Вы находитесь на странице: 1из 23

Šƒ¾```Ž`©`ÙG

SDT_ÜDF NȹyiGÜC
òeï¦
êGUÜDF ÙõD¾c
cDu]ÜDF ÙõD¾c
²YÈÜDFÞhÅG¯iÜC
OCdÎÜC ïC êGUÜC ïC
ÝdGm¹l
( [DéDÍhçC ) ^éDGiÜDF dõDyÔ
ê¹UâF ²YÜ
N¹ÎGÈâGÜC NY¹ÍqÜC
dKâqÜDF n¹¾D°®
ƒL~dƒH ‡¸Ç£¡„dG
(îµdG) ‡¸Ç£¡„dG ³FƒbQ ¿e ‡©£b 16
‡¯¦¾e (­¸c 1) ¼Ž×G ‡£¡SĈe ‡LƒLO Moroccan
ª£b 8 ÛG ‡©£²eh Chicken Pie
I~H›dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
ÛG ‡©£²eh I™¡ž²e ,‡bĸ¡e Šƒ¡ÊÇH 4 Feuilletés Au
򯡟f Poulet
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e ,¢fh~²„dG ¿e ‡e›M
¼Yƒ¾dG ™µ¡dG ¿e †Äc ªHQ
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
ÛG ªù£ù²ùeh ™ù¡ž²ùe ,¹ùù¡Ÿ„ùùdG ¿ùùe ­ùù¸ùùc 1
Šƒ²¸M
òŽ©dG ³FƒbQ ÂeGÄb ,Âbh˜ˆH ¶‘¡Ÿ¾f ÈH™¬e ³„W
.ƒL~dƒH IÄ¡žôG 4
60
Àđ£ÙG ¹Ç„â›dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M)

15
‡a™²dG ¿e OGÄYCG 3
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
ƒL~dƒH ‡¸Ç£¡„dG
ƒùL~ùdG ´™ùùe ÛG ¢fh~ùù²ùù„ùùdG Èùù¯ùùÇùù¡VCG
°‹µˆj ňM Qƒ¾dG ŸY ƒÁÇc™JGh Ȳ„ˆÙG
.ƒÁ»¦©e ™”„ˆjh
³FƒbQ 8 È©¡Vh ‡¸Ç£¡„dG ³FƒbQ ȑˆaEG
¿ùe ¹ùÇù¸ù²ùH ‡ùfÄùg~ùe ‡ùÇù¾ùÇù¡U Ô ƒùÁù¾ùùe
ÈYRhh ƒL~dG ª£b ƒÁbÄa ȄJQ .I~H›dG
¼ùK ¢fh~ù²ù„ùdGh ¹ù¡Ÿ„ùdG ‡ù¡Ÿ¸ù¡U ƒùÁùÇù¸ùY
.¢ÊDŽdG ±ƒ¡ŸfCG
È¡TQh ‡Ç²„ˆÙG ‡Çfƒ»‹dG ³Fƒb™dƒH ƒÁÇ£Z
À™a Ô ƒÁÇ©¡V ¼K ‡Çbƒ„dG I~H›dG ƒÁǸY
(‡jĀe ‡LQO 180) IQG™×G º~ˆ©e
™»Ð ňM
.( À™¯dG ¿e Éĸ©dG ¼¡²dG ½G~”ˆ¡SEƒH)
‡a™²dG OGÄYCGh ¹¡Ÿ„dGh ‰j›dG ªe Q~b Ô ‡LƒL~dG ª£b È©¡V
³Fƒb™dG ¿e ‡Çfƒ‹dG ‡ÁÖG ə»Mh Ȅ¸b
IQG™M ŸY Q~²dG Èc™JGh AƒÙƒH ¹µdG ə»ZEG .¹Ç„â›dGh ’¸ÙGh
ªùe ¼ùYƒù¾ùdG ™ùµù¡dƒùH ³ùFƒùb™ùdG Èù¾ùjR ¼ùK
ÈY›fGh ÂÇ©aQG .ƒL~dG ¡Ê¾j ňM ‡²ÇbO 45 ÜGÄM ‡d~ˆ©e
.kƒ¾Nƒ¡S ƒÁÇe~bh ‡a™²dG
.kƒ„fƒL ÂÇc™JGh »¦Y
(Šƒ¾Ž©e) ÉRhCG
Gk ~ÇL ‡dÄ¡¬ÙG AîjRƒ„dG †Ä„M ¿e †Äc
AƒÙG ¿e †GÄcCG 4.5 Green Pea
RQCÕG ¿e ÀƒHÄc Pastries
½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ­¸c °¡Ÿf
ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e Ballots Au
ȸ²ÙGh ™¡ž²ÙG RĸdG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e Viande
hCG (±ƒ„dG) I›gƒÖG ‡¾ÇŽ©dG ¿e ‡„¸Y
(® 500) ³FƒbQ
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 4
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£ÙG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ
‡ùÇù¾ùÇù¡ŸdG ¿ùg~ùd) ¿ù»ù¡dG ¿ùùe †Äùùc ªùùHQ
IñÁ¡ždG ‡jQÄ¡dG Šƒ¾Ž©ÙG ¿e È¡ÇFQ ³„W
.Šî¯×G Ô hCG ‡Ç¸FƒY ‡„LÄc ½~²J ‡ÇÁ¡ždGh 7
30
(ÉRhÕGh
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ‡¡TQ
¢ÊÇHCÕG QƒÁ„dG ‡¡TQ ªe ‡bÄ¯ß ‡¡ÊÇH

60
Àđ£ÙG
(Šƒ¾Ž©e) ÉRhCG
ƒÁÇ©£b .¶HÄ¡ždƒH I›gƒÖG ‡¾ÇŽ©dG ÈbQ
.¢SƒÇ²dG ‡jhƒ¡ˆe Šƒ©H™e ÛG
ÉÄWEG hCG) ‡j~HR Ô ‡©H™e ‡©£b È©¡V
¼Ž‘H ªH™e ÛG I›gƒÖG ³Fƒb™dG i~MEG
Ȉ²ù©ù¸ùe Èù©ù¡V .(ƒùÁùÇùa ÂùÇù©ù¡Vh ‡ùj~ùHR
.£¡Sh Ô IÄ¡ž×ƒH òˆ€Ç¸e ½ƒ©W
.´Ä¯õG ¢ÊDŽdƒH …fGÄÖG ȾgOEG
ŒÇ‘H RQCÕG ¤Ç¸N ´Äa …fGÄÖG ÉÄWEG
¹µ¡žj ňM Gk ~ÇL È£¬¡VEG .¤Ç¸ØG È£¬J
.~ÇdƒH ƒÁDŽ¸bGh ÂLÄdG ‡‘£¡e I™c
¿»¡dƒH ‡fÄg~e ‡Ç¾Ç¡U Ô ª£²dG ȄJQ
¢ÊÇù„ùdG ¿ùe ¹ùÇù¸ù²ùH ƒùÁùÁùLh Èùù¾ùùgOG ¼ùùK Šƒù„ùM Èù¸ùbEG .™ùJƒùa AƒÌ ‡ù²ùÇùbO 15 I~Ù ÂùÇù©ùù²ùùfGh RQCÕG Èùù¸ùù¡ZEG
™ùHÄù¾ù¡ŸdG ¿ùe Šƒù„ùM îù‹ùùH ƒùùÁùùÇùù¾ùùjRh .¡Ê¾J ňM hCG ³FƒbO 5 I~Ù ¿»¡dG ¿e ¹Ç¸²H AîjRƒ„dG
250-200) ¿ùNƒù¡S À™ùa ÛEG ƒùÁùùÇùù¸ùùNOGh ¼K (‡²ÇbO 15) ÀƒÇ¸¬dG ňM ƒÁÇc™JGh AƒÙG ¿e †GÄcCG 4.5 ȯǡVCG
.(‡jĀe ‡LQO ‡FOƒg IQG™M ŸY Q~²dG ‡Ç£¬J ªe ¼ÁÇÁWGh RQCÕGh ’¸ÙG ȯǡVCG
.ƒÁ‘£¡S ™»‘j ňM ƒÁÇc™JGh ¼K ¹¯¸¯dGh ’¸ÙG ¿e ‡¡TQ ªe ¿»¡dƒH ¼‘¸dG ȸbEG .‡²ÇbO 25 I~Ù
AîjRƒ„dGh –Ä„£ÙG RQCÕG ÛEG ™Hľ¡ŸdGh RĸdG ªe ÂǯǡVCGh ÂÇ©aQG
.kG~ÇL È£¸NGh
êփH ³FƒbQ
Äù¸ùjƒùa hCG ´ƒùb™ùdG ‡ù¾ùÇùŽùY ¿ùùe ³ùùFƒùùbQ 8
É록jƒH
ÈùµùùÇùù¡žˆùùdG Éhƒùùµùù©ùùdG êÖG ¿ùùe ® 350 Cheese Cigars
ª£²ÙG
kƒe™a ‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e †Äc °¡Ÿf Cigarettes Au
kƒ»Yƒf Fromage
,(î¸jQGRÄe) AG™¯¡ŸdG ‡¾„ÖG ¿e †Äc ªHQ
IQÄ¡ž„e

4
¢ÊÇHCÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ ªe ‡bÄ¯ß ‡¡ÊÇH
.¢fh~²„dGh êփH IÄ¡žÞ I˜j˜d ³FƒbQ
ȸ²¸d ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc

35
15
êփH ³FƒbQ
I~e AƒÙƒH (¢ÊÇHCÕG) Éhƒµ©dG êÖG È©²fG
™NBG ÛG ‰bh ¿e ŠG™e I~Y ÃAƒe ÉñZ ,‡¸Çd
Âǯ¡Uh ÂÇù©ùaQG .kGÄù¸ùM ÂùbG˜ùe ’ù„ù¡Ÿj ÅùˆùM
.AƒÙG ¿e Gk ~ÇL
È©¡V .ò»¡b ÛG ƒÁÇ©£bh ³Fƒb™dG É~e
ÛG ƒÁÇ©£b ¼K ƒÁ¡Ê©H ´Äa ™FGh~dG ±ƒ¡ŸfG
.Šƒ‹¸‹e ŸY ȸ¡Ÿ‘ˆa ò»¡b
‡¡ÊDŽdG ªe ‡ù¾ù„ÖG ÈùYÄùf Èù£ù¸ùNG:IÄù¡ž×G
.¢fh~²„dGh ‡bįõG
‡ÁÖG ¤¡Sh Ô IÄ¡ž×G ¿e kîǸb È©¡V
¿ùe kîùÇù¸ùb Èù¾ùùKGh ‡ùùbƒùùbQ ¹ùùc ¿ùùe Aƒùù¡¸ÙG
ƒÁǯd ¼K ¥Ä²¡dG ¿e IÄ¡ž×G ª¾Ù òˆÁÖG
.(IQƒŽÇ¡S ¹µ¡T ŸY) Ä¡ž×G ºÄM ŠG™e I~Y
Ô †h˜ÙG ò‘£dG ¿e ¹Ç¸²H ±™£dG ȾgOG
³FƒbQ ȸbG .³¡Ÿˆ¸j ȵd AƒÙG ¿e †Äc ªHQ
kîùÇù¸ùb ™ù»Ð ÅùˆùM ¿ùNƒù¡dG ‰j›ùdƒùùH êÖG
.‡Ç¡ÇF™dG ´ƒ„WCÕG ªe ‡¾Nƒ¡S ƒÁÇe~bh
Qƒ¡Ê؃H ³FƒbQ
Äù¸ùjƒùa hCG ´ƒùb™ùdG ‡ù¾ùÇùŽùY ¿ùùe ³ùùFƒùùbQ 8
É록jƒH Vegetable
QÄ¡ž„ÙGh ™¡ž²ÙG Q›ÖG ¿e †Äc Rolls
™ùù¡ž²ÙG ¹ùù¡Ÿ„ùùdG ¿ùùe †Äùùc «ƒùùHQCG ‡ùùKîùùK
QÄ¡ž„ÙGh Cigarettes Aux
‡ùùùdÄùùù¡¬ÙG ±Äùùù¯ùùù¸ÙG ´GQhCG ¿ùùùùe †Äùùùùc Légumes
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯ÙGh
ȸ²¸d ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e ªHQh †Äc
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
.¹¡Ÿ„dGh Q›ÖGh ±Ä¯¸ÙƒH IÄ¡žÞ I˜j˜d ³FƒbQ
4
45
15
Qƒ¡Ê؃H ³FƒbQ
ňM) ò»¡b ÛG ƒÁÇ©£bh ³Fƒb™dG É~e
.(‡bƒbQ 16 ŸY ȸ¡ŸÐ
±Ä¯¸ÙGh ¹¡Ÿ„dGh Q›ÖG È£¸NG :IÄ¡ž×G
ŸY ‰j›dG ¿e †Äc ªH™H ™jOƒ²ÙG ȸbGh
’¸ÙG ȯǡVCG ¼K ³FƒbO 5 I~Ù ‡FOƒg Qƒf
.kƒ„fƒL ÂÇ©¡Vh ÂÇ©aQG ¼K ¤Ç¸ØG Ȅ¸bh
¤¡Sh Ô Qƒ¡ÊØG ¤Ç¸N ¿e kîǸb È©¡V
kîǸb ȾKGh ‡bƒbQ ¹c ¿e Aƒ¡¸ÙG ‡ÁÖG
(¥Ä²¡dG ¿e Ä¡ž×G ª¾Ù) òˆÁÖG ¿e
Ä¡ž×G ºÄM ŠG™e I~Y ƒÁǯd ¼K
.(‡aƒ¯d ¹µ¡T ŸY)
¿ùNƒù¡dG ‰j›ùdƒùH Qƒù¡ÊØG ³ùFƒùùbQ Èùù¸ùùbG
‡¡Ÿ¸¡ŸdG hG ‡dĄˆdG ªe ‡¾Nƒ¡S ƒÁÇe~bh
.IQƒ×G
G™µdG hG êÖG hG ¼‘¸dƒH ¶¡SĄ»¡dG
ºÄ”¾ÙG ¢ÊÇHCÕG ò‘£dG ¿e †GÄcCG 5
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc Meat-Cheese-
(ò‘£dG «Äf …¡M) AƒÙG ¿e °¡Ÿfh †Äc Leek Pastries
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
™µ¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
ȸ²¸d ‰jR Rissoles Au
:êÖG IÄ¡žM Viande, Au
QÄ¡ž„ÙG ȵǡžˆdG Éhƒµ©dG ¢ÊÇHCÕG êÖG ¿e ÀƒHÄc Fromage et
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e †Äc ªHQ
Àđ£ÙG °j™×G ™»MÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ Aux Poireaux
:¼‘¸dG IÄ¡žM

4
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ® 300
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e IÄ¡žÞ ÈH™©dG Ç¸ØGh ‡jOÄ©¡dG Ô IñÁ¡T ™Fƒ£a
¢Ÿ»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc ªHQ .G™µdG hCG êÖG hCG ¼‘¸dƒH
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£e QƒÁH ‡¡TQ

60
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
:G™µdG IÄ¡žM
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc °¡Ÿf
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e

35
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG G™µdG ¿e †Äc
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£e ¹¯¸a ‡¡TQ
G™µdG hG êÖG hG ¼‘¸dƒH ¶¡SĄ»¡dG
¿»¡dƒH G™µdGh ¹¡Ÿ„dG ȸbEG :G™µdG IÄ¡žM
¤Çù¸ØG Èù„ù¸ùbh ¹ù¯ù¸ù¯ùdGh ’ù¸ÙG Èù¯ùÇù¡VCG ¼ùK
È©£b .kƒù„ùfƒùL ÂùÇù©ù¡Vh Qƒù¾ùdG ¿ùY ÂùÇù©ùaQGh
¼Ž‘H ƒÁ¾e ¹c Iñ¬¡U ŠG™c ÛG ‡¾ÇŽ©dG
əFGO ¢U™b ÛG I™c ¹c ÈbQ ¼K RÄÖG ‡„M
ºhCÕG ¢UG™bCÕG ¼¡b Ô È©¡V .¼ˆ¾¡S 8 Ù£b
¼‘¸dG IÄ¡žM 惋dG ¼¡²dG Ôh êÖG IÄ¡žM
Èù²ù„ùW .G™ùµùdG IÄù¡žM Œdƒù‹ùùdG ¼ùù¡²ùùdG Ôh
ƒÁùÇù²ù¡ŸdCGh ‡ù¾ùÇùŽù©ùdG ±G™ùWCG Èù¯ùd .¢UG™ùbCÕG
ªù£ùb Èù¸ùbCG .ªùHƒù¡UCՃùH ƒùÁùùÇùù¸ùùY ¤ùù¬ùù¡ÊdƒùùH
ÀĵJ ÀG …Žj) ‰j›dƒH IÄ¡žôG ‡¾ÇŽ©dG ƒÁÇc™JGh ƒÁÇ£Z . ‡Ç¡Sƒ¡SÕG ‡¾ÇŽ©dG ñ¡ÊÐ È©LGQ :‡¾ÇŽ©dG ə¡ÊM
ƒÁDŽ¸bh ‡ùd~ùˆù©ùe IQG™ùM Åù¸ùY (ÂùH IQÄù»ù¬ùe .•¯ˆ¾J ňM ‡Yƒ¡S I~Ù ¢Tƒ»b ‡©£²H Iƒ£¬e kƒ„fƒL
¶¡SĄ»¡dG Èe~b .òˆÁÖG ¿e ™»Ð ňM ,‡¸Çd I~e AƒÙƒH (¢ÊÇHCÕG) Éhƒµ©dG êÖG È©²fG :êÖG IÄ¡žM
.Šî¸õG hCG ‡£¸¡dG „fƒL ÛGh kƒ¾Nƒ¡S .kGĸM ÂbG˜e ’„¡Ÿj ňM ™NBG ÛG ‰bh ¿e ŠG™e I~Y ÃAƒe ÉñZ
¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc ªHQ ‡aƒ¡VEG ¶fƒµeEƒH :‡¦Mîe ¹¯¸¯dGh ¢fh~²„dGh êÖG È£¸NG .AƒÙG ¿e Gk ~ÇL Âǯ¡Uh ÂÇ©aQG
.¼‘¸dG IÄ¡ž×G ÛG ½h™¯ÙG
.kƒ„fƒL ÂÇc™JG ¼K AƒYh Ô Gk ~ÇL ™»MÕG
°¾¡U ¹c ¿e ‡©£b 25 ŸY ò¸¡ŸÐ ±Ä¡S
™Hľ¡ŸdGh QƒÁ„dG h ’¸ÙG ȯǡVCG ¼K ¿»¡dƒH ¼‘¸dG ȸbEG :¼‘¸dG IÄ¡žM
.(i~M ŸY °¾¡U ¹c ª¾¡U ¶fƒµeEƒH)
.kƒ„fƒL ÂÇ©¡Vh Qƒ¾dG ¿Y ÂÇ©aQGh ¤Ç¸ØG Ȅ¸bh
·é¡žÇ¡T
–Ä„£ÙG ÉOƒH›dG ê¸dG ¿e ­¸c 2
‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ‡¾ÇŽ©dG ‡¯¡Uh ¿e ‡Ç»c °¡Ÿf Meat Pastries
ªe ‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 3 in Yoghurt
’¸ÙG ¿e ‡¡TQ
kƒe™a ‡eh™¯ÙG AG™¡ÊØG I™H›µdG ¿e †Äc Chapeaux Au
kƒ»Yƒf Yogourt
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ­¸c °¡Ÿf
kƒe™a ‡eh™¯eh I™¡ž²e ,‡£¡SĈe Šî¡ŸH 3
kƒ»Yƒf
ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc ªHQ
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
.–Ä„£ÙG ê¸dG Ȅô È¡ÇFQ Èeƒ¡T ³„W
5
70
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
Àđ£ÙG QƒÁ„dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ

20
·é¡žÇ¡T
¼K Gk ~ÇL È£¸NGh ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ȯǡVCG
Õ ÅˆM) ¿»¡dG ¿e Âǯ¡Uh ¤Ç¸ØG È©aQG
‡²©¸e È©¡V .(‡¾ÇŽ©dG ³Ç„£J ŸY ™KDÄj
¿e I™FGO ¹c ¤¡Sh Ô IÄ¡ž×G ¿e Ƀ¡T
ȵ¡eEG .I™FGO °¡Ÿf ¹µ¡žH ƒÁDz„W .òŽ©dG
ŒÇù‘ùH ¢Ê©ùH Åù¸ùY ƒù»ùÁùÇù²ù„ùùWh òa™ùù£ùùdG
¢Ê©„H Ⱦǩˆ¡SEG) ®G™¯dG ¿e I™FGO òcëJ
È©¡V .(‡¾ùÇùŽù©ùdG ´ƒù„ùWG ½ƒùµùMEÕ ò‘ù£ùdG
‡jĀe IQG™M ‡LQO) ¿Nƒ¡S À™a Ô ª£²dG
™ùù»Ð ÅùùˆùùM ³ùùùFƒùùùbO 10 I~Ù (250-200
ÉOƒùH›ùdG ê¸ùdG Èù¸ù¬ùj ƒùe~ù¾ùY .(ƒùÁùÇù©ù»ùù¡T)
I~MGÄdG ÂÇa òŽ©dG ª£b È£²¡SCG –Ä„£ÙG
‡FOƒg Qƒf ŸY ȸ¬j ÂÇc™JGh i™NCÕG ĸJ
ȸbEG .òŽ©dG ¡Ê¾j ňM ‡²ÇbO 10 I~Ù ‡²ÇbQ ’„¡ŸJ ňM ‡¾ÇŽ©dG ÈbQ ò‘£dƒH IQhQ˜e ‡dhƒW ŸY
ƒ»ÁǯǡVCG ¼K ¡¯f ¿»¡dƒH I™H›µdGh ½Ä‹dG ȸ¡ŸÐ ňM ‡¾ÇŽ©dG ŸY IÄÁb ÀƒŽ¾a ‡gÄa È£¬¡VEG .(¼ˆ¾¡S 1)
.òˆ²ÇbO I~٠ȸ¬j ÂÇc™JG .ê¸dG ÛEG Ô ¿»¡dƒH ¹¡Ÿ„dG ȸbEG .¸c òŽ©dG ªe ‡Ç¸»©dG ÉQ™c .I™FGO ŸY
¢ÊÇHCÕG RQCÕG ªe kƒ¾Nƒ¡S hCG Gk OQƒH ÂÇe~b QƒÁ„dGh ’¸ÙG ªe ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ȯǡVCG .¹H˜j ňM ‡²Ç»Y Iî²e
.–Ä„£ÙG .¼‘¸dG ¡Ê¾j ňM ³FƒbO 10 I~Ù ¤Ç¸ØG Ȅq¸bh ‡a™²dGh
(–ƒfƒ¯¡SÕG) •fƒ„¡dƒH ™Fƒ£a
ò‘£dG ¿e †GÄcG 5
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
™µ¡dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e Spinach Pies
AƒÙG ¿e †Äc 1.5
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc «ƒHQCG ‡KîK Triangles Aux
épinards
™¡ÊNCÕG •fƒ„¡dG ¿e ­¸c 1.5
kƒe™a ‡eh™¯eh I™¡ž²e ,Iñ„c Šî¡ŸH 3

5
kƒ»Yƒf
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc °¡Ÿf .‡¸Fƒ©dG OG™aCG ¹µd ˜j˜d Šî„²e ³„W
(‡„Z™dG …¡M) ´ƒ»¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e

45
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
Àƒe™dG †Q ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
(‡„Z™dG …¡M)
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
Àđ£e OÄ¡SG ¹¯¸a ‡¡TQ 30
(–ƒfƒ¯¡SÕG) •fƒ„¡dƒH ™Fƒ£a
.kG~ÇL ¼ÁÇ£¸NGh Àƒe™dG †Qh ‰j›dG ȯǡVG ¼K
Gk ~ÇL ‡¾ÇŽ©dG ÈbQ .kƒ„fƒL IÄ¡ž×G Èc™JEG
’£¡S ŸY ¼¸e 5 ‡cƒ»¡S ÛEG ¶HÄ¡T ‡£¡SGÄH
ŸY Ƀ¡ždG †Äc ‡‘ˆa È©¡V .ò‘£dƒH Qċ¾e
È©¡V .‡jhƒ¡ˆe ™FGhO ÛEG ƒÁÇ©£bh ‡¾ÇŽ©dG
.I™FGO ¹c ¤¡Sh Ô IÄ¡ž×G ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
±G™ùWCG Èù²ù„ùW .Œ¸ù‹ùe ¹ùµù¡žH ƒùÁùaG™ùWCG Èù²ù¸ùZEG
.³ù¡Ÿˆù¸ùJ ÅùˆùM ¶©ùHƒù¡UCG ‡ù£ù¡SGÄùH ‡ù¾ùÇùŽù©ùdG
È©¡V ¼K ‰j›dƒH I™¡ÊôG ‡Ç¾Ç¡ŸdG ȾgOEG
À™¯dG ÛG ƒÁǸNOGh ƒÁǸY I›gƒÖG ™Fƒ£¯dG
200) ‡ÇdƒY ÛEG ‡d~ˆ©e IQG™M ‡LQO ŸY
.‡²ÇbO 30 I~Ù (‡jĀe
³ùÇù„ùù£ùùJ Ô ‡ùùHÄùù©ùù¡U Š~ùùLh GPEG :‡ùù¦ùùMîùùe
È¡»Z ,IÄ¡ž×G ¹Fƒ¡S †™¡J …„¡H ‡¾ÇŽ©dG ‡²ÇbO 60 I~Ù ¢Tƒ»b ‡©£²H Iƒ£¬e kƒ„fƒL ƒÁÇc™JG . ‡¾ÇŽ©dG ə¡ÊM
.Ȳ„Wh ò‘£dG ¿‘¡U Ô ¶©Hƒ¡UCG ´GQhCG ±G™WCGh Qh˜L ÈH˜¡T :IÄ¡ž×G ə¡ÊM .•¯ˆ¾J ňM kƒ„j™²J
ñZ ‡¸²„dG ´GQhCƒH •fƒ„¡dG ºG~„ˆ¡SEG ¶fƒµeEƒH ňM ŠG™e 7 ÜGÄM Gk ~ÇL ƒÁǸ¡ZG .kƒ»Yƒf kƒe™a ƒÁÇe™aG ¼K •fƒ„¡dG
ñ¡ŸY ¿e †Äc ªHQ ºƒ»©ˆ¡SG ªe .‡©£²ÙG AƒÙG ¿e Åq¯¡ŸJ ňM ¶Ç¯c òH Gk ~ÇL ƒÁj™¡ŸYG ¼K ¹e™dG ¿e È¡Ÿ¸”ˆJ
.†Äc °¡Ÿf ¿e kÕ~H ¢Êeƒ×G ÀĻǸdG Èc™aG .´ƒ»¡dGh OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dGh ’¸ÙG ªe ¹¡Ÿ„dG È£¸NG .~FG›dG
.¹¡Ÿ„dG ÛEG ÂǯǡVCGh ’¸ÙG ¿e ¹Ç¸²H •fƒ„¡dG
òŽ©H ¼×
ÉOƒ©dG ò‘£dG ¿e †GÄcCG 3
‡¡ÊÇH Meat Pastry
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e Rolls
AƒÙG ¿e †Äc «ƒHQCG ‡KîK
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †GÄcCG 4 Pâtés Au
Viande
ƒk »Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ® 400
I™ùù¡ž²ùùe ,¼ùùŽ×G ‡ùù£ùù¡SÄùùˆùùùe Šîùùù¡ŸH 3
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯eh
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
¿»¡dƒH ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
.‡j~Ǹ²ˆdG Šî„²ÙG ¿e ˜j˜d °¾¡U
5
60
Àđ£ÙG ´ƒ»¡dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
Àƒe™dG ¢HO ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e

30
‡fđ£e ŠGQƒÁH 7 ‡¡TQ
òŽ©H ¼×
¼K ™g›j ňM ¿»¡dƒH ¹¡Ÿ„dG ȸbEG :IÄ¡ž×G
½h™¯ÙG ¼‘¸dGh QƒÁ„dGh ’¸ÙG ÂÇdEG ȯǡVCG
.¡Ê¾j ňM ‡²ÇbO 15 I~Ù j›ÙG ȸbGh
Èù¸ù²ÙG ™ùHÄù¾ù¡ŸdG ÂùÇùdEG Èù¯ùÇù¡VCGh ÂùùÇùù©ùùaQG
ȵ¡eEG .kG~ùÇùL Èù£ù¸ùNGh ¢H~ùdGh ´ƒù»ù¡dGh
ŸY ¶©Hƒ¡UCG ±G™WCƒH ƒÁj~eh ‡¾ÇŽ©dG I™c
‡j™FGO ’„¡ŸJ ňM ‰j›dƒH ÀÄg~e ’£¡S
’„¡ŸJ ňM ‡¾ÇŽ©dG ÉÄWG .‡²ÇbQh ¹µ¡ždG
’„¡Ÿˆd ‡ÇfƒK I™e ÉÄWG ¼K I™FGO °¡Ÿf
¿e ½ƒ©W ‡²©ù¸ùe Èù©ù¡V .¹ùÇù£ùˆù¡e ¹ùµù¡žH
.‡¾ÇŽ©dG ±G™WCG ~MCG ŸY IÄ¡ž×G
ÉQ™ùc.±G™ùWCÕG Èù²ù„ùWh ‡ùù¾ùùÇùùŽùù©ùùdG ÉÄùùWG
ƒÁDŽJQ .òŽ©dG ŠG™c ªÇ»L ªe ‡Ç¸»©dG
À™a Ô ƒÁÇ©¡Vh ›„”¸d I~©ÙG ‡Ç¾Ç¡ŸdG Ô
‡¾ÇŽY ȸµ¡žˆd Gk ~ÇL ȾŽYGh AƒÙGh ’¸ÙGh ‡¡ÊDŽdGh ò‘£dG È£¸NEG
30 I~Ù (‡jĀe ‡LQO 250) IQG™×G ª¯J™e
.‡µ¡Sƒ»ˆe
.‡²ÇbO
ŠG™c ÛEG ‡¾ÇŽ©dG È»¡b .‡²Ç»Y ‡Ç¾Ç¡U Ô ÈJƒ„¾dG ‰j›dG È©¡V
ÉOƒH›ùdG ê¸ùdG ªùe òŽù©ùH ¼ù‘ù¸ùdG Èùe~ùb
.ŠƒYƒ¡S 4 I~Ù ƒg™»¬j ňM ‰j›dG Ô ƒÁÇ©¡Vh Iñ¬¡U
.Šƒ£¸¡dGh
‡Çµ„¸©„dG ‡‘ǯ¡ŸdG
‰j›dG ÀhO ¿e ƒÁJGP ‡Ç»µdG) ‡¾ÇŽY QG~²e
‡Hh˜e Iñ»ØG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ‡aƒ¡VG ªe
(AƒÙG ¿e †Äc ªH™H Meat Pastries
½h™¯ÙG ¼¾¬dG ¼× ¿e ­¸c °¡Ÿf
,(‡j™W ñZ) AG™»×G ¼Wƒ»£dG ¿e ­¸c 1 Nids Au Viande
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e
kƒe™a ‡eh™¯eh I™¡ž²e ,‡£¡SĈe Šî¡ŸH 5
kƒ»Yƒf
(Iñ¬¡U kƒ©£b) I~H›dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
ÉOƒH›dG ê¸dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
‡¾Ç‘£dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
.I˜j˜¸dGh IñÁ¡ždG ‡Çfƒ¾„¸dG Šƒ¾Ž©ÙG ¿e
5
60
Àƒe™dG †Q ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 4
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e

30
Àđ£e °j™M ¹¯¸a ‡¡TQ
‡fđ£e ‡a™b ‡¡TQh Àđ£e QƒÁH ‡¡TQ
‡Çµ„¸©„dG ‡‘ǯ¡ŸdG
ÅùˆùùM ¶j~ùùj ÈùùˆùùMGQ òH ªùù£ùù²ùùdG ÉQhO
.Aƒ¡¸e ’„¡ŸJ
Åù²ù„ùˆùd kîùÇù¸ùùb ´ƒùùb™ÙƒùùH ªùù£ùù²ùùdG ÈùùbQ
½ƒ©W ‡²©¸e È©¡V .‡cƒ»¡dG ‡£¡SĈe
.ƒÁ£¡Sh Ô IÄ¡ž×G ¿e
ŸY ±™W ¹c ¶Ç©„¡UEƒH (È¡U™bG) È©»LG
ÉÄù¸ù©ùdG Qƒù¡ÇùdGh ÉÄù¸ù©ùdG ò»ùÇùdG :I~ùM
ňM ȸ¯¡dG Qƒ¡ÇdGh ȸ¯¡dG ò»ÇdGh
.¼‘¸dƒH Ä¡žÞ ªH™e ¹µ¡žˆj
‡d~ˆ©e IQG™M ‡LQO ŸY À™¯dG È»M
.‡ùù²ùùÇùùbO 30 I~Ù (‡ùùjÄùù€ùùe ‡ùùLQO 180)
‡fÄg~e ÀGÄ¡U Ô ‡‘ǯ¡ŸdG ª£b È©¡V
™»Ð ňM À™¯dG ÛG ƒÁǸNOGh I~H›dƒH ¹HGĈdG ȯǡVCG ¼K ¹¡Ÿ„dGh ¼Wƒ»£dG ªe ¼‘¸dG È£¸NG :IÄ¡ž×G
.¼‘¸dG ªe ¡Ê¾Jh kîǸb ‡¾ÇŽ©dG .kG~ÇL È£¸NGh Àƒe™dG †Qh ‡¾Ç‘£dGh ê¸dG ȯǡVCG .kG~ÇL È£¸NGh
.OQƒ„dG ÉOƒH›dG ê¸dG ªe ‡¾Nƒ¡S ƒÁÇe~b ŸY I~H›dG «RĈJ ŒÇ‘H ¹µdG È£¸NGh ™Hľ¡ŸdGh I~H›dG ȯǡVCG ¼K
¼Ž‘H ª£b ÛG ‡¾ÇŽ©dG È»¡b .kƒ„fƒL IÄ¡ž×G Èc™JG .j›ÙG
.Iñ„µdG IRÄÖG
ë©¡ŸdƒH ¢žÇbƒ¾e
ÀhO ¿e ) ‡Ç¡Sƒ¡SÕG ‡¾ÇŽ©dG QG~²e °¡Ÿf
Iñ»ØG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ‡aƒ¡VG ªe ‰j›dG
(™Jƒ¯dG AƒÙG ¿e †Äc ªH™H ‡Hh˜e Thyme Pastries
¥Äùù¸ß) ë©ùù¡ŸdG ¿ùùe ½ƒùù©ùùW ³ùùYîùùe 6
(´ƒ»¡dGh ¼¡»¡dƒH Pâtés Au Thym
ÀĈj›dG ‰jR ¿e †Äc °¡Ÿf Sesame

‡j~Ǹ²ˆdG ‡Çfƒ¾„¸dG Šƒ¾Ž©ÙG ¿e Èg ¢žÇbƒ¾ÙG


.ë©¡ŸdG ŸY ÉĈРȈdG 6-4
60
15
ë©¡ŸdƒH ¢žÇbƒ¾e
¹c Åù¸ùY ‡ù¯ù”ùH ¶©ùHƒù¡UCG ±G™ùWCG Èù¸ù²ùf
.ƒÁÇb™”J ÀCG ÀhO ‡¾ÇŽ©dG ’£¡S
ňM Gk ~ÇL ‰j›dG ªe ë©¡ŸdG ÈL›eEG
È©¡V .‡aƒ‹µdG ¤¡SĈe kƒŽj›e ’„¡Ÿj
‡ù¾ùÇùŽù©ùdG Åù¸ùY Âù¾ùe ½ƒùù©ùùW ‡ùù²ùù©ùù¸ùùe
.ƒÁ‘£¡S È£¬J ňM ƒÁǑ¡eGh
¹c ‡¾ÇŽ©ùdG ‡ùaƒùM ¶Çù©ù„ù¡UEƒùH Èù¡U™ùbEG
ÛG ‰j›dG ¹Ç¡j Õ ÅˆM kƒ„j™²J ¼ˆ¾¡S
‡Ç²H ªe ‡Ç¸»©dG ÉQ™c .‡¡TIJ¾ÙG QƒN
.¢UG™bCÕG
hCG ›„ØG ‡Ç¾Ç¡U Ô ¢žÇbƒ¾ÙG È©¡V
È»M .«ƒ¯JQEÕG ‡£¡SĈÙG À™¯dG ‡Ç¾Ç¡U
‡©¯J™e IQG™M ŸY ‡Yƒ¡S ¹„b À™¯dG
ȯ¯N .(250-200 ‡jĀe IQG™M ‡LQO)
‡jĀe IQG™M ‡LQO) ‡d~ˆ©e ÛG IQG™×G ¼K Aƒ¡¸e ŠG™c ƒÁ¾e È©¾¡UG .‡jhƒ¡ˆe ª£b ÛG ‡¾ÇŽ©dG È»¡b
‡ùù²ùùÇùùbO 15 I~٠ɛùùù„ùùùNGh (180-150 .¢Tƒ»²dG ¿e ‡©£²H ƒÁÇ£Z
.™»Ðh ‡¾ÇŽ©dG ¡Ê¾J ňM ò‘£dƒH QhQ˜e ’£¡S ŸY (¶HÄ¡ždG) ´ƒb™ÙG ‡£¡SGÄH I™c ¹c ÈbQ
.QÄ£¯dG ~¾Y Ƀ¡ždG ªe ‡¾Nƒ¡S ƒÁÇe~b .kƒ„j™²J ¼ˆ¾¡S 8 ƒg™£b ‡£¡SĈe ‡cƒ»¡H I™FGO ŸY ȸ¡ŸÐ ňM