ELABORAREA PROPUNERILOR

PENTRU EFICIENTIZAREA
COLABORĂRII, CONSULTĂRII ŞI
IMPLICĂRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN
PROCESUL DECIZIONAL A
PARLAMENTULUI ŞI GUVERNULUI
Termeni de Referinţă pentru Grupul de Lucru Trilateral
INDTRODUCERE
În data de 27 aprilie 2016, a avut loc şedinţa trilaterală Parlament, Guvern şi
Societatea Civilă. Obiectivele ședinței au fost: (i) de a discuta şi dezbate propuneri
pentru eficientizarea comunicării și cooperării între Parlament, Guvern și Societate
civilă, şi (ii) identificarea celor mai eficiente metode de a sporiri transparenței
activității Legislativului și Executivului, prin implicarea Societății civile.
Propunerile parvenite din partea conducerii Parlamentului, Guvernului şi a
reprezentanţilor Societăţii Civile, s-a convenit examinarea a 3 opţiuni de bază prin
care colaborarea dintre reprezentanţii societăţii civile şi autorităţilor ar putea fi
îmbunătăţită şi dinamizată, propunerile sunt descrise pe scurt în tabelul de mai jos.
Status Quo

CNP Guvern CNP
Parlament

CNP cu mandat extins

Această opţiune presupune
menținerea modalităţilor
existente de cooperare şi
implicare a societăţii civile cu
Guvernul - prin relansarea
Consiliului Naţional de
Participare în baza GH nr. 11
din 19.01.2010 iar
cooperarea cu instituţia
Parlamentului să aibă loc în
baza Concepţiei privind
Cooperarea dintre Parlament
şi societatea civilă.

Această opţiune presupune
crearea unui Consiliu
Naţional de Participare (CNP)
suplimentar care va fi axat
pe activitatea Parlament şi
relansarea CNP (entitate
separată) axată pe
activitatea Guvernului.

Această opţiune presupune
existenţa unui singur CNP cu
mandat extins asupra
activităţii Guvernului cît şi a
Parlamentului.

În cadrul şedinţei s-a decis următoarele:
1. Instituirea unui grup de lucru trilateral , care în cel mult o lună să propună noi
mecanisme de relansare a cooperării dintre Parlament, Guvern, societatea civilă,
precum și să pregătească documentul cu argumentarea avantajelor/dezavantajelor
pentru cele 3 opţiuni discutate în contextul cadrului de colaborare. Cele 3 opţiuni

vor fi dezbătute în cadrul Conferinței Anuale de cooperarea dintre Parlament și
societatea civilă şi va fi aprobată opţiunea cea mai cost-eficientă, care va asigura
participarea societăţii civile în procesul de elaborare şi monitorizare a politicilor
publice.

2. Delegarea persoanelor din Secretariatul Parlamentului, cabinetul Președintelui și
a Vicepreședintelui, care vor colabora cu reprezentanții Guvernului și a societății
civile pe subiectele discutate la ședință pentru pregătirea eficientă a Conferinței
Anuale de Cooperare dintre Parlament şi societatea civilă.
3. Adrian Băluțel, Alina Andronache, Alexei Buzu, Vitalie Voznoi, Valentin Moldovan,
Vitalie Sprinceană, Irina Revin, Valeriu Rusu vor fi incluși în grupul de lucru privind
elaborarea unui document cu cele 3 opţiuni, care va include mecanisme cooperare.
4. Lista cu membrii grupului de lucru să fie una deschisă, care va permite
participarea la şedinţele grupului și altor reprezentanți ai societății civile, iar
şedinţele vor fi anunţate prealabil în mod transparent.

5. Lista cu membrii a grupului de lucru, împreună cu alte documente aferente vor fi
plasate pe site-ul Parlamentului la rubrica Transparența decizională/Organizațiile
societății civile.

6. Documentul final cu cele 3 opţiuni privind cooperarea dintre Parlament, Guvern şi
societatea civilă va fi discutat și aprobat în cadrul Conferinței Anuale de Cooperare
dintre Parlament şi societatea civilă.

ELEMENTELE DE ANALIZĂ
Grupul trilateral va examina cele trei opţiuni şi va oferi propuneri în special pentru
următoarele aspecte:
(1) Funcţionalitatea CNP. În special: modalităţile de îmbunătăţire a lucrului
tehnic (analizele propunerilor de politici publice), procesul decizional,
modalităţi de îmbunătăţire a autoguvernării şi structurii CNP.
(2) Mandatul CNP. Trebuie acesta extins cu anumite competenţe noi sau
mandatul CNP trebuie concretizat pentru a face activitatea acestuia mai
efectivă.
(3) Modalitatea de selectare a membrilor CNP. Cine trebuie să decidă
asupra selectării membrilor CNP şi care sunt criteriile de selecţie.
(4) Relaţionarea CNP cu alte organizaţii şi reţele ale societăţii civile. Care ar fi
cele mai eficiente metode prin care CNP ar putea să colaboreze cu
organizațiile societăţii civile non membre în special cele din regiunile rurale,
organizaţiile care reprezintă drepturile grupurilor vulnerabile.

(5) Responsabilizarea Parlamentului şi Guvernului pentru situaţiile în care
sunt încălcate procedurile de transparenţă decizională.
Documentul cu propuneri va prezenta o descriere pragmatică a fiecărei opţiuni şi
setul de propuneri legislative şi de reglementare cu indicarea termenilor specifici de
realizare/adoptare a acestora.

METODA DE LUCRU
Activitatea Grupului trilateral se va desfăşura în patru etape după cum urmează:
1. Pregătirea proiectului documentului de propuneri 16 mai – 13 iunie.
În această etapă grupul trilateral se va întruni în şedinţe ordinare săptămânale.
Fiecare şedinţă săptămânală va fi axată pe un subiect/element relevant elaborării
setului de propuneri. Fiecare parte se obligă să activeze independent în perioada
dintre şedinţe conform următorului program:
Şedinţa 1 (16- 20 mai): Adoptarea Termenilor de Referinţă şi a Planului de Lucru a
grupului Trilateral.
Şedinţa 2 (23-27 mai): Prezentarea propunerilor fiecărei părţi faţă de cele 3 opţiuni.
Şedinţa 3 (30 mai – 3 iunie): Dezbaterea şi aprobarea propunerilor
Şedinţa 4 (6 – 10 iunie): Aprobarea documentului final. Aprobarea planului detaliat
de consultări a documentului.
2. Consultarea documentului cu toţi factorii interesaţi 13 iunie – 1 iulie.
În acest sens grupul trilateral îşi asumă angajamentul de a organiza evenimente de
dezbateri cu: partenerii de dezvoltare, minim 3 dezbateri regionale cu participarea
ONG-urilor şi APL din regiunile vizate, reprezentanţii Societății civile, mediul de
afaceri, paternii sociali, fracţiuni parlamentare, etc.
Documentul cu propuneri va fi făcut public cu indicarea modalităţilor de oferire a
comentariilor şi propunerilor din partea tuturor părţilor interesate. Perioada minimă
de consultare a documentului va fi de 3 săptămâni.
3. Sintetizarea tuturor propunerilor 4 – 15 iulie.
În această perioadă grupul trilateral va sintetiza toate propunerile şi va elabora
tabelul de convergenţă. Acesta va fi făcut public. În dependenţă de propunerile
recepţionate, grupul trilateral va modifica corespunzător documentul final cu
propuneri.
4. Aprobarea opţiunilor în cadrul Conferinţei anuale de cooperare a
Parlamentului cu Societatea Civilă 15 iulie 31 iulie.
Documentul final va fi prezentat, dezbătut şi aprobat în cadrul Conferinţei anuale.
Detaliile despre acest eveniment (data, locaţia, modul de participare) vor fi făcute
publice cu cel puţin 3 săptămâni înainte de eveniment. Conferința anuală va fi
organizată într-un stil deschis şi participativ.

CERINŢE MINME DE TRANSPARENŢĂ ÎN ACTIVITATEA COMISIEI
În activitatea sa, grupul trilateral îşi asumă responsabilitatea pentru transparenţă
prin: (i) anunţarea publicului în timp relevant (după situaţie) despre locul şi agenda

şedinţelor, (ii) organizarea tuturor şedinţelor în public, (iii) invitarea instituţiilor
mass-media să participe la toate şedinţele grupului, (iv) realizarea sumarului celor
discutate la fiecare şedinţă şi publicarea acestui sumar, (v) organizarea consultărilor
pentru o perioadă de cel puţin 3 săptămâni a documentul cu propuneri.

CONTACTE
Din partea Parlamentului:

Din partea Guvernului

Din partea Societății Civile