You are on page 1of 11

Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

PN. MASARIAH BINTI MISPARI 
MAKTAB TENTERA DIRAJA 
 
 
 
 
à Analisa SPM  2004 – 2009 
à Soalan objektif , struktur dan esei 
à Disusun mengikut bab 
à Aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa 
à Fokus latihan SPM 2010 
à Sebagai latihan kemahiran menjawab SPM 
 
 
 
 
 
Bab  Bab  Bab  Bab  Bab 
1  2  3  4  5 
Tingkatan 5 
Bab  Bab  Bab  Bab 
MASARIAH MISPARI 6 7 8 9
MAKTAB TENTERA DIRAJA
 
 
MasariahMispari @ MTD T5B82010 MasariahMispari @ MTD T5B82010
Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Analisis SPM 2004 – 2009 Item Objektif

2004 2005 2006 2007 2008 2009 SPM2004/s33/M.S.198


Subtajuk
S E S E S E S E S E S E 1. Maklumat berikut menunjukkan agensi kerajaan dalam Rancangan Malaya
8.1 Pembangunan Ekonomi Pertama.
8.1.1 Rancangan
Pembangunan Lima • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tahun
- Rancangan Malaya • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Pertama
- Rancangan Malaysia Apakah persamaan agensi kerajaan tersebut?
3
Kedua / DEB A Membangunkan kawasan luar bandar
- Rancangan Malaysia B Mengawal kemasukan makanan import
Ketiga / DEB
3
- Rancangan Malaysia
C Menggalakkan kemasukan pelabur asing
3 D Melatih bumiputera dalam bidang perinsdustrian
Keempat / DEB
- Rancangan Malaysia
Kelima / DEB
3
SPM2004/s34/M.S.209
8.1.2 Dasar Pembangunan 2. Jadual berikut menerangkan tentang Dasar Kependudukan.
Ekonomi
- Dasar Pertanian
Negara
3 Tahun Perkara Matlamat
- Dasar Pensyarikatan
Malaysia
3 1984 Dasar Meningkatkan jumlah penduduk
- Dasar Penswastaan 3 Malaysia menjadi 70 juta dalam
- Dasar Hala Tuju tempoh 115 hingga 120 tahun.
Cara Baru
- Dasar Peningkatan Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar tersebut?
Daya Pengeluaran I Menambahkan bilangan tenaga kerja
Negara
II Merapatkan jurang ekonomi antara kaum
- Dasar
Kependudukan III Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran
8.2 Pembangunan dan IV Meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan
Perpaduan Bangsa A I dan II
8.2.1 Rukun Negara 3 B I dan IV
8.2.2 Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan
C II dan III
Falsafah Pendidikan D III dan IV
Kebangsaan
8.2.3 Akta Bahasa SPM2006/s34/M.S.200
Kebangsaan
3. Bagaimana Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar menilai
8.2.4 Dasar Kebudayaan
Kebangsaan pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua?
8.2.5 Sukan untuk A Memperkenalkan Buku Merah
Perpaduan B Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat
8.3 Malaysia ke Arah Negara
C Merangka Pelan Induk Perindustrian
Maju
8.3.1 Wawasan 2020 D Melaksanakan Dasar Pertanian Negara

MasariahMispari @ MTD T5B82010 1 MasariahMispari @ MTD T5B82010 2


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

M.S.201
SPM2009/s37/M.S.201 7. Jadual berikut menerangkan dua tahap Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
4. Rajah berikut menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi
negara. Rancangan Pembangunan Lima Tahun

• Tahap Pertama (1956-1970)


Lembaga Pembangunan Industri Desa
(RIDA) digantikan dengan Majlis • Tahap Kedua (1971-1990)
Amanah Rakyat (MARA)
1 Mac 1966 Apakah punca yang menyebabkan wujudnya dua tahap tersebut?
A Penubuhan Malaysia
Bank Bumiputera ditubuhkan B Peristiwa 13 Mei 1969
C Zaman darurat di negara kita
Apakah kesan langkah tersebut? D Kemelesetan ekonomi negara
A Perkembangan pesat kemudahan asas
B Peningkatan produktiviti sektor perkilangan M.S.202
C Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran 8. Senarai berikut menunjukkan agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan.
D Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan
• KEJORA
M.S.200 • KESEDAR
5. Pernyataan berikut menunjukkan situasi di Malaysia pada tahun 1960-an. • KETENGAH

Encik Abu telah mengusahakan penanaman kelapa sawit secara Apakah peranan agensi-agensi tersebut?
besar-besaran. Namun begitu, beliau menghadapi masalah untuk A Pembangunan wilayah
memasarkannya. B Pembangunan luar bandar
C Pembangunan tanah pinggir
Apakah agensi yang ditubuhkan untuk mengatasi masalah tersebut? D Pembangunan pekebun kecil
A FAMA
B MARA M.S.206
C MARDI 9. Senarai berikut menunjukkan perlaksanaan projek in-situ.
D PERNAS • Besut
M.S.207
• Kemubu
6. Dasar penswastaan dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun • Johor Barat
1983. Apakah tujuan program pembangunan in-situ tersebut?
Bagaimanakah dasar tersebut menyumbang kepada pembangunan negara? A Membuka bandar baru
I Meningkatkan produktiviti B Mengelompok kampung
II Mengurangkan inflasi C Memulih kawasan berproduktiviti rendah
III Menggalakkan pelaburan luar D Memajukan pengeluaran komoditi eksport
IV Meringankan beban kewangan kerajaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

MasariahMispari @ MTD T5B82010 3 MasariahMispari @ MTD T5B82010 4


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

M.S.207 SPM2005/s32/M.S.215
10. Maklumat berikut ada kaitan dengan dasar pembangunan negara. 13. Rukun Negara digubal pada tahun 1970. Manakah yang berkaitan dengan
Rukun Negara?
• Dasar Penswastaan I Memacu pembangunan
• Dasar Pensyarikatan Malaysia II Menanamkan taat setia
III Memupuk keharmonian
Apakah ciri persamaan dasar tersebut? IV Memberi kebebasan mutlak
A Menggalakkan pelaburan luar A I dan II C II dan III
B Meningkatkan produk pertanian B I dan IV D III dan IV
C Melambangkan identiti tempatan
D Menggalakkan penglibatan sektor swasta M.S.216
14. Penyataan berikut ada kaitan dengan usaha mendaulatkan bahasa Melayu.
M.S.208
11. Senarai berikut ada kaitan dengan dasar pembangunan negara. Perkara 152. Perlembagaan Malaysia merujuk
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
• Mengelompokkan kampung
• Meningkatkan pendapatan luar bandar Bagaimanakah usaha untuk mendaulatkan Bahasa Melayu tersebut ?
• Menggalakkan penglibatan dalam sektor pelaburan I Penggunaan di makamah
II Penghapusan sekolah vernakular
Apakah dasar tersebut? III Mewujudkan penggunaan pada papan iklan
A Dasar Hala Tuju Cara Baru IV Menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah
B Dasar Pelaburan Kebangsaan A I dan II C II dan III
C Dasar Pensyarikatan Malaysia B I dan IV D III dan IV
D Dasar Pembangunan Luar Bandar
15. Dokuman berikut merujuk kepada Akta Bahasa Kebangsaan 1967.
SPM2007/s37/M.S.202
12. Rajah berikut menunjukkan agensi dalam Rancangan Malaysia Ketiga.

KEJORA (Lembaga Kemajuan Johor


Terengganu)

Rancangan KETENGAH (Lembaga Kemajuan


Malaysia Ketiga Terengganu Tengah)

DARA (Lembaga Kemajuan Pahang


Tenggara)

Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi tersebut?


A Nanas dan kopi
B Kelapa dan koko Apakah kandungan akta tersebut?
C Tembakau dan teh A Penghapusan sekolah Inggeris
D Getah dan kelapa sawit B Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka
C Penggunaan Bahasa Melayu dalam majlis rasmi
D Penggunaan Bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia

MasariahMispari @ MTD T5B82010 5 MasariahMispari @ MTD T5B82010 6


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

M.S.215 M.S.219
16. Rajah berikut menunjukkan antara Laporan dalam jawatankuasa Kabinet. 19. Rajah berikut menerangkan konsep kemajuan bersepadu menjelang tahun
2020.
Kenaikan darjah automatik
Perpaduan Rakyat
Jawatankuasa Kabinet Penekanan sekolah vokasional
Kestabilan Politik
Kemajuan
X Kesepaduan
Taraf Hidup Tinggi
Apakah X ?
A Pengenalan bahasa Ketiga X
B Persekolahan aneka jurusan
C Penekanan kegiatan kokurikulum Apakah X ?
D Menyelaraskan sistem peperiksaan A Hak sama rata
B Nilai moral kukuh
SPM2007/s36/M.S.210 C Pendidikan moden
17. Rajah berikut berkaitan dengan badan yang ditubuhkan selepas peritiwa 13 Mei D Prasarana lengkap
1969.
M.S.220
X • Mengembalikan keharmonian kaum 20. Rajah berikut menunjukkan cabaran kelima wawasan 2020.
• Pentadbiran selama 21 bulan
Matang
Apakah X ?
A Jawatankuasa Kabinet Masyarakat Liberal
B Majlis Gerakan Negara
C Majlis Angkatan Tentera
D Jawatankuasa Antara Kerajaan Bertoleransi

SPM2006/s36/M.S.220 Bagaimanakah kerajaan membentuk ciri-ciri masyarakat Malaysia tersebut?


18 Pernyataan berikut menunjukkan cabaran kelapan Wawasan 2020. I Memajukan prasarana ICT
II Mengamalkan sistem demokrasi
Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. III Melaksanakan dasar pendidikan Kebangsaan
IV Mengamalkan dasar luar berkecuali
Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran tersebut?
A I dan II
A Kekayaan negara dikongsi
B I dan IV
B Peluang pekerjaan ditambah
C II dan III
C Pelaburan asing ditingkatkan
D III dan IV
D Budaya cemerlang diamalkan

MasariahMispari @ MTD T5B82010 7 MasariahMispari @ MTD T5B82010 8


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Item Berstruktur
Buku Teks m.s. 199 – 200
Buku Teks m.s. 198 – 199 2. Rajah berikut menunjukkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun pada tahap
1. Rajah berikut menerangkan pelaksanaan Pembangunan Bersepadu dalam pertama antara tahun 1956 – 1970.
Rancangan Malaya Pertama (1956–1960.)
Ekonomi Rancangan Malaya Pertama

Rancangan Lima Tahun


Pembangunan Bersepadu Rancangan Malaya Kedua
X Tahap Pertama
Rancangan Malaya Pertama
X
Y
(a) Apakah X ?
(a) Lengkapkan maklumat berikut:
F1 ..........................................................................................................
F1 X – ...............................................................................................
[ 1 markah ]
F2 Y – ...............................................................................................
[ 2 markah ] (b) Senaraikan matlamat Rancangan Malaya Kedua.
F1 ..........................................................................................................
(b) Senaraikan matlamat Rancangan Malaya Pertama.
F2 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
– ..........................................................................................................
– ..........................................................................................................
[ 3 markah ]
[ 2 markah ]
(c) Nyatakan langkah-langkah yang diusahakan untuk mencapai matlamat
(c) Apakah usaha yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Rancangan
Rancangan Malaya Kedua.
Malaya Pertama.
F1 .......................................................................................................... F1 ..........................................................................................................

F2 .......................................................................................................... F2 ..........................................................................................................

F3 .......................................................................................................... F3 ..........................................................................................................

F4 .......................................................................................................... – ..........................................................................................................
[ 3 markah ]
– ..........................................................................................................
[ 4 markah ] (d) Apakah kesan pelaksanaan Rancangan Pembangunan Lima tahun Tahap
Pertama?
(d) Mengapakah Rancangan Malaya Pertama kurang berjaya mencapai
matlamatnya? F1 ..........................................................................................................

F1 .......................................................................................................... F2 ..........................................................................................................

F2 .......................................................................................................... F3 ..........................................................................................................

– .......................................................................................................... – ..........................................................................................................
[ 2 markah ] [ 3 markah ]
MasariahMispari @ MTD T5B82010 9 MasariahMispari @ MTD T5B82010 10
Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Buku Teks m.s. 210 – 212 Item Esei


3. Senarai berikut menunjukkan prinsip Rukun Negara.
Buku Teks m.s. 201 – 205
• Kepercayaan Kepada Tuhan
1. Jadual berikut menerangkan pelaksanaan DEB antara tahun 1970 – 1991.
• Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan Dasar Pembangunan Rancangan
• Kedaulatan Undang-Undang • Rancangan Malaysia Kedua
• Kesopanan Dan Kesusilaan
• Rancangan Malaysia Ketiga
(a) Rukun Negara digubal oleh Dasar Ekonomi Baru (DEB)
• Rancangan Malaysia Keempat
F1 .......................................................................................................... • Rancangan Malaysia Kelima
[ 1 markah ]
(a) Nyatakan matlamat Rancangan Malaysia Kedua yang merupakan
(b) Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan pembentukan Rukun Negara? rancangan pembangunan lima tahun pertama di bawah DEB.
[ 4 markah ]
F1 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
– .......................................................................................................... F2 ..........................................................................................................
[ 1 markah ]
F3 ..........................................................................................................
(c) Apakah matlamat Rukun Negara? F4 ..........................................................................................................
F1 .......................................................................................................... F5 ..........................................................................................................
F2 .......................................................................................................... F6 ..........................................................................................................
– .......................................................................................................... (b) Terangkan langkah-langkah dalam Rancangan Malaysia Keempat yang
[ 2 markah ] menjadi pendukung aspirasi DEB.
[ 10 markah ]
(d) Mengapakah Kepercayaan kepada Tuhan dijadikan prinsip pertama Rukun
Negara? F1 ..........................................................................................................
F1 .......................................................................................................... H1a ..........................................................................................................
F2 .......................................................................................................... H1b ..........................................................................................................
H1c ..........................................................................................................
– ..........................................................................................................
[ 2 markah ]
F2 ..........................................................................................................
(e) Bagaimanakah kita sebagai warganegara boleh mengamalkan prinsip H2a ..........................................................................................................
Rukun Negara?
F3 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
H3a ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
H3b ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
H4a ..........................................................................................................
– ..........................................................................................................
[ 4 markah ] H4b ..........................................................................................................
MasariahMispari @ MTD T5B82010 11 MasariahMispari @ MTD T5B82010 12
Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

F5 ..........................................................................................................
Buku Teks m.s. 212 – 216
H5a ..........................................................................................................
2. Rajah berikut menunjukkan antara langkah untuk mengwujudkan perpaduan
H5b .......................................................................................................... kaum dari aspek pembangunan sosial.
F6 .......................................................................................................... Pendidikan
H6a ..........................................................................................................
H6b .......................................................................................................... Perpaduan Bahasa Melayu
H6c ..........................................................................................................

F7 .......................................................................................................... Dasar Kebudayaan Kebangsaan


H7a ..........................................................................................................
(a) Terangkan langkah-langkah yang diambil untuk membentuk Dasar
H7b .......................................................................................................... Pendidikan Kebangsaan sebelum mencapai merdeka.
[ 6 markah ]
F8 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
H8a ..........................................................................................................
H1a ..........................................................................................................
H8b ..........................................................................................................
H1b ..........................................................................................................
H8c ..........................................................................................................
H1c ..........................................................................................................
(c) Terangkan kejayaan Rancangan Malaysia Kelima dalam merealisasikan H1d ..........................................................................................................
DEB.
[ 8 markah ] F2 ..........................................................................................................
F1 .......................................................................................................... H2a ..........................................................................................................
H1a .......................................................................................................... H2b ..........................................................................................................
H1b .......................................................................................................... H2c ..........................................................................................................
H1c ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
H1d ..........................................................................................................
H3a ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
H3b ..........................................................................................................
H2a ..........................................................................................................
H3c ..........................................................................................................
H2b ..........................................................................................................
H3d ..........................................................................................................
H2c ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
H4a ..........................................................................................................
H3a ..........................................................................................................
H4b ..........................................................................................................
H3b ..........................................................................................................
H4c ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
H4d ..........................................................................................................
H4a ..........................................................................................................
H4b ..........................................................................................................
MasariahMispari @ MTD T5B82010 13 MasariahMispari @ MTD T5B82010 14
Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

(b) Jelaskan usaha memartabatkan Bahasa Melayu.


[ 8 markah ] Buku Teks m.s. 214 – 215
3. Senarai berikut menunjukkan dasar pelajaran yang digubalkan antara tahun
F1 .......................................................................................................... 1960 hingga 1974.
F2 ..........................................................................................................
• Penyata Rahman Taib (1960)
F3 ..........................................................................................................
• Kajian Aminuddin Baki (1965)
F4 .......................................................................................................... • Jawatankuasa Kabinet
F5 ..........................................................................................................
(a) Senaraikan syor-syor dalam penyata Rahman Taib.
F6 .......................................................................................................... [ 7 markah ]
F7 .......................................................................................................... F1 ..........................................................................................................
F8 .......................................................................................................... F2 ..........................................................................................................
F9 .......................................................................................................... F3 ..........................................................................................................
F10 .......................................................................................................... F4 ..........................................................................................................

(c) Bagaimanakah langkah pembangunan sosial tersebut mampu mencapai F5 ..........................................................................................................


matlamat perpaduan? F6 ..........................................................................................................
[ 6 markah ]
F7 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
F8 ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
F9 ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
F4 .......................................................................................................... (b) Apakah keistimewaan Kajian Aminuddin Baki terhadap pendidikan negara?
[ 5 markah ]
F5 ..........................................................................................................
F1 ..........................................................................................................
F6 ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
F7 ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
F8 ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
F9 ..........................................................................................................
F5 ..........................................................................................................
F10 ..........................................................................................................
F6 ..........................................................................................................
F11 ..........................................................................................................
F7 ..........................................................................................................
F12 ..........................................................................................................
F13 ..........................................................................................................
F14 ..........................................................................................................
F15 ..........................................................................................................
F16 ..........................................................................................................
F17 ..........................................................................................................

MasariahMispari @ MTD T5B82010 15 MasariahMispari @ MTD T5B82010 16


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

(c) Pada pendapat anda, apakah hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Buku Teks m.s. 219 – 221
yang terhasil daripada pelaksanaan Jawatankuasa Kabinet? 4. Jadual berikut menunjukkan sebahagian daripada sembilan cabaran Wawasan
[ 8 markah ] 2020.
F1 .......................................................................................................... Cabaran Pertama Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
F2 .......................................................................................................... Cabaran Kedua Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan
F3 .......................................................................................................... Cabaran Ketiga Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
F4 .......................................................................................................... Cabaran Keempat Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
F5 ..........................................................................................................
(a) Nyatakan matlamat pengubalan Wawasan 2020.
F6 .......................................................................................................... [ 5 markah ]
F7 .......................................................................................................... F1 ..........................................................................................................
F8 .......................................................................................................... F2 ..........................................................................................................
F9 .......................................................................................................... F3 ..........................................................................................................
F10 .......................................................................................................... F4 ..........................................................................................................
F11 .......................................................................................................... F5 ..........................................................................................................
F12 .......................................................................................................... F6 ..........................................................................................................
F7 ..........................................................................................................
F8 ..........................................................................................................
F9 ..........................................................................................................
F10 ..........................................................................................................
F11 ..........................................................................................................
F12 ..........................................................................................................

(b) Terangkan keempat-empat cabaran tersebut.


[ 8 markah ]
F1 ..........................................................................................................
H1a ..........................................................................................................
H1b ..........................................................................................................
H1c ..........................................................................................................
H1d ..........................................................................................................

MasariahMispari @ MTD T5B82010 17 MasariahMispari @ MTD T5B82010 18


Bab 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

NOTA

F2 ..........................................................................................................
H2a ..........................................................................................................
H2b ..........................................................................................................
H2c ..........................................................................................................
H2d ..........................................................................................................

F3 ..........................................................................................................
H3a ..........................................................................................................
H3b ..........................................................................................................
H3c ..........................................................................................................

F4 ..........................................................................................................
H4a ..........................................................................................................
H4b ..........................................................................................................
H4c ..........................................................................................................
H4d ..........................................................................................................

(c) Apakah tanggungjawab murid dalam merealisasikan Wawasan 2020?


[ 7 markah ]
F1 ..........................................................................................................
F2 ..........................................................................................................
F3 ..........................................................................................................
F4 ..........................................................................................................
F5 ..........................................................................................................
F6 ..........................................................................................................
F7 ..........................................................................................................
F8 ..........................................................................................................
F9 ..........................................................................................................
F10 ..........................................................................................................
F11 ..........................................................................................................
F12 ..........................................................................................................
F13 ..........................................................................................................
F14 ..........................................................................................................

MasariahMispari @ MTD T5B82010 19 MasariahMispari @ MTD T5B82010