You are on page 1of 7

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI AUTODESK,

(ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

DŮLEŽITÉ. PŘEČTĚTE SI PROSÍM NEJPRVE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU.

SPOLEČNOST AUTODESK JE OCHOTNA UDĚLIT VÁM LICENCI NA PŘILOŽENÝ


SOFTWAROVÝ VÝROBEK V PŘÍPADĚ, ŽE PŘIJMETE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY A VEŠKERÉ DODATEČNÉ NEBO JEDINEČNÉ LICENČNÍ PODMÍNKY
ZAHRNUTÉ DO TÉTO SMLOUVY (DÁLE JEN “LICENČNÍ SMLOUVA”).

NEŽ STISKNETE TLAČÍTKO “SOUHLASÍM” (“I ACCEPT”) VE SPODNÍ ČÁSTI STRÁNKY,


PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POMOCÍ POSUVNÍKU NA
PRAVÉ STRANĚ SI PŘEČTĚTE ZBÝVAJÍCÍ ČÁST TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD
CHCETE LICENČNÍ SMLOUVU VYTISKNOUT, ZVOLTE TLAČÍTKO “TISK” (“PRINT”) NÍŽE.
POKUD ZVOLÍTE TLAČÍTKO “SOUHLASÍM” (“I ACCEPT”), SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE
BUDETE VÁZÁNI VŠEMI PODMÍNKAMI SMLOUVY, A PROVEDE SE INSTALACE
SOFTWAROVÉHO VÝROBKU.

POKUD SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU A NESOUHLASÍTE SE


VŠEMI JEJÍMI PODMÍNKAMI, STISKNĚTE TLAČÍTKO “NESOUHLASÍM” (“I REJECT”), ČÍMŽ
SE ZRUŠÍ INSTALACE SOFTWAROVÉHO VÝROBKU. PLNÁ KUPNÍ CENA SOFTWAROVÉ
SADY VÁM BUDE VRÁCENA V PŘÍPADĚ, ŽE DO PATNÁCTI (15) DNŮ OD ZAKOUPENÍ
VRÁTÍTE TENTO SOFTWARE NA MÍSTO KOUPĚ. PLNÁ KUPNÍ CENA SOFTWAROVÉ SADY
ZKOPÍROVANÉ Z INTERNETU VÁM BUDE VRÁCENA V PŘÍPADĚ, ŽE DO PATNÁCTI (15)
DNŮ OD ZAKOUPENÍ VYPLNÍTE A VRÁTÍTE DOPIS O ZNIČENÍ, KTERÝ VÁM POSKYTNE
PRODEJCE, OD KTERÉHO JSTE SOFTWARE ZAKOUPILI.

SVŮJ SOUHLAS S TERMÍNY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY VYJADŘUJETE ROVNĚŽ


POUŽITÍM SOFTWARU.

KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO DOKUMENTACE


MIMO ROZSAH POVOLENÝ TOUTO SMLOUVOU JE NEOPRÁVNĚNÉ A JE
PORUŠENÍM AUTORSKÉHO PRÁVA PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VAŠÍ ZEMĚ.
ZHOTOVENÍM KOPIE NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU NEBO JEHO
DOKUMENTACE BEZ POVOLENÍ SPOLEČNOSTI AUTODESK PORUŠUJETE
ZÁKON. MŮŽETE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTI
AUTODESK A MŮŽETE BÝT VYSTAVENI TRESTNÍMU POSTIHU.

POZ N . : JESTL IŽ E JE KOPIE TOH OTO SOFTWARU


OZN AČEN A JAKO Z KUŠEBN Í KOPIE S
PL ATN OSTÍ N A 15 DN Ů, PL ATÍ PRO
VÁS N ÁSL EDUJÍCÍ DVA PARAGRAF Y:

TEN TO SOFTWARE JE POSKYTN UT POUZ E N A Z KUŠEBN Í OBDOBÍ V


TRVÁN Í 15 DN Ů. CH CETE- L I PRODL OUŽ IT DOBU POUŽ ITÍ
SOFTWARU, M USÍTE KON TAKTOV AT AUTODESK N EBO
AUTORIZ OVAN ÉH O PRODEJCE AUTODESK A Z APL ATIT KUPN Í CEN U.
PAK OBDRŽ ÍTE AUTORIZ AČN Í KÓD N EBO NOVOU PL N Ě PL ACEN OU
KOPII VČETN Ě KOM ERČN ÍCH LICEN ČN ÍCH PRÁV POSKYTN UT ÝCH
N ÍŽ E.

V PRŮBĚH U Z KUŠEBN ÍH O OBDOBÍ M ŮŽ ETE POUŽ ÍVAT POUZ E


JEDN U KOPII SOFTWARU A TO Z A ÚČEL EM JEH O POSOUZ EN Í.
POUŽ ITÍ SOFTWARU V PRŮBĚH U TOH OTO Z KUŠEBN ÍH O OBDOBÍ K
JAKÝM KOL I JIN ÝM ÚČEL ŮM VČETN Ě KON KUREN ČN Í AN AL ÝZ Y JE
PŘÍSN Ě Z AKÁZ ÁN O. PO ZAKOUPEN Í L ICEN CE N A TEN TO SOFTWARE
N EN Í JIŽ POUŽ ITÍ TOH OTO SOFTWA RU O ME ZE NO VÝŠ E UVE DE NÝMI
O ME ZE NÍ MI .

POZ N : JESTL IŽ E JE KOPIE TOH OTO


SOFTWARU OZ N AČEN A JAKO KOPIE S
PEVN ÝM TRVÁN ÍM L ICEN CE, S
OM EZ EN ÝM TRVÁN ÍM L ICEN CE N EBO S
N ÁJEM N Í L IN CEN CÍ, PL ATÍ PRO VÁS
TAKÉ N ÁSL EDUJÍCÍ PARAGRAF:

T E NTO S O FT WARE JE PO SK YT NUT NA PE VNO U DOBU, KTEROU JSTE SI


Z APL ATIL I, A JSTE POVIN N I PŘESTAT SOFTWAR E POUŽ ÍVAT V
OKAM Ž IKU UPL YN UTÍ UVEDEN ÉH O PEVN ÉH O TERM ÍN U. POUŽ ITÍ
SOFTWARU PO UPL YN UTÍ PEVN É DOBY N EBO JAKÝ KOL I POKUS O
OBEJITÍ FUN KCE BL OKUJÍCÍ DAL ŠÍ POUŽ ÍVÁN Í PŘEDSTAVU JÍ
PORUŠEN Í TÉTO SM L OUV Y A M OH OU BÝT POVAŽ OVÁN Y Z A
PORUŠEN Í AUTORSKÉH O Z ÁKON A.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Autodesk, Inc. (dále jen “společnost Autodesk”) uděluje nevýlučnou a


nepřevoditelnou licenci na užívání tohoto programu (dále jen “Software”) a jeho
manuálu a dalších tištěných materiálů, online nebo elektronické průvodní
dokumentace (dále jen “Dokumentace”) na vašem vlastním zařízení nebo na zařízení,
které je pod vaší kontrolou, při dodržení podmínek této smlouvy. Tato Smlouva
umožňuje jedinému uživateli instalovat a užívat Software pouze na jednom počítači a
v jednom místě současně.

Síťová verze: Jestliže tento Software je síťovou verzí, můžete jej používat pouze v
interním [místním] síťovém prostředí s nástrojem Autodesk License Manager a
můžete instalovat a využívat Software na jediném serverovém počítači v jediném
místě, k němuž mají přístup ostatní počítače, nebo na samostatném počítači s
víceuživatelskou instalací s tím, že:

(i) se Softwarem může pracovat v jednom okamžiku nejvýše jeden (1)


uživatel, tedy více uživatelů může mít přístup k Softwaru nebo jej
používat, ale v daném okamžiku vždy jen jedna osoba tak činí, nebo

(ii) maximální počet souběžně pracujících uživatelů může být více než
jeden (1), v takovém případě musíte zakoupit samostatné licence pro
každého dalšího souběžně pracujícího uživatele.

Použití Softwaru nebo jakéhokoli zařízení, které omezuje počet počítačů/zařízení s


přístupem k Softwaru při použití v konfiguraci se serverem může ovlivnit výkonnost
Softwaru, avšak nesnižuje nezbytný počet samostatných licencí.

Výuková verze: Pokud je tento Software Výukovou verzí, můžete jej používat výlučně ke
školicím a cvičným účelům a k žádným jiným. Výuková verze Softwaru nesmí být
použita pro komerční, profesionální nebo ziskové účely.
Z ku š eb ní k opi e: Jestliže je tento Software označen jako Předváděcí, Zkušební nebo
NFR, smíte jej používat pouze za účelem komerčního posouzení a předvedení.
Nesmíte jej používat pro komerční, profesionální nebo ziskové účely.

Záložní kopie: Bez ohledu na to, jakou verzi Softwaru jste získali, smíte zhotovit jednu
archivní (záložní) kopii Softwaru. Tato archivní kopie se nesmí instalovat na jiném
počítači, pokud takový počítač nepředstavuje diskovou oblast serveru, k níž má
přístup pouze oprávněný uživatel. Archivní kopie se nesmí používat ani instalovat po
dobu, po kterou je na kterémkoliv počítači instalována jiná kopie Softwaru. Pokud je
Dokumentace v tištěné formě, nesmí se kopírovat. Pokud je Dokumentace ve formě
elektronické, nesmíte ji elektronicky kopírovat, smíte však vytisknout jednu (1) její kopii,
kterou ale nesmí dále kopírovat.

Dodatečná instalace: S výjimkou Výukové, Studentské a Zkušební kopie smíte


vytvořit druhou kopii Softwaru na pevném disku případného druhého počítače, který
vlastníte nebo za který zodpovídáte, pokud (1) původní a druhá kopie budou
používány pouze stejnou osobou; (2) druhá kopie bude instalována a používána
pouze na počítači notebook, domácím počítači nebo jiném neserverovém počítači
mimo vaše obvyklé pracoviště za účelem provádění práce v době, kdy budete mimo
své obvyklé pracoviště; (3) v daném okamžiku se bude používat vždy jen jedna kopie
Softwaru; (4) druhou kopii budete užívat výhradně spolu se zařízením na ochranu
proti kopírování (je-li k dispozici) dodaným spolu se Softwarem, a (5) na Software se
nevztahuje licence pro Výukovou nebo Studentskou verzi, a/nebo Software není
označen jako Výuková nebo Studentská verze.

Upgrade: Pokud je tento Software označen jako upgrade (“Nová verze”) softwaru, na
který jste již dříve získali licenci (“Předchozí verze”), jste povinni zničit všechny kopie
Předchozí verze, a to včetně kopií instalovaných na pevném disku, a vrátit
hardwarový klíč (pokud vám společnost Autodesk výslovně nesdělí, že jej máte
používat i pro tuto vyšší verzi), byl-li vám dodán spolu se Softwarem, na nějž jste již
dříve získali licenci, do šedesáti (60) dnů od získání Nové verze. Společnost Autodesk
si vyhrazuje právo žádat na vás uspokojivý důkaz o tom, že Předchozí verze byla
zničena. Pokud nevrátíte hardwarový klíč ve výše uvedené lhůtě, vyhrazuje si
společnost Autodesk právo naúčtovat vám k zaplacení rozdíl mezi cenou Nové verze
a navrhovanou maloobchodní cenou Softwaru. Na případné Softwarové vsuvky
(opravy), pokud vám je dodala společnost Autodesk nebo autorizovaná třetí strana v
souvislosti se Softwarem, na nějž jste získali licenci podle této smlouvy, se budou
vztahovat podmínky této smlouvy, pokud nebude uvedeno jinak při dodání.

Nehledě na výše uvedené si můžete ponechat a nemusíte zničit Předchozí verzi a


smíte používat Předchozí verzi, avšak výlučně za účelem (1) instalace Nové verze, na
kterou je tímto poskytována licence, a (2) pro archivační (záložní) účely, abyste mohli
provést novou instalaci Nové verze, na kterou je tímto poskytována licence, jestliže
původní instalace neproběhne úspěšně. Za žádných okolností nesmíte pracovat s
Předchozí verzí.

Autorizační kód: Pokud tento Software vyžaduje autorizační kód, musíte svůj nákup
tohoto Softwaru zaregistrovat u společnosti Autodesk. Na základě toho vám
společnost Autodesk vydá autorizační kód a zaeviduje vaše registrační data.

Trvání licence: V souladu s lhůtami a podmínkami této smlouvy má tato licence k


použití Softwaru neomezené trvání, není-li Software označen jako kopie s pevnou
licencí, s omezenou licencí nebo s nájemní licencí. V takovém případě bude trvání
licence takové, jaké jste zaplatili.
POUZ E PRO STUDEN TSKOU VERZ I (DVA ROKY POUŽ ITÍ) :

1 . UDĚL EN Í LICEN CE

Společnost Autodesk, Inc. (dále jen “společnost Autodesk”) vám uděluje nevýlučnou
a nepřevoditelnou licenci na užívání tohoto počítačového programu (dále jen
“Software”), jeho manuálu a dalšího tištěného materiálu a “online” nebo elektronické
průvodní Dokumentace (dále jen “Dokumentace”) na vašem vlastním zařízení nebo
na zařízení, které je pod vaší kontrolou, a to v souladu s podmínkami této smlouvy po dobu d vou
(2) l et od data instalace Softwaru. Tato smlouva umožňuje jedinému uživateli instalovat a
užívat Software pouze na jednom počítači a v jednom místě současně. Po užit í
t o hot o So ft waru p o up lynut í dvo u le t , jak je uve de no výš e , neb o
p ok us o o be jit í f unk ce čas o vé k ont ro ly zne mo žňující de lš í po užit í
zab ud o vané v So ft waru bud e po važo váno za ne o p rávně né p o užit í
Sof t waru a je p o ruše ním t é to lice nční smlo uvy a zák o na na
o chranu aut o rs k ých p ráv.

Tento Software je Studentskou verzí Softwaru a může být používán pouze studenty
vyšší úrovně nebo pracovníky fakulty nebo členy institucí označených níže, kteří jej
získali, A to pouze pro studijní a instruktážní účely. Nikoli tedy pro komerční,
profesionální nebo ziskové účely. Studentské verze Softwaru nesmějí být použity
nebo zakoupeny vzdělávacími institucemi. Student vyšší úrovně je definován jako
student v současnosti zapsaný na plný nebo částečný úvazek na vyšší škole nebo na
univerzitě uznávané nebo akreditované ministerstvem školství poskytující nejméně
jeden kurz s vyšším vzděláním orientovaný na projekční, technologické nebo
inženýrské obory.

Z álo žní k op ie : Smíte zhotovit pouze jednu archivní (záložní) kopii Softwaru.
Taková archivní kopie nesmí být instalována na jiném počítači, pokud takový počítač
nepředstavuje diskovou oblast serveru, ke kterému má přístup pouze oprávněný
uživatel. Archivní kopie se nesmí v žádném případě používat ani instalovat po dobu,
po kterou je na kterémkoliv počítači instalována jiná kopie Softwaru. Pokud je
Dokumentace v tištěné formě, nesmí se kopírovat. Pokud je ve formě elektronické,
můžete vytisknout jednu (1) kopii, která se nesmí dále reprodukovat.

Up grad e: K tomuto Softwaru není poskytován upgrade.

Autorizační kód: Pokud tento Software vyžaduje autorizační kód, musíte svůj nákup
tohoto Softwarového produktu zaregistrovat u společnosti Autodesk. Na základě toho
vám společnost Autodesk vydá autorizační kód a zaeviduje vaše registrační data.

PO Z N.: VE Š KE RÁ ZB ÝVAJÍ CÍ UJE DNÁNÍ TÉ TO


S ML O UVY PL AT Í PRO VŠ E CH NY VE RZ E
S O FT WARU.

2. OMEZENÍ

Nesmíte:

1. kopírovat nebo používat Software nebo Dokumentaci nad rámec této


Smlouvy.

2. provádět zpětné rozbory, dekompilace nebo rozkládání Softwaru vyjma


případů vyplývajících z právních předpisů, kdy je to nevyhnutelné k získání
informací nezbytných k dosažení vzájemné spolupráce nezávisle vytvořeného
programu s tímto Softwarem nebo s jiným programem, pokud tyto informace
nejsou pohotově poskytnuty společností Autodesk nebo nejsou dosažitelné
jiným způsobem. Není přípustné provádět dekompilaci Softwaru, pokud lze
dané údaje získat zakoupením licence na kterýkoliv komplet Autodesk
Software Developer´s Kit.

3. bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk předat, šířit,


pronajmout, půjčit, prodat, poskytnout sublicenci nebo jinak převést Software,
Dokumentaci nebo jejich části, nebo práva udělená touto licenční smlouvou na
jakoukoliv další osobu.

4. instalovat nebo používat Software na internetu nebo v síti wan včetně a bez
výjimek jeho použití s připojením na web nebo obdobné služby.

5. odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakékoliv nápisy, etikety nebo značky ze


Softwaru nebo z Dokumentace.

6. pro jakýkoliv účel Software nebo Dokumentaci upravovat, překládat,


přizpůsobovat nebo na jejich základě navrhovat nebo vytvářet odvozená díla.

7. použít jakékoliv zařízení, Software nebo jiný prostředek s cílem obejít nebo
odstranit jakoukoli formu ochrany proti kopírování použitou společností
Autodesk v souvislosti se Softwarem, nebo používat Software s hardwarovým
klíčem, autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na
ochranu proti kopírování, které nebyly dodány společností Autodesk nebo
autorizovaným prodejcem společnosti Autodesk.

8. vyvážet Software nebo Dokumentaci a porušovat tak zákony spojených států


o kontrole exportu nebo jiné příslušné zákony o kontrole exportu.

9. používat Software nebo Dokumentaci mimo zemi koupě, s výjimkou případů


koupě Softwaru a Dokumentace v zemích evropské unie (“EU”) nebo
European Economic Area (“EEA”). V takovém případě je použití v celé EU a
EEA povoleno.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnická a autorská práva k Softwaru, Dokumentaci a průvodním materiálům,


jestliže existují, a k veškerým vámi pořízeným kopiím náleží společnosti Autodesk a
jeho licenčním partnerům. Struktura, organizace a kód Softwaru jsou cenným
obchodním tajemstvím společnosti Autodesk a jeho licenčních partnerů. Neoprávněné
kopírování Softwaru nebo Dokumentace nebo porušení výše uvedených omezení
bude mít za následek automatické ukončení platnosti této Smlouvy. Tato licenční
smlouva vám neposkytuje nárok na intelektuální vlastnictví.

4. VŠEOBECNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA.

Společnost Autodesk odpovídá za to, že Software bude zajišťovat prostředky a funkce


obecně popsané v Dokumentaci, a že média, na nichž je Software dodán, existují-li
nějaká, Dokumentace připojená k Softwaru a všechny hardwarové klíče nebo jiná
zařízení na ochranu proti kopírování přiložená k Softwaru budou při běžném používání
bez defektů jak z hlediska materiálu, tak provedení. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH
VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK SPOLEČNOST AUTODESK NEPOSKYTUJE A
NABYVATEL LICENCE NEDOSTÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY
PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO Z JEDNÁNÍ S NABYVATELEM
LICENCE. SPOLEČNOST AUTODESK SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV
DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST NEBO
VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST AUTODESK NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE
SOFTWARE BUDE PRACOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. výše uvedená
vyloučení se na nabyvatele licence nemusejí vztahovat z toho důvodu, že některé
právní řády nepřipouštějí vyloučení mlčky předpokládaných záruk. kromě výše
uvedených záručních práv můžete mít i práva další, která jsou v jednotlivých
právních řádech různá.

Veškerá odpovědnost společnosti Autodesk a jediná možnost nápravy pro nabyvatele


licence podle těchto záruk bude spočívat v tom, že se společnost Autodesk podle
vlastního rozhodnutí pokusí o opravu nebo vyřešení chyb, vymění vadná média,
existují-li nějaká, Dokumentaci nebo zařízení na ochranu proti kopírování nebo vrátí
kupní cenu a ukončí platnost této licence. tento způsob nápravy je podmíněn
vrácením vadného média, Dokumentace nebo zařízení na ochranu proti kopírování
spolu s kopií stvrzenky o zaplacení tomu, kdo stvrzenku vydal, tj. buď místnímu
zastoupení nebo autorizovanému prodejci společnosti Autodesk, a to do devadesáti
(90) dnů od jejich předání nabyvateli licence. po uplynutí této devadesátidenní (90)
lhůty společnost Autodesk vymění vadné nebo poškozené zařízení na ochranu proti
kopírování oproti zaplacení částky, která pokryje náklady na náhradní zařízení plus
manipulační poplatek a náklady na dopravu.

5. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

SOFTWARE CAD A DALŠÍ TECHNICKÝ SOFTWARE JSOU NÁSTROJE URČENÉ VÝHRADNĚ


PRO ŠKOLENÉ PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. NEJSOU OVŠEM NÁHRADOU VAŠEHO
ODBORNÉHO ÚSUDKU. JEJICH ÚČELEM JE POMÁHAT PŘI NAVRHOVÁNÍ VÝROBKŮ, ALE
NEMOHOU NAHRADIT NEZÁVISLÉ ZKOUŠKY ZATÍŽENÍ, BEZPEČNOSTI A UŽITNÝCH
VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ. VZHLEDEM K ŠIROKÉ ŠKÁLE MOŽNÝCH APLIKACÍ NEBYL
TENTO SOFTWARE VYZKOUŠEN VE VŠECH SITUACÍCH, KDE MŮŽE NALÉZT
UPLATNĚNÍ. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVÍDAT ZA
VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽITÍM SOFTWARU. OSOBY UŽÍVAJÍCÍ SOFTWARE NESOU
ODPOVĚDNOST ZA DOZOR NAD SOFTWAREM, JEHO SPRÁVOU A ŘÍZENÍM. TATO
ODPOVĚDNOST ZAHRNUJE I URČENÍ VHODNÝCH APLIKACÍ SOFTWARU A VÝBĚR
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ K DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ. OSOBY UŽÍVAJÍCÍ
SOFTWARE NESOU ROVNĚŽ ODPOVĚDNOST ZA ZAVEDENÍ VHODNÝCH A
NEZÁVISLÝCH POSTUPŮ TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI A SPRÁVNOSTI VŠECH
PROGRAMOVÝCH VÝSTUPŮ, VČETNĚ ZAŘÍZENÍ NAVRŽENÝCH POMOCÍ SOFTWARU.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTY NEBO


ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZTRÁT DAT, ZTRÁT ZISKU, VZNIKLÝCH
NÁKLADŮ NA NÁHRADU ŠKOD NEBO JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH,
NÁSLEDNÝCH ČI NEPŘÍMÝCH ŠKOD VZNIKAJÍCÍCH UŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO
DOKUMENTACE NEBO NEMOŽNOSTÍ JEJICH UŽÍVÁNÍ, A TO BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU
VZNIKU TĚCHTO ŠKOD A V RÁMCI JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVĚDNOSTI. TOTO
OMEZENÍ BUDE PLATIT I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AUTODESK NEBO KTERÝKOLIV
JEJÍ PRODEJCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY.
NABYVATEL LICENCE UZNÁVÁ, ŽE LICENČNÍ POPLATEK ODPOVÍDÁ TÉTO MÍŘE RIZIKA.

SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO


ODCIZENÍ SOFTWARU, POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI KOPÍROVÁNÍ
DODÁVANÉHO SPOLU SE SOFTWAREM, A NEBUDE POVINNA POSKYTNOUT ZA
ZTRACENÝ NEBO ODCIZENÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI
KOPÍROVÁNÍ ŽÁDNOU NÁHRADU. ZA ZAJIŠTĚNÍ SOFTWARU A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU
PROTI KOPÍROVÁNÍ PŘED ZTRÁTOU NEBO ODCIZENÍM A ZA OCHRANU INVESTICE
POJIŠTĚNÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM JE ODPOVĚDNÝ VÝHRADNĚ NABYVATEL LICENCE.
VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS MOŽNÁ NEBUDOU VZTAHOVAT,
NEBOŤ NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ
ODPOVĚDNOSTI PRO PŘÍPADY NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD.

7. OMEZENÁ PRÁVA PRO ZÁKAZNÍKY PŮSOBÍCÍ VE VLÁDĚ USA

Tento Software a Dokumentace jsou poskytnuty s OMEZENÝMI PRÁVY pro zákazníky


působící ve vládě USA. Užívání, kopírování nebo odhalování ze strany vlády USA
podléhá příslušným omezením stanoveným ve FAR 52.227-19 (Commercial Computer
Software -- Restricted Rights) nebo NASA FAR Dodatek 1852.227-86 (Commercial
Computer Software -- Licensing). Výrobcem je společnost Autodesk, Inc., 111 McInnis
Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903.

8. OBECNÁ USTANOVENÍ

A. Platnost této Smlouvy a licence tímto poskytnuté bude ukončena bez dalšího
oznámení nebo opatření ze strany společnosti Autodesk, pokud bude na nabyvatele licence
prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo nabyvatel licence vstoupí do likvidace.

B. Tato Smlouva se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi


zboží. Tato licenční smlouva se bude řídit právním řádem Státu Kalifornie,
Spojené státy americké, včetně Jednotného obchodního zákoníku, bez přihlédnutí
ke kolizním ustanovením. Tato licenční smlouva představuje úplnou dohodu mezi
nabyvatelem licence a společností Autodesk a nahrazuje veškerá sdělení nebo
reklamu ve věci Softwaru a Dokumentace.

C. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné nebo


jinak neúčinné, zůstanou ostatní podmínky této Smlouvy v platnosti v plném
rozsahu. Smluvní strany se současně zavazují přijmout takové platné a účinné
závazky, které se co nejvíce blíží smyslu ustanovení, které se ukázalo jako
neplatné nebo neúčinné.