Вы находитесь на странице: 1из 74

Copyright © by ACO Funki

Version 7 - 2006.03.24
Trykt hos ACO Funki

ACO Funki A/S · Kirkevænget 5 · DK-7400 Herning · Tel +45 97 11 96 00 · Fax +45 97 11 96 77 · www.acofunki.com
Indhold
Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse�������������������������������������������������������������������������������� 3

1 Generel information������������������������������������������������������������������������������� 7
1.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser��������������������������������������������������������������������������������� 7
1.2 Symbolforklaring����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
2 Overensstemmelseserklæring����������������������������������������������������������������� 9

3 Tekniske specifikationer����������������������������������������������������������������������� 11
3.1 Varenummer���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
3.2 Arbejdsområde������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
3.3 Fysiske dimensioner���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
3.4 Indgange��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
3.5 Udgange��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
3.6 Elektriske tilslutninger�������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
3.6.1 Forsyning (strømforsyning)��������������������������������������������������������������������������������� 12
3.6.2 Indgang������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
3.6.3 Udgang������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
3.7 Diverse����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
4 Håndtering������������������������������������������������������������������������������������������� 13
4.1 Håndtering generelt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
4.2 Emballage under transport������������������������������������������������������������������������������������������� 13 

4.3 Opbevaring����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
5 Advarsler��������������������������������������������������������������������������������������������� 15
5.1 Foreskreven anvendelse����������������������������������������������������������������������������������������������� 15
5.2 Særlige sikkerhedsbestemmelser��������������������������������������������������������������������������������� 15
5.3 Elektriske tilslutninger�������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
5.4 Kvalificeret personale��������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
6 Montagevejledning������������������������������������������������������������������������������� 17
6.1 Montering af kabinet���������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
6.2 Elektriske tilslutninger�������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
6.3 Montering af stopføler�������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
6.4 Justering af stopføler��������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
6.4.1 Justering af stopføler hvor medbringerne er af metal:������������������������������������������� 19
6.4.2 Justering af stopføler hvor medbringer er af plast:����������������������������������������������� 19
6.5 Elektrisk tilslutning af foderudløser UDL200������������������������������������������������������������������� 20
7 Betjeningsvejledning���������������������������������������������������������������������������� 21
7.1 Anlæggets virkemåde�������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
7.1.1 Foderopfyldning������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
7.1.2 Foderudløsning�������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
7.1.3 Separate eller samme anlæg ?���������������������������������������������������������������������������� 22
7.1.4 Separate anlæg������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
7.1.5 Samme anlæg��������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
7.2 Betjening�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
7.3 Menuoversigt 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
7.4 Menuoversigt 2����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
7.5 Menuoversigt 3����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
7.6 Menuoversigt 4����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
7.7 Menuoversigt 5����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
7.8 Menuoversigt 6����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
7.9 Menuoversigt 7 -Alarmmenuer�������������������������������������������������������������������������������������� 31
7.10 Opsætning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 32
7.10.1 Valg af sprog�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
7.10.2 Indstilling af ur������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
7.10.3 Opsætning af tilsluttet udstyr���������������������������������������������������������������������������������� 33
7.10.4 Opsætning af samme/separate anlæg�������������������������������������������������������������������� 34
7.10.5 Anlægsparametre�������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
7.11 Fastlæggelse af forsinkelsestider���������������������������������������������������������������������������������� 36


7.11.1 Tabel for aflæsning af følerforsinkelse��������������������������������������������������������������������� 37
7.11.2 Tabel for aflæsning af tomkørselstid og efterkørselstid.�������������������������������������������� 38
7.11.3 Tomkørsel.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
7.11.4 Efterkørsel.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
7.11.5 Følerforsinkelse.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
7.11.6 Max. køretid.��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
7.11.7 Omdrejningvagt.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
7.11.8 Udløser.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
7.12 Foderopfyldning����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
7.12.1 Separate anlæg����������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
7.12.2 Samme anlæg������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
7.13 Foderudløsning/lys/vand/eksternt udstyr���������������������������������������������������������������������� 46
7.14 Deaktivering/Stand by�������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
7.14.1 Separate anlæg����������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
7.14.2 Samme anlæg������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
7.15 Status������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
7.16 Manuel betjening���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
7.16.1 Separate anlæg����������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
7.16.2 Samme anlæg������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 49
7.16.3 Nødbetjening��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
7.17 Alarm�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
7.17.1 Netudfald�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
7.17.2 Fejl på trækstation������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
7.17.3 Udløser ikke lukket������������������������������������������������������������������������������������������������ 52
7.17.4 Termofejl�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
7.17.5 Max. køretid���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
8 Vedligeholdelse������������������������������������������������������������������������������������ 55
8.1 Løbende vedligeholdelse���������������������������������������������������������������������������������������������� 55
8.2 Reparationsvejledning�������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
8.2.1 Udskiftning af bundprint�������������������������������������������������������������������������������������� 55
8.2.2 Udskiftning af tastatur���������������������������������������������������������������������������������������� 55
8.3 Komponentliste����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
9 Bortskaffelse��������������������������������������������������������������������������������������� 59

10 EL-Diagrammer����������������������������������������������������������������������������������� 61
10.1 Oversigt over El-diagrammer���������������������������������������������������������������������������������������� 61Generel information
1 Generel information

Fabrikant- og produktoplysninger

Fabrikant: ACO Funki A/S


Kirkevænget 5, Gjellerup
DK-7400 Herning
Danmark
Tlf. +45 97 11 96 00

Typebetegnelse: Funki Feed ver. 2 og 3

Der er lagt mange anstrengelser i at sikre, at indholdet af denne brugsanvisning er korrekt. Skulle fejl blive fun-
det, vil ACO Funki sætte stor pris på at blive informeret derom.

Trods ovennævnte kan ACO Funki ikke påtage sig ansvar for fejl i denne brugsanvisning eller konsekvenserne
deraf.

Der tages forbehold for ændringer i brugsanvisningens indhold.

1.1 Generelle sikkerhedsbestemmelser


Dette produkt er konstrueret efter de nyeste tekniske standarder og efter anerkendte sikkerhedstekniske regler,
og er driftsikkert. Alligevel kan der være fare for brugeren eller tredieperson, eller der kan opstå materiel skade,
hvis produktet anvendes af ukyndige eller til andet end den under punkt 7.1 foreskrevne anvendelse.

Sikkerhedsreglerne skal derfor læses og følges.

• Produktet må kun benyttes til den under punkt 7.1 foreskrevne anvendelse, og de generelle regler
om sikkerhed og forebyggelse af uheld skal overholdes.

• Kvalificeret personale er personer, der på baggrund af deres uddannelse, erfaring, oplæring samt
kendskab til relevante standarder og bestemmelser, ulykkesforebyggende forskrifter og driftsforhold
er blevet udpeget af den ansvarlige for anlæggets sikkerhed til at udføre de daglige opgaver, og i den
forbindelse skal kunne identificere og undgå evt. farer (IEC 364).

• Kun uddannet personale må arbejde med produktet. Unge må kun betjene produktet, hvis de er over
16 år, hvis det er et nødvendigt led i deres uddannelse og de er under opsyn af en fagkyndig.

• For at sikre den personlige sikkerhed og produktets pålidelige funktion, må der kun anvendes originalt
tilbehør og originale reservedele fra ACO Funki.

• Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt selv at ændre noget ved apparatet.

• Istandsættelses- og reparationsopgaver, specielt hvad angår de elektriske dele, må kun udføres af


fagfolk og af uddannede personer.

• Spændingsførende, trykaktiverede og roterende eller på anden måde bevægelige maskindele kan ved
ukorrekt anvendelse eller overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne forårsage alvorlige eller livstruende
kvæstelser.

• Sikkerhedsanordninger må ikke sættes ud af funktion ej heller ændres eller svækkes i forhold til deres
tilsigtede virkning.
• De for tiden gældende nationale og internationale ulykkesforebyggende regler og retningslinier samt
de generelle sikkerhedstekniske krav skal overholdes.

1.2 Symbolforklaring
Hvis de sikkerhedsanvisninger, der gives i denne brugsanvisning ikke bliver overholdt, kan det medføre fare for
personskade eller for beskadigelse af produktet og dermed dets funktion. Sikkerhedsanvisninger samt
anvisninger vedrørende problemfri drift er markeret med følgende symboler:

Advarselssymbol i henhold til ISO 3864 B.3.1.


Risiko for mekanisk ødelæggelse eller personskade.

Advarselssymbol i henhold til ISO 3864 B.3.6.


Risiko for elektrisk stød.

Informationssymbol i henhold til ISO 3864 8.4.


Vigtige anvisninger - undgåelse af skader på produktet og dermed dets funktion.
Anvisninger vedrørende sikker og problemfri drift.

Når disse symboler mødes i brugsanvisningen, skal de tilhørende afsnit læses omhyggeligt!


Overensstemmelseserklæring
2 Overensstemmelseserklæring

ACO Funki A/S erklærer hermed at

Maskine: Funki Feed ver. 2 og 3

Anvendelse: Styringen anvendes til styring af tørfodringsanlæg, samt til start/stop af tilsluttet
eksternt udstyr, hvor de tekniske krav til udgangsrelæerne er overholdt.

Typenr.: 0153-420 og 0153-450

er fremstillet i overensstemmelse med rådets direktiv af 3. maj 1989 (89/336/EØF) med senere ændringer.
(EMC)

Standarder: Overensstemmelsen er erklæret i henhold til følgende standarder:

• EN 50081-1 Elektromagnetisk kompatibilitet -Generisk standard for emission.


Del 1: husholdninger, erhverv og let industri.

• EN 50082-1 Elektromagnetisk kompatibilitet -Generisk standard for immunitet.


Del 1: husholdninger, erhverv og let industri.

• EN 60950 Sikkerhed af informationsteknologiudstyr, inklusive elektrisk kontorudstyr.

• EN 60335 Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.

• EN 60730 Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l.

 ACO Funki A/S

 Kirkevænget 5, DK-7400 Herning

 +45 9711 9600  +45 9711 9677

 03.08.2004  _______________________________
10
Tekniske specifikationer
3 Tekniske specifikationer

3.1 Varenummer

Funki Feed ver. 2 og 3 0153-420 og 0153-450

3.2 Arbejdsområde
Anvendelse: Styringen anvendes til styring af tørfodringsanlæg.

3.3 Fysiske dimensioner


Bredde: 300 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 80 mm
Vægt: 5 kg

80
30
0
200

11

3.4 Indgange
Antal stopfølere, max. 2
Antal omdrejningsvagte, max. 2
Antal tilbagemeldinger fra udløser lukket, max. 2
Antal indgange for termofejl 1 pr. anlæg

3.5 Udgange
Antal trækstationer, max. 2
Antal optagerstationer, max. 2
Antal foderudløsere (UDL200) 2
Antal valgfrie udgange (incl. udløsere) 3

Trækstationer samt optagerstationer er sluttekontakter med samme potentiale.


De valgfrie udgange har potentialefri sluttekontakter.
Alarmrelæet har potentialefri brydefunktion.
3.6 Elektriske tilslutninger

3.6.1 Forsyning (strømforsyning)


Fase, nul og jord (3-ledet)
Nominel 230 VAC
Min. 200 VAC
Max. 264 VAC
Optaget effekt fra nettet nominel 15 W
Optaget effekt fra nettet max. 25 W

3.6.2 Indgang
Max. indgangsspænding 24 VDC
Max. indgangsstrøm 8 mA

3.6.3 Udgang
Max. spænding udgangsrelæ 250 VAC
Max. strøm udgangsrelæ 4 A AC

3.7 Diverse
Display 2x16 karakterer
Tastatur Folie uden klik

12
Håndtering
4 Håndtering

4.1 Håndtering generelt


Produktet må ikke udsættes for stød eller slag.

4.2 Emballage under transport


Produktet leveres indpakket i emballage. Produktet må først tages ud af emballagen på montagestedet. Sty-
ringen skal ved levering undersøges for evt. transportskader, og ACO Funki skal uden forsinkelse have med-
delelse herom. Beskadigede produkter må ikke sættes i drift.

4.3 Opbevaring
Der er i styringen monteret et batteri, som vil drive uret i tilfælde af forsyningssvigt.Skal styringen opbevares
ubenyttet i længere tid, skal batteriet afmonteres. Når styringen tages i brug, monteres batteriet, så back-up’en
genetableres.

13
14
Advarsler
5 Advarsler

5.1 Foreskreven anvendelse


Styringen må kun anvendes i forbindelse med tørfodringsanlæg, i modsat fald, bortfalder alle ACO Funki’s
garantiforpligtelser og alt ansvar.

Hvis produktet på trods af ovenstående anvisning alligevel anvendes til andet, bortfalder alle garantiforpligtel-
ser og alt øvrigt ansvar.

5.2 Særlige sikkerhedsbestemmelser

Spændingsførende, trykaktiverede og roterende eller på anden måde bevægelige maskindele


kan ved ukorrekt anvendelse eller overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne forårsårsage alvorlige
eller livstruende kvæstelser.

Sikkerhedsanordninger må ikke sættes ud af funktion ej heller ændres eller svækkes i forhold til
deres tilsigtede virkning.

De for tiden gældende nationale og internationale ulykkesforebyggende regler og retningslinier


sant de generelle sikkerhedstekniske krav skal overholdes.

Montage og idriftsættelse samt service- og reparationsarbejde må kun foretages af kvalificerede


fagfolk.

5.3 Elektriske tilslutninger


15

Alle tilsluttede kabler skal leve op til de for tiden gældende regler. Vær opmærksom på krav mht.
kappearmerede kabler i landbrugsbyggeri. ACO Funki kan ikke drages til ansvar for evt. skader i
forbindelse med forkert anvendte kabler, samt fejlmontage.

• Før anlægget tilsluttes nettet, skal det kontrolleres, at netspænding og frekvens stemmer overens med
det tilsluttede udstyr.

• Motorer skal motorværn beskyttes efter gældende foreskrifter for tilslutning af elektriske drivmidler. Kon-
troller at indstillingen af motorværnene stemmer overens med angivelserne på motorernes typeskilte.

• Kontroller, inden tilslutning af motorerne, faserækkefølgen for omdrejningsretningen for motorerne.

• Anlægget skal altid forsynes med hovedafbryder efter gældende regler.

• Det er ikke tilladt at ændre på produktet, eller på dele der står i fornindelse med dette uden ACO Funkis
skriftlige accept. Overtrædelse medfører, at ACO Funki ikke kan drages til ansvar for evt. skader. Endvi-
dere vil alle garantiforpligelser herved bortfalde.
5.4 Kvalificeret personale
Kvalificeret personale er personer, der på baggrund af den uddannelse, erfaring, oplæring samt kendskab til
relevante standarder og bestemmelser, ulykkesforbyggende foreskrifter, og driftsforhold er blevet udpeget
af den ansvarlige for anlæggets sikkerhed til at udføre de daglige opgaver, og i den forbindelse skal kunne
identificere og undgå evt. farer. (IEC 364)

16
Montagevejledning
6 Montagevejledning

6.1 Montering af kabinet


Kabinettet anbringes på en væg med et plant underlag. Det anbefales, at displayet placeres i brugerens øjen-
højde.

OP

160
260 ø8
Ø8

• Bor 4 stk. Ø8, i 50 millimeters dybde, ind i væggen efter ovenstående skitse.
• Slå 4 stk. S8 ZAK murpløkke i hullerne.
• Placer kabinettet ovenpå hullerne.
• Fastgør kabinettet med 4 stk. PH 5,5x50 pladeskruer.

6.2 Elektriske tilslutninger


Der forefindes 17 huller for montage af pg13,5- forskruninger i bunden af kabinettet.
Efter endt montage skal ikke benyttede huller afblændes.
El-diagrammer findes under kapitel 10.

17
Alle tilsluttede kabler skal leve op til de til tiden gældende regler. Vær opmærksom på krav mht.
kappearmerede kabler i landbrugsbyggeri. ACO Funki kan ikke drages til ansvar for evt. skader i
forbindelse med forkert anvendte kabler, samt fejlmontage.

Før anlægget tilsluttes nettet, skal det kontrolleres, at netspænding og frekvens stemmer over-
ens med det tilsluttede udstyr.

Motorer skal altid motorværnsbeskyttes efter de gældende foreskrifter for tilslutning af elektriske
drivmidler. Kontroller at indstillingen af motorværnene stemmer overens med angivelserne på
motorernes typeskilte.

Kontroller, inden tilslutning af motorerne, faserækkefølgen for omdrejningsretningen for moto-


rerne.

Anlægget skal altid forsynes med hovedafbryder efter gældende regler.


6.3 Montering af stopføler
Der monteres en føler på hver foderstreng. Hver føler monteres altid efter den sidste foderautomat. Inden
fastspænding af følerne, drejes følerholderen ca. 30 grader fra
lodret. Se skitse.
trfo/iso/0153-403_expl_iso

18

30×q
6.4 Justering af stopføler
Efter endt montage af stopfølerne, skal der foretages en opjustering af hver følers følsomhed efter nedenstå-
ende procedure, men først skal der foretages en opsætning af anlægget (se afsnit 7.10 “Opsætning”).

6.4.1 Justering af stopføler hvor medbringerne er af metal:


1. Stopføleren drejes helt mod PVC-røret og omløberen spændes.
2. Kontroller at føleren er vinklet ca. 30 grader fra lodret.
3. Anlægget startes med foder.
4. Optagerstationen stoppes og foderrøret tømmes.
5. Skruen i enden af føleren justeres med den medleverede skruetrækker, så den gule lysdiode lyser kon-
stant.
6. Skruen drejes, så den gule lysdiode netop begynder at blinke i takt med medbringerne.
7. Skruen drejes yderligere 1/4 omgang.
8. Kontroller, at lysdioden blinker jævnt i takt med medbringerne.
9. Med 50 % fyldningsgrad kontrolleres stopfunktionen mindst 3 gange.
10. Om nødvendigt justeres følsomheden igen.

6.4.2 Justering af stopføler hvor medbringer er af plast:


1. Stopføleren drejes helt mod PVC- røret og omløberen spændes.
2. Kontroller at føleren er vinklet ca. 30 grader fra lodret.
3. Anlægget startes med foder.
4. Optagerstationen stoppes og foderrøret tømmes.
5. Skruen i enden af føleren justeres med den medleverede skruetrækker, så den gule lysdiode lyser kon-
stant.
6. Skruen drejes, så den gule lysdiode netop går ud.
7. Skruen drejes yderligere 1/4 omgang.
8. Med 50 % fyldningsgrad kontrolleres stopfunktionen mindst 3 gange.
9. Om nødvendigt justeres følsomheden igen.

Den grønne lysdiode indikerer, at stopføleren er tilsluttet forsyningsspænding. Lysdioden skal altid lyse kon-
19
stant.
6.5 Elektrisk tilslutning af foderudløser UDL200
Hver foderudløser (UDL200) forsynes med 24 VAC/4A på udløserens klemme 1 og klemme 2. Når udløseren
er lukket, sendes der besked til styringen igennem en indbygget afbryder i udløseren. Dette er en ekstra sik-
kerhed for, at udløseren altid er lukket under foderopfyldning. Afbryderen som findes på udløserens klemme
4 og 5, tilsluttes indgang “udløser lukket” i styringen. Hvis afbryderen afbrydes under en opfyldning, vil der
forekomme en alarm.

Ved tilslutning af foderudløser, skal styringens valgfri udgang 1 eller 2 anvendes.

20
Betjeningsvejledning
7 Betjeningsvejledning

7.1 Anlæggets virkemåde


Styringen kan håndtere 2 trækstationer, 2 optagerstationer, 2 foderudløsere samt 2 stopfølere. Derudover er
der mulighed for tilslutning af omdrejningsvagte på trækstationerne. Styringen har 3 valgfrie udgangsrelæer,
hvor der frit kan tilsluttes enten vand, lys eller eksternt udstyr. Ved tilslutning af eventuelle foderudløsere
(UDL200), skal styringens valgfri udgang 1 eller 2 benyttes. Opstår der noget uventet under processen, afbry-
des de relevante udgange og et alarmrelæ aktiveres.

Der gives alarm ved:

• Strømsvigt
• Termofejl
• Manglende lukning af foderudløser
• Fejl på trækstation
• Max. køretid

Styringen kan foretage foderopfyldning, samt foderudløsning.

7.1.1 Foderopfyldning
En opfyldningssekvens består af:

• Tomkørsel
• Opfyldning
• Følerforsinkelse
• Efterkørsel

Ved opstart starter trækstationen op alene, hvorved eventuelle foderrester fra sidste opfyldning ledes forbi
optagerstationen, så foderrøret ikke fyldes dobbelt, når optagerstationen starter. Tiden hvor trækstationen
21
kører alene, kaldes tomkørselstiden.

Efter endt tomkørselstid, starter optagerstationen og foderkasserne fyldes. Da opfyldningen normalt sker
over 4-5 foderkasser, er de sidste foderkasser ikke helt fyldte, når stopføleren registrerer tilstrækkeligt med
foder. Føleren kan derfor forsinkes i en given tid, så standsning af optagerstationen forsinkes, dette kaldes
følerforsinkelse.

Når optagerstationen er stoppet og der er tilstrækkeligt med foder tilbage i foderrøret til at fylde de sidste
foderkasser, fortsætter trækstationen i en efterkørselstid, hvor de sidste kasser fyldes. Når den sidste foder-
kasse er fyldt, er foderrøret næsten tomt. Dette minimerer belastningen på anlægget under næste opstart.
7.1.2 Foderudløsning
Der kan tilsluttes 2 foderudløsere (UDL200) til styringen. Udløsning af foder kan ske individuelt for hver udløser.
Hvis der under “setup” er valgt separate anlæg, kan den ene foderstreng foretage opfyldning, mens den anden
foretager foderudløsning.

Dette er ikke muligt, hvis der under “setup” er valgt samme anlæg. Her skal en evt. opfyldning være afsluttet,
før foderudløsning kan foretages.

Er opstartstiderne indtastet således, at der skal forekomme en foderudløsning under en igangværende opfyldn-
ing, vil udløsningen ikke blive udført.

7.1.3 Separate eller samme anlæg ?


Under en setupmenu kan det vælges, om de 2 foderstrenge skal køre som 2 helt separate anlæg, eller om den
ene foderstreng skal fylde den anden.

7.1.4 Separate anlæg


Vælges “separate anlæg”, får henholdsvis foderstreng A og B, sin egen cyklus. Det vil sige, at foderstreng A
har sin egen cyklus med egne opstartstider, helt uafhængig af foderstreng B.

22

M M

A
A

M M

B
B

B
7.1.5 Samme anlæg
Vælges “samme anlæg”, skal foderstrengene A og B betragtes som et anlæg, hvor begge strenge får samme
opfyldningstider. Dog kan opstart af den ene foderstreng forsinkes, i forhold til den anden.

Samme anlæg vælges, hvor 2 foderstrenge ligger i forlængelse af hinanden og hvor foderet ledes fra den ene
streng (A) til den anden (B).

A
A
A

B
B

23

B
7.2 Betjening
Betjeningen er bygget op omkring et menusystem, hvor brugeren bevæger sig igennem systemet ved hjælp af
tastetryk og menuer i et display. Uanset i hvilken menu man befinder sig, kan der altid returneres til

hovedmenuen ved at taste et antal gange.

FunkiFeed
Display

7 8 9 0
Nummertaster

Fodertast

4 5 6
Enter-tast. Acceptér

1 2 3
24

ACO Funki A/S


Kirkevænget 5 • DK−7400 Herning • Tel. +45 97 11 96 00 • Fax +45 97 11 96 77
7.3 Menuoversigt 1

16:23
1) STATUS
1
2-9

1)ANLÆG 1 1)OPF. 2)UDGANG


2)ANLÆG 2 3)AKTIV 4)SETUP

1 04 00132 1 OPF.
OPFYLDNING 14:50
menuoversigt 2

2 03 01045 2 UDGANG
EFTERKØRSEL
menuoversigt 3

3 AKTIV
menuoversigt 4

25
4 SETUP
menuoversigt 5
7.4 Menuoversigt 2

OPF.

(samme anlæg) (separate anlæg)

1)ANLÆG 1
2)ANLÆG 2
1

2
OPFYLDNING OPFYLDNING
(1-20) (1-20)

1 1
26 OPFYLDNING 07:00 OPFYLDNING 08:00

2 2
OPFYLDNING 10:30 OPFYLDNING 14:45

20 20
OPFYLDNING --:-- OPFYLDNING --:--
7.5 Menuoversigt 3

UDGANG

2
1)LYS 2)VAND
3)EKST.

Menu-tekst efter valg af


udgangstyper under setup.
LYS/VAND
EKST./UDL.

1-4 efter valg af udgangstype


under setup.
LYS/VAND
EKST./UDL.

1-3 LYS
(1-20)
1
20

LYS TÆNDES LYS SLUKKES


07:30 20:00

1-3 VAND
(1-20)
1
20

VAND ÅBEN AKTIVERINGSTID 27


09:00 MIN:SEK 18:00

1-3 EKST.
(1-20)
1
20

START STOP
14:00 16:15

1-3 UDL.
(1-20)
1
20

UDL.
07:00
7.6 Menuoversigt 4

AKTIV

3
1)ANLÆG
2)UDGANG

1 2

(separate anlæg)
1)ANLÆG 1 () 1)LYS 2)VAND
2)ANLÆG 2 (*) 3)EKST.

Menu-tekst efter valg af


1 ANLÆG AKTIV () udgangstyper under setup.
1) JA 2) NEJ LYS/VAND
EKST./UDL.

2 ANLÆG AKTIV (*) 1 UDGANG AKTIV (*)


1) JA 2) NEJ 1) JA 2) NEJ
28 (samme anlæg)
ANLÆG AKTIV (*) 2 UDGANG AKTIV (*)
1) JA 2) NEJ 1) JA 2) NEJ

3 UDGANG AKTIV (*)


(*) = AKTIV 1) JA 2) NEJ
7.7 Menuoversigt 5

ANLÆGS PAR.
menuoversigt 6
SETUP

1)ANLÆGS PAR.
2)SAM/SEP ANL.
1

2
3)UDGANGS TYPER
4)UR 5)SPROG

1)SAMME ANLÆG ( ) UDGANG 1) 2) 3)


2)SEPARATE ANL. (*)
2
1
FORSINK. OPSTART 1 1)LYS 2)VAND
1)ANL.1 2)ANL.2 3)KSTERN 4) UDL.

FORSINKELSES TID 2 1)LYS 2)VAND


00:15 3)EKSTERN 4)UDL.

29
3 1)LYS 2)VAND
3)EKSTERN

4
NY TID 11:34

5 1)DK 2)GB
3)DE 4) SE

1)FI 2)HU
3)PL 4) RU

1)NL 2)FR
3)ES
7.8 Menuoversigt 6

1)ANLÆG 1 1
ANLÆGS PAR.
2)ANLÆG 2
1 2

1)TOMK. 2)EFTERK. 1)TOMK. 2)EFTERK.


3)FØLER 4)MAX KT. 3)FØLER 4)MAX KT.

5)OMDREJNINGSV. 5)OMDREJNINGSV.
6)UDLØSER 6)UDLØSER

1 TOMKØRSEL 1 TOMKØRSEL
00:01 00:01

2 EFTERKØRSEL 2 EFTERKØRSEL
00:00 00:00

3 FØLERFORSINKELSE 3 FØLERFORSINKELSE
MIN:SEK 01:00 MIN:SEK 01:00

4 MAX KØRETID 4 MAX KØRETID


02:00 02:00

5 OMDREJNINGSVAGT 2+ 5 OMDREJNINGSVAGT 2+
30
1) JA 2) NEJ 1) JA 2) NEJ
1 1

AKTIVERINGSTID AKTIVERINGSTID
MIN:SEK 00:08 MIN:SEK 00:08

6 1)UDLØSER TID 6 1)UDLØSER TID


2)PULS 3)PAUSE 2)PULS 3)PAUSE

1 UDLØSER TID 1 UDLØSER TID


00:03 00:03

2 PULSTID 2 PULSTID
MIN:SEK 00:03 MIN:SEK 00:03

3 PAUSETID 3 PAUSETID
MIN:SEK 00:03 MIN:SEK 00:03
7.9 Menuoversigt 7 -Alarmmenuer

FEJL
TRÆKSTATION

FEJL UDLØSER

NETUDFALD 1)FORTSÆT
2)ANNULLER

TERMOFEJL

MAX KØRETID

31
7.10 Opsætning
Når styringen tilsluttes spænding fremkommer teksten :

NETUDFALD

og baggrundslyset blinker. Tast herefter . Nu vises hovedmenuen:

16:23
1) STATUS

Uanset i hvilken menu man befinder sig, kan man altid vende tilbage til hovedmenuen ved at trykke et antal

gange på .

Inden ibrugtagning skal der foretages en opsætning af forskellige data i styringen. Dette gøres i en såkaldt

setupmenu. For at komme ind i denne, må man stå i hovedmenuen. Tast herefter . Nu vises følgende
menu:

1)OPF. 2)UDGANG
3)AKTIV 4)SETUP

Tast 4. Følgende menu vises:

1)ANLÆGSPAR.
2)SAM/SEP ANL.

Tast . Følgende menu vises:

3)UDGANGSTYPER
32
4)UR 5)SPROG
7.10.1 Valg af sprog
Hvis der ønskes et andet sprog, tastes nu 5. Herefter fremkommer
sprogmenuen:

1) DK 2) GB
3) DE 4) SE

Vælg det ønskede sprog med tasterne 1-4, eller for at vælge andre sprog.
Når det ønskede sprog er valgt, vises følgende menu igen:

3)UDGANGSTYPER
4)UR 5)SPROG

7.10.2 Indstilling af ur
Ønskes der en instilling af uret, tastes der nu 4. Følgende menu vises:

NY TID 11:34

Er klokken f.eks. 12:23, tastes 1,2,2,3, . Følgende menu vises igen:

3)UDGANGSTYPER
4)UR 5)SPROG

7.10.3 Opsætning af tilsluttet udstyr


33
Ved nu at taste 3, kan der defineres, hvilket udstyr der er tilsluttet de 3 valgfrie udgange. Følgende menu
vises:

UDGANG 1)2)3)

Tallene 1-3 refererer til de 3 valgfrie udgangsrelæer.

Der kan ikke tilsluttes udløser (UDL 200) til udgang 3.


Tast det ønskede relæ-nummer og følgende menu fremkommer:

1) LYS 2)VAND
3)EKST. 4)UDL

Ved nu at taste 1-4, vælges hvilket udstyr der er tilsluttet det aktuelle relæ.

Hvis der ikke er tilsluttet noget på en eller flere af udgangene, vælges eksternt
udstyr, ved at taste 3.

Når alle udgange er definerede, er opsætningen af det tilsluttede udstyr tilendebragt.

Tast , , , og følgende menu vises igen:

1)OPF. 2)UDGANG
3)AKTIV 4)SETUP

7.10.4 Opsætning af samme/separate anlæg


Stå i setupmenuen. Tast 2, og følgende menu fremkommer:

1)SAMME ANL. (*)


2)SEPARAT A.

Er anlægget opbygget med 2 helt separate foderstrenge, tastes 2. Hvis anlægget er opbygget, hvor den ene
foderstreng afleverer foderet til den anden, tastes 1. Se afsnit 7.1.3 på side 22.

Vælges 1, fremkommer følgende menu:

FORSINK. OPSTART
34
1)ANL. 1 2) ANL. 2

I denne menu skal man taste 1 eller 2, uanset om der ønskes forsinkelse eller ej. I modsat fald vil
valget af “samme anlæg” ikke blive gemt.

Man kan nu vælge, om anlæg 1 eller anlæg 2 skal være forsinket. Dette kan være nyttigt, hvis der går lang tid
inden foderet når frem til den foderstreng, som foderet skal afleveres i.
Ønskes det f.eks. at opstart af anlæg 2 skal ske 45 minutter efter opstart af anlæg 1, tastes nu 2. Følgende
menu fremkommer :

FORSINKELSES TID
00:45

Tast herefter forsinkelsestiden; 0,0,4,5, og derefter , .


Ønskes ingen forsinkelse, tastes 9 i menuen. Der vil herefter fremkomme --:-- i

displayet. Tast , .

Følgende menu vises:

1)ANLÆGS PAR.
2)SAM/SEP ANL.

Nu kan anlægsparametrene herefter defineres.

7.10.5 Anlægsparametre
Under anlægsparametre defineres data refererende til hvert anlæg.
Her vælges :

• Tomkørselstid
• Efterkørselstid
• Følerforsinkelse
• Max. køretid
• Data for evt. omdrejningsvagt
• Data for evt. udløser

Tast nu 1. Følgende menu vises :


35
1)ANLÆG 1
2)ANLÆG 2

Ved at taste 1, kan man nu fastlægge data for anlæg 1. Følgende menu fremkommer:

1)TOMK. 2)EFTER.
3)FØLER 4)MAX KT
7.11 Fastlæggelse af forsinkelsestider

Silo Fyldning over 6 kasser.


6 x ø25 huller

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

60%

l2 l

1 = længden imellem optagerstationen og sidste foderkasse.

12= længden imellem sidste foderkasse og optagerstationen.

36
7.11.1 Tabel for aflæsning af følerforsinkelse

Trækstation Funkimat
Anlægstype (m/min.) (20 L) VD 2 (8 L)

12 m/min A B
Ø38 mm
19 m/min C D

12 m/min E F
Ø60 mm
19 m/min G H

Følerforsinkelse
(min.)
A 18
17
16
15
14
13
12
C
11
10
9
8
B 7 37
E 6
5
D
4
G
3
F 2
H
1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120130140150160170180190200210220 l (m)


7.11.2 Tabel for aflæsning af tomkørselstid og efterkørselstid.

Tomkørsel
Efterkørsel
(min.)
26
24 12 m/min.
22
20
18
16
14 19 m/min.
12 24 m/min.
10
8
6
4
2
l,l2 (m)
20 40 60 80100120140160180 200220 240260280 300

Tomkørsel:
Længden (l2) fra sidste foderkasse til optagerstationen divideret med
hastigheden på trækstationen.
38
Efterkørsel:
Længden (l) fra optagerstationen til sidste foderkasse, divideret med
hastigheden på trækstationen.

7.11.3 Tomkørsel.
Tast 1, og følgende menu fremkommer:

TOMKØRSEL
00:10

Ønskes der en tomkørselstid på f.eks. 10 minutter tastes; 0,0,1,0 og .


Herefter vises følgende menu igen :

1)TOMK. 2)EFTER.
3)FØLER 4)MAX KT
7.11.4 Efterkørsel.
Ved at taste 2, fremkommer følgende menu :

EFTERKØRSEL
00:15

Efterkørselstiden er tiden, som trækstationen skal fortsætte efter, at optagerstationen er stoppet. En aktuel
efterkørselstid kunne være 15 minutter.

Tast; 0,0,1,5 og . Der returneres til følgende menu :

1)TOMK. 2)EFTER.
3)FØLER 4)MAX KT

7.11.5 Følerforsinkelse.
Tast nu 3 og følgende menu fremkommer:

FØLERFORSINKELSE
MIN:SEK 01:00

Følerforsinkelsen er tiden, som føleren skal forsinkes efter, at den har registreret tilstrækkeligt med foder.

Følerforsinkelsen er typisk 1 minut. Tast; 0,1,0,0 og . Følgende menu vises igen:

1)TOMK. 2)EFTER.
3)FØLER 4)MAX KT
39

7.11.6 Max. køretid.


Ønskes der en alarm, hvis en opfyldning ikke er afsluttet efter en given tid, kan tiden indtastes her.

Ønskes der en alarm, hvis en opfyldning ikke er afsluttet efter f.eks. 4 timer og 30 minutter, tastes; 0,4,3,0.

Hvis max. køretid skal være uendelig lang, tastes 9. Displayet vil nu vise --:--.

Efter valgt max. køretid tastes . Der returneres igen til følgende menu:

1)TOMK 2)EFTER.
3)FØLER 4)MAX KT
7.11.7 Omdrejningvagt.
Det skal defineres, om trækstationen er forsynet med en omdrejningsvagt, eller styringen kun får en tilbage-
melding hvis trækstationens kontaktor afbrydes.

Der kan i forbindelse med trækhjulet monteres en føler, som giver en puls, hver gang hjulet har roteret en
omgang. Udebliver denne puls, vil styringen gå i alarm, hvis omdrejningsvagt er valgt.

En omdrejningsvagt er en ekstra sikkerhed for, at optagerstationen stopper, hvis sikringsblikket


springer i trækstationen og trækstationens motor fortsætter.

Tast . Følgende menu vises:

5)OMDREJNINGSV.
6)UDLØSER

Tast 5. Følgende menu vises:

OMDREJNINGSVAGT
1)JA 2)NEJ

Tastes 1, vises følgende menu:

AKTIVERINGSTID
MIN:SEK 00:08

Tiden imellem sidste impuls og alarm, kaldes aktiveringstiden.

40
F.eks. kan aktiveringstiden være 8 sekunder. Tast; 0,0,0,8 og . Følgende menu vises:

OMDREJNINGSVAGT
1)JA 2)NEJ

Vælges 2, returneres der til følgende menu:

5)OMDREJNINGSV.
6)UDLØSER

Udløsertiden kan nu defineres. Se afsnit 7.11.8 på side 41


7.11.8 Udløser.
Tast 6, og følgende menu vises:

1)UDLØSER TID
2)PULS 3)PAUSE

Her kan det bestemmes, hvor lang tid foderudløseren skal være aktiveret. Det kan endvidere bestemmes, om
udløseren skal pulsere. Den totale tid som udløseren ønskes aktiveret, kaldes udløsertiden.

Indenfor udløsertiden kan man vælge at lade udløseren være aktiveret i en såkaldt pulstid, efterfulgt af en pau-
setid. Puls/pausetid benyttes f.eks. ved langsomudfodring af foder til løsgående søer. Her kan en udfodring
eksempelvis ske over 30 minutter, hvor uddoseringsmotoren er aktiveret i 15 sekunder ad gangen, med 10
sekunders pause imellem.

I dette tilfælde vil udløsertiden være 30 minutter, pulstiden 15 sekunder og pausetiden 10 sekunder.

Tast 1. Følgende menu vises:

UDLØSERTID
00:30

Tast; 0,0,3,0 og . Følgende menu vises:

1)UDLØSER TID
2)PULS 3)PAUSE

Tast 2. Følgende menu vises:

PULSTID
MIN:SEK 00:15
41

Tast; 0,0,1,5 og . Følgende menu vises:

1)UDLØSERTID
2)PULS 3)PAUSE
Tast 3. Følgende menu vises:

PAUSETID
MIN:SEK 00:10

Tast; 0,0,1,0 og . Følgende menu vises:

1)UDLØSER TID
2)PULS 3)PAUSE

Hvis der er tilsluttet en almindelig foderudløser (UDL200) kan man ikke benytte puls/pausetider. Disse skal
derfor annulleres. Tast 2 og følgende menu vises:

PULSTID
MIN:SEK -- --:-- --

Tast herefter 9, og der vil nu fremkomme --:-- i displayet. Puls- og pausetiden vil nu være annulleret.

Tast herefter , indtil følgende menu vises :

1)ANLÆG 1
2)ANLÆG 2

Alle anlægsparametre for anlæg 2 defineres nu ligeledes, som for anlæg 1.

7.12 Foderopfyldning

42
Når samtlige data er lagret i setupmenuen, tastes indtil følgende menu vises:

1)OPF. 2)UDGANG
3)AKTIV 4)SETUP

De ønskede opfyldningstider skal nu indtastes i en opfyldningsmenu, som vil variere, alt efter om der er valgt
separat- eller samme anlæg i setupmenuen. Tast 1 for opfyldning.
7.12.1 Separate anlæg
Hvis der i setupmenuen er valgt separate anlæg, vises følgende menu:

1)ANLÆG 1
2)ANLÆG 2

Her kan opfyldningstiderne for henholdsvis anlæg 1 og anlæg 2 bestemmes. Tast 1, og følgende menu vises

OPFYLDNING
(1-20)

Der kan nu indtastes indtil 20 opfyldninger pr. døgn, gældende for anlæg 1.
Følgende eksempel på indtastning, giver en opfyldning kl. 07:00 samt kl. 17:15.

Tast 1 og . Følgende menu vises:

OPFYLDNING 07:00

Tast; 0,7,0,0 og . Opfyldning nr. 1 er nu lagret og følgende menu vises igen:

OPFYLDNING
(1-20)

Tast 2 og . Herefter vises følgende menu:

43
OPFYLDNING 17:15

Tast; 1,7,1,5 og . Opfyldning nr. 2 er nu lagret og følgende menu vises igen:

OPFYLDNING
(1-20)
Ønskes en opfyldning annulleret, f.eks. opfyldning nr. 2, kl. 17:45, tastes følgende:
Vælg opfyldningsnr. 2 og følgende menu vises:

OPFYLDNING 17:45

Derefter tastes 9, og der vil nu fremkomme --:-- i displayet. Opfyldingen er nu annulleret.

Tast herefter . Følgende menu vises:

OPFYLDNING
(1-20)

7.12.2 Samme anlæg


Hvis der i setupmenuen er valgt samme anlæg, vises følgende menu:

OPFYLDNING
(1-20)

Der kan nu indtastes indtil 20 opfyldninger pr. døgn, gældende for både anlæg 1 og anlæg 2. Dog kan en
forsinket opstart af et af anlæggene være defineret under setupmenuen.

Ønskes der f.eks. opfyldning kl. 07:00 og kl. 17:15, tast 1, . Følgende menu vises:

OPFYLDNING 07:00

44
Tast 0,7,0,0 og . Opfyldning nr. 1 er nu lagret og følgende menu vises igen:

OPFYLDNING
(1-20)
Tast 2, . Følgende menu vises:

OPFYLDNING 17:15

Tast 1,7,1,5 og . Opfyldning nr. 2 er nu lagret og følgende menu vises igen:

OPFYLDNING
(1-20)

Hvis en opfyldning ønskes anulleret, tastes 9 i følgende menu:

OPFYLDNING 17:15

Der vil nu fremkomme --:-- i displayet. Tast herefter . Følgende menu vises:

OPFYLDNING
(1-20)

Ønskes flere opfyldninger indtastes de som ovenfor beskrevet.

45
7.13 Foderudløsning/lys/vand/eksternt udstyr

Tast til følgende menu fremkommer:

1)OPF. 2)UDGANG
3)AKTIV 4)SETUP

Tast 2 og . Der vil nu fremkomme en menu, hvor tallene fra 1-3 refererer til de tre valgfrie udgangsre-
læer.
I den foregående opsætning af anlægget er det valgt, hvad der er tilsluttet de 3 udgange. Udgangene kan være
tilsluttet foderudløser, vand, lys, samt eksternt udstyr.

Der kan ikke tilsluttes foderudløser til udgang 3.

For at bestemme opstart af foderudløser, samt opstart og sluttid for henholdsvis lys, vand, samt eksternt
udstyr, tastes nu 1-3. Alt efter det tilsluttede udstyr fremkommer en af følgende menuer:

OPFYLDNING
(1-20)

LYS
(1-20)

VAND
(1-20)

46
EKST.
(1-20)

Er der f. eks. tilsluttet lys, vælges lys og følgende menu fremkommer:

LYS
(1-20)
Tallene 01-20 i ovenstående menu, refererer til indtastning, af indtil 20 tænd/sluk tidspunkter pr. døgn. F.eks.
skal lyset tænde kl. 06:00 og slukke kl. 17:00. For at indtaste tænd/sluktidspunkterne gøres følgende;

Tast 1 og . Følgende menu vises :

LYS TÆNDES
06:00

Tast 0,6,0,0 og . Følgende menu vil nu vises:

LYS SLUKKES
17:00

Tast 1,7,0,0 og . Følgende menu vil nu vises igen:

LYS
(1-20)

Når alle tænd/sluktider for lyset er lagret, tastes . Tiderne for vand, eksternt udstyr, samt tider for
foderudløsning, kan nu lagres på samme måde som for lys. Dog bestemmes stoptiden for udløsning i den
foregående setupmenu.
Hvis en indtastet tid ønskes annulleret, tastes der 9 i den ønskede menu.

Der vil herefter fremkomme --:-- i displayet. Tast herefter .

7.14 Deaktivering/Stand by
47
Det er muligt at deaktivere et eller flere anlæg, samt en eller flere udgange. Dette kan være nyttigt i forbindelse
med tømning af et eller flere staldafsnit. Herved er det ikke nødvendigt at annullere samtlige tidspunkter, som
er lagret, for det berørte anlæg/de berørte udgange.

Tast til følgende menu fremkommer:

1)OPF. 2)UDGANG
3)AKTIV 4)SETUP

Tast 3. Følgende menu vises:

1)ANLÆG
2)UDGANG

Ønsker man deaktivering af anlæg, tast 1. Ønsker man deaktivering af udgange, tast 2.
7.14.1 Separate anlæg
Hvis der under setupmenuen er valgt separate anlæg, vil følgende menu nu fremkomme:

1)ANLÆG 1 (*)
2)ANLÆG 2 ( )

Tast 1 for at vælge anlæg 1, 2 for valg af anlæg 2. Følgende menu vil nu fremkomme:

ANLÆG AKTIV ( )
1)JA 2)NEJ

Ønskes aktivering af et anlæg, tast 1 og . Ønskes et anlæg deaktiveret, tast 2 og .


Samme procedure benyttes til aktivering/deaktivering af de 3 valgfrie udgange.
Hvis et anlæg eller en udgang er aktiv, indikeres det med en stjerne (*) i menuen.

7.14.2 Samme anlæg


Hvis samme anlæg er valgt i setupmenuen, springes direkte til følgende menu;

ANLÆG AKTIV ( )
1)JA 2)NEJ

Tast 1 for aktivering af anlæg og 2 for deaktiveret anlæg. Derefter .

7.15 Status
Det er muligt at se hvilken status anlægget har. Tast indtil hovedmenuen vises:

12:34
48
1)STATUS

Tast 1. Følgende menu vises:

1)ANLÆG 1
2)ANLÆG 2
Ved at taste 1 eller 2, fremkommer der en statusoversigt for henholdsvis anlæg 1 og anlæg 2.

04 00132
OPFYLDNING 14:50

På øverste linie til venstre, vises hvor mange opfyldninger, der har fundet sted det pågældende døgn.
På øverste linie til højre, vises hvor mange timer, den pågældende trækstation har kørt. Denne tid kan ikke
nulstilles.
På nederste linie vises hvilken funktion, der i øjeblikket er under udførelse. Hvis der ikke er en handling igang
på det pågældende anlæg, vises næste handling, som skal udføres.

7.16 Manuel betjening


Der kan foretages manuel foderopfyldning, samt manuel foderudløsning ved hjælp af fodertasten på tastatu-
ret.

Tast .

7.16.1 Separate anlæg


Hvis der under setupmenuen er valgt separate anlæg, vises følgende menu:

1)OPF.1 2)OPF.2
3)UDL.1 4)UDL.2

Ønskes der f.eks. en manuel opfyldning på anlæg 1 - tast 1, mens manuel opfyldning for anlæg 2 vælges ved
at taste 2. Manuel opfyldning gældende for begge anlæg samtidig, vælges ved at taste 1,2.
Ønskes manuel foderudløsning, tast henholdsvis 3, for udløsning på anlæg 1, mens udløsning på anlæg 2
vælges ved at taste 4.

7.16.2 Samme anlæg 49

Hvis der er valgt samme anlæg under setupmenuen, fremkommer følgende menu:

1)OPFYLDNING
2)UDL.1 3)UDL.2

Her kan manuel foderopfyldning vælges, ved at taste 1. Manuel foderudløsning kan vælges henholdsvis for
anlæg 1, tast 2 og anlæg 2, tast 3.
7.16.3 Nødbetjening
Dette produkt er konstrueret efter de nyeste tekniske principper og standarder, alligevel kan noget uforudset
indtræffe. I dette tilfælde vil det være muligt, rent elektrisk, at tvangsstyre udgangsrelæerne, hvis styringens
strømforsyning stadig er intakt.

Når et relæ er tvangsaktiveret, skal der holdes øje med, at anlægget ikke overbelastes. Anlægget
stopper i denne situation ikke af sig selv når det er fyldt. ACO Funki kan i denne forbindelse ikke
drages til ansvar for evt. skader!

På styringens bundplade forefindes 8 små kontakter (se skitse). Skubbes en eller flere af disse på ON, tændes
det udgangsrelæ, som refererer til kontaktens nummer. Se Tabel 1: på side 50

udgangsrelæ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

kontaktnr.

ON

OFF 1 2 3 4 5 6 7 8

50

Kontaktnr. Udgangsrelæ

1 Trækstation anlæg 1

2 Optagerstation anlæg 1

3 Trækstation anlæg 2

4 Optagerstation anlæg 2

5 Lys/vand/ekstern/udløser 1

6 Lys/vand/ekstern/udløser 2

7 Lys/vand/ekstern/ 3

8 Alarm

Tabel 1: Oversigt over udgangsrelæer.


7.17 Alarm
Opstår der noget uventet under driften, vil et alarmrelæ aktiveres.
Der gives alarm ved:

• Netudfald
• Fejl på trækstation
• Udløser ikke lukket
• Termofejl
• Max køretid

Alarmfunktion:
Ved alarm vil der være forbindelse igennem alarmrelæet og den røde lysdiode bag relæet sluk-
kes. Når alarmen er annulleret, forsvinder forbindelsen igennem alarmrelæet, og lysdioden vil
igen lyse.

7.17.1 Netudfald
Når spændingen genetableres efter et netudfald, vises følgende alarmmenu og baggrundslyset blinker.

NETUDFALD

Tast . Alarmrelæet deaktiveres, baggrundslyset blinker fortsat og følgende menu fremkommer:

1)FORTSÆT
2)ANNULLER

Tast 1 og den aktuelle handling fortsætter. Der vil dog altid blive startet forfra med de enkelte tidsudmålinger.
Det drejer sig om tomkørsel, følerforsinkelse, efterkørsel, samt udløsertid.
51
Ønsker man at annullere den igangværende handling når spændingen genetableres, tastes 2.
7.17.2 Fejl på trækstation
Opstår der en fejl på en af trækstationerne, vil alarmrelæet blive aktiveret. Er der valgt separate anlæg i setup-
menuen, vil kun relæerne for den pågældende foderstreng blive deaktiveret. Er der valgt samme anlæg under
setupmenuen, vil udgangene for begge foderstrenge blive afbrudt. Baggrundslyset blinker og følgende menu
vises:

FEJL
TRÆKSTATION

I displayet vil det være angivet, hvilken trækstation der er fejl på.

Tast . Alarmrelæet deaktiveres og følgende menu vises:

1)FORTSÆT
2)ANNULLER

Når fejlen er afhjulpet, tast 1 og den aktuelle handling fortsætter. Der vil dog altid blive startet forfra med de
enkelte tidsudmålinger. Det drejer sig om tomkørsel, følerforsinkelse, efterkørsel, samt udløsertid.
Ønsker man at annullere den igangværende handling, tast 2.

7.17.3 Udløser ikke lukket


Hvis en af foderudløserne ikke er lukket under foderopfyldning, vil alarmrelæet blive aktiveret og relæerne for
begge træk- og optagerstationer deaktiveres.
Følgende menu vises:

FEJL UDLØSER

I displayet vil det være angivet, hvilken udløser der er fejl på.
52

Tast . Alarmrelæet deaktiveres og følgende menu vises:

1)FORTSÆT
2)ANNULLER

Når fejlen er afhjulpet, tast 1 og opfyldningen fortsætter. Der vil dog altid blive startet forfra med de enkelte
tidsudmålinger. Det drejer sig om tomkørsel, følerforsinkelse, efterkørsel, samt udløsertid.
Ønsker man at annullere den igangværende handling, tast 2.
7.17.4 Termofejl
Opstår der termisk fejl på en af trækstationerne, eller på en af optagerstationerne, vil alarmrelæet blive akti-
veret. Er der valgt separate anlæg i setupmenuen, vil kun relæerne for den pågældende foderstreng blive de-
aktiveret. Er der valgt samme anlæg under setupmenuen, vil udgangene for begge foderstrenge blive afbrudt.
Baggrundslyset blinker og følgende menu vises:

TERMOFEJL

I displayet vil det være angivet hvilken foderstreng der er termofejl på.

Tast . Alarmrelæet deaktiveres og følgende menu vises:

1)FORTSÆT
2)ANNULLER

Når fejlen er afhjulpet, tast 1 og opfyldningen fortsætter. Der vil dog altid blive startet forfra med de enkelte
tidsudmålinger. Det drejer sig om tomkørsel, følerforsinkelse, efterkørsel, samt udløsertid.
Ønsker man at annullere den igangværende handling, tast 2.

Der skal altid være monteret motorværn på samtlige motorer efter de til tiden gældende regler.
Undlades dette, kan ACO Funki ikke drages til ansvar for evt. skader.

7.17.5 Max. køretid


Hvis en opfyldning ikke er afsluttet inden en evt. indtastet max. køretid, vil alarmrelæet blive aktiveret. Er der
valgt separate anlæg i setupmenuen, vil kun relæerne for den pågældende foderstreng blive deaktiveret. Er der
53
valgt samme anlæg under setupmenuen, vil udgangene for begge foderstrenge blive afbrudt. Baggrundslyset
blinker og følgende menu vises:

MAX. KØRETID

I displayet vil det være angivet hvilken foderstreng der er tale om.

Tast . Alarmrelæet deaktiveres og følgende menu vises:

1)FORTSÆT
2)ANNULLER

Når fejlen er afhjulpet, tast 1 og opfyldningen fortsætter. Ønsker man at annullere den igangværende opfyld-
ning, tast 2.
54
Vedligeholdelse
8 Vedligeholdelse

8.1 Løbende vedligeholdelse


Produktet er vedligeholdelsesfrit.

8.2 Reparationsvejledning
Før åbning af frontlågen, skal spændingen til styringen afbrydes og sikres efter de til enhver tid
gældende regler.

8.2.1 Udskiftning af bundprint


1. Efter afbrydelse og sikring af styringens tilførte spænding, opmærkes samtlige kabler, så de let kan gen-
monteres.
2. Alle kabler afmonteres.
3. Det defekte print løsnes og fjernes.
4. Det nye print monteres.
5. Samtlige kabler monteres.
6. Skabet lukkes og låses.
7. Spændingen genetableres.
8. Der foretages en opsætning af alle data. Se afsnit 7.10 på side 32.
9. Alle relevante funktioner afprøves.

8.2.2 Udskiftning af tastatur


1. Efter afbrydelse og sikring af styringens tilførte spænding, åbnes skabet, og det bemærkes, hvordan
fladkablet fra tastaturet vender.
2. Fladkablet trækkes op af soklen på bundpladen.
55
3. Det defekte tastatur rykkes af frontpladen og fjernes.
4. Frontpladen affedtes med renset benzin.
5. Det nye tastatur fastklæbes efter at folien, på bagsiden af det nye tastatur, er fjernet.
6. Fladkablet monteres i soklen igen.
7. Skabet lukkes og låses.
8. Samtlige taster afprøves.
8.3 Komponentliste
I forbindelse med reparation eller udskiftning af styringen, er følgende komponenter tilgængelige.

• Funki Feed ver. 2 og 3


• Bundprint incl. display, Funki Feed ver. 2 og 3
• Tastatur for Funki Feed ver. 2 og 3

56
8.4 Logbog

Dato Init. Hændelser

57
58
Bortskaffelse
9 Bortskaffelse

Produktet skal bortskaffes efter den på bortskaffelsestidspunktet gældende lovgivning.


Vær opmærksom på at produktet indeholder elektriske komponenter.

59
60
EL-Diagrammer
10 EL-Diagrammer

10.1 Oversigt over El-diagrammer


EL-630 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, oversigtsdiagram
EL-631 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, output - Styrestrøm
EL-632 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, input - Styrestrøm
EL-633 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, tilslutning af foderudløser UDL200
EL-634 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, hovedstrøm
EL-677 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, enkelt anlæg
EL-1006 DK FunkiFeed ver. 2 og 3, enkelt anlæg m/omdrejningsvagt

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Вам также может понравиться