Вы находитесь на странице: 1из 2

ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL “CANTABILE”

Santo Tomás, 30 – Baixo Teléfonos 664 790 807


15002 - A Coruña 672 071565
CIF: G 15858319
www.corocantabile.es
Apartado de correos 157

Estimados Socios: A Coruña …. de xuño de 2010

Dirixímonos a vos para informarvos das principais decisións aprobadas na Asemblea


Extraordinaria do 13 de marzo do 2010:

-Aprobación do cambio no artigo 31 dos Estatutos.


:
Redación inicial: Artículo 31. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas con
capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, y que
cuenten con el consentimiento expreso del que ejerza la patria potestad sobre ellas en caso de ser
menores de edad no emancipados. Los socios menores de edad tendrán los derechos ordinarios
de cualquier socio, que han de ser ejercidos por sus padres o representantes legales. La
inscripción como socio supone la total aceptación de los presentes Estatutos y normas de régimen
interno.

Nova redación: Artículo 31. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas con
capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, y que
cuenten con el consentimiento expreso del que ejerza la patria potestad sobre ellas en caso de ser
menores de edad no emancipados siempre que tengan, al menos, catorce años cumplidos.
Los socios menores de edad tendrán los derechos ordinarios de cualquier socio, que han de ser
ejercidos por sus padres o representantes legales. La inscripción como socio supone la total
aceptación de los presentes Estatutos y normas de régimen interno.

-Aprobación do cambio na maneira de pago da cota de socio: deberá pagarse mediante


domiciliación e a cota mínima será de 25€ ao ano. Os recibos correspondentes á cota
deste ano pasaranse a cobrar no vindeiro mes de agosto de 2010. No ano 2011, a cota
correspondente cobrarase a comezos de ano.

-Os borrador do Réxime Interno foi aprobado. Está dispoñible na páxina web da
asociación (www.corocantabile.es).

.-Asimesmo, acompáñase unha nova ficha de socio con esta circular para que a podades
cubrir. Deberá ser entregado antes do 15 de xullo a calquera membro da Directiva.
Sentimos a molestia.

-Propúxose unha nova forma de avisar das faltas de asistencia, e foi aceptada. O correo
é: faltas@corocantabile.es. Deberán enviarse os correos de xustificación con suficiente
antelación e antes do ensaio ou concerto correspondente.

Asociación Cultural y Musical Cantabile www.corocantabile.es


Directiva.

Похожие интересы