика, литература, изкус-
тва, живопис.
Числото 11:
Окултна символика: Изразител на принципа за удвояване
на енергиите и за духовно израстване. Двойната вибрация на
това "царско число" води до засилване или неутрализиране на
заложените положителни или отрицателни тенденции. На ви-
соко равнище 11 е показател за творческа оригиналност, гений
или талант. На ниско ниво - за дисхармония в психически и/или
сексуален план.
Планети: Уран (Независимост), Марс (Себеутвържда-
ване, Сила)
Буква: К
Показател за: Жизнена енергия, смелост, ентусиазъм, ви-
соки амбиции. Съзидателна и духовна сила. Изобретателност, но-
ваторство, оригинални идеи. Дързост, борбеност, любознател-
ност, упоритост. Конкретна, аналитична мисъл и въображение.
Инициативност, съзнателност, всеотдайност. Антиконформизъм и
чувство за отговорност. Откритост, човеколюбие, достойнство.
Интуитивност, лечителски и/или парапсихични способности.
Събитиен план: Възможност както за осъществяване на
висока цел или идеал, така и за провал, както за издигане в йе-
рархията на реалността така и за падение.
Отрицателни страни: Напрегнатост, субективизъм, без-
пощадност, маниакалност, егоизъм. Несъобразяване с реалните
възможности. Свръхчувствителност, повърхностност, безраз-
съдство, противоречивост. Остра критичност, ревност, цини-
зъм. Параноичност и мегаломания.

32
Подходящи професии: Дейности в областта на хумани-
тарните науки, техниката, обществените отношения и полити-
ката. Информатика, медицина, медицински изследвания, пси-
холоциология, телекомуникации, инженерни и hi-tech специал-
ности. Способности за заемане на лидерски позиции и ръко-
водни постове.
Числото 22:
Окултна символика: "Царско число", олицетворяващо
активност, енергия, противоречия и борба на противоположно-
сти. Символ на "входната врата", на "Знак за ръката на Създа-
теля", за енергия и магнетизъм. Въплъщава идеята за универ-
сални възможности и тенденции. 22 е силно енергийно натова-
рено и трудно за усвояване число с общочовешко насочено из-
ражение и високи нива на реализация.
Планети: Плутон (Съзидателност), Луна (Чувствител-
ност и Въображение)
Буква: Х
Показател за: Висши умения, отговорности и предопреде-
леност. Магнетизъм и лично привличане. Пълна отдаденост на
кауза или цел. Организираност, обективност, наблюдателност,
възприемчивост. Съзидателна активност, изпълнителност, чув-
ство за отговорност. Щедрост, изисканост, човеколюбие. Изоб-
ретателност, борбеност, амбиции, устойчивост, упоритост.
Аналитизъм, логика и конкретност в действията и решенията.
Последователност, обмисленост, предпазливост. Развито въоб-
ражение и интуиция.
Събитиен план: Работа и активност по осъществяване на
високи цели и стремежи. Международно изражение на проек-
тите и амбициите.
Отрицателни страни: Язвителна критичност, мнителност,
недоверие, инат, липса на самочувствие. Развито чувство за
притежание и стремеж към налагане. Диспропорции, психоло-
гически проблеми или отклонения. Загуби.
Подходящи професии: Свързани с лидерски позиции, с

33
ръководни постове и управление. Политика, право, техника,
образование, строителство, земеделие, научни изследвания.
Медицина, психология, парапсихология.

ГЕМАТРИЧЕН ОРАКУЛ “ПИТАГОРОВ КВАДРАТ”

Това е един от най-използваните кабалистични методи за


гадателски тълкувания, почиващ изцяло на методиката на Ге-
матрията. В Питагоровия квадрат се използват съответствията
между числата, буквите от азбуката, 7-те планети и дните от
седмицата, съобразно зависимостта и взаимодействието между
тях.

Таблица 1
Таблица на цифровите съответствия на буквите
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

Таблица 2
Кабалистични съответствия
Ден от Число на Планета на Число на
седмицата деня деня планетата
Неделя 109 Слънце 37
Понеделник 74 Луна 83
Вторник 57 Марс 102
Сряда 103 Меркурий 13
Четвъртък 32 Юпитер 77
Петък 87 Венера 42
Събота 34 Сатурн 52
34
Таблица 3
Питагоров квадрат
Пролет Лято
I 1 2 10 16 17 III
3 4 7 18 20 21
9 11 13 14 24 26 27
II 5 6 6 12 22 25 28 IV
15 19 23 23 30
Eсен Зима

Ако искате да разберете отговора на този оракул, вземете


лист и молив и съберете необходимите стойности по следния
начин:
- Обмислете своя въпрос и на листа запишете някакво про-
изволно избрано число
- От табл. 1 открийте числото на първата буква от името
си и го запишете на листа
- От табл. 2 открийте и запишете числото на деня от сед-
мицата, в който поставяте въпроса си и числото на планета-
та, отговаряща на деня.
- Събирате посочените числа и делите сбора на 30, докато
се получи цяло число. Остатъкът след делението е числото-
ключ за Питагоровия квадрат. В табл. 3 открийте в кой сектор
се намира това число и вижте отговора.

Пример: Казвате се Милена (М=4), произволно избраното


от вас число е 9, денят от седмицата, в който задавате въпроса,
е петък (=87), а числото на съответстващата планета Венера е
42. Събирате тези стойности и се получава:
4 + 9 + 87 + 42 = 142;
След това: 142 : 30 = 4
120
Остатък 22, т.е. ключът към Квадрата, който се намира в
сектор IV, сезон зима.

35
ТЪЛКУВАНИЯ

I Сектор:
Усилията и труда ви ще бъдат възнаградени. Най-
благоприятен период за осъществяване на желанията ви е про-
летта, а най-добро време от денонощието тогава за вас е от из-
грев слънце до обяд. Очакват ви късмет и щастие.
II Сектор:
Желанието ви ще се изпълни, но не толкова бързо, а с из-
вестно закъснение. Въпреки забавянето, няма да се разочарова-
те, а ще бъдете доволни в сезона на лятото. Най-доброто време
тогава за вас е от обяд до залез слънце.
III Сектор:
Скоро ще се убедите, че на този етап проектите ви са нео-
съществими. Все пак имате шанс - сезонът, когато те вероятно
ще се реализират е есента, а най-доброто време за действие то-
гава е от залез слънце до полунощ.
IV Сектор:
За съжаление, намеренията ви няма да се изпълнят и ще е
необходимо време за да разберете това. Не унивайте, може би
така е по-добре... Отговора на този въпрос е свързан със зима-
та, а най-благоприятно време за вас е от полунощ до сутринта.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧИСЛАТА В РАЗЛИЧНИТЕ
УЧЕНИЯ
Числата, тяхната цикличност, математически структури и
еквиваленти намират изражение и приложение навсякъде – ка-
кто в материалния, така и в духовния свят. Тук ще се спрем
само на присъствието и проявленията им в ученията, имащи
връзка с материята на тази книга.
АСТРОЛОГИЯ: Възникнала преди повече от 11 хиляди го-
дини в земите на Египет, Месопотамия и Вавилон. Основава се на
астрономически изследвания, чиито елементи са планетите от
Слънчевата система, Зодиака и 12-те Астрологични Дома. Астро-

36
логията има много разклонения, по-известните от които са:
• Класическа: нарича се още “мунданна” (от лат. mundus
-свят) и се занимава с тълкуване на влиянието на
звездите и съзвездията върху обществото, държавите,
градовете и хората като цяло;
• Езотерична: представлява съвременно обобщение на всички
начини и форми за съставяне и тълкуване на хороскоп;
• Медицинска: базира се на връзката между човешката
физиология с космическите влияния на планетите и зодиа-
калните знаци върху здравословното състояние на индивида;
• Холистична: съвременна симбиоза между Западната
Класическа Астрология и Източните учения Тантра,
Прана, Янтри, Чакри и др.
Астрологията бива още Кабалистична, Магическа, Мо-
дерна, Психологическа, Индийска, Китайска, Староамери-
канска и т.н.
БИБЛИОМАНТИЯ: Метод за гадаене по Библията на ба-
за на Светото писание, посредством кабалистични и числени
препратки. Този способ е бил особено разпространен начин за
предсказания в Средновековна Европа, в т.ч. и в България. Ме-
тодиката е проста - концентрирате се над определен въпрос и
със затворени очи отваряте Библията и посочвате място или
пасаж от страницата. Съответният текст дава иносказателен
отговор и известна представа за бъдещето.
Интересът към Светото писание е толкова голям, защото
това е най-известната пророческа и предсказателна книга в све-
та. Нещо повече - тя не е в противоречие със съвременната нау-
ка, а напротив, запълва много празноти в научните изследвания.
Най-голямо значение за съвременното тълкуване на Биб-
лията и на отделни текстове от нея има ученикът на Петър Дъ-
нов - българинът Михаил Иванов (1900-1986), известен в чуж-
бина като френски философ под името Михаил Омраам Айва-
нов. Той е живял 49 години във Франция, където създава уни-
версална философия, даваща отговор на всички важни житейс-
ки въпроси на базата на теософията, Кабала и Източните мъдри

37
учения. Неговите събрани съчинения на френски език разглеж-
дат широк кръг от теми на окултизма и са преведени на всички
културни езици (виж “Нов Езотеричен речник”, Изд. “Гутора-
нов и син”, 1997, стр. 23).
ГЕМАТРИЯ: Окултна система за разкриване тайния сми-
съл на думите чрез използване на цифровото значение на букви-
те от азбуките. Смисълът на думите се тълкува във връзка и в
сравнение с други думи и понятия, чиито букви имат същата чи-
слена стойност. Гематрията е метод на практическата Кабала,
използван за дешифриране кода и скрития смисъл на текстовете
в Библията. Чрез гематричен код древните християни символи-
зирали Исус Христос под формата на гълъб, който можем да от-
крием в църковните иконописи. Пример за гадателско приложе-
ние на Гематрията е дадения по-нататък Питагоров квадрат.
ГЕОМАНТИЯ: Едно от най-древните гадателски учения на
базата на числата и математическите предсказания. Практикувало
се е в древна Африка, Индия и Китай, във Византия и в Средно-
вековна Европа. Геомантията се е развила в Китай като Фен Шуй,
а на нашия континент се използва от ХII век, пренесена от араби-
те, усъвършенствали системата за геомантични предсказания. В
миналото хората задавали въпрос, хвърляли на земята малки ка-
мъчета и по тяхното разположение предсказвали бъдещето.
В наши дни Геомантията се свързва и с разположението на
силовите енергийни потоци на Земята, долавяни чрез радиесте-
зия. Геомантичните гадателски занимания днес се свеждат до
следното: мислено се задава въпрос и на лист хартия от дясно
на ляво, в четири колонки се пишат произволен брой точки или
чертички. От тях се образуват 12 фигури, които се разполагат
по определена методика в 12-те Астрологични Дома, като се
тълкуват според смисъла на съответния Дом. Ако познавате в
детайли геомантичната методика за гадаене, можете да използ-
вате текстовете на Астродомовете в Гл. 9.
И ДЗИН: Едно от най-известните културни постижения на
китайската цивилизация, познато и като “Книга на Промените”.
Това е традиционно древнокитайско, философско, поетическо

38
и тълкувателно учение. Изградено е на базата на полярността и
взаимозависимостта на Мъжкото и Женското начало, на
ИН/Ян енергиите, изразени в символни триграми. Последните
били тълкувани в енигматичен, теософски и предсказателен
аспект. До откриването на символите на И Дзин, изписани вър-
ху гърба на гигантска речна костенурка (според китайската ми-
тология Бог живее в черупката на костенурката и в рогата на би-
вола), жреците гадаели по изпечени волски кости или черупки.
Гадаенето по И Дзин става с монети или бял равнец, а днес в
западния свят е широко разпространена И Дзин Нумерологията и
предсказанията посредством значенията на Чакрите и Таро. По-
вече за древната китайска система, разновидност на Нумерологи-
ята и за нейното практическо приложение ще научите от Гл. 11.
КАБАЛА: Един от основните източници на древните тео-
софски и окултни учения, както и на съвременната езотерика.
Кабала предствалява “схема на еволюцията, където всички сим-
воли са взаимнообусловени и свързани посредством елементни,
числови и астрологични съответствия. Централна фигура е Дър-
вото на Живота със закодирани аспекти на Вселената и човека. В
оригинален вид Кабала представлява историческо повествова-
ние от разкази за живота на древните патриарси. Състои се от
две части - Теоретична и Практическа Кабала. Виж “Числата -
езотерика и познание”, Изд. “В. Априлов”, 2000, стр. 155.
МЕДИЦИНА: Намира приложение в Медицинската Аст-
рология, Нумерологията и всички окултни направления на Ню
Ейдж езотериката. В тях се прилагат методи и познания, обе-
диняващи зодиакалните знаци, планетните, цикличните и виб-
рационни влияния, Астрологичните домове и числата. Основа
за приложението на медицината в окултните учения е древната
мъдрост, че всяка част от човешкото тяло е свързана и отговаря
на определени знак и число.
В древен Китай жреците и лекарите преминавали през по-
чти еднакво обучение и обикновено практикували едновремен-
но гадателства и медицина. В античния Рим било немислимо да
станеш висш магистрат или политик, без да си основно запоз-
нат с гадателските методи и значения. От най-стари времена до
Възраждането, лекарите в Европа задължително вземали под
внимание астрологичните хороскопи на пациентите, които ле-

39
кували. През XVI век обаче Инквизицията заклеймила тази
практика като магьосничество и до XIX век основните методи
за лечение станали промивките и пиявиците.
НУМЕРОЛОГИЯ: Екзотерично (достъпно и за непосве-
тените) тълковно учение за числата, основаващо се на Западна-
та и Източната символика и традиции. Нумерологията е най-
лесно приложима от предсказателните науки. Тя предлага на-
чини за откриване на духовната и събитийната същност на не-
щата, на своето битие и лични възможности за развитие. Ней-
ната методика позволява да се навлезе в материалните законо-
мерности на явленията, произтичащи от цикличността и вибра-
циите на космическите енергии. За нейна основа в наши дни се
използват познанията на всички посочени в този раздел окулт-
ни учения и хуманитарни науки. Днес са познати множество
варианти на популярното учение за числата, като Ведическа,
Китайска, Холистична, Медицинска, И Дзин Нумерология, Ас-
тронумерология и др.
ПСИХОЛОГИЯ: Развитието на психологията и характеро-
логията в съвременната езотерика дължим на Зигмунд Фройд и
Карл Г. Юнг (създател на Трансперсоналната психология). Спо-
ред тях подсъзнателното (наричано още лично несъзнавано)
представлява “протичащите скрити психически процеси, възде-
йстващи на човешкото самосъзнание, поведение и мироглед”.
Окултните учения днес целенасочено използват и прилагат
откритите от Юнг универсални Архетипове (Праобрази). Пси-
хологът прави своето уникално откритие, когато изследва съни-
щата на свои пациенти. Там той се сблъсква с неизвестни и не-
разбираеми символи и сюжети, които всъщност са образи и про-
екции, съществували в други епохи. Така Юнг стига до извода,
че благодарение на своята психика и подсъзнание, без да иска и
осъзнава това, човек е свързан с хора и култури от други време-
на. Самата връзка се осъществява посредством универсалните
Архетипове, отразяващи в личното подсъзнание митологични и
общочовешки сюжети. Юнг има заслугата и за това, че устано-
вява връзката между Архетиповите образи и китайския И Дзин.
В съвременните окултни направления намират обяснение
такива понятия, като идентификация, холистични архетипове,
модалност и индивидуалност на възприятията, на поведението,

40
на духовното развитие и др.
РОЗЕНКРОЙЦЕРСКО УЧЕНИЕ: За основател на тайно-
то братство на Розенкройцерите се приема вероятно измисле-
ната личност на Кристиан Розенкройц (XIV - XV в.). Орденът
на Розенкройцерите бил създаден с цел да се търсят нови, ал-
тернативни обяснения за произхода и развитието на света.
Учението се основава на седем основни принципа, свързани с
космическите закони, цикличност и общочовешки принципи на
развитие. Виж Гл. 8 в тази книга.
РУНИ: Древни, 24 готически, писмени изображения (пър-
воначално са били 18), използвани в шаманизма и за пресказа-
ния. Руническата “азбука” представлява съвкупност от магиче-
ски знаци, азбучни надписи и пиктографски символи от брон-
зовата епоха. Руните днес се използват за самостоятелно гадае-
не, за заклинания, за съпоставки и аналогии в Нумерологията,
Тарологията и др. “Руните на северните народи и И Дзин в Ки-
тай са две от най-великите предсказателни системи в света, за-
щото всяка от тях е извлечена от природата и жизнените цик-
ли”. Според Кенет Медоуз (“Силата на Руните”, Изд. “Шамба-
ла”, С., 1998 г.): “Руните разкриват процеса на Сътворението и
на качествата, присъщи на Природата и на самите нас”.
ТАРО: Колода от 78 гадателски карти, възприемани като
“езотерична книга в символни образи”. Таро се състои от две
части - Малка Аркана (“Тайнство”) от 56 карти и Голяма Арка-
на от 22 карти. Според Дайън Форчън, картите Таро са “каба-
листична азбука и най-добрата система за предсказания. Те
произлизат от Кабалистичното Дърво на Живота и намират
своето обяснение чрез него”. Според повечето изследователи,
картите идват от древен Египет и в оригинален вид представ-
ляват изображения на древноегипетски паметници. Таро е поз-
нато в Европа от ХIV век, но тяхното окултно обяснение се на-
лага едва към края на XIX век, когато френският изследовател
Кур дьо Жьоблен доказва, че това са части от “изгубената кни-
га на египтяните”. За приложението на Таро в Нумерологията

41
виж книгата “Числата - езотерика и познание”, стр. 165 и 229.
ФЕН ШУЙ: Древнокитайско окултно учение за методите
и значението на хармонизирането на жилището, в съответствие
със земната повърхност и движението на космическите потоци.
Негов предмет са периодичността на определени цикли и пери-
оди (часови, дневни, месечни, годишни), както и овладяването
на Космическата енергия (известна в Китай като “Дъхът на
Дракона”). Фен Шуй дава познания и как да се подобри живота
и материалното състояние на човека.
Учението се основава на взаимодействието между Астро-
логията, Нумерологията, Географията и Топографията. За из-
ходна точка и ориентация се използват символните значения на
митологични животни, означаващи посоките на света. Така на-
пример, Изток е Светлосин Дракон, Запад е Бял Тигър, Север е
Костенурка и Змия, а Юг - Червен Феникс.
ЦВЕТОТЕРАПИЯ: Известна още като “Хромотерапия”
или “Колоротерапия”. Тя е позната и използвана от древността
в египетската, римската и китайската медицина. Учението за
цветовете се основава на факта, че всеки един от 7-те основни
цвята има собствена честота на трептене, които стимулират
различните органи и функции на организма. Съвременната цве-
тотерапия се базира на познанията за духовната аура на цвето-
вете, на съвместимостта им с чакрите и числата, както и тяхно-
то съответствие с житейските процеси и явления. Повече за
цветовете можете да научите в Гл. 7.
ЦИ /КИ/: Древнокитайски тълкувателен метод, разновид-
ност на Нумерологията. Понятието “Ки” (Ци) е основно за дао-
истката философия и китайската медицина, и е равнозначно на
индуитската “Прана” (Космическа жизнена енергия).
Гаданията при този метод се правят на базата на космичес-
ките вибрации, на ЯН/ИН-енергиите и на числата от 1 до 9,
разполагани в магически квадрати.
ЧАКРИ: Теорията за Чакрите гласи, че те лежат в основа-
та на естествения процес на развитие в света на хората, живот-
ните, природата и т.н. Всяка една от 7-те основни чакри има
42
собствена енергия, вибрации, числа на вибрацията, цвят и дру-
ги характеристики. Ню Ейдж окултизмът предлага начини за
гадаене по чакрите посредством Нумерология, Таро, Идзин,
Цветотерапия и др. предсказателни техники. (Виж и Гл. 7)
ЯНТРИ: Символни диаграми на планетарната енергия, из-
ползвани за самовглъбяване и медитация в индуистката рели-
гия. “Янтра” на санскритски означава “подкрепа и освобожда-
ване от ограниченията”. В съвременната езотерика намират
приложение два основни вида Янтри:
• Астрологични: служат за изготвяне на талисмани във
вид на магически квадрати с числата от 1 до 9. Те се
използват за преодоляване на негативните енергии на
9-те планети от Слънчевата система, както и за
постигане на сила, уважение, богатство и т.н.
• Нумерологични: при тях магическите квадрати с
числата служат, както за направа на талисмани, така
и за гадания, на базата на числата от 1 до 9, 11 и 22.

6 1 8
7 5 3
2 9 4

Пример за Астрологична Янтра на Слънцето

43
ЧИСЛАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ
ТРАДИЦИИ
Символите, традициите и числата, както беше казано в Гл.
1, осъществяват връзката между обективната и субективната
реалност, възприятия, осъзнаване и интерпретация. В минало-
то, обаче хората не са се интересували от окултни и философс-
ки тълкувания, а само от това, което е изпитано в живота и мо-
же да им бъде от практическа полза. В нормите, вярванията и
традициите на старите българи могат да се открият също тол-
кова по-лесни и интересни неща, колкото да речем в среднове-
ковните тълкувания Кабала, Гемантия или Таро, само че без
специфичния привкус на западна алхимия и теософия. У нас,
колкото и невероятно да е все още за някои, съществуват бога-
ти възможности за окултни изследвания, които биха обогатили
паневропейската и световната езотерични традиции. Става ду-
ма за старите български вярвания и практики, интересни както
в областта на магическата народна медицина, така и с разнооб-
разните форми на самобитно тълкуване на различни природни
и битови феномени. Те (българските окултни вярвания), подо-
бно на тези, разработени в Западните и Източните езотерични
учения, включват основните нравствени критерии, тълкува-
нето на Десетте Божи Заповеди /10-те Сефирота на Кабала? /,
познания за числата /във вид на хвърляне на боб, отвеждащо до
западната Гемантия/, астрологични, медицински познания и
мн. др. Интересни в този смисъл неща могат да се открият в
преписките в средновековните богослужебни книги и т.нар.
Дамаскинарска* литература. Последната, макар и свързана с
християнските празници и религия, отразявала общата за бъл-
гари и гърци балканска действителност. Дамаскините съдържа-
ли наставления и достъпни за обикновените хора знания по ис-

*
Дамаскини – “Преводи на църковнославянски език от популярните църковни про-
поведи на гърка Дамаскин Судит, събрани в книга, наречена “Съкровище”, и отпеча-
тана във Венеция през 1558 г.” , Кл. Иванова, “В началото бе книгата”, ДИ “Народна
младеж”, София, 1983, стр. 172

44
тория, психология, философия, медицина и оживявали темати-
ката на българската книга*. Доказателство за това, че макар и
под робство, нашите книжовници са проявявали интерес към
окултизма откриваме в Указателя към богослужебна книга
във вид на ръка, аналогична на тази на древния оракул Ръка-
та на Фатима **, приеман за ключ към Кабала.

Ръка на Фатима Указател към богослужебна


книга във вид на ръка

Любопитни, поучителни и полезни, старите "свръхестест-


вени" вярвания на българина пазят своята непосредствена ав-
*
Виж пак там
**
Ръката на Фатима – древен египетски оракул, смесица от египетски, християнс-
ки, алхимически и философски методи и идеи. Открит от окултиста-масон Жозеф
Балзамо Калиостро /1734-1795/. Оракулът представлява двоен зодиак и ключ към
личните числа, тълкувани с помощта на практическата Кабала.

45
тентичност, достъпна и насочена към обикновения човек и жи-
тейските му проблеми. Нещо повече: средновековните и въз-
рожденските ни традиции пазят почти непокътнати архетипо-
вите образи, окултните елементи и напластяванията на различ-
ни култури и религии по нашите земи - от древните езически
вярвания и балканска митология до християнската нравстве-
ност и традиции.
В подкрепа на казаното ви предлагам един специфичен,
медицински оракул от църковнославянски ръкопис от ХV век,
съхраняван в Пражката Народна библиотека /. Публикуван е в
книгата на А. Кирилова и А. Милтенова "Колелото на живота"
(Изд. на МО "Св. Георги Победоносец", С-я, 1993, стр. 108).

МЕСЕЦОСЛОВ ЗА ДВАНАДЕСЕТТЕ МЕСЕЦА ПО


ОТНОШЕНИЕ НА БОЛЕДУВАЩИТЕ
В първия /ден на/месеца ако се разболее човек, има опас-
ност за него до осемнадесетия ден. Ако преминат тия дни, ще
бъде немощен още седем дни и ще оздравее.
Във втория ден на месеца ако се разболее, да се страхува
до два дни - ще боледува тежко, но няма да умре.
В третия ден /на месеца/ - измамно ще боледува и ще оз-
дравее.
В четвъртия ден /на месеца/ - има опасност за него до два-
десет и четвъртия ден. Ако преминат тези дни - ще оздравее.
В петия ден ако се разболее и не оздравее до пет дни - ще
умре.
В шестия ако се разболее, ще го сполети немощ до смърт,
но не ще умре.
В седмия ако се разболее, ще боледува до смърт, но не ще
умре.
В осмия ден ако се разболее, ще бъде немощен петнадесет
дни и ще умре.
В деветия ако се разболее, ще боледува тежко, но не ще умре.
В десетия ако се разболее, след два дни ще умре.
46
В единадесетия ако се разболее, измамно ще боледува и ще
оздравее.
В дванадесетия ако се разболее има надежда за живот до
петнадесет дни. Ако преминат тези дни, ще умре.
В тринадесетия ако се разболее, ще има страх от смъртта
до деветнадесет дни. Ако преминат тези дни - ще оздравее.
В четиринадесетия ден ако се разболее - няма да умре.
В петнадесетия ден ако се разболее - да бъде Божията воля.
В шестнадесетия ден ако се разболее - измамна ще е боле-
стта и ще оздравее.
В седемнадесетия ден ако се разболее, ще има опасност за
него до деветнадесет дни. Ако преминат тези дни, ще бъде здрав.
В осемнадесетия ден ако се разболее - воля Божия.
В деветнадесетия ден ако се разболее - воля Божия.
В двадесетия ден ако се разболее, ще боледува деветнаде-
сет дни и ще оздравее.
В двадесет и първия ден ако се разболее - ще издъхне.
В двадесет и втория ден ако се разболее, ще боледува до
дванадесет дни и ще оздравее.
В двадесет и третия ден ако се разболее, ще боледува теж-
ко, но не ще умре.
В двадесет и четвъртия ден ако се разболее, ще е немощен
до двадесет и един ден и ще оздравее.
В двадесет и петия ден ако се разболее, ще боледува десет
дни и ще умре.
В двадесет и шестия ден ако се разболее, измамно ще е бо-
ледуването му и ще оздравее.
В двадесет и седмия ден ако се разболее, няма да умре.
В двадесет и осмия ден ако се разболее, ще боледува тежко
до девет дни. Ако преминат тези дни, не умира.
В двадесет и деветия ден ако се разболее, да се страхува до
осемнадесет дни. Ако преминат тези дни, не умира.
В тридесетия ден ако се разболее, да се страхува до едина-
десет дни.
Ако преминат тези дни, не умира.

47
ГЛАВА 3

"Писмеността е видимия израз на


божествените сили,в чието лице не-
бето се разкрива на земята"
Папюс

БЪЛГАРСКИ ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ


Всяка азбука е система от букви, графични изражения на
звуковата страна на всеки език. Първото буквено писмо е съз-
дадено във Финикия и е съдържало писмени знаци само за съг-
ласните звукове. Древните гърци създали първата цялостна аз-
бука с букви за гласни и съгласни, от която водят началото си
всички европейски писмени системи. Връзката и отношенията
между буквите и числата се използва от дълбока древност в та-
ка наречените магически азбуки, с тайни кодове от букви и чи-
сла. Чрез тях трябвало да се опазят тайните познания от непос-
ветените. Древните жреци ги използвали за магически ритуали
и заклинания. По-късно древноеврейската Кабала дава ключ
към разтълкуване на Петокнижието на Мойсей и представя
правилата на Тайното Знание...
Преди да продължим с езотеричното значение на буквите
от нашата азбука, нека погледнем към някои интересни момен-
ти, свързани с предисторията на българската писменост. Повод
да насоча вниманието ви в тази посока е желанието ми да се
разбере от повече хора това, че ние, българите имаме право на
повече културно-историческо самочувствие и гордост от своята
писменост и духовни ценности. Въпреки историческите прев-
ратности и ширещия се нихилизъм на "екзотични балканци", по
произход ние не сме нито монголи, нито татари, каквито някои
се опитват да ни изкарат. Ето какво казва по въпроса за етно-

48
генезиса на прабългарите ст.н.с. от БАН Петър Добрев: "В доб-
ре известния латински анонимен Хронограф от 354 г. името на
древните българи се явява като заместител на древните бактри-
йци, обитавали някога земите край Памир и Хиндукуш... На
запад от Памир индийските източници споменават народ с име
Болхи или Болхики, управляван от древния цар Кардама, а
арабските източници отбелязват древната земя Балхара". Пра-
родината на древните българи се е намирала в Памирските до-
лини и Таримската котловина, за която учените са на мнение,
че е първото огнище на човешката култура. Там прабългарите
са имали две държави - Балгар и Балхара...

АСТРОЛОГИЧНИ ПОЗНАНИЯ НА
ПРАБЪЛГАРИТЕ
Едно от най-интересните и оригинални свидетелства за хи-
лядолетната българска култура е изобретеният от прабългарите
годишен календар, признат за най-съвършения модел, създаден
49
в далечни времена. Очевидно доказателство за оригиналността
му е това, че ЮНЕСКО го използва за направата на единен све-
товен календар. Така "Българите, като наследници на високо-
развитите палеоевропейци, стават преносители на ДРЕВНО-
БЪЛГАРСКАТА КАЛЕНДАРНА СИСТЕМА. Благодарение
на родолюбивата инициатива на Общобългарската Фондация
ТАНГРА ТанНакРа, която разпространява този "Вечен Кален-
дар на Българите" днес имаме възможност да се докоснем до
корените на прабългарските астрологически, архетипови, сим-
волни познания и традиции. От него съм си позволил да изпол-
звам двете илюстрации и информацията по-долу.
Древнобългарския календар е съставен на базата на 12-го-
дишни цикли, разположени върху гърба на т.нар. Космическа
костенурка (виж гл.10) и китайския вечен календар. Съвре-
менните открития доказват, че първообразът на китайския
вечен календар се явява този на прабългарите... Старата
звездна карта на нашите далечни предци е пренесена в Китай
през първите векове от новата ера .
Следва да се подчертае, че древнобългарският календар не
е заимстван от китайците, а напротив. Чжо-ин, известен китай-
ски учен от ХVII век, който проследява наличието на животин-
ския циклов календар в Китай до I-ви век, твърди, че цикълът
произхожда от "северните цивилизации", че "в епохата Хан
(206 г. пр. Хр. - 25 г. сл. Хр.) границата на Китай от запад би-
ла нарушена, пришълци се заселили в Ухуан и се смесили с мес-
тното население. Тогава именно цикълът се разпространил в
Срединното царство"... Неоснователно е да се смята, че кален-
дарът е тюркско наследство, защото опитите да се преведат
чрез тюркски езици наименованията на годините и месеците
водят до пълни алогизми. Още повече, сочат изследванията,
тюркските народи не са имали съзнанието, че цикълът с наиме-
нованията на животни всъщност отразява движението на съз-
вездията"...
Прабългарският календар е изграден на основата на древен
зодиак, където съзвездията носят имената на същите животни
50
като в китайския календар.
За сравнение ви предлагам долната таблица.
Прабългарски Годишен месец Древнокитайски
Астрологични Астрологични
животни животни
Мишка Януари Свиня
Вол/бивол Февруари Куче
Лъв/планински Март Бивол
Заек Април Тигър
Змей/дракон Май Заек
Змия Юни Дракон
Кон Юли Змия
Овен Август Кон
Маймуна Септември Овца
Петел Октомври Маймуна
Куче Ноември Петел
Прасе/глиган,свиня Декември Куче
Без да изпадаме в повече подробности, за нас остава въз-
можността да сравним древнобългарския 12-годишен календар
с китайския и да направим своите изводи.

Прабългарски астрологически Китайски астрологически


51
календар календар
Ще завършим с това, че Архетиповите образи на прабъл-
гарските Астрологични животни са известни от най-старите
цивилизации - шумерската и протоиндийската. Да не забравяме
също, че свещената за древните Източни традиции костенурка
(сравни китайската костенурка в Гл. 10) е олицетворявала пра-
българските представи за устройството и движението на Все-
лената...

ПИСМЕНОСТ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ
Преди да се установят в днешна България, прабългарите са
имали и своя писменост със своеобразна система от рунически
знаци.

52
Прабългарски рунически знаци от Велики Болгар
Интересна информация за "праобразите на мирозданието"
откриваме в книгата на Пламен Цонев "Хомо Космикус" (Изд.
"Народна младеж", 1980 г., стр. 280 и 282): "Ние искаме да
подчертаем особената близост, която установяваме между зна-
ците от глаголицата и някои писмени знаци от Северното При-
черноморие. Предполага се, че те са от сарматско-алански про-
изход. ... Прабългарските племена, чиито първи поселища на-
мираме покрай Алтай и Тян-Шан, пренасят тези знаци - букви
от древнотюркската писменост, известна още и под наименова-
нието орхоно-енисейска азбука. Тюркско-прабългарската пис-
меност е създадена явно под влиянието на финикийско-
арамейската, която от своя страна е възникнала на базата на
шумерските пиктографско-идеографски знаци и вавилонски
клинопис. Ето защо твърде уместно е да напомним изказването
на един съветски археолог, който твърдеше, че подобни загад-
ки могат да бъдат обяснени само с единната система на магиче-
ска символика и тайнопис, разпространена преди хилядолетия
върху една широка територия от Дунава до Двуречието и Янг-
Це до Инд"...

БЪЛГАРСКИТЕ АЗБУКИ

Глаголическата старобългарска азбука е създадена през


862-863 г. от Константин-Кирил Философ. Тя е по-стара от Ки-
рилицата и досега няма общо мнение около нейния първоизто-
чник и символика. Между тюркско-прабългарските руни и гла-
голическите букви съществува известна близост, както може да
се види от следващите фигури. Очевидно е и друго - в основата
на глаголицата са залегнали три основни елемента - Кръг (сим-
вол на Вселената), Триъгълник (символ на Триединството и Св.
Троица) и Кръст (символ на християнството, всеотдайността и
саможертвата)!..
53
Глаголическа азбука Кирилска азбука

Кирилицата е втората старобългарска азбука, чиито букви


са първообраз на съвременните. Приема се, че е създадена през
IX-X век от Методий, брат на Константин-Кирил, но съществу-
ва мнението, че тя е съставена от Климент, ученик на Методий.
През вековете българските букви променят част от форма-
та си - под влияние на промени в изговора, по подражание на
гръцкия правопис и книгопечатането на кирилица през XVI в.
извън българските земи. Повечето букви на Кирилицата напъл-
но съвпадат със съответните букви от гръцкото уставно писмо
от IX в. и като тях имат числени стойности (виж табл. 1). Във
всяка стара църковнославянска книга може да се види, че там
числата са означавани с букви, върху които има титулни знаци
- чертички, стрелки, вълнообразни линии или двоеточия. Циф-
ровите стойности на буквите в старата българска книжнина са
същите като тези на гръцката азбука.

54
Таблица 1

55
Писмената система, която се използва в българския език е
създадена през XIV век за нуждите на българското писмо. "В
днешния си вид, печатен и ръкописен, тя е установена най-
напред в Русия, където по времето на Петър I - в 1708 г. - е съз-
дадена за нуждите на администрацията и образованието"
("Българска Фонетика", Д. Тилков и Т. Бояджиев, Изд. "Наука
и изкуство", 1981 г., стр. 227). "Началото на българския нацио-
нален вариант на гражданската кирилица се свързва с името на
Христаки Павлович, чиято книга "Аритметика" излиза през
1833 г., напечатана с новия шрифт"(пак там, стр. 228).
Съвременната българска азбука се състои от 30 букви, за
разлика от старобългарската (Кирилица), която съдържала 45
сложни за изписване знаци. Това наложило премахването на
тези, за които нямало звукови съответствия в славянската реч и
на други, съществували за предаване на гръцките думи. От
1870 г. те вече са 33, а правилата за употребата на Ъ и Ь са раз-
работени след 1878 г. Правописната реформа от 1945 г. према-
хва употребата на ятовата гласна Ь и в българската азбука ос-
тават само 30 писмени знака. Буквите У и Я са заети от руската
гражданска азбука, а промяната и стилизацията на кирилицата
довели до приближаване на българските букви до латинския
шрифт "antigua".

НУМЕРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУ-


КВИ
Съвременната нумерология разглежда буквите на имената,
с които се занимава в два аспекта:
1) Според графичното им изражение
2) Според числената им стойност и значение;
Буквите на името се изследват:
а/ На ниво характерологичен и психологически профил и
тенденции, със значение за еволюцията на индивида:
- по първа буква (инициал) на личното име;
- по първа гласна на фамилното име;
56
- по последна буква на името и фамилията.
б/ На ниво преходи или т.нар. транзити на буквите, свър-
зани с личната година на индивида - отчита се влиянието на
определена буква от името през личната година по отношение
на годината на раждане. Тук само за сведение ще отбележим,
че:
- буквите А, Й, Т, Ь имат интензитет на влияние 1 година;
- буквите Б, К, У, Ю имат интензитет на влияние 2 години;
- буквите В, Л, Ф, Я имат интензитет на влияние 3 години;
- буквите Г, М, Х имат интензитет на влияние 4 години;
- буквите Д, Н, Ц имат интензитет на влияние 5 години;
- буквите Е, О, Ч имат интензитет на влияние 6 години;
- буквите Ж, П, Ш имат интензитет на влияние 7 години;
- буквите З, Р, Щ имат интензитет на влияние 8 години;
- буквите И, С, Ъ имат интензитет на влияние 9 години.
Най-силно вибраторно влияние оказват Личното и Фамил-
ното име (както са вписани в кръщелното свидетелство и ре-
гистъра), тъй като чрез тях се изявяваме в материалния свят и
в отношенията ни с околните. Второто лично име (ако има та-
кова), презимето и второто фамилно име с тире (по мъж) имат
вторично, нюансирано влияние и отразяват второстепенни тен-
денции в личната еволюция.
Личното име е главен нумерологичен елемент, даващ
представа за самобитността на характера, за личните способно-
сти и заложби. То е активна част от нашата индивидуалност и
еволюция, тъй като "вибрира" по всяко време и при всякакви
обстоятелства в ежедневието. Личното име е свързано с дълбо-
кото подсъзнание, задействано от условията на средата и лич-
ните мотивации. Показател е за общото здравословно състоя-
ние, както и за някои хронични заболявания.
Фамилното име е изразител на семейните корени, бащата,
домашната среда и отговорности. То е свързано с наследстве-
ни характеристики и влияния, които трябва да бъдат осмислени
по пътя на самостоятелното развитие. Показателно е за способ-
ността за личен избор с възможностите за самоутвърждаване и

57
индивидуализация.
Гласните букви в имената дават представа за личния живот
и вътрешната страна на човека, за неговата душевност, цели,
стремежи, мотивации, потенциал за тяхната реализация.
Съгласните букви акцентират върху заложбите и конкрет-
ни аспекти във връзка с обществената и професионална насока
на личностното развитие.
"Първата буква в името представя главната вибрация, цен-
тралните букви показват душевната атмосфера и осмисления
опит, а последната буква - еволюцията на ниво идеи и личен
избор" (Ж.-Д. Фермие, "Numerologie, Le livre des cycles".
Таблиците по-долу дават представа за числените стойнос-
ти и вибрации на името в "своя" и "чужда" езикова среда, както
и за връзката между нумерологията и астрологията.

Кирилица
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б Б Г Д Е Ж З И
Й10 К11 Л12 М13 Н14 О15 П16 Р17 С18
Т19 У20 Ф21 Х22 Ц23 Ч24 Ш25 Щ26 Ъ27
Ь28 Ю29 Я30
Забележка: Числата до буквите са техния пореден номер в азбуката.

Латиница
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18
S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26

СЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ БУКВИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И


ЧИСЛАТА
Бук- Чис- Астр. съотно- Бу- Чи- Бу- Чи- Бу- Чи-

58
ва ло симост на чис- ква сло ква сло ква сло
лото
A 1 Слънце и Марс Й10 1 Т19 1 Ь28 1
Б 2 Луна К11 2 У20 2 Ю29 2
В 3 Меркурий, Л12 3 Ф21 3 Я30 3
Юпитер
Г 4 Юпитер, Сатурн М13 5 Х22 4
Д 5 Меркурий, Н14 5 Ц23 5
Марс и нехар-
моничните ас-
пекти на Луната
Е 6 Венера О15 6 Ч24 6
Ж 7 Уран, Нептун П16 7 Ш25 7
З 8 Сатурн, Марс Р17 8 Щ26 8
И 9 Нептун, Луна С18 9 Ъ27 9

ГРАФИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ


В нумерологичното интерпретиране на буквите, както ще
видите в следващата глава, се използват техните числени (ну-
мерологични) съответствия и графичните им (морфопсихо-
логически) аспекти. Буквената символика се тълкува на базата на
определени детайли в изписването, където се вземат предвид:
* Общият външен изглед на буквата - отразява нейната
отвореност или затвореност към света, възможността тя да бъде
изследвана, разбрана и възприета;
* Обемът, вътрешността на буквата - дават представа за
степента и възможностите за "натрупване" или "раздаване" на
опит, познания, интелект и т.н.
* Ъглите в буквата - според посоката и тяхната отвореност,
напр. в А, Б, Г, К, Л, М, Х и др.) са показател за: разум, логика,
твърдост, непоколебимост; източник на енергия, напрежение,
противоречия, нетърпение, сблъсъци; степен на гъвкавост, въз-
приемчивост, приспособимост и пр.
* Хоризонталните черти в буквата (напр. в Б, Г, Д, Е, Н,

59
П, Т, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от разположението си симво-
лизират ясен поглед и изграден мироглед, чувство за притежа-
ние, скрит или изявен материализъм, степени на нетактичност,
не приспособимост и др.
* Вертикалните черти в буквата (напр. в А, Б, Г, И, К, Л,
М, Н, П, Р, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ), в зависимост от мястото и
посоката могат да означават:
- изправените (напр. в Б, Г, И, К, М, Н, П, Р, Т, Ф, Ш,
Щ) изразяват амбиции, смелост, устойчивост, прямота,
ограничения и пр.
- в посока от ляво на дясно ( / ) (напр. в А, Ж, И, М, У,
Х, Я) изразяват материалност, степени на еволюция,
израстване, амбиции, вдъхновение, новаторство;
- в посока от дясно на ляво ( \ ) (напр. в А, Ж, К, Л, У,
Х) изразяват степени на устойчивост, амбиции, съзна-
ние, съобразяване с реалността, с материалните усло-
вия и пр.
* Закръглеността на буквата (напр. Б, В, З, О, С, Ф) - спо-
ред посоката и степента на заобленост отразяват нива на сети-
вност, стабилност, влечение към удобства и благосъстояние,
емоционални или междуличностни доминанти.
* Отвореността или затвореността изразяват степени на
вътрешно натрупване, на скрити страни в характера, душевно-
стта и др. Буквите биват:
- отворени и полуотворени (напр. Б, Г, Е, Ж, З, И, Й, К,
Н, С, Т, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю) - проявяват максимално
своя потенциал и възможности
- затворени (напр. А, В, Д, Л, М, О, П, Р, Ф, Я) - изра-
зяват в различна степен склонност към прикритост и
затваряне в себе си. Те са по-трудни за изследване, за-
това се разглеждат в зависимост от числената им стой-
ност, обкръжението им от други букви и т.н.

60
ГЛАВА 4

"Най-важната буква в името е пър-


вата."
П. Дънов

МОРФОПСИХОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУ-


КВИ

В тази част ще се запознаем с общото морфопсихологичес-


ко*, числово и окултно значение на Българската азбука. Интер-
претациите са първи подобен опит за тълкуване на езотерична-
та структура на съвременната буквената ни система след Пра-
вописната реформа от 1945 г. Своя прочит на скритата страна
на кирилските букви съм направил в съответствие с нумероло-
гичните принципи, съобразно нашата именна система. Тълку-
ванията могат да послужат за основа при разглеждане на ини-
циала (първата буква) на личното, умалителното име или псев-
донима.
Инициалът на личното име е показател за различни тен-
денции, които могат да се използват по пътя на личната реали-
зация. Когато инициалът е гласна буква, това е показател за
жизненост и енергия през целия живот.
Тук логично би възникнал въпроса: Защо, въпреки писме-
ните различия, нумерологията е еднакво приложима навсякъде
по света?
Според Кабала и теорията за Съотношенията, всяка буква

*
Морфопсихология – междинна наука между психология и морфология, за-
нимаваща се с изследване на съответствията между психологиата, типовете
хора и техните морфологически доминанти; понятието е познато от 1950 г.

61
служи за означение на определени понятия, смисъл и идеи. То-
ва можем да открием и в по-старата кирилица, където буквите
са представени със своите значения, образуващи своеобразна
мисъл. Ето част от тях, като в скоби съм посочил някои сим-
волни идеи с морфопсихологическо значение:
Аз (Личното Его и Воля), Веди ( Книги, Истина, Позна-
ние), Глаголи (Говорене, Движение), Добро (Доброта, Любов),
Ест (да Бъда, Материалност и Сила), Живете (Живея, Същест-
вувам, Развивам се), Земля (Свят, Материя), Како (Противопо-
ложности), Люде (Хора, Общество, Стремеж към единство),
Мыслите (Мисъл, Осъзнаване на материалния свят), Покои
(Търпение, Спокойствие/… и т.н.
Разбира се, различните азбуки са строго специфични по
изписване и произношение. Резултатите от нумерологичните
анализи обаче са еднакви за всички езици, тъй като зависят
от числата, носители на ключовите значения. Що се отнася до
графиката на буквите, то формата на всеки писмен знак е пря-
ко свързана със скоростта, движението и вибрациите на съ-
ответния звук с азбучна стойност.

НУМЕРОЛОГИЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

Забележка: Поставените в кавички изрази и изречения са


мисли на П. Дънов за буквите от книгата на Хр. Дочев - "Път
към съвършенство, Въведение в божественото учение на Учи-
теля Петър Дънов", Изд. "Кралица Маб" 1996 г.
П. Дънов (1864-28.12.1944) е създател на световно, религи-
озно-мистично учение, съчетаващо християнството с будизма и
древноиндийския окултизъм . Основател е на т.нар. Бяло Брат-
ство, чиито основен духовен елемент е паневритмията - раз-
гръщане на душевните сили и енергия с помощта на специфич-
на музика, песни и движения.

62
А Стойност 1
Форма: Изправена и статична буква, насочена нагоре. На-
подобява пергел, готов да очертае кръг (началото и края на
всичко). Две прави, насочени нагоре - сила, амбиции, стремеж
към успех.
Символика: Свързва се със Закона за движението и разви-
тието. Синоним на Егото, новото начало и еволюция. "А е семе-
то, което трябва да се посади в земята и което има условие да
покълне. Означава човек, който започва да се проявява. Показва
условия за израстване и узряване". По число буквата отговаря на
Слънцето и се асоциира с I-ва Аркана на Таро - "Магьосникът".
Тенденции: Като инициал на името буквата А е показател
за самостоятелен и енергичен човек с изявено присъствие и ви-
соки стремежи. По природа е антиконформист и новатор, нада-
рен с творчески и съзидателни способности. Присъщи са му
качества като честност, ентусиазираност, скрит или изявен иде-
ализъм. Отличава се с воля за успех и налагане, с желание да
изпъкне или да направи впечатление. Склонност към използва-
не на всякакви начини и средства по пътя нагоре.
Числовата вибрация 1 на буквата е знак за стремеж към
напредък, социално положение, обществено признание и ду-
ховно израстване. Показател за организираност, предприемчи-
вост и благоприятни възможности за реализация.
Негативен план: Буквата А "представлява човешкия егои-
зъм в първа степен". Безскрупулност, остра критичност, рев-
ност, високомерие, агресивност.

Б Стойност 2
Форма: Полузатворена, рецептивна и отдаваща буква. Гор-
ната част е свързана с мисълта и е насочена към хората, а долната
отвежда към материалния свят и вътрешното натрупване.
Символика: Свързва се с "начало на проявения живот, кой-
то наричаме Битие". Съдържа всички материални условия на фи-
зическия живот". По число буквата отговаря на Луната и на не-
63
съзнателното. Асоциира се с II-ра Аркана на Таро - "Папесата".
Тенденции: Като инициал на името Б е показател за само-
стоятелен и силен характер. Носителите на тази начална буква
са трудолюбиви хора, отдадени на целите и семейството си хо-
ра. Те имат чувство за отговорност и развит инстинкт за само-
съхранение. По природа са устойчиви, възприемчиви, щедри и
всеотдайни. В социален план са обществено съвместими, прис-
пособими към работа и среда. В отношенията търсят или пред-
почитат показните хора или личности с положение.
Стойност 2 на буквата Б отвежда към човек с практичен
усет, конкретен в своите действия, стремящ се към сигурност и
удобство. Обикновено той разполага с необходимите матери-
ални възможности и въпреки проблемите или ограниченията
има успешно еволютивно развитие.
Негативен план: Нерешителност, показност, ревност, си-
лен инстинкт за притежание. Скрупули, пасивност, уязвимост,
затваряне в себе си.

В Стойност 3
Форма: Затворена и солидна буква, разделена на две час-
ти. Горната е свързана с интелекта, а долната с материалния
свят. Двоен резервоар - акумулира в себе и дава на другите.
Двойна обемност, позволяваща по-добро разпределение на въ-
трешните енергии. Сравнително стабилна основа
Символика: Символ на бременност. Буква, "свързана със
закона на Истината и принципа на Обединението". По число
отговаря на планетите Юпитер и Меркурий, на мъжкото и на
женското начало. Асоциира се с III-та Аркана на Таро - "Импе-
ратрицата".
Тенденции: Инициал В е показател за самостоятелен, съзи-
дателен и приспособим човек, "който има основа." Като начална
буква в името е знак за силна психика, чувство за отговорност,
практичен или търговски усет. Общителност и склонност към
затваряне в себе си. Материални цели и интереси, насочени към

64
равновесие, благосъстояние, лична изгода.
Стойност 3 на буквата В е свързана с качества, като гъвка-
вост, способност за реална преценка и конструктивизъм в дейс-
твията. Убедителност, стремеж към разбирателство, способ-
ност за изпълнение на посреднически функции. Жизненото
развитие и социалната активност най-често са белязани с обще-
ствени контакти и отношения с влиятелни хора.
Негативен план: Нехайство, показност, лицемерие, за-
вист. Спонтанна емоционалност, склонност към крайности или
разрушителни инстинкти.

Г Стойност 4
Форма: Отворена буква, изправена, насочена към хората и
материалния свят. Вертикалната права - силно Его. Двете пра-
ви, образуващи прав ъгъл надясно са знак както за рецептив-
ност, отговорности и амбиции, така и за ограничения.
Символика: Земна, физическа и материална буква, олице-
творение на "Безкрайно, вечно начало" и "посока, към която
трябва да расте доброто." По число отговаря на планетите
Юпитер и Сатурн. Асоциира се с IV-та Аркана на Таро - "Им-
ператорът".
Тенденции: Като инициал на името Г е показател за разу-
мен човек с уравновесен, трудолюбив и самостоятелен харак-
тер. Той се отличава с практичен усет, добронамереност, усто-
йчивост и търпение. Понякога е склонен към покровителско
или високомерно поведение.
Стойност 4 на буквата Г отвежда към качества, като мате-
риализъм, щедрост, услужливост, чувство за отговорност. Дей-
ствията са мотивирани от организираност, предпазливост и са-
модисциплина. Необходимост от ясно поставена цел. Активно-
стта е насочена към по-голяма сигурност и стабилност. Харак-
терни за личността са сериозното отношение към дома, семейс-
твото и привързаността към семейните стойности.
Негативен план: Небрежност, скрупули, инат, догмати-

65
зъм. Черногледство, грубост, консерватизъм. Склонност към
възгордяване или самоподценяване.
Д Стойност 5
Форма: Стабилна и симетрична буква, стъпила здраво на
земята. Горния затворен обем е знак за сила, икономии и вът-
решни ограничения. Долната част във вид на стабилна основа
показва материалност и уравновесяване.
Символика: Буква, която "съдържа активна сила, в състо-
яние да примири противоположностите между физическия и
Божествения свят". Свързана със закона за Равновесието. "Оз-
начава познаване на законите на Любовта". Числото на буквата
отговаря на планетата Меркурий и на зодия "Близнаци". Асо-
циира се с V-та Аркана на Таро - "Папата".
Тендеции: Начално Д в името е индикатор за независим,
взискателен, убедителен и адаптивен човек. Характелна умс-
твена активност. Душевна сила, аналитични заложби, прозор-
ливост и интуиция. Понякога - противоречие между външния
вид и душевността или способностите на индивида. Действията
са мотивирани от ентусиазъм, оригинални идеи, практичен
усет, изпълнителност и реализъм.
Стойност 5 на буквата Д показва влечение към социални
области на реализация (политика, медии) или нетрадиционни
сфери на познанието (психоанализи, окултизъм). Обичат раз-
нообразието и промените, но се стремят към сигурност и ста-
билност - в живота и личните отношения.
Негативен план: Инертност, пасивност, скептицизъм. По-
върхностност, избухливост, сарказъм, инат. Склонност към
авантюризъм или затваряне в себе си.

Е Стойност 6
Форма: Отворена и рецептивна буква, насочена към вън-
шния свят и бъдещето. Стабилна основа. Трите хоризонтални
черти, образуващи "тризъбец" са свързани с материалното,
емоционалното и духовното измерение.
Символика: Олицетворява подвижност, изкушения, усто-

66
йчивост, материални цели и реализъм. "Означава простор в ма-
териално и духовно отношение", както и "силен стремеж за из-
лизане от затруднени положения". Буквата се асоциира със съ-
ществуващата реалност и истинската същност на индивида.
Числото на буквата отговаря на планетата Венера. Асоциира се
с VI-та аркана на Таро - "Влюбените".
Тенденции: Хората с инициал Е са независими, смели,
общителни и адаптивни хора с чувство за отговорност. Отлича-
ват се с жизнена енергия, разум, амбиции и въображение. Нуж-
даят се от повече свобода, както и да бъдат забелязани и оцене-
ни. При подходящи условия могат да приложат своите лидерс-
ки или организационни способности. В личния и обществения
живот са общителни, социално приспособими и всеотдайни.
Стойност 6 на буквата е показател за човек, стремящ се към
израстване и нови открития. Действията са мотивирани от мате-
риални цели и интереси. Инициал Е обикновено е показател за
успешна професионална реализация и благополучие. Понякога -
склонност към интериоризация (затваряне в себе си).
Негативен план: Несигурност, завист, неорганизираност,
непостоянство. Предразсъдъци, колебания, задръжки. Високо-
мерие, възгордяване.

Ж Стойност 7
Форма: Подвижна, многопланова, графично уравновесена
буква. Симетрично разположени 5 черти и 4 обема, поддържа-
щи добре канализирана връзка между материалния и духовния
свят. Внушава устойчивост, възприемчивост и защитеност.
Стабилна основа.
Символика: Асоциира се с жизнения принцип за движе-
нието на енергиите. "Символ на живота и покълването. Знак за
материално състояние". Числото на буквата отговаря на плане-
тите Уран и Нептун. Асоциира се със VII-ма Аркана на Таро -
"Колесницата".
Тенденции: Инициал Ж е показател за сила, енергия, реа-
лизъм и интелект. Одухотвореност, трудолюбие, общителност,

67
новаторство и материализъм. Индивидът се отличава с устой-
чивост, убедителност и въображение. Предпазливост и общест-
вена адаптивност.
Стойност 7 на буквата отвежда към взискателност, анали-
тизъм, ефикасност в действията и поведението. Този тип хора
са едновременно отворени към другите и затворени в себе си.
Стремят се към личностно израстване и признание, към нов
опит и познания. Социално насочената им активност е свързана
с приливи и отливи в процеса на житейската еволюция.
Негативен план: Двойственост, егоизъм, прибързаност и
незрялост. Мнителност, издребняване, прикритост. Напреже-
ние и склонност към възгордяване.

З Стойност 8
Форма: Двупланова, двойно отворена (материя и съзна-
ние) в една посока, възприемчива и "горда" буква. Графично
олицетворява Триада. Въплащава вътрешна сила, двойственост
и екстравагантност. Нестабилна основа.
Символика: Изразява процес на материализация и преми-
наване на съзнанието от едно ниво в друго. Символизира "за-
кона за размножаването". Числото на буквата отговаря на пла-
нетите Марс и Сатурн. Асоциира се с VIII-ма Аркана на Таро -
"Справедливостта".
Тенденции: Инициал З в името е показател за амбициозна и
съзидателна личност с творческа и градивна нагласа. Трудолюбив
и практичен човек, който се стреми към материален успех, напре-
дък и благополучие. Обикновено притежава необходимите сила,
дързост, упоритост и социална приспособимост . Понякога проя-
вява неоправдани страхове и вътрешно напрежение.
Стойност 8 на буквата отвежда към човек с обективна логи-
ка, чувство за притежание, достойнство, обективност и воля за
успех. Животът му обикновено е свързан или обусловен от соци-
ална активност и обществено положение. Добри възможности в
сферата на обществените отношения, политиката и финансите.
Негативен план: Прибързани действия, егоизъм и докач-
68
ливост. Колебливост, безкомпромисност, агресивност като
компенсаторна реакция.
И Стойност 9
Форма: Водеща и подвижна буква със стабилна основа.
Съставена е от три редуващи се черти - колебание между мате-
рията и съзнанието. Три прави - материалност. Вътрешните ъг-
ли изразяват противоречието между идейното и конкретното.
Символика: Въплащава идеите за цикличност и алтерна-
тивни възможности. Израз на съзидателност, напрегнатост и
еволюция на етапи. Символизира "закона за победа над труднос-
тите". Числото на буквата отговаря на планетите Луна и Нептун.
Асоциира се с IХ-та Аркана на Таро - "Отшелникът".
Тенденции: Инициалът И е знак за енергичен, ентусиази-
ран и практичен човек. Отличава се с отворено съзнание, раз-
биране и общителност. Притежава интелектуални, аналитични,
организаторски и/или артистични заложби. При подходящи ус-
ловия и среда има възможност да развие и да приложи способ-
ностите си на високо ниво. Закъснения или ограничения в ра-
ботата или личните цели.
Стойност 9 на буквата е показател за стремеж към самоу-
съвършенстване, утвърждаване и успешна реализация. По при-
рода индивидът е трудолюбив, любопитен, откровен, всеотдаен
и адаптивен. В личния и обществения живот се нуждае от по-
вече свобода в действията и решенията.
Негативен план: Показност, мнителност, импулсивност.
Скрупули, повърхностност, склонност към възгордяване. Нео-
владени емоции, скрити слабости и противоречия.

Й Стойност 1/10
Форма: Изправена и стабилна буква, аналогична по графика
на И. Запетайката в горната част ограничава отвореността на бу-
квата, въздействайки върху степента на приспособимост и инди-
видуализация, променяйки различните акценти и тенденции за
развитие, заложени в И.

69
Символика: Числената стойност 1 е свързана с архетипа
на Слънцето, а 10 се асоциира с Х-та Аркана на Таро - "Коле-
лото на Съдбата".
Тенденции: Като инициал на личното име Й е показател
за силен, енергичен, независим и трудолюбив характер. Носи-
телят на тази буква е жизнен, устойчив, упорит, практичен и
материален човек. Притежава развит инстинкт за само-
съхранение и чувство за притежание. По природа е недоверчив,
разчита само на себе си и е склонен към интериоризация. В
много случаи Й е знак за оригинални идеи, новаторски или
изобретателски способности.
Стойността 10/1 на буквата отвежда към човек с присъщи
самостоятелност, индивидуализъм, наблюдателност, предпри-
емчивост и чувство за отговорност. Практичен усет, търговски,
организаторски и посреднически заложби.
Негативен план: Егоцентризъм, лицемерие, прикритост.
Кариеризъм, безразсъдство, непостоянство. Докачливост, избу-
хливост, агресивност, инат.

К Стойност 2/11
Форма: Триизмерна буква, съставена от три прави (устой-
чивост и сила) и три ъгъла (развитие, противоречия) и два обе-
ма (рецептивност). Енергия, получавана в три плана - духовен,
материален и астрален. Стабилна основа.
Символика: Интуитивна и съзидателна буква. "Означава
противоречията, които съществуват в духовния свят. К е в на-
чалото на всяко движение". Като числова стойност 11/2 означа-
ва удвояване на енергия и принципа "Аз и пак Аз". Асоциира се
с ХI-та Аркана на Таро - "Силата".
Тенденции: Показател за силен, устойчив и самостояте-
лен характер. Инициал К отвежда към амбициозен и самокри-
тичен човек с богата душевност.
Присъщи качества са му качества, като прозорливост ин-
туиция, аналитични и реализаторски заложби, творчески или

70
артистични дадености. Устойчивост, импулсивност, идеализъм.
Способност за бързо възстановяване. При подходящи условия
индивидът е в състояние да постигне известност и признание.
Житейската еволюция е белязана от върхове, спадове и не-
обходимост от повече общуване и контакти. Характерно е вле-
чението към обществената и духовната сфера и/или политика-
та. Необходимост от изразяване. Понякога - късно утвърждава-
не и признание.
Негативен план: Склонност към манипулиране на окол-
ните. Завист, подозрителност, авторитаризъм. Скрупули, отмъ-
стителност, жестокост.

Л Стойност 3/12
Форма: Остра, затворена буква, наподобяваща пирамида.
Посоката на двете прави и ъгълът между тях са знак за душев-
но богатство, вътрешно натрупване, издигане и амбиции. Ста-
билна основа.
Символика: Показва "Стремеж нагоре и слизане надолу".
Олицетворява "Енергия, която излиза от един Божествен цен-
тър". Асоциира се с ХII-та Аркана на Таро - "Обесеният", със
значение на всеотдайност, саможертва, ново начало .
Тенденции: Инициал Л в личното име е присъщ за човек с
независим, уравновесен и целенасочен характер, стремящ се към
единство, успех и хармония. Силно Его, лидерски или организа-
ционни качества. Индивидът се отличава с широк мироглед, есте-
тизъм и стремеж към оригиналност. Отдаденост на хората, на цел
или идеал. Комуникативност и затвореност в себе си. Възможнос-
ти за обществено признание. Понякога - блокиране (в началото)
на еволюцията; грешен избор на партньори или ориентация.
Числената стойност 12/3 на буквата е знак за обществе-
на активност, изпълнителност, трудолюбие и адаптивност. На-
блюдателност, обмисленост, логика и индивидуализъм. Прием-
ственост, конструктивизъм, предприемчивост и непоколеби-
мост.

71
Негативен план: Максимализъм, силна критичност, за-
вист, недоверие. Нетактичност, нерешителност, заядливост.
Налагане, егоизъм, лицемерие.
М Стойност 4/13
Форма: Двуизмерима буква, съставена от 4 симетрично
разположени прави, придаващи сила и устойчивост, 3 ъгъла -
развитие и сблъсъци. Стабилна основа.
Символика: Рецептивна и земна буква, оприличавана на
мост между две нива - рационално и ирационално. "Означава ма-
териален свят и противоречията в него". Асоциира се с ХIII-та Ар-
кана на Таро - "Смъртта", със значение на обрати и обновление.
Тенденции: Носителят на инициал М е човек с жизнен,
енергичен и трудолюбив характер. Присъщи са му качества,
като организираност, реализъм, възприемчивост и практичен
усет. Склонен е към необмислени действия при постигане на
целите, както и към нарушаване на установеното равновесие.
Понякога - трудно изразяване на истинските чувства или спо-
собности.
Числената стойност 13/4 е показател за устойчивост, мате-
риализъм, съзнателност, всеотдайност и чувство за отговор-
ност. Характерна привързаност му към дома и семейните стой-
ности. Изявена склонност към поемане на повече отговорности,
отколкото могат да се изпълнят. Ефикасни действия, мотиви-
рани от предвидливост, активност и стремеж към материална
изгода.
Негативен план: Недоверчивост, ограниченост, материа-
лизъм. Налагане, противоречивост, маниакалност, предразсъ-
дъци, инат.

Н Стойност 5/14
Форма: Симетрично изградена буква, съставен от три
прави - устойчивост и самосъхранение. Два обема /горен и до-
лен/ - удвояване на енергията, натрупване и защитеност. Черта-
та по средата опосредства връзката между горното (духовно) и
долното (материално) ниво. Стабилна основа.

72
Символика: Израз на "Закона за справяне и примиряване
с противоречията в живота". Асоциира се с ХIV-та Аркана на
Таро - "Умереността".
Тенденции: Инициал Н е индикатор за енергичен, устой-
чив, независим и уравновесен характер. Човек с жизнена нату-
ра, социални мотивации и воля за успех. Стреми се към лично-
стна реализация, придобивки, обществено признание и поло-
жение. Обикновено успява в търсенето и постигането на мате-
риално/душевно равновесие. Ментална (умствена) активност.
Добри възможности за реализация. Понякога - затвореност в
себе си.
Числената стойност 14/5 е знак за широк мироглед, прак-
тичен усет, организаторски и/или изпълнителски качества. При-
същи качества - честност, индивидуализъм, справедливост, енту-
сиазъм и приспособимост. В обществото личността се откроява
със своята гъвкавост, убедителност, лоялност и въображение.
Негативен план: Повърхностност, натрапчивост, егоцент-
ризъм. Показност, грандомания, лицемерие. Материални или
здравословни проблеми.

О Стойност 6/15
Форма: Обемна и затворена буква на вътрешно натрупва-
не, душевна еволюция и емоционална доминанта. Оприличава
се с яйце с неговите предпазващи и самозахранващи функции.
Нестабилна основа.
Символика: Олицетворява "завършен процес и благоприят-
ни условия отвън". Символ на универсалната цикличност и пос-
тоянство. Представлява Егото на различни нива. Асоциира се с
ХV-та Аркана на Таро - "Дяволът", със значение на задоволеност,
пълнота и стремеж към успех на всяка цена.
Тенденции: Инициал О е показател за силен характер, бо-
гата душевност и усет за реалните стойности в живота. Харак-
терни за индивида са стремеж към хармония и натрупване,
привързаност към дома и семейството. Присъщи са му чувство
за отговорност, умения за работа с деца и младежи. Практичен

73
усет и нужда от идеал. Способност да се преодоляват пробле-
мите и да се дава най-доброто от себе си.
Зад равновесието и идеализмът често се крият вътрешни
противоречия и необходимост от повече споделеност и любов.
Духовни и/или окултни интереси. Възможности за успешна ре-
ализация като съветник, социален служител, творец в науката
или изкуствата.
Негативен план: Свръхчувствителност, задръжки, подоз-
рителност, субективизъм. Непостоянство, максимализъм, зави-
симост. Демонстративност, ревност, нарцисизъм.

П Стойност 7/16
Форма: Изправена, затворена и устойчива буква със ста-
билна основа. Отворена долна страна - материална свързаност.
Три прави - израз на сила, конкретност и ограничения (напречна-
та права). Буквата наподобява врата към материалния свят или
обърнат съд, от който "изтича лошата енергия".
Символика: Земна и умствена буква, знак за човек, който
е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята".
Стойността 7 (1+6) е израз на Его, насочено към избор и отго-
ворности. Асоциира се с ХVI-та Аркана - "Кулата".
Тенденции: Начално П в личното име е индикатор за
енергичен, дързък и непримирим човек с ясна мисъл и конкре-
тни идеи. Той се отличава се с независимост, последовател-
ност, аналитизъм и възприемчивост. Действията му са вътреш-
но мотивирани от материални цели и интереси, от взискател-
ност и чувство за лично достойнство. Характерни - общител-
ност, но и затвореност и потайност.
Числената стойност 16/7 на инициала обикновено е пока-
зател за силна, устойчива и реалистична личност. В обществе-
ния живот се отличава със силно присъствие, лидерски, орга-
низационни заложби или стремежи. Еволюцията е белязана от
търсения и възможности за израстване и обогатяване на разли-
чни нива.
Негативен план: Субективизъм, резервираност, прикри-
74
тост. Отмъстителност, безкомпромисност, сарказъм. Силен ин-
стинкт за притежание и чувство за непогрешимост.
Р Стойност 8/17
Форма: Изправена и статична буква с нестабилна основа.
Правата е знак за устойчивост и твърдост, а кръгчето горе - за
извисеност, духовно издигане, както и за изолираност и отда-
лечаване от житейските реалности.
Символика: "Буква на човешката активност и воля. Озна-
чава разумност, която носи светлина". Свързва се както с гени-
алност, така и с възможности за неуспехи или провал. Асоции-
ра се със ХVII-та Аркана на Таро - "Звездата".
Тенденции: Инициал Р е показател за активно обществе-
но-еволютивно развитие. Действеност, инициативност, въоб-
ражение, широк мироглед. Практичен (финансов/търговски)
усет. Горд човек с борбен дух, неспокоен характер, високи це-
ли и стремежи. Воля, дързост и амбиции, които при подходящи
условия и среда, са добра основа за успешна реализация, приз-
нание и благополучие.
Стойност 17/8 на буквата отвежда към упорит, приспосо-
бим и великодушен човек с богата душевност. Нуждае се от
повече сигурност, удобства и комфорт. Лидерски или организа-
торски способности и възможности. Непредвидимост в дейст-
вията, мотивирани най-често от материални цели и интереси.
Благоприятни (неочаквани) еволютивни перспективи.
Негативен план: Мнителност, безкомпромисност, без-
разсъдство. Високомерие, нетактичност, инат. Сблъсъци, огра-
ничения, загуби, разочарования.

С Стойност 9/18
Форма: Отворена, подвижна, рецептивна и излъчваща бу-
ква. Нестабилна основа. Изразява спонтанност, напрегнатост,
общителност и щедрост.
Символика: Насоченост към хората, бъдещето и удоволс-
твията в живота. Съдържа женска енергия и се свързва с прин-

75
ципа за Регенирането и Възпроизводството. Асоциира се с
ХVIII Аркана на Таро - "Луната".
Тенденции: Инициал С е показател за чувствителен, об-
щителен и социално-адаптивен човек с чувство за отговорност.
Надарен е с толерантен, амбициозен и всеотдаен характер. Въ-
преки своята градивна енергия, повече или по малко изявена
упоритост, индивидът е податлив на емоционалността, идеа-
лизма и вътрешните си противоречия. Присъщи са му вярата в
илюзии и нереални неща. В много случаи първо действа, а пос-
ле се обмисля решенията си.
Стойност 18/9 издава склонност към надценяване и нала-
гане на мнението си. Интуитивни (подсъзнателни) реакции,
решения и директен израз. Характерен стремеж към равнове-
сие, удобство и благополучие. Творчески и организаторски
способности, приложими в социалната и хуманитарната сфера,
в литературата и изкуствата. Възможности за обществен успех
и/или реална власт.
Негативен план: Свръхидеализъм, проблемна чувстви-
телност, податливост на влияния. Предразсъдъци, задръжки,
отмъстителност, омраза.

Т Стойност 1/19
Форма: Изправена и напрегната буква, съставена от две
прави - твърдост, устойчивост и амбиции. Два ъгъла - ограни-
чения, противоречия, блокиране. Хоризонталната черта урав-
новесява буквата, но е знак и за препятствия, независещи от
личната воля .
Символика: Символ на кръста, саможертвата и справед-
ливостта. "Представлява две велики движения в света: в мате-
риалния и в духовния свят". Олицетворява Егото, изправено
срещу външния свят. Асоциира се с ХХ-та Аркана на Таро -
"Страшният съд".
Тенденции: Инициалът на личното име отвежда към човек
с гъвкав, градивен и независим характер. Личността е надарена с

76
импровизаторски, новаторски, творчески или артистични залож-
би. Отличава се с наблюдателност, любопитство и въображение,
с повече или по-малко изразен идеализъм. Обича да работи са-
мостоятелно, като се стреми към справедливост и стабилност.
Стойност 19/1 на буквата отвежда към човек, нуждаещ се
от повече свобода и жизнено пространство. Неговата решител-
ност и ентусиазъм често се редуват със скептицизъм, нереши-
телност и недоверие. Характерни прояви на нетактичност в ли-
чните отношения. Личната еволюция обикновено е свързана с
доста трудности и ограничения, независещи от избора и волята.
Понякога - важна географска промяна
Негативен план: Свръхчувствителност, емоционалност,
агресивност, егоцентризъм. Повърхностност, непредсказуе-
мост, ревност, безразсъдство.

У Стойност 2/20
Форма: Симетрична и подвижна буква с нестабилна осно-
ва. Наклоненост надясно - насоченост към хората и бъдещето.
"Опашката" долу наляво – приемственост и свързаност с мина-
лото. Буквата наподобява антена - отворена към небето и духо-
вния свят.
Символика: "Означава мисловен процес и разумно схва-
щане на нещата". Асоциира се с II-ра и ХХ-та Аркани на Таро -
"Папесата" и "Страшният съд" (възраждане, духовно пречист-
ване и израстване).
Тенденции: Буквата У почти не се среща като инициал на
българско лично име. Тя обикновено е знак за чувствителност,
възприемчивост и въображение. Индивидът се отличава със
социална съвместимост и приспособимост. Присъщи са му ка-
чества, като човеколюбие, търпение, толерантност и интуиция.
Съзидателни/творчески способности, аналитичен усет и стре-
меж към равновесие. Чувство за мярка, разбиране и умение за
изслушване. Духовно богатство и широк мироглед. Превратно-
сти, внезапни промени, нови възможности.

77
Стойността 20/2 на буквата е знак за обществена ориента-
ция на целите, както и за добри перспективи за интелектуално
развитие. Възможности за успешна реализация в сферата на
социалните дейности, медицината, образованието и др.
Негативен план: Свръхчувствителност, нерешителност,
уязвимост. Подчиненост, пасивност, бягство от реалността.

Ф Стойност 3/21
Форма: Напрегната, обемна и затворена буква. Обърната
към себе, разделена на две равни части. Кръгът изразява пъл-
нота, вътрешно натрупване и обща еволюция. Правата, която го
разделя представлява Егото и създаваните от него препятствия
или равновесие.
Символика: Мисловна и привличаща буква със силна въ-
трешна енергия. Олицетворява Егото, разделено на две. Затво-
реността често я прави трудно разбираема за околните. Асоци-
ира се с ХХI-ва Аркана на Таро - "Светът".
Тенденции: Инициал Ф е индикатор за съзидателност,
творческа/професионална оригиналност и високи амбиции. Но-
сителите на тази начална буква на личното име обикновено са
хора с богата душевност, склонни към затваряне в себе си. Те
са наблюдателни, двойствени, магнетични и вътрешно проти-
воречиви личности. Отличават се с възприемчив, гъвкав и не-
зависим характер.
Стойността 21/3 на буквата е характерна за човек с двойст-
вено Его, стремящ се към материална задоволеност, хармония
и съвършенство. Действията му са мотивирани от обществена
и/или интелектуална насоченост на целите и интересите. Хара-
ктерни са възможностите за успешна реализация в бизнес, ме-
дии, реклама, творчество и др.
Негативен план: Двойственост, нестабилност, скрити
слабости и противоречия.. Недоверие, пресметливост, самокри-
тичност, чувство за изключителност.

78
Х Стойност 4/22
Форма: Две симетрично пресичащи се линии, определящи
отвореност и възприемчивост. Двете цели прави са знак за ус-
тойчивост и материалност. Четирите половини на правите –
противоречия. Буква, получаваща и преработваща информация
от 4 посоки. Стабилна основа.
Символика: "Символ на два противоположни свята - фи-
зически и духовен". Кръстопът на физическото и менталното
начало, на тайните на непознатото и тяхното разкриване. Асо-
циира се с Аркана ХХ на Таро - "Лудият".
Тенденции: Инициал Х на личното име е показател за ус-
тойчивост и конструктивизъм, за духовна и материална еволю-
ция на индивида. Високи амбиции, зависимост, самоанализи.
Човек еднакво отворен, както към миналото, така и към бъде-
щето. Отличава се със съзнателност, организираност, приспо-
собимост, честност и откритост в отношенията.
Стойността 22/4 на буквата отвежда към социална реали-
зация, способности за заемане на отговорни длъжности или за
международна ориентация - в зависимост от волята, факторите
и нивото на приспособимост. Ангажиментите и личния избор
са белязани от обективност, директност и прямота. Стремеж
към истина и познание. Алтернативни възможности - за добро
или лошо.
Негативен план: Съмнения, двойственост, противоречия.
Склонност към деспотизъм спрямо близките. Скрупули, песи-
мизъм, затваряне в себе си.

Ц Стойност 5/23
Форма: Буква, наподобяваща резервоар, изпълнен с мате-
риална и духовна енергия. Отвореност горе – знак за възприем-
чивост и стремеж да се излезе от ограниченията. Три прави -
сила и устойчивост. Чертичката долу - подтискане на емоцио-
налните пориви и спонтанност.
Символика: Физическа, рецептивна и трудна за житейско

79
усвояване буква. Ограничения, затвореност, душевно богатс-
тво. Асоциира се ХХIII-та малка Аркана на Таро - "Крал на
Жезлите".
Тенденции: Инициал Ц е показател за жизнен, устойчив,
възприемчив и приспособим човек. В повечето случаи той е
склонен към интериоризация (затваряне в себе си) и потискане
на естествените си пориви и желания. Това е свързано със
скрито напрежение, с натрупване на вътрешна енергия и нега-
тивни емоции. Чувствителност и склонност към необмислени
или инфантилни прояви. Земни, материални цели и любов към
живота. Практичен и търговски усет.
Стойността 23/5 на буквата е израз на съзидателна актив-
ност и стремеж към движение. Убедителност, логика, трудолю-
бие. Добросъвестност, дружелюбие, честност. Характерна лю-
бознателност и необходимост от повече свобода в действията и
решенията.
Негативен план: Ограничения и трудно постигане на це-
лите. Нетактичност, показност, егоцентризъм. Отмъстителност,
непостоянство, авантюризъм, инат.

Ч Стойност 6/24
Форма: Отворена буква с нестабилна основа. Наподобява
чаша, горната част на която събира влиянията на астралния
свят. Долната осъществява връзката с материалната действи-
телност.
Символика: Кармична буква, олицетворяваща "сила да
премахнеш известни мъчнотии". Асоциира се с ХХIV-та малка
Аркана на Таро - "Кралица на Жезлите"
Тенденции: Инициал Ч на името е показател за наблюда-
телен и приспособим човек с организаторски или посредничес-
ки качества. Той се отличава с изпълнителност, професионална
всеотдайност и силна привързаност към дома и близките хора.
Изразен инстинкт за притежание и променливи настроения

80
Стойност 6/24 на буквата изразява естетизъм, творческо
или артистично въображение и интелект. Присъщи за личност-
та са нейната добронамереност, методичност и настойчивост в
действията. Тя е взискателна, обича да се налага и преследва
високи цели. Обикновено е надарена с практичен усет и тър-
говски афинитет. Добри възможности има за реализация в ко-
лективни дейности и бизнес, в социалната или хуманитарната
сфера. Важно значение или подкрепа от страна на майка или
жена.
Негативен план: Неустойчивост, мързел, задръжки, ли-
цемерие, надменност. Свръхчувствителност, докачливост, нат-
рапчивост, песимизъм.

Ш Стойност 7
Форма: Съставена от две части, наподобяващи двоен ре-
зервоар, изпълнен с голяма вътрешна енергия, разделена на
две. Буква, изградена от 4 прави - устойчивост и твърдост. От-
ворена отгоре - възприемчивост. Стабилна основа.
Символика: Физическа буква, олицетворяваща избора
между две посоки. "Означава материалния свят и любов към
себе си". Асоциира се с ХХV-та малка Аркана на Таро - "Рицар
на Жезлите".
Тенденции: Като първа буква в името, Ш е показател за ус-
тойчивост, праволинейност, реализъм и материализъм. Отвежда
към решителен, дързък, непоколебим, уверен в себе си човек. Не-
предвидим и способен е както на най-доброто, така и на най-
лошото. Носителят на тази буква се стреми към личностно разви-
тие, духовно усъвършенстване и естетизъм. Има възможности за
добра реализация в области като спорт, туризъм, шоу-бизнес,
сценични изкуства .
Числената вибрация 25/7 на буквата е индикатор за ясна ми-
съл, лично достойнство, приспособимост, нетрадиционни цели
или интереси. Действията обикновено са мотивирани от обмис-
лени решения, непримиримост и лични амбиции. Понякога -

81
склонност към повърхностни или съмнителни начинания.
Негативен план: Егоизъм, ограниченост, непостоянство.
Нерешителност, нетактичност, надменност. Вътрешни раздво-
ения и противоречия.
Щ Стойност 8/26
Форма: Аналогична на Ш, като чертицата отдолу подчер-
тава нейната материалност, възприемчивост и склонност към
потискане на естествената спонтанност.
Символика: "Израз на Сила - Закон на разумността". Асо-
циира се с ХХVI-та малка Аркана на Таро - "Паж на Жезлите".
Тенденции: Като инициал на личното име Щ е показател
за човек със стабилен и целенасочен характер. Отличава се с
воля, усърдие, постоянство и лоялност. Чувство за принадлеж-
ност и притежание. Възприемчивост и вътрешно богатство. Бу-
квата е знак за борбеност, трудолюбие и жизнена активност.
Обмисленост на действията и решенията. Склонност към тео-
ритизиране. Избор и ориентация - често свързани или предоп-
ределени от заобикалящата среда и реалности.
Стойност 26/8 на буквата е израз на самостоятелност, ли-
дерски способности и ръководни стремежи. Отвежда към селе-
ктивен, съзнателен и приспособим човек, воден от материални
цели и амбиции. Има възможности за успешна реализация в
области като обучение, музика, изкуства, хуманитарни науки,
дребен/среден бизнес и др.
Негативен план: Авторитаризъм, безкомпромисност,
грандомания. Нерешителност, материална нестабилност, здра-
вословни проблеми.

Ъ Стойност 9/27

Ь Стойност 1/28

Ю Стойност 2/29

82
Форма: Стабилна и симетрична буква, съставена от три
части. Кръгът ( О ) представлява завършеност и пълнота. Вер-
тикалната права - твърдост и материална устойчивост. Малката
чертичка поддържа равновесието.
Символика: Олицетворява "мярката, с която се познава
любовта". Асоциира се с ХХIХ-та малка Аркана на Таро -
"Тройка Жезли".
Тенденции: Инициал Ю е показател за уравновесеност,
спокойствие, организираност и предприемчивост. Отвежда
към предпазлив и обществено съвместим човек, стремящ се
към движение и личностно развитие. Надарен е с практичен
усет, изобретателност и търговски заложби с възможност за
успешно приложение . Целите и стремежите обикновено са ха-
рактеризират с материална насоченост и съобразяване с реал-
ностите. Еволюция на приливи и отливи. Понякога - развитие в
постоянно очакване, подчиненост или емоционална зависи-
мост. При недооценяване на качествата - склонност към песи-
мизъм, депресия и затваряне в себе си.
Стойност 29/2 на буквата е знак за богата душевност, обмис-
леност, сетивност, естетизъм и възприемчивост. Индивидът се
отличава с трудолюбие, общителност, изпълнителност и толеран-
тност. Скрита или изявена чувствителност и емоционалност.
Негативен план: Подозрителност, задръжки, колебания,
пасивност. Ревност, враждебност, бягство от реалността. Раз-
рушително вътрешно напрежение.

Я Стойност 3/30
Форма: Балансирана буква със стабилна основа. Две прави
- твърдост, устойчивост, самосъхранение. Кръгчето горе - вът-
решна/интелектуална концентрация, издигане. Духовното (гор-
ната част) в служба на материално-конкретното (долната част).
Символика: Умствена буква, олицетворение на "Състоя-
ние на бременност. За да се роди нещо се минава през големи
мъчнотии и противоречия". Асоциира се с ХХХ-та малка Ар-
кана на Таро - "Четворка Жезли".

83
Тенденции: Инициалът е показател за независим, общите-
лен, енергичен и амбициозен характер. Буквата Я е знак за ура-
вновесен, наблюдателен и уверен в себе си човек, работещ за
пълноценната си реализация. Той се отличава с аналитичен ум,
убедителност, приспособимост и трудолюбие. Стреми се към
удобства, задоволеност и обща хармония. Обикновено се полз-
ва от добри възможности и улеснения в живота. Характерни са
му взискателност и естетичен усет. Бракът и семейст-
вото са предпоставка за личностно равновесие, развитие и
приложение на способностите.
Стойност 30/3 на буквата е знак за гъвкавост, воля и оп-
тимизъм. Необходимост от повече свобода в действията и ре-
шенията. Склонност към налагане и поемане на обмислени ри-
скове. Умение за успешни социални контакти и отношения.
Негативен план: Непостоянство, ревност, завист, лице-
мерие. Противоречивост, показност, чувство за превъзходство.

ГЛАВА 5

“...Най-великото от всички учения е


себепознанието.”

Климент Александрийски

ДОМИНИРАЩИ ЕНЕРГИИ И ПРЕХОДИ НА


БУКВИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА
ПРЕХОДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

Всяка година от живота ни преминава под влиянието на оп-


ределена буква от пълното ни име. Тя има свои специфични ви-
брации, чиято периодичност и значение се определят както от
числената й стойност, изразена в години, така и от графичното

84
изображение на буквата. Влиянието на отделните букви можете
да видите от приложената таблица (в предишната глава). Тук ще
се спрем само на събитийния смисъл и влиянието на буквите от
името през различните години от живота на човека. Този нуме-
рологичен показател се нарича Преход на буквата, познат още
като буквен Транзит. Значимостта на едногодишните цикли,
свързани с него се определя от това, че те представят по своеоб-
разен начин "лабиринта на нашето подсъзнание", където "са за-
писани главните събития от живота ни" (Ал.В. Кристел). Пълно-
то изследване на Транзитите е свързано с повече професионални
познания и тънкости, които е трудно да бъдат обяснени в рамки-
те на тази книга. От друга страна, предложеното е първи опит у
нас за детайлно изследване на морфопсихологическата и окулт-
на страна на българските букви. Затова, на този етап ви предла-
гам един по-достъпен метод за използване на нумерологичните
характеристики на буквите от името, който ще допълни общата
картина на Личната ви година.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ ПРЕХОДИ НА
БУКВИТЕ
За да откриете под влиянието на коя от буквите в името си
се намирате през определена година са ви необходими датата на
раждането и имената, дадени по рождение (име, презиме, фами-
лия). Всяка от буквите на името отговаря на определена година
и има своя числена стойност. Базова е годината на раждане, а
едногодишното влияние на буквения параметър се отчита от на-
чалото на календарната година. Името си изписвате толкова пъ-
ти, колкото е необходимо, за да стигнете до годината, която ви
интересува. Числовата стойност на буквите ще откриете в таб-
лица 1 на стр.98. След това, вижте значението на буквата, под
влиянието на която се намирате през интересуващата ви година.
Буква от името Година Числена стойност на буквата
А 1981 1
Н 1982 5
Т 1983 1

85
О 1984 6
А 1985 1
Н 1986 5
Е 1987 6
Т 1988 1
А 1989 1
Г 1990 4
А 1991 1
Н 1992 5
Е 1993 6
В 1994 3
А 1995 1
П 1996 7
Е 1997 6
Т 1998 1
Р 1999 8
О 2000 6
В 2001 3
А 2002 1
Забележка: Числото на буквата можете да използвате за
съпоставяне с числото на своята Лична година (виж "Числата -
езотерика и познание", гл. 4).
Пример: Антоанета Ганева Петрова е родена през 1981 г. и
се интересува под влиянието на коя буква ще се намира през
2002 година.
През 2002 г. Антоанета Петрова ще се намира под влияни-
ето на буквата А.

ЗНАЧЕНИЯ НА ТРАНЗИТНИТЕ ЦИКЛИ НА БУКВИТЕ

А : 1
Година на положително развитие, благоприятни перспек-
тиви и подобрение на различни нива. Промяна в дома. Ново
начало. Самостоятелни действия и решения. Важна среща или
отношения. Далечно пътуване, географска промяна (най-
изразени в Лична година 9). Фактор или контакти, свързани с

86
далечен град или чужбина. Професионален успех или напре-
дък. Нова работа или различна ориентация в целите и идеите.
Разчитане на себе си. Повишени отговорности и активност.

Б : 2
Година на материална активност и интереси. Трудности и
ограничения на физическо, емоционално и материално ниво
(икономии). Повишена емоционалност и раздвоения. Междули-
чностни проблеми в работата. Опасност от заболяване. Благоп-
риятни условия за начало на нов проект. Добър период за семей-
ството или съдружието. Възможност за външна помощ и съдей-
ствие. Добра вибрация за творчески, културни, артистични дей-
ности и занимания. Съвместна работа или съдружие.

В : 3
Година на общо положително развитие. Напредък в опре-
делена област или дейност. Личностно оценяване и добри пер-
спективи за професионално развитие. Преодолени материални
или емоционални проблеми. Подобрение в жизнените условия.
Съзидателна активност, успех, задоволство. Оптимизъм и по-
вече увереност в себе си. Движение, общуване, контакти. Обу-
чение, стаж, преквалификация. Приятелски отношения или ин-
тимна връзка. Творчески ентусиазъм и нови интереси.

Г : 4
Година, свързана с рутинни дейности, семейни грижи и за-
дължения. Усилия и конкретни действия, насочени към осигуря-
ване на повече сигурност и стабилност. Добър период за строеж
или ремонт на дома. Ограничения или закъснения на различни
нива. Усилена работа и бавно общо развитие. Административни
или юридически отношения/проблеми. Необходимост от повече
организираност и предпазливост по отношение на сделки и до-
говори. Възможна загуба на близък (родители).

87
Д : 5
Добра година във физически, материален и емоционален
план. Променливи условия и определена нестабилност. Възмо-
жност за предприемачество, ако се разполага със солидни сред-
ства. В противен случай да се избягва необмисленото инвести-
ране. Добра вибрация за движение, пътувания, преместване.
Повече разнообразие. Смяна на жилище, работа, местоживеене.
Нови и приятни, но нетрайни контакти или отношения. Склон-
ност към крайности и възможни разочарования.

Е : 6
Добра година за семейството и дома. Възможност за едра
покупка, бременност или раждане. Семейни грижи или здраво-
словни проблеми с член от семейството. Материален избор.
Значение на личното положение. Траен ангажимент - съдру-
жие, брак, работа. Подкрепа или съдействие. Добри професио-
нални перспективи. Нови отговорности и необходимост от ада-
птация. Благоприятен период за сделки с недвижими имоти и
за занимаващите се с изкуство или естетически дейности.

Ж : 7
Добра година в материално и финансово отношение. Въз-
можност за победа и напредък след големи усилия. Дългоочак-
ван, внезапен успех. Изгоден договор, сделка, парична придо-
бивка или наследство. Подобрение в начина на живот. Стари
проблеми, нови цели и идеи. Враждебност, конкуренция, рев-
ност. Тайни взаимоотношения. Криза, неразбирателство или
заболяване в семейството. Склонност към депресии. Необхо-
димост от повече примирение и приспособимост.

З : 8
Година на социална активност, работа и обществена реали-
зация. Развитие на приливи и отливи. Благоприятни възможно-

88
сти за напредък и признание в кариерата. Перспективи за фи-
нансови приходи и материална реализация. Добра вибрация за
занимаващите се с бизнес, политика, обществени и сценични
изяви. Опасност от злополука или операция. Необходимост от
повече обмисленост и предпазливост в действията и поведени-
ето, както и да се избягват крайности от всякакъв вид.

И : 9
Динамична година на усилия, борба и напрежение. Върхове
и спадове в еволюцията. Обществена работа, живот, отношения.
Възможност за успех и оказване на влияние над околните. Успе-
шни възможности или придобивки, свързани с творческа дейност,
изкуство, международни изяви. Дълго пътуване, фактор или пер-
спективи във връзка с друг град или чужбина. Междуличностно
напрежение (работа, семейство). Закъснения и ограничения. Разо-
чарование, конфликт, край на отношения. Духовно израстване.
Й : 10/1
Година на добро общо развитие. Напредък и удовлетворе-
ние на ниво работа, чувства, начин на живот. Приоритет на
обществените над личните мотивации и взаимоотношения До-
бри перспективи в материален и професионален план. Повече
отговорности и задължения. Реорганизация или перспектива за
географска промяна, свързана с работа. Нови цели и проек-
ти.Стремеж към повече свобода в действията и решенията. По
възможност да се действа самостоятелно. Домашни проблеми.

К : 11/2
Година на динамично развитие, напрежение и противоре-
чиви чувства. Възможности за социално признание и успех.
Придобивка или значителни приходи. Външна помощ, подкре-
па или съдействие. Важна, внезапна промяна. Край на сложна
ситуация. Неочаквана смяна на работата или начина на живот.
Емоционална нестабилност, напрегнатост в отношенията. До-
бър период за творците и хората на изкуството. Неочаквана

89
среща или контакти. Възможни проблеми със зрението и очите.

Л : 12/3
Година на успешно еволютивно развитие. Нови, добри
възможности и благоприятни случаи. Динамика и по-активен/
разнообразен живот. Много добро време за пътувания и преме-
стване, за важни лични и професионални контакти и отноше-
ния. Улеснения и подобрения на различни нива. Добър период
за брак и семейство, за личностно развитие и признание, или за
заемане на нови позиции. Създаване и/или представяне на го-
тов материален/творчески продукт. Възможност за инвестиции.
Проблеми с черния дроб или уши/нос/гърло.

М : 13/4
Година на конструктивни действия, през която човек тряб-
ва добре да обмисля плановете си. Възможна криза, предшест-
ваща нова еволюция или статус. Упорита и целенасочена рабо-
та, която би довела до конкретен напредък или промяна в по-
ложението. Противопоставяния (колеги, съдружници), труд-
ности, ограничения. Благоприятен период за покупка на нед-
вижим имот, за смяна или ремонт на жилище/местоживеене.
Грижи/проблеми с възрастни или с близките на партньора.
Внимание за здравето.

Н : 14/5
Година на промени - в повечето случаи добри, но нетрай-
ни. "Всичко или нищо" и стремеж към равновесие. Изпитания
за волята. Благоприятен период за далечни пътувания и кратко-
срочни дейности или проекти. Започнатото през периода (рабо-
та, поети ангажименти) обикновено е нетрайно. Добро време за
професии, свързани с движение и пътувания Нестабилност в
сферата на чувствата и емоциите. Нови цели и интереси. Добри
перспективи за финансовото състояние.

90
О : 15/6
Година на сигурност и стабилност с приоритет на дома и
децата. Постигнато общо равновесие. Важни отговорности и
задължения във връзка със семейството. Благоприятен период
за брак и съвместен живот. Уреждане, регулиране, напредък в
семейния живот и отношения. Възможност за банково вложе-
ние, недвижим имот или солидна инвестиция. Препоръка - да
не се залага на несигурни и спекулативни неща. Избор, реше-
ние във връзка с дома, партньора, децата. Благоприятно време
за преместване, пътувания, географска промяна.

П : 16/7
Година на обща несигурност в личен, материален и общес-
твен план. Закъснения, ограничения, очакване. Съмнения, зат-
варяне в себе си. Труден период за семейството. Нестабилност,
икономии. Да се избягват финансови рискове и спекулации.
Добри перспективи за самостоятелни дейности и професиите,
свързани с творчество, обучение, анализи, медицина. Желание
за нова ориентация. Възможност, както за невероятен успех,
издигане и признание, така и за провал.

Р : 17/8
Година на плодотворна активност и общо положително раз-
витие. Доминиращо значение на професионалния и обществения
живот. Целенасоченост, конкретни и самостоятелни действия.
Успешно преодоляване на трудностите. Лесно намиране на под-
крепа. Добри перспективи за работата и бизнеса - признание,
успех. Разширяване сферата на дейност или интереси. Придоби-
вки, късмет. Подобряване на материалното състояние и начина
на живот. Склонност към депресии или стомашни проблеми.

С : 18/9
Година на съзидателност, отговорности и задължения,
свързани с другите. Благоприятен завършек на дългосрочна де-
91
йност или стар проект. Лични/професионални отношения със
значение за общото развитие и бъдещето. Закъснения, ограни-
чения, блокиране. Опасност от конфликт, загуба, разочарова-
ние. Общочовешки или духовни занимания с производствено/
търговско приложение. Фактор, свързан с друг град или чуж-
бина. Деликатен период или криза в семейството. Необходи-
мост от саможертва в личен/обществен план.

Т : 19/1
Година на напрежение и независещи от индивида негатив-
ни фактори. Забавяния, ограничения, блокиране. Сътресение
или неочаквана, важна промяна, предхождаща общо подобре-
ние на всички нива през следващата година. Благоприятен из-
ход, въпреки емоциите и проблемите. Възможности за голям
успех и социално признание, за нов ангажимент, за дейност,
свързана с чужбина или с географска промяна. Временни недо-
разумения със съпруга/та или партньора. Опасност от инци-
дент, изгаряне или проблем със слуха.

У : 20/2
Година на общо положително развитие и подобрение в на-
чина на живот. Благоприятен период за съвместна дейност и
пътувания, за сключване на всякакви договори и съдружия.
Брак, майчинство, съвместен живот. Възможна промяна на жи-
лището, статуса или местоживеенето. Нови реалности. Съмне-
ния, несигурност, раздвоения. Двойственост на фактори или
ситуации. Необходимост от повече предвидливост по отноше-
ние на парите. Опасност от инциденти, наранявания, мигрени.

Ф : 21/3
Година на трудни условия, материални проблеми и сблъ-
сък с външни причини. Нервно напрежение и затваряне в себе
си. Нужда от помощ или съдействие. Необходимост от адапти-
ране и разчитане на другите. Продължителни усилия, изясня-

92
ване и освобождаване, свързани със заплетена или задушаваща
ситуация, с цената на много нерви. Междуличностни проблеми
или криза в семейството. Понякога - заболяване на близък или
дълго лечение. Неочаквано събитие, превратност, нови - по-
добри или по-лоши реалности.

Х : 22/4
Година на обща устойчивост и преодоляване на проблеми,
в която нищо не бива да се подценява. Добри възможности за
професионалната еволюция. Успешни проекти. Период на важ-
ни промени, трансформации и повишени отговорности. Нов
опит, осъзнаване и познания със значение за бъдещето. Възмо-
жно развитие в нова сфера или насока. Далечно пътуване. Гео-
графска промяна или еволюция в чужбина - при съдействие и
подходящи условия. Подкрепа от страна на близките и семейс-
твото.
Ц : 23/5
Година на върхове, спадове, късмет и обща нестабилност.
Движение, пътувания, стремеж към разнообразие. Промяна в
начина живот, в жилището или местоживеенето. Бременност,
раждане, съзидателно вдъхновение. Проекти за съвместна дей-
ност, живот или брак. Реорганизация, смяна на работата или
преориентация в целите/интересите. Добра вибрация за близки и
далечни пътувания. Временна връзка или ангажимент, без трай-
ни последствия. Семейни недоразумения, криза или проблеми.

Ч : 24/6
Година на отговорности, задължения и възможност за лич-
ностно израстване. Понякога - слава и признание. Преодолява-
не на трудности и междуличностни проблеми. "Задушаване" в
семейството или с спорове с колеги/висшестоящи. Грижи с въз-
растни хора. Прояви на неустойчивост. Добри перспективи в
материален аспект. Деликатни отношения и адаптиране към но-
ви хора, работа, среда. Привидно изгодни предложения със

93
съмнителни последствия. Загуба или край на отношения.

Ш : 25/7
Годината благоприятства материалното и финансовото ра-
вновесие, при условие, че не се насилват събитията. Критична
фаза. Съмнителна работа или ангажимент. Излъгано доверие.
Негативни външни влияния. Възможно драматично събитие
(необмислени действия, загуба, злополука). Временна подчи-
неност. Личен избор или важно решение. Необходимост от
бързи и ефикасни действия. Неочакван подарък или придобив-
ка. Благоприятно време за дълги пътувания.

Щ : 26/8
Година на усилия, борба, екстремни ситуации. Доминира-
що влияние на материалното и финансовото състояние и инте-
реси. Икономии и ориентация към сигурни стойности. Благоп-
риятна перспектива за обогатяване. По възможност да се избяг-
ват големи инвестиции и да се разчита само на добре установе-
ни неща. Конкуренция, враждебност. Семейни отговорности и
задължения - грижи за жена или дете. Добър период за служеб-
ни пътувания, за обществени изяви, творчество, политика.

Ъ : 27/9
Напрегната година на усилия и обща несигурност. Неясни
условия или ситуации. Всеотдайност и саможертва по необхо-
димост. Резултати - незначителни за момента, но със значение за
бъдещето. Ограничени, но достатъчно средства за съществуване.
Изпитание или загуба, свързани с близък или приятел. Пътува-
ния, преместване, промяна. Възможност за обществено призна-
ние. Важно значение на специфична работа или дейност в екип.
Опасност от емоционално-психически или сексуални проблеми.

Ь : 28/1
Динамична година, свързана с търсене и постигане на оп-
94
ределено равновесие. Работа в екип или колектив. Съвместна
дейност или съдружие. Организаторски, управленски или ръ-
ководни функции. Борба, конкуренция, враждебност. Наложе-
ни ограничения. Административни или юридически спорове и
проблеми. Неочаквана помощ или приятелско съдействие.
Контакти/отношения с важен човек. Възможни стомашни или
бъбречни проблеми.

Ю : 29/2
Година на приливи, отливи, съмнения и изпитания. Преоб-
ладаващо значение на междуличностните отношения. Напре-
жение, свързано с партньора, колегите или съдружниците. За-
губа на илюзии. Нови предложения и раздвоения. Развитие в
нова среда или дейност. Възможности за обучение, преквали-
фикация, съзидателност, медийни изяви и др. Перспективи,
свързани с географска промяна. Помощ или подкрепа от жена.
Адаптация към нова работа, положение или начин на живот.

Я : 30/3
Година на съзидателна работа и добри резултати. Оценя-
ване на личните достойнства. Широки възможности, общуване,
контакти. Оригинални идеи. Творческа активност. Много до-
бър период както за хората на бизнеса, така и на изкуството.
Склонност към надценяване, към необмислени разходи или
прояви на изключителна щедрост. Трудно разрешима ситуация
или проблем. Опасност от недооценяване на проект или идея,
от кражба или измама поради непредпазливост.

ДОМИНИРАЩИ ЕНЕРГИИ В ИМЕНАТА


Имената, с които се отличаваме в материалния свят съ-
държат свои вибрационни енергии. Както сте разбрали от пре-
дишните две книги, тези енергии могат да бъдат разбрани, ос-
мислени и правилно насочени, с цел по-пълноценната ни реа-

95
лизация. Сега ви предлагам да откриете кои са доминиращите
енергии в пълното си име, след което ще се спрем накратко и
на отделните елементи (гласни, съгласни и изражение) на лич-
ното и фамилното име и тяхното Изражение.
Доминиращи енергии в пълното име
Напишете на един лист трите или четирите си имена (по ак-
та за раждане). Под всяка буква поставете числената й стойност
(виж табл.1). В табл. 2 срещу всяко число отбележете общия
брой на буквите от определено число. Буквите с най-много пов-
торения представляват доминиращите енергии в пълното име. В
таблицата ще откриете някои основни значения, разкриващи ва-
жни черти от характера, както и показатели за по-незна-
чителното присъствие на определени стойности. Когато в името
липсват определени числа, това са стойностите на Кармичните
уроци (виж "Числата - езотерика и познание", стр. 139).
Таблица 1
Таблица на цифровите съответствия на буквите
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

Пример: Да кажем, че пълното ви име е:


Антоанета Георгиева Иванова
Ан т о а н е т а Ге о р г и е в а Ив а н о в а
1 5 1 6 1 5 6 1 1 4 6 6 8 49 6 31 9 3 1 5 6 3 1
От направеното подреждане се вижда, че имате 8 букви със
стойност 1, 3 букви със стойност 3, 2 букви със стойност 4, 3
букви със стойност 5, 6 със стойност 6 и 2 букви със стойност
9. В името ви липсват букви със стойности 2, 7 и 8 - те предс-
тавляват числата на вашите Кармични уроци.

96
Доминиращите числа в трите ви имена са 1 (8 букви) и 6
(6 букви). Останалите - 3 (3 букви), 5 (3 букви), 4 (2 букви), 9
(2 букви) имат по-второстепенно значение.
Таблица2
Чи- Брой
сло: букви МНОГО БУКВИ С ТОВА ЧИСЛО: МАЛКО БУКВИ
с това С ТОВА ЧИСЛО:
число
1 Енергия, борбеност, дързост, постоянс- Липса на доста-
тво, отвореност, целенасоченост, амби- тъчно амбиции и
ции, неотстъпчивост, любопитство, изо- инициативност
бретателност, оригиналност, съзидател- нерешителност,
ност, щедрост, обмисленост, решител- непостоянство,
ност, предвидливост, обективност, воля, неувереност в
авторитет; разсеяност, ревност, егоизъм, себе си
полемичност.
2 Съсредоточеност, изпълнителност, точ- Нетактичност,
ност, наблюдателност, приспособимост, недоверчивост,
трудолюбие, съзнателност, отговорност, безотговорност
организираност, постоянство, контроли- пасивност, соци-
руемост, предпазливост, самодисципли- ална не приспо-
на, инициативност, щедрост, преданост, собимост
чувствителност, деликатност; скрупули,
колебания, задръжки

3 Жизненост, енергия, постоянство, лю- Липса на доста-


бознателност, амбиции, гъвкавост, прис- тъчно гъвкавост
пособимост, въображение, материална и адаптивност,
градивност, наблюдателност, убедител- немотивираност,
ност, отвореност, красноречие, ентусиа- непостоянство,
зъм, остроумие, интелект, естетизъм, ограничения
конструктивизъм; натрапчивост, рев-
ност, избиване на комплекси

4 Решителност, изпълнителност, трудо- Леност, неприс-


любие, логика, трезвомислие, борбеност, пособимост, ор-

97
решителност, упорство, предпазливост, ганизираност,
съзнателност конструктивизъм, орга- нестабилност,
низираност, практичен усет, чувство за небрежност,
отговорност, самостоятелност, обектив- безпорядък
ност, самодисциплина, закостенялост,
задръжки, инат.

5 Жизненост, дързост, енергия, изобрета- Ограничения,


телност, оригиналност, ентусиазъм, ам- затвореност,
биции, подвижност, стремеж към разно- агорафобия
образие и промени, ясна мисъл, гъвка- (страх от много
вост, убедителност, адаптивност, отво- хора), трудна
реност, любопитство, наблюдателност, ориентация, за-
импулсивност;повърхностност, егоизъм, седнал живот
натрапчивост, лицемерие

6 Съзнателност, изпълнителност, отзивчи- Нехайство, по-


вост, чувство за отговорност, предпазли- дозрителност,
вост, контролируемост, приспособимост, безотговорност,
чувствителност, изтънченост, наблюда- празни обеща-
телност, прецизност, постоянство, само- ния, трудности в
дисциплина, общителност, щедрост, брака
стремеж към материална хармония; са-
монадеяност, лицемерие, ревност, зад-
ръжки
7 Логика, аналитизъм, съзидателност, изо- Повърхностнос-
бретателност, култура, оригиналност, тност, необмис-
прозорливост, затвореност, идеализъм, леност, безраз-
дързост, любопитство, недоверчивост, съдство, социал-
интуиция, прямота, борбеност, упори- ни ограничения
тост, амбиции, селективност, неспокойна
душевност; заядливост, егоизъм, инат,
противоречивост, субективизъм
8 Борбеност, дързост, ентусиазъм, актив- Непрактичност,
ност, последователност, обективност, отстъпчивост,
яснота, решителност, упоритост, късмет, пасивност, мате-

98
стремеж към успех на всяка цена, устой- риална неста-
чивост, неотстъпчивост, откровеност, билност
изпълнителност, контролируемост, съз-
нателност, селективност, практицизъм;
нетактичност, ревност, агресивност
9 Човеколюбие, съзнателност, отговор- Мнителност,
ност, съзидателност, общителност, щед- егоизъм, дове-
рост, отзивчивост, себеотрицание, всео- рие само в себе
тдайност, откровеност, морал, оригинал- си и в ограничен
ност, интуиция, интелект, обмисленост, кръг хора
целенасоченост, упоритост, неотстъпчи-
вост, самовглъбеност; свръхчувствител-
ност, скрупули, фобии, егоизъм

Забележка: Можете да ползвате предложената таблица,


като във втората колонка отбележите доминиращите стойности
на името си.

 ГЛАВА 6

"Личното и фамилното име предс-


тавят индивида такъв, какъвто се
проявява в конкретния и междулич-
ностния живот."
Ж.- Д. Фермие

СИМВОЛИКА НА ЛИЧНОТО И ФАМИЛНОТО


ИМЕ
В предишните две книги разгледахме основните нумероло-
гични показатели, свързани с анализа на рождената дата и бук-
вите на нашето име. Такива бяха Латентното Его, Духовния
стремеж, Числото на Съдбата, Космическото число, Кармич-
ните числа и уроци и т.н. В тази глава ще навлезем по-дълбоко в
99
тази интересна материя, за да открием други страни на кабалис-
тичните и реалните измерения на имената си. Темата е разрабо-
тена по теорията на Ален-Виктор Кристел "Etudes du Prenom et
Nom de famille" ("Traitee superieur de Numerologie", 1994).
Гласните букви в името и фамилията отговарят на духов-
ната същност на индивида. Те дават представа за такива аспек-
ти на индивидуалността, като душевни въжделения, мотива-
ции, стремежи, очаквания, желания и т.н. По своя окултен сми-
съл, те са своеобразна "еманация (израз) на кабалистичното
дърво на числата". В древността гласните букви били произна-
сяни, но не се изписвали, тъй като ги смятали за свещени (напр.
финикийската и древноеврейската азбука).
Съгласните букви в името и фамилията отговарят на ма-
териалната физическата сфера. Те са изразител на конкретните
измерения на битието и реализацията, дават отправната точка
към семейния, обществения и професионалния живот на инди-
вида. Тяхната роля е да поемат потенциала на гласните.
В професионалната нумерология имената на индивида се
разглеждат подробно на ниво гласни-съгласни-израз, в съответ-
ствие с тяхната периодичност на присъствие и вибрации. Таб-
лицата по-долу е илюстрация за еволютивно-психологическата
цикличност на имената с техните елементи - гласни/съгласни.
ЛИЧНО ИМЕ ФАМИЛНО ИМЕ КРАЕН ИЗРАЗ
/Гласни,Съгл.,Израз/ /Гласни,Съгл.,Израз/ /Сбор от Гл. и Съгл. в Лич-
ното и Фамилното име/
Период: от 0 до 9 г. Период от 9 до 18 г. Период от 18 до 27 г.
Гласни: от 0 до 3 г. Гласни: от 9 до 12 г. Гласни: от 18 до 21 г.
Съгласни:от 3 до 6 г. Съгласни: от 12 до 15 г. Съгласни:от 21 до 24 г.
Израз: от 6 до 9 г. Израз: от 15 до 18 г. Израз: от 24 до 27 г.

ЛИЧНО ИМЕ
Личното име е съвкупност от три енергийни стойности,
намиращи се в пряка връзка с останалите нумерологични пока-
затели. То е активната част на името, свързана с индивидуално-

100
стта и дълбоко несъзнателното в човека, като цели, желания,
намерения и пр. Анализът на личното име се прави на базата на
три елемента, от които на този етап ни интересува само пос-
ледния:
- Числото, получено от общия сбор гласните в името: там
са заложени еволютивните тенденции от началните години на
детството. Те намират отражение и развитие в цялостния про-
цес на индивидуалната реализация.
- Числото, получено от общия сбор на съгласните в име-
то: отразява процеса на усвояване на реалността и превръщане-
то на енергиите в съзидателна сила.
- Израз - общия сбор от числата на гласните и съгласните
в личното име.

Пример: Да приемем, че се казвате Парашкев. По табли-


цата откривате съответните стойности на буквите, събирате чи-
слата и редуцирате в порядъка от 1 до 9.

П А Р А Ш К Е В
7 + 1 + 8 + 1 + 7 + 2 + 6 + 3 = 35/8
Числото на Израза на Личното име е 8

Таблица на цифровите съответствия на буквите


1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

ЧИСЛО НА ИЗРАЗА НА ЛИЧНОТО ИМЕ


Отразява общия енергиен и психологически потенциал на
личното име. Показва базата на индивидуалните мотивации,
101
действия и поведение на индивида.
1 Криза или възможност за ново развитие в детството
- между 6 и 8- годишна възраст. Будно съзнание, обществена
насоченост и интелект. Упоритост и воля за успех, независимо
от препятствията или цената. Изобретателност и приспособи-
мост. Необходимост от оценяване на личните качества. Спадо-
ве в жизнената енергия при неуспех. Подхранването на прека-
лено високи амбиции, при неподходяща среда могат да станат
причина за посредствена реализация.
Стремеж към материална сигурност и стабилност. Инди-
видуалистично или надменно поведение при сблъсък с конку-
ренти. Нервно напрежение. Почтени цели или склонност към
дейности със съмнителен характер. Средства или възможности,
свързани с родното място и среда.
2 Възможно напрежение или сътресения в детството -
към 4-5 г. Привързаност към брат или сестра. Важно значение
на жена, във връзка с изграждането на мирогледа и индивиду-
алното развитие. Доминираща емоционалност. Артистични/
литературни заложби или умения за работа с ръцете, в състоя-
ние да предопределят общата еволюция на индивида.
Осъществяване на цел или мечта - между 20 и 29 години.
Приливи и отливи в еволюцията. Привидно спокойствие. Уязви-
мост и зависимост в отношенията. Раздвоения в избора на жи-
тейската ориентация. Стремеж към споделена хармония, съв-
местни дейности и живот. Обществена еволюция и взаимоот-
ношения. Израстване и успешно развитие при сигурна среда и
подходящ партньор. Възможност за ранен или прибързан брак.

3 Неспокойно (капризно) детство и разпиляване на


енергия - между 8 и 9 годишна възраст. Определящи отноше-
ния в семейството (родители/брат/сестра) - към 12-15 г. Развито
въображение и интелект. Общителност, убедителност, красно-
речие. Чувственост, напрегнатост, възбудимост. Нестандартни
идеи, спонтанност. Ускорено или преждевременно съзряване.

102
Проява на творчески и съзидателни заложби.
Способности за развитие и реализация в социалната сфера
и областта на комуникациите - изкуство, медии, реклама, чуж-
ди езици, спорт, туризъм. Обучение, открития, обществена
приспособимост. Лекомислие, непостоянство или проявена
склонност към авантюризъм. Необходимост от постигане на
равновесие. Съзряване с по-възрастен или по-зрял партньор.

4 Възможна травма или инцидент на около 2-годишна


възраст. Ограничаваща или задушаваща спонтанността семейна
обстановка. Трудно излизане от зависимостта - между 7 и 8 го-
дини. Изолираност и крехко здраве (възможни психосоматични
проблеми) в ранните години. Ограничени обществени контак-
ти. Късно придобит усет за житейските реалности.
Организираност, ред, самодисциплина. Необходимост от
предварителна сигурност преди да се пристъпи към конкретни
действия. Бавен напредък на всички нива. Упоритост, трудолю-
бие, материални интереси. Прояви на инертност, породена от ли-
пса на достатъчно време или средства. Зрелост, реализъм, умения
за работа с ръцете. Точност и непоколебимост в работата и живо-
та. Ако 4 е получено от 22 - по-късна, успешна реализация.

5 Важни промени или пътувания в детството - между


3 и 7-годишна възраст. Възможни психологически проблеми
или крехко здраве - между 6 и 9 г. Жизнен интелект, подвиж-
ност, физическа енергия. Обаяние, чувственост и сетивност.
Ентусиазираност и стремеж към разнообразен начин на живот.
Движение и многобройни промени по житейския път. Ак-
тивност, динамика, постоянен стремеж към духовно обогатява-
не. Добри общи възможности за реализация. Многообразни це-
ли и проекти. Краткосрочни дейности. Любопитство и увлече-
ния по празни удоволствия. Стигане до крайности и противо-
речия. Опасност от инциденти. За по-бързо постигане на рав-
новесие - спорт, физическа работа и натоварвания.

103
6 Семейни проблеми, движение, крехко здраве или
криза в детството - към 6 - 9-годишна възраст, последвани от
спокойно развитие. Твърде покровителствено отношение в до-
ма, забавящо естествените еволюционни процеси. Максимали-
зъм или нехайство от ранна възраст.
Артистични заложби, щедрост и естетизъм. Стремеж към
лукс, красота и хармония. Високи амбиции - осъзнати или ком-
пенсаторни реакции, породени от заобикалящата среда. Отзив-
чивост, идеализъм, спонтанност. Взискателност, ироничност,
самокритичност. Чувство за отговорност, но затруднения в со-
циалната адаптивност. Съмнения, колебания, задръжки. Опреде-
лящ избор, относно житейска или професионална ориентация.
Оценяване/признание в кариерата или в преследването на идеал.
7 Изпитания, семейни промени или сътресения в детс-
твото - между 5 и 9-годишна възраст. Психическа уязвимост,
потайност, меланхолизъм. Склонност към самовглъбяване и
интелектуализация, често водещи до разминаване с действи-
телността. Повърхностност и затваряне в себе си при недооце-
няване на качествата.
Душевно богатство, съсредоточеност и прозорливост. Чо-
веколюбие, наблюдателност, умствена активност, максимали-
зъм. Осмисляне на впечатленията и опита преди да се пристъпи
към действие. Необходимост да се наблегне на обществената
работа и контакти, стимулиращи междуличностните отноше-
ния. Способности, приложими в обучение, педагогическа рабо-
та, хуманитарна или научна реализация. Духовни, философски,
религиозни или политически интереси.

8 Ранни изяви на лидерски качества и борбена натура


- към 6-7-годишна възраст. Възможно по-сериозно заболяване
или психосоматични проблеми - към 7-8 г. Сила, устойчивост,
големи енергийни резерви. Убедителност, влияние над другите.
Импулсивност и упоритост. Опасност от чести наранявания
или злополуки.

104
Амбициозен и експериментаторски характер. Овладяване на
страсти и емоции. Резултатни действия и преодоляване на пре-
пятствия. Селективност по отношение на хора и среда. Стремеж
към власт и влияние. Целенасочени усилия и воля, които при
подходящи условия водят до много успешна кариера. Временно
изпълнение на ролята на водач. При социална неприспособи-
мост или неподходяща среда - неуравновесеност и крайности.

9 Превратност или проблеми в детството - между 6-7-


годишна възраст, имащи определящо значение за общата ево-
люция. Ранно съзряване - към 9 г. Формиране на устойчивост
на изпитания.
Човеколюбие, емоционалност, липса на достатъчно реали-
зъм. Чувствителност, себеотрицание, широк мироглед. Много-
странни заложби и душевно богатство. Провокиращи или нес-
тандартни поведение/идеи. Изпитания, себедоказване. Чувство
за отговорност и способност за работа в екип. Отдаденост на
хора, кауза или дейност. Политически или идеологически ан-
гажименти и интереси. Реализиране на високи цели. Добри
възможности и препоръки. Идеализъм и склонност към край-
ности, които ако не се контролират биха довели до болезнено
разминаване с реалността.

ФАМИЛНО ИМЕ
Фамилното име е синтез от съставящите го гласни и съгла-
сни. Вибраторната му енергия не е толкова силна като на Лич-
ното име, но отразява важни наследствени и семейни аспекти,
тяхното влияние върху индивида и неговата реализация. Фа-
милното име също е съвкупност от три стойности, последната
от които представлява интерес за нас:
- числото, получено от сбора на гласните в него
- числото, получено от сбора на съгласните в него
- Израз (общия сбор) на числата на гласните и съглас-
ните във фамилното име. Числото на Израза се нарича още Чи-

105
сло на Наследствеността.
Пример: Събирате числата, съответстващи на буквите от
фамилното ви име (виж табл. на стр.103). Получения сбор ре-
дуцирате до стойност в порядъка от 1 до 9.
Да кажем, че фамилията ви по рождение (по баща, а не по
съпруг) е:
К А Л О Я Н О В А
2 + 1 + 3 + 6 + 3 + 5 + 6 + 3 + 1 + = 30/3

Числото на Израза на Фамилното ви име е 3.


Забележка: В нумерологичния анализ винаги се използва
фамилното име, дадено по рождение.
ЧИСЛО НА ИЗРАЗА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ

1 Здравословни или психологически проблеми - към


11-12 години. Важно събитие или промяна - към 16-18-годишна
възраст. Желание за открояване от околните. Стремеж към пове-
че самостоятелност и независимост. Устойчивост, увереност в
себе си, индивидуализъм. Амбиции – наследени, подхранвани от
семейството или предизвикани от социалната среда.
Високи стремежи, водещи обикновено до успех. Спокойно,
прогресивно развитие или постоянни усилия, преодоляване на
трудности и ограничения, стимулиращи амбициите. Благопри-
ятна възможност, внезапна среща или неочаквани събития,
предшестващи по-бърза и самостоятелна еволюция. Нова, не-
зависима насока на реализация.

2 Трудна адаптивност или проблемни отношения -


между 12-14 годишна възраст. Необходимост от повече близост
и споделеност. Дезориентация и чувство за изоставеност - при
недооцененост и неразбиране. Стремеж към отличия, призна-
ние и емоционална съвместимост.
Професионално развитие на два етапа. Повече или по-
малко проявена зависимост от околната среда. Преориентация.

106
Сила, вдъхновение, постигнато равновесие. Успешна еволюция
в колективни дейности, работа в екип или съдружие. Домини-
ращо значение на междуличностните отношения. Понякога -
двойственост във връзките и контактите.
Ако 2 е получено от 11 - свръхидеализъм, идеологическа
или политическа насоченост на цели, дейности, интереси.

3 Определящ житейски избор или ориентация - между


16-19-годишна възраст. Наследени или придобити творческа
съзидателност, общителност и социална приспособимост.
Спонтанност, любопитство, нестандартни идеи. Прибързаност,
незрелост, капризи. Чувственост, убедителност, красноречие.
Развито въображение, влечение към удоволствия и разнообра-
зен живот.
Житейски открития, обучения, специализации, обогатява-
щи контакти - необходим стимул за общата еволюция. Прояви
на непредвидливост или нехайство. Комуникативни/чуждо-
езикови способности и възможности за успешна реализация в
различни социални сфери - маркетинг, реклама, медии, туризъм.

4 Възможна промяна в начина на живот - между 9 и 12


години. Професионална ориентация - към 17- 18-годишна въз-
раст. Сблъсъци или ограничения, свързани със заобикалящата
среда. Ранно съзряване. Понякога - прекършена спонтанност.
Възпитание в изпълнителност, дисциплинираност и точност.
Конкретни действия, съзидателност и предпазливост в жи-
вота. Трудно постигане на целите. Временни емоционални
проблеми. Постоянно съобразяване със средства, време, въз-
можности. Материална насоченост и стремеж към стабилност.
Отношения или ориентация, свързани с държавни служби, ви-
сшестоящи структури и инстанции. Важно значение на по-
възрастен мъж.

5 Трудности, промени или изпитание - към 10-14-

107
годишна възраст. Спортен дух, независимост, дързост, проти-
воречия. Постоянно адаптиране към различни възможности и
ситуации. Разнообразни цели, посоки, професионални ориен-
тации. Трупане на богат житейски опит. Осъзнаване и дълбоки
вътрешни преобразувания - към 17-18 години.
Повече или по-малко желани пътувания и движение. Бързо
развитие на обстоятелства и събития. Борбеност,
непримиримост, изкушения, измами. Надценяване на
физическите възможности. Активност, новаторство,
ентусиазъм, високи стремежи. Постигане на по-голяма
устойчивост и житейска стабилност - между 23 и 32 години.

6 Определящ избор, свързан с интимната сфера или


професионалната ориентация - към 16 -17-годишна възраст.
Домашни/социални ограничения или принуда. Отзивчивост,
щедрост, справедливост, чувство за отговорност. Идеализъм,
взискателност и естетизъм. Стремеж към красота, удобство и
житейски комфорт. Семейна/обществена привързаност и всео-
тдайност. Инстинкти за притежание и за самосъхранение.
Труден избор на посока или важно решение в ли-
чен/обществен план. Добри възможности за реализация в есте-
тически, артистични и хуманитарни области. Социален успех,
признание или известност - с цената на много усилия и борба.

7 Изолираност и затвореност в себе си - между 11 и 14


години. Развити умствени способности, често за сметка на по-
нижена междуличностна активност. Неочаквано събитие, свър-
зани с "отваряне на съзнанието" - към 16-18-годишна възраст.
Промяна в начина на живот.
Самовглъбеност, дискретност, естетизъм, развит инте-
лект. Обмисленост, духовно търсене и израстване. Добри въз-
можности за еволютивно развитие и реализация, свързани с
обучение, анализи, изкуства, култура, пътувания. Неочаквано
добро развитие на обстоятелствата. Прояви на повърхностност

108
и склонност към мистицизъм - компенсаторна реакция на фру-
страции и емоционални/чувствени проблеми.

8 Деликатна или проблемна възраст - към 13-14 годи-


ни. Много добри резултати при доказани амбиции - към 17 го-
дини. Утвърждаване на силен непримирим и устойчив характер.
Понякога - семейна, кармична обремененост. Дързост, бор-
беност, взискателност, смелост. Импулсивни реакции или агре-
сивност. Ефикасни решения, конструктивизъм, авторитет. Целе-
насочена воля, предприемчивост, обективност. Действия и от-
ношения, водени от материални интереси. Търговски/финансов
усет и способности за съответната реализация. Перспективи за
успех, свързани с външна помощ или съдействие. Благоприятни
случаи, но и опасност от бързи/внезапни провали.

9 Зависимост, ограничения, изпитания. Важно съби-


тие, географска промяна или нови възможности - около 16-
годишна възраст. Постигане на по-голяма самостоятелност.
Възможност за ново начало или емоционална криза - около 18
години. Понякога - фактор или перспективи, свързани с дале-
чен град или чужбина.
Хуманитарна, общочовешка насоченост на целите и инте-
ресите. Всеотдайност, гордост, достойнство. Целенасоченост,
щедрост, идеализъм. Постоянна готовност за помощ - в семеен
и социален план. Умение за работа в екип. Широк мироглед.
Разнообразни контакти и отношения. Чувствителност, емоцио-
налност, склонност към крайности.

ИЗРАЗ НА ЛИЧНОТО И ФАМИЛНОТО ИМЕ


Този показател дава представа за процеса на доизграждане
на личността през стадия на съзряването и зрелостта (от 18 до
27 години). Той съдържа както характерологична, така и съби-
тийна информация за възможностите за развитие на индивида.

109
Числото на Израза на Личното и Фамилното име се по-
лучава от сбора на всички гласни и съгласни в тези две имена.
Полученото число трябва да е редуцирано в порядъка от 1 до 9.
Числата 11 и 22 в този параметър не се привеждат до едно-
цифрени.

Пример: Ако приемем, че се казвате Анастасия Калоянова


(фамилията по рождение), то числото на вашия Израз е 5, за-
щото:
А Н А С Т А С И Я К А Л О Я Н О В А
1+ 5+ 1+ 9+ 1+ 1+ 9+ 8+ 3+ 2+ 1+ 3+ 6+ 3+ 5+ 6+ 3+ 1=
38+30=68=6+8=14/5

ЧИСЛО НА ИЗРАЗА НА ЛИЧНОТО И


ФАМИЛНОТО ИМЕ
1 Успешна реализация и постигане на житейско рав-
новесие - след 25-27 години. Самостоятелен, борбен и незави-
сим характер. Силно изразено присъствие, ентусиазъм и авто-
ритет. Новаторство, оригинални идеи, индивидуализъм, лидер-
ски качества. Взискателност, воля, увереност в себе си. Непо-
носимост към посредствеността и грешките на другите/ подчи-
нените.
Добър обществен успех и професионална реализация при
подходящи условия. Егоизъм, безразсъдство, ревност, надмен-
ност, инат.
В интимните отношения и семейството 1 е действения ав-
торитет и водещ партньор.
В здравословен аспект слабите места на 1 са очите, стома-
ха, кръвообращението и сърцето.

2 Успешна реализация в области като хуманитарни


науки, социални дейности и професии, педагогика, изкуство -
между 25 и 28 години. Благоприятни възможности, помощ или

110
съдействие - към 22-23 години. Сетивност, чувствителност,
общителност и дискретност. Търговски усет, творчески и из-
пълнителски качества. Въображение, идеализъм, съвместимост
за работа в екип. Необходимост от спокойна атмосфера и рав-
новесие. Свръхчувствителност, страх, пасивност, подозрител-
ност, уязвимост.
В интимните отношения 2 е нежен мечтател, нуждаещ се
от много разбиране, любов и нежност.
В здравословен аспект слабите места на 2 са стомаха, бъб-
реците, жлезите с вътрешна секреция и нервната система.

3 Разкриване и приложение на потенциални възмож-


ности - към 23-годишна възраст. Много добри перспективи за
социална реализация. Общителност, щедрост, спонтанност, от-
критост. Положително излъчване и влияние. Обществено насо-
чена енергия и стремеж към материален успех. Младежки дух и
енергия. Любов към живота и удоволствията. Действеност, съ-
зидателност, артистични заложби. Избухливост, непостоянс-
тво, показност, лицемерие.
В интимните отношения 3 е способна на дълбоки и силни
чувства. Тя се стреми както към интересни връзки, така и към
бляскав/успешен брак.
В здравословен аспект слабите места на 3 са черния дроб,
кръвообращението, гърлото, щитовидната жлеза.

4 Трудово-професионално оформяне - около 22-23 го-


дини. Конкретност, логика, прагматизъм и предвидливост. Ус-
тойчивост, непринуденост, точност. Инстинкт за самосъхране-
ние. Последователност, лично достойнство, принципност и ло-
ялност. Трудно залавяне с конкретна работа, но усърдие, пре-
цизност и постоянство при изпълнението й. Стремеж към си-
гурност и стабилност. Бавна реализация и прогрес. Склонност
към скъперничество, леност, небрежност или ограниченост.
В интимните отношения 4 е дискретна, дори резервирана.

111
Тя не обича да демонстрира емоции, въпреки че е вярна и спо-
собна на дълбоки и устойчиви чувства.
В здравословен аспект слабите места на 4 са зъбите, кост-
ната система и стомашно-чревния тракт.

5 Важен поврат в живота - към 22-23 години. Лично


обаяние, жизненост, общителност и адаптивност, спомагащи
по-успешната реализация в живота.
Красноречие, деликатност, естетизъм. Енергия, магнети-
зъм, дързост, непримиримост. Стремеж към пътувания, проме-
ни, разнообразен живот. Нестабилност и импулсивност в дейс-
твията и решенията. Противоречивост в избора и ориентацията.
Смени на работата. Склонност към експериментиране на раз-
лични нива.
В интимните отношения 5 не е сантиментална, обича да
съблазнява, но е способна да се обвърже завинаги в законен
брак.
В здравословен аспект слабите места на 5 са гърлото, бе-
лите дробове и нервната система и половите органи.

6 Семейни промени или необходимост от решителен


избор - към 22-24 години. Първостепенно значение на семейна-
та среда, хармонията и материалните придобивки. Обаяние,
чувствителност, естетизъм. Стремеж към удоволствия и хармо-
ния. Способности за поемане на отговорности. Възможно пос-
тигане на популярност или изпълняването на представителна
роля в обществото. Взискателност, максимализъм, нерешител-
ност, колебания. Затруднения в избора. Търсене на лесни рабо-
ти или изходи.
В интимните отношения 6 е "домошар" - когато се задомя-
ва, обикновено е завинаги, а сантименталното равновесие е оп-
ределящо в живота й.
В здравословен аспект слабите места на 6 са гърлото (глас-
ните струни) сърцето и половите органи (предимно при жените).

112
7 Възможна душевна/психологическа криза - между
23-24 години. Доминираща умствена активност. Изолираност,
самовглъбеност, интуиция. Абстрактна мисъл с конкретна ху-
манитарна насоченост. Добри възможности за реализа-
ция/специализация в области като наука, педагогика, литерату-
ра, философия, религия и др. подобни. Оригиналност и способ-
ности с приложение в по-независими дейности, без рутинни
ограничения.
В интимните отношения 7 е приятелски добронамерена, но
твърде независима и взискателна към евентуалния партньор, кой-
то трябва да бъде толерантен и с еднакви на нейните интереси.
В здравословен аспект слабите места на 7 са ендокринната
система и жлези, както и общото психическо равновесие.
8 Критична ситуация или решителен избор - около 23
години. Възможност за доказване и приложение на лидерските
качества на различни нива - след 27-годишна възраст. Силно
его, воля и енергия, подхранващи амбиции за материална реа-
лизация. Смелост, предприемчивост, напоритост и трудолюбие.
Практицизъм и способност за бързи/внезапни решения. Добри
възможности за материален успех. Подозрителност, агресив-
ност и предпазливост.
В интимните отношения 8 е честен, страстен, ревнив и не-
търпелив любител на бързите завоевания, на когото може да се
разчита.
В здравословен аспект слабите места на 8 са стомаха, гла-
вата и мъжките полови органи.

9 Възможни психологически или емоционални проб-


леми - около 24 години. Стремеж към постоянно развитие и
обогатяване на съзнанието. Идеализъм, богат интелект, широки
познания. Щедрост, ентусиазъм, лоялност и отзивчивост, дос-
тойни за уважение. Колективно съзнание и необходимост от
поставена цел. Себеотрицание в името на хора, работа, кауза.
Възможност за международно измерение на кариерата. Свръх-

113
чувствителност, противоречивост, незрелост.
В интимните отношения 9 се нуждае партньорът й посто-
янно да доказва своите чувства и нежност, но въпреки това е
способна на изневяра.
В здравословен аспект слабите места на 9 са лимфните
възли и система, както и общото психическо равновесие.

11 Физическа и морална енергия, воля и амбиции.


Сила, ентусиазъм, взискателност, пресметливост. Широки раз-
бирания и богат интелект. Обаяние, магнетизъм, влияние над
другите. Лидерски заложби, ръководни способности и автори-
тет. Чувство за отговорност. Трудна поносимост на чуждите
мнения. Възможност за успешна социална реализация на висо-
ки нива. Нервно напрежение, прибързаност, нетърпение.
Склонност към агресивност.
В интимните отношения 11 има доминиращо значение и не
обича да му се противоречи, въпреки че е способен на дълбока
привързаност и силни чувства.
В здравословен аспект слабите места на 11 са умственото и
физическото напрежение.

22 Признак за голяма творческа активност, дори за ге-


ниалност. Изключително трудолюбие, целенасоченост, реали-
заторски стремежи и амбиции. Устойчивост, творческо вдъх-
новение и конструктивизъм. Слава, признание, влиятелна об-
ществена кариера или положение - след 40-годишна възраст.
В интимните отношения 22 е способна на силна любов, за
съжаление често оставяна на втори план след високите цели и
амбиции - факт, с който партньорът трябва да се съобрази.
В здравословен аспект слабите места на 22 са главата (нер-
вни/психосоматични проблеми) и гръбначния стълб.

Забележка: 22 е "Царско" число с една от най-силните ви-


брации. Това предполага надареност с изключителни качества,

114
каквито болшинството "простосмъртни" не притежаваме. Зато-
ва, при такава стойност на Израза, трябва да се вземе под вни-
мание числото 4 (редуцираната стойност на 22).

ГЛАВА 7
" Не може да има отделно същест-
вуване; всичко участва във всичко.”
Анаксагор

ОБЩА СИМВОЛИКА НА ЦВЕТОВЕТЕ И


ЧАКРИТЕ

ОБЩАСИМВОЛИКА НА ЦВЕТОВЕТЕ

Доказано е, че човек възприема цветовете от спектъра като


основни носители на информация и информационни кодове с
обща валидност и стойности. Цветните компоненти са основен
фактор за запазване на дневната и нощната периодичност и би-
ологичните ритми, за получаване на енергия за възстановяване
на физическата и психическа сила и т.н. Казано накратко, цве-
товете дават възможност за общуване и взаимодействие не са-
мо между хората, но и между тях и останалата част от света и
вселената.
Възгледът на Питагор, че всичко може да бъда изразено в
математически отношения и съответствия намира приложение
и в съвременното екзотерично тълкуване на Цветовете. То е
научно обосновано от Нютон през XVII в. У нас, окултното
учение за цветовете също има свой достоен теоретик и изсле-
довател. Това е Учителят Петър Дънов (1864-1944), който в
многобройните си беседи и трудове разработва темата за цве-

115
товете в книгата "Завета на цветните лъчи", която съдържа от-
брани стихове и аналогии от Библията. Известни са неговите
думи, че "Да изучаваш значението на цветовете, значи да изу-
чаваш азбуката на живота".
Когато днес разглеждаме екзотеричната структура и сим-
воликата на "цветните лъчи" лесно можем да заключим, че
окултната част на цветовото тълкуване представлява своеоб-
разна Нумерология на Цветовете, създадена на базата на Каба-
ла, Индуизма и Астрологията. Основната разлика е в това, че в
същинската нумерология числовите структури се съотнасят
към себе си и към буквите, докато в цветовото учение съпоста-
вимостта е между числата и цветовете, в качеството им на пул-
сиращи енергии.
От практическа гледна точка, теорията за синтеза между
числата и цветовете ни помага не само да видим по нов начин
стойността на своите вибрации, но и да ползваме резултатите
от цветовия анализ в ежедневието, стремейки се да балансира-
ме енергиите на своите цветове. Как можем да постигнем това?
Първо, като разберем числовото и буквеното съответствие
на всеки цвят.
Второ, като знаем, че всички нумерологични показатели
(представени в предишните две книги) са валидни и тук - със
същото значение, но с разликата, че стойностите имат цветово
изражение. Например, ако числото на Латентното ви Его е 5,
то неговия цвят е Син, ако Душевния ви стремеж е 3, то цве-
тът му е Жълт, ако Житейския ви път е 7, то цветът му е вио-
летов и т.н.
Трето, като правилно подбираме и използваме цветовите
вибрации в съчетанието на дрехите, оцветяването в дома си
или в употребата на цветовите акценти.
Посредством кратките нумерологични формули и табли-
ците по-долу, вие можете да направите цветови анализ на име-
то и рождената си дата, да разберете кои цветове липсват и кои
преобладават в излъчването ви, да съобразите стимулиращото

116
цветово влияние със здравето си и т.н. Тук ще посоча само ня-
колко основни формули (виж предишните две книги), използ-
вани при направата на цветови анализи:
Число (Цвят) на Житейския път = Ден + Месец + Година
Число(Цвят) на Духовния стремеж = Сбор от числата на
всички Гласни в пълното име
Число (Цвят) на Латентното Его =Сбор от числата на
всички Съгласни в пълното име
Число (Цвят) на Съдбата =Сбор от числата на всички
Гласни и Съгласни в пълното име
Космическо число (Цвят) = Сбор от числата на Жит. път+
Гласните + Съгласните на Личното и Фамилното име
Забележка: Цвета на числото на своя Житейски път но-
сете с цел да привлечете нови възможности за късмет;
Цвета на числото на своята Съдба носете
за да стимулирате своите качества и способности;
Цвета на числото на своя Духовен стремеж
носете когато почивате и се отдавате на медитация.
Таблица1
ЦВЯТ ЧИ- БУКВА ЧАКРА Скъпоце-
СЛО нен камък
Червен 1 А, Й, Т, Ь Муладхара Рубин
(Коренна)
Оранжев 2 Б, К, У, Ю Свахиштхана Лунен ка-
(Кръстна) мък
Жълт 3 В, Л, Ф, Я Манипура) Топаз
(Пъпна)
Зелен 4 Г, М, Х Анахата Смарагд
(Сърдечна)
Син 5 Д, Н, Ц Вишудха Тюркоаз
(Гърлена)
Индигов 6 Е, О, Ч Аджна Перла, са-
(Трето око) пфир

117
Виолетов 7 Ж, П, Ш Сахасрара Аметист,
(Теменна) аквамарин
Розов 8 З, Р, Щ Диамант
Златен 9 И, С, Ъ Опал

Таблица 2
ЦВЯТ СТИМУЛИРА ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРИ
Червен жизненост, страс- физ.изтощение, страх, хранос-
ти, физ. енергия и милателни, метаболитни и мен-
нервната с-ма струални нарушения, анемия,
слабеене, трески, настинки
Оранжев контактите, запоз- душевна отпадналост или нап-
нанствата, интелек- режение, белодробни и бъбреч-
та и творческата ни заболявания, хемороиди,
енергия болести на кръвта, сексуални
проблеми (импотентност, фри-
гидност) .
Жълт оптимизъм, умс- умствена умора, депресия, отс-
твена активност, лабнал слух, кожни, стомашни,
творческа дейност жлъчни и чернодробни заболя-
вания
Зелен отпускане на тяло- имунна слабост, главоболие,
то и съзнанието, безсъние, язва, високо кръвно,
освежаване, охлаж- сърдечна невроза, раздразни-
дане на кръвта телност, нервни разстройства
Син действа успокоява- очни, ушни, гърлени заболява-
що на нервната ния, инфекциозни болести, бол-
система и мислов- ки в зъбите и челюстите, проб-
ната дейност леми с щитовидната жлеза
Индигов разбиране, осъзна- заболявания на очите, ушите,
ване, интуиция, носа и гърлото, проблеми с
проникновението и функциите на хипофизата,
самовглъбяването свръхвъзбудимост, висока тем-
пература, болкоуспокояващ

118
ефект
Виолетов концентрацията, нервни разстройства, главобо-
въображението и лие, мигрена, безсъние, ревма-
творческото вдъх- тизъм, бъбречни и пикочни за-
новение болявания
Цветовете предизвикват в човека определени усещания,
настроения и състояния, като едновременно с това могат да
влияят и на някои вътрешни процеси в организма, като: обра-
зуване на хормони, промени в кръвното налягане, увеличаване
или намаляване на вдишванията, активно или пасивно поведе-
ние и др. В ежедневието лесно можем да използваме своите
познания за цветовете, като приложим тяхното въздействие в
дрехите, които обличаме, в дома, където живеем или в поме-
щението, в което работим. Добре е да се знае, също че:

Светлите, нежни цветове и нюанси стимулират творче-


ската активност;
Жълтите, оранжевите, светлосините цветове и нюанси
(стени, мебели, акценти) увеличават възприемчивостта и
творческата активност на децата.

ЗНАЧЕНИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ

ЧЕРВЕН: Олицетворява космичната сила на Любовта и


блясъка на живота. Предизвиква усещане за радост, енергия,
емоционалност, сила и топлота.
При египтяните е знак за гняв, отмъстителност и примире-
ние, при юдеите – за грях, при китайците – за благоприличие.
Цвят на висшата степен в масонството.
Цвят, използван за заповеди и забрани (табели, пътни зна-
ци, светофари).
Дрехи: Червените дрехи създават впечатление за жизне-
ност, страсти и индивидуализъм. Те стимулират, като ни при-
дават повече действеност, решителност и енергия.

119
Помещения: За стаи, където е необходим стимул за интен-
зивна работа.

ОРАНЖЕВ: Топъл и енергизиращ цвят, олицетворяващ


здраве, индивидуалност, самоувереност и обновление.
Дрехи: Оранжевите дрехи повишават самочувствието, като
внушават увереност и оптимизъм. Създават впечатление за ен-
тусиазъм и интерес към околните.
Помещения: За детска стая (стени, мебели), всекидневна
или помещения, където се върши по-изтощителна работа.

ЖЪЛТ: Цвят, внасящ равновесие в мислите и чувствата,


стимулиращ творческите и интелектуалните способности.
Олицетворение на блясъка на духовното, на мъдрост, любопит-
ство, познание и снизхождение.
При египтяните е знак за завист и лош поглед, при юдеите
– за смърт, при китайците – за добродетел.
Цвят, използван за предупреждение и заостряне на внимание.
Дрехи: Жълтите дрехи съсредоточават вниманието върху
личното обаяние и спонтанност. Изразяват вътрешна свобода,
ангажираност и радост от живота.
Помещения: За стаи с повече оживление, работа и проме-
ни; за детски стаи (стени, мебели) и места за мисловна или
творческа дейност.

ЗЕЛЕН: Цвят на природата и възраждането. Олицетворява


растеж, изобилие, хармония и отмора.
При египтяните е знак за надежда и удоволствие, при юдеи-
те – за живот, при китайците – за доброта. Основен цвят в ма-
сонството.
Днес - използван като символ за безопасност и свободен
достъп.
Дрехи: Зелените дрехи издават стабилност, самоуважение
и практицизъм. Помагат ни да изглеждаме по-здравомислещи,

120
да се чувстваме по-земни, делови и решителни. Зеленото има
тонизиращ ефект и си отива с повечето други цветове.
Помещения: Стаи за тихи и седящи занимания; за спалня и
стая за отмора; за равномерна и спокойна работа (кухня) - свет-
лозелени нюанси
СИН: Символ на блясъка на душата, на свобода, мечти,
вяра, търпение, истина и красотата.
Олицетворение на всеобхватната идея в масонството, знак
за траур при турците и японците. Днес - използван за привли-
чане на вниманието към указания (пътни табели).
Дрехи: Сините дрехи допринасят да изглеждаме самоуве-
рени, силни и спокойни. Внушават свободомислие, доволство,
добра външна и вътрешна кондиция.
Помещения: За места, където е нужно усещане за спокойс-
твие и хладина - стаи за тихи, седящи занимания или отмора
(кабинет, спалня); светлосиньо за детски стаи.

ИНДИГОВ: Олицетворява сила, устойчивост, щедрост и


великодушие.
При египтяните има значение на закрила и сигурност, при
юдеите – на небе и разкош.
Дрехи: Индиговите дрехи са израз на нетрадиционни раз-
бирания, индивидуализъм, затвореност в себе си и радикални
възприятия.
Помещения: Стаи за самовглъбяване, медитация, творчес-
ки занимания.

ВИОЛЕТОВ: Израз на духовна сила, проникновение, из-


тънченост, максимализъм и стремеж към завършеност.
Дрехи: Виолетовите дрехи издават смелост, одухотворе-
ност, предизвикателство и фантазия.
Помещения: За стаи, където се изисква вдъхновение и кон-
центрация на мисълта.

121
РОЗОВ: Символ на любов, обич и нежност.
Дрехи: Розовите дрехи ни правят по-нежни, обичани и
обичащи.
Помещения: За отпускане, създаване на настроение, по-
оптимистична и интимна атмосфера.

ЗЛАТЕН: Израз на уравновесеност и хармония.


БЯЛ: Цвят на съвършенство, хармония, светлина, пречис-
тване, чистотата и отразената енергия.
При египтяните е знак за великолепие и разкош, при юдеи-
те – за чистота, при китайците – за справедливост, в масонството
– символ на висшите степени от 31 до 33. Траурен цвят при дре-
вните перси, германи, китайци. Символ на духовния свят в Ант-
ропософията.
Дрехи: Белите дрехи са подходящи за горещо време и сред
много хора, с цел да се защитим - както от слънчевите лъчи,
така и от силното енергийно натоварване на тълпата. Според П.
Дънов "белият цвят носи здраве".
Помещения: Характерен цвят за места, изискващи чистота,
стерилност и повече светлина.

ЧЕРЕН: Абсорбиращ, поглъщащ и задържащ цвят. Общо-


приет символ на страданието, егоизма и пасивността.
При древните египтяни, римляни и гърци е знак за траур и
смърт, при юдеите – за тъга, а при китайците за мъдрост. Сим-
вол на природния и минералния свят в Антропософията.
Дрехи: Черните дрехи са енергийно привличащи, затова е
добре да се носят, когато сме в емоционална доминанта и сто-
им над обикновените неща.

КАФЯВ: Цвят, асоцииран към първичната материя, пръст-


та, корените и земята.
Дрехи: Дрехи с кафяви цветове обикновено са носени от
самовглъбени личности или материално обременени хора.

122
ОБЩА СИМВОЛИКА НА ЧАКРИТЕ
Учението за Чакрите принадлежи към Източния окулти-
зъм, чиито метафизически модели се използват от съвременна-
та Западна (New Age) езотерика и от науката за числата. Връз-
ката между Чакрите, Астрологията, Нумерологията, Идзин, Та-
ро, Цветотерапията и пр. се основава на познанията за косми-
ческите и планетарните влияния, на тяхната подчиненост на
законите за Цикличността на Вибрациите, за Съответствията,
за Хармонията в живота и т.н.
Чакра е санскритска дума ("кръг", "колело"), която се из-
ползва със смисъл на енергиен център. Чакрите се разглеждат
като възли на жизнена енергия, като вибрационни тела, които
поемат, усвояват, трансформират и преработват всякакъв вид
енергиен потенциал. Тази енергия се получава както от космо-
са, така и от всички материални, земни неща, като хора, живот-
ни, растения, минерали и т.н. Всяка една от 7-те основни чакри
има своя енергия, вибрация, число на вибрация, цветово изра-
жение и др. Според теорията за чакрите, те са в основата на ес-
тествения процес на развитие на земния свят. В техните енер-
гийни потоци се открива широк спектър от вибрации, опреде-
лящи степента, вида, цвета, камъка и аромата на всяка чакра.
Числовата символика се използва на всички нива на интерпре-
тация в чакрите, в съответствие с многообразието от идеи в из-
точните окултни традиции.
Тук ви предлагам информативно само някои основни зна-
чения на чакрите във връзка с разглежданите общи символни
аспекти, използвани в съвременната езотерика.

ЧАКРА 1 Муладхара
Елемент: Земя; Цвят: Червен; Планети: Земя, Сатурн;
Функции, свързани с: Оцеляване;
Ключови думи: Човек се ражда.
Нарича се Коренна или опашна. Намира се между полови-
те органи и ануса. Определя се като фаза на раждането и оце-

123
ляването, на активното, съзидателно "първоначално единство".
Олицетворява радостта от физическото съществуване и от жи-
вота като цяло. Акцентира върху условията, средата, средства-
та (във физически, материален и духовен план) за живот и раз-
витие на индивида.
В събитиен план има значение на: усилия и борба за нами-
ране на собствено място в живота; насоченост към настоящето,
сблъсък и взаимодействие с материалната реалност; енергични
действия, самостоятелност и нови възможности.
ЧАКРА 2 Свадхиштхана
Елемент: Вода; Цвят: Оранжев; Планета: Луна;
Функции, свързани с: Продължаване на рода, сексуалност,
задоволеност
Ключови думи: Човек живее.
Нарича се Кръстна или сексуална. Обхваща половите ор-
гани и утробата. Определя се като фаза на укрепването, разви-
тието и осигуряването на естественото възпроизводство. Оли-
цетворява понятия, като потребности, емоции, задоволяване.
Акцентира върху съзряването и поемането на живота в свои
ръце.
В събитиен план се свързва с удовлетворяване на физичес-
ки, материални и духовни потребности в настоящето; разреша-
ване на проблеми и освобождаване от емоции; устойчивост,
стабилност и сигурност за утрешния ден; разцвет, изобилие,
деца, семеен живот.

ЧАКРА 3 Манипура
Елемент: Огън; Цвят: Жълт; Планети: Слънце, Марс;
Функции, свързани със : Сила, воля, енергия;
Ключови думи: Човек се налага.
Нарича се Пъпна или слънчева. Намира се в пъпната об-
ласт на тялото. Определя се като фаза на движение, многообра-
зие, ускорено развитие и растеж. Олицетворява координирано-
то взаимодействие на човешката сила и воля. Акцентира върху

124
понятия като движение, съревнование, конкуренция и др.
В събитиен план има значение на: успешна еволюция
свързана с бъдещето; значение на обкръжаващата среда и об-
ществената йерархия; преодоляване на проблеми и ограниче-
ния; обогатяване, благополучие, власт, увереност в себе си,
способност за самоконтрол и др.
ЧАКРА 4 Анахата
Елемент: Въздух; Цвят: Зелен; Планета: Венера;
Функции, свързани с: Любов, привличане, споделеност на
чувствата;
Ключови думи: Човек обича.
Нарича се сърдечна и се намира в сърдечната област на
гръдния кош. Определя се като фаза на общо развитие, в което
проличава Божественият замисъл на света, природата и човека.
Олицетворява понятия като привличане, свързване, изразяване,
отдаденост, единство. Акцентира върху личните и интимните
взаимоотношения.
В събитиен план има значение на: градивна дейност, прид-
ружавана от ентусиазъм, вдъхновение и стремеж към равнове-
сие на всички нива; баланс и съвместимост в отношенията с
другите; отдаденост на човек, работа, цел или идея.

ЧАКРА 5 Вишудха
Елемент: Етер; Цвят: Син; Планети: Меркурий, Нептун;
Функции, свързани с : Творчество и общуване,
Ключови думи: Човек постига.
Нарича се Гърлена и се намира в средата на гърлото. Оп-
ределя се като фаза на съвършено оформяне на системата.
Олицетворява духовното осъзнаване на материалния свят. Ак-
центира върху контактите и социалните отношения.
В събитиен план има значение на: осъществяване на цели и
намерения; сключване на договори и влизане в съдружия; ос-
вобождаване на вътрешната енергия чрез творческа активност;
занимания с финанси, търговия, политика, философия, изкуст-
ва, наука и др.
125
ЧАКРА 6 Аджна
Елемент: Мисъл; Цвят: Индигово синьо; Планета: Юпитер
Функции, свързани с: Възприемане, промисъл, интуиция;
Ключови думи: Човек има многостранни способности
Нарича се Челна и е позната като Трето око. Намира се
между веждите на челото. Определя се като фаза на подготовка
за интегриране в околната среда. Олицетворява образност, въо-
бражение, светлина, възприятия.
В събитиен план има значение на: релаксация, преосмис-
ляне на нещата, разширяване на мирогледа; признание или
възприемане на индивида от своята среда; упражняване на вли-
яние или власт върху другите; нови виждания, познания, идеи,
неочаквани възможности; развитие на творчески и съзидателни
способности и др.

ЧАКРА 7 Сахасрара
Елемент: Дух; Цвят: Виолетов; Планета: Уран
Функции, свързани с: Вътрешно разбиране и съзнание
Ключови думи: Човек е Божие творение.
Нарича се Теменна и се намира на върха на главата. Опре-
деля се като фаза на "способност за изпълнение на уникални
функции", "сливане на човека с вселената" и "присъствие на
Висша Воля". Олицетворява понятия, като мисъл, разбиране,
задълбочени познания. Акцентира върху Трансцеденталното
(абсолютното, нематериалното) съзнание и неговите нива.
В събитиен план има значение на: творческо-мисловна ак-
тивност на високо ниво; обществено присъствие, признание и
изпълване на живота с нов смисъл; откриване отговора на
трудни въпроси или проблеми; склонност към медитация и ми-
стицизъм и др.

126
 ГЛАВА 8

"Ако не съществуваха космическите цикли


и влияния, то човешката воля и свободата
за избор биха станали излишни, поради
липса на въздействие и предпоставки за
изява на човешките дадености."
Х.Сп. Люис

РОЗЕНКРОЙЦЕРИ. ПРИНЦИПИ.
ЦИКЛИЧНОСТ
Произходът на Розенкройцерството е доста мистериозен и
неясен. То се свързва с вероятно измислената личност на Крис-
тиан Розенкройц ( ХIV - XV век). "Ордена на Розенкройцери-
те" се приема като таен съюз на посветени с реформаторски
цели и идеи - алтернативни на средновековните обяснения за
произхода и развитието на хората, природата и света. Розенк-
ройц означава Роза и Кръст. Символът на Розенкройцерите е
22-листна роза (символ на спасението, който отпраща към 22-
те букви на Кабала) и Кръст (символ на Възкресението). Розен-
кройцерската доктрина се основава на връзката между теосо-
фията*, алхимията** и философията.

*
Понятие, обобщаващо всички духовни стремежи за опознаване на абсо-
лютното, свръхсетивното и божественото.
**
Произхожда от Египет и се свързва с познанията на древните в приготвя-
нето на оцветители и благовония. В средновековието - окултни, химически
и магьоснически опити и познания, насочени към получаване на "философ-
ски камък", универсално лекарство, злато и пр. Според К. Г. Юнг, чрез сво-

127
Лансирането на идеята за съществувало през Средновеко-
вието "Братство на Розенкройцерите" отвежда към създадения
през ХIХ век "Херметически* Орден на Златната Зора"
(Hermetic Order of the Golden Dawn). Той заслужава повече
внимание, тъй като е едно от най-влиятелните окултни общест-
ва от края на ХIХ и началото на ХХ век.
Орденът на Златната Зора е основан през 1888 г. от Уйлям
Уин Уесткът на базата на древен ръкопис (известен като "ма-
нускрипта Кифер"). Този ръкопис бил даден през 1887 г. на Уе-
сткът от масона А.-Ф. А. Уудфорд. Има данни, че с цел Орде-
нът да придобие по-исторически достоверен и мистичен вид, се
приела историята, че "Златна Зора" е наследник на старото Тай-
но Братство на Розенкройцерите. Основна цел в новата доктрина
е "Да се установи контрол над природата и над самите себе си".
По време на своя разцвет до 1915 г. Орденът бил най-богатото
хранилище на магически и окултни познания. Някои от неговите
членове са такива известни имена в окултизма, като:
Макгрегър Матърс издал книгите "Свещената магия на
Абрамелин Мага", 1889 г., "Ключът на Цар Соломон", 1889 г. и
др. );
Артър Уейт (най-известен с обясненията и рисунките на
най-популярната колода Таро и книгата към нея - "Картинен
ключ към Таро", 1909 г.);
Алистър Кроули (издава с Фрида Харис през 1939 г. коло-
да Таро, съвместими с Новата Епоха, акцентиращи върху сек-
суалната символика на изображенията, свързани и с цветовата

ите символи и проекции, алхимията е предшественик на съвременната пси-


хология, а философския камък олицетворява процеса на индивидуализация
на всеки човек.
*
В окултизма изразява съвкупност от теософски, философски, алхимически
и други тайни познания. Думата произхожда от Хермес Трисмегист (богът
на тайните науки), на когото се приписва способността да затваря всичко с
печати и графични знаци.

128
символика на "Златна Зора” ) и др.
Днес всички съвременни езотерични школи, направления и
магически ритуали използват елементи и символи от Ордените
на Розенкройцерите, "Златна Зора" и масонството.
Според "Тайната Доктрина на Розенкройцерите" светът е
изграден в съобразно Седем Космически Принципа:
1. Съответствие - основава се на подобията между Човека
(Микрокосмос) и Вселената (Макрокосмос);
2. Ред и Закон - представя последователните фази при все-
ки процес на подреждане и причинно-следствените връзки, ко-
ито се задействат;
3. Вибрация - разглежда живота като вибрационна енер-
гия, а нейните разновидности - като материализирани форми;
4. Ритъм - отвежда към ритмичния процес на промените,
на приливите и отливите в живота, на редуването на противо-
положностите в природата;
5. Цикличност - отвежда към постъпателното движение на
ритмичния процес, свързан с многократните промени;
6. Полярност - изразява двойствеността на нещата в живо-
та, тъй като всяко живо същество носи заложена своята проти-
воположност. Това намира израз в мисълта, че "Осъзнавайки
полярността в природата, човек има възможност да съблюдава
съвета на Буда за средния път, при който трябва да се търси
центъра като точка на равновесието";
7. Секс - принцип на третият обединяващ фактор и катализа-
тор на единството между мъжкото и женското начало в природа-
та, чрез който от зачеването се задейства динамиката в природата.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЦИКЛИТЕ НА
РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ
Тълкуването на този вид цикли се прави на базата на 7 чис-
ла с цикличност от 52 дни, започващи от датата на раждане на
човека. Преди да разберем еволютивния смисъл на всеки от по-
сочените 7 периода, нека се запознаем накратко с основата на
тяхната интерпретация, според учението на Розенкройцерите.
129
Животът на Земята е обусловен от космическата циклич-
ност редуване на противоположностите, от множество астро-
номически фактори, като несиметричността на Земята, нейната
орбита около Слънцето, движението й спрямо звездите, прив-
личането на Луната и Слънцето и т.н. Някои от най-
популярните влияния и отражения на ритмите във Вселената са
смяната на епохите, на годините и сезоните, на равноденствие-
то и фазите на луната (новолуние-пълнолуние) и много други.
Да не забравяме и астрономическия факт, че земна-та ос се
премества от едно съзвездие в друго с 1 градус на всеки 72 го-
дини, обратно на реда на зодиакалните знаци. Зодиакът от своя
страна (познат като Голяма Слънчева Година или Година на Бо-
га при египтяните) има средна продължителност на циклично-
стта от 25 920 земни години, подразделени на 12 ери по 2160
години всяка една, отговарящи на определен зодиакален знак.
Учението на Розенкройцерите (както и нумерологията) от-
чита астрономическите фактори и влияния, цикличното реду-
ване на противоположностите те и всички горепосочени прин-
ципи. То логично ги свързва с човешкия бит и живот, с волята,
стремежите и възможностите на индивида за най-успешната му
реализация. За Розенкройцерите (както се приема и в другите
езотерични учения) "животът във Вселената се изявява в цик-
ли, чиято периодичност съвпада с отмерени и хармонични пов-
торения на космически импулси и вибрации." Планетните и ко-
смическите вибрации от своя страна се проявяват под формата
на тенденции, възможности, обстоятелства, вдъхновения, им-
пулси, изкушения, наклонности и др. И ако тези фактори не
съществуваха, то човешката воля, способността за анализ и
свободата за избор биха станали излишни. Най-малкото, пора-
ди липсата на външни въздействия и пред-поставки за изява на
човешките заложби и дадености.
Учението на Розенкройцерите съдържа следните по-важни
раздели: "ПЕРИОДИ НА ЗЕМНИТЕ ЦИКЛИ", "ПРОСТИ
ПЕРИОДИ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ". Интересното в тях е,
че човешкия живот е даден с продължителност от 144 години,
130
разделен на Периоди от 7 години. Съществуването е разпреде-
лено в: "ПЕРИОДИ НА ЦИКЛИТЕ НА СТОПАНСКАТА
ДЕЙНОСТ", "СЛОЖНИ ЦИКЛИ В ЧОВЕШКИЯ ЖИ-
ВОТ", "ПЕРИОДИ НА ЗДРАВНИЯ ЦИКЪЛ" и др. Послед-
ните два периода са представени в обобщен вид и само допъл-
ват събитийната цикличност на разгледаните дотук нуме-
рологични показатели.
Какво представляват "Сложните цикли в човешкия жи-
вот"? Всяка година от човешкия живот се разглежда съставена
от 7 периода по 52 дни. Както и в Нумерологията, през тези пе-
риоди съществуват определени благоприятни или неблагопри-
ятни условия и предпоставки за нашите цели. През 52-та дни от
тези периоди се проявяват и определени здравословни законо-
мерности, определящи физиологичното състояние на човека,
възможните критични моменти, предразположеността на инди-
вида към определени симптоми, заболявания и др.
Как се изчислява времетраенето на всеки 52-дневен период?
Продължителността на периодите се отчита от рождената
дата. Да приемем, че сте родени на 16 юли. От тази дата отбро-
явате по календара 52 дена напред и стигате до 7 септември.
Така разбирате, че от вашият Период I продължава от 16 юли
до 7-ми септември. След това изчислявате 52 дни от 8-ми сеп-
тември и стигате до 29 октомври - до тогава продължава ваши-
ят Период II. Така продължавате с изчисленията докато стигне-
те до рождената ви дата следващата година.
При изчисленията е възможно да се появи разлика от един
ден, но това не дава сериозни отклонения, тъй като цикличните
вибрации могат да не започват в точно определения първи ден от
периода, нито да свършват в последния. По тази причина начало-
то и края на два гранични периода имат смесено влияние, така че
през тези 2-3 дни е добре да не започвате важни и значими неща.

ПЕРИОД 1
През този период космическите влияния и вибрации съдей-
стват за увенчаване с успех на всички индивидуални цели и на-

131
чинания. Човек трябва да се възползва от тези 52 дни и да насо-
чи усилията си към осъществяване на своите интереси и намере-
ния. Те могат да са свързани с ново начало, с осъществяване на
съвместна дейност, с бизнес, инвестиции или обществено приз-
нание. Периодът е особено благоприятен за намиране и започва-
не на работа, за искане и отпускане на заем, за търсене на по-
мощ, за получаване на помощ или съдействие от влиятелни хо-
ра. Човек само трябва да е убеден в това, което прави и да дейст-
ва настоятелно и целенасочено за постигане на целите си.
В отрицателен план могат да се очакват негативни резул-
тати само при проява на пасивност, изчакване или примирение.
Здраве: Добро общо физическо състояние и жизнена акти-
вност. В случай на съществуващи здравни проблеми, през тези
52 дни човек се възстановява по-лесно и чрез водене на приро-
досъобразен начин на живот. Периодът е благоприятен за обща
терапия, успешно лечение или операция.
ПЕРИОД 2
Благоприятен период за осъществяване на бързи и ефикас-
ни, но краткотрайни промени, имащи повече значение за нас-
тоящето, отколкото за бъдещето. За да имат добър ефект те
трябва да приключат в рамките на тези 52 дни. Времето е осо-
бено подходящо за бизнес и търговия с недвижими имоти и
преносими стоки или материали, за сключване на временни до-
говори или съдружия, за къси лични или служебни пътувания.
Периодът е добър за промени в работата и дома, но не и за
смяна на професионалната ориентация.
В отрицателен план не бива да се рискува със спекулативни
дейности или несигурни финансови операции, поради опасност от
провал. По същата причина трябва да се избягва даването на зае-
ми, крупното инвестиране и планирането на дългосрочни цели.
Здраве: Период на бързи и преходни здравословни нераз-
положения. Възможни проблеми, свързани с нервната система
(депресия, главоболие), стомашната област, уши-нос-гърло,
физическа или психическа умора.

132
ПЕРИОД 3
Период на жизнена енергия, борбеност и активност, под-
ходящ за преодоляване на съперници и проблеми. През него
човек е изпълнен с решителност и стремеж към победа. В зави-
симост от това как се направляват и използват тези 52 дни, те
могат да бъдат едни от най-успешните през годината. Периодът
е много добър за дейности и начинания, изискващи по-голям
начален тласък и предприемчивост - ново начало, започване на
нов бизнес, творческа работа и др. Цикълът е благоприятен за
занимаващите се с търговия, реклама, представителство, обще-
ствени комуникации и др. подобни. За жените това е най-
подходящото време за осъществяване на контакти или търсене
на помощ и съдействие от мъже (в личен или обществен план).
За мъжете е в сила точно обратното и през тези 52 дни те тряб-
ва да внимават по отношение на жените.
Като цяло, периодът е успешен при решителни и радикал-
ни действия, като не бива да се правят необмислени компроми-
си и отстъпления.
Здраве: Възможни проблеми с кръвното налягане и опас-
ност от злополуки или наранявания. Да се избягват физическо-
то, умственото и емоционалното претоварване.

ПЕРИОД 4
Време, през което космическите сили и вибрации благоп-
риятно въздействат и активират повече умствената и духовна-
та, отколкото физическата активност. По тази причина човек
трябва да се възползва от своето въображение и интуиция и да
се опита да реализира нови и оригинални идеи. Тези 52 дни са
ползотворни за творческа работа и дейности, изискващи повече
красноречие, вдъхновение и всеотдайност. Периодът е особено
благоприятен за хората на интелектуалния труд, на медиите,
изкуството и културата. Времето е подходящо за обмисляне на
бизнес планове и проекти, за провеждане на учебен процес или
преквалификация.

133
В негативен план, характерните за цикъла целенасоченост
и ентусиазъм могат да породят опасност от загуби и измами.
По тази причина периодът не е подходящ за сключване на дъл-
готрайни договори и съдружия, за купуване на нов дом и имот,
или за връщане от дълго пътуване.
Здраве: Възможни прояви на безпокойство и вътрешно
напрежение, в състояние да причинят депресия, сърдечна ари-
тмия или невроза. През периода е добре човек да си дава пове-
че време за почивка и релаксация.

ПЕРИОД 5
Най-добрият годишен период по отношения на личния жи-
вот, подходящ за реализиране на цели и идеи, за разширяване
сферата на дейност и интереси. Време на повече късмет, ентуси-
азъм и добронамереност в отношенията. Положителното косми-
ческо влияние на цикъла се изразява в благоприятни възможнос-
ти, свързани с успешно финализиране на работа или проект, с
нови начинания и контакти, с творческа активност, обучение
или преквалификация. Времето е добро за: връзки, контакти или
съвместна дейност с влиятелни хора, с обществени структури
или организации, за търсене и получаване на заем или подкрепа,
за финансови и търговски операции или покупко-продажби. Пе-
риодът е подходящ за подготовка или начало на дълго пътуване.
В негативен план, всякакви спекулативни дейности и на-
чинания биха били обречени на провал.
Здраве: Тези 52 дни са най-подходящото време за успешно
лечение и възстановяване в случай на болест или хронически
заболявания. През цикъла обикновено се проявява склонност
към крайности (свързани с храна, секс, алкохол и др.), затова чо-
век трябва да се стреми към по-балансиран физически и емоци-
онален живот.
ПЕРИОД 6
През тези 52 дни продължават благоприятните тенденции
от предишния период, като акцентът се измества в посока към

134
по-приятни неща, към по-възвишени идеи или цели с по-
специфична насоченост. Периодът е подходящ за творческа ак-
тивност, за бизнес или занимания, свързани с приложно изкус-
тво, естетика, музика, култура и др. подобни. Време за почивка,
релаксация, приятелство и повече развлечения. Успешно раз-
витие в личен и обществен план, добри интимни и социални
отношения. Благоприятно време за сключване на договори, за
борсово участие с бонове и акции, за инвестиране в материален
(финансов) или човешки потенциал (наемане или обучение на
персонал). Добри перспективи за къси пътувания. Успешен пе-
риод за мъже, имащи лични или бизнес отношения с жени.
Здраве: През периода най-уязвими са бъбреците, половата
система и уши/нос/гърло. Препоръчително е да се избягват фи-
зическата и умствената преумора или прекаляването с лекарс-
тва, храна, секс или алкохол.

ПЕРИОД 7
Въпреки многото негативни тенденции на този период, той
е показател за наближаващо ново начало и възходящо разви-
тие. Последните 52 дни от годишния цикъл са подходящи за:
започване на нова работа или начинание, за бизнес, търговия и
защита на интереси. Времето е добро за дейност и контакти с
влиятелни или по-възрастни хора, за отношения с администра-
тивни и юридически лица или институции.
В негативен план това са най-критичните 52 дни през го-
дината с тенденция към общ застой или провал в начинанията.
В случай, че определена работа или отношения са тръгнали на
зле, през периода те обикновено пропадат или се развалят. В
този смисъл, човек не бива да се поддава на емоции, да се опи-
тва да се налага или противопоставя на естествения ход на съ-
битията. Пътувания също не се препоръчват, освен ако резул-
татът от тях не е свързан с друг период от годината.
Здраве: Намалената жизненост, понижената имунна защита
и потиснатостта през периода правят човек уязвим на физически
неразположения и хронически обостряния. Заболяванията най-
често са свързани с УНГ, очи, стомах, психосоматични пробле-

135
ми (песимизъм, стрес, депресия). През тези 52 дни е по-добре да
се вземат повече витамини, хомеопатични средства или имуно-
стимулатори. Към по-сериозно лечение или оперативна намеса
да се пристъпва само при усложнено здравословно състояние.
 
 
 
 
 
ГЛАВА 9

”Новото в света е слънцето, което


изгрява. Старото - това е слънцето,
което залязва."
Основен принцип в Природата

АСТРОЛОГИЧНИ ДОМОВЕ И ВЛИЯНИЯ


Астрологичните Домове са разположени Зодиака и съответ-
стват на позицията на звездите над определена географска об-
ласт в момента на нашето раждане. Всеки Дом определя основна
сфера на човешкото битие, като дава представа за множество
външни и вътрешни обстоятелства, свързани конкретно с харак-
тера, живота и съдбата на индивида. Всяка от планетите на
Слънчевата система проявява своето пълно влияние, когато се
намира в определен Астрологичен Дом. И въпреки, че "нашите"
планети са само 10, а Домовете 12, то няма Дом, който да е из-
вън влиянието на някоя от тях. Това е така, защото винаги съще-
ствува планетно тяло, което управлява върха на неговия зодиа-

136
кален знак. Докато Зодиакалните знаци са показател за опреде-
лени черти на характера, то значението и влиянието на Астроло-
гичните Домове се отнасят до ситуациите, условията и тенден-
циите, свързани с определени обстоятелства и събития.
Представените общи значения, събитийни и здравословни
аспекти на всеки Дом са допълнен вариант на изложеното в гл.
14 на книгата "Числата - космически цикли и вибрации". Ин-
терпретациите на Астрологичните домове съм обобщил съоб-
разно нумерологическите изисквания и те нямат претенции за
изчерпателност в сферата на астрологията. Смисловото значе-
ние на така представените Домове имат конкретно измерение
във връзка и съпоставимост с основни параметри, като Лични
Години, Възраст, Лични Месеци, Дневни Двучасови Цикли, и
като източник на допълнителна информация за общото здраво-
словно състояние под влиянието на определен Дом. Преди да
продължим с измеренията на Домовете, нека си припомним как
се откриват посочените показатели.

НУМЕРОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА
ДОМОВЕТЕ

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ
В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ
За да откриете под влиянието на кой преходен Астрологи-
чен Дом се намирате през определена година ви е необходима
само възрастта в интересуващия ви период и съпоставянето й в
таблицата. Въздействието на Дома се простира от рождената
дата до следващата такава. Както забелязвате, Домовете са
разположени обратно на часовниковата стрелка, а срещу всеки
преходен Дом стои съответно неговия противоположен. Така
например, ако приемем, че Преходния Дом показва конкретното
изражение на обстоятелства и събития, то Противоположния му
Дом съдържа информация за причините и техния скрит смисъл.

137
Прех. Ме- Про-
дом сец Възраст на индивида тив.
Дом
I 0 12 24 36 48 60 72 84 VII
XII 1 13 25 37 49 61 73 85 VI
XI 2 14 26 38 50 62 74 86 V
X 3 15 27 39 51 63 75 87 IV
IX 4 16 28 40 52 64 76 88 III
VIII 5 17 29 41 53 65 77 89 II
VII 6 18 30 42 54 66 78 90 I
VI 7 19 31 43 55 67 79 91 XII
V 8 20 32 44 56 68 80 92 XI
IV 9 21 33 45 57 69 81 93 X
III 10 22 34 46 58 70 82 94 IX
II 11 23 35 47 59 71 83 95 VIII

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ В РАЗЛИЧНИТЕ


МЕСЕЦИ

Цикличността и разположението на Домовете оказват пря-


ко или косвено влияние и върху общите еволютивни тенденции
през различните месеци от човешкия живот. Първи Дом влияе
от рождената дата до същото число на следващия месец, когато
се сменя с XII Дом, после с XI, X, IX и така до следващия рож-
ден ден.

АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ И ЗДРАВЕТО


Влиянието на Домовете върху определена година или ме-
сец може да се използва като източник на допълнителна ин-
формация за общото здравословно състояние. Посочените ор-
гани и възможни функционални нарушения не предопределят,
а само дават информация за потенциални болестни симптоми и
аспекти.

138
АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ I :
ОБЩ СМИСЪЛ: Нарича се още Асцедент и е най-
важният от всички Домове. Определя основни черти от харак-
тера и поведението на личността, като акцентира върху вътре-
шния свят на индивида. Разкрива такива страни от човешката
същност, като индивидуални възприятия, наклонности, залож-
би, способности и самосъзнание. Домът се приема за център на
енергиите, пресичащи индивидуалната звездна карта. Акценти-
ра върху възможностите за предприемане на нови действия и
начинания, за изграждането на определен имидж и влияние в
обществена среда. Показател е за общите тенденции на разви-
тие и за перспективите за утвърждаване и израстване.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: На преден план излизат Егото,
Азът, въпроси за личното място и реализация. Благоприятна
промяна в положението или ситуацията. Освобождаване от
стари неща. Възможности за оценяване и признание на качест-
вата, както и за придобиване на известност. Изгодни обстоя-
телства, помощ, съдействие или ходатайство. Възможности за
ново развитие, които трябва да се използват за доказване на
собствените възможности и предимства. Добър период за инве-
стиране и предприемаческа дейност. Конкуренцията и околни-
те са в състояние на изчакване.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - глава, лице,
нос, зъби (депресии, безпокойство, мигрени, фрактури, загуба
на паметта и др.).
Външни /отделителни/ органи и кръвообращение (изгаря-
ния, злополуки, псориазис, бъбречни кризи и др.).

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XII :


ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на тайните, на скрития смисъл и
значение, на присъщите на индивида силни и слаби страни. Из-
вестен е още и като "Адът на Зодиака", индикатор за трудности
и усвояване на кармични уроци. Символизира обвързаността на

139
човека с негови минали и бъдещи прераждания.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Живот на бавен ход и обща нес-
табилност. Уязвимост в материален и духовен план. Опасност
от голяма загуба или непредвидимо заболяване. Забавяния, ог-
раничения, блокиране, оздравителна криза. Трудности, физиче-
ски и духовни страдания и освобождаване от тях. Предизвика-
телства, всеотдайност, изпитания за издържливостта Прикрити
врагове, смъртни неприятели, подмолни ситуации. Безлична
или безсмислена работа и съществувание. Отношения с общес-
твени заведения и институции - администрации, данъчни служ-
би, болница, затвор. Равносметка, самоанализ, душевно пречи-
стване и израстване. Благоприятен период за наблюдения и
творческа работа.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, кра-
йници, понижена имунна защита.
Безсъние, стрес, депресия, психически проблеми.
Хронични или инфекциозни заболявания.
Понякога - опасност от злополука, катастрофа, удавяне.
Необходимост от спешна помощ, оперативна намеса, болнично
лечение.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ XI :
ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обществения живот и съзнание,
на мястото и ролята на човека в социалната среда. Символизи-
ра човешкия стремеж към повече свобода и оригиналност в по-
ведението, желанията и разбиранията. Под влиянието на Дом
XI истинските приятели се откриват, когато човек е болен или
се нуждае от тях.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Възраждане и нови проекти. Ко-
лективна работа или интереси с различни цели и приложения.
Социална активност, обществен живот, политическа ангажира-
ност и чувство за принадлежност. Отговорности, задължения,
конструктивизъм, увереност в себе си. Добри резултати, напре-
дък, външна помощ или съдействие. Споделена радост и удов-

140
летворение от постигнатото. Развитие, контакти, съвместимост,
осъществяване на проект. Възстановяване на приятелски връз-
ки или отношения. Раздвоения, открити предизвикателства или
конфликти.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - сърдечно-
съдова област, бъбреци, кръвно-циркулаторни органи (арит-
мии, сърдечни атаки, разширени вени и др.).
Гръбначен стълб, крака /глезени и колене/, прешлени, реб-
ра и заболявания, свързани с тях.
Неврологични или психосоматични проблеми.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ X :
ОБЩ СМИСЪЛ: Втори по значимост след Асцедента
(Дом I). Дом на личните амбиции, на социалните перспективи и
възможности за реализация, на издигане и уважение или провал.
Показател за свобода на волята, както и за външна зависимост.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Съзидателна активност, реализа-
ция, заемане на собствено място в живота. Социална, админис-
тративна или управленска дейност. Обществени контакти, ме-
дийни изяви. Преодоляване на ограничения, влияния, препятс-
твия. Подчиненост или съобразяване с йерархически структу-
ри. Отговорности, дълг, адаптивност, авторитет. Професиона-
лен напредък, успех, задоволени стремежи. Промяна в положе-
нието или ситуацията. Повишение, признание или провал.
Подписване на важен договор. Професионален или житейски
избор и решение. Зависимости и отношения с нисшестоящи/
висшестоящи фактори, хора, среда.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места – костна сис-
тема, зъби, стави, сухожилия (ревматизъм, артроза, изкривява-
ния и др.), дебело черво.
Вътрешни заболявания с външен израз.
Кожни/епидермални болести (алергии, херпес, екземи и др.).
Неочаквано заболяване, което би попречило за осъществя-
ване на целите.

141
АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IX :
ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на извисеността, интелекта, откри-
тията, самопознанието и моралните стойности. Дава представа
за личните идеали и за това какъв би искал да бъде човека. Дом
IX е показател за висшите цели и общите кармични задачи, ко-
ито трябва да се изпълнят в този живот. Индикатор е за духов-
ната същност и перспективи на индивида.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Делови, административни, биз-
нес, идеологически или философски дейности и занимания.
Обществени или политически ангажименти. Начало на интеле-
ктуална работа, висши изследвания, обучение, специализация
или преквалификация. Възпитание на деца, духовни или твор-
чески цели. Пътувания, фактор или отношения, свързани с
чужбина. Опознаване на чужди култури. Нови перспективи.
Заемане на нова длъжност или положение. Административни/
юридически неприятности или проблеми с роднините на парт-
ньора.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - артериално
кръвообращение, слабини, тазобедрена част (ишиас, лумбаго,
дископатия и др.).
Черен дроб, панкреас, жлъчен мехур (следствие от нередо-
вно хранене, преяждане или прекаляване с алкохол).
Напрежение, безпокойство, депресия. Начало на оплеши-
вяване.
Заболяване далеч от родината.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VIII :


ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на раждането и смъртта, на прехода
от едно състояние в друго, на преобразуванията, катарзиса и
възраждането. Показател за дълбоки трансформации, за кризи-
сен период и освобождаване от натрупаното напрежение и про-
тиворечия. Асоциира се с излекуване от тежка болест или раз-

142
минаване с голяма опасност.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Конкретни обстоятелства, свърза-
ни със значими промени в живота: брак или развод, начало или
завършване на образование, започване или спиране на работа.
Съобразяване с обществено мнение и норми на поведение. Ра-
бота или отношения, свързани със социална етика, медии, поли-
тика. Промяна на положението или професионалната насока.
Важен избор в екстремна ситуация. Административни, служеб-
ни или съдебни проблеми. Наследство или въпроси, свързани с
наследствеността. Финансово обогатяване, придобивка или ин-
вестиция. Конкретна външна помощ или духовна подкрепа.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - психика, сек-
суалност, намалена имунна защита.
Опасност от злополука, кръвоизлив, хирургическа намеса.
Дълбока душевна криза, стрес или депресия.
Проблеми, свързани със сексуалността или половата сис-
тема и органи.
АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VII :
ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на обединенията, брака, съдружия-
та, избора на стойности, на явните и прикритите врагове. Ак-
центира върху значението на партньорите, опонентите или чо-
века до нас. Показател за конкуренция и антагонизъм.
Дом VII се асоциира с психическата и душевната същност
на индивида, с отражението й в личното поведение, със стре-
меж й към справедливост и равновесие. Склонност към разми-
съл, мистицизъм и затваряне в себе си.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, бизнес, делови отноше-
ния. Материална обвързаност, обществени отговорности и за-
дължения. Значение на съпруга/та или партньора.
Личен избор, оценка или преоценка на обстоятелства и съ-
бития. Житейски ситуации, изискващи активност и повишено
внимание в междуличностните отношения. Възможност - както
за съвместен бизнес, за сключване на договор, брак или съдру-
жие, така и за разваляне на отношения или раздяла (развод).

143
Сметки за уреждане. Противоречия, конкуренция, враждеб-
ност, открити предизвикателства. Подчиненост на условности,
на обществени правила и изисквания.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - двойните ор-
гани и бъбреците.
В случай на тежка емоционална криза - тенденция към
бързо локализиране на заболявания в бъбреците и тазобедрена-
та област.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ VI :

ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на ежедневната работа и задълже-


ния, които изпълват със смисъл човешкото съществуване. Из-
разител на привързаност и стремеж към материални ценности и
блага, към красота и житейска хармония. Показател за здравос-
ловното състояние (хронични или наследствени болести), за
начина на живот и пречистване на личното Его.
В духовен и психологически план Дом VI се асоциира с
личното отношение към труда, с последиците от перспективата
или невъзможността човек да работи в една или друга сфера.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Работа, семейни отговорности и
задължения. Съзидателна активност, преодоляване на слабости
и препятствия. Междуличностни проблеми, деликатни отноше-
ния, търпимост, примирение. Подготовка или реализация на
план, идея, проект. Професионална реализация и вътрешно
удовлетворение. Социална/ семейна отдаденост, зависимост,
ограничения. Грижи или отношения с възрастни хора и общес-
твени институции.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомашните
или коремните органи.
Възможни остри инфекции.
Натрапчиви мисли. Физическа или душевна отпадналост и
умора.

144
АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ V :
ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на съзиданието, удоволствията,
плодовитостта (или стерилността), на потомството и децата.
Показател за творческа и градивна активност, за отдаденост на
чувства, увлечения и емоции, както и за повърхностно отноше-
ние към хора или среда.
В характерологичен план Дом V определя "маската", вън-
шния образ, поведението и реакциите, с които индивида се
представя в обществото. Домът управлява творческите способ-
ности и потенциала за тяхната реализация.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Движение, срещи, контакти, об-
щуване. Обучение, специализация или преквалификация. Ин-
телектуални занимания и духовно израстване. Артистични изя-
ви, оригинални действия и решения. Социална активност, про-
мени, адаптивност. Работа, лична реализация, творчески проек-
ти. Свободно време, отдих, развлечения. Приятни моменти,
приятелство, интимни преживявания. Бременност, раждане,
майчинство, поява на нещо ново. Фактори и ситуации, свърза-
ни с работа, грижи, занимания или възпитание на деца. Случа-
йност, хазарт, спекулативни дейности или операции.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - очи, гръден
кош, сърце, слънчев сплит, гръбначни прешлени.
Отслабване на зрението /предимно дясното око/.
Възможни психически проблеми, свързани с бащата или
наследени по бащина линия. Напрежение, стрес, мъчително
безпокойство.
Задух или чувство за задушаване.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ IV :
ОБЩ СМИСЪЛ: Символ на екзистенциалната основа, на
установеността, реда и жизнените позиции. Домът представя
"сградата", "фундамента" на индивидуалната съдба. Показател
за степента на защитеност по отношение на външния свят.

145
Олицетворява бащата, като стълб и опора на своето семейство
и деца. Дом IV управлява домашното огнище, семейния и
ежедневния живот, движимата и недвижима собственост, иму-
щества и търговия. Отвежда към корените, наследствеността и
наследствата в широк смисъл.
В духовен план е индикатор за степента на подсъзнател-
ност, за повече или по-малко изразена религиозност или мис-
тицизъм.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Градивен труд, усърдие и ситуа-
ции, свързани с дома, семейството, местоживеенето. Възможна
промяна в личния или обществения живот. Строеж, обзавежда-
не или ремонт на жилище. Значение на близките и/или децата.
Работа, търговия, собствен бизнес. Нови отговорности и за-
дължения. Повишено чувство за притежание, принадлежност и
собствено достойнство. Сделка, покупка, узаконяване на дви-
жима или недвижима собственост и имоти. Укрепване на жиз-
нените позиции.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - стомах и нер-
вна система.
Здравословно състояние, зависимо от семейното равновесие.
Екземи или стомашни неразположения (спазми, постоянен
глад или липса на апетит).
Психологически проблеми (стрес, безпокойство, затваря-
не в себе си, безсъние, сънливост, злоупотреба с алкохол и др.).

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ III :


ОБЩ СМИСЪЛ: Дом на общуването, на личните и дело-
вите контакти, на морала и етиката в човешките взаимоотно-
шения. Показател за семейния и обществения микроклимат, за
средата на развитие и възможностите за социална реализация
на индивида. Индикатор за новости, движение, пътувания, съ-
зидателна работа или създаване на творчески продукт. Социал-
на активност, обучение, специализация, преквалификация.
Търговска, медийна, рекламна или издателска дейност. Важно

146
значение на близки или далеч ни роднини.
В духовен план Домът се свързва интелекта, самоусъвър-
шенстването, увереността в себе си, но и с несъвършенството,
слабостите и болестите.
СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Повишена социална активност,
движение, пътувания. Обществени връзки и контакти. Творче-
ска работа. Медийна или издателска дейност и изяви. Обуче-
ние, преквалификация или специализация. Самоусъвършенс-
тване и постигане на повече увереност в себе си. Благоприятен
изход от ситуация. Добра промяна, свързана с раждане на нещо
ново (дете, творчески продукт). Нов начин на живот. Самоусъ-
вършенстване и увереност в себе си. Отношения с близки и
роднини. Приятелска подкрепа. Сключване на важен договор,
сделка или споразумение.
ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - бели дробове,
говора, нервната система (пневмонии, нервни спазми, психичес-
ка криза и др.)
Ревматични заболявания или обострянето им.

АСТРОЛОГИЧЕН ДОМ II :
ОБЩ СМИСЪЛ: Показател за здравословното, материал-
ното, имотното и финансовото състояние на човека. Дом на
придобивките, парите, потребителското отношение към света,
стремежът към равновесие, красота и хармония. Свързва се с
областите, благоприятни за инвестиране и съсредоточаване на
целите и интересите.
Домът е показател за ценностната система и същността на
човека, за степента на осъзнаване на такива понятия, като: лич-
на свобода, дълг, отговорност и съвместимост.
В духовен план акцентира върху вътрешния свят и Егото,
върху субективното възприемане на външния свят и самоут-
върждаването на индивида в него.

СЪБИТИЕН АСПЕКТ: Възможности за добри приходи,

147
печалба и придобивки в материален или духовен план. Доходна
инвестиция или едра покупка. Работа, бизнес, търговия, разхо-
ди. Осъзнат стремеж и действия, насочени към по-добра фи-
нансова обезпеченост и сигурност. Усилия, преодоляване на
ограничения, препятствия и конкуренция. Напредък в дадена
област. Установяване на определено положение в живота. Неп-
риятност или инцидент, вследствие на прибързаност или неп-
редвидливост.

ЗДРАВОСЛОВЕН АСПЕКТ: Слаби места - уши, нос,


гърло (отити, полипи, сливици, ангини и др.).
Врат, устна кухина, зъби, венци, далак, кръвообращение.
Напрежение, повишена емоционалност. Опасност от зло-
полука, вътрешни кръвоизливи и/или операционна намеса.

ДВУЧАСОВИ ЦИКЛИ НА АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ


Това, че Астрологичните Домове оказват влияние върху
развитието на всеки ден и час от човешкия живот е астрологи-
чески факт. Закономерността се основава на това, че завъртане-
то на Земята около оста й продължава 24 часа, а на всеки два
часа изгрява по един от 12-те зодиакални знака. Той бележи
Асцедента и знака, господстващ в I-ви Дом. След него се раз-
пределят останалите знаци властващи над другите Домове.
В нашия случай е важно да знаем, че денят се състои от 24 ча-
са, а всеки от 12-те Дома покрива по един кратък цикъл от 2 часа.
Дневните влияния на 2-часовите Домови цикли ще откриете, като
съпоставите часа на своето раждане в приложената таблица. В нея
ще откриете кое е най-благоприятното време за вашите планове,
ангажименти, работа, отношения, почивка или развлечения.
Забележка: Двучасовата цикличност на денонощието, как-
то ще се уверите, се използва и в древния Китайски Астроло-
гически календар, с приложение в И Дзин Нумерологията (виж
Гл. 9).
Часовата цикличност на Домовете започва да се отбро-
ява от часа на раждането. Например: Ако сте родени в 5.50 ч.
148
местно време, това е началния час на двучасовия период на I-ви
Дом. Следващите два часа започва влиянието на XII-ти Дом,
след още 2 часа влизате под знака на XI-ти Дом, после на Х-ти,
IX-ти и така до края на деня.
Период Дом Подходящо време за
от I Освобождаване от напрежението, "глътка въздух"; по-вече свобода
до в мислите, действията и решенията; проява на предприемчивост;
нов ангажимент или работа с хора; очакване на нещо от вас; ново
развитие на ситуацията или благоприятна възможност; лична акти-
вност; вечер/нощем - добър сън или способност за нощна работа.
от XII Забавяне на хода, блокиране, ограничение; проблем, задълже-
до ние, отговорност; изолираност, временна криза; добро време за
самовглъбяване и творчески занимания; край на деня/подготовка
за следващия; вечер/нощем - безсъние размисъл, притеснение.
от XI Прилив на активност и енергия; занимания/проблеми с деца; под-
до новяване на контакти и отношения; срещи, телефонни (лични/слу-
жебни) разговори; работа, приятели, клиенти; общуване, солидар-
ност, ентусиазъм, подкрепа; сблъсък или конфликтна ситуация.
от X Активност със социална или професионална насоченост; адми-
до нистративни или обществени ангажименти; инициативност,
себедоказване, оценяване; амбиции, раздвоение, надежди; пре-
разглеждане, подготовка, планиране на следващия ден; ве-
чер/нощем - безсъние и/или нощна работа
от IX Период на активна дейност и движение; възможно пътуване;
до обществен или идеологически ангажимент; търсене и откритие;
нова възможност; фактор, свързан с далечен град или чужбина;
напрежение, несигурност, безпокойство; вечер/нощем -дълбок
сън или активна нощна работа.
от VII Важен избор или промяна - лична/професионална; материални
до I действия (придобивка, пари); в работно време екстремна ситуа-
ция или рисков период на различни нива; възможност за съдейс-
твие или подкрепа; вечер/нощем - неспокоен сън (кошмари или
еротични сънища).
от VII Обществени или семейни отговорности и задължения; избор,
до обвързаност, подчиненост; сметки за уреждане; причинно следс-
твени връзки и отношения; край на опре делена фаза и начало на
нова; започване на деня или ново професионално начало; къс-
но/трудно заспиване или събуждане.
от VI Работа, отговорности, задължения; деликатна ситуация или от-
до ношения; подготовка или осъществяване на работа/проект; бав-
но придвижване на нещата; примиреност контакти с обществени
заведения или административни служби; здравословно неразпо-
ложение или работа с възрастни хора.
от V Движение, енергия, освободеност на съзнанието; пътуване, сре-

149
до щи, приятели, колеги; творческа, социална или чувствена актив-
ност; отношения, притеснения или проблеми, свързани с деца;
вечер/нощем - време за духовно обогатяване, развлечения, удо-
волствия, интимни емоции.
от IV Подновяване на работа, нови действия или ангажимент; усилия,
до отговорности, активност; обстоятелство или ситуация, свързана
със семейството и дома; сделка, бизнес, търговия; вечер/нощем -
добро време за гости, представяния, покани и ... злоупотреба с
храна или алкохол.
от III Изразена активност на всички нива; действеност, работа, сделка,
до контакти; подходящо време за провеждане на важна среща;
движение, пътуване, приятели; писмо, известие, добра новина;
свободно време; вечер/нощем - добро време за отпускане, удо-
волствия, културни развлечения.
от II Край на определена фаза - работа или проект; постигане на зас-
до лужен резултат; деликатен преход; временна умора и понижена
жизнена енергия; вътрешна сила и удовлетвореност; материална
или парична придобивка; финансови разходи/инвестиция; опас-
ност от загуба или инцидент.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150
 ГЛАВА 10

" Повече от 30 години аз се интересувам


от оракулската техника на И Дзин и от
неговия метод за изследване на подсъз-
нателното, тъй като съм убеден, че той
е от изключително значение."
К.Г.Юнг

И ДЗИН НУМЕРОЛОГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ И ДЗИН


Китайската "Книга на промените"

И Дзин е най-известната философско-гадателска книга в света и


най-старата китайска историческа книга. Тя е изградена на базата на
древни традиции, текстове и идеи, обединяващи митологията и поз-
нанията на китайските мъдреци за света, таоисткото и конфуцианс-
кото философски учения. И Дзин е познат като китайската "Книга на
Промените". Според историците нейния пълен текст е бил широко
разпространен и използван през VIII-VII век. На китайски "И" озна-
чава "хамелеон", а също трансформация и неизменност. "Дзин" се
превежда като "вътък" или основа", т.е. нещо непроменливо и посто-
янно. Като цяло И Дзин съхранява древните източни представи и
познания за природата, хората и вселената под формата на предска-
зания и философски съждения. "Книгата на Промените" е феномен,
оказвал огромно влияние във всички области на живота на Изток. Тя
не е била просто оракул за гадания, а е намирала сериозно приложе-
ние в математиката, философията, религията, политиката, стратегия-
та, медицината, историята, културата и изкуството. За нейното об-
щочовешко значение говори фактът, че един от най-известните пси-
хиатри на ХХ век - К. Г. Юнг (1875-1961) "разбира връзката на И
Дзин с Архетиповете и възможността чрез тях да се достигне до ко-
лективното несъзнавано".

151
Книгата на Промените се основава на полярността на две начала
- на Мъжкото ЯН (положително, активно, твърдо, слънчево, предста-
вяно и като Бог на Силата) и на Женското ИН (отрицателно, пасив-
но, меко, лунно, представяно и като Богиня на Силата). Мъжката
енергия е бяла (излъчване, отразяване), а женската е черна (поглъща-
не, приемане). Физическият универсум (свят) представлява съвкуп-
ност от непрекъснатото движение и кръговрат на тези две противо-
положни енергии. Според древните Източни традиции, правилното
взаимодействие на двете универсални енергии води до хармония,
духовно извисяване и съвършенство. Познатата фигура ☯ е древни-
ят таоистки символ на КИ, обединяващ в ядро двете основополагащи
начала – мъжкото и женското. Фигурата олицетворява Великия
Предел, който съдържа допълващите се противоположности ЯН-ИН
и универсалния процес на промяната, присъща на всички физически
проявления в света. В И Дзин двата вида енергия - мъжката и женс-
ката, са представени чрез два вида линии - прекъснати и непрекъсна-
ти. Непрекъснатите (____) са ЯН. Те символизират мъжественост,
сила, целенасоченост и светлина. Прекъснатите (__ __) са ИН и оли-
цетворяват женственост, приемственост, чувствителност и тъмнина.
Всяка от тези линии влизат във взаимодействие и съставят И Дзин -
конфигурациите (триграми и хексаграми). В тях намират израз и
тълкувание различни характеристики, ситуации, аспекти и нюанси от
живота, природата, човека и обществото. Самата предсказателна хек-
саграма (шестолиние) е съставена от две триграми (трилинии). Дол-
ната триграма символизира вътрешния живот, постъпателното дви-
жение и съзидателното начало, докато горната олицетворява външ-
ния свят, отстъплението и разрушителното начало. Най-долната дво-
йка линии е символ на земята, средната - на човека, а най-горната се
асоциира с небето.

ДРЕВНА ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО ЗНАЧЕНИЕ


НА И ДЗИН
До откриването на И Дзин преди хиляди години мъдреците
правели своите предсказания по петната на изгаряни черупки и
кости на свещените за китайците бивол и костенуркаа.
“Книгата на Промените", според китайските предания, се

152
свързва с името на легендарния император Фу Си (около 3000
г. пр. н. е.) и с образите на две източни митологични същества -
Конят-Дракон и Гигантската Костенурка. Едната легенда раз-
казва, как Фу Си стоял и съзерцавал живата природа край Жъл-
тата Река, когато оттам излязъл огромен, Петнист Кон-Дракон
на черни и бели точки. Впечатлен от техния необичаен брой и
разположение, императорът нарисувал карта с точкови диагра-
ми от 8 триграми и 5 елемента. Симетрично разположените
триграми императорът олицетворил с числа, четирите сезона и
посоките на света.

Легендарният Кон-Дракон с то- Гигантската Костенурка


чките по гърба му станали осно- с означението на
ва на триграмите основните триграми

Използваните числа са в основата на представените по-


нататък формули, познати като обща Формула на Предходното
Небе. Според втората легенда, пред Фу Си се появила огромна
костенурка. Върху корубата й той открил разположението на 8-
те триграми, оформящи един т.нар. "магически кръг". Те са в
основата на другата формула, известна като Формула на След-
ходното Небе.
153
Между 1150-1249 г. пр.н.е. император Вен, по време на
своето заточение, събрал триграмите в 64 хексаграми, разпо-
ложил последните в определен ред и съставил текстовете към
тях. В хилядолетното си развитие символиката на всяка хекса-
грама се тълкувала в енигматичен, поетичен и религиозно-
философски смисъл. Древнокитайските философи Лао Дзъ и
Кун Цзъ, известен повече като Конфуций (551-479 г.пр.н.е.), са
основните тълкуватели на И Дзин. Заедно със своите ученици
те обогатили митичната образност на И Дзин, трансформирай-
ки смволните елементи във философски и метафизични поня-
тия. Така създали сборника "Десет Крила" - разяснения и ко-
ментари по методите и значенията на хексаграмите. Днес той е
признат за част от "Книгата на Промените". Конфуций прави
по-достъпен символизма на триграмите и по-ясни тълкуванията
на хексаграмите. Заедно с Лао Дзъ разработват практическото
приложение на И Дзин в гадателските, медитативните и мате-
матическите учения. Двете Основни системи в китайските га-
дателски традиции са числовата и символичната. На тази база,
между 206 г. пр.н.е. и 220 г. сл.н.е. в Китай е създадена Школа
за изучаване на Символите и Числата. Учениците на тази
школа преразглеждат и допълват значенията на И Дзин, съоб-
разно общата символика на осемте триграми.
Западния свят преоткрива "Книгата на Промените", благо-
дарение на изследването на Ричард Уилъм (Richard Wilhelm,
The I Ching or Book of Changes, N.J., Princeton University Press,
1959) с предговор на Карл Густав Юнг.
***
Твърдението, че 64-те хексаграми на И ДЗИН съдържат
всички основни житейски истини и ситуации днес добива все
по-реално измерение. Тук ще се спра само на няколко от най-
очевидните доказателства за това.
* Полетата на древната игра на шах са 64;
* Носителят на генетичния код на човешкия организъм
има 64 варианта на молекулата на ДНК. Последната има форма-
та на двойна спирала, където генетичния код се проявява в 19-
154
ия кръг на спиралата или на 64-ия кодон (носителя на кода);
* На следващата фигурата е показано квадратното раз-
положение на триграмите по Идзин Нумерологията на Чао Юн.
Тази математическа диспозиция отговаря на използваните днес
Бинарна (Двоична) и Десетична системи. Бинарната система
е в основата на всички компютърни програми. Тя се състои
от два цифрови символа - 0 и 1. В квадратното разположение
на хесаграмите непрекъснатите линии отговарят на 0, а прекъ-
снатите - на 1. Бинарната система се разчита чрез квадрата,
като се започва от горната лява страна, а Десетичната система
се разкодира, започвайки от долната дясна страна.

Квадратно разположение на 64-те хексаграми по Чао Юн

155
За откривател на Бинарната система се приема германски-
ят математик Г. Лайбниц (1646 -1716), но както се вижда, тя е
разработена в китайския И Дзин много по-рано - около ХI век.
Като не омаловажаваме откритията на Лайбниц, трябва да ка-
жем, че в периода 1671-1674 г. той създава първата изчисли-
телна машина, изпълняваща четирите аритметични действия.
* Един от най-известните психиатри на ХХ век - К. Г.
Юнг (1875-1961) разбира езика на “Книгата на Промените” и
логично свързва символиката на И Дзин с Архетиповете обра-
зи. Чрез тях открива възможност да се достигне до колективно-
то несъзнавано ...

ОБИКНОВЕНО ГАДАЕНЕ С МОНЕТИ


Това е най-разпространения метод за гадаене с И Дзин.
Състои се от 6 - кратно хвърляне на три монети и записване
отдолу нагоре , на съответните линии, от които се съставя хек-
саграма. От всяко хвърляне се получава по една 1 линия на хе-
ксаграмата (шестолинието). При хвърлянето на монетите се
взема предвид тяхното положение - дали са ези (лицето) или
тура (герба).
Всяка монета има две страни: лицевата е ези - ЯН или по-
ложителна, а опаковата е тура - ИН или отрицателна. Из-
граждането на хексаграмата отдолу нагоре символизира възхо-
дящия принцип на развитие в природата.

Съставяне на Хексаграма
Съсредоточете си, мислено формулирайте и задайте въп-
роса, който най-много ви интересува. Вземете три монети, раз-
тръскайте ги в ръката си и ги хвърлете на масата или на някак-
ва плоскост. От първото хвърляне съставяте най-долната ли-
ния, от второто - следващата над нея и така докато се подредят
6 линии отдолу нагоре. При съставянето на всяка линия на хе-
ксаграмата, нейния вид се определя от следните 4 възможни

156
комбинации на монетите:
- от 1 ези и 2 тура се получава
1 непрекъсната линия : _______ непроменлива
- от 1 тура и 2 ези се получава
1 прекъсната линия : ___ ___ непроменлива
- от 3 ези се получава
1 непрекъсната линия: ________ променлива
- от 3 тура се получава
1 прекъсната линия: ____ ___ променлива
За да откриете по-лесно номера на получената Хексаграма,
разделете я на 2 части - горна и долна триграми, и открийте чи-
слата им. В таблица 1 ще намерите: хоризонтално горе - съот-
ветстващото число на Горната триграма, а вертикално долу в
ляво - на Долната триграма. Точката на тяхното пресичане
представлява номера на Предсказателната Хексаграма. Отгово-
рът на своя въпрос ще откриете в Тълкувателните текстове на
Гл. 11.

НУМЕРОЛОГИЧНИ ФОРМУЛИ
ЗА ПРЕДСКАЗАНИЯ С И ДЗИН
Предложените формули за нумерологично използване на И
Дзин са на базата на традиционна методика от ХI век, съставе-
на от таоисткия философ и математик Чао Юн (1011-1078),
ученик на Школата за Символите и Числата. Той е създал
няколко произведения, най-значителното от които е 5-томната
"Книга по Висша Философия". Занимавал се е също с метафи-
зическа математика и астрология, като най-известни в тази
сфера са трудовете му "Нумерология на Цветовете на Сливово-
то Дърво", "Нумерология на Желязното сметало" и "Нумероло-
гия на Жълтата река".
Когато изучавал И Дзин и неговите текстове, Юн изградил
теорията, че истинският смисъл на 64 хексаграми се крие в тя-
хната числова структура и промените в триграмите. В търсене
на аритметични начини за предсказване на бъдещето, той стиг-
157
нал до формулите, чрез които вместо с монети или други пред-
мети (граничещи с повече или по-малко случайност), предсказа-
нието се извършва по хексаграми, съставени на базата на датата
в момента на гадаене и точните величини на числата.
Нумерологичните методи в тази книга са по "Нумерология
на Цветовете на Сливовото Дърво" на Чао Юн, която съдържа
две основни нумерологични формули - Формула на Предходно-
то Небе и Формула на Следходното Небе. От тях ви предлагам
само три начина за предсказване по формулата на Предходното
Небе предвид по-лесната им употреба. Преди да пристъпим към
практическото приложение, нека разберем каква е традиционната
история на тази китайска методика, такава, каквато ни я предста-
вя известния изследовател на И Дзин - Да Лю.

"Веднъж както спял, Чао Юн се събудил внезапно и ви-


дял един плъх да се приближава към него. Уплашен, Юн граб-
нал своята порцеланова възглавница и с нея замерил плъха.
Възглавницата се счупила и от нея изпаднала бележка, на
която било написано, че тази възглавница ще бъде продадена
на някакъв голям мъдрец, наречен Чао Юн, който в определе-
ни час, ден, месец и година ще я счупи, замеряйки един плъх.
Всичко написано отговаряло точно на времето и ситуация-
та, и когато се осъзнал, Юн отишъл при грънчаря, направил
възглавницата. Последният си спомнил, че преди много вре-
ме при него дошъл някакъв старец, който носел книга И
Дзин. Той седнал, взел въпросната възглавница и започнал да
я разглежда. Грънчарят бил убеден, че именно старецът е
поставил бележката. След това заедно с Чао Юн тръгнали
да търсят стария човек. Посрещнал ги сина му и им казал, че
баща му починал преди два дни, но понеже семейството им
било много бедно, нямали пари да го погребат. Преди да умре
старецът казал на семейството си, че точно в този ден и
час ще дойде много умен човек, на когото трябва да дадат
една книга. Когато я вземе, той ще разгадае мястото, къ-
дето ще открият достатъчно пари за погребението.
158
В книгата, която получил Чао Юн били описани нумеро-
логичните методи за предсказания, които Юн дълго търсил, из-
следвайки И Дзин. Това били математически формули с изчис-
ления и примери към тях. Когато Чао Юн разучил методиката
открил, че старецът е заровил гърне с пари под леглото си, в
северозападния ъгъл на къщата. Няколко дни след това, седнал
под разцъфнало сливово дърво, Юн съзерцавал цветовете му и
чрез методиката на стареца гадаел за бъдещето на дръвчето.
Тогава решил да нарече завещаните формули “Нумерология на
Цветовете на Сливовото Дръвче”.

Първа формула на Предходното небе*


Предназначена е за съставяне на предсказателна хексагра-
ма от по-общ характер и за всякакви случаи. При тази формула,
за определяне на Горната триграма се използва 1 произволно
избрано число, обобщаващо дума, име, събитие или ситуация.
Долната триграма се получава от часа, в който се прави пред-
сказанието.

Втора формула на Предходното небе


Използва се за предсказания, относно напълно непознати
неща и събития, например за бъдещето на семейството, за загу-
бени лица, вещи и др. При съставяне на хексаграмата се изпол-
зват две числени изражения, обобщаващи проблемната ситуа-
ция или събитие.
Трета формула на Предходното небе
Подходяща е за търсене на отговор на спонтанни, лични
въпроси, предизвикани от силни чувства и любопитство, свър-
зани с наблюдавани хора, предмети или явления. При съставя-
не на хексаграмата се използват числата на деня, месеца и го-
дината по китайския календар (табл. 1).

*
Предходно небе е таоистко понятие, използвано за да напомня, че
съществува един невидим живот, предхождащ всички неща в света.

159
Таблица 1
КРАТЪК КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР
1 2 3 4
23 - 01 ч. 01 - 03 ч. 03 - 05 ч. 05 - 07 ч
февруари март април май
1924,1936,1948, 1925,1937,1949, 1926,1938,1950, 1927,1939,1951,
1960, 1972, 1961, 1973, 1962, 1974, 1963, 1975,
1984,1996,2008 1985,1997,2009 1986,1998,2010 1987,1999 2011
Година на Година на Година на Година на
Кучето Бивола Тигъра Заека
Триграма: Триграма: Триграма: Триграма:

ЮГ ЕЗЕРО ИЗТОК ГРЪМОТЕВИ-


ЛЯТО ОБЛАК ПРОЛЕТ ЦА
НЕБЕ ОГЪН
СЛЪНЦЕ
5 6 7 8
07 - 09 ч. 09 - 11 ч. 11 - 13 ч. 13 - 15 ч
юни юли август септември
1940, 1952, 1964, 1941, 1953, 1965, 1942, 1954, 1966, 1943, 1955, 1967,
1976, 1988, 2000, 1977, 1989, 2001, 1978, 1990, 2002, 1979, 1991, 2003,
2012 2013 2014 2015
Година на Година на Година на Година на
Дракона Змията Коня Овцата
Триграма: Триграма: Триграма: Триграма:

ВЯТЪР ЗАПАД ПЛАНИНА СЕВЕР


ЕСЕН ЗИМА
ВОДА ,ДЪЖД ЗЕМЯ
9 10 11 12
15-17ч 17 - 19 ч. 19 - 21 ч 21 - 23 ч
октомври ноември декември януари
1944,1956,1968, 1945,1957,1969, 1946,1958,1970, 1947,1959,1971,
1980, 1992, 2004, 1981, 1993, 2005, 1982, 1994, 2006, 1983, 1995, 2007,
2016 2017 2018 2019
Година на Ма- Година на Година на Година на
ймуната Петела Кучето Свинята

160
Таблица 2
Таблица на цифровите съответствия на буквите
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

Изчисляване на формулите
Първа формула: За да получите предсказателната хексаг-
рама са ви необходими 1 ключова дума (число), стойностите
на часа, деня, месеца и годината, в които се прави предсказа-
нието.

Получаване на Горна Триграма


Обмислете въпроса, който искате да зададете. Огледайте се
и изберете предмет, име, число, дата, място или детайл, има-
щи пряко отношение към вашия проблем или ситуация. Изпол-
звайте го като ключова дума, на която ще дадете цифрово из-
ражение. То представлява числото на Горната триграма, коя-
то е посочена в табл. 1. Ако полученото число е в порядъка от
1 до 8 го оставяте непроменено и търсите съответната три-
грама в табл. 1. Ако е стойност по-голяма от 8, тогава я де-
лите на 8, за да получите число в порядъка от 1 до 8, чиято
конфигурация ще откриете в табл. 1. Така се получава Горната
триграма.

Пример: Да кажем, че ви интересува въпроса: "Ще прие-


мат ли дъщеря ми да следва във Вуз?" В случая сте избрали за
ключова думата "дъщеря". Изчислете нейното цифрово изра-
жение с помощта на табл. 2.

161
Получавате: 5(Д)+9(Ъ)+8(Щ)+6(Е)+8(Р)+3(Я)=39. Тъй като
39 е по-голямо от 8, вадим от него 8 толкова пъти, колкото е
необходимо, за да се получи число от порядъка от 1 до 8; т.е. :
39 - 32(4х8)=7. Полученото 7 е стойността на вашата Горна
триграма.

Получаване на Долна Триграма:


Съберете числата на Часа, Месеца и Годината по ки-
тайския календар (виж табл. 1) + Деня, по нашия календар.
Ако полученото число е в порядъка от 1 до 8 - оставяте го неп-
роменено. Ако е по-голямо от 8, вадите 8 толкова пъти, колко-
то е необходимо, за да се получи стойност в порядъка от 1 до 8.
Резултатът е числото на вашата Долна Триграма.

Пример: Времето, когато задавате въпроса е, да речем 18


ч. на 01 септември 2001 г.
Т.е.: 10 (18 ч.)+8 (м. септември)+ 6(2001 г.)+1(ден)=25;
25 - 24(3х8) =1 => Числото на вашата Долна Триграма.

Предсказателната Хексаграма ще получите, като съпос-


тавите двете триграми в табл. 3 и установите пресечната им
точка.
В дадения пример вашата предсказателна хексаграма е 26.

Втора формула:
За да получите предсказателната хексаграма са ви необхо-
дими 2 ключови думи (числа, дати, имена и пр.), свързани с
вашия въпрос или проблем. Намерете тяхното числено изра-
жение, както е показано в Първа Формула.
Горната Триграма има за стойност по-малкото число.
Долната Триграма има за стойност по-голямото число.

162
Пример: Да речем, че ви вълнува въпроса: "Какво бъдеще
очаква семейството ми, ако заминем за Канада? За целта опре-
деляте 2 ключови думи - примерно "бъдеще" и "Канада" и из-
числявате стойностите им:
2(Б)+9(Ъ)+5(Д)+6(Е)+8(Щ)+6(Е) =36. Тъй като 36 е по-
голямо от 8, редуцираме: 36 - 32 (4х8) = 4 - стойност на Горна
Триграма.
2(К)+1(А)+5(Н)+1(А)+5(Д)+1(А)=15. Тъй като 15 е по-голямо
от 8, редуцираме: 15 - 8 =7 - стойност на Долна Триграма
Предсказателната хексаграма е 62 и се получава от пре-
сечната точка на 4 и 7 (виж табл. 3)

Трета формула:
За да получите този вид предсказателна хексаграма са ви
необходими числата на часа, деня, месеца и годината, в кои-
то се прави предсказанието.

Получаване на Горна Триграма:


Съберете числата на Деня (по нашия календар) + числата
на Месеца и Годината (по китайския календар - виж табл. 1).
Получения сбор, ако е необходимо, редуцирайте до стойност от
порядъка от 1 до 8. Това е числото на вашата Горна Триграма.

Получаване на Долна Триграма:


Съберете числата на Часа, Деня, Месеца и Годината
(все по китайския календар - виж. табл. 1). Полученият сбор,
ако е необходимо, редуцирайте до стойност от порядък от 1 до
8. Това е числото на вашата Долна Триграма.

163
Предсказателната Триграма се получава от пресечната
точка на Горната и Долната Триграми

Горна триграма
1 4 6 7 8 5 3 2

K’ien Tchen K’an Ken K’ouen Souen Li Touei


1
1 34 5 26 11 9 14 43
K’ien
4
25 51 3 27 24 42 21 17
Tchen
6
6 4o 29 4 7 59 64 47
Долна триграма

K’an
7
33 62 39 52 15 53 56 31
Ken
8
12 16 8 23 2 20 35 45
K’ouen
5
44 32 48 18 46 57 50 28
Souen
3
13 55 63 22 36 37 30 49
Li
2
10 54 60 41 19 61 38 58
Touei

164
СИМВОЛИКА НА ОСЕМТЕ ОСНОВНИ ТРИГРАМИ НА
И ДЗИН

Както стана ясно, всяка предсказателна хексаграма е със-


тавена от две триграми - долна и горна. В качеството си на ос-
новна съставна част, всяка от триграмите символизира различ-
ни свойства, явления, материи, характеристики и т.н. Те са но-
сители на ценна информация, затова когато се занимавате с И
Дзин, отделяйте внимание не само на получената хексаграма и
тълковното й значение, а внимателно потърсете допълнителен
отговор на въпроса си в характеристиките на съставящите я
триграми. Практиката и интуицията ще ви помогнат сами да
определите кои от дадените значения да изберете. Така ще се
убедите, че древната символната природа на текстове към три-
грамите е способна да вдъхне живот на всякакви ситуации, а
човек да получи достъп до всичко съществуващо в света и при-
родата. С това се обяснява и важната роля на И Дзин не само за
китайската, но и за световната история, култура и развитие на
цивилизацията.

СИМВОЛНИ ТЪЛКУВАНИЯ

1. K’ien/Циен
Природна даденост: Небе
Астрологично животно: Прасе, Куче
Цвят: Бяло, тъмночервено, тъмни цветове
Число: 6
Член от семейството: Баща
Действащо лице: Господар, възрастен човек, голям, изве-
стен човек, принц
Характеристики: Силен, властен, смел, активен, решите-
лен, жизнен, подвижен, солиден, голям, светъл, красив, ян ар-
хетип

165
Абстрактни идеи: Съзидателност, движение, творчество,
свойство
Материя или предмет: Злато, бронз, нефрит, перла, скъ-
поценни камъни, огледало, стъкло, нечуплив материал
Форма: Кръгла, къса
Елемент: Метал
Звук: Удряне, звънене
Животно: Дракон, кон, патица, лъв, слон
Част от тялото: Глава, кости, бели дробове
Местоположение: Голяма страна, столица, плато, равнина,
поле, стръмни участъци
Вид постройка: Голяма сграда, обществено заведение, хо-
тел
Час: от 19 до 23 часа
Месец: Септeмври (втората половина), октомври
Сезон: Края на есента, началото на зимата, понякога - ап-
рил/май
Посока: Северозапад
Време: Безоблачно, искрящо, студено, поледица, лед
Храна: Конско месо, месо с кокал или без кокал, изсушено
месо, чер или бял дроб, рибени или птичи глави, плодове
Вкус: Силен, пикантен, подправен
Растение: Дървета, овощни дървета

8. К'ouen/Кун ___ ___


___ ___
___ ___

Природна даденост: Почва, пръст, земя


Астрологично животно: Овца
Цвят: Жълт, Черен
Число: 8, 2
Член от семейството: Майка
Действащо лице: Царица, съпруга, прислужник, селянин,

166
земеделец, тълпа
Характеристики: Гъвкав, майчински, добър, мил, предан,
всеотдаен, спокоен, умерен, празен, отстъпчив, слаб, пасивен,
болнав,подъл, фатален, ин архетип
Абстрактни идеи: Приемственост, възприемчивост, пое-
мане, приемане
Материя или предмет: Тъкан, памук,
Форма: Квадрат, гъст, голям, заоблен
Елемент: Земя
Звук: Тишина
Животно: Крава, кобила, дракон
Част от тялото: Корем, стомах, далак, кожа,
Местоположение: Големи пространства, поле, село, малък
град, сенчесто място, склад, хамбар, мазе, огнище
Вид постройка: Малка къща, ниска къща, стабилна пост-
ройка, каменни стъпала, водещи към къща или ферма
Час: От 13 до 16 часа
Месец: Ноември, юни (втората половина), юли (първата
половина),
Сезон: Края на лятото, начало на есента
Посока: Югозапад
Време: Облачно, тъмно, мъгливо, ситен дъжд
Храна: Говеждо, еленско, фазаново месо, дреболии; житни
растения, хляб, картофи, корени, гъби, бамбукови филизи,
сладки неща
Вкус: Сладък
Растение: Корона на дърво

4. Tchen/Чън ___ ___


___ ___
_______

Природна даденост: Гръмотевица


Астрологично животно: Заек

167
Цвят: Зелен, тъмножълт, светложълт, оранжев
Число: 6, 3
Член от семейството: По-голям син, първи син, по-голям
брат
Действащо лице: Зрял човек (30-40 години)
Характеристики: Активен, старателен, прилежен, възбу-
ден, ядосан, заплашителен, нервен, неспокоен, шокиращ, побе-
доносен, музикален, красив
Абстрактни идеи: Сътресение, разтърсване, вълнение,
пробуждане, възбуждане, движение, подвижност, трепет, гор-
дост, сила
Материя или предмет: Дърво, плевели, тръни, тръстика,
трева, цвете, дървен музикален инструмент, барабан, телефон
Форма: Кръгла или квадратна; празна отвътре и покрита
отгоре
Елемент: Дърво
Звук: Силен
Животно: Кон, пони, змия, дракон
Част от тялото: Черен дроб, крак, стъпало, коса, глас
Местоположение: Гъста гора, големи дървета, храсти,
парк, ливада, път, пътека, улица
Вид постройка: Голямо здание
Час: От 5 до 9 часа
Месец: Март, април (първата половина)
Сезон: Пролет
Посока: Изток
Време: Гръмотевици, буря, силен вятър, проливен дъжд
Храна: Прясно месо, еленско или птиче месо, свински
крачета, зеленчуци, кисели плодове
Вкус: Солен
Растение: Жълто, шушулково (грах, бакла), бързорастящо,
зелен бамбук

168
6. K'an/Кан ___ __
______
___ ___
Природна даденост: Вода, облаци, дъжд
Астрологично животно: Плъх
Цвят: Черно, червено
Число: 6
Член от семейството: Втори син
Действащо лице: Млад мъж на около 20-30 години, мо-
ряк, водач, крадец, джебчия, разбойник
Характеристики: Опасен, хитър, коварен, лъжлив, безце-
лен, умен, мъдър, зает, тъжен, депресиран, безобиден, обезпо-
коителен
Абстрактни идеи: Непроницаемост, неизмеримост, без-
дънност, голяма дълбочина, натоварване
Материя или предмет: Сурово дърво, гъвкава материя,
съд за течност, лекарство, свод, колело, кораб, риба
Форма: Кръгла
Елемент: Вода
Звук: Плач, стенание
Животно: Прасе, риба, водни животни
Част от тялото: Уши, кръв, бъбрек, долна част на стомаха
Местоположение: Извор, езеро, река, басейн, водоем, нис-
ко и влажно място, блато, тресавище
Вид постройка: Бар, ресторант, казино, кафене
Час: От 23 до 1 часа след полунощ
Месец: Ноември, декември, януари
Сезон: Зима
Посока: Север
Време: Облаци, лунна светлина, внезапен валеж, роса,
сняг, лед, поледица, градушка
Храна: Свинско месо, консерви, морски храни, супа, сем-
кови плодове, освежаващи напитки, вино
Вкус: Солен, кисел

169
Растение: Дървета с изсъхнали клони

7. Кen/
____
___ ___
___ ___
Природна даденост: Планини, утринна зора
Астрологично животно: Крава
Цвят: Тъмножълт
Число: 7, 8
Член от семейството: По-малък син, трети син, по-малък
брат
Лице: Млад мъж (20-29 г.), зрял, ерген, безработен, човек
от планината
Характеристики: Бавен, спокоен, интелигентен, потаен,
нерешителен, суров, независим, упорит, сръчен, консервативен,
инат
Абстрактни идеи: Неподвижност, спиране, покой, трай-
ност, застой, пребиваване
Материя или предмет: Почва, глина, камък
Форма: Кръгла или квадратна, празна и покрита с нещо
отгоре
Елемент: Земя
Звук: Гонг, звън
Животно: Тигър, куче, плъх, горско животно, животно с
дълга муцуна
Част от тялото: Ръка, длан, пръст, кръст, кост, крак, бедро
Местоположение: Малък път, тесен проход, възвишение,
плато, гробище, планински участък, планинска гора
Вид постройка: Храм, църква, административна построй-
ка, сигурна сграда, складове, къща населена с духове,
Час: От 1 до 5 часа
Месец: Януари (втората половина), февруари (първата по-
ловина)

170
Сезон: Между зимата и пролетта
Посока: Североизток
Време: Облачно, мъгливо; вулканични изригвания
Храна: Дивечово месо, месо от планински птици, бамбу-
кови филизи, картофи; пъпеши, дини, плодове, корени
Вкус: Сладък
Растение: Плодни растения, корени, семена

5. Souen/Сюн _______
_______
___ ___
Природна даденост: Вятър
Астрологично животно: Дракон, змия
Цвят: Син, бял
Число: 4, 5
Член от семейството: Първа дъщеря, по-голяма дъщеря
Лице: Възрастна (зряла) жена, вдовица, самотен човек
Характеристики: Нерешителен, мек, нежен, грациозен,
слаб, покорен, отстъпчив, подчиним, чист, парфюмиран, излъс-
кан, възбуждащ, неспокоен
Абстрактни идеи: Проникване, пронизване
Материя или предмет: Дърво, маса, изправени предмети,
поставени предмети, картина, исторически сюжет или книга,
телефон, игла, конец
Форма: Дълга, права, отвесна
Елемент: Дърво
Животно: Петел, птица, червей, муха, комар
Част от тялото: Ръка, бедро, дъх, уста, бели дробове
Местоположение: Пазар, градина, балнеосанаториум, по-
чивна станция, гора с жилави дървета
Вид постройка: Храм, църква, сгради от 3 до 5 етажа
Час: От 9 до 11 часа
Месец: Април (втората половина), май
Сезон: Края на пролетта, началото на лятото

171
Посока: Югоизток
Време: Ветровито
Храна: Пилешко месо, месо от горски птици, риба, зелен-
чуци, плодове
Вкус: Солен
Растение: Цветни или плодни, бързорастящи растения

3. Li/Ли ______
___ __
______
Природна даденост: Слънце, огън, светкавица
Астрологично животно: Кон
Цвят: Искрящо червен, златен,
Число: 3, 9
Член от семейството: Втора дъщеря
Лице: Възрастна (зряла) жена, войник, студент, интелекту-
алец, мъдър човек, висшестоящ
Характеристики: Топъл, горещ, светъл, сияен, осветяващ,
лъчезарен, излъчващ, добър, всеотдаен, напрегнат, труден,
вълнуващ
Абстрактни идеи: Свързване, привързане, прилепване,
изясняване
Материя или предмет: Огнище, печка, електричество, ку-
хненски прибори и предмети, оръжие, книга, документ, счето-
водна книга, поща, известие
Форма: Кръгла и празна, затворена или запечатана от вси-
чки страни
Елемент: Огън
Звук: Радостни звуци
Животно: Костенурка, фазан, рак, миди, рапани, животно
с черупка
Част от тялото: Очи, сърце, гръден кош, слънчев сплит
Местоположение: Кухня, сухо възвишение, каменливо
или скалисто място

172
Вид постройка: Солидна сграда, празна постройка, здание
с прозорци
Час: От 11 до 13 часа
Месец: Май (втората половина), юни (първата половина)
Сезон: Лято
Посока: Юг
Време: Ясно, слънчево, топло, дъга, светкавица, червен за-
лез на слънцето
Храна: Сушено месо, фазан, месо на скара, печено месо на
въглища, прегорено месо
Вкус: Горчив, нагарчащ
Растение: Лотус, кактус, тропически растения

2. Touei/Дуй
Природна даденост: Облак, езеро, водоем
Астрологично животно: Петел
Цвят: Бяло, виолетово, зелено
Число: 2, 7
Член от семейството: Трета дъщеря, по-малка дъщеря
Лице: Младо момиче, съквартирантка, прислужница, сер-
витьорка, гадателка, магьосница
Характеристики: Весел, усмихнат, щастлив, хармоничен,
приказлив, отпуснат, сломен, подценен, критичен, свадлив
Абстрактни идеи: Радост, щастие, доверие, разрешение
Материя или предмет: Декорирано злато или метал, мек
метал, метални музикални инструменти, съдове, счупени или
ненужни вещи и предмети
Форма: Закръглена, овална
Елементи: Метал, Вода
Звук: Не хармонични звуци
Животно: Овен, овца, животни с рога, водни животни
Част от тялото: Уста, език, бели дробове, слюнчена жлеза,
тънко черво
173
Местоположение: Воден басейн, поток, река, блато, тре-
савище, долина, солна мина, пресъхнал кладенец
Вид постройка: Несигурна, нестабилна постройка, пору-
тени сграда
Час: От 16 до 19 часа
Месец: Август, септември (първата половина)
Сезон: Есен
Посока: Запад, направо
Време: Облаци, валеж, ситен студен дъжд, новолуние
Храна: Агнешко, месо от патица, сладководна риба, ястия
с подправки, остатъци от храна
Вкус: Лютив, подправки
Растение: Трева, плевели

 ГЛАВА 11

" Когато често се сблъскваш с


големи трудности, това означава,
че трябва да промениш нещо в себе
си или в своя живот.”
Китайска мъдрост

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
КЪМ ХЕКСАГРАМИТЕ НА И ДЗИН

И Дзин е книга, чиито философски смисъл и източна сим-


волика е трудна за разбиране без предварителни познания. С
цел да направя по-достъпни текстовете на И Дзин, аз се опитах
да обобщя техните основни значения на база на автентичния
смисъл на всяка линия от хексаграмите. Тълкуванията са собс-
твен прочит, превод и интерпретатация по оригиналните обяс-

174
нения, без претенции за изчерпателност. Адаптацията е напра-
вена в съответствие с идеите, заложени в първоизточниците.
Всяка хексаграма символизира определена житейска ситу-
ация, свързана със зададения въпрос и възможностите за ней-
ното развитие във времето. Дадените текстове са обобщение на
оригиналните предсказания към всяка от линиите на получена-
та хексаграма. Тези съставни линии са носители на следните
значения:
• Най-долната определя зараждането на определена си-
туация, свързана със зададения въпрос;
• Втората линия отдолу символизира връхната точка в
развитието на въпросната ситуация;
• Третата линия е показател за повратен момент и пре-
ход в ситуацията;
• Четвъртата линия бележи начало на външното прояв-
ление на протичащите в ситуацията вътрешни процеси;
• Петата линия представя максималното външно съби-
тийно проявление на ситуацията;
• Шестата линия олицетворява край в развитието на въ-
просната ситуация и начало на нова промяна.
Забележка: Най-неблагоприятни са предсказанията на хе-
ксаграми 3, 29, 39 и 47, затова трябва да обърнете повече вни-
мание на дадените съвети.
Тълкувателните текстове са универсални и могат да се из-
ползват, както за основно тълкуване на новата у нас И Дзин
Нумерология, така и като допълнително пособие за гадаене с
монети.

175
ТЪЛКУВАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
1 K’ien (Циен)
“Съзидателност”
Символи: небе, сила, енергия,
градивност, движение, власт
Месец Април
Най-силната хексаграма, символ на небето, бащата, твор-
чеството и активното мъжко начало. Свързана е с месец април,
с пролетно вдъхновение и надежди. Знак, че ще издържите на
изпитанията и ще постигнете целите си, а ако сте болни - ще
оздравеете. Бъдете внимателни, защото сега сте на билото на
планината. Някой се мъчи да ви пречи, но с повече решител-
ност и предпазливост ви очаква успех. Не проявявайте нито го-
ляма отстъпчивост, нито предизвикателност и арогантност.
Душевното равновесие се отразява на вашата външност и пове-
дение.
Целенасочената ви упоритост ще доведе до много добри
резултати и хармония в семейството. Ако в живота ви има нео-
пределеност, сега е време да внесете повече яснота. Използвай-
те оптимистичното си излъчване и въздействие в отношенията
си с околните. Ще разрешите личен/делови спор или проблем.
Очаква ви материален напредък, макар че сега той не е най-
важен за вас.
Условията и възможностите са благоприятни за безработ-
ните и жените, за занимаващите се с учение или с духовна и
интелектуална дейност. Има шанс да получите пари или мате-
риална подкрепа, помощ или съдействие от влиятелен човек.
До 6 месеца очаквайте важни промени.
• Неприятности, загуба на приятели или позиции; здравословни
проблеми (глава, костна система, бели дробове) особено при
възрастните мъже.

176
2 K’ouen (Цун)
“Отстъпчивост”
Символи: земя, отвореност,
плодовитост, приемственост,
отстъпчивост, пасивност
Месец: октомври
Женска хексаграма, символ на майката, земята, отстъпчи-
востта и предаността. Радвайте се на хармонията в дома си и не
се стремете към временна материална изгода. Желанията ви ще
се изпълнят, но не веднага. Ще се наложи временно да отстъ-
пите, което ще ви осигури пълна победа по-късно. До 2 месеца
усилията ви ще се увенчаят с голям успех.
Работете усърдно и уважавайте труда си. Другите ще се
обръщат към вас, защото умеете да изслушвате и да им влизате
в положението. Проявявайте повече гъвкавост и приспособи-
мост, като не бъдете прекалено честолюбиви. Така ще разбере-
те колко хора са готови да ви помогнат.
Ако сега планирате пътуване, то няма да е толкова успеш-
но, колкото ако го предприемете по-късно. Ще срещнете човек,
от когото се нуждаете или, който се интересува за вас. Ще по-
лучите известие или информация за нещо, което ви засяга. Ако
сте болни - ще оздравеете или ще подобрите физическото си
състояние.
Условията са много благоприятни за жените, за техните
начинания, дом и кариера. Възможност за материална придо-
бивка и обогатяване. Признание за занимаващите се с творчес-
ка или интелектуална дейност. Успешно представяне на изпит,
конкурс, интервю.
• Враждебност, загуба (позиции, работа, пари), премеждие или
злополука; здравословни проблеми (стомах, далак, корем).

177
3 Кun (Чун)
“Начална трудност”
Символи: вода, облаци,
гръмотевица, дъжд, заплаха,
тъга, мъж
Сезон: зима/пролет

Една от лошите хексаграми, означаваща, че за каквото и да


се захванете, то ще се проваля и няма да дава резултат. Показа-
тел за затруднения, предшестващи близък, по-успешен период.
Моментът не е благоприятен за бизнес, инициативност и конк-
ретни действия. Не правете предварителни планове, защото
прибързаността може да доведе до по-големи неприятности.
Бъдете търпеливи и не се съмнявайте в себе си. Вслушайте в
съвет на жена и приемете помощта на приятели.
В семейството нещата също са объркани и не вървят глад-
ко. Стари навици или отношения ви създават допълнителни
трудности. С повече добронамереност и отстъпчивост ще успе-
ете да преодолеете ограниченията, които често сами си създа-
вате. Ако сте болни - вероятност болестта да се развие във вре-
мето. Трудности за учащите и за занимаващите се с интелекту-
ален труд.
Постарайте се най-малко 3 месеца да водите по-затворен
начин на живот. Това не означава, че не трябва да обмисляте
нови планове или стратегии за бъдещето. Продължавайте нап-
ред, без да си задавате много въпроси. Открийте щастието в
дребните неща. Големите възможности сами ще се появят и по-
степенно всичко ще си дойде на мястото. Добра перспектива да
откриете подходящ/и партньор/и или да сключите брак.
• Трудности, ограничения, неуспехи, разочарования; завист,
неразбиране, злословия, застой; загуба, понижение, уволнение.

178
4 Mang (Мън)
“Младост”
Символи: млад мъж, вода,
планина, нерешителност, нез-
релост, възмъжаване, инат

Хексаграмата олицетворява невинност, незрелост и мла-


дежко безразсъдство. Сега виждате всичко като през пелена, но
скоро тя ще падне светът отново ще реален за вас. Семейния и
професионалния живот са белязани от ограничения и неблаго-
получие. Трудно ще получите пари, колкото и да се стараете. В
сегашния момент е по-добре да не вземате решения, изискващи
бърза реализация. Поучете се от грешките си, бъдете по-
толерантни и давайте повече, отколкото искате от другите.
Ако сте планирали пътуване ще срещнете затруднения. Не
се отчайвайте, а отделете повече време за общуване с близките
и децата. Не си губете времето с нови планове или ангажимен-
ти. Вслушайте се в думите или съветите на влияте-
лен/високопоставен човек. Замислете се върху тях, ако искате
да постигнете успех в бъдеще.
Продължавайте напред, но проявявайте повече тактичност
и предпазливост. Новите планове и перспективи вече се офор-
мят. Концентрирайте волята и усилията си към изпълнението
само на една цел. Има възможност да я постигнете. Добри пер-
спективи очакват заетите с творческа работа, обучение, прек-
валификация или право.
• Загуба, кражба, измама, разочарование; трудности, пре-
чки, ограничения, безпаричие; административни или съдебни
проблеми.

179
5 Hsu (Сю)
“Изчакване”
Символи: вода, небе, баща,
син, опасност, приспосо-
бимост,съзидателна сила

Хексаграма на изчакването и на подготовка за нови дейст-


вия. Не се впускайте в необмислени начинания, а събирайте
сили - скоро ще ви потрябват. Подготвяйте се търпеливо за бъ-
дещето и помислете за работа, свързана с повече общуване и
контакти. Продължавайте предпазливо напред, защото прибър-
заността сега може да ви навреди. Изчакайте по-благоприятна
възможност за промяна, лавирайте и бъдете великодушни към
враговете и конкурентите си.
До два месеца ще се появи човек, който ще ви помогне та-
ка, както не сте и помисляли. Ако сега се заемете решително с
планирането на по-нататъшните си действия, подкрепата и съ-
действието ще дойдат по-бързо.
Много скоро желанията ви ще се изпълнят, а материалното
ви положение внезапно ще се подобри. Очертават се възмож-
ности за благоприятна развръзка на сложна ситуация, за печал-
ба или повишение.
Условията са добри за сключване на брак, за географска
промяна или далечно пътуване. Ще изпитате влечение към по-
възрастен от вас човек, но се постарайте да не показвате своя
интерес към него.
• Безредие, неприятности, спорове, обвинения, съдебни дела;
неуспех, инцидент, заболяване /глава, слух, бъбреци, кръвообращение/.
6 Sung (Сун)
“Конфликт”
Символи: небе, вода, облаци
движение, сблъсък, дъжд,
опасност, скромност, тъга

180
Хексаграмата символизира опасности, спорове и противо-
поставяния. Назрява конфликт и вие усещате дисхармонията.
Отговорът на въпроса ви предполага ограничения или неприя-
тности, свързани както с работата/бизнеса, така и с личния жи-
вот и семейството. Времето е неблагоприятно за предприемане
на нови, значими начинания. Поведението ви трябва да е въз-
държано и скромно. Ако ви предизвикат - не реагирайте и не
влизайте в спорове. Постарайте се да бъдете крайно умерени в
изказванията. Не упорствайте и не се намесвайте в конфликтни
ситуации.
Спрете там, докъдето сте стигнали и не предприемайте
нищо сами, докато обстоятелствата не тръгнат в по-добра по-
сока. Приемете съвета или помощта на хора, на които сте убе-
дени, че можете да разчитате. Придържайте се към сегашното
положение или се върнете назад и променете отношението си
към някои неща. Вземете участие в колективна работа и нека
всичко върви от самосебе си. Тогава ще настъпи мир и спокой-
ствие, а вие отново ще се убедите, че опита и проблемите учат.
Условията са свързани с перспектива за успешно приклю-
чване на дейност или проект, както и с възможност за награда
или печалба от нещо ново.
• Сблъсъци, напрежение, проблеми с институции/учреждения;
раздяла, развод; болест /костна система, глава, бъбреци, уши/ или
влошаването й.

7 Sze (Шъ)
“Войска”
Символи: земя, вода, облаци,
движение, сила, смелост,
сблъсък, безпокойство

Хексаграмата предвещава конкуренция, борба и съзнател-


но усамотяване преди решителни действия. Сегашното ви със-

181
тояние е подобно на генерал, който трябва да реши кога да за-
почне настъпление. И Дзин съветва да бъдете по-предпазливи и
да избирате за съюзници само хора с добри намерения. Макар
сега късметът да ви съпътства, не забравяйте, че предвидливо-
стта е най-добрия съюзник
Очакват ви победа и успех в начинанията, свързани с рабо-
тата, бизнеса и семейството. Условията са благоприятни за до-
машни ремонти и обзавеждане на дома или за пътувания. Оча-
квайте добри перспективи в кариерата и материалната сфера -
повишение, награда, признание за труда и усилията. Ще пости-
гнете целите си, но планирайте внимателно всички свои дела.
Родените през месец януари ще имат възможност за голям ус-
пех.
Ще получите неочаквано известие, ще ви посети нечакан
гост или приятел от далече. Настоящият момент е пълен с ро-
мантика за вас, но това няма да попречи да възникнат противо-
речия с ваш близък. Грижи или проблеми с дете в семейството.
Възможно е да получите скръбна новина или да сте свидетел на
такова събитие.
• Заболяване, сблъсъци, напрежение; неприятности вследствие
на прекалена дързост и неблагоразумие; конфликт с близък човек.

8 Pi (Би)
“Съвместимост”
Символи: вода върху пръст
дъжд, млад мъж, жена, обич,
земя, майка, всеотдайност
Хексаграма на попътния вятър, на съвместните дейности и
отношения. Най-лошото вече е отминало, но все още не сте се
справили с някои проблеми. Отговорът на въпроса ви предпо-
лага начални изпитания и постепенно благоприятно развитие

182
на обстоятелствата. Предстои ви време на сила и възродени на-
дежди. Времето не е подходящо за залагане на временни или
случайни неща и хазартни игри.
Изпълнението на желанията ви зависи от това, как ще се
възползвате от съвет на колеги или висшестоящи. Участвайте в
колективни дейности и начинания. Успех ви очаква в сътруд-
ничество с други хора. Ще разрешите служебен, администра-
тивен или правен въпрос. Възможно е да получите помощ от
влиятелна личност или приятели.
Бъдете честни, точни и праволинейни в работата и бизнеса
си - това ще ви осигури радост и благополучие. Не пренебрег-
вайте семейните задължения и не забравяйте, че обичащите се
имат нужда от взаимно уважение и разбиране. Така хармонията
и късмета ще съпътстват по-дълго личния ви живот.
• Влошаване на здравето; междуличностно напрежение,
финансова загуба, конфликт, уволнение, провал.

9 Siao Tch’ou (Сяо Чу)


“Затишие”
Символи: вятър върху
небе, сила, проникване,
напрежение, подготовка
Хексаграмата е благоприятна за подготовка на ново нача-
ло. Сегашното ви положение не се отличава с голям късмет и
успех. Времето сега не е подходящо за женитба или за служеб-
ни пътувания. Обстановката е все още неясна и вие не владеете
положението, но това е преходно състояние.
Отговорът на въпроса ви предполага наближаващи съби-
тия, които ще донесат добри промени. Затова – въоръжете се с
търпение и развивайте способностите си. Бъдете предпазливи,
не се карайте за дребни неща с близките и приятелите. Не се
преуморявайте с работа или с умуване над обстоятелства и съ-
бития, които не можете да промените. Очаквайте постепенно
положително развитие на нещата.

183
В близко бъдеще ще имате възможност за повишение в
службата или да започнете работа, ако сте безработни. Тези,
които са далеч от дома скоро ще се завърнат вкъщи. Добри
перспективи имат занимаващите се с научна, образователна и
интелектуална работа. Може да получите помощ, съдействие
или препоръка от близки, колеги, приятели. След около 3 месе-
ца ще имате много пари.
• Враждебност, злословия, колебания, липса на подкрепа, провал;
здравословни проблеми /глава, очи, крайници, бели дробове/.

10 Li (Ли)
“Настъпване”
Символи: баща, дъщеря, небе,
езеро, опасност, съзидателност,
предпазливост
Хексаграмата предсказва, че отговорът на въпроса ви изи-
сква повече хладнокръвие, предпазливост и подготовка за нас-
тъпление. Понастоящем претенциите ви към живота трябва да
са минимални. Не прибързвайте в действията и решенията, ако
се намирате в трудна или деликатна ситуация.
Затворете се в себе си и обмислете както позициите, така и
поведението си. Не се водете от чужди съвети.
Времето не е подходящо за флиртове и емоции. Жените,
които общуват с недостатъчно познати мъже, трябва да бъдат
особено предпазливи. Държанието ви трябва да бъде подчерта-
но вежливо, сдържано и дружелюбно. Изразете по някакъв на-
чин уважението си към висшестоящите - това ще ви е полза се-
га и за бъдещето.
Ще се случи неочаквано събитие или промяна, което ще ви
донесе голямо удовлетворение. Възможно е да се зарадвате на
материално/финансово обогатяване, на помощ или съдействие,
свързани с успех в работата и бизнеса ви. Условията предпола-
гат ново начало или нова насока на развитие в личен/обществен
план.

184
• Загуба на работа, позиции или положение; неразбирателство в
семейството; административни или съдебни проблеми.

11 Thai (Тъй)
“Хармония”
Символи: небе, земя, баща, майка, ра-
вновесие, радост, сила, отстъпчивост
Месец: януари
Хексаграмата символизира обединението на небето и зе-
мята и постигнатото равновесие. Знак е за успешен и хармони-
чен период в личен и обществен план. Сега щастието е на ваша
страна и кариерата ви се придвижва напред и нагоре. Успех ви
очаква в работата, бизнеса и семейството. Целта е ясна, усло-
вията са благоприятни, а желанията ви ще се изпълнят. Не се
старайте да ускорявате тяхното осъществяване и бъдете по-
предвидливи. Склонни сте да пилеете пари, но не излизайте из-
вън рамките на възможностите си.
Отговорът на въпроса ви е свързан с възможност за пови-
шение или успешно устройване на далечно място. Условията
предполагат смяна на правилата - малките неща си отиват и да-
ват път на големите. Ако искате късметът да ви съпровожда по-
дълго, постарайте се да го подкрепите с успех и в други области.
Времето е добро, както за близки и далечни пътувания, та-
ка и за сключване на брак или успешна сделка. Възможен е ус-
пех от съвместна работа, бизнес или ново начинание. Матери-
ално и финансово обогатяване. Духовно или материално приз-
нание за хората на интелектуалния труд. Раждане на дете или
увеличаване на семейството. Среща с човек отдалеч или извес-
тие от чужбина.
Условията не са подходящи за флиртове и емоции. Жени-
те, които общуват с недостатъчно познати мъже, трябва да бъ-
дат особено предпазливи.
• Злословия, враждебност, загуба, провал; здравословни проблеми
/стомах, глава, костна система/.

185
12 Phi (Фи)
“Неподвижност”
Символи: сила над слабост, огра-
ничения, трудности, отстъпчивост
Месец: юли

Хексаграмата е знак за общ застой и ограничения /отгоре е


силна, но отдолу е куха и нестабилна/. Ще постигнете по-голяма
част от желанията си, но по-късно, отколкото би ви се искало.
Сега ви вълнуват социални проблеми, но много съществени не-
ща не са ви ясни и убягват от вниманието ви. Околните не ви
разбират и недостойни хора търсят разположението ви. Дистан-
цирайте се, вслушвайте се в съветите на висшестоящите, но ре-
шенията вземайте самостоятелно. Така ще бъдете в по-голяма
безопасност от неприятните влияния и чуждата враждебност.
Сега нямате достатъчно основание да подозирате или да се
карате с някой от приятелите или колегите си. Бъдете внима-
телни и предпазливи. Избягвайте неясни и съмнителни начина-
ния. Времето не е подходящо за залагане на временни или слу-
чайни неща и участие в хазартни игри. В момента не започвай-
те нищо важно, но ако се наложи – бъдете напълно наясно с
целите и бъдещите си действия.
Отговорът на въпроса ви е свързан с вероятност за финан-
сово обогатяване, получаване на наследство или имот. Поло-
жението ви скоро ще се промени към добро и тогава ще полу-
чите очакваното. Бъдете умерени и не се отпускайте да харчите
много.
• В отрицателен план - загуба на работа или положение, клюки,
неприятности, депресия, заболяване /глава, бели дробове, стомах/.

13 Thung Zan (Тун Жън)


“Сътрудничество”
Символи: небе, огън, светли-
186
на, решителност, приспосо-
бимост

Хексаграма на съвместимостта и съвместната работа. Сега


сте неуверени и неспокойни, вследствие на стреса, в който оче-
видно се намирате. Независимо от това, ако проявите повече
търпение и адаптивност ще постигнете целите си успешно. При
това, колкото по-сериозно се отнесете към предлаганата помощ
(от по-възрастна или влиятелна личност), толкова повече ще
спечелите.
Нещата започват да се оправят, въпреки началните трудно-
сти. Продължете или завършете започнатото. Ще получите
подкрепата на човек, на когото не сте вярвали, че можете да
разчитате. Започвайте смело да действате в преследване на по-
високи цели. Времето е благоприятно за предприемане на нови
начинания и за сключване на брак. Съвместна работа и интере-
си, начало на дейност или проект.
Очакват ви далечно пътуване, промяна, ремонт или обза-
веждане на дома. Успешни перспективи се очертават за рабо-
тата и бизнеса, както и за късмет на далечно място/чужбина.
Значение на числото 3 като дата или период. Успех и призна-
ние за занимаващите се интелектуална работа, с общуване и
контакти, с творчество или обучение.
• Несигурност, нелоялна конкуренция, сблъсък на интереси,
междуличностен конфликт, (само)обвинения.

14 Ta Yu (Та Ю)
“Благосъстояние”
Символи: Слънце, небе,
сила, огън, топлина блясък,
съзидание
Хексаграмата предвещава стабилност и материално благо-
получие. Слънцето ярко свети за вас и се чувствате самоувере-

187
ни и свободни. В момента вероятно сте достатъчно богати в
материален и в духовен смисъл, но не губете реалната предста-
ва за света. Сега е време да докажете своята предприемчивост и
да се възползвате от късмета. Очакват ви лични победи, пости-
жения и удовлетворение на всички нива.
Отговорът на въпроса ви предполага условия за успешно
завоюване на важни позиции и/или промяна на работата. Добри
перспективи се очертават за съвместна работа, за реализиране
на проект, за общи цели и интереси. Възможности за намиране
на подходящ интимен партньор или бизнес-съдружници.
Сегашният период е плодотворен за вас, но не преследвай-
те недостижими неща и не пилейте лекомислено пари, защото
човек колкото и да е богат, лесно може да обеднее. Концентри-
райте волята си в изпълнение само на целите, реализацията на
които е необходима за успеха на вашата работа. Така ще запа-
зите по-дълго щастието и своето добро положение.
• Завист и неприятности, вследствие на прибързаност, грешен
избор или високомерие; здравословни проблеми (глава, очи, сърце).

15 Khien (Циен)
“Смирение”
Символи: земя, планини,
отстъпчивост, умереност,
спотаеност, търпение
Сезон: зима/пролет
Хексаграмата означава, че в периода между зимата и про-
летта, “до самата земя, под тежестта на снега, се навежда клон-
чето на дървото. Скоро обаче, то пак ще се изправи и ще заеме
предишното си положение.” Обстоятелствата сега са умерено
благоприятни за вас, затова не предизвиквайте щастието. Про-
явявайте повече скромност и не поставяйте Егото си на всичко.
Избягвайте излишните разходи.
Ще постигнете целите си, ако не отхвърлите помощта, коя-
то ви предложат. Сега вероятно сте малко объркани или неспо-

188
койни по финансови и други причини. С повече сдържаност и
толерантност по-късно напълно ще владеете положението.
Скоро всичко ще се промени към добро, включително финан-
сово-материалното ви състояние.
Отговорът на въпроса ви е свързан с умереност и равнове-
сие в семейството, с възможност за успешно развитие на пла-
новете и ангажиментите. Благоприятни (неочаквани) възмож-
ности за напредък в кариерата или за намиране на работа. По-
вече отговорности, свобода и шанс за напредък. Възползвайте
се и докажете своята гъвкавост и приспособимост.
Перспективите за работа и бизнес са добри, при условие,
че действате честно и предпазливо. Възможно е да получите
съдействие или подкрепа от влиятелен човек. Условията са до-
бри за пътуване в чужбина.
• Посредствени резултати, завист, чужда непочтеност;
опасност от наранявания и злополуки /крайници, стомах, далак/.

16 Yu (Ю)
“Ентусиазъм”
Символи: гръмотевица, земя,
майка, движение, пробуждане,
промяна
Сезон: зима/пролет

Хексаграмата е символ на пробуждането на природата. От-


говорът на въпроса ви вещае подобрение, успех и приятни из-
ненади. Желанията ви ще се изпълнят, но трябва да почакате
още съвсем малко. Слънцето всеки момент ще изгрее над вас, а
късметът е вече на прага ви. Очаквайте хармония в брака или
съжителството. Бъдете готови за активни социални действия.
Използвайте добрите възможности, за да реализирате дори най-
нестандартните си идеи.
Ако се наложи да вземате бързо решение - не отлагайте, за
да не се упреквате по-късно. Проявете повече инициативност и
упоритост. Има възможност да получите помощ или съдейст-

189
вие от близък, колега, партньор или влиятелен човек. Времето е
благоприятно за всякакви начинания (сделки, бизнес, кариера),
за развлечения и игри на късмета. Условията са свързани с ус-
пех при заетите в шоубизнеса, хората на изкуството и интелек-
туалния труд.
Увличайте се с мярка, като в успеха и ентусиазма си не за-
бравяйте да поглеждате надолу, за да не затънете в дребнавост
и меркантилност. Времето е благоприятно за всякакви начина-
ния (сделки, бизнес, кариера), за развлечения и игри на късме-
та. Въпреки, че ви очакват улеснения, сигурност и благосъсто-
яние бъдете предвидливи и не харчете повече, отколкото полу-
чавате. Подгответе се за среща или завръщане на човек отдале-
че.
• Ограничения, несигурност, крайности; административни или
съдебни неприятности; зравословни проблеми (стомах, далак, черен
дроб).

17 Sui (Сюи)
“Продължаване”
Символи: облак, гръмотеви-
ца, вода, радост, движение,
заплаха, промени
Хексаграмата предвещава добра ситуация и благоприятни
възможности. Желанието ви ще се изпълни, но бъдете готови за
приближаващи сериозни промени. Избягвайте излишните спо-
рове и усложнения. Времето е по-подходящо за укрепване на
личните позиции, отколкото за търсене на нови партньори или
привърженици. Продължете напред и останете верни на прин-
ципите си, дори плановете ви да се променят. Задоволявайте се
с малките успехи, които ще доведат след себе си по-големи.
Очаквайте време на равновесие и спокойствие в семейст-
вото. Очертават се успешни перспективи за кариерата, бизнеса
и начинанията. Възможности за печеливш бизнес, за напредък,
признание и/или по-отговорна работа. Препоръка или съдейст-

190
вие от високопоставен човек.
Успешно завършване на започнатото. Ново развитие на си-
туацията и нови ангажименти. Плувайте по течението и пазете
енергията си. За някои се очертава предстоящо оттегляне, на-
пускане, завръщане в дома или пенсиониране.
• Неприятен обрат, усложнения; влошаване на ситуацията или
здравословно състояние /черен дроб, чревен тракт, гърло/.

18 Ku (Ку)
“Пречистване”
Символи: планина, вятър,
млади мъж и жена, нереши-
телност, проникване

Хексаграмата е символ на обновление и ново начало след


труден период. Предстоят редица промени и трансформации,
налагащи нова организация, насока на работа или развитие. И
Дзин съветва да се отървете от ненужните неща, да не допуска-
те стари грешки и да бъдете предпазливи. Внимателно анали-
зирайте и оценявайте събитията. Ако виждате, че нещо не вър-
ви - не прибързвайте в действията. Нещата сами ще си дойдат
на мястото, а вие трябва да овладеете ситуацията, благодарение
на сегашното си положение.
Отношенията ви с близките или околните не са от най-
добрите, затова ще трябва да ги изясните. В противен случай
предизвиканите проблеми са в състояние да попречат на реали-
зацията ви. Не харчете много, не бъдете твърде алчни и взиска-
телни.
Нови перспективи за развитие и напредък. Възможност за
промяна в начина на живот. Вероятно ще извършите нещо, с кое-
то ще смаете околните, а може би и самите себе си. Добро време
за брачен живот, семейство, деца. Нов дом, работа или бизнес.
• Проблеми (несъвместимост) в брака, загуба на приятел; провал,
вследствие на пасивност или прибързани действия.

19 Lin (Лин)

191
“Справяне”
Символи: земя над облак, майка,
дъщеря, гъвкавост, радост, надежда
Месец: декември
Хексаграмата предвещава нови надежди и благоприятни
условия да се продължи напред. Отговорът на въпроса ви е
свързан с преспективата, че с каквото и да се захванете ви оча-
ква успех. Ще се справяте със задачите и желанията ви ще се
изпълнят. Колкото по-добри резултати постигате, толкова по-
добро ще бъде стечението на обстоятелствата. Очаква ви време
на спокойствие, защитеност и благополучие - в работата, биз-
неса и семейството.
Наближава период, през който са възможни големи успехи
в дейности от различни сфери. Бъдете предпазливи, трезвомис-
лещи и адаптивни. Преследвайте решително целите си, но вни-
мавайте да не засегнете някои хора, да не предизвикате тяхната
завист и вражедбно отншение. Не се замесвайте в задкулисни
игри или злословия в работата. Запазете добрите си отношения
с околните. Участвайте в обществения и колективния живот -
така ще имате по-добри шансове за напредък или повишение.
Човек, когото добре познавате може да ви накара да проме-
ните отношението си към него. Ще получите ценен съвет или по-
мощ от приятел или колега. Възможно е вие също да помогнете
на някого. Очаквайте добри вести за нещо, което ви интересува.
• Опасност от инцидент или нещастие през месец август;
конфликт, злонамереност, тревоги, неуспех.
20 Kouan (Куан)
“Съзерцание”
Символи: вятър над земя,
разпиляване, търпение,
отстъпчивост, проникване
Месец: август
Хексаграмата е показател, че трябва другаде да търсите
късмета си - в друга дейност или на друго място. Промяната

192
може да е свързана с далечно, презокеанско пътуване и геогра-
фско преместване. Планирайте добре нещата си и избягвайте
конфликтните ситуации. Бъдете готови за неприятна изненада.
Постарайте се детайлно да анализирате обстановката, трезво да
обмислите положението си, да видите обстоятелствата такива,
каквито са в действителност.
Вероятно ще се наложи да смените работата или местожи-
веенето си. Бъдете особено предпазливи и не позволявайте да
ви се изплъзнат важни неща и детайли. Старателно премисляй-
те действията си и ще получите помощ оттам, откъдето най-
малко очаквате.
Възможност за внезапно, неочаквано щастие и постигане
на целите. Перспектива за по-добра работа, бизнес, материално
благосъстояние. Условията предполагат бременност или май-
чинство, излекуване или възстановяване след заболяване.
• Забавяния, трудности, ограничения, неразбиране; загуба,
измама, понижение, разочарование.

21 Shih Ho (Ши Хо)


“Стиснати зъби”
Символи: облаци, вода,
гръмотевица, опасност,
пробуждане
Хексаграмата е знак, че ще постигнете успех след големи
усилия, начални трудности и ограничения. Сега вероятно се
чувствате нещастни или смятате, че сте жертва на несправед-
ливост. Трудностите ви съпътстват и не можете да се върнете
назад. Нещата няма да се променят, ако постоянно мислите ка-
кво би могло да се случи. Очевидно сте допускали грешки, но
сега си извадете поука, променете посоката или действията си.
Търпението ви ще бъде възнаградено и ще има възмездие.
Пазете се от недобронамереност и враждебност. Бъдете
особено предпазливи в работата и деловия живот. Заредете се с
мъжество и хладнокръвие и стойте нащрек. Така по-лесно ще

193
съумеете да преодолеете предизвикателствата и препятствията.
Упоритостта, търпението и добросъвестната работа посте-
пенно ще ви доведат до успеха. Опитайте са да започнете нещо
ново и ще видите, как нещата ще започнат да се подобряват.
Ще излезете от трудна ситуация, ще спечелите дело или ще се
отървете от недостойни хора. Желанията ви ще се изпълнят по-
късно - най-вероятно с чужда помощ.
• Понижение, уволнение, несправедливост, неприятности,
раздяла; здравословни проблеми (кръвообръщение, очи, слух).

22 Pi (Пи)
“Изящество”
Символи: планина, огън,
слънце, млади мъж и жена,
проникване, красота

Добра хексаграма, показател, че желанията ви ще се из-


пълнят с начални трудности и ограничения. Сега вероятно кри-
ете истинското си лице от околните, а и те вероятно не са иск-
рени с вас. Личните и интимните ви отношения сякаш са беля-
зани от недоизказаност и проблемност. Действайте предпазли-
во и си извадете поука. Не бъдете пасивни и приемайте живота
такъв, какъвто е.
Продължете напред и приключете недовършената работа.
Открийте щастието в по-обикновените неща. Усилията ви ще
бъдат възнаградени. Условията предполагат благоприятни въз-
можности и неочакван късмет. Времето е успешно за намиране
на (по-добра) работа и подобряване условията на живот.
Далечно пътуване или дейност, свързана с пътувания.
Много добри перспективи за дейности, във връзка със сценич-
ни и приложни изкуства, с творческа активност, шоубизнес и
др. подобни. Неочаквана среща или контакти. Благосклонно
отношение от страна на влиятелни хора. Успех и признание с
външна помощ или препоръки.

194
• Загуба на работа, враждебност, ограничения, клевети; тъга,
раздяла със семейството.

23 Po (По)
“Разруха”
Символи: планина над земя, непод-
вижност, отстъпление, покой, застой
Месец: септември

Неблагоприятна хексаграма, свързана с есента, листопада и


замирането в природата. Знак, че ви очакват големи промени, затова
сега не предприемайте нищо ново и важно. Отговорът на въпроса ви е
свързан с трудности в семейството, с обществени проблеми или
такива с роднини. Възможно е някой да злослови зад гърба ви. Бъдете
предпазливи в общуването и се пазете от лицемерни представители на
другия пол.
Не се отчайвайте, ако в определен момент се окаже, че не
можете да разчитате на приятелите си. Работете усърдно и се
съобразявайте с правилата. Изчакайте по-благоприятен период
за нови действия. След есента и зимата идва пролет.
В положителен аспект времето е благоприятно за начало
на ремонтни работи или строеж на къща. Възможност за успех,
вследствие прилагането на лични умения или на влиятелна
подкрепа. Известие или новина от важно значение за вас. Къс-
мет и благополучие, свързани с жена. Благоприятно разреша-
ване на проблем след много усилия. Излекуване или възстано-
вителен процес.
• Опасност, неприятности, ограничения, застой; лични или
обществени конфликти; административни и юридически проблеми.

24 Fu (Фу)
“Възраждане”
Символи: земя, гръмотевица:
неочакваност, движение
Месец: ноември

195
Хексаграмата предвещава променливи условия в края на
трудна ситуация или период. Сега се чувствате нервни, измо-
рени и объркани в обстановката. Въпреки това не проявявайте
прекалено упорство или агресивност. Нещата се развиват пос-
тепенно. Проблемите ви не са непреодолими и скоро ще ги пре-
възмогнете, като работите добросъвестно и усърдно. В близко
бъдеще ви очакват благоприятен изход, късмет и нови възмож-
ности. Не бъдете пасивни, а се подгответе за тях.
Възможност за благоприятна промяна в условията или си-
туацията. Повишение, признание, известност. Щастливо зав-
ръщане. Излекуване от болест или възстановителен процес.
Можете да получите помощ или съдействие от влиятелни хора.
Успех в културна или интелектуална дейност. Значение на чис-
лата 7 и 10 - като дата или период от време.
Събирайте пари, защото скоро ще ви потрябват. Ще тръг-
нете решително по нов път. Условията са благоприятни за
предприемане на далечно пътуване и нови начинания, свързани
с работа или бизнес.
• Грешен избор, безсилие, ограничения; опасност от провал или
инцидент; злополука, здравословни проблеми /стомах, черен дроб,
гърло/.

25 Wu Wang (Ю Уан)
“Непредвидимост”
Символи: небе, сила, баща,
гръмотевица, разтърсване,
непредвидимост, движение
Сезон: пролет
Хексаграмата символизира пролетната оран и непредви-
димостта на събитията. Моментът за решителни действия все
още не е настъпил, затова проявете още малко търпение и по-
вече приспособимост. Големите промени няма да закъснеят и
скоро късметът ще ви се усмихне. Сега вероятно притесненията
ви са от емоционален или интимен характер. Не се притеснява-

196
йте, защото желанията ви ще се изпълнят в определения от
съдбата срок. Не си правете предварителни сметки и следвайте
естествения ход на нещата, защото сега нищо не можете да
промените.
Очаквайте възможности за напредък, признание и успех на
различни нива. Шанс за увеличаване на благосъстоянието. Пе-
чалба от работа или бизнес. Голяма промяна и неочакван къс-
мет. Възможност за повишение и/или повече професионална
свобода. Добро време за интелектуална и творческа дейност.
Условията са благоприятни за бременност и майчинство, за по-
стигане на равновесие в личен и професионален аспект.
• Неочаквано нещастие или инцидент; загуба на работа или
пари; здравословни проблеми /костна система, глава, крака/ или
усложнения.

26 Ta Khu (Та Чю)


“Овладяване на силата”
Символи: планина върху
небе, син, баща, смелост,
сила, търпение
Хексаграмата показва, че в момента не си струва да хабите
силите и възможностите си напразно или за дребни неща. Не
насилвайте хода на събитията, защото бихте постигнали обра-
тен ефект. Ще се сблъскате с трудности, но продължете напред
и пазете постигнатото. Избягвайте неприятностите, злословия-
та и конфронтациите. Ще се справите и скоро ще се появи по-
добра възможност за енергията и способностите ви.
Ще постигнете успех и желанието ви ще се изпълни в най-
близко бъдеще, ако не сте прекалено взискателни. Предстои ви
време на усилена работа, щастие и голяма доза късмет. Усло-
вията са благоприятни да се насочите към реализиране на важ-
на цел или начинание. Перспективи за напредък, повишение и
признание в работата. Шанс за материално/финансово обогатя-
ване.
Ще получите помощ от хора, сблъскали се с проблеми, по-

197
добни на вашите. Очаквайте известие или добри новини. Въз-
можно е да получите препоръки или помощ от високопоставен
или влиятелен човек. Времето е благоприятно за пътувания и
търсене на късмета в нова област, в чужд град или държава.
• Междуличностни проблеми, ограничения, завист, злословия;
конфликти, разочарование, неуспех.

27 I (И)
“Хранене”
Символи: планина, дърво,
гръмотевица, активност
и неподвижност

Хексаграмата е оприличавана на уста и свързаните с нея


функции - хранене и общуване. Тя е знак както за успех и бла-
гополучие, така и за това, че твърде много говорите или се хра-
ните, което може да доведе до неприятности. В тази връзка из-
бягвайте крайностите, злословията и конфликтните ситуации,
защото така вредите повече на себе си, отколкото на другите.
Желанията ви ще се изпълнят и ще постигнете целите си, но
по-различно отколкото би ви се искало.
Бъдете готови за скорошни промени в живота. Очаква ви
добро време на благополучие и удовлетворение от постигнато-
то. Следвайте плановете си, проявявайте усърдие в работата и
повече предпазливост в общуването. Не се поддавайте на вън-
шни влияния, клюки, крайности и нездравословен начин на
живот.
Хексаграмата може да означава край на труден период и
благоприятни възможности на различни нива. Външна помощ
или съдействие с благоприятно влияние за работата или бизне-
са ви. По възможност не предприемайте далечно пътуване по
въздух или вода.
• Прекаляване с храна или алкохол; затруднения, клюки,
враждебни отношения; здравословни проблеми /гърло, черен дроб,
крайници/.

198
28 Ta Kwo (Та Куо)
“Излишък”
Символи: дърво под вода
езеро, вятър, проникване,
радост, напрежение

Силна хексаграма, знак за надценяване на личните способ-


ности и възможностите, с които разполагате в момента. Вероя-
тно сега се чувствате силни и щастливи, но не бъдете твърде
самоуверени. Придържайте се към повече въздържаност, ико-
номии и предпазливост. Преценките ви сега едва ли са от най-
верните и ако дадете израз на ентусиазма или амбициите може-
те да навредите на себе си и на работата.
Условията са неблагоприятни за сключване на брак. Вре-
мето е свързано и с известна доза риск за бизнеса и търговията.
Не се опитвайте чрез сила и напоритост да постигнете успех,
защото времето може да обърка и промени целите ви. Изчакай-
те по отношение на новите планове и ангажименти.
Печелившият ход е временно да се оттеглите, да отидете
на друго място и да смените обстановката. Проявявайте повече
скромност и усърдие в работата и бизнеса. Това ще ви даде
възможност за лично признание, за повишение или включване
в нови проекти.
• Неприятности, свързани с възрастна жена; застой, тъга,
загуба на работа или положение.

29 K’an (Кан)
“Бездна”(“Опасност”)
Символи: вода, облаци, дъжд,
дълбочина, неизмеримост,
опасност, коварство, лъжа

Както сочат името и символиката, това е една от четирите


199
най-лоши комбинации. Като цяло периодът се отличава със за-
губи и поражения. Единственото, което можете да направите е
да се въоръжите с търпение и да чакате, докато щастието отно-
во се обърне към вас. Запазете спокойствие и хладнокръвно
анализирайте, както ситуацията, така и собственото си поведе-
ние.
Не разпилявайте силите си за борба на няколко фронта.
Бъдете много предпазливи на работното място, ако не сте ре-
шили да се оттегляте или да напускате. Внимавайте относно
лоялността на колегите/бизнес-партньорите и не позволявайте
лично да ви засегнат или обвинят. Не пренебрегвайте здравето
си - при неразположение се консултирайте с лекар.
През периода можете да се надявате на дребни успехи
или печалба, което е добра перспектива, предвид общия климат
на периода. Времето е благоприятно за интелектуална, творче-
ска и научна работа. В този вид начинания можете да очаквате
признание и успех.
След 2, най-много след 5 месеца положението ще започне
да се подобрява. Значение на числото 6 - като дата или период.
• Загуби и опасности на различни нива; кражба, измама,
конфликти; понижение или уволнение; продължително заболяване
/слух, бъбреци, кръвообращение/.

30 Li (Ли)
“Огън”
Символи: слънце, огън, .
сияние, топлина, .
напрежение, всеотдайност
нестабилност, непостоянство

Хексаграмата е особено благоприятна през лятото и не


толкова добра през есента. Отговорът на въпроса ви е положи-
телен, но означава, че ако сега съдбата е благосклонна към вас,
то условията бързо биха могли да се променят. Нещата в мо-
мента може и да изглеждат много добри, но едва ли са такива в
200
действителност. Затова - не изпадайте в плен на илюзии и съз-
нателна самоизмама. Опитайте се да овладеете ситуацията и
характера си и да внесете повече хармония в живота си. Ако не
сте в кондиция за солидни обвързвания – не се ангажирайте с
важни решения.
Условията са благоприятни да се продължи напред, да се
предприемат нови действия и начинания. Ще имате възмож-
ност за печалба и късмет в реализирането на идея или проект.
Признание или повишение в професията. Успешно далечно пъ-
туване или географска промяна.
Желанията ви ще се изпълнят, благодарение на съвета или
подкрепата на по-възрастен човек. Възможност за голям успех
в дейност или бизнес, свързани с творчество, производство, по-
средничество, реклама и др.
• Трудности и ограничения /особено при безработните/;
неприятности с висшестоящи; опасност от наранявания или
инциденти, свързани с огън.

31 Hsien (Сие)
“Влияние
Символи: езеро, планина,
млади жена и мъж, радост,
спокойствие, равновесие

Хексаграмата предвещава благоприятно развитие и късмет


в начинанията. Условията постепенно се подобряват и към вас
приближават неочаквано изгодни възможности или предложе-
ния. Очакват ви добри перспективи, стимули и улеснения на
различни нива. Не избързвайте да уловите благоприятния слу-
чай, а търпеливо планирайте действията си.
Времето е благоприятно за сключване на брак, за съвмест-
на работа или начинание. Отделете повече внимание на партн-
ьора и се вслушайте в неговите съвети. Разчитайте на чувствата
и интуицията си. Ще постигнете успех, чиито резултати вероя-

201
тно ще надминат очакванията ви. Това ще ви донесе търсения
душевен покой и хармония. След всички вълнения, в края на
периода ще трябва да се оттеглите и да си починете известно
време.
Възможност за нова работа или повишение, за нова профе-
сионална насока или разширяване на бизнеса. Успех при дале-
чно пътуване с цел духовно обогатяване и познание. Добри
перспективи за заетите в сферата на творчеството и комуника-
циите, шоубизнеса, театралното изкуство, медиите и др.
• Неблагоприятно развитие на обстоятелствата; трудности
при реализиране на проектите; загуба на работа или позиции.

32 Hong (Хон)
“Трайност”
Символи: гръмотевица, вятър
мъж, жена, обвързаност,
проникване, движение
Сезон: пролет/лято
Хексаграмата е знак, че времето е благоприятно да продъл-
жите в избраната посока. Усилията ви ще се увенчаят с успех, ако
проявите повече адаптивност, търпение и постоянство. Анализи-
райте обстановката и позициите си, изяснете по-нататъшните си
планове и намерения. Пазете силите си, не се стремете към висо-
ки цели или незабавна промяна, защото сега моментът не е под-
ходящ за тях. В близко време ще имате възможност да докажете
своята устойчивост и упоритост, ако искате да успеете.
Сега условията са благоприятни за интелектуална работа,
за обучение, преквалификация и признание за усилията. Из-
държливостта и постоянството ви биха довели до материални и
професионални улеснения.
Хексаграмата разкрива възможности за постигане на рав-
новесие, за стабилизиране на положението, за излекуване или
възстановителен процес. Възползвайте се, ако ви се отдаде

202
възможност за пътуване или географска промяна. Възможно
завръщане на човек отдалече.
• Вътрешно напрежение и безпокойство, вследствие на
ограничения и враждебност; съдебни или административни проблеми.

33 Thun (Дун)
“Отстъпление”
Символи: небе, планини, сила, не-
подвижност, отстъпване, творчество
Месец: юни
Хексаграмата съветва, че е по-добре да отстъпите, да нап-
равите компромис или временно да се оттеглите. Не очаквайте
големи възможности. В очертаващите се неблагоприятни усло-
вия на неопределеност излишното упорство и настойчивостта
само ще ви навредят. Ще спечелите, ако се дистанцирате, изча-
кате и бъдете по-сдържани и предпазливи. Времето не е благо-
приятно за сключване на брак или важни сделки.
Насочете усилията си към по-дребни начинания, избягвай-
те сблъсъците и противоречията. Погрижете се за дома, семей-
ството и обкръжението си. Възползвайте се от възможностите
за почивка и обмисляне на бъдещи планове. Тяхното осъщест-
вяване оставете за края на този период.
Времето е благоприятно за интелектуална работа, за твор-
чески търсения или медийни изяви. Има вероятност да получи-
те помощ или съдействие от страна на съпругата или семейст-
вото. Успешни са перспективите, свързани с дейности и зани-
мания в сфери като шоубизнес, туризъм, селско стопанство,
творческа активност и др.
• Загуби в личен и обществен план; юридически или
административни проблеми; болест /глава, бели дробове, кръст,
крайници/ или влошаването й.

34 Ta Tchouang
/Та Чуан/
“Силата на Великия”
203
Символи: светкавица, небе, сила,
мъж, движение, изток, вълнение
Месец: Февруари

Хексаграма на активността, силата и надеждите. Означава


благоприятно време и условия за действие. Ще успеете да осъ-
ществите желанията си с повече търпение и приспособимост.
Важен месец за разрешаване на проблемите - февруари.
Сега сте твърде нетърпеливи и активно се стремите да из-
лезете на преден план. Готови сте на всичко за да постигнете
целите си. Честолюбието и настойчивостта ви, обаче трябва да
бъдат съпроводени с повече тактичност в общуването. Не про-
явявайте прекалено упорство или прибързаност в личните и
интимните отношения, защото това може да ви навреди.
Възможност за неочакван успех. Признание или повише-
ние в кариерата. При безработните - добри перспективи за на-
миране на работа. Времето е благоприятно за лични и общест-
вени начинания. Излекуване, възстановяване на здравето. Ус-
пешно пътуване или географска промяна.
• Наложени ограничения, неуспех; административни или
съдебни неприятности; здравословни проблеми с краката или
черния дроб.

35 Gin (Жин)
“Прогрес”
Символи: слънце над облаци,
огън, земя, майка, жена, изгрев,
привързаност, всеотдайност

Тази хексаграма, както показват символите и името й,


предвещава радост, успех и нови надежди. Очакват ви заслу-
жено признание и уважение. В бъдеще наградата ви ще бъде
още по-голяма. Не се притеснявайте ако не постигнете бързо

204
целите си. Разчитайте на щастливата си звезда и смело вървете
напред. Избягвайте разточителството и необмислените разхо-
ди. Инвестирайте в стабилни неща, които многократно ще ком-
пенсират предвидливостта и благоразумието ви.
Времето е много добро за семейството, за сключване на
брак, за строеж, ремонт, обзавеждане или създаване на нов дом.
Възможност за неочаквана промяна или добро събитие. Успе-
шни перспективи при планирано географско преместване - ме-
стоживеене или страна.
Помощ или морална подкрепа от майка, жена, съпруга.
Благоприятен изход от проблемна ситуация. Напредък и успех
в начинанията - бизнес, кариера, личен живот. Възможност за
намиране на работа при безработните. Неочаквана среща с хо-
ра, които отдавна не сте виждали.
• Ограничения, противоречия, конфликти; негативна промяна;
загуба, раздяла, мъка, тъга.

36 Ming I (Мин И)
“Закриване на
светлината”
Символи: земя върху огън,
остатъчна светлина, тишина
гъвкавост, възприемчивост

Хексаграмата показва, че желанията ви няма да се изпъл-


нят сега, защото ви предстои неблагоприятен период – в личен
и обществен план. Ако досега ви е съпътствал успех, то ситуа-
цията скоро ще се промени. Продължавайте напред, но дейст-
вайте обмислено и предпазливо. Не се афиширайте, защото ду-
мите или поведението ви могат да се изтълкуват неправилно.
Избягвайте излишните разходи и не прибързвайте с изводите
или решенията. Не се увличайте в нетрайни интимни отноше-
ния и любовни триъгълници.
Времето е благоприятно за натрупване на опит и познания,

205
за творческа и интелектуална дейност или занимания. Със
скромност, приспособимост и икономии ще преодолеете мате-
риалните затруднения в дома и семейството.
Възможно е да отидете в далечна командировка, да ви пре-
хвърлят на друга работа или място. Шанс за външна помощ,
признание, награда или повишение. Перспектива за покупка на
(ново) превозно средство.
• Трудности, ограничения, провал; ревност, завист, злословия;
опасност от злополука или здравословни проблеми (крайници, стомах,
сърце).

37 Kia Zan
(Дзя Джън)
“Семейство”
Символи: вятър, огън, слънце, дъ-
щеря, зряла жена, топлина, неж-
ност, привързаност,

Хексаграма на дома и семейството с подчертано значение


на жените в него. Сега можете да се наслаждавате на семейния
живот, на домашния уют и общуването с приятели. Бъдете пос-
ледователни и великодушни за да се радвате по-дълго на хар-
монията и успеха. Ако напуснете родния край скоро ще се убе-
дите, че сте сгрешили. Мястото ви е там, накъдето ви тегли
сърцето, където ви очаква спокойствие и благополучие.
Времето е добро за семеен бизнес, за съвместна дейност
или обществена работа на различни нива. Перспективни соци-
ални проекти и отношения. Възможност за успешна реализация
и увеличаване на семейното благосъстояние. Периодът е бла-
гоприятен за сключване на брак или сделка.
Късмет, признание, издигане в кариерата. Ще успеете да
осъществяване целите си с външна помощ или съдействие. Ще
получите информация за хора или неща, които ви интересуват.

206
• Пречки, ограничения, неуспех, разваляне на отношения; грешен
избор, съжаление, тъга, скръб.

38 Khwei (Куей)
“Противоречия”
Символи: огън над вода, езеро,
проникване, противопоставяне
Сезон: лято/есен

Хексаграмата е показател за предстоящи трудности и про-


тивопоставяния. Животът ви е лишен от равновесие, затова
бъдете особено предпазливи и внимавайте какво говорите. Па-
зете се от противоречия, злословия и конфликти. Вероятно ня-
каква жена ви създава проблеми или интересите ви са насочени
към ангажименти, които не съответстват на реалните ви жела-
ния. Най-важното сега е да запазите самообладание и да откри-
ете щастието в дребните радости и неща.
Опитайте се да променете нещо в себе си, в своите планове
или в стратегията си - това може да отвори вратата на късмета.
Не предприемайте значими начинания или бизнес отношения,
защото ще се сблъскате с неразбиране и враждебност. Изчакай-
те по-добро време, когато след трудностите можете да се надя-
вате на успех.
Периодът е свързан с начални трудности и възможност за
благоприятно развитие впоследствие. Перспектива за безрабо-
тните да започнат работа с външна помощ и съдействие.
• Обърканост, ограничения, сблъсъци; грешен избор, загуба,
неприятности; здравословни проблеми (сърце, бели дробове).

39 Kien (Дзиен)
“Препятствие”
Символи: облаци, вода,
планина, опасност,
неподвижност, застой
Сезон: зима/пролет

207
Една от неблагоприятните хексаграми, знак за несигурност
и опасности. Късметът ви е обърнал гръб и с каквото да се зах-
ванете, колкото и да се стараете, все не се получава или ви из-
тикват назад. В такива случаи не предприемайте важни начи-
нания, а се опитайте да задържите сегашната ситуация или по-
ложение. За да постигнете целта или желанието си ще се нало-
жи да надскочите себе и да вложите много усилия.
Престанете да търсите постоянно вината в околните, а се
вгледайте в себе си. Проявявайте повече умереност, усърдие и
предпазливост-така ще преодолеете по-лесно неприятните мо-
менти. Бъдете по-икономични, защото през този период има
реална опасност да останете без средства.
Времето е благоприятно за обучение и преквалификация,
за творческа и научна дейност. Ако решите да отидете при вли-
ятелен или високопоставен човек посещението ви би дало доб-
ри резултати. Възможно е да получите приятелска помощ или
подкрепа и да бъдат признати усилията ви.
• Препятствия, ограничения, междуличностни конфликти,
неуспех; административни/съдебни проблеми или дела; злополука или
нараняване.

40 Hiai (Дзие)
“Избавление”
Символи: гръмотевица, во-
да, движение, пробуждане,
активност
Сезон: Пролет

Както показва името на хексаграмата, предстои ви разре-


шаване на проблеми и излизане от неблагоприятен период или
ситуация. Сега трябва да се примирите с още някои несгоди, но
след трудната зима идва пролетта с нови възможности. Прик-
лючвате с ограниченията и безпокойствата. Престанете да се
съмнявате в себе си, защото ви очаква успех.

208
Започнете да действате незабавно - в противен случай ще
изпуснете възможността да пожънете бързи резултати. Вслу-
шайте се в съвета на близки или приятели. Срещате ли нови
ограничения - поемете в друга посока.
Условията предполагат материално обогатяване, печалби,
възможности за разрастване на бизнеса и начинанията. Успеш-
но реализиране на цели и проекти. Шанс за признание и профе-
сионален напредък. Времето е добро за сключване на брак и
съдружия. Оздравяване или подобрение на здравословното съ-
стояние.
Ако решите да предприемете географска промяна или тръ-
гнете да пътувате ви очаква успех. Благоприятна посока - юго-
запад. Ще откриете нови приятели и ще изпълните старо свое
желание.
• Загуба, кражба, административни или съдебни неприятности;
здравословни проблеми (уши, бъбреци, черен дроб).

41 Sun (Сун)
“Намаляване”

Символи: планина над езеро,


спиране, неподвижност, загу-
ба, утринна зора

Значението на хексаграмата е свързано с временни ограни-


чения, застой или загуби в начинанията, работата и бизнеса.
Желанията ви няма да се осъществят сега, но за сметка на това
ви очакват добри отношения в семейството. Намалете разходи-
те и бъдете по-скромни в материално отношение. Бъдете пред-
пазливи и избягвайте несигурните инвестиции. Изчакването и
временната пасивност ще ви бъдат от полза.
В определен момент нещата ще се обърнат и ще тръгнат в
успешна насока. Това, което днес губите или давате на другите,
утре многократно ще ви се върне.
Времето е благоприятно за обмисляне на нови планове и
209
проекти. Можете да разчитате на външна помощ и съдействие
от приятели или влиятелни хора. В близко бъдеще ви очакват
одобрение, награда, печалба или облага. Успех при пътуване
или географска промяна.
Периодът е ползотворен за обучение и преквалификация,
за творческа и изследователска работа. Възможност за работа
при безработните. Успешно представяне на изпит или конкурс.
Късмет и признание за труда и усилията
• Материална загуба, грешен избор, застой; провал, съжаление,
тъга; злоупотреба с алкохол или опиати.

42 Yi (И)
“Нарастване”
Символи: вятър, гръмотеви-
ца, син, дъщеря, допълване,
увеличаване, хармония
Сезон: пролет/лято

Хексаграмата олицетворява семейното допълване и равно-


весие. Предвещава активност и добри резултати в различни об-
ласти. Очакват ви добри отношения, благополучие и хармония
в семейството. Настъпва момент да предприемете нови реши-
телни действия. Побързайте, защото щастливото време не трае
вечно. Започнете реализиране на най-смелите си идеи. Не се
колебайте, ако сте в състояние да помогнете и на други хора.
Предстои ви успешно уреждане на административни или
съдебни проблеми. Неочаквано подобрение на материалното и
финансово състояние. Печеливш бизнес или професионална
промяна. Работа или задача, възложена от висшестоящи ще ви
донесе лична облага. Възможност да получите изгодно пред-
ложение, да поемете допълнителни отговорности и задълже-
ния.
Добри перспективи в личен и обществен план. Можете да
получите подкрепа или съдействие от влиятелен човек. Време-
то е благоприятно за сключване на брак, за далечно пътуване и
210
географска промяна.
• Враждебност, загуба, наказание, неуспех; опасност от
нараняване или злополука /крайници, черен дроб/.

43 Kwai (Куай)
“Пробив”
Символи: езеро, планина,
сила, решителност, баща,
девойка, отговорин човек
Месец: Март

Хексаграмата предвещава успех в действията и начинания-


та ви. В настоящия момент късметът е на ваша страна. Очакват
ви трудно извоювано щастие, напредък и признание за усилия-
та. Моментът е подходящ за предприемане на бързи, радикални
мерки и решения. Всяко колебание или закъснение ще е небла-
гоприятно за вас.
Използвайте шанса си, но не допускайте упорството или
нетактичността ви да стане причина за грешка и отблъскване
на хората, които са ви помагали. Проявявайте повече гъвкавост
и толерантност в личните и служебните отношения. Бъдете
умерени, честни и предпазливи. Не участвайте в съмнителни
дейности, сделки или хазарт.
Очертават се добри възможности за бизнеса и кариерата -
търговска печалба или повишение. Успешно ще разрешите ад-
министративен или юридически проблем. Излекуване, възста-
новяване, бременност или раждане.
Има вероятност да обикнете или да се свържете с човек,
когото досега сте игнорирали или не ви е бил симпатичен. Впо-
следствие той/тя може да окаже влияние върху живота и пове-
дението ви.
• Конфликти, наказание, враждебност; съдебни или
административни неприятности; здравословни проблеми (глава, тънки
черва, крака).

211
44 Keou (Куо)
“Среща”
Символи: възрастен мъж,
зряла жена, небе, вятър
проникване, нещастие
Месец: май

Хексаграмата е знак, че трябва да се подготвите за неочак-


вани събития или отношения, които няма да са благоприятни за
вас. Осъществяването на целите и желанията ви е проблемати-
чно, защото сега ви липсва нужната подкрепа. Очакват ви зат-
руднения в личен и интимен план. Бъдете икономични - перс-
пективите са трудни в материален и финансов аспект. Проявя-
вайте повече сдържаност, предпазливост и по-малко критич-
ност в отношенията си с околните. Не се обръщайте към мина-
лото, ако искате да победите в настоящето.
Условията са благоприятни за дейности, свързани с шоу-
бизнес, туризъм, временна заетост или сезонни дейности. Доб-
ри перспективи за хората на постоянна работа - шанс за пови-
шение. Възможност за неочаквана помощ, съдействие или щас-
тливо стечение на обстоятелствата.
Среща с приятели или роднини отдалече. Времето е благо-
приятно за бременност, раждане и майчинство.
• Злословия, конфликти, враждебност; обвинения, загуба на
работа, проблеми; влошено здраве, тежка болест или смърт на
възрастен човек.

45 Ghui (Джуи)
“Обединяване”
Символи: облак над земя,
езеро, майка, дъщеря, радост,
отдаденост
Хексаграмата акцентира върху личните и обществените
контакти и ангажименти. Идва време, през което ще можете да
заздравите позициите и отношенията си с околните. Бъдете

212
предпазливи, избягвайте клюките и злословията. Желанията ви
ще се изпълнят и ще се справите успешно с непредвидените
ситуации. Трудът и усилията ви ще бъдат възнаградени, въпре-
ки началните трудности, които ще срещнете.
Условията са благоприятни за бизнес и търговия, за реали-
зиране на сделки и договори, за обществена работа и изяви.
Необходимост от саможертва с благоприятни резултати впос-
ледствие. Външна помощ, препоръки или съдействие. Времето
е добро за пътуване или за географска промяна. Ще осъществи-
те полезни, нови познанства.
Положително или отрицателно значение/влияние на жена.
Намеса в личния живот, вреда, ревност или щастие, свързани с
нея.
• Междуличностни (семейни/обществени) неприятности и
конфликти; здравословни проблеми - лични или свързани с близките.

46 Cheng (Чън)
“Издигане”
Символи: земя, вятър, жена, май-
ка, отдаденост, възприемчивост
Сезон: края на пролетта

Хексаграмата е знак за хармония в семейството, за бърз


напредък и успешно развитие на начинанията. Действайте ре-
шително и смело. Водени от здравия разум и интуицията си ще
постигнете своите целите. Бъдете умерени и не се поддавайте
на изкушения. Това, над което работите ще има успех и ще бъ-
де възнаградено. Идеите, които обмисляте ще ви донесат фи-
нансова облага и известност, но трябва да вложите още малко
усилия.
Условията са благоприятни за разрастване на бизнеса или
за разширяване на производството. Очаквайте добри перспек-
тиви за кариерата. Възможности за признание и повишение, за
нова или по-отговорна работа. Времето е подходящо за пред-
приемане на далечно пътуване.

213
Успех в творческа и изследователска работа. Влиятелна
помощ или протекция със значимост за бъдещето. Възможност
за увеличаване на семейството и раждане на дете. Успешно ле-
чение и здравословно стабилизиране.
• Липса на подкрепа, неуспех, провал; тъга, скръб здравословни
проблеми /стомах, крайници, дишане/.

47 K’ouen (Куен)
“Угнетение”
Символи: езеро, дъжд, вода,
блато, опасност, несигурност,
непроницаемост, пасивност,

Една от най-лошите хексаграми, знак, че в момента не си


струва да предприемате каквото и да било. Тя вещае ограниче-
ния, безработица, бедност, депресия и семейни проблеми. В
такъв момент вярата в собствените сили е слаба, а мислите не
са достатъчно ясни. Затова бъдете особено предпазливи във
всичко и не се поддавайте на чужди влияния или изкушения.
Времето е трудно (особено за възрастните хора) и е свър-
зано с промяна на статуса или средата на развитие. Възможно е
да бъдете поставени пред решителен избор или необходимост
от саможертва.
Условията са благоприятни за обучение, стаж или преква-
лификация, за творчески търсения и изследователска работа.
Заетите с такива дейности могат да се надяват на признание и
успех. Има вероятност да получите помощ или съдействие от
човек с висок пост и влияние.
• Опасност, нещастие, загуба, болка, скръб; измама, инцидент,
автомобилна злополука.

48 Tsing (Цин)
“Кладенец”
Символи: дъжд, вода, вятър,

214
непроницаемост, дълбочина,
подчиненост, тъга

Хексаграмата показва, че желаете да промените много не-


ща, но времето все още не е подходящо за подобна промяна.
Ако работите усърдно и упорито скромните ви желания могат
да се изпълнят, но големите - не. Понастоящем не можете да
разчитате на голям напредък, затова следвайте обичайния ри-
тъм, но се замислете отсега какво трябва да направите, когато
условията станат по-благоприятни.
Финансовото ви състояние в момента не е толкова лошо.
Бихте постъпили добре, ако помогнете на някого, дори при вас
нещата да не вървят гладко. По-късно ще се убедите, че сте де-
йствали разумно.
Условията са подходящи за ремонтни работи, за вътрешни
подобрения, за реорганизация и обзавеждане на дома или фир-
мата. Използвайте времето за обучение, преквалификация или
изучаване на чужди езици - ще са ви необходими. Ако сте без-
работни, но с добри познания и специалност има вероятност да
получите добро предложение за работа.
• Ограничения, препятствия, застой, неуспех; напрежение,
здравословни проблеми (бъбреци, кръвообращение, кръвно налягане).

49 Ko (Ко)
“Прелом”
Символи: облак, езеро, огън,
вода, светкавица, сблъсък,
слънце, радост

Хексаграмата олицетворява време на коренна промяна,


сблъсък, пречистване и преход към по-добро време. Макар и в
момента да не се чувствате уверени в себе си, много скоро вя-
рата ви ще се върне, заедно с нови перспективи за развитие.

215
Всичко около вас се движи и променя, но добрите резултати ще
надминат и най-смелите ви очаквания.
Настойчиво и предпазливо следвайте късмета и целите си.
Ако сте решили да правите кардинална промяна в живота си,
направете го предпазливо и само ако сте твърдо убедени в пра-
вотата си. Вероятно ще промените старите си планове и ще
тръгнете в посока, за която не сте помисляли преди.
Очакват ви подобрение, нови перспективи и ангажименти
в личен и обществен план. Повишение или признание за труда
и вложените усилия. Перспектива за добра промяна в работата,
статута, начина на живот или местоживеенето. Начало на дей-
ност, начинание или осъществяване на проект.
Благоприятна възможност за географска промяна или да-
лечно пътуване. Шанс за печалба от лотария или хазарт.
• Неприятности, ограничения, враждебност, конфликт; неуспех,
провал, разочарование.

50 Ting (Тин)
“Жертвеник”
Символи: огън, вятър, светкави-
ца, излъчване, сияние, топлина

Тази хексаграма е свързана с период на преодоляване на


трудностите и постигане на равновесие. Тя ще има положител-
но значение за вас, ако управлявате собствен бизнес, имате ли-
дерски функции или стремежи в обществото и политиката.
Знак е за начални трудности, за напредък и постигане на амби-
циите. Все пак, избягвайте да се ангажирате или да обещавате
повече, отколкото сте в състояние да изпълните. Доста хора не
се радват на вашите постижения, затова бъдете особено пред-
пазливи.
Ще постигнете целта и желанията си, но не така, както
очаквате. Имате добри перспективи за повишение, известност и
признание. Времето е добро за начало на бизнес, за нова рабо-
216
та, обществено начинание и ангажименти. Благоприятно ще
разрешите съдебен или административен проблем. Ако сте
планирали пътуване - то ще бъде успешно.
Възможност за материално облагодетелстване и печалба.
Това, с което се заемете през периода с приятели, колеги или
единомишленици ще ви донесе успех. Значение на числата 3 и
9 - като дата или период от време.
• Материална загуба (пари, имот, работа), злословия,
обществени неприятности; инцидент, нараняване, здравословни
проблеми (сърце, крайници).

51 Tchen (Чън)
“Вълнения”
Символи: гръмотевица,
пробуждане, вълнение, зап-
лаха, движение
Сезон: пролет

Хексаграмата е показател за начални трудности и ограни-


чения с перспектива за благоприятно развитие впоследствие.
Близо сте до успеха, но точно сега някой се опитва да ви пречи.
Изяснете желанията и позициите си – в личен и обществен
план. Това, към което се стремите вероятно ще се окаже разли-
чно от това, което сте си представяли, така че спокойно го отс-
тъпете на съперниците си.
Действайте обмислено и предпазливо, въздържайте се да
давате съвети и не се влияйте от общественото мнение. Не из-
разходвайте напразно енегията си и отложете вземането на ва-
жно решение сега. Скоро ще се случи нещо неочаквано, но съ-
битията няма да ви навредят.
Предстои ви постижение или напредък в определена об-
ласт и дейност. Времето е благоприятно - както за почивка, та-
ка и за географска промяна, за предприемане на нови начина-
ния или за далечно пътуване. Успешни перспективи за заетите
в сферата на шоубизнеса, сценичните изкуства, медиите, ту-
217
ризма. Значимост на числото 7 като дата, дни или седмици.
• Сблъсък, загуба (работа, вещи), неприятности, депресия;
злополука, здравословни проблеми (гърло, черен дроб, крайници).

52 Kеn (Кен)
“Планина”
Символи: планини, препят-
ствие, спиране, неподвиж-
ност, установеност, застой

Хексаграмата означава период на застой, в който не може-


те да разчитате на голям напредък или външна помощ. Устано-
веността или задоволството ви са временни или привидни.
Външните условия предполагат множество пречки и ограни-
чения. Приключете старите дейности и начинания, оттеглете се
временно и внимателно следете събитията. Изчакайте и обмис-
лете бъдещите си планове преди да предприемете нови дейст-
вия. Скоро успехът ще бъде на ваша страна.
Ако сега ви предстои пътуване по-добре го отложете за из-
вестно време. Периодът е добър за благосъстоянието в дома, за
семейството и отношенията в него. Времето е благоприятно за
самостоятелни дейности, за творческа работа, за усамотение и
медитация.
Добри перспективи се очертават за заетите в социалния се-
ктор и медиите. Възможност за обществено признание, за по-
вишение, материална придобивка или финансово обогатяване.
• Осуетени планове, конфликт, уволнение; здравословни проблеми
(костна система, стрес, очи, стомах, сърце).
53 Kien/ Дзиен
“Развитие”
Символи: вятър, планина,
утринна зора, дъщеря, син,
нерешителност

218
Хексаграмата показва, че сте в началото на дълъг път на
позитивно развитие. Ще реализирате целите си, но не толкова
бързо и лесно, както би ви се искало. Успехите и късмета ще ви
съпътстват, но не се поддавате на външни влияния, нито се мъ-
чете да изпреварвате събитията. Продължавайте смело напред,
обмисляйки внимателно всяка своя стъпка и решение.
Отговорът на въпроса ви е свързан с период на успешно
преодоляване на трудностите и стигане докрай в начинанията.
Постепенно подобряване на материалното и финансовото със-
тояние. Оздравяване или възстановителен процес. Възможност
за получаване на помощ, заем, наследство или материална при-
добивка. Значение на числото 3 като дата или период.
Начало на работа, нова дейност или проект. Успешен биз-
нес или търговия. Подходящо време за строеж, за пътуване или
географска промяна. Благоприятна посока - запад.
• Загуба, кражба, измама, трудни взаимоотношения;
здравословни проблеми с деца или възрастни.

54 Kouei Mei
(Куей Мей)
“Младоженка”
Символи: метал руши дърво, езе-
ро, младо момиче, зрял мъж, гръ-
мотевица

Хексаграмата е показател за труден период на ограничени


възможности, забавяния и противоречия. Бъдете предпазливи
във всичко - в работата, бизнеса и особено в личните и интим-
ните отношения. Приемайте сдържано и хладнокръвно събити-
ята - каквито и да са те. Не се поддавайте на прибързани емо-
ции, за да не попаднете в неприятна ситуация. Вероятно ще се
наложи необходимостта от повече икономии.
Ако се налага да вземете важно решение - дайте си отсроч-
ка, спокойно и трезво обмислете възможностите. Не поемайте

219
материални и финансови рискове или такива, свързани с чувс-
твата. Времето е неблагоприятно за сключване на брак, поради
опасност за негативно развитие впоследствие.
Близките седмици са добри за подготовка за следващия,
по-благоприятен период. Възможно е да получите помощ или
съдействие от влиятелен/ високопоставен човек, който би ви
помогнал в лично или професионално отношение.
• Междуличностни конфликти, крайности, напрежение; загуба,
раздяла, развод; безработица, безпаричие, заболяване /гърло, дробове,
тънки черва, крака/.

55 Fang (Фън)
“Пълнота”
Символи: гръмотевица,
огън, слънце, блясък, топли-
на, сила, активност, благо-
получие

Тази хексаграма символизира жътвата и събирането на бо-


гата реколта. Означава, че всички ваши планове ще се увенчаят
с успех. В този щастлив период бихте могли да се възползвате
дори от неблагоприятните възможности. Ще постигнете целите
си, а добрите промени и напредъкът ще се отразят много поло-
жително на вас, на дома и обкръжението ви.
Сега е важно да бъдете добре информирани, да действате
разумно и предпазливо, както и да спестявате част от спечеле-
ното. Условията са благоприятни за дейности, свързани със
селско стопанство, изкуство, шоу бизнес, творчески търсения и
т.н. Очакват ви добри възможности за реализация и признание
за труда и усилията.
Времето е подходящо за социална активност, за бизнес,
търговия, близки и далечни пътувания. Перспектива за успеш-
но представяне на изпити, интервю или конкурс. Разрешаване
на административен или съдебен проблем. Приятелска помощ,

220
покровителство или подкрепа. Шанс за повишение и издигане в
йерархията. Стабилизация и благополучие в дома и семейство-
то.
• Катастрофа, провал, смърт на възрастен; съдебни/
административни проблеми; злополука, нараняване (ръце, крака).

56 Lu (Лю)
“Пътуване”
Символи: слънце върху
планина, огън, път, храсти,
напрежение, утринна зора

Хексаграмата показва, че ако сте планирали далечно пъту-


ване, задгранична командировка или географска промяна, те
ще бъдат успешни. Това може да доведе до напрежение и без-
покойства, но да се окаже шанс за ново, щастливо начало. Въз-
можно е да намерите по-добра реализация в чужд
град/държава, на път или в работа свързана с път. Ще постиг-
нете целите си, ако претенциите и очакванията ви не са твърде
големи.
Отговорът на въпроса ви съдържа опасност от раздяла или
дисбаланс в семейните отношения. Честолюбието и нетактич-
ността - в работата или в дома, могат да станат причина за не-
разбирателство с близки, приятели, колеги. Временни, преход-
ни или безцелни занимания и ангажименти. Решенията, които
вземете днес, утре може би ще претърпят промяна.
Добри перспективи за ново начало на ново/далечно място.
Възможност за получаване на признание, подкрепа и съдейст-
вие в начинанията. Успешен бизнес и улеснения в кариерата.
Времето е благоприятно за смяна на жилището, за домашни
ремонти или обзавеждане на дома.
• Ограничения, препятствия, напразни надежди; загуба на
работа или положение; разочарование инцидент, нараняване (очи,
крайници).

221
57 Souen (Суен)
“Гъвкавост”
Символи: вятър, зряла жена,
дъщеря, подчиненост, из-
държливост, безпокойство
Сезон: пролет/лято

Хексаграмата е знак, че ако имате нужната сила и мотива-


ции, можете да постигнете целите си. В близко бъдеще ще са ви
необходими повече издържливост, търпение и приспособимост.
Сега сте объркани, не можете да се ориентирате и сте
склонни да си представяте твърде мрачно ситуацията. Не се
поддавайте на песимизъм и външни влияния, защото много
скоро нещата ще се променят във ваша полза.
Ще ви помогне жена или човек от вашето обкръжение.
След 4, 5 месеца съдбата ви ще се промени към добро. Услови-
ята са благоприятни за пътуване, за географска промяна и ус-
пешна реализация в друг град или чужбина.
Добри възможности за реализация след труден период. Из-
дигане, признание, напредък. Необходимост и право на личен
избор. Материално/финансово стабилизиране. Успешни перс-
пективи за далечно пътуване, географска промяна и нови кон-
такти. Значение на числото 3 като дата или период.
• Неочаквана загуба, неуспех или провал в начинанията;
притеснения, депресия, здравословни проблеми (крайници, бели дробове).
58 Touei (Туей)
“Радост”
Символи: езеро, облак, во-
да, младо момиче, злато, ща-
стие, радост, веселие
Сезон: есен

Хексаграмата символизира есента, есенното плодородие и бо-


гатата жътва. Тя предсказва, че на бъдещето можете да гледате с

222
надежда и упование. Очаква ви време на лесно постигане на целите
и на материално благополучие в дома. Хармония в брака или съв-
местния живот. Раждане на дете и/или увеличаване на семейството.
Символиката на хексаграмата има отношение към всичко
свързано с органите на речта и комуникацията. Избягвайте да
говорите лошо за другите. Старайте са да бъдете умерени в ду-
мите си, за да не съжалявате впоследствие. Вслушайте се в съ-
вет на близък, приятел или колега.
Ще осъществите целите и желанията си. Добрите възмож-
ности и късметът ще бъдат на ваша страна. Условията са бла-
гоприятни за кариерата и обществените контакти, за бизнес,
търговия, политика, изкуства, медийни изяви и др. Добри въз-
можности за търговска печалба и придобивки, за професионал-
но издигане и повишаване на отговорностите.
• Нелоялна конкуренция, злословия, междуличностен конфликт;
здравословни проблеми (очи, крака, говорен апарат, черва).

59 Houan (Уан)
“Разпръскване”
Символи: вятър над вода,
проникване, жена, млад мъж,
дърво, лодка, вълнение

Хексаграмата е показател, че за да постигнете целите си


трябва да промените нещо в себе си, в личния живот или кари-
ерата си. Промяната ще възстанови равновесието. След период
на несполуки над вас изгрява слънцето на успеха. Ще постиг-
нете целите си, но трябва да вложите още малко настойчивост
и усилия. Начинанията ви ще потръгнат успешно, а вероятно
ви очаква дълго и продължително пътуване.
Времето е успешно както за политическа ориентация на
целите, така и за творчески или духовни занимания. В близко
време може да ви се даде шанс да станете лидер в определена
област или да застанете на водещи позиции.
Условията са подходящи за смяна на работата или на соци-

223
алния статус.
Възможност за далечно пътуване и географска промяна.
Необходимост от саможертва в личен или обществен план. До-
бри перспективи за напредък, признание, обогатяване и успеш-
но представяне на различни нива.
• Напразни усилия, неуспех, загуба на собственост, раздяла;
здравословни проблеми (кръвоносни органи и кръвообръщение).

60 Kieh (Дзие)
“Ограничение”
Символи: облаци, езеро над
вода, неизмеримост, опас-
ност, радост

Хексаграмата означава, че трябва да действате въпреки


съществуващите рискове или ограничения. Това ще ви помогне
да постигнете целите си. Подхождайте предпазливо в проекти-
те и взаимоотношенията, за да не останат усилията ви напраз-
ни. Не бъдете самонадеяни и не приемайте прибързано пред-
ложението, което са ви направили или ще ви направят. Възмо-
жно е то да се окаже по-неизгодно, отколкото ви се струва на
пръв поглед.
Избягвайте крайности от всякакво естество. Не проявявай-
те пасивност и разточителство. Периодът не е подходящ за да-
лечни пътувания или географска промяна.
Перспектива за благоприятно разрешаване на администра-
тивен или юридически проблем. Възможност за получаване на
помощ или съдействие от високопоставен човек. Известие или
новина за нещо, което ви интересува.
• Опасности, ограничения, липса на подкрепа; здравословни
проблеми (особено с възрастни хора).

61 Tchoung Fou
(Чун Фу)

224
“Съкровена истина”
Символи: облак, вятър, езеро,
промяна, проникване, две дъще-
ри, хармония

Щастлива хексаграма, олицетворяваща семейна хармония,


добри обществени отношения и промяна. Желанията ви ще се
изпълнят и ще бъдете съпътствани от благоприятни възможнос-
ти на различни нива. Сега за вас е най-добре да работите в сът-
рудничество с други хора. В близко бъдеще високопоставен чо-
век може да ви помогне по пътя към успеха. Надценяването и
високомерието биха ви попречили да реализирате плановете си
Предстои ви успешно представяне на изпити, конкурс или
интервю за назначение. Добри професионални възможности,
свързани с нова работа, ходатайство, препоръка, напредък, из-
дигане. Повишени отговорности и задължения.
Благоприятни перспективи, свързани с далечно пътуване,
географска промяна, смяна на местоживеенето или статута.
Хармонична интимна връзка, отношения или сключване на до-
бър брак.
• Трудна ситуация, нелоялна конкуренция, провалени планове;
сериозно заболяване (особено при възрастни хора); загуба, раздяла, тъга.
62 Hsiao Kwo
(Сяо Коу)
“Малките неща”
Символи: гръмотевица, плани-
на, синове, сила, устойчивост,
неподвижност

Хексаграмата показва, че трябва да продължите напред,


задоволявайки се с по-дребните неща. Изпуснали сте шанса и
възможността да осъществите амбициите си, но скоро ще се
явят нови перспективи. Не приемайте драматично разочарова-
нието от човек, на когото държите или обичате.
Сега сте склонни да се самоупреквате и да разпилявате

225
енергията си. Не бъдете прекалено свити и скромни, а проме-
нете нещо в поведението си и насочете усилията си към по-
лесно постижими цели. Не насилвайте събитията, а в определе-
ни случаи дори е по-добре временно да се оттеглите.
Времето сега не е особено подходящо за далечни пътува-
ния. За сметка на това са добри материалните перспективи за
дома и семейството. Можете да разчитате на материална по-
мощ или съдействие от жена или високопоставен човек.
Възможност за успешно представяне на изпити/конкурс
или завършване на творческо начинание и проект.
• Лицемерие, враждебност, удар в гърба; заболяване или
влошаване на здравословното състояние (майка, възрастни хора).

63 Ki Gi (Чи Джи)
“Осъществяване”
Символи: вода над огън,
дъжд, слънце, излъчване, мъж,
жена, привързаност
Хексаграмата означава, че труда и усилията ви ще бъдат
възнаградени. Ще постигнете целите си, но с известно закъсне-
ние. Очакват ви трудно начало и успешен край, или лесно на-
чало и неприятности на финала. В момента не се ангажирайте с
ново начинание, тъй като едва ли ще го завършите или то няма
да ви донесе очаквания успех.
Условията предполагат успешно приключване на дейност,
обучение или творчески проект. Не се изкушавайте да повторите
веднъж постигнатите резултати. Отново обмислете ситуацията и
действайте предпазливо, според обстоятелствата. Ако планирате
пътуване, може да се сблъскате с неочаквани проблеми.
Перспективите са благоприятни за дома, за семейството и
за сключване на брак. Очертават се добри материални и финан-
сови възможности. Задоволени желания и постигнато равнове-
сие. Значение на числата 3, 7 и 9 - като дата или период от вре-

226
ме.
• Неприятности, загуба на пари; инцидент или злополука при
пътуване; здравословни проблеми или влошаване на състоянието /очи,
слух, бъбреци, сърце/ .

64 Wei Gi (Уей Джи)


“Преди финала”
Символи: слънце над облаци,
огън над вода, изгрев, сияние,
жена, мъж

Хексаграмата олицетворява период на надежди, труд и по-


следни усилия преди достигане на целта. Наближава щастлив
период във вашия живот, но трябва да почакате още съвсем
малко. Желанието ви скоро ще се изпълни, а заслуженият успех
е на прага ви.
Придвижвайте делата си обмислено и предпазливо напред.
Не предприемайте прибързани действия и не започвайте неща,
за които нямате предварителна готовност или познания. Отсей-
те полезното от ненужното. Така обстоятелствата ще се под-
реждат все по-добре с всеки изминал ден.
Условията сега не са благоприятни за географска промяна,
но са свързани с печеливши възможности за служебни, търгов-
ски и бизнес пътувания. Очертават се добри перспективи за ин-
вестиране в нещо ново, за начало на нов бизнес или на творче-
ски проект. Значение на числото 3 като дата или период от
време
• Спорове, ограничения, неуспех; безработица, злоупотреба с
опиати; злополука, административни или юридически проблеми.

227
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТКЪС ОТ КИТАЙСКИЯ СЪНОВНИК


"ИМПЕРАТОР ШУ ОБЯСНЯВА СЪНИЩАТА"
Тази кратка част от класическия китайски съновник е наг-
леден пример за различното приложение на символните значе-
ния, за които се говори в тази книга. Известно е, че най-старите
съновници произхождат от древния Изток, но най-известният
до XIX век е този на Артемидор Далдиански и неговите "Съно-
гадания". Съвременната психология* признава, че сънищата
притежават по-дълбока истинност, отколкото мисленето в буд-
но състояние, защото логиката, влиянието на нормите и конт-
ролът над реалността са намалени, а паметта, връзките и образ-
но драматичните представи са по-интензивни. Много от съни-
щата съдържат смислови елементи и се разглеждат като реали-
зация на тенденции, желания и страхове, обясними с психичес-
ко напрежение, с преработването на важни преживявания и
конфликти. Сънищата често се използват от психологията с те-
рапевтична цел, а тяхното разбиране може да доведе до промя-
на в състоянието, нагласата и поведението на индивида. Фройд
нарича анализа на сънищата "царски път към несъзнаваното", а
Юнг открива чрез тях универсалните Архетипове (Праобрази),
които ни свързват с хора и култури от други страни и епохи.
Специалистите по тълкуване на сънищата съветват, когато съ-
нувате много неща да изберете за разгадаване само онова, кое-
то ви е направило най-силно впечатление. От друга страна,
значенията в съновниците е нужно да се интерпретират не само
буквално, защото в тях е заложен само обобщения смисъл на
символа - било то добър или лош. Затова е препоръчително да
се чете между редовете - когато се ползва този или друг сънов-
ник, общо-гадателска и окултна литература.

*
Речник по Психология, "Наука и изкуство", С.1990 г., стр. 576

228
Според китайската ониромантия**, сънищата са предизви-
кани от следните фактори на будното състояние: действия, обс-
тоятелства, желание да се постигне нещо, раждане, радост, мъ-
ка, болка и смърт.
Човек с преобладаваща ЯН (положителна, активна) жиз-
нена енергия сънува по-рядко, не помни или бързо забравя съ-
нищата си. Обратното - човек с по-голяма ИН (отрицателна,
пасивна) енергия сънува по-често, помни повече и за по-дълго
време своите сънища. Ето какво съветват китайците за случаи-
те, когато сте имали кошмари: “За да заличите отрицателния
ефект от лошия сън, направете следното: Щом станете от
леглото, не казвайте нищо на никого. Изпийте глътка вода,
обърнете се на изток, изплюйте я силно и кажете: Върви си
кошмар и стани на трева, а добрият сън нека се превърне в
диаманти. После не споделяйте с никого видяното насън и се
помъчете да го забравите”...
Като всяко гадателско пособие, този адаптиран откъс си-
гурно ще ви заинтригува със спецификата на своите тълкува-
ния. Техния смисъл, обусловен от бита, душевността и ценнос-
тната система на китайците в някои случаи е твърде различен
от този в българските съновници. Едновременно с това, образ-
ната система е близка и позната по своя общочовешки и психо-
логически смисъл. Предложения кратък китайски съновник
има за цел не съногаданията сами по себе си, а като възмо-
жност да видите в по-различна светлина значението на съ-
нищата, да обогатите познанията си за символната природа
на човешките възприятия и образни съотношения. Пълната
гадателна книга на "Император Шу", откъдето е направен под-
бора, е почитана в Китай като Източна Кабала на сънищата, сра-
внима с познатите у нас "Съногадания" на Артемидор.

**Ониромантия - учение за тълкуване на сънищата; от гр. oneiros - сън и manteia -


гадание

229
А
Амнистия:
- Амнистия да сънуваш, че получаваш или, че те оправдават в
съда - знак за опасност в семейството
Ангел:
- Ангел небесен, че влиза в дома ти - чест и благополучие; мно-
го ангели да видиш в съня си - благоденствие

Б
Барабан:
- Барабан да биеш насън - знак за завръщане на човек, когото
очакваш
- Барабан да биеш и да не чуваш звук - лош късмет
- Барабанни удари да чуваш - неочаквана придобивка и семейно
щастие
Бележник:
- Бележник да получаваш - успех на изпити
Белезници:
- Белезници да ти слагат - предвещава болест
- Белезници да виждаш в дома си - знак за опасност
- Белезници счупени да видиш - ще се успокоиш и злословията
срещу теб ще престанат
Бемки:
- Бемки, че имаш по лицето - лош знак за децата ти
Бивол:
- Бивол да водиш към планината - добър знак, богатство
- Бивол да вкарваш в обора или дома си - знак за радост
- Биволица да видиш насън - предвещава успех
- Бивол, че излиза през вратата на дома ти - късмет
- Бивол да насочи рогата си към теб - провал в начинанията
- Див бивол, да влиза в дома ти - предвещава траур и тъга
Бижута:
- Бижута или скъпоценности да сънуваш - обогатяване, благосъ-
стояние
Битка:
- Битка да сънуваш и ти да си в центъра й - предвещава късмет

230
Бой:
- Бие ли те непознат да сънуваш - ще вземеш вярно решение и
ще действаш правилно
- Бие ли те съпругата или приятел - лош знак, голяма опасност
- Биеш ли съпругата си или приятел - напразни усилия
- Бие ли те висшестоящ - предвещава скръб и тъга
- Бият ли те ангели или дяволи - знак за беда и нещастие
- Бият ли се братя да сънуваш - предвещава късмет в начинанията
- Бият ли се жени в съня ти - предвещава болест
Болест:
- Болен да си, ако сънуваш - предвещава радост
- Болен да е друг - тъга или траур в семейството
- Болен да плаче и се смее - оздравяване или подобряване на по-
ложението ти
- Болен, че пее да сънуваш - знак за голяма опасност
- Болен да става от леглото - траур, страдание
- Болен да си поправя колата - смърт или смъртна опасност
Бременност:
- Бременна, че е жена ти - опасност от изневяра
Броня:
- В броня или доспехи да си облечен насън - знак за семейна си-
гурност и благополучие
Буда:
- Буда да ти се яви насън - предвещава голям късмет
- Картина с изображение на Буда да видиш насън- почест и ува-
жение
- Статуетка на Буда да сънуваш - предвещава бременност
Буря:
- Буря голяма да сънуваш - предвещава смърт или тежка болест
Бухал:
- Бухане на бухал да чуваш в съня си - жена ти ще получи добри
новини
Бъчва:
- Бъчва да получаваш насън - неочаквана облага
- Бъчва празна - знак за нещастие
- Бъчва пълна с вода - предвещава голям късмет

231
Бягство:
- Да успееш да избягаш в последния момент от някого или от
нещо - оздравяване, подобряване на положението ти

В
Вино:
- Вино да пиеш с министър или високопоставен човек - късмет
- Вино да те поканят да пиеш - знак за здраве и дълголетие
- Вино да пиеш на лодка или кораб - ще имаш неочаквано посе-
щение
- Вино сам да пиеш насън - скоро ще плачеш и тъжиш
- С вино да се напиваш - предвещава болест
Вода:
- Вода течаща и широко разливаща да видиш насън - брак в се-
мейството или знак, че скоро ще се ожениш
- По вода да вървиш в съня си - късмет в начинанията
- Над вода да стоиш неподвижно изправен - лош знак, неблаго-
получие
- Във вода да падаш и да не можеш да излезеш от нея - лош знак
за работата, бизнеса и проектите
Водно конче:
- Водно конче да кръжи пред теб - среща с младо момиче или
момче
Войници:
- Войници да видиш, че влизат в града - щастлив знак
- Войници да видиш, че се връщат - предвещава болест
- Войници млади (новобранци) да сънуваш - неуспех в работата
- Войници победени да сънуваш - знак за опасност
- Вражески войници да влизат в дома ти - семейни неприятности
Вол:
- Вол в дома си да видиш насън - знак благополучие
Врабче:
- Врабчета чуруликащи да сънуваш - ще получиш покана
Врата:
- Врата сама да се отваря - опасност от изневяра или предателство
- Врата да се отваря в небето - неочаквана помощ или съдействие
- Врата да пада и да се чупи на парчета - опасност от инцидент

232
или нещастен случай
- Врата, счупена на две - проблеми с колегите или съдружниците
- Врата да гори, ако сънуваш - предвещава нещастие
- Врата да изкъртваш - предвещава нещастие
- Врата нова, че слагаш - раждане на умно дете или идея
- Врата голяма да отваряш - предвещава успех и благополучие
- Врата затворена да видиш насън - знак за препятствия и огра-
ничения в работата
- Врата каменна да видиш насън - знак за здраве и дълголетие
Възглавница:
- Хубава възглавница да сънуваш - ще получиш помощ или съ-
действие
Вълк:
- Вълк да видиш насън - опасност от обир или кражба
- Вълк да те хапе по крака - предстои ти опасност, затова по-
добре не излизай, а остани вкъщи
Вятър:
- Вятър да издува дрехите ти насън - предвещава болест
- Свиренето на вятъра да чуваш насън - ще получиш известие
или новина

Г
Гадателка:
- Гадателка, че ти врачува - предвещава болест
Гарван:
- Гарвани да сънуваш, че весело грачат - ще те поканят на гости
или празненство
Глава:
- Главата си да миеш насън - излекуване или смяна на дома
- Главата ти да разцепват с нож - знак за успех в работата
- Без глава, че ходиш насън - предвещава голяма радост
Гол, Голота:
- Гола жена да сънуваш - знак за голямо щастие
- Голо момче да сънуваш - животът ти ще се подобри
- Гол, че си ти самият - голям късмет
Гора:
- В гора да спиш или лежиш - излекуване, подобряване на със-

233
тоянието или положението
- В гора от плодни дървета да се разхождаш - неочаквана придо-
бивка
Град:
- Град, оцветен в синьо да сънуваш - ще получиш добра вест
- Град, оцветен в червено да сънуваш - знак за голям успех
- Град да напускаш през голяма градска врата - предвещава късмет
- В град чужд и непознат да се разхождаш - неблагополучие,
лош късмет
Градина:
- Градина цъфнала да сънуваш - предвещава късмет в начинанията
- В градина, отрупана с плодове да се разхождаш - успех, задо-
волство и удовлетворение в работата
Гребен:
- Гребен да сънуваш - ще бъдеш воден в начинанията си
- Гребен да получаваш - предвещава нова любов
- С гребен от слонова кост да се решеш насън - знак за добро здраве
Гривна:
- Гривна блестяща да видиш насън - знак за бременност
- Гривна от цветя - ще ласкаят жена ти с лоши намерения
- Гривна двойна от злато - ще си намериш нова приятелка
Гроб:
- Гроб прясно изкопан да сънуваш - скоро грижите ще изчезнат
- Гроб обраснал с цветя - предвещава голям късмет
- Гроб, над който е изникнало растение - знак за богатство
- Гроб, от който излиза ковчег - знак за голям успех
- Гроб и над него се стелят черни облаци или дим - лош знак
Гръмотевица:
- Гръмотевица да чуеш насън, че пада - ще започнеш админист-
ративна работа
- Гръмотевица да те удря - добър знак за дома и семейството;
богатство и благополучие

Д
Даване:
- Да даваш пари и коприна на някого - знак, че скоро ще се сдо-
биеш с голяма сила и власт

234
- Да ти дава някой коприна - скоро ще получиш голямо призна-
ние за труда си
- Да ти дава някой конопената си риза - лош знак, неуспех
Двор:
- Двора на дома, че пропада и образува огромна дупка - предве-
щава смърт
Дворец:
- В дворец да влизаш насън - знак за голям късмет
Делба:
- Да делиш нещо в дома си (предмети, пари и др.) - предвещава
раздяла
Дракон:
- Дракон да видиш насън - предвещава раждане на много умно
дете
- Дракон да виждаш, че лети - ще получиш признание или поче-
тна титла
- Дракон пред входната врата на дома си да сънуваш - знак за
късмет
- Дракон да влиза през входната врата на дома ти - ще получиш пари
- Дракон да влиза кладенец - ще те оскърбят или унижат
- Дракон да влиза в кухнята ти - ще имаш работа с правосъдие
или администрация
- Дракон, че умира - ще загубиш своето място или положение
- Дракон, че убива хора - знак за голяма опасност
- Жена ако сънува дракон - предвещава бременност или раждане
на много умно дете
Дреха:
- Дрехи бели да обличаш насън - знак за предателство или измяна
- Дрехите си разкъсани да сънуваш - неверност, изневяра
- Дрехите си да загубиш - трудности, свързани с раждане на же-
на ти
- Дрехата ти да има мазно петно - ще получиш похвала или
признание от висшестоящи
- Дрехи да ти дават насън - знак за ново, добро развитие
- Дрехи да даваш на някого - ще направят добро на семейството
ти; очаква те трудна работа
- Дрехи да боядисваш - добра промяна; ново добро развитие
- Дрехите си да переш - знак за голям успех
235
- Дрехи официални да си облякъл - любовна сполука
- Официалните си дрехи, че даваш на някого - издигане, признание
- Дрехи траурни, че носиш - голям късмет
Дъга:
- Дъга червена да видиш насън - богатство
- Дъга тъмна или черна да видиш - знак за опасност
Дъжд:
- Дъжд да те завали докато се разхождаш - ще те поканят на гос-
ти или на банкет
- Дъжд лек и освежителен да вали - знак за освобождаване от
грижи или проблеми
- Дъжд пороен и тъмно небе да сънуваш - знак за опасност
- Дъжд пороен и силен вятър да сънуваш - знак за нечия смърт
Дърво:
- Дърво да носиш в дома си - неочаквани пари
- Да се катериш по дърво - благополучие
- Дървета да садиш - ще имаш късмет в нещо
- Дърво голямо, да се сече - финансови приходи
- Дърво голямо и ти да стоиш под него - закрила или протекция
от влиятелен човек
- Дърво голямо, че само се пречупва - лош знак
- Дърво отсечено или изсъхнало да сънуваш - несигурност в до-
ма и семейството
- Да падаш насън, катерейки се към върха на високо дърво - лош
знак, понякога смърт
Дявол:
- Дявола да чуеш насън, че те вика - добро предзнаменование ;
живота ти ще се удължи с 12 години

Е
Еднорог кон:
- Еднорог да сънувате - скоро ще придобиеш международно
признание
Ела:
- Ела да пониква на покрива на дома ти - ще постигнеш успех в
работата
- Ела, че е поникнала в дома ти - знак за семейно благополучие

236
Елен:
- Елен да сънуваш - знак за късмет

Ж
Жаба:
- Жаби, че квакат да чуваш насън - злословия и клевети по твой
адрес
Жена:
- Жена гола да сънуваш - предвещава голямо щастие
- Мъж да сънува, че прегръща жена - знак за семейна радост
- Жена да сънува, че прегръща собствения си мъж - финансов
успех, придобивка
- До жена непозната да вървиш - предвещава загуба на пари
- До жена непозната да седиш - очаква те голям късмет
- До жена да си легнал - опасност от заболяване
Женитба:
- Женитба да сънуваш - знак за опасност
Жерав:
- Жерави летящи да видиш насън - внимавай какво говориш
- Жерави да освобождаваш - ще получиш пари
-
З
Завеса:
- Завеса бяла да отваряш - ще те поканят на гости или празненство
Завивка:
- С нова завивка или одеяло да се завиваш - очаквай късмет в
работа или сделка
Заек:
- Зайци да гризат дърво - скоро ще получиш почетна титла или
признание
Заем:
- Заемите си, че връщаш - материално стабилизиране
Затвор:
- Затвор мръсен и зловонен - знак, че ще осъществиш про-
ектите си
- Затвор порутен - ще простиш на някого
237
- Да изпращаш някого в затвора - предвещава финансов успех
- Да влизаш в затвора - предвещава голям късмет
- Да си в затвора - ще се възползваш от покровителство, от об-
ществени или административни облекчения
- Да умираш в затвор - ще разрешиш служебни или администра-
тивни проблеми
- Да бягаш от затвор - излекуване, подобрение на състоянието
или положението
Звезди:
- Звезди, че се движат в небето да видиш - знак за предстояща
промяна, преместване или пътуване
- Звезди, подредени в редица да видиш - добър знак, че ще отк-
риеш нов партньор или любовница
- Звезди, искрящи в небето да видиш - ще ти поверят отговорна
работа или мисия
- Звездите да разглеждаш, вървейки по небето - професионален
успех, заемане на много високо положение
- Звезда да хванеш в ръката си - голям успех и благополучие
- Звезда, че пада отгоре ти - знак за раждане на умно дете или
добра идея
- Звезда, падаща да видиш - знак за внимание в работата или в
начинание , в което не си сигурен
Зеленчуци:
- Зеленчуци да садиш насън - предвещава здраве и дълголетие
Земетресение:
- Земетресение да сънуваш - добър знак за смяна на работата;
издигане и признание
- Земетресение с гръмотевичен тътен да сънуваш - успешно ще
осъществиш проектите си
Земя:
- Земя, разделена на две части да видиш - лош късмет, неуспех
- Земя с неправилна форма да видиш - предвещава болест
Злато:
- Злато, разпръснато да сънуваш - късмет в работата
- Златни чаша и чиния да видиш насън - знак за бременност
Змия:
- Змия земна да видиш насън - предвещава късмет

238
- Змия, че се увива около тялото ти - раждане на надарено дете
- Змия да се превръща в дракон - ще бъдеш воден от невидима сила
- Змия да те преследва - предвещава измама или изневяра
- Змия да хапе хората - знак, че ще спечелиш много от сделка
- Змия, че влиза в дупката си - клюки, злословия
- Змия, оцветена в бяло и жълто - ще имаш работа с правосъдието
- Змия, оцветена в червено и черно - неприятности, злословия
- Змии много да сънуваш - знак за траур и скръб
Знаме:
- Знаме да ти връчват насън - предвещава голям успех
- Знаме да целуваш - ще получиш необходимата помощ или
подкрепа
- Между два реда знамена да се намираш - знак за късмет и бо-
гатство
- Със знаме да се покриваш или увиваш - обогатяване, финансов
успех
Зора:
- Зора красива да сънуваш - знак за здраве и дълголетие
Зъби:
- Зъби да ти падат с кръв от устата - болест, понякога смърт на
близки роднини или родители
- Зъби (един или повече) да ти се клатят - тежка болест или
смърт за родителите (долните зъби символизират най-близките и де-
цата, горните - по-далечни роднини - леля, чичо, братовчеди и т.н.)
- Зъби нови, че ти поникват - късмет, свързан с децата

И
Игла:
- Игла и конец да ти дават - знак за успех във всяко начинание
Изпражнения:
- Изпражнения да излизат от тоалетна и да те измърсят - голям
късмет
- Изпражнения на купчина - финансов късмет, печалба от хазарт
- Изпражнения да носиш вкъщи - ще имаш голяма печалба
- Изпражнения по тялото си, че имаш - ще получиш пари
- Върху изпражнения да сядаш - лош знак, нещастие
- Да се изхождаш на земята - знак за обогатяване и финансов успех

239
Изтезание:
- Изтезават ли те насън пред съдия - предвещава огромен успех

К
Кавга:
- Кавга, че предизвикваш - добър знак
Кал:
- Кал по дрехите си да сънуваш - трудно раждане на жена ти
- В кал да се намираш - неуспех в проектите
Камила:
-Камила да сънуваш - скоро ще получиш повишение или приз-
нание
Камък:
- Камък воденичен да видиш - случайно ще се сдобиеш с пари и
ценни предмети
- Камък огромен да сънуваш - предвещава мир и спокойствие
- Камък голям, че се мъчиш да преместиш - скоро някой от се-
мейството ти ще забогатее
- Камък да носиш и да го оставяш на хълм или възвишение -
знак за издигане и признание
- На камък да сядаш - предвещава придобивка и късмет
- С малки камъчета, че си играеш - предвещава раждане на дете
Камбана:
- Камбана да сънуваш или да чуваш звъна й - ще дойде някой,
когото отдавна чакаш
Кантар:
- Кантар, че ти дават - очаква те повишение в работата
Кипарис:
- Кипарис да сънуваш в дома си - ще се радваш на късмет в ра-
ботата
Китара:
- Китара, че вземаш или свириш на нея - добронамерена помощ
или съдействие
Кладенец:
- Кладенец и ти да отиваш към него - очаквай добри новини
- Кладенец да копаеш насън - ще получиш известие или писмо
- Кладенец, от който вадиш бистра вода - предвещава едновре-
240
менно щастие и неуспех
- Кладенец, от който извира вода- неочаквана печалба от игри
или хазарт
- Кладенец, в който плуват риби - почест и изобилие
- Кладенец с кална вода - опасност от загуба на пари
- Кладенец пресъхнал да сънуваш - предвещава бедност и ико-
номии
- В кладенец да се криеш - ще имаш работа с юридически или
административни органи
- В кладенец, че падаш - знак за болест и лош късмет
- В кладенец, че оставяш някакъв предмет - очаква те неотложна
работа
Книга:
- Книги, сложени на стол - уважение и пари
- Книги църковни да сънуваш - знак за благополучие
Кобила:
- Кобила сред полето да видиш насън - среща с непознат; неоча-
квано посещение
Ковчег:
- Ковчег на терасата на дома си да видиш - знак за добро здраве
- Ковчег да внасяш в дома си - чест и благополучие
Кокошка:
- Кокошка, че мъти яйца - голяма радост в семейството
Колело:
- Колело счупено да сънуваш - големи разходи; ще прахосаш на-
следството си
Комар:
- Комар да те ухапе насън - ще загубиш пари
Кон:
- Кон, че танцува на терасата ти - ще преодолееш всички опасности
- Кон да подковаваш насън - ще имаш повод за радост
- Кон да сънуваш, че те хапе - чест и благополучие
- Кон да влиза в дома ти - ново любовно завоевание
- Кон да яздиш и галопираш на зигзаг - ще се занимаваш с твор-
ческа или литературна работа
- Коня си да миеш и решеш, или че пускаш на свобода - ще
имаш повод за радост

241
- Младо конче (жребче) да влиза в дома ти - голям късмет
- На кон радостно да се качваш насън - лош знак
- Стадо бягащи коне да сънуваш - преодоляваш всички опаснос-
ти и проблеми
Конец:
- Конец дълъг, ако сънуваш - здраве и дълголетие
- Конец, че се къса - няма да живееш толкова дълго, колкото ми-
слиш
- Конци копринени и разпръснати - ще бъдеш обвинен за дребни
неща
Копие:
- Копие да сънуваш, че те пронизва - предвещава късмет и приз-
нание
Коса:
- Косата си си да миеш насън - излекуване на болест
- Косата ти да пада ако сънуваш - лош знак
- Косата ти да пониква - знак за здраве и дълголетие
- Косата си да режеш ако сънуваш - знак за семейни притеснения
- Косата си да решеш насън - ще преодолееш грижите си
- Косата си побеляла да сънуваш - знак за дълголетие
- Косата ти да покрива цялото ти лице - вещае съдебно дело или
проблеми
- Остригана косата на жена - невярност, изневяра
Костенурка:
- Костенурка да сънуваш - знак за раждане на надарено дете
- Костенурка морска да сънуваш - ще получиш голяма сума пари
- Костенурка и змия, вплетени в борба - обогатяване, придобивка
- Костенурка да хващаш насън - траур в семейството
Котка:
- Котка, че хваща мишка - предвестник на финансов успех
Криле:
- Криле, че имаш - голямо щастие
Кръстопът:
- Кръстопът да сънуваш - предвещава успех в начинанията
Купуване:
- Купуваш ли земи или имоти насън - скоро ще смениш работата си
Куриер (Пратеник):

242
- Куриер да влиза в дома ти - семейно щастие
- Куриер, облечен в бяло да те кани да го последваш - смъртна
опасност
Кутия:
- Кутия, че ви дават - знак за успех в начинанията
Кухня:
- В кухнята си огън да сънуваш - почест и уважение
- В кухнята ти да експлодира тенджера или тиган - опасност от
нещастие или злополука
- Вода обилно да тече в кухнята ти - неочаквана придобивка
- Две кухни да сънуваш, че имаш в дома си - неуспех в начинанията
Куче:
- Куче да вие ако сънуваш - загуба на пари от работа или сделка
- Собственото ти куче да те ухапе - загуба на пари или ценни
предмети
Къпане:
- Къпеш ли се насън - знак за подобрение и излекуване
- Къпеш ли се в пръст, кал или прах - излекуване
- Къпеш ли се и жена да те чака в леглото - лош знак
Кърпа:
- Кърпа да ти дават насън - добър знак
Къща:
- Къща празна да сънуваш - смърт или смъртна опасност
- Къщата си да продаваш или ипотекираш - знак, че скоро може
да загубиш работата си
- Да се настаняваш в чужда къща - знак за късмет
- Да се нанасяш в порутена къща - ще се ожениш за хубаво мо-
миче или момче
- Да влизаш в бедна къща - предвещава изобилие
- Да влизаш наведен в къща - ще ти предложат съмнителна работа
- В къщата си да миеш и чистиш - завръщане на отдавна чакан човек

Л
Легло:
- В легло, че си легнал - знак за беда или провал
- На леглото си да видиш петна от кръв - неверност, изневяра,
измама

243
Лисица:
- Лисица да сънуваш - пази се от кражба или обир в дома си
Листа:
- Листата на голямо дърво, че капят - знак за семейно щастие
Лице:
- Лицето си да миеш насън - знак, че скоро ще се справиш с
грижите и проблемите си (виж и "Огледало")
Лов:
- Да ловуваш в гората с мрежа за дивеч - знак за неуспех в начи-
нанията
Лодка:
- Лодката ти, че плува във водата - предвещава голям успех
- Лодката ти, че минава под мост - знак за късмет в начинанията
- Лодката си на сушата или на док да сънуваш - ще бъдеш несп-
раведливо обвинен
- Лодка да сънуваш насред дома си - вещае загуба на пари
- Лодка счупена да сънуваш - лош знак
- В лодка вино да пиеш - неочаквано посещение на близък или
родител
- В лодка с опънати платна, че стоиш - ще имате огромен късмет
- Легнал в лодка да се сънуваш - знак опасност и липса на късмет
- С лодка да летиш в космоса - знак за обогатяване, материален
успех
- С лодка да летиш между слънцето и луната - издигане и приз-
нание
- С лодка да пресичаш река - знак за почит и уважение
- С много хора да си в една лодка - предстои ти промяна на жи-
лището или местоживеенето
Луна:
- Луната да гледаш и да й се възхищаваш - предвещава голям
късмет
- Луна залязваща - вещае тежка болест или смърт на майката
Лъв:
- Лъв да реве, ако сънуваш - финансов успех и признание
Лъжица:
- Лъжици нови да видиш насън - благоприятна възможност,
свързана с жена ти или децата ти

244
Лястовици:
- Лястовици, че летят над вода - скоро ще се справиш с проб-
лемите и животът ти ще се подобри
- Лястовици, че пристигат от юг - ще те изненадат нечакани
гости

М
Маймуна:
- Маймуна да сънуваш - неприятност или съдебно дело
- Маймуна бяла да сънуваш - ще започнеш работа в админист-
рация
Магаре:
- Магаре, че си яхнал - с труд и усилия ще спечелиш много пари
Метла:
- Метла да ти дават насън - добър знак за почит и уважение
Мечка:
- Мечка да сънуваш - раждане на умна идея или на талантливо
дете
Монети:
- Монети да видиш насън - ако е през пролетта или лятото: оча-
ква те голям късмет; ако е през есента или зимата: лош късмет, нес-
полука
- Монети да събираш или прибираш - голям късмет и благопо-
лучие
Море:
- Море да сънуваш - изобилие, благополучие
Мост:
- Мост в строеж - знак за добри отношения със съседите
- Мост да поправяш - знак, че всичко ще бъде наред
- Мост, който всеки момент ще се срути - неприятности и проблеми
- Мост, че се срутва - опасност, заплашваща децата ти
- По мост, че се разхождаш с жена си - предвещава бременност
- Да стоиш на мост и да крещиш за помощ - ще спечелиш съдеб-
но дело или някаква победа
- Да сядаш или да седиш на мост - знак за късмет
Мравка:
- Мравка в леглото си да сънуваш - дебне те опасност

245
Мрежа
- В мрежа да се омотаваш насън - ще те поканят на гости
- С мрежа да те ловят - юридически или административни проблеми
Мухи:
- Мухи зелени да се въртят около теб - клевети и злословия от
близки хора

Н
Накити:
- Накити и бижута да видиш насън - знак за забогатяване
Напълняване:
- Напълняваш ли да сънуваш - лош знак
Наследство:
- Наследство да делиш в дома си - предвещава раздяла
Небе:
- Небе ясно да сънуваш - предвещава раждане на гениално дете
- Небето, че се съединява със земята - ще постигнеш всичко как-
вото поискаш
- Да летиш в небето - знак за забогатяване
- Да ходиш по небето и да търсиш жена си - предвещава ражда-
не на дете, което по-късно ще стане много богато
- Да ходиш по небето и да търсиш ценни предмети - издигане,
признание
Нож:
- Ножа си да остриш насън - знак за благополучие
- Нож да получаваш - неочаквано посещение
- Ножа си във вода, че изпускаш - ще загубиш близък човек
- Ножа си да загубиш насън - ще похарчиш всичките си спестя-
вания
- Да те ранят в двубой със собствения ти нож - късмет
- Да те раняват с нож - ще получиш покана от приятели
- Да ти предлагат три ножа - повишение в работата
- Да убиваш с ножа си непознат човек - лош знак за самия теб
Ножици:
- Ножици счупени, или че се чупят ако сънуваш - лош знак за
жена ти
- С ножици да режеш нещо - знак за неочаквана придобивка

246
О
Обиждам:
- Обиждат ли те безпричинно насън - случайността ще те дари с
много пари
Облак:
- Облак да видиш, че закрива слънцето - предвещава тайни
грижи и проблеми
- Облак да се отваря и да открива слънцето - край на грижите,
следва добър период
- Облак, оцветен в бяло и червено - добър знак, успех
- Облак, оцветен в синьо и черно - лош знак, неуспех
- Облак, оцветен в пет различни цвята - късмет и семейно щастие
- Облаци черни да докосват земята - предвещава болест
Обувки:
- Обувката си да развързваш насън - лош знак
- Обувки изтъркани да сънуваш - знак за болест на жената или
на децата
- Обувките си да изгубиш - ще те напуснат колеги или подчинени
- Обувки дървени да се събуват от краката ти - край на несгоди-
те, следва добър период
- Непознат, че носи обувките ти - опасност от изневяра
Овен:
- Овен да се превръща в прасе - завръщане на отдавна чакан човек
- Овен, че възкачваш или яздиш - случайно ще се сдобиеш с
много пари
Огледало:
- Огледало да вземаш или да прибираш - ще се ожениш за кра-
сива жена
- Огледало да ти подаряват - предвещава бременност
- В огледало да се оглеждаш - новини отдалеч или от чужбина
- В огледало блестящо да се оглеждаш - знак за голям късмет
- В огледало потъмняло да се оглеждаш - знак за лош късмет
- В огледало да се оглеждаш и то да се счупи внезапно - раздяла
в семейството
- Огледало счупено да видиш насън - вещае развод
Огън:
- Огън да сънуваш - пари и финансов успех

247
- Огън, че гори дома ти - знак за семейно благополучие
- Огън, че гори в кухнята ти - спешна и неотложна работа или задача
- Огън, че извира от земята - знак за болест
- Огън малък и стелещ се гъст, черен дим - знак за болест
- В огън, че се намираш - знак за божествена(влиятелна) протекция
- С огън в ръката да бягаш - ще ти предложат административна
длъжност или важна и отговорна работа
Ориз:
- Ориз в голямо количество - голямо забогатяване
- Ориз да садиш насън - знак за предстоящо пътуване
- Ориз, че учиш другите как да садят - завръщане в дома
- Оризова реколта, че събираш - семейна хармония и благополучие
- Ориз, че пониква на покрива на дома ти - издигане в кариерата
- Оризова купчина и ти си сред нея - финансов успех
- Ориз, че искаш от някого - ще получиш помощ или подкрепа
- Ориз - много бял и в голямо количество - ще спечелиш пари от
игри или хазарт
- Ориз разпилян или, че ти хвърляш ориз - лош късмет, неблаго-
получие
Орхидея:
- Орхидея да видиш на терасата си - радост от раждане на дете

П
Пазар:
- На пазар, че ходиш с жена си - предвещава успех
- Пазар пуст и безлюден - лош късмет, неуспех
Палто:
- Палто ново да обличаш - знак за благополучие
- Палто да ти дават - знак за голям късмет
Пъстърва:
- Пъстърва да сънуваш - предвещава бременност или раждане
Папагал:
- Папагал да сънуваш - клюки и злословия по адрес на жена ти
Патица:
- Патици да излитат - лош знак за жена ти
- Патици диви да гледаш как летят - скоро ще се сдобиеш с кра-
сива любовница
- Патици диви да влизат в дома ти - лош знак
248
Паун:
- Паун да сънуваш - знак за голям успех
- Паун да обикаля в кръг - неочакван творчески или литературен
успех
Паяжина:
- Паяжина, че пада върху теб - раждане на умно дете или идея
Пеперуда:
- Пеперуда, че влиза в дома ти - знак за голям успех
- Пеперуда, че излиза от дома ти - знак за неуспех
- Пеперуда, че лети около свещ - вещае раздяла
Печат:
- Печат да сънуваш, че имаш на себе си - знак за раждане на ум-
но дете
Пея:
- Да пееш радостно под терасата на дома си - знак за семеен траур
- Хора да пеят и да танцуват - скоро ще чуеш злословия по свой
адрес
Писмо:
- Писмо да запечатваш насън - всичко ще бъде наред
Пия:
- Да пиеш оцет, саламура или марината - знак за късмет (виж и
Вино)
Планина:
- Да живееш на планински връх - предвещава семейно щастие
- Да започваш да се изкачваш по планина - успех във всички на-
чинания
- Да се катериш по планина - прогресивно материално замогване
- Да падаш от планински връх - загуба на работа, власт или по-
ложение
Плач:
- Плачеш ли много насън - предвещава радост
- Плачеш ли в леглото си да сънуваш - предстои ти голям успех
Повикване:
- Да те повикат да излезеш от къщи - лош знак
Повръщане:
- Да повръщаш насън - знак за болест, причинена от крайности

249
Покрив:
- Покрива на къщата ти, че е съборен от вятъра - смяна на жи-
лището или местоживеенето
- Покрива на къщата си да разваляш - ограничения, застой в се-
мейството
- На покрива на къщата си да се качваш насън - предвещава за-
богатяване
Поле:
- Поле огромно и пусто - ще пътуваш надалеч
Полицай:
- Полицай, че влиза в дома ти - знак за късмет
Пот:
- Да сънуваш, че си потънал в пот - пази се от лоши съседи и
клевети
Празненство:
- Празненство голямо, че организираш вкъщи - вещае бедност и
икономии
- На празненство в ресторант, че те канят - предвещава радост
- На голямо домашно празненство или гуляй, че те канят - знак
за болест
Прасе:
- Прасе да убиваш насън - добър знак
- Прасе, че умира да гледаш - лош знак
- Прасе болно да видиш - ще се сблъскаш с клевети и злословия
- Прасе, че се превръща в човек - ще имаш работа с правосъдни
или административни органи
Предмет:
- Предмети медни да сънуваш - знак за благополучие
- Предмети железни - неочаквана придобивка
- Предмети оловни - неочаквана придобивка
- Предмети от злато - бременност, късмет в работата
- Предмети от нефрит (маслинено-зелен скъпоценен камък) -
семейна радост
- Предмети от камък - ще получиш нужната помощ или съдействие
Презрение:
- Презират ли те насън - очаква те голямо щастие
-

250
Преследване:
- Преследват ли те насън - предвещава болест
- Преследваш ли войници насън - знак за опасност
Птица:
- Птица летяща да хванеш насън - скоро ще получиш известие
Пушек:
- Пушек, че излиза от земята да видиш - лош знак, неуспех
Пчела:
- Пчели, че те жилят по ходилата - ще спечелиш пари от игри
или хазарт
Пъпки (акне):
- Пъпки да сънуваш, че покриват лицето ти - лош знак за децата ти
Път:
- Път голям, че се сляга пред теб - загуба на пари

Р
Радост:
- Да се радваш на семейно щастие насън - внезапен, неочакван
късмет
Рак:
- Рак да сънуваш - излекуване на болестта ти
Растение:
- Растение да пониква върху ръката ти - грижи, свързани с роди-
телите
- Растение плодно, че е поникнало пред вратата ти - раждане на
дете
Революция:
- Да участваш в революция - удовлетворение и задоволство
Риба:
- Риба да ловиш в бистра вода - очаква те голям късмет
- Риба да ловиш с мрежа - материална придобивка и късмет
- Риба, че си възседнал - пълно оздравяване, подобрение на със-
тоянието
- Риба да подскача над водата - знак, че късмета ти ще се обърне
- Риба голяма да скача с плясък над водата - скоро ще получиш
слава и признание
- Риба да хвърля хайвера си - късмет в работата
251
- Риби много във водата - ще спечелиш пари от игри или хазарт
- Риба в кладенец - слава и благополучие
Риза:
- Риза бродирана да сънуваш, че си облякъл - късметът е със жена ти
- Риза бяла, че си облякъл - ще получиш покана
- Риза виолетова, че си облякъл - лош знак
- Риза синя, че си облякъл - ще получиш подкрепа или помощ
свише
- Всички да са облечени с бели ризи - ще се замесиш в спорна
работа или сделка
- Всички да са облечени със зелени ризи - семейството ти ще се
разпръсне
- Всички да са облечени с розови ризи - предвещава късмет
- Жена да сънува, че е облякла ризата на мъжа си - раждане на
талантливо дете
Рог:
- Биволски рога опръскани с кръв да сънуваш - издигане в кариерата
- Два рога, че са ти израснали на главата - вещае голям конф-
ликт със съсед, познат или непознат човек
Ръце:
- Ръцете си подути и покрити с кръв - изобилие, благополучие
- Ръцете си да миеш - нещата ще се оправят и грижите ще изчезнат
- Ръцете си да гледаш и да се страхуваш от тях - вещае неприят-
ности

С
Сабя:
- Сабя да носиш - знак за благополучие
- Сабята си да остриш - знак за благополучие
- Сабята си да изгубиш насън - излишни разходи
- Сабя от ножница, че вади жена - предвещава бременност
Светлина:
- Светлина слънчева да те огрява - оздравяване, подобряване на
състоянието
Свещеник:
- Свещеник, че се моли - добър знак
- Свещеник, че чете църковна книга - мъка, тъга

252
Склад:
- Склад, че строиш - късмет в начинанията
- Склад голям и ти влизаш в него - знак за благополучие
- Склад, че се събаря - проблем, несполука в работата или търго-
вията
Слабеене:
- Да слабееш (отслабваш) насън - лош знак за здравето и мате-
риалното състояние
Слон:
- Слон, че минава през река - повишение в работата
Сусам:
- Сусамени зърна да падат отгоре ти - вещае болест
- Сусам да никне като гора - голям успех в начинанията
Слънце:
- Слънце изгряващо - знак, че всичко ще бъде наред
- Слънце залязващо - вещае тежка бащина болест или смърт
- Слънчево затъмнение - добър знак за бременните жени
- Слънцето, че пада отгоре ти - знак за раждане на умно дете или
идея
- Слънчеви лъчи да огряват покрива на дома ти - предстои ти
голяма отговорност или важна задача
- Слънцето, затъмнено от облаци - тайни грижи и проблеми
- Слънцето и луната едновременно да изгряват - успех в карие-
рата
- Слънцето и луната едновременно да те огреят с лъчите си - ще
те призоват за важна работа или мисия
- Слънцето и луната да се сливат в едно - жена ти скоро ще роди
- Слънцето и луната, че поглъщат планина - опасност от преда-
телство и измяна
- Да участваш в култ към слънцето или луната - семейно щастие
и късмет
- Слънцето и луната, че горят в голям огън - ще имаш влиятелна
подкрепа
Смърт:
- Смъртта на баба си и дядо си да видиш насън - късмет
- Смъртта на децата си да сънуваш - ще увеличиш благосъстоя-
нието си

253
Сняг:
- Сняг през зимата да вали - късмет
- Сняг да вали извън сезона - неуспех в работата
- Сняг да вали силно без да те намокри - траур, смърт на родител
- Сняг да покрива двора на дома ти - траур в семейството
- Сняг да се сипе отгоре ти - успех в начинанията
Стълба:
- Да се изкачваш по висока стълба - обогатяване, постигнато със
собствени усилия
Съд:
- В съд да влизаш насън - предвещава голям късмет
Съпруга:
- Съпругата ти, че е бременна - опасност от изневяра
- Съпругата ти, че спи с млад непознат мъж - опасност от голяма
парична загуба
- Съпругата ти и приятеля й, че се крият зад стена - ще те призо-
ват на служба или мисия
- Съпругата си, облечена в прозрачна рокля - предстояща бре-
менност или раждане
- Със съпругата си да се любиш насън - клевети и злословия
- Със съпругата си да се караш насън - предвещава болест
- Със съпругата си, че се биеш - заздравяване на брака
- Със съпругата си да делиш накити или бижута - опасност от
раздяла
- Със съпругата си да пируваш - семеен раздор или раздяла
- Със съпругата си да падате на колене един срещу друг - семей-
ни проблеми или раздяла

Т
Тенджера:
- Тенджера препълнена върху печката - забогатяване, придобивка
- Тенджера с врящо ядене - ще спечелиш много, но с големи
усилия
- Тенджера пукната или пробита - непредвидени грижи и прите-
снения
Тиган:
- Тиган да сънуваш - неочаквана придобивка

254
Топола:
- Топола на покрива на дома си - ще осъществиш всички свои
желания
Траур:
- Да сънуваш, че си в траур - знак за голям успех и признание
Трева:
- Трева да никне пред вратата ти - ще те поканят на добра длъжност
- Трева много на ливада или поле - задоволство, благополучие
Трион:
- Трион да сънуваш - предупреждава да внимаваш преди да взе-
меш решение
Тухла:
- Тухла да сънуваш, че пада върху главата ти - знак, че жени ще
реагират и ще се борят срещу събитията
Тяло:
- Тяло мъртво и разчленено - ще получиш наследство или да-
рение

У
Убиване:
- Да те убиват насън - предвещава късмет
- Да се самоубиваш с нож - знак за голямо щастие
- Да убиваш човек - знак за богатство
- Да убиваш някого и кръвта му да опръска дрехите ти - ще по-
лучиш прилична сума пари
- Да убиваш костенурка - предвещава траур и мъка
- Да убиваш елен или бивол - знак за богатство
- Да убиваш коза или овен - предвещава болест
- Да убиваш кон или магаре - ще те поканят на гости или праз-
ненство
- Да убиваш пилета, патици или гъски - знак за голям късмет
- Да убиваш птици или врабчета - опасност от инцидент или
злополука с жена ти
- Да убиваш тигър или леопард - ще се наложи да изпълняваш
деликатна работа или мисия
Улица:
- Улица, осеяна с тръни - неблагополучие, неуспех в работата

255
Умрял:
- Умрял да се видиш насън - добър знак, късмет в начинанията
- Умрял да възкръсва - ще получиш чудесна новина
- Умрял да се надига - вещае опасност
- Умрелите си баба и дядо да сънуваш - успех, късмет
- При умрял да отиваш - бременност или раждане в семейството

Ф
Факла:
- Факла да сънуваш - знак за финансов успех
- Факла, че гори със силен пламък - предвещава голям успех
- Да бягаш с факла в ръка - знак за издигане и успех в кариерата
Феникс:
- Птица Феникс да ти се яви насън - знак за божествена закрила
- Птица Феникс, че е кацнала на ръката ти - заболяване на майка ти
Флейта:
- На флейта да свириш - скоро ще се радваш на почит и уважение

Х
Хартия:
- Хартия, оцветена в 5 различни цвята - предвещава търговски
успех
- Хартия, оцветена в 5 различни цвята да ядеш или гълташ - знак за
успех и признание в творческата или литературната сфера
Хора:
- Хора да ловят риба - ще те поканят на гости
- Хора, минаващи през мост - работа с административни органи
или лица
Храна: виж Ядене

Ц
Цар:
- До цар или до царска особа, че седиш - знак за успех и благо-
получие
Цвете:
- Цветя, израснали върху сухо растение - благополучие за децата ти
- Цветя да делиш с други хора - предвещава раздяла

256
Църква ( Пагода ):
- Да влизаш в църква, пълна със свещени книги - оздравяване
или подобрение на състоянието
- Църквата, в която обикновено ходиш, че сменяш - вещае болест

Ч
Чадър:
- Под чадъра си, че подслоняваш непознат - предвещава раздяла
Чаша:
- Чаша нова, фаянсова да сънуваш - ще те поканят на гости или
празненство
- Чаша счупена - вещае нещастие
Червеи:
- Червеи, че излизат от тялото ти - знак за издигане и признание
- Червеи да пълзят по тялото ти - пълно оздравяване или стаби-
лизиране на състоянието

Ш
Шапка:
- Шапка да слагаш на главата си - късмет
- Шапката си да гориш насън - скоро ще сменяш професията или
заниманията си
- Шапката си да изгубиш насън - ще загубиш работата или по-
ложението си
- Шапката си на земята да слагаш - нов късмет и перспективи
- Жена с шапка на главата да сънуваш - предвещава раждане на
момиче
- Старата си шапка да заменяш за нова - благополучие в дома
Шествие:
- В шествие да участваш насън - знак, че ще получиш пари

Ю
Ютия:
- С ютия да гладиш насън - добър знак

257
Я
Ядене:
- Да ядеш насън:
- всякакви плодове едновременно - знак за опасност
- диня или ябълка - раждане на умно дете или добра идея
- домати или патладжани - знак за бременност
- кестени - знак за раздяла
- круши - ще загубиш пари
- лук - трябва много да се бориш, за да успееш
- лук дребен (арпаджик) - двоен траур
- марули повехнали - неуспех, несполука
- мед - голям късмет
- ориз - желанията ти ще се изпълнят
- портокал - болест
- праскови, кайсии, череши - сдобряване на скарани или разделени
- сол - на късмет е
- тикви или тиквички - болест
- чесън - знак за опасност
- Да ядеш супа и течна храна - ще спечелиш много пари
- Да ядеш сурова храна - лош късмет, несполука
- Да ядеш печена храна - голям късмет
- Да ядеш сладкиши - желанията ти ще се изпълнят
- Да ядеш месо:
- от гъска - болест на жена ти
- от коза - ще имаш причина да се радваш
- пилешко или патешко - знак за бъдещ успех
- свинско – болест

258