Вы находитесь на странице: 1из 16

·ONITO

A NUESTRO.s AMIGOS

Pooo~ :u::ol1LtecimieIl!IDS caplan la :1I;tmldon de .g:el1lte d.<i1: '~oda_:s hlis ll!.tirn.d~soomo d ~1II.p.(ll!}JU!.'to .Mundial dc F{irtD;lJi] i;;~d.'3i. !1,;:yat.m aDOS, La :fi:ul.a~ 2-006 ~tr.1l!j~} 1;10il" audienda r.eieviIJ!Vi!. dl;; 'Itt 5 :mmG~,e$, y' 'Ia lQbi.hcl.~.cl! del. ca.'fn.,eia;Il'9ltoJ)·1' :ail:liduirl.as ~a.s rendas de ,ctasi'tl!:~.d6:fi y 1M dimil'l:iJjtor:i~s:~ uaos 2!6..,OOD!nmor.u~:>. Es eemo di,;;cir ,g.IL]~ eaclia fuJ:1bitall't'c del planeta vio 4 trnlJ:S1msiolliCs en promilidw., C!.tt.lHd0, lo~ usuLudills de b. mb:;imlll. cit"a del d~port~: :r~r U.ellan: las Fdmera~: :pla:r~;~8, ni ]0$ m:a~; d~~i:n;t~il:'~a.d,o.s LogIn ;$I_~:£!!'t~~I;' de: la paswn gdI¢.I!ld;l.,

P;l!i!".li. nQ15:o'b'.(l!S; J£I$ ~~~.:pcctadillDe:!;~ seg.!1I:n el gfn·d.o de 9:11 C 16111 . .q~ :tlit.'~t:ltn[)$ POi[' el friitbol'Y cl . .d'!1;Si~miP~i'i!o. qu.e teng,a d. eqlll~pO de nnestres smores ,M'j la!s et'iJj.pa::> ·!;';'lls.mc[ljtmia:;;:~~ilI exp18ct-ad6n .pllll'ide iiliXltend:er.se.PM uno yhillsta dos ;tiTios; la fi.n[l]~ POI! liI:El par die oous; y .b, ~le'b.rncioo~ per varies dlas. .Lu:~.go retornamos ~. b. l1i;l\rrnwida.d, 'E:JI cambi(llt :JWiir.!li. ws; jl1J.g.:adQ[es~e[lItrcll'3idk~.re~, y O-Ul;t$ ~l~-S{l'n,j$'l.u·e ~~a;Jtldp~n :d ;m:;i,~ i1rer~ niv!\!;lj ei. eam:pe(!in~tm, M·l;Ulcll.ll·e:s:

U:I1,a. in;s~fiCi,~ d\efini:oo:da.~ b. ml.uli:n.a-d661 de a:li'!il¥ de :::l!leil.'OS~p1a:Il~} $~eri:fi-· cios y' flllilOO 'ei>fu>erro,

.Puo tampocc ~S' el :non. pl.us Rltra, 0 dl'l:n:ico' Q1bjIirtD ch:. su exlsreaeia, Cb,!izi.lQ :r~rcib:i1!l:nt :i!.sru mimtrns ·ill.:5tWban <I:[II~}~rnme:l1!mooJils!!lgra.d;l}s a dia<llifi~!i;',~C:: ':.'1 M;undi:ai y haA;'!;!!: iII'il bY(:;I' !p~d 'i;!l 161 P''eit'{1i ~ Ji"E::aJid!l!Q: no ~s :5iiiilQ un h:ito, II;In rru.ev(J; p!Ull!~de iP9tvtid~- :D~~~pu6~ cqmi>ent~~ l·;u; V!l!rdad~-1':l'f: pruebas, i C tUrtl 0, ~6b:re!II.e\r:\lidn los pe.lrded{l(res: IiI det;'m~iI? .i Se d:ar:hl! po:r'Vl:meidos G .redob:l<l[c:in. es:fue.rzo~ mn miras a ,c;i1fitFeouu 1:1, pr~}f1rn;a ve-z;?' (QrIe 0poTmnidades' :SL'l: ~'S p.re::smtarnn a IDS g;an!'.iil!ore~ y 00[[.0 :rr~:acciollial'i_fil1Jj:Jlte cl 6:riti;ii? ..:Lo ~pj;'~i;,hacln pan engto~ar sus wruna;:; fytboJls,tioa:;J,~ :~a ~~egll;l![(diil:' s:u fU~l~:r~, c~'lInd>o se itI~tire~,t;i pan. ~JiPO'r;l!t 'C-al;llt-9!:5: qUE:- c·[)i~~idt;:j;'·cPi l1obles;'~ En 100 :rne:5'!e~ y :IIniD.~ 'l,!I~nj.de-1i'{)s ,eo.no.oererno~ .I.G veroaJe1i'il wl~'a de esas :m:rn~Hh",s £g'llftlS,

NO>SO:L'I{OS no somos ajeno~~ 1Jj rodo esc; cl euenro :S~ nos. :(I.pli.ca, ttarnbi~!!l!.

Puede ql1i.!c no ~J;itmOS futbo1i:5tiiS 'ILl!':: !;!!a.p~iL:~:n 11l. :~itencro-n. odd mund(ll .I.~Ot $11,);$ logj[.t)~ d¢pQ.ttwQ~. -gt:'':!n~$ (:lJ)mQ M:a~d[JIIi~". p~~~" 'D~ SlH:a_fjJO

y Cr!lly:lf----; !>lit"I e:r;n1b~r.go, esda dla ct)in,~htuye una nU~'Vilop[)irtU'n:ld:ld de ~m:i'l:1!a:r qrui:!§~'I!e~ semes y decidir pO! que ,CULilI] i..J ad que.n1.1f1os ql.!le Sl!1i. !t1!OO OOli'!J.OZ\Cil Y se !JIm reeuerde, Cad<l ilia pug.d.e ser una, :Uns:tnlCIa. ddirutm:ia sl nos 10 propoaemes, Die nesotros dcpl!llLde,

GJibrlel.

E!1 nombre de CQn&tM~·

~i!;I_~I;;;I~ IIbnl;l~, ~l)omp;ill;t1;i~ 'g' · .. d~~~ '(;)1.11;: t.::

O!IITII,;lJI!IQ!lQIl ·f!i!ij;r.::iI~. til: 1l1'11Q'f-.;ln )' i!>!i' ii!fl"\;il~;:!1'1 &d!.Elon~ '!/,16itil '~!.J6StFIiJ slue "I!8b 0 pomtIll[m ODlltaot!) ~(iFl Clliill~1J eriIJ oj@ Io~. ,!lls!i:Ji'II:i!,III!iJOrEiS que ~ Il'lIli~1'i '!i oil!l<M'il'ilila.oi61'l,

t ,~(1):

w

M!i!!(lfI(;D~ 'Ciilm,tfmill_m'fi~: >Ci:!i7I~tI~b: Are',

Ap"~ ~Gt~1 T.'1>g;

Mr~rn~ (~1O't1"l1l

Ml;)rloorrOlf., N.L •. r i5~lD!D(J. 'MiII:;:h~o

I~[I: COl'ti!otilltJ:.iI1h:;:OIl'lEl~t1iI!e.!J;I~ liIl!l: tDl·SIlI@) 7M "·7!i10 (Ii.:! ijlMiruit,fj;)

+5l il:fIi;ll 3123 (jC{j-!i

+~:1: ~:I~ !II::1M .:ln8 '(f.ililol)

Q'!iki:

Cils!.~ dill CPrl'!llo~ ]~.7!112 COfHl;1) 21 •. ffi!iJCUJ;!I!1 ta MQIiI~ll;;] SiIJrrtl~

liI!!l: (0.9) 4f1!!' 700'll5

,E-a'iliifl:: (!(ii\!!l!'IetI:~(iofi;Q~ii'@oi':(ii\edEillliMI'li'

Alrgl!ntfll!!~ P:ilrll!gl!l~V~ iW!~lJj!llII!l~V~ iP~, ~~I~1,ri~~

'E-fnilI;' ,"~ro~QI;!!ItOOIl'!Jj(IM.!J~c!IlIl~il1i~.OI"9.'

t:.ohmbtill, 'lI,flIlUliIiIUilil, IE!l:IlIi1l11l!:r, .Anll1l1l11l1l:

C~IlI~l;ate c'liIombi_'!i AJl'Bi'!t:ido f\~ei_) ~l BS1];9 IIlIe.Si~~

Cl:lIe.ffii;1Iit!,

1'~I: (1J"!l~h!l~DO

:E-m~ I;' !;i~ro~.;t~~~;:::I'I~Ol:IJilI!l~ioI;l.~rg

IE"P'l1,iil~; c~~!!I;ta!:lil Ap'i1.ilI.62!5

260Bo. Mi!ldlfloiJ (~iI,} 6'1ii!l.~4 094~

Iiill!l"~ dl!l IE:!1!F'l;tI'l"'~ A~~J>'!I

'E!~ilmll'l!i!)!.;]m P1<;. 6l15. ctr, en.te1'l'ris~ Wii'f

ILiJt~n, Bi!'()f', LU3 ;,')5U' li'l1llatl!l~fa

I~fl: IIdl";&h:d!!!:i!lhlj;l!!!:@I!Imhl'iib!:d.1ll"g 1'o!;!l: +o:i.;i, (0) .M!!> 8~8 j,~i!I.;i.

'!:;[l:~~_o!;kl!' iJin!\dI;l=!,:

A~l1'ii!l!t0!i MI[7jI~trl.;j~ Iffi ElilJ.)i .;):5,'2:11(15

'E~e~l'ii1i!iJo., ~ 'il12046-2i81]15: ,E-i't:!ii[I~ ill:lr~i!'Ii!lctrriil:lo'lli'~

T!!:I. l-!!1ii'M\5\;ll-322S !(iiP t:it'!~IW)

Dt!li:!lcTOR Di_~lfN\l}

Gab~iel S1ir,Jil]jiitnoo 'YQko J'i4it;!;ltIQi'b

li:''''lJlgr~ Pr.;;;~lI~n Mi,;;;fI@ ih!{~~Jn!!J,:;'~II';m:idy~{_r.;., ~Qf'!!

I':i !?j~p!~;di.I!'Iijii~~~'~:1I1'.;e..,;j~,~ JI"!lCi!<.ll~

A ri1[;;M,"oqu!::Il!'iIt_d1QU~.i:itr;~oIl[!!;II, 1[!!1o'!I!I1fnJID~ dtlidlll

Il [!!il~nmodt" V_r1'~ ~nlA',.lff+;-~~n!fc ·1'N!i..~ Ui!O ,fr;Q~d~j !Ii'!il!~!i!"'lii! ;'_mM~~ ~~n~; t =,;;",!!t~'l~!iI ~etf"dh:\t.~ BIliJiurI UnidiIIL 1!J11I1:t;cg~ ~ p""mlE:L

I] Oil!. ~UN!I!O DE, !'o,m~ INAUGURACI6N DEL DEC ~ MON OVEN'O

CAMP EON' ATO M U N D'~ At

:r.!i FU1'80l EN SIJ OAP.RWA. G!E.N!E.RALM,ENT Eo CONS[DBRADO~ JUNTO CON LAS OL[M~fADAS~ UNO !Ii!I'iB

LOS AC ON'W"E,CrM:[ iENT (I:S, D~l)!o:ft:rIVO.s MAs ]W:POlT,AN'TU nEL M,UNDO,_ esta €'s. la pu!i.rniBra, '!feZ qrue ,SoB' ]'fealiza en el !GOIl![lnetlite af:i1icailO, Cienri:QiS de afun~na:dll\S :jjJicioi:l:lildioiS [pociFaiJI ~re$Cttciar ID~ ,p~utkW-~ ea ,ID.~

eS'!.~ad UOO' '_(ill!$~rlil.idos; '1,)r:e!t'l,Qd,e:~ado~ con, ese :j]!I:1~ y se fi:s:peem qilm luHe.s de mil]aillW~ ,mis, 8~gan, a 81.;]:;: 'GqlllirOiS [pOI" 1'\1;. radio e IllilieJrnet dm,:ibtC d mes que dut'~trn: La, rom:perenci~" Se :i;nu~ de Ultl;'l!, cdebll;',a..ciol1l mUind hd de I,Q ql!l,e FJ,:elte, -[!re~ '!.lI!E~~ ganadol' del cert.an;,el:I:- JclJiomlm:i Q jogf1 bQnit[!.

A~ue muehcs di:s;fri;it:(l{- 0000' p~teaiFllclo U,na pdO-~!l con nye~s::i!ro~ ;lU~~,o.SJ hay 1m m1L-'_Rdo de d1fcrencia enrre eso y jugar

:f6JtboJ ]l1]!1of-e!>lanal ~QllL'C se kg 'iOKig.i6 a esos hnm'bt:~ p<liItl Ucg:it <I] CilmpOl1iiIlaJto Murul:ia[ dt:

Sud<ifrlca? Sin Gu.da. un ~a!~~o y !lal'l!a:§; Si,ptl[l,lde-s :[bicM ,e-x[tt'aomh~arias; as.! y todlo~ eso no ba.sct6, para gatantiz;jJJ[ 8'1.:1 p~:5i('.illlci.aJ en Ia cita, A niiigllliI jtlgatlot se lo digc:pa:l:<i: rep.i.~ent;\r a su pab' en ,d MttM1al ~il~ qg,e ee :~a~, eSf(l!r7~ad{ii J~:'uJl{:h!;} pam. mel:'OClelllo_ Cad:! UltlO de el1\oll: ha S-iDl(lio:rii:ado aiias de ii.'lfle.:iiilintl!S

y ti_g;tii!iNj15o,s, mtre.fiamlcoto.so> iha, :ulfridJo. Iesiones Y' dolores y lit~,

l'e-:n i&o ql!,:!ieS1Up~iI'~.1" otros oibn;fcll,l,"" :las pin:! g-anar.se u:n, ,lFue.srto e~.1i ,la, sc.tiocd6.n de SiJ! :plal's:r co.ll![,e:ruJlm." pur el ,m-himo&Llaroofi: ,ell Campeonaro del Mu ndo, Qui.en~s Il';g31:rj :;l, l a ;j: in;n',an.das fi:l1~lle'~ lila!'! ::dc:an:z:ado la Gem:a: de Uri! 4;;pDJ:te ,muyoompctltl,'I,-'O de cno.li'mepapUr lll:tidAlld, Ind~pcnd]c.n;tti:nt.Hjre de que ~"nm Ii) pie£d;i!l]l, habet .l]tgMtQ h;).st~ ~J1i f\l. es Ufig:r;H]ufunFo.,

La nr~yo:rl~, no St1mrli!l~lepQr~ ~b:tas de ,tdl::ll. mundia]; pew eso no, nD~ impide poncr (,!Il pcicilca

les p'Fincipios, qllJlc :han HC¥<Iid!o ai6cim, <lJ tU:01i juga.dJurt:l:, AEr' to recemiendan mQ._!l(ho.:; gud~s: y

I ibroo de a.uoo.ayud:a., Y no OOfti los pfl!nel:(!1S ,~Jl :haaeJih AU.El! el ap0\\:[i)l. Piil!blio se .rcl1[ro a dio. Compa:randb .h v±d-a oI.is-tla:MJ. CO-fl loo, lOgf,tJlS 3;de~joo5 e.:lc.i.i'bi6; ~No ~:.iJ'b~~

q_lll,t ~(!!$ .que~ot're~ e;t,'~ ,eJ1 'en:a:ci!io, mdQ\!i: a ,is! v;emad CO~l~I'II~ ]:l;e:w uno 0010 ~~ I1e.ViiI!, el pre.n1.i.o? Cm!i"ed

d,e tal manera QI1i'l1:' ito ()ht(:ii:IIViS;, T.OdD aqud que loclla, de mdo se ~:~~t~[j'jje;, e] 10$; .~ ia Viero~cl; pa:ra

~, ~I

OOC.Ln'J:r UI'II:iI. COl'(M'II;'} OOr!'l.l~nrl' e, J'ew

uosesros, una ir:lrn!l'.rupti~ik. ASI ql1ie'~ yo dill! esra :m:a!ll~r-a ·GO[f~. 1Ji0 ~umo a la ver.m,ltr:i,j deesta m:mt:r:1l, pelee, i!:ID como quien :gplp:e~ ,d :il.it1e~ ril1iO 'que -d~sd,p~i [l!rl' .m i ClIlett'_PrJiJ, r 10' ]lODge en :i-ervidumhte»l_ P:abloen. rn,h:'~1;'eIl'~,e con 10 q,i.:!'1O' prudk3M,. JP:o:E eso, }'<II, en Las PWitJ1!.nlcf.1Ias de su -vid.:.1l, pu,ebJ' ait.m2[: 'uH£ pcleado, l:,], bt~M~, bal1,a1~a, be <llCabmto, 1a C'i,lJ:re~" he' guardsdo Ja ~e'. jp;OIl1 1.0 d~Jn's;) rue esd gyard.illd:!lJ, b, iiJo:!\l1[1:l.:ll, d,e jusdda",~.

Qujz,il n:jj;d±e >ttliewpJil:ic<ii me.joi (::I;a mesela de ;f,itle.l1illo )( teRaddaa que' diii:ti:i:m!glUe ai. ~loi,\: meleres deporit'J:n:lJ$ del m!IJ.ndo que cl pro\piiJo, f;el'e, ,1l4S(!!~, Ar.iU~le& se cd6 en b PQb.~a. en.l'~~ Co.ra968~~ .Mi:~·as 'G.e.ra:i!s~ BrasU, De peq'l!1(lD.o apo.nabl a .103. iIlloanQml'a de .SI!1 rnm:iiHa. :lt~snaitlLd.o :l:i:ipaMS y cult1V1:ik su .dian em.'pm~:rufo, m:tnO ba 1.6 1tIi. un e:a]ot.tJn ildktio ~O'n p<l.pd dc' dhlri\O\, Co:';~dCI<icto tliri~) "~t La:!. mt:JGres fult1b()U:s~:s de 'ood<i$ los tiemp~, fue el ju~r .rredl).mj.name dl!l!:tralli:'e des deC!l:d:iNl y:fi!.e de:gid.o IBl !I11!ejll1lf :!lIdi~t:! dd ~i:gl£i! XJ< tpi.!!!r

,e:!. Co.milte OHri'liP1fGO,hll'it,e:1'Il;il.·c1onJaI1, <II1l!!l:1qQ.e tmnG<l. paliioiJpo en una o[irnlrh.J:a.

Qu:i$.i~ M!:ctUifi.;], ill;rinID:lJ id3:exi6u iJ1!tC:.li de: iF ;,j, mr~:a.:F to\!; ,res!LiLlrrndm de los t:U~rumo~ p,lWnidos; 5i bien. es n'i1N.tlinl, :gP{)'~:U' :.'!I Jli!LilieslID ~u i~lIi)~ debemos :!,'~OJl!oce!;' ,riJ e~Cue~Q de sodcs i(i!~ j/lU.~d.!ore~·j, sean J!3i ~i:lil'~ ~e sean, En. es:te'~~:ro' de ,eCflnpe['e.n.da. hll1e1!,g:JI. dedr {~il!l!l:: kay .IIliiA,cl-008 m~8 perdedoees <[_. g:!i:Iadme.s., Des-pwh~di:e Ia

(UC ]!i1id:.1il, [6 oqulpOii: dt'btTI. h:.tcx:t :i'b]il:m:1Lkt:.lJ;s~ y en .cada. e~, ~'lih$~Ui~elfi:r:e ]a mi~id y;)J. quedland.o dbndtillOd<'il. h;tSJr.fi qJtlle: Uti ·eqidpo ;se CQrQr1ia c~'!!:'i'llpe6n.,; L6gb:;~fi!I~l:lte~I!)~; j!lgado);'le~ que ne g~n~~~ ~sufr--el.l·~!:l:El! .kQep'C~.6n~ .~ero p~ed.en enQrgl.l!Uecer~e de ~\Olejo.s ,~l!J1_e Uegilmo y de tod.o 110. 'qll![(;: Jo.uuon,.

iEn. J3!. yjd~. c;td~ UnO ·de

:ll.JJI~Oitoos delte ,orQrtU!1bdJiil!d! de b-aGe.r· :10 mh;n:1Q. nnU':an!l·e Ia ~DtJ1~ga die gal.iIl.'OOIl.GS ,m el C4~,. J'c;su;s nO, dicl, a Sm. i5:C.guiOOreil::· 1!~nijjpeijiCtO., gatiliilJ:5;t·e -a L(!i5 d.em;':~ c!)mpt~id(iire-iJ~~ si i'!)O:; !iB-iefl1~ IM.I.en ;!:i.e:rVIL1, :r :fi'e!h,J - N()~ d(ig~:!l.rip'o:r' ~l.~er heor;ho Eo, 'qlllle oOI]·rre.:!:fHlln-

d.i:lli~. PO[ jug-ar ,oon ,en~er,eza y dedi-c'ld.6il~. 'por :s::a;C;lr d :m.<1JXLrE10 !pl'ovecho de las dOJUJes que iIlDS: rCOIliced~6) pOl' des:-empeA"a1l' 'bieD~ [~: urea~qrll.l:e nes e:n.cOIN.it!iI:lid6 y po.f ama]' a. quie.n'i1l"s ru dispuso q;u"e S'C' cWz,1ttiiiJii e .h :ltiilie:l:liro camino, Ese, eree }'O, es d jlie.~ b(!J:t'iJfio per

esceleneia -

RONAN iKru.NI!: ES U'IiTEG!RANTiI!:

DIE LA .iFAMJUA lNTEIKiN.A.C]ONAL 'y' COtA.BOIl..!I.DOR DJE CONiCTATE, i+

F'IAS,ES DIE "IEli! ,SOBRE LA. GRANDIZAINEl~O~BOl

~E!n nni Qpi!n'ibn no se' l'il,aJoe ·futbolist;::.,:&

;:[EI e.xAliO no es aJCciOielFilital,

5,e' !lJ1J~:i,el1le con eSfiIJI'EH'ZO, Ipe.rsever!)nCJi,~, ~r,li!i::liiea, enlJldio. :S·aJcrmcio 'I sQbr~' tedo .am'or

IPor 10 que uno In.ace' (} iesM a:pr'e.ndi e;in tI(L:&

«He lIegado a! aee tlt~,r que la

'\I'i'd~ de 1!J!11Ili P L:! l'Itero es dIUllr~; ~ uri! $l,.Ih~ !Iiri!~l:ii 1~~iQ !'lies ql!Jl~ la mayQ r~'~ " q kJle II'irlI~diN3I!1i de ~'lIa:$· lin Q ilia i'i aecld e I'Iltale:s.,·»

«EI enitiLJ'5iaSii!1!IQI IQ ~.sIQd CIt DebE ~IEr 'l:e n.SCi Y' vl,bli"anille ~OiTI 0 UiiihClI cuerda de gu Ita rra',:!l'

EL snlidDE LD via 10SO

S,£mada m una ~mda con'VJ!lrn aJ! 'Da]'\1o ob~~Ii:'I.d.o ]imvtllttm: que navepbiln a 10 [qos, m_e.Ia:nW, h, arm'Ci\On un'll ·QOO1veHadOn que lie d.eli9JsroU;l'ba·en [, .maa de iili[ lsdo •. :I ua ~l1im.en W (['!Jl.e cast wd!os; 100; ~' e:S:l~baD en ell beam tpodian ,ooida.

-,efor qd ~pediste de hi ,gilcina a!Eluique~' ---1?re,p"W nDO 1:00 :interlOCUJ.rores.

-No t:£.ofa ~ti.ddD de [oj valim'o -mspood16 £1.otm-. Cg.d:il, v.ez 'qu'e 1.0 JleCG~ttJM, es:tabll tomtndJ05e un cafe. Parecia, que v:a1omba mdls UDmilia de ·eiii: GllM: !Ul rempko.. Se 1,0, advert! w~iM, veees~,pero a]. £narn tU:ve ~ p.resci:ndir die ~; se.rvioros-

La !OOi.DlVEli.":la:d6.n !pam ::a. oteos temax, pe:m i3iCJ1~ oomeiJCJ.ir.lO:inEl sigtti6 dando vuelras en Jj. C3·btzliJ •. E1.hom.~ ,&~:ptdi.do h:ahlliJ. vaJO'nd!!! m_;!is ililtll t.au de cafe ,que ~u empleo,

Ul1Ilm· hr,wa impubi9JblliJs·vel~. :L'o nU;mo les sueede

:il nwdt~ per~Qna;;s: --pell:re-" S~, <kil:iiZ'a1'll ]XiIf ~'J ~r6cie de b. ·~jdla. dn ahonda:r' eo. dla~~inad\ql)lir]r on ~ de: lOqIle es W~i<l~[(te va[wm, AJl ],~:il ~ aq~ tm.pl~.d.o, CCiOWD. :sU iltt.ticl.6.o. en :up~~ WWeade.titei d.e la, 'vida y d.ejm poco, espacio p.ara ]01 ire.dme:n.te imp0l'latUt·.

Conad a. U:DI sefio.ra que se 'p~, aAQ'.ii t.trabaj~ndo eilim;ada~ ~nre l' a.hQ:rr,~lldo .P~]I:~ ·~tmir y d.eoo.r,iiU· t:tm1l ,~itiJ d(m([b VlViI' COlli cnmedldad aaDdo .se retirara, Con m.w:h:a:. pella.pi3J,t.!. dlla~ ,poCQ'£. fm:iId de$.pUl~$. de tttntli1!uFa se enftrm6 die gUvedilid y le dijero.:n ~ le l~dtba po~o tiempo die vida., Un dia fUJi ;!J, vi:sita.dt., M:e sente jiIJUlw a su cama y me d~jot ~l dempo se me e~ti ac!lband!o. .M~ ga~re lQ p<aiOO q~teDb. 'en OO'Jii~ quecare~ de valor en ,d. mundoal ~e WYJi. Hahia adquidd.o ~I'I. sentido de 10 rea]m:et1!te va-limo; ptto dema.si.a.d.o t:lOOe·.

$1 puditramos ver ·iOdoi AU.e5~li.Q$. actus lenmarad,OiS M los ~fectoo que ~~n it bJ !PQ't"~ nuestra ,exi:stencjSJ iCSJmbl;u'/ia

.:1,::_'1 N'" de" 'c _11·

mw~m.ente... '" I) !t..ratan1l~ .':_'" ]Wst~'gc!l!:' ,~ '!:tempoqll'e p~'"

demos enaetlvldades de ,e;scuo, valor y twce:ml.ellcia., ro. nos dettti~ eo. t!!'lvJ:ilhdadu 'CU!iiHidO 10 ,tteitilO mqtti,~ .i.1.im11i'3. 3iteDcl.6n.

VJIt.·GINLi BUNDT B·!l;1:.Q h::nI6~~.~n) II'!;!'! UNA li.ECONOCII>A. !.VANGO~!t.J·Z;ADOltA Y :t,A MiI,!)!!t,!. 1ll:J!; DA.vUjI, .B<ll,A:lblEll' BJ!;:RG~ F.UMIlADQR Dill LA FA Ji.'I[UJI.. INTIHtN.AC]ONAL.

EN Cm,E.RTA OCAS']o,N VIUTE. UN MONASTERIO QUE. SE!. CONSTRUYO ;§,oBRE LAS R.lIINA:j: DE UNA J\NTfGUA I'Qp,:'1'AL.E!.,Z",II,. nOM,A.NA, ,iiMI"LAZALlA S.OERlE UN BLBVA[)OO I"ErN,A.:S:CO DEL DE.S]ERTO S[RIO. Tan emplln;1J(itlse:rrall ,ios, iihimo:s; 3ijl]peLd:;1,n(ii-~ de aeeeso qu~ en ese '~recl-'i!(l, habi;a, qll!.¢ sub.!:, las pm'!ft8.io.n,e:!: mediante U!1f!i, sistema de cablc;s y pole-as .. Al [lc,g:a:l":iIi. la n'Lmbrt" u~ attaJl!hu: de piedra OCiS die-Ion a ellteDla:€1l' ~, mi y a los pere,~;ri ItOE 'q:ue me :!l:OO(Ifi':'IJp~n:<l!h~H!I que !:lOS ,estiiba11l:l!os af1lwxi_m3_n{~Jo ;ii, un sanruario.

IFjnaimem-e ruvimos que me~exruJi:!: eoa ,esf~t,e11lz,o:a ~r~ve$ de un, a peq;u,el":;I! ~ber~gli':!l. pt,a~tk:~da el'l! la roea, ,grille- filO dfil!J&a: de ttner m:£s de seseata o~,nJti'F.l:lJi1!tr:m, de lade, Me Itt.Ordlli una f_rnse de I'eitis; 'ffllik; SICil'I;;:s pasar un c~nt-d,l(! pOlr d o-}o, de I!Hl a ~,g.uja.. q;ue eU'~~.u: uu ruoo ern el t:eiIlJO'

de Dimlto'" UlITi;a i_n:~'!1l1'PI'£rt:lici61]j trnd:iciOil!1al. de esc p::ls.~]{l ;i1!8 que JI:!;sI[IS :5iC: rebia a una puerra mlJY peqlilieu. que b;ilJbL~, en el m'!,j ru

de Jer!J!~~lelll, de[iiIOll:1l1itn:;l!d~ el O~!l) de Agnj:a.- IJ:ara qJlill.'e 'Ul~ ,cam,€Ho seintmduiera PO{[ eUa. eea J:lrociSlO dcs'C;ar,g::JI'wclo:!il los b~rmID!lq'!Jle Ue-varn. 'J 1iilt,gQ empuj:ildo,,~irn:i' d.e el'e' il1d.ud rlo ,a e!i!i:~iI:',ar como fu;er,i\" l~-~:!l n'llei:er~ne- _por ;a_qlU!ei .h-~f!CO~ yo t!JlL'!!IC' ,[[LI£' q_uDt:arme la. mochU.a~ y arnrl a~i 00 me ,IT'...5u,:k6 £i1.ci1.

6

Jusro 18[1, ese mO(l'ner.ri:O ~a:llo. I..!Jl1 av~6n a gLI1!l1alt!JlLlta; :!iQ:~o !ilC: ,~t-Odi':ili :n:OJiillio~[" come tal p.ur L:.1J ..:s-!!tda de \~J!l'Qr qiLli€' ,ctej:1lb~ tr:1l!:5: ~i ii:Jil eI d.el-'0! ~1:!I,!,L A.qlJ!.d1o 6ue U~:(I reC;:,Qr-~ d;aib:n-io si:!endo\!lo pew eIQCmer,iil:,e de to alejados que !0sI::3:hu.i'loS del mundana! ruJdo 'Y :ajetmu.

,sin emtmrg:o, 110' :5!e~r-a,r-a, de tliIiI. ,fniiJ!~:a~~eli'iJO d~: ,d~'~S:!.!,f~h :!i~.Q de 111.1.['11 .lug,u' de retire pa["3, quiene-s QI[l:ie.I!'Cl!1 apari:<ll',slt': del !tl!IJJI!I:1do

pot un tiempc a fin de renovarse esp]rit:~,aLm.eil:lilte; ordeaa I:" sus pen:!:an1.iof::t'!Itt-'i)~ y~d [)!l3deu' :lI!:P(!lI't;1::IT :F.n~:!: en SII,.IS .respec~iV:1!: p.r':O~~'l:i(!ll:'lie,5 0 .acdv1.uhrl£:I: unavcz que I'\c,-gre&'iln. Urn fir.aile que vli"viaair£ 8;(,._--ababa

de iegt-es-ar de:! Foro EcooonU(iO' MiIl!it'IId.i~[. :[! ~ que hahia ,~is:~idf;! en oC:il!lid,~d de I ~d.er' e:!i:pi:rh~lI.:!.at

_IE.! !llil'O(l'l-a-Sti3!1"io aao~m: :a. cualqill:it:lr;il que b!U:opq'l!l!1! SQ]az:c-spi_rl"i:mlll. En <:1. ,g;rrupo qUJe me aoornpanL:.1Jba h~bia uass 3'0 persoaas d,e'

d iver.$;lS; ,oo'.tu ~e'$iQI~e~ y tal vez de una docena de r.lia.cDOlulal.kl!adle.s"

E.I iiojamienJtIll y La. mmia-a

Wli'I! g.rntlliJro:o>" Sole se le piide a.i visirromoe. qu~ de 1m;1J m;1Jno con I'lJS: queh;;l.cere$ y U¢:5:pete :l,o~t;l:~'!l)g, d,e: ,rl:~edti·ta,c:1ol1'!i de 1011 dern;as.

Una ''\\'CZ. d.eil!h'lO nos sirvieron 1iiIJJ::.l iIIlza de te y m.Ci~ ifivlt:lLIDIJi a ~e:l'1!mrl1.OS :it charlar 'Y' djsfrmai!' de la 'Ilh:'!;;), Ati-nedid.a que tll(!l$ f1l!imiJ~ ..:;:onociend.o, pes;e :ill. li!itU.es~t~. diversld-ad ,(;ul!i:1!lral~ se ,~ce:ncl'c. ~n :se:[I![idiJI de hc.r.lTI!l~:ruiad.e.n,tre md.UiS.

Eliii. la. men me r!:lU~ :I!J. CODVitrS.',U· roo. until de los '!'U~uj]~:i1ril!l:l; {~d iRolll:iiJ::ilterlo\j, que eJ~ F.rJI1c-e:l;.

Tend rb e~[~1I:'.e 'I;'ei 1l,Q}e f v-ei DH~d!~oo ;a.n,Ci\!:. 1\i€ ,il1!tr,igo pm' que :tno~ivo ml:I!J. pt:t:son:f1. conrri,O ,i-l se ,ha'b:rJa ido 3. 'Vi:'I'J:i:' <Ii, 3ql[~d sitio tan <!pQlFtado ,de: la dviliz;:IId(ID.

-Uev!J) d(l!$ a~'iOlJ; aqu.r -l'l1lJe' ,q.ijfl'ao:J1, ~l!l enc:a.n.~<i!~o'r :aoe'11itO-. Antes era [efe de eontadores de '!Li:itrn. de:!:i:':ac..d-a .firma fJIitlrt.;;; e ..5:i!J y gOO'::aiJa ,t~e min(l~. 105; 'ben>endos d,,: ~Uil ,~~e~~.@ :mwy Men :1i'1\:'m!;!!nllell',ad{ti.

-~QU.E fl!:!:e 10 qll!l.e 00 Uew ;1l.re:f.ll1I.111i,cI.a.r <I. 'l:odiQ' eso? .....Je .pm_g;iJ:fi'[,e.

-Me: .sei:lida i.i'li~ti.:sfeeh(!i. Ui:] db, 'e'~~:(lJb~ sentado en una Cl~pj 1'1 a f rtl):!.Vie' 1!:!.1l;li. Vi1Oiol.'l! 'q~€ rile h i~o mmpren-deJ!" que t.€nL'a. las ru.~o~ .r.idadts trasrocadas y qu'G d~'bJ:.1. viviF F'<'iJ]ii!. St::iiv.iir a los ,dl::ma:!j;. P,UI_i"' eso e~:ooy i!.q.ii.~f.

U~:II 'l!'laje~"(l' alen:n:in se irtoo:t'l,mro 3. ,Ia COnVill:l',s-;a.dOr.1i, :v €~uegill.i-da !r!B·:S; p!l!l.lirnw a hablar de ~m m;d(;s qu.c :!I.q_I[~tjai:li aI. mundo y ,!:rte nuesrzas experienctas. Lueg.i[I! inrereamhi;anl-CK~ id.eas ;~iiJibre c6mQ :pOdl;l!:~I, rcs-o!verse. Pa~a.[l\o.l1i, hQr:lil!:_

Aqudl;a nodle !:l08 invitarou a asii:stj] aW.'tM misa bajo los: fmgmemtlS: de tin'il. ,pi:l'D.'mn c~d Cielo Y' 'i;:1. i 1'II~'f::rD"!!O, de :i:antt~$ Y' :peiC~dore$l d.'f!'$plJ..!Jes h~ili:io unas v,iaEid;a..s sencillas "! I.:!JI1 rate de 1.'i'l.'6di_tad&n a selas,

Al ~l~:a sigllli,em-e, miem·.l:;:i::!: reg~e\\:db~['f!(I~ ;1l1. ¥~;Ue; 1'D1,e' f,j;eeD11

~.o;!l ceuos oir-CU:n1Idalli:es~ que ,SIe !E"xl€udJ:.l!l'l has:~i1I!, dondle alcanzaba Ia yb:ta. Eli ftilil:~jc mit ii"t:Sli]t;o mudio ,mas rSiiJg:C's~ il'iv0! qil:i¢ d db ~,Ilite.ri()t" cuande me djtrigu., ,~I nl(llr!c,1i:!i:ter.i;o, :itM.11! Q!b~eol:i(!lnr;lidl) (lOIn ~!FIdar, de~~1b(rir, .lEegar_

Me lrn.'a:,W.!JIc ,wmo :!le:;£i1 ;!I:i! Go.rfWra iili,pa por los Jetho:\! 8-(:.(;0:;: die 108 tio~ y cayeta ,pot les ,p,redipjeiiiH: fO'.ttm~~ fi'i:a!gfil[ficM, CM~OO;;liS;., S~ I~:j: '1!~lUIvb:s: !i>I:;:g~~ ran :aqUteJIDOIli p;1I:fajes, :sel.:',fill! e_S'iPECi:ac~l:ar:_ N (]; habla ]w:'\d1db en cuaC1>O :iI~lO~"

HI, ta!i"~Ji1o p!OllItcia ,ca:re.il!~e: de:IoOO:!L vtd:a;pe:iio al ,cxami.D:ii.tllo m~;j; de ,~, $'1;:' ,iI~~tI:I!.caIb~]'!, a vertoda suerte de fu!:'~~.:;; d,e v,id~, en :aq!J!clL~' e-sc~rp~d~.1ii hde[3.s:H'1i,lLle!tle;s~ e_~q-lLlisit:!S :AiO'1!ecita;s, 8,iru~stjCe;s, y un ("~pocld:ioo mma;d!a:.F' del, d"e,rittm, 'W4.()(S hidh:tllndo 'pOot wbte:vi~t. A~:$ fiiIJe;!;~iI'~, vid:a,I3Jmb,ii'&l p(li'ieietilta !I.!~ ~spe~w ;i:rido y e$~1ril ((HlM) ~qjlLl'fnO~m(llnte~" SUlPe.rfidahnentel:1,Q iP;iIJ[>ece '''lIue: pa:se granooo:il:. No, dbs;·, il:<tilr~e:, Dios t~tii ,obmodo.

Una '!fez· tetmin3Jdlo el descenso

!rile pro~l!:l!S'e "I!)I1I1k:arme unos m il!lil.!,OOS eada dfa~iI!ra haOfl' de m.i CQr.321QrI! ILUli ttmplli. Mofl (Ii euenta de que ,e] al!tt'

de ~a ,iii'c:dit:fici6.fi ]10' time moroQ q!l,iC ve.r. CQIi], el Lug;l:it' fIj~oo·~ que URO i¢ eneaenere. Lo i mp(llrt~lI:~;~e' es Wilpil'Z. in~:edO'f que se o'bden;e 'en ~u:~i6n ccm e.1, C:mCilirlDll', ,inol.,epe.r.Ii(Ri,e:EIIrome:'ElIJOC; ~l~,I. 'tinitor.m).

CURTi::S P.ET:EiK v:AN' GOii..tiiE:R

as ~NT:5~,~i!;,N"~ l!)[I: l.l!. F;iLMJ!:'~A. INl':I!:It,NA,Cm!N'Ji;,l~ E\!N' LA i1'llD'TA, ,~.

Estamos en este mundo

paraamar

Lo que lleguemos a ser en este mundo mortalno tiene ningun sentido a rnenos que sea en bien del projimo, Se nos han conferido dones y aptitudes p,a.ra. ayudarnos a servir, Y' el servicio a lOIS demas nos hace madurar espiritualmente.

Estamos en el mundo para ayudarnos mutuamente, piara velar unos pOor otros, ,para entendernos, perdonarnos y servirnos unos a otros, Estarnos en este rnundo yara abrigar amor hacia toda p.ersona

,que haya nacido en la Tierr~ -'

I l - . - J -_- . L .1

~ Btny Eaaie, .He vis!O .... ~

A vac BS! P"OR ,!;IAL TA D,I!:,

ElB, PONEMOS LfM],["ES A ,LD Q:UE DI08 PUE.DE OBRAR ~N NQ,28TiRA V] ,DA .. Miit:iilltQ'l; mucho ~;M casas deii:de tt'ules:~fiJ!,r.r'O,pi:aJ, 6,pdea, en II!Q.,pJ!' de, verlas desde la ,o/ptiea d.elSi6fnor. Nuesrea m:i!rn.d.a se ql].ediJa .mtp\lIInilttLli:tiLij&:3i eil, i~l pb.fiOi tgtEitm:al. Cu:a:Ml! :nOS encoaeramos en <;$[1, $itu~i611'!!,ell; hera de ;eambi:!li111 de trllI~'~:!l.1 id~d.,

,Men:tal'taaa:r.le defi1'Kl as:.l':Moolo,gia

o modo, d~, lP~i:Ii!>iiI que ,d!M\tooii:lll,

eI eompun!i;m.it::mro y ,Iuj: ]J'Utf'lltiOS de. 'ViiSiL':i\ de flUlI", ,pe1's'lJIJ]i\. En ~U:ilS p~~~,~ b~~:!;, .eL e:r!'foquf!' ([1Uf: (:e~~€mo'!; de ,la, ~7eaLidad!, h~ actl'i:u:d!es qU1e a~~m~mo;!l" !rW.e,s'tiilliS, :pcell:r.lnTI.i9tc:il :r COO~[Ida::i', ood.o 'C;Q ,indde rn :EW~,ti:IO proo~dtf"

Un rnCitOI ,i:m[pon~Jilite p<a'rn,

-!I~ ,!I' ,!II - ,!II

~v.;;n1i~af ,e'.'; 1I;!I!l;:$_prel:!)we'.rnQ$ 'we It(ii~~

me.n"l:al.id~d. qruenos ~ren:e~ ~do~ar p IGr.i,P oot lvas 'Y en fnql!l"" S 1i1I!1I.1O'!A'l\S: Y' lPoru~if!I'QS qu~ ]!i:d~jil.i.y,ail, favorn.bk~,

- "

rnefil:aJe' e1iil it'iues'ttm (:{!impQiI~.mktit'O, Dando p<!lt' deS:CQn~do que ~~di).5; ~~:lie.m,o:!: aa~J~ud!e,s ,~n61,'tea;.s~, aeeesltanws descubrir cuaJes sou.y ,lru£h~!F [p:ili!i::l tmruifo.rma:u.ia;s eo, a<:JtJtweSl iPosJt'iiVa.ii,

'[te;;;:omer:ao$ ~,a :atli6cdQt~, de los d(l~ ~~d.Q~ de ~,['~~m 'qry_e fl!l!0mn desrlnados a] MrJea" El IPti:atK:m e:licriihl6 a la ca.sa: m3il:itu.: ;}IAqmn:a"die'lWilJ, Z;J;pilJOOS». Y' [pr,e$e.n1w su re:l1!1.Hlc.!a- .iEl:re,gllru:l~; £~cin~db !O~ el p(li~nd:il de' "'~n~9!:!;, 'esc[Dbi6~ +I,j,-Aql!al ~dCi>S, n,e-!l::e$4UI:l Z3rpatol'l!»

U,ImDGJ]oohd. dilp,limetcO;. $I.t i.leth:t~d. fi~ptiYl1l~ i; J[e-v6 ;ill :!:'

remmclar, Su modo deaJbor.mar la .5itli.",don, Sill menu]M-a<1, Jet.tit~

mi nO. ,$!l_~, COfidtliCt':a" que en. ese ease 'OOn:i1ii:d6 ell desesperaese, d;liEst' pOO' veneldo Y I,Jil:'fliS't;J!iJtaf su reuunela. AhOf3i. compa.renws. iGs::lI .. reaclLi6n mo. ,111 del 000:000 v,~~d!o-l.', que ahoMo :pOOi1!lV:i]mmtt d (:sctn:.litiG' eon

qlJl,~ se ,en'oonu6-; «if.o-do~ neoe-'§:ir-.an ~~JlIa'ro\!:~);i iV:aya dif.erenda~ S'I!a eseade poshi.w d£' anim.o Ie !m:upj:ro fe"

Uniili. :iill!lablJiin. qllie pam llii:lo CflII. imlposib1.e,pattl, el 'mOOiptt;:5:t[itilh~ mJjniw;po;.s~bmd~del:'" A 'ood.~' ,ll!.l!oe~,la rn_,eI:1i~]i,dad 'qu,e ,adop~~m(l:i: ;a:focta, :nrU1esItJYO punt!) ,dte 'I,!'IiLS1:a y" 1(iI' '!:)jl!l!Z ~s m~s limpCl'.Eit:lilte. JlIll!liest.l')l) comporta.miem:o .

. E~ <lJ-cofil~j~ble 'que. nes d.e&p~je-

-!I .J.~ - 'I'~ ~,

1M'!; ye '!poy!!;!. ,fDU,-enJPal !!l1;,il,i!l<1;,iI, ne,~t_rrvi!1

ql)J1€' Jlo\!:u!linpldil avanzi!I!!I!' Y 'gjl!ll,e :acl.oprelIWs una nuC'\!'OL rnm1i:aljd;il;d~, Ulna, mCfita]idad poiriiti.va "1fl!1te .mlJidi~ iiqjlUie' ,il/ue;stro C!lmp{lt1t\uilleJllto y ~'IlUe".stro de$tropef~o lllait'.a ~~~j(fJt'. &'ra ~:a:Gar:le e[ m&x:i:l1l:'liQ pa:rii::i@ a .~!l! vidi!l!, y ala vex co.llI[!F~huj!F' ~D mas pCllllibl£ ala. sode:dad ,de'bemOOi SJ:i1!t !ilJiJ£S1t1tii :~Iit:eill,d.6n en, el poder de Dio~; que ,e'~~U!m i~3d-Q Y que E:L ha p!U.e$'~o,· a ,':!!Ue.!:t~, db:pmald~,; Ai ha'c:er 'e..sQ, d!escu'i:~,r_imCliS, ]:d!~ po:riihi~id.:ad""8 m

~ d£l quedarnos trabados m los iEtiPeditntiitms. 'Uti<iJ met:lJt~lkbd. ,poSt~h\', no~ ][e-w, 3J. eehsr .1." ~bnte

e f:JI "IL'II '

000').1, ,t'e~ y 'OO(fi re OOufJ e:l:po:tJ!lliI~I.

-[)J!.TJ;l1t A!\o!8'l1"ER.!1).A_M Y $U E:I;P.OSA) MAjiI,fA, FONT)HNii!:, mlUGIIN LA

.IF A M:I [.:1 A ]NTERNA,C 1:10 INA]" ~,

-{{Mis pensamientos no son vuestros pensarnientos, ni vuestros caminos Mis caminos

-dijo el Senor-. Como son mas altos los clelos que la tierra, as! son Mis caminos mas altos que vuestros caminos, y ,Mis pensamientos

t

mas que vuestros

pensamientos». JSllias 55:8~9poseSlones

S Ul: M.!PRE ME H.A MOLEST,ADO EL MA'T iIm:rn.AL [SMO. Yo

])l it. fA QUE AL6VNOS l'IBN EN Eioi:M:A:S:IA,![liAS 'CO'SA,s, HAST;" TU,. PUNT .. ) Oil!. Ql.T'1l\ NoO L~:S:

CA.8E N ADA. M,A.S .!El:N E ilL T'RASTER:O 0 sr, A.RMARIO '''I" A iRKUH'IID,.i\.N urN LOC ilL

:DON' [I B G UA fl.DAR 1.0 qu Ie. LE,S, :jOIU\.I!!_

Hace IPOOO me ,c:ambd'e d!l!~ easa y tuve que d0cicllr '~!llI.e Jt:!ar. con rnJiiIiO\S~tlUm$ !l:!omo ha1)Iia :il'ClLUn.i&~ lade desde ,1'iiI tUrim'iil mutL'1iliZitl" i(1).!t' b~;rb!l.r,id~d~ Me dl CIll!enm, de q[!!.e m~ ,hi!lbJ~ co.nwl'tidb eEl uno de tantos co1OC'Ci.oJUi~1:a~dl,e c<lidhivachts.

CliC.1ji que' eo gt:a.1li ~ne: se debe ~[ COJiks!U,rni~l1'toqu:e i,rnpe!!C~ hoy en dfa. Cacl!a'~ que uno' ¥e 1a tt.1evi:i:si.oR~ IOmuclia,]a radio olee una revista :H~&l:: tin brn:Ii1~Ji.d.oo de ~nundioiS de 110 ut~imo ,0 lo mils: fub!Jjlcso ,que b~r que ;l,d~i.dr p~lI;'a 110 qyed!~f~e i!l!fd~" JE~ pl).l.1billi~ cidad. urn: aLecra .. H2Me.m.o8~po.f

'~~mp:lo. d~ ;iU:tJa.ct;os: ,~,tct:G::6ni~ ,oos. 'Jiltl. :pmllJliU sale a b v·ttt1Jta un 'te]evL~OI; -lLm. >oompUi~adJol[' poxritiru Q UJ:) ~lefO:H.O !M!!(]l ex~rn'pI~~.o, '~:odh'l' 1100 q,Ll![el1e1n.. $[!!:'l 1P!Ii\~Q~8()res; .lRis VlQh!.m.mi:nCl\So:;:~ aunqu.e il1!~~,r.Ji1l en perrecros CQ,ndiciones. T!t[mi~ ll~fie;u[mOfi(es ea d OUUL\() de les f;!'as:~ 00 .en un atl'!i.1H:jo,

till m.enl:~Udadm;ateri~~;s;t:a rI.!:o,'R'l1l erras duv(!nta~a~. p,'O[ '!.liD. lado, cuando se ti.ciJIc.n d¢fEiasilla.. des p(l~s.ioj1;e~ es filIci] dejilJt de :a])\~e;ehu· Id,lebj,d,arnern·_e su VIl!:~OIr"

JI2'SO:!l !FIi,G$ h,~z.ol iI::(Imar. 'oondel'llci~, de Ia ])'e]<I!iividad. ,d!e Ias cosas m.a!t!L'lriales tl1:ilJitldO di~!Ij1c ~Glmalt'daos dg t;:)da :il.iVatid:a, pOJque 1;] vId;Ji, del .hOl~.htl\e' 'nolooi!l:l:b~: en I~ ~hu'~= di:!l:tllc!a. de ]~, '~k;rl;eil' qu:e l;ilg~el!~.

Po!; 'on~ parle .• ,mien!~!!'as 31gl!!lilm, il:i.e:n'fJ.Fl. Q1ITl eJl:'Ci!liSO de: 'hien~ ]jn;iIi.te.da~!l~ ctrescarecen hasta de: lo In:3:;: eolememt;al Corn. lamem:il:'bIe.,

Si !ctb'$eJ'V.:U: len ti :r;h'i!~o:!!i:'!~;!: de .a't:UmulkiN~ ,oomo m.e p~:!l6 a !:TIl)

ao're pltil!!OGllpe:s. TieDe cuea, pOI.F.' to .meRo:!; a tti:vcl mdiyjd[i;tii~. H:il"Z un duro :lUldliSLS denrs perreaenclss y d~reJ~,i!t'l~, qtl;!e tUJi:i~i1:4l!$ y qille lITI.eo~~iJta;s. de verdad. .~J r¢iI'lo 8~ PIIT.ed(l: dona]" 2. !O!br::!:S:bi,";'~fi.ca:;:

o re,g.:.1Itar:a U:I1 ''\\'Cdo.o 0 amigo {~!I.i{: 110 necesne, Je~~ Je dijo al joven rk<i: ~V.ende rodQ lo 'i,]U,e' tienes y daiQ !lJ. Eos fliO!:n'e:!l~ y ~nd~:I: rl:'~olro r:.11 ,mR Cie.I.ooc.~.

IQued::llcls tomphcidoc>CEFl los ~Jld.tad.oo. De J.tit~mlc t:lli. 'Giiil::jjJ, '!!!epareced mas: ,~pacioofil:, todo e$l~lI;',i !'!~b o.!'g.a,Il~~dE)) y eM. vld~, se .~,uunpl:ufiiC;!I!d_

T~, ,pte!1(;tlJ~s estas palabras

de Jcsiils: o:Mi:i: hi.tnavtnturn,do

es d.:.ilr que Jie_.dJb~tfl~. Reg;thindo ~enef'(i!$:am.;;:nte [.0. q!Jl!e' uos ~ob.!'n ~1,:!!!tl:1! • .!hl~'$ bend±ciO'.~e:\l de Di,(!1~~ tanto en !!IistilJ. vida como, d!.e caraa la e'1!'C';]j!t1.Ed.:il:d.

M,A,J. 'l"l N McTiI:!:o as n'fU,~MNl'.II:

EI:e: LA F'AM~ (.~ A l !'il'T~JI.~"Cl'0NA to B~ EE _ UIL if.

t. ILJu(iiil5; ~,:2:11,5.

,:2_ 1i.JL-I(.iI!5; 'n &:22 3. IHiil:c:h,l);~ 20;3;5

Tesoros

en

ZAQU.rIliO M[:I,6PQ~ LA

Vlll:NI T A N.A H ACIA lEL fONI.BNTE. Las agUl;IIJ;5: del mar

:lit m.eciao. Sill;aivcmmtt, t>emlidas

de 3.moor por el OC:.1:§:i!),. Ern. ¢i!lJmbiel:'l elocase de su "il'id;;li:j< )'

un b~e'!It m[)(mel]Ji:(~ !p~rra h~ILQ6.1' run baJance de elb . .8<;:;: conslderaha

1.1!!l1. hOmlbre a:fmt!aDadD, Sus rememhrenzas Ie :;tr.i'~iI:l,;arofi una :5:(uui.s:lJ. Ev,o'c6 fostroS de :!li:~ ~le.g!1e~, de 'pe,~~~::u: qllJe balbiau rocun.pe!fad,o,:Ia. !E8:pm'af.llza~ de .imaMru]Q.ii. 'ql!i~ Eta!b&:iLil di(l-SC'tt'b.itFW, b ft, mam&~.i;aciofie$ ,dd oahi'illi"

de BkM' .POI Su pueblo. iCttanro si:gnLlicah~!!l .par.a. &1 eros ]\e(;yerd.Q~' "e~o uo slempre ~:li3b1a. ;side, as[.

-,iVen-dido!

-·'I·M~Mim.lat~it,6JIi!!

I,

_"ICl1Jlral];;lJ!

I,

Se h:a!bi;li :;li.iOootgtl'i'lb['i,l!,do ;li. que [0,

i:DlS'uliar.!'In 'a ,~l)J1$ ,esp;ddas Y ",.wee:. a b. cara. Ha&ta Loll: m.rnJig,O\S se lnoS['m'bull reacios :a aceptar sus limosnas, Era woongnte~ne q_ill¢., :sk4tdo el !:n~, hOI]!i.lM'·e .!il.C~ud3i]ado. I~s d!i~.igel.'ll~e~ rel.igiow~ poo~:libie~. a Ias pofuH'.S. aceptaif d:U!l'lero de: eL .loa pe."sima iteplit:<!lcJoo que :5'C haM:iIi. g,<lJn~ti.dAA enereles $!J.tyOi ~t)t d 0'00 ~ <kse.mpef1~ba no lo hibIa. d!i;su~dido de ;segl!!:i!l: it4llbajal:1i~lo pal'3. ]00. CUll.q_ll![s1:adiOH:S ]!,;OO1.aJl!Q.s~ p,roclli!itand!o. LI.eg;3:it ctlid:a .\itt m;;il:s alto hasfii. ·OOfi.ven:ir.se·at jtfe de

les recaudsdores de im.l'~ilie',§:t(li:!:: un bnlmbt'€ ])nde~'t1!~D y ,r6SiPeoo~ pem d!espmdad!~,.

A b~~ dJe: ·!:;e.son h;;!bfa IcgradJQ :amasilli.·ILIJli:a ifOnull!a; peIU e:;ica .00 le

habiili prQpo.n::io.nado, mas 'gj~ uns ellii!:i:1i:oo.cia. vacua, em ]a qtte ,eli amor bitdlaib'<l. ]:110f :ii.li :t1iu$:tN.d.!.. {[rttilnidad d.e , ... ,uiid~~dt.!$! (Pal~. que &i~vc rodn e$.~~:l!'1 se p«:g~mrnh:a!. ~O~l frewe[~~ cis, !lNN;lQrda:n.doli!lJ!l fi~labr~:s: de Salomon que d,(l.5ctihi'all <Ii la ,(!leI'" &·ocill5ti h. vid.a. rqu.e ~lernhii: ·,x"Ibdo:l: 5U:S; dia;!; [10 son sino dlo~ol\es, :r sus trnhaj00; I]1iJJJk:s:t.i,M~, aun de. l1!ocl~ su QOr.lz.O!n no repol!i:a!';.l.

Loa. otl.riD'Jiiida.d IPYI;lQ m':1! qye

el ese dta. AI. i;,[!ta] que ~.m;: d.e:m~ 1i)!:.~sid.ei:i.t0ij: de Jerio&~. 'esmc16 rl!im'Q~ ite.s :so'blit d :m~eS.f.ru, que· e:st':aha. .d.c vJdrn. en ,Ira:. cl:ud:-ad ... Declan incltu.o q.!:!!e h;lJd~ $ani,t.ciQn~'$ ~1"!ibg~:a-$" La. n:laynrh de 1.08 que i.ba:n. a: 'verlQ t(;i:lLan b e~p~ral]za d.e 'qjue ob[Cara :1IJ~gdi'l! mibagr't), En rodo C1Ii~O.,

ern. tanea ];1; - genre que M: e:s:mba

j ~Ilt~fldo· qll!ne :~;l,$l'~o~~b.i[idw~ de Ue,~r ;;II. ver. algo ,e,r;a:llcad a Viez ma:\l e:S:C:aiSH, COD. Eo bajiltO (ij,iIJ.e era. ~J~,

La mlikit1!ld.le impcd.ith Ia 'I'.i:stJm&4 <1l menos que seencaramaraa ~~1U.flj:a lP~n.e-

lEn ese .1~1.')I.ol,entbOI ;a,dvfi rdo,utn 8.!ocYmoro g,r;:md!e a Ia V~!l':il ,die] camino. No era duJiclI. d(i: tir;~p~jl]:. En un mfiiiiefim l!o,gt6 Shti:liitSe

en 1l1D plLmto desde ~'l que 'podl~ (ilb$e~!t' ~[g.elltJn ·que se 1b~ d.e~,'phz.ando .lenili:al:ll{"J]joo. La. :ili,teJld,6mi d.e wdoij: ,ltSrtillh<li. ce:rI![i.'ada till un h;t;.'HlInhtt· de· e:l;lartilltilJ modiai:li:lli y :a.~pecro b~)ndladoiS@ que b:3ibhb:a Q!!)._fl! :!l!tIi(r)f,i!d~dL

C' JI_ '1 .. ~., .JI 'I~I'

! _ 'l,JalOil,!LQ. :iii .. 111J'I,J.~tl~l]!i.!I .. ~!S-gG,;a

laakura de1! ~!Ubo], d bom.~e .:ilI:. diligi,o a ,e] en VOl 'aita:,

-;(ZaqL!lfiQ.", d.e:i.'ci€nde~ Ql)liem w:tu)~m. :!LI~;a~ atucasa,

H:1IJblaR itr:ilinscUifiti.do iiDu.chrn: :alios desde d dl:aJ en q!L!I!e' aquel invitadQ jm,pl'(lV±f;QlOOe'M' ~n 'S:~

easa, E:n 'aqueJl:;l: QCa.$:L&.F!i Zaql),lm nD mmpreildii,iJ; ,10 1i:tas(lend.~nta]es q~' suJ:a!l1l:a$ pccas .hDrns que ,depan:ieren, Sin etnku:go, 'efti feiL\w$peedv~ se d~b~, ~tU;~;~'!!~!1, de que IQ:5: momeueos <rul11fl ~6 GOI'l! aqua] :Ji1Iloole e:xUll!lIr'l,Q no ,miD Io u"<lInJ"o:rmamn a ,~~

:51.i:liO que Giimb";ilioon tm:i1&trt,t:TIit:C' su £o1fm~ (Ie ll,eilladofiitrse: ron, tod:3!s lti:s ,p~r$Qn~!j: ~, ])ai"rir die' entonees,

La !p~[.allb:r:a~ del M:a:es.trQ :V;fn~tra:ron 011 el co.ra:2iOn de Za.qIT,OO, QQe :5iJ. vida 'c:::i!'a: i.i:rSl]8"llliiilci2] no ,eta nada I:iiUe'ro~ ya ee haMa d:i!Jltlo cu,em:a:, de ,d,lo; ,P~'O ese dJt;li, '~o:m6 ci)r'.i.'cle~d;a die ~' ,odi:a! h~cer ;a'lgo' pa.lr.~ .re.l~,'" ,Q!i:arm. A!l:litlB8 de oo:ncl1!liJ. ];a neche pmm(:ti6 OOi:l;iIi!I1 la m~tHi cit sus

b.i rne:l' , uilt<ll, ~uJruli, .i1riilil~;j, d,l!;:sddl<lihle. T~mfO;(;(i fue Ilfi'lt ,proMe'$a wda. Fie[ !!1. ,~I)l l~:!l!~~~:i:ra~ Zaq~1[J! devo1viO ,10 que OQ(;!I.\BipOIDlldia a las lPe~of.l!as a .128 que hahia. mhtad.o :iimpuesm:;: ,~es[JJ'I'!\Ot,!;. ,E;s mii,:s, pata, wmptn~:tliF ~u. :ammoo fu]m, d,e =iIloma,d!e~ les re~~iltl~y6 cu~ti!'O veees I~, c:a~~'tid;ad ~~' l!e~ :ll:ab&a ese a fado~

-No ttl' R'lI:ga:il teSOTOiS en

,1.<1 'BtJtli':<t ---Je halbfa didlm el M:ae.:l:~ro-l ,S~I:ID [llilI~e resows en. ell Ch:ro. Perque d{iiJlidJee,ste 'til '~e!;©i~'O~ ;~I]i es~acl! '~;a:mbie:n 1:Q CQr:a2l6.n~. Tr.abajll!~ uo !pm 1:1 'ODn.~ilda que peJ'occe~ sioo po!!" La. ,mmida qlnc a vida eterna permancce, Ia cual el Hijo dd Hombre te da ci~»,

F.reot,e:a .s1O:i1H~\iarn~,e eensejo, [(;ci.i!l.id:!L£ impll.i,(i8tw,pii<ll. <inri.<i:Siilir una fui"~!]D.a 'pei,i~:u6 pam ,eJj eedo 3JLffittivo.

Latransoo()im"acio.lt OOM6 un ciempo, rem a b largaZaq:1.I£'o pudo ~egl!jr kl; pa!:slO~ d€ 8U! Ma.e'.S,tI'Q. ApJ1endi.6 ql)l~' loIS in:ili!i.'l,d.alni.ell!['Qs .m;asimpo[i:<II!i.1Jtei'i e:r:iIi:rrD. am:il:[ ;iii Dies yamar al projim~ " Mil.

el ~W, dle ~.u.vida ti.~niit6, :pO'f']a senda d.e ~:a g~~tQ.ddad"

E.I sol, ya S11i' nabhocull'iJi@_ ,iP\O(f' 6]i:i.ma 'VCZ. Za.q,L!leD '001:'[.0, los: a,i'oo. Sru:·m<tmmtt' !p\tIJ;SO d£ lil:i;1to(!: .mUiJic!:o ;l[ etro, Ali, eon [ljfJjaespLei](~ida ~UJror.a, 11)' recibi6 d Sta]v~clJO;lI~, 3J[ (j,Ule h;ljbf~ ;l:~ll;a;d\o d~sde el dil'a 'e~ q,ue ,se' iCQuociel1Dn en no polvorie:nri:ocaminl(j aD.m: al:!t':iU.

~

Segtto ]~ ~J±ci6:][ y les e~~r1~oo, de' Clernem'llli:e de .Aj!~ja~dd~, (~. Ijn""!215)~ Zaqli.!l.'eo U€g6, a, setroompauero del. ap6r,s'ml fl'edm y eon !GJ ,tl~po ftt~ Mntbrndu ob .. :s::pu d.e Cc.s<'l[.~.

TnoJI(l$ 1!N fEr. CtP-LQ !Ir. ST l .,,4 $A!'J [J! !EN Lucas 19:1-,H.L 1\81 ,MAY

ES n~ T'E GRANT E iD'E LA. F..AM ILIA.

I NT:I!.RNAIC ION.A.:L Y ~ iEIlJA.CTORA :OJ!. CONE C TAJ Til." .if.

1. [dti!:5ii;J~,bp.~ 2.~:t!~; z, Mi8lU>:O '15.i 9'-21 3. J!.!IiR~ 6:27

.\,. M~() ~1:3,7-~~'

11

Ss QJJ:£' LO.$ PJK)Bl.EM:AS SON PA.RTE DE LA VIllA; PE'lI,IQ MIl' DA l,A IMfli.E.Sl,{JJ;f Df! QUE 1.O'S utoe SJl $m:::E.f'JEl!{ .!J'i/CE-"$.A.NTEMFNTE, Y.NVNC'-A. LQ>G/?lO D,.,1'Ji1ME UN .RESPlRO, tC6M.Q .P·UEDO SOJHI'EMNERME Ii. .£U()S .f Evl:fA R QUE ME AlifU.JMEN!

UM .i1en.saei6i!:!!p~recicl~ debillJ. de sener el ~ey' David CUSl!llM €)!X::ISifi1l0: ·l);iQuie.n roe. diese Sib.;s: COllH) de p<l~m;,}! VO:~a:da. YQ~ r d,eS~r.lnru·a»l ,. E.~1:l' deseo d'e de~mh.u<llzat.na\S cit. .nll[\itSitl:'OI:1' d.ii!6.oullrn.d.e.iI Y' [prroctl.'!o· Pii'iciOhd! y ~ltfid[DOO; libK~ ,cs a]go· que noiS etli;ba.a rodD~ ·en un m.!lm.eilll"o uetro, L~merJi~a'l)]em.erlf!ie.; no e;)J;ii:tDie r1in.gtl!n~ ]»flla..::::e~ nl f~~!:1~Y!b !]'l,il.gi(:~. de f~i I ;,}p:Hcad6n qll,U h;a:g,~ d~i!I!p;,}limer' los _p:J,,@'b1!e'.rtf':1;11l:l'. p.'eI1i(J 8,1 pa~iMnIoo :a.pJN~.ru:k!.".a IQOnl1~lrer el ~reoro. ;~1il~: ].o\S. I.i:liOO1tvti:lliti"iite:l: 1f wilit..i:<l.!Ficd1\'dc.s. ----tai]fi;ID reales 'Oomo imagiil:tiUio5-Eieo.e.n eo ,fiWOUOS.

U~A reeera i !]~:~iiMe' pam. f~t'l;lil~(:ei .!1!Ut;:'iilU(i et.p~;" ri;tl!!! es acil.optar lID~.'I3. :lict,u[ud dealab;,uua y gratiitl!.l.di 01. Dim, a1.Ul! wando, {;.!:t:e.mos. plills.alld.o por Ulna ,eJloc::I!. t!l.[li"biLi]gnrli1l. P.:-oJ" .nriJuy .m1i:~ 'qtte .matthtm ~otS. ,OO:fIllii: '0

[J0r impooibLe que se ve~. ~a .:tUuJad6.lli; ,~;i uno hsee un ~EueJ'ro sjem~)l1e' eit1~!l!~Ii!~ra ,algo .po!:' lo qt:l!e. IJlued,e, :I1~.nJti:~;re :a:g,[a.d.i:iddo; pOll!' eje:m.pTo", eI :h..ecbo de que

D·' __ .J_ jl

LO~ esta prt!:I'[O a 0I)'rum:I_[Jil(]I8 y q;e:mmiitltar ql!l~' ~8

;fI]lUeS[[o proMO :1IInxi1i'Ol .C]1 las. uiliuhcJ:.one:l:If~.

E$t1, 'lc~itiJJ.dp(!tciif.iva y de :i]]a~.Y.UliZ;i, :aHge.rn, J]itl!t$W<i;S oeiti!'g;tS 11' nos :;jjr!!nid~ it :ro[b1\eilevul~s, No:!: kv~nt;lll;3, n.,.o.m~ Y renueva I'!ue.sl[m e~pf!.li'a"l1;a_ N'o~ da :alas iPSi!:':! !J:iem.Q[]fi:;,}~' b.~ 8~tl:!!dLciO'a,e8 de a.pmD y h l!:'laeJ!'tidum.bre, los m~~:. y b lJIi:'I(Jl]i~t.ltod! que IPtorocan. EJl(':Q nuestro (::£p(i:1sUi.pOljj· ei'llcj:liti_~ dd pbmo tm,e1m,al. Y' LifJ' ;t:rnmpQrm~ :iI. las dt.liliit'ru: celestes. Annque no neee~ad:a:l:'ne,t1:~e' ,d.im.i~e lim: (:Qnt!'a~iem.pl!)'h M$ (iif~iOe una. ~:nejiO!F lPli1iri:;pec~i'V3. d!elO$ mlsmos, ue enfuque Qe]~t..iOlL • .,.. nos i:nfl!il.n.de fe en que rode tem:idi. d d.cttii'lhoe· po$i.ltiro que Dics ba pE'OOI'i.eddlo Oi qt'ii'ew::s

lo :run.'l\O~. - ~ - -

11_ S:alml) S5ef1j, 2. Silrno 4(hl

~;, ''11. I1!/rtmoa fiO~:!:k2a,

[Mo'j' ,i!11im ~as GOSa:s CO~ ,f;J\fl e'lI100CjlUe ilfliUY dJn;'1'f;O ()~ nOO5:tro, 1 .Silillf! uel l'€O'

1:Si3Jia$ .55:8,'9;

S,aJllfflJO 92::5

R{!Imanos 11 ;34

5·almo, n 9;9,10 Fli Iip,ens1i!S 2~S:

COIOSiI;!!InSifl!:S. 3~2

5ii aun no has, Il'1ecilbido la 'Vidal !2'l~m~1 que lI\~s·l1I s te ,o"'reQ~ !!11 il has il'1iii~Oi\ado '1!,Ilna if'eladol'li p~r~or1ial cOn f:1, h~l la :$;i 91uil~ilItlE: Q)JilIciQI"I:.

OJ"'1 pue.de reltelt'llJ'tIlos .~o Que pJeflS·~.

M~te@ 1l::25

SalmQ' U 3'~~17

~ (:Orirllti:~~· 2~16 Jerem'Ii3i5 3&3,

ProClllremo.ji· ver las ,.O:¥Q$ de·.jid~ .5 U fJ,€l"$lJ ~cti Wil'-

Juan '~24

12

Groc~as, JesQ's, I' OJ' It'lorit'por m~: Ie' ruego iiji!:!le'!!!'r:!'tlfes ell mi ''''fCil_z,Olt. me llelle·.ji d,e ~/eg~1~ f !I1'l.f;l' "o\l1(i~da'.li 1I~'dQ eitel,fila_ AJ"(i!",,~,",

EN :S:U AR;:rfCULoO ENTRA BN flJ ... TEMno~ DAV]:!} B(tANEll'f (li,E,IP:.'G DE,S,CR~l!iiE; UNA V]SI6N Q,O~ 1"I[]IVQ EI'iE; UN (;,R,UPO DE PER.,$ON',AS

REiU N [ID<AS iBN urN RiBC [N:rn-O ,M I(JI Y E:5;~ACIOSO C O.RON'A,Ji}O POR

UNA 'CUPUI.A DE, CRJ,S,][,AL~ COMO iSI ]1.I'UE.RA ,LA RO:fON.IJ'A D'i6 'UN

A.M pl.:lO P..DI ifi Ha,o P'UiUiU,C I). LI,)S PR as,iaNT lei E $1' Ai!AN DE Pl,B~

!N sn,.E-NCIO~, CON LA [i;([litAiDA DU!'fG~:OA HAC)~ lc!iRIUBA. POI'

el do~'nIO de c!",i;l:l-aJ Qb$illn."Ilaib.i;U:Ii (1~,cie:!o reacl.'tQ.na&()l de 'e-streHa$~ i!II~p.iraball! pmflill.ltltdame:I'l!H:d 3lit~, Ce.les,t.iaJ que d.e.s;ce.n,d!h 'por '!JJ.li13, abe.f~l.]ra y i6l!lGlLI.ohahi1li!n ~am1!lsJt;;jJ qu~' "k~iJi~a de 10 a]t;o. Enrt!i',e;t;tiJIIiO. co, 1:.1:s !ii3.'\\'t.ii, l:.1:w.J:':.i:[c:\i~ h, g,rntt' iIha de un ladea 0'[00 :apjJ~su:i"adl;am,t.liiJr,e, y en ,~:1l.I. tf.1!:jln EO~:e dalb\oiJ eUeiJif.:ilJ de [0 que~:edb, en [,'a' rot'JDln.d1.1!"

Eu ~rtdh !e&Q~il) e~UQ6 Ber,g., ~a;s' pe,r$(!n~ qlYe e:t~a'~J'I! ot~anidb bdl1lian del ,(iSirj'!l'iltll.[ de DWI!> )' 'olht€ll:i!'a:!11 reuovadas f[!!e.rzas: e i.al!Spjjjl~aoiQn" Rscdbio:

..rNo anda:t.i'amo:!i tllln !pr~oct1!pad08.! ne:D:viooos y ':!LliOCradosru :p<I;S.l!f:iiI1iJOiS

m~'itS dempo con ell Senor;, :rrn:Dmlldo ~!Ci:aJ anib\oiJ per ~t, c!1pul:a, eS~!!idl.adaore&,pil:~tldQ ;dil;\~' c¢Les.~L1t1 y e:llCu(il!ilJnd,o m'!l~k~, '~an bella Ejt({!!ntli';ad~mn~pa.z 'yre,p01l@ JifUai. el ,al:m~ Es' :algo CJ!1;i!.€' '~e re~~ueva IliO:~' entero! teesel En\di!l!, 'Y te ~!lfi.mde :nue,QSi fl!l€l'Z3j~ paz Y' a},£grJa.

:u.JI:""sos [pilH\de haoea' que ,~: ~sfiu:rnreiJi .iliu(';'st.ms: remo!i'liils J pe.sait~s si t.IIiJIl ,:11010 nos mmamOIS un jrutifilc: ,de: itepOiiO Y RC(li :F'cat\oiJm.m CiIl til;,]. rnmpleJtii p:i1~ que Ea nosda euaado uue;;foo pefi:saiIDiJeifiJt(!ipe1'~:tV"'e.f.~ en EI, y eu - f13idJie :mii:s, perque el1! :rEJ co n:ii alYiJOI!: I , En Uri jmiVafl!~e~ Dies puede despejar ii'{!!d~ ~o 'CI!IJ,I,¢ !tl{iS afl.ige. Bi;lI:!:t:a!ana, @ol~ i!l!Sip~i!'aoi6:n, pmful:liO:aJ !p~Ii':!l. que nue..srtro e:S:'p~!ri,tu se n:nue-ve., I.h,:51:a 00'.Fl escuchar unos seg,Qndos Sl!!X SiUaV£1> mclooliias P:l.[3, que SlC OOS atc]]areltli las id~s.

:friEstas m1l1Y OCliiiptdo?' ~E:;; 't1i1Jiii1. imp'oname 1'lt rm'b.aJo i;_]!..I!t, no plLleciJlt$ detenerte ,!l ~~i" ,de unes i!:I!d~tuoo' de ms:p&radoti y 3JUvro de 10 ~Lt'{l~' Paede que ~(!I ([,~'.I"b'IIih: ;si~j[ ,im~~~,'€~d!l1d.ible" 'p~ro ,!:!~c:a 're:ndris las ,literzu r~Si, ~'I!f.iiii'V.adrl!l:' que n.eoeSiita8 para: ha.oe:r ~I:!I ~['ab\llJj(ll si !l:1O entl'as: es:pirui:iI,I.:dme.ni~,em la rotends para n'Cdrglty ses pi.{as.

,!I·Simpktru:iJJtC pri1:v.t Il]oo:l; itI:idJOOtus: a oolu con el Scilut, NQ lmpO'ita ,b, hera del db\~ nl dOflllciJe' ene~;. fii,ro que es:res h-fldeuJo. UJliM mcmenres de qt1i~~ttld con d SenQr b:il:s~al1l, Leval'~~, b tn':'iI~ra.d,a., Ha:z de tu <;Or:3!~6n U It 'b~mpl!l)>>.

~

Busca un sltlo t CIInquil e, PO!!.' QROIS mj!ffiLuto~ otvfd;i!'E'C de- [U naha:jo y diffimas preocupacicnes, Cierrs lQIS oJO:\i e ima,gl'mm que r"snu ,CIT esc temple. bajo d duma, Re~pi[:it ,profundameiiu-:e 'illllI:lJis CUJ:il:i:'u'a:s veces, Vern:s qu.(': t1lptt:cl&n "f el e~;~~$ se dj~:ip~ r:L.

ENTlI.A. EN H reMN"O S,lE HA i!i'U1!l,tH::U)Q EoN :ElI.. 1..~!lliFi!o CO,'I.'ECT"ADQ,t/ C'ON DIGS, EL CUAL PUElIDI!!: S'G) L]C [T,/I;. It.S 111 ESClRlE'[I!NDO A C1lJiI..[.Q_U11IHtA nl!: LA,S IH'RECC10N.I!.;S D:E LA l'AG1!NA 2.. *"

Por nadaesteis afanosos t. si no sean conocklas

vuestras periciones delanre de Oi05 en toda oracion Y ,ruegot, con accion de gracias" 'y lia paz de Dios" que sobrepasa redo eneendi miento, guardara vuestros

corazones

y vuestros pensamienros en Cristo Jesus. FiJipemes 4'~7

.) consejo de papa

EYIIDI. 'Y.!t'iil' SU;;:H,RO¥ S iK"l

HAY U.N :o:iA Q_UENUNCA OLYIDAiRE. FUE, Ii,ACE. :~l[E1"E. c.I''!iN'QS! AiP'iR'Ox]'MADAMiB~t"lic'IIi UNA $iB,M:AN,A, ,AN'T'iB~ 'DE, CUM'PLU{ YO LOS, 1:2, EM:P!!IZO COMO CUALQU[OCB(t 01"RQ,

L<II ,inmin("...ncia de ,clLI.i:nrp]ir 12af.o~.me: 'tcmla!,I!..I.!Il. poco, d.e~rnnQett:;iil.d.a., &,mas~ me d;.iJ'ba mi'l;:oo. Eo, h:i: ~t>rni:aJM.:S, anter,DOleS: me: :a~:i!ibaroD, di¥er~(!i:S: im'eJro~;\ntes: :y :.1Jpreo,sienes. (Ct!!1tlpliM t2 ajo~ ]!t'i'l,pHcaJb{1J que '~, 1),'0 pod!d~ haoef (it:~,t!l!:Il O~~ de: ni,ji~. ,que ,IHe g,IJ8l';;Jib~!tl.? {rel:ll~;b['a q,u,e ,oo;.miru.cirme de otea manei<ll" COOGer y madurae d£ golp¢?' N:i :si.qui:~a ~bfa ,i]iiiJ..i.)t bien ~i!i¢ qiJ.¢rijJitI, dror (;£O~ rfrfit.in()s. N~' ten~. ni ~d;e;,], de edmo ftspoilitdtir a ese :.'1twdi de pfiegUi!1b.:Il, E:n~gj CO!'lJf~IW;l~,

f,o:!' h ~de p~p1 Y lN' <5!1!H.m(l$ !I! dar 1!J1.[l, pa.seQ) y 6.fl::d~ m,eJlt!:l: ,In€ 3Jme de w[or pa!l:'a plaMe3l!l'.le a'GlilLl.C.Uos. gll·aode.s ii:lter.tc0s;:antt:;:, Sus E:t"iipue.~:t::t~, --que ~!tOll, ,~;jjrnpllii:.5~ lP~to :Ili~~fi<i:~l;jJ$- hideootil ,m.ii!i.dho m~;S q,~j..e di$,ip>l:t m1i$ap.rm:riOR¢$ !CUiOOpleil6eE.~s~ c(i!i!]f.u~bu,yerofi ~ moad~f m:i e~;l'&ciett'"

,P,alr" ,me ;l!~e'.g!,,!;r6 que 'cW!.mplilt' 12 ~t1Q:!: nil) ~igll:ifi~:!l!ba 'q(M.1e ttr.l!d:ria 'gjue erecer de ~p]pe n:i que 'ya nil) ,pod!l",a disfFl,.ltar Je lo.s ju~go:!il d,e la ,i.nrf:il!l1cia" Me ,exp]ko q,ilU! go(Z;:![ de las iGl1:i3S sendLi:aJ8. de b vida y jlPkci;]:i'!:.1Js es tiiiil wgc· de 6 ~nfiwci:ili que tiIiN_Cill deb¢j)fiiUil'~ perder, ,in.de[\'endl~~nJtemeit1Jte d,e ]", edad que tetli~m(!i$" Adem;i:5:,~ me $'().u:pren~;U6 que me dije._~, que La !:nadM.lfe~ !'!iO tleue 1'II:!l:d:a!, q_Uie \rel,Cj]~'!i :a.p~.!'eJ~ur tel:' !I]'I!:arO!f (f! qlJer.er ifl1,p:res~.o~ ltlAII.r a ,iQ:l d\e:n,~:;:, ,ita we:rib:d,e.ra ~n:a:dll!!~oez ()O:~1l~1:,e 'ell, a'p.fendl\e~' ~, Fel:l~~~' m~:I; en el pr6ji.1nQ q,u:e ,m ml misma; si:g~:i!iIl.c;iIJ mJ!I'ar ,e.~ mundo .riO. '~D&S:mO~ rn:iltriMi.r a] d""satml]Q ,de los dema.s~ eje.roetti: una jnfl)!J.i(:lJiciia po.s.hirn en clLos~ pcm.erme en su ~UgaT" proc:urnr eruenderlcs 'I ser 'C'~iliZ decompadecenue, ,Eo. l~ul:iliid<ll$ ,ctt-emas;,·eI; m13iil11re'~;l:r araor y :<trulier0tier :l\U:S: nec:esid~de.jl ;li. ~~:S !n~i~~L

E.VBU~ itOi>l $U P,Il!!"";\' CUA,N'~1i] ,cruJ;:[,pu6 ~ 7 1I.N'OS.

He aqui el ve.n:~,l3Jdem 9 ece d eo la 'vida; servlr Ipar(,a un proPc.s If to q u;e' UlilO m I Sm 0 reconc ce '!WOrn 0 no ole; eensneu lrse en ulfilafuer:za, de·la na.'mr~lezaJ 'e'n, vez die ser lIml ,ama:5I,~iCl febfii I de. m:alesUlir~s "I im@I,estia:s; quese q'I.!I'~~J de que el mUr:ldo 1'11'0 se >C(N1JSii!!!g!ra ,fJ1 haeerle ~ ul'lLor~liz:, $o-:!!, de la opinion dJ~ que mi vj'diill'~e~~em.!:te

a 'bi;;U;!i[:Il la :soci ~d;:ild. y 'que m i @ Imltras 'lfillJ;:iI es 1..I!'i! h one ~ h!:l(:fJ'~ todo le que pll,:I'tlidJ!lI1 per ellilli" E!ii I..In~i !iiue.rt~ d ti1'

~ ti!tQmt:Jar ~sph~:nd i,da que po.r ,ei mOmerl!to §Gs-te,!:"! g!!!li CGf1! fUi e rza 'I qlu:iem q i..! e a rdq 0011 el mayor IbJl110 p:Q5;ible' a:ntes. de eli'litil'ieg,alrla a las: glene~a( lones futu ras, ,Georg,e Be"'-"ard ,Sf.liGW

REflEXIONES

C:UALIDADE,5 DE UN

~ C Q,M>O R BACt::; [ONd E t, iPA.DRI pil!;t, :r~no iPlt6D'~(}O C'tlAND,O :m;S.'!li"E VOLV]0, AL HO-GAIR~":~e (}!R]UO .A OL.ER iBL A U:E.N'FO DE SU U[JO i[II'ARh hVi6]uGl!'~'l.R 8[ :H'A.iIH:~'1. -!E,."" .... '. i[Ji"'f;, ",,,,,,,,,~,,, ""'f'<O')' ;H~"I'"""" _'Ji "'.,.._ V. ~l!;.,,,,,,~g.,,,,"'" '" (~_.o!iY'

algon Qo\lI1i1er.llf~lrri{!! sQ'bre ~o mal qJll.I:i~: bibJ;il: cl.]Mado ;SoU ,mpiil? ~Lo uiJtJOO par tCfit!t ~l pd!o, desgtei1i;a,do y ];a;l; URn :t;i.lo:;i:,]$~ (Le p;t\egufiM cu~:1 >eM d saldo die $;lL!. 'CU'e'~a ,oD'Ir,i.ellit'e~ ror ,~1!l:pilJ!ES;['O que DO., ,AJbfam, al chico y If; dio una (;alu.ro~, :iliOOgjt~:j] ,

A mj jurucio!. b, ,pdfidp~] leocMn 'i,)ll~,e ,lltO'S de-j:(l!. este ep'ilSlCJ!dio d£ amer inmll;ii!t:al.iz·~ 'en ~,a Bibrnia es que Dim !11m oct,pm eal ,oomo ~otlID-s:. A la lU2, de ese ejempilo q'!l_g,C rEI ,1]00 :Ptt~:o, c!!\(l! dt;:berb.t'j:!:o~ oe:5:rQr~arf~o~

PQr obral' d!d :m i:l:!N.O' modo mn ,Dl]es!tro~ hnjosr ~.PQd(;moo dames d Fllja de [pri1,-";Jill.o:!: dcc.sos: a'b.r.3.SWi que ires ditfilurestrati ,que los :acogemo~ CQI'!! :a,mor?

Rse ca!l:',i:RO es COMO una manta qru.e tode :rJjog,e.n~toi' puede t{:~\I!!il' p:ili!t:a :a'b1.ii.;g;li!t :iii SU fu.i~o y d.emlMfJ:1il:rrk qUit: 10 :iiJ1!:ept:a. t;]~ c~al es, E~ ]0' ,que ~odw ~, un pad~'e' 3. segui.r :li.Y~anldf.ii Si. ilil1! chico :ill, SUpe.f.:EIlFS'€ ha:sta 'qjl)1€: ~;ste alcansa la mMagjl1.l.ie DialS, :~e ha f]:~zadll. [j;~ FrtJiitk

Utl b!Xe,I~ ~'I!~dre vale ~(il' den m;;tf'.$too~ de ~!cLllel'l. ,c;t]i'Or-gt.=: .l'i'erft..rJ,rt

De nino .mi. p:1l!mre me (~tda eedos 100: dif<i,s; «Eres el m.1ld'!';1;dlo m~ fannl!:§:doo ,del :mJU.ll!dn y pued.ec.s h:!le!e!;' c~a!.ql!!ieE CO~1CII que t€'

p ropon gas:.:;. Jan Hu.tchins

,

BIUEN IP'APA

TOM' :oo:!l,b~~PQr!,@lIJay ocupado, gJi)l,e; ,r?S¢B1 qrue' :~BfiexiQDa:, de 'Vel: ,en Cl1a:!tIdo :!lob-.Fe ,~U laher (o.m.o,p~dtt [pw::de 'apfe.n,dt:I <i:

SeJ.' tm-:MejQr-,pa:p~ ... j4dt 1J@rr

M.i padre m.e dro _eJ ,m.ejQr'

1_ _ .. J1 - 'L'

]'e:g~rn qiJ.re U.Il!O pu.ooa recunr:

!Grey{, en ml, Jim V.&lwa~o

M:i padre ]10, me habM de e6mg· &eb:!a viv.iI. ViV]o "I.mc: d,ej6 ob~rw:dl).

CJ4.rififl,ff Btldi'tlgtl1tt. ,!fe/18ml

:Loo hijos li' ,eJj j:amlEl doG un hom'bft [c:iej3irn. d ti.empo d.edib'td.o 3. dJesmde~I' d1LtrnJJlme ra (:efW:p:O~:R!da de d.eil~:rroU(iAnJ.iI:'l;imo'

:ifi...ots liiiiiiJiS 'ptqu.di'C!<s se cO.n'V.i.ert:en <:1:11. gnu])des :Ilombtts p.or ~,'ia h~gJue!lic-i:il: de ~~:~de$ ],.o~nb.~ 'q~e se ini;'e~n, [pGt l,Qs Illijioo f"G'CIlUeiiO.;s, AnoJ:lim'o

11 j! ~

un p:ilillliPe· se ILO .resptrn. :PO(['

el HdJe.b:3)7.:gi,o ,que .e;j1eoc:e-·

S,e·lo :ilip._recia lP:0ir .10:5: ,c1!,!!idado~ que pmdiga a ,:Sill mm:UU3 ..

Se IOv:ilJ~ora par cl tiempo 'ql!l(;: d,edica. a su.:s h~t.'Ii.

Y es:oo\S nO'amaifi :pOl:il:]~e .I~' da ]0 .g)1)l!t;:' U1M' ~~dm~lrI,; se ,e~~!:'e~. :ad m~!l:no.A:n6niltJ~

,. ~

DE J"rES1JS~ CON CAJRJ1~O

Cuaudo me aceptas en t'!!.iL vida 'Y' e.mpie7"as a. c.o.!lODerm.c, te U::::r:JiO de IcI;na fd~dda.J ]nrensa y' proftlIl1Ki3 ... Es 10 que d apostol Pedro &escribib como 1..1111 !l!:gooo inefulbk· y g]or:i:o!lQ~I,

1\.1 mod r en la 'G[UZ '~Kpi.<6 IQ:1i POC:!I!,dIJl:! d.d my il.d~J!, entre ellos 00 MS las .inj usrieias y errores que :1i.1gUi.oa vez ecmetisee. A eonsecueacia de eU.o,. 'qllli,ellq!J.~.i.era

qlJ~ crea en Mi y me acepre vivir:i para siempre. Ese se ~pl ica tam'MEn a 'ilL Cuando cnd,en.d.es.io 'guc signinca.J euando re das cuenra de t[ueesiLi md.o perdonade,

de que te .amo i:nc~!.I1dicio.nallllenlt-e; de 'que estare a

ru :Iado palSC ~Q qae pase, de que nun.care d~.(t pOF case perdldo )~ qll1!e se::Ji. lo qUJe :S~a que te dCiPare Ia

vida puedesesperar con l1m~~6n la fellcidadeterna ql~le clisfru;l:arni 'en un rnundo ''!j,~erdadE;';l';!!ime:!llre ide;,a~, eso es mod.'I!'O' de gran al!:~da:. '!f sa,rbJaGdbil ..

tafelidd3d viene de Ia cmlviccM!n de que Los p·m,_ M.emilJ~. i!Jcurii!JJllDes y las unperfeccianes de: esee reundo pronto .P'a:lia:rin.~ 'Y' wdo :1iC r c£.ooc;cionad. en e~ ~mOir_ Tom-a:scendenc.la de ello didgje.M.{tJ tu ;llUendo.!Il. hacla Mf Y cenrrandols en. Mi poder r en Mis prorue:.sas.

y :.rjy~ couocisre esa degria e'JJI erre momenm, pel'O !pOIi' a:lgrUin iIl,Ol;i"lfi[tl I:a. pe:rd,illu;', p~de1ii r't:lGob:rat.l:a d!~. ig:U.:JJl forms, Medita en .. Mf, en rodo 10 q ~c hice porti Y' en tedo lo que te pmmetL A Mis d.is:dptD.~oS Jet; dlje: ~lE:!!ta::'j 'co'Sas os :he h:~H;;I!.dQ!1 pfIi.f,a, ,C]ue :M i g'O~(!i, ~s.t,~ 'en. VOSOittlDSi~ y vuesrro gooo sea elifilLpli.dli41»~. PUtS blen.ese gozo rambien puede ser tuyo,

1.. 1 P-tedl'ilJ. 1:8 .2 •. JU<l1ii 1:5i:11