You are on page 1of 6

DAILY LESSON LOG SA FILIPINO VII

I. KASANAYANG PAMPAGKATUTO
A. Nabubuod ang Teksto batay sa mahahalagang
puntong napakinggan.
B. Naipapahayag ang sariling opinion, pananaw,
damdamin at saloobin sa mga ipapahayag.
C. Napapa-unlad ang kakayahang umunawa sa
napakinggan sa pamamagitan ng pagpapakilala
sa kahulugan ng mga salita.
D. Nakakabuo ng angkop na pagpapasiya batay
sa akdang napakinggan at sa pamantayang
pansarili o pansariling karanasan.Naipapamalas
ang natamong kaalaman at kakayahan sa
paglinang ng kakayahang komunikatibo.
E. Nagpapakita ng kawilihan at kasabikan sa
pagbuo at pagsagot sa mga tanong at puna sa
panitikang napakinggan.
F. Pagbuo ng sariling Tula.
II. PAKSANG-ARALIN
A. PANTIKAN:

Balagtasan Bulaklak ng lahing kalinis-linisan


ni Jose Corazon de Jesus
B. GRAMATIKA/RETORIKA:
Opinyon o katotohanang Pahayag
C. SANGGUNIAN:
Kayumanggi
D. KAGAMITAN:
Kartolina

III. YUGTO NG PAGKATUTO


Unang Araw: PAG-ALAM
Gawain 1:

Panalangin

Gawain 2: Panimulang Gawain

Pagsagot sa Takdang-Aralin
Pagsagot sa una at pangalawang Pagtataya
Hulaan mo kung sino o ano ang tinutukoy batay sa klu. Piliin sa kasunod na vue
card ang tamang sagot. Isulat ito sa kahon.
Sa tulong ng factstorming web, ibigay mo ang hinihinging mga detalye
kaugnay ng nasa loob ng bawat bilog.

Gawain 3

Pagbibigay impormasyon tungkol sa Balagtasan

Gawain 4

Think-Pair-Share
Humanap ng kapareha.
Pag-usapan ninyong dalawa ang tanong na: ano-ano ang mga dati mo nang
alam tungkol sa Balagtasan?.
Ibahagi mo ang sagot sa klase.
Pagbubuo
Gamit ang linear chart, buuin mo ang mga kaalamang makatutulong sa iyo sa
pag-unawa sa Aralin.

Ikalawang Araw: PAUNLARIN

Gawain 1

Panalangin

Gawain 2 Pagganyak

Pagbibigay ng Pampasiglang Bilang: Pagpaparini ng Tugtugin tungkol sa Pag-ibig at


Pagsagot sa mga katanungan tungkol sa Pag-ibig at ligawan?
Tungkol saan ang mga kantang inyong napakinggan?
Naranasan mo na bang Umibig?
Naranasan mo maligawan o manligaw?
Kung liligawan ka, Sa paanong paraan mo gustong ligawan? (babae)
Kung manliligaw ka sa paano mong paraan liligawan ang iyong sinisinta? (lalaki)
Magbigay ng Kataga o Quotes upang ipaliwanag ang Pag-ibig para sa iyo.

Gawain 3 Pagpaparinig sa Tekstong Lunsaran

Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan ni Jose Corazon De Jesus

Gawain 4

Pagsagot sa mga gabay na Tanong


Ano ang paksa ng binasang Balagtasan?
Sa tingin nio naging kahanga-hanga ba ang dalawang makatang nagtalo sa
pangagatwiran nila? Bakit?
Sa iyong palagay, kaninong panig ang higit na matuwid ang nmga
pangangatwiran? Ipaliwanag.
Paano hinatulan ng lakandiwa ang mga mambabalagtas? Sang-ayon ka ba?
Pangatwiranan.
Bilang mag-aaral, ano ang maari mong gawin upang ang ganitong uri ng
akdang pampanitikan ay patuloy na tangkilikin lalo ng mga kabataang tulad
mo?.
Ano-anong ugali mayroon si paru-paro at bubuyog?

Gawin: kung ikaw si paru-paro (o bubuyog), gumawa ng tula para sa huling

sasabihin nila.
Pamantayan:
Mensahe ng Tula
Paggamit ng mga salita
Pagsunod sa tuntunin
Linis ng gawa

Bahagdan
35%
30%
20%
15%

Ikatlong Araw: UNAWAIN AT PAGNILAYAN


Gawain 1

Panalangin

Gawain 2 Pangkatang Gawain

Hatiin sa Tatlong Grupo ang Klase at isagawa ang mga Gawain


buuin ang mga Pahayag upang maipakita ang kabuuang paksang tinatalakay
Sa pamamagitan ng PIN (Positive,Interesting(kawili-wili), Negatibo. Ihanay ang
mga pangangatwiran ng mga mambabalagtas na psitibo, kawili-wili at
negatibo. Isulat sa kasunod na chart ang mga sagot.

Gawain 3 Pagsusuri

Pagsusuri sa binasang Akda: Ang Balagtasan


Pagsagot sa mga Gabay ng Tanong:
Ano ang pinaghanguang uri ng tula ng balagtasan?
Paano nagkaroon ng salitang Balagtasan?
Bakit masasabing mayaman na ang tradisyong tulang sagutan ang ibat-ibang
rehiyon sa pilipinas bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan?
Paano lumaganap ang Balagtasan?
Pangkatang Gawain
Gawin mo ang kasunod na paghahabi kaugnay ng kahalagahan ng balagtasan
sa Panitikang Pilipino.

Gumawa ng Ven diagram para sa Balagtasan at Fliptop bilang angyong patula.


Gawain 4: Pagbibigay Input

Bumuo ng 3-4 na myembro sa isang grupo at gumawa ng maikling balagtasan.


Natatagal hanggang 5-10 mins.
Pamantayan:
Bahagdan
Lakas ng boses
35%
Paggamit ng mga pananda (tono ng boses, diin sa salita atbp.) 30%
Daloy ng balagtasan
20%
Audience impact
15%

Ikaapat na Araw: PAGLILIPAT


Gawain 1

Panalangin

Gawain 2

Pagbibigay Impormasyon tungkol sa Editoryal

Gawain 3

Paggawa ng sariling Editoryal


Paglalahad ng Pamantayan sa Produkto
Pamantayan:
Lohikal na pagkakasunodsunod ng mga Argumento
May batayan ang bawat argumento
Maikli at nakakakuha ng interes ang Pamagat
Malinaw na naipapahayag ang argumento sa tulong ng mga
pandang pahayag

Bahagdan
25%
25%
25%
25%

Takdang-Aralin
Inihanda ni: Jhorick A. Implica

Binigyan Pansin ni: Gng. Lina S. Felices