Вы находитесь на странице: 1из 256

9/7/2010 Khecari Vidya

Scribd

Explore
Community

Upload a Document
Search Books, Presentations, Business, Academics...

Login
twerry123
My Home
View Public Profile
My Documents
My Collections
Messages
Settings
Help
Log Out

6 A>Z. A><: JUWNB=QW W G:W


: ZH?$=B LA: :
$Z&JBLB<: EZ( =BLBHGZ:G=Z$GGHL: L>=Z6 J: GKE:LBHG

-: F >KZ0 : EEBGKHG
%: EEBHEZ&HEE>@ >
2 P?HJ=

$M@
MKL !!"

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 1/256
9/7/2010 Khecari Vidya

$90( 8&+/ $
# * ' 9" * ' %$1874+&68 83* $:
9 1+3+%$-9! &+3+0/ 9$/ &9 / / 03$3' &9# 1$/ 2-$3+0/
KM; F BLL>=Z; QZ-: F >KZ0 : EEBGKHGZH?Z%: EEBHEZ&HEE>@
>Z2 P?HJ=
?HJZLA>Z=>@ J>>ZH?Z' H<LHJZH?Z3ABEHKHI AQ
BGZ6 JBGBLQZ6 >JF ! !

6 ABKZLA>KBKZ<HGL: BGKZ:Z<JBLB<: EZ>=BLBHGZ:G=Z:GGHL: L>=ZLJ: GKE:LBHGZH?ZLA>" ) ' % $1985*&69$


W G:W
H?$=B LA: Z:GZ>: JEQZA: L
. A: QH@ B<ZL>PLZOAB<AZ=>K<JB; >KZLA>ZI AQKB<: EZI J: <LB<>ZH? +) ' % $198-
- 4&19 $. " ZOBLG>KK>KZA: N>Z; >>GZ<HEE:L>=ZLHZ>KL: ; EBKAZLA>Z<JBLB<: EZ>=BLBHG. 6 A>ZGHL>KZLHZLA>
LJ: GKE:LBHGZ:==M<>ZI : J: EE>EKZBGZHLA>JZOHJDKZ:G=Z=J: OZHGZ%: EEW : E:TK .1) $3+) ' %$18901$+$972$
<HF F >GL: JQZ:G=Z>LAGH@ J: I AB<Z=: L: ZLHZ>PI E:BGZLA>ZL>PL.
6 A> %JKLZBGLJH=M<LHJQZ<A: I L>JZ>P: F BG>KZLA>ZJ>E:LBHGKABI KZ; >LO>>GZLA>Z=B # >J>GL
KHMJ<>KZMK>=ZLHZ>KL: ; EBKAZLA>Z<JBLB<: E Z>=BLBHG$. GZ: G: EQKBKZH?ZLA>Z=>N>EHI F >GLZH?ZLA>ZL>PL
<HG<EM=>KZLA: LZBLKZ<HF I BE>J(K) LHHDZ:Z<A: I L>JZ=>K<JB; BG@ ZLA>5*&69 $ (F : GLJ: ) H?ZLA>Z=>BLQ
. A><: JU WZ?JHFZ:ZE:J@ >JZL>PLZLHZ?HJFZLA>Z?J: F >OHJDZ?HJZLA>ZN>JK>KZ=>K<JB; BG@ ZLA>ZI AQKB<: E
I J: <LB<>. $LZLABKZKL: @ >ZLA>ZL>PLZI J>K>JN>=ZLA>Z. : ME:ZHJB>GL: LBHGZH?ZLA>ZHJB@ BG: E
ZOHJD
: G=ZBG<EM=>=ZN>JK>KZBGZI J: BK>ZH? - $&*19 $ Z:E<HAHE. %QZLA>ZLBF >ZLA: LZLA>ZL>PLZ:<AB>N>=
BLKZ@ J>: L>KLZ?: F >Z:KZ:GZ:MLAHJBLQZHGZLA>ZA: L .A: QH@ B<ZI J: <LB<>ZH? +) ' % $198- 4&1$9F HKLZH?
BLKZ. : ME: Z?>: LMJ>KZA: =Z; >>GZ>PI MG@ >=ZKHZ:KZGHLZLHZH# >G=ZHJLAH=HPZI J: <LBLBHG>JKZH?
) $3
. ) $6/ ($ : G=Z: ZKAHJLZ?HMJLAZ<A: I L>JZHGZF : @ B<: EZA>J; KZA: =Z; >>GZ:==>=.
6 A>ZK><HG=ZBGLJH=M<LHJQZ<A: I L>JZ<HG<>JGKZLA>ZI AQKB<: EZI J: <LB<>. ,LZKL: JLKZ; QZ>P-
: F BGBG@ ZL>PLM: EZ>NB=>G<>ZBGZLA>Z3: EBZ<: GHGZ: G=Z5: GKDJBLZOHJDKZ?HJZI J: <LB<>KZKBF BE:J
LHZLA>ZA: LA: . QH@ $19
B< +) ' % 8- 4&1$9; >?HJ>ZLA>ZLBF >ZH?Z<HF I HKBLBHGZH?ZLA> :" ) ' % $19 $9
85*&6
: G=ZLA>GZ=BK<MKK>KZLA>ZGHG-I AQKB<: E+) ' % $198- 4&1$ 9KZ=>K<JB; >=ZBGZL: GLJB<ZOHJDK. 6 A>J>
?HEEHOKZ: Z=BK<MKKBHGZH?ZAHOZLA>K>Z=B# >J>GLZ?>: LMJ>KZ<HF ; BG>=ZBGZLA> +) ' % $198- 4&1$9H?
LA> " ) ' % $19 9. 6 A>GZ: ZKMJN>QZH?Z=>K<JBI LBHGKZH? :+) ' %
85*&6$ $198- 4&1$9BGZHLA>JZA: LA: . QH@ B<
OHJDKZKAHOKZAHOZLA>ZA: L . A: QH@ B<Z<HJI MKZ>G<HF I : KK>KZN: JBHMKZ=B# >J>GLZ:I I JH: <A>KZLH
QH@ B<ZI J: <LB<>. $?L>JZ:GZ>P: F BG: LBHGZH?ZLA>ZI J: <LB<>ZH?+) ' % $198- 4&19 $ BGZ,G=B:ZLH=: QZLA>
<A: I L>JZ<HG<EM=>KZ; QZKAHOBG@ ZAHO LA>ZA: L . A: QH@ B<+) ' % $198- 4&1$ 9 A: KZ@ >G>J: EEQZ; >>GZLA>
I J>K>JN>ZH?ZMGHJLAH=HPZ:K<>LB<K.
,GZLA>ZLABJ=ZBGLJH=M<LHJQZ<A: I L>JZ: J>Z=>K<JB; >=ZLA>$ZF : GMK<JBI LKZMK>=ZLHZ>KL: ; EBKA
LA>Z<JBLB<: E Z>=BLBHGZLA>Z<BL: LBHGKZ: G=Z; HJJHOBG@ KZH?ZLA>ZL>PLZBGZHLA>JZOHJDKZ: G=ZLA>
>LAGH@ J: I AB<ZKHMJ<>K.
6 A>Z:I I >G=B<>KZBG<EM=>Z: Z?MEEZ<HEE:LBHGZH?Z:EEZLA>ZOBLG>KK>KZH?ZLA> " ) ' % $19
85*&69 $
<JBLB<: EZ>=BLBHGKZH?Z<A: I L>JKZ?JHF ZLA># $326' . &1$2$-. :) *3$9: G=:! $3 .) $1$3. $ 9A>EI ?MEZBG
95$,8
MG=>JKL: G=BG@ZLA> " ) ' % $1985*&69$ Z:G=Z: ZEBKLZH?Z:EEZLA>ZOHJDKZ<BL>=ZBGZLA> :. )1$3+) ' % 8-
$19
01$+9 2$.
$7

%,/ 05 -' &) ' . ' / 32


6 A>Z>GLAMKB:KFZH?ZF QZL>: <A>JKZ: G=Z?>EEHOZBG=HEH@ BKLKZBGZ2 P?HJ=ZA: KZ; >>GZ:Z<HGKL: GL
KHMJ<>ZH?ZBGKI BJ: LBHG. 0 : GQZA: N>ZA>EI >=Z=BJ><LEQZOBLAZLABKZLA>KBKZ; MLZ:Z?>OZA: N>
; >>GZI : JLB<ME:JEQZ@
>G>JHMKZOBLAZLA>BJZLBF >Z: G=ZE>: JGBG@ .) BJKLEQZ,ZO: GLZLHZLA: GD
F QZKMI >JNBKHJZ3JH?>KKHJZ5: G=>JKHGZOAHZA: KZ: EO: QKZ; >>GZJ>: =QZLHZA>EIZF >ZOBLAZABK
>G<QE< HI : >=B<ZDGHOE>=@ >. ' J. 5HF =>NZ8 : KM=>N:ZBKZJ>KI HGKB; E>Z?HJZ: GQZ>E>@ : G<>ZBG
LA>ZI J>K>GL: LBHGZH?ZLA>ZLA>KBKZ: G=ZA: KZI JHNB=>=ZF >ZOBLAZ:Z@ J>: LZ=>: E
ZH?ZMK>?ME ZL>PLM: E
scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 2/256
9/7/2010 LA>ZI J>K>GL: LBHGZH?ZLA>ZLA>KBKZ: G ZA: KZI JHNB > ZF >ZOBLAZ:Z@
Khecari Vidya
J>: LZ >: E ZH?ZMK>?ME ZL>PLM: E
F : L>JB:E. ' J. ' HF BGB<Z* HH=: EE Z>G<HMJ: @ >=ZF >ZLHZ@ HZLHZ,G=B:ZBGZK>: J<AZH?ZF : GMK<JBI LK
: G=ZA>EI >=ZF >ZOBLAZLA>ZKHMLAZ,G=B:GZOBLG>KK>K2. LA>JKZ?JHFZ2 P?HJ=ZLA: LZ,ZO: GLZLH
LA: GDZ; QZG: F >Z?HJZLA>BJZ<HF F >GLKZ: G=ZA>EIZ: J>Z' J. + : JMG: @ :Z,K: : <KHGZ$E>PZ9 : LKHG
,K: ; >EE>Z2 GB:GKZ' J. -BF Z%>GKHGZ3JH?>KKHJZ4B<A: J=Z* HF ; JB<AZ:G=Z&K: ; :Z' >RK H. ) JHF
Y
HMLKB=>ZH?Z2 P?HJ=Z,ZLA: GDZ&AJBKLB:GZ%HMQZOAHK>ZOHJDZBGKI BJ>=ZF >ZLHZKL: JLZLA>ZLA>KBK
: G=ZOAHZA: KZA>EI >=ZBGZF QZK>: J<AZ?HJZKHMJ<>KZ: G=Z5> ; : KLB:GZ3HE>ZOAHZOBLAZABKZI J: <LB<: E
>PI >JLBK>ZBGZQH@ : Z:G=ZABKZDGHOE>=@ 9 5' &$ ZA: KZ; HLAZ>G<HMJ: @
>ZH? $641 >=Z:G=Z:B=>=ZF >
BGZF QZOHJD.
6 A: GDKZ: J>Z=M>ZLHZLA>ZF : GQZI >HI E>ZOAHZA: N>ZA>EI >=ZF >ZH; L: BGZ<HI B>KZH?ZF : GM-
K<JBI LKZBGZI : JLB<ME:JZ5BF HGZ5LH<D>GZ' J. ' : NB=Z9 ABL>Z&: KKB:Z0 MJJ: Q-6 AJ>BI E:G=
+ .+ . LA>Z0 : A: J: C:ZH?Z-H=AI MJZ0 . 4: F Z' J. ' HF BGB<Z9 MC:KLQDZ: G=ZLA>ZK #Z:L:LZLA>
?HEEHOBG@ ZBGKLBLMLBHGK: LA>Z0 : A: J: C:Z0 : GZ5BG@ AZ/ B; J: JQZ-H=AI MJZLA>Z,G=B:GZ,GKLB-
LML>Z/ B; J: JQZ2 P?HJ= ZLA>Z9 >EE<HF >Z,GKLBLML>Z?HJZLA>Z+ BKLHJQZH?Z0 >=B<BG>Z/ HG=HG
LA>Z* HN>JGF >GLZ2 JB>GL: E Z0 : GMK<JBI LKZ/ B; J: JQZ0 : =J: KZLA>Z5<BG=B:Z2 JB>GL: E Z4>K>: J<A
,GKLBLML> Z7 CC:BG ZLA>Z5: JN: C:GBDZ/ B; J: JQ Z1 : KBD ZLA>Z3J: C G:W VL
I :W. A: S E:WZ9 : BZLA>Z1 : -
K:W
LBHG: E Z$J<ABN>KZ. : LAF : G=MZLA>Z1 >I : E-* >JF : GZ0 : GMK<JBI LZ3J>K>JN: LBHGZ3JHC><LZLA>
2 JB>GL: EZ,GKLBLML> Z%: JH=: ZLA>Z,GKLBLMLZ?J: G<: X BKZ=>Z3HG=B<A>JQ S ZLA>Z%A: G=: JD: JZ2 JB>G-
L: E
Z4>K>: J<AZ,GKLBLML>Z3MG>ZLA>Z%HF ; : QZ7 GBN>JKBLQZ/ B; J: JQZLA>Z4: C:KLA: GZ2 JB>GL: E
4>K>: J<AZ,GKLBLML> Z-H=AI MJ Z:G=ZLA>Z2 JB>GL: EZ4>K>: J<AZ,GKLBLML> Z%BD: G>J.
) HJZ?MG=BG@ ZF QZKLM=B>KZ:G= %>E=ZLJBI KZ,ZLA: GDZLA>Z%JBLBKAZ$<: =>F QZ?HJZ+ MF : GBLB>K
4>K>: J<A ZLA>Z%H=>GZ) MG= Z( LHGZ&HEE>@ >Z:G=ZLA>Z5I : E=BG@ Z6 JMKL.
) BG: EEQZLABKZLA>KBKZ<HME=ZGHLZA: N>Z; >>GZ<HF I E>L>=ZOBLAHMLZLA>ZA>EIZH?ZF QZ?: F BEQ
&E:M=B:Z9 JB@ ALZ: G=Z: EE
ZLA>ZQH@ BGKZBGZ,G=B:ZOAHZKA: J>=ZLA>BJZDGHOE>=@ >Z: G=ZBGKB@ ALK
SW
OBLAZF > ZBGZI : JLB<ME:J 5JU Z4 :W
F Z%:WE:DZ' :WK.

327+276
#2753* 8)7/32
4 =: L96G: L6B9LD@ 68: LC;L8CA DCF>G>CBLC;LG=: LG: JG
4 =: L5 >GB: FF: FLC;LG=: LG: JG #
6 : 2 6EG, L5 =C@
62(%3#
4 =: ! ' &$#.5 : LCEL5 =C@
: F) "
+ 9>GCE>6@ L2 C@>8K &
0 6B<H6<: L6B9L1 : GE:

%. +;" ' 7
.. ' : 3- /) *%' ! &+
#" &+
, CE: EHBB: EFL:
4 =: L2 6@
>L* 6BCB !
+ 6E@KL36BF?E>GL4 : JGF $
4 6BGE>8L4 : JGF &
6+ 1%.#
! ' &$#.5 6 >BL4 6BGE>8L4 : JGF !%
5 =KLI 6FLG=: L. 6.=6KC<>8LDE68G>8: L86@@ 6+ 1%.#6)
: 9 ! ' &$#.5 "
6+ 1%.#
! ' &$#.5 6 >BL. 6.=6KC<>8L4 : JGF ""
6+ 1%.#
! ' &$#.5 6 >BL1 C9: EBL/ B9>6 #
6+ 1%.6
2 E68G>G>CB: EFLC; ! ' &$#.5 # #

$385)+6
1 6BHF8E>DGL3CHE8: F #"
4 : FG>A CB>6 %"
62(%3#
1 6BHF8E>DGFLC; LG=: ! ' &$#.5 6 BCGL8CBFH@
G: 9 %%
+ G=BC<E6D=>8L3CHE8: F %&

329+27/326;/2;7. +; 44' 5' 786 &

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 3/256
9/7/2010 ; ; ; Khecari Vidya

*( $! ) +
5/7/)' 1;! * /7/32;3,;7. + #" &+ &'

2237' 7+*;%5' 261' 7/32 !!

44+2* /)+6

. , H@
@L* C@
@6G>CB ' #
! . 1 3L- L #' L %" 7
− ' $
. ' (0#6 $.' & L
" #0/3&, %.#/#+7 − ' %
" . " #0/3&, %.#/#+7 #67- #0
. ' (0 . #*# % ' &
. ' (0#6 7- #0
" #0/3&, %.#/#+7 . #*# & !
. ' (0#6 7- #0
" #0/3&, %.#/#+7 . #*# % ! $
# . 5 CE?FL8>G: 9L>BLG=: ..' #0) ' &$#.5
6- .#) #64
/# ! &
$ . #0.' #.#0, # 6 1- #%&/#
62#*57 4 ! #

( ( 5+9/' 7/326 ! &

& 3506; 326817+* !

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 4/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 5/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 6/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 7/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 8/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 9/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 10/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 11/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 12/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 13/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 14/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 15/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 16/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 17/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 18/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 19/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 20/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 21/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 22/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 23/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 24/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 25/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 26/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 27/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 28/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 29/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 30/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 31/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 32/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 33/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 34/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 35/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 36/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 37/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 38/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 39/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 40/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 41/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 42/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 43/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 44/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 45/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 46/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 47/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 48/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 49/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 50/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 51/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 52/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 53/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 54/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 55/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 56/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 57/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 58/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 59/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 60/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 61/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 62/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 63/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 64/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 65/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 66/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 67/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 68/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 69/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 70/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 71/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 72/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 73/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 74/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 75/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 76/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 77/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 78/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 79/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 80/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 81/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 82/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 83/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 84/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 85/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 86/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 87/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 88/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 89/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 90/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 91/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 92/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 93/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 94/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 95/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 96/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 97/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 98/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 99/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 100/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 101/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 102/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 103/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 104/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 105/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 106/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 107/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 108/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 109/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 110/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 111/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 112/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 113/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 114/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 115/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 116/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 117/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 118/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 119/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 120/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 121/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 122/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 123/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 124/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 125/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 126/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 127/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 128/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 129/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 130/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 131/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 132/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 133/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 134/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 135/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 136/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 137/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 138/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 139/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 140/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 141/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 142/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 143/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 144/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 145/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 146/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 147/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 148/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 149/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 150/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 151/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 152/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 153/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 154/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 155/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 156/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 157/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 158/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 159/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 160/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 161/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 162/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 163/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 164/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 165/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 166/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 167/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 168/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 169/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 170/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 171/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 172/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 173/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 174/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 175/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 176/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 177/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 178/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 179/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 180/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 181/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 182/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 183/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 184/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 185/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 186/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 187/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 188/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 189/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 190/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 191/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 192/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 193/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 194/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 195/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 196/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 197/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 198/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 199/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 200/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 201/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 202/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 203/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 204/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 205/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 206/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 207/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 208/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 209/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 210/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 211/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 212/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 213/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 214/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 215/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 216/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 217/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 218/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 219/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 220/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 221/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 222/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 223/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 224/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 225/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 226/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 227/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 228/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 229/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 230/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 231/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 232/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 233/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 234/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 235/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 236/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 237/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 238/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 239/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 240/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 241/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 242/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 243/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 244/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 245/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 246/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 247/256
9/7/2010 Khecari Vidya

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 248/256
9/7/2010 Khecari Vidya

Khecari Vidya
The Khecarıvidya of Adinatha: A Critical Edition and Annotated Translation by James Mallinson

Reads:
3,502
Uploaded:
09/18/2009
Category:
Books - Non-fiction > Religion & Spirituality
Tags:
yoga
tantra
Siddha
Saivism
Mudras
hathayoga
adinatha
natha
khecari
(More)
Rated:

(5 Ratings)
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
This is a private document.

contemplative
Like 4 people like this.

Ads by Google

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 249/256
9/7/2010 Khecari Vidya
Sign Up for an Ad-Free Scribd
Remove all ads.
Never see ads on Scribd again.

No Thanks

Share & Embed

Link / URL: http://www.scribd.com/doc


Embed Size & Settings:

Width: (auto) Auto


Height: 300
Start on page: 1
Preview View: Scroll

<a title="View Khecari Vid

Related
1. 7 p.

‫مثل بچه ھاي خوب‬

Reads: 139

40 p.

8padi_eng

Reads: 405

28 p.

mansetler_20090803

Reads: 127

2. 28 p.

mansetler_20090820

Reads: 88

6 p.

Sura Nur Bangla

Reads: 235

3 p.

Sura Qamar Bangla

Reads: 173

3. 28 p.

mansetler_20090827

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 250/256
9/7/2010 Khecari Vidya
Reads: 82

28 p.

mansetler_20090824

Reads: 126

28 p.

mansetler_20090807

Reads: 172

4. 2 p.

Sura Qiyamah Bangla

Reads: 227

8 p.

Sura TaHa Bangla

Reads: 176

6 p.

27Naml Bangla

Reads: 84

5. 8 p.

20TaHa Bangla

Reads: 101

6 p.

Sura Naml Bangla

Reads: 355

28 p.

mansetler_20090825

Reads: 140

6. 28 p.

mansetler_20090821

Reads: 156

28 p.

mansetler_20090816

Reads: 134

28 p.

mansetler_20090814

Reads: 89

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 251/256
9/7/2010 Khecari Vidya
7. 28 p.

mansetler_20090806

Reads: 123

5 p.

Sura Zukhruf Bangla

Reads: 180

More from this user


1. 452 p.

A Critical Study of the Guhyasa...

From: contemplative

Reads: 1,325

1473 p.

Tantric Yoga: A study of the Ve...

From: contemplative

Reads: 745

290 p.

The Cultivation of Sustained Vo...

From: contemplative

Reads: 1,003

2. 33 p.

William James- Attention

From: contemplative

Reads: 258

49 p.

Boredom at Work a Neglected Con...

From: contemplative

Reads: 279

13 p.

Everyday Attention Lapses and M...

From: contemplative

Reads: 161

3. 17 p.

Jâbir, the Buddhist Yogi. Part ...

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 252/256
9/7/2010 Khecari Vidya
From: contemplative

Reads: 625

20 p.

Jâbir, the Buddhist Yogi. Part ...

From: contemplative

Reads: 469

14 p.

Jâbir, the Buddhist Yogi. Part I

From: contemplative

Reads: 344

4. 46 p.

Problematic Aspects of the Sexu...

From: contemplative

Reads: 1,625

18 p.

MAPPING THE ESOTERIC BODY IN TH...

From: contemplative

Reads: 1,222

10 p.

Two Versions of a Persian Text ...

From: contemplative

Reads: 627

5. 7 p.

The Use of Entheogens in the Va...

From: contemplative

Reads: 965

6 p.

A History of the Sadanga-Yoga o...

From: contemplative

Reads: 615

7 p.

The Sadangayoga

From: contemplative

Reads: 356

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 253/256
9/7/2010 Khecari Vidya
6. 20 p.

The Sea and Land Travels of a B...

From: contemplative

Reads: 143

11 p.

Buddhaguptanatha a Late Indian ...

From: contemplative

Reads: 285

11 p.

The Siddha as a Cultural Category

From: contemplative

Reads: 159

7. 6 p.

Psychoactive Plants in Tantric ...

From: contemplative

Reads: 2,749

380 p.

the concealed essence of the he...

From: contemplative

Reads: 3,502

414 p.

samvarodayatantra

From: contemplative

Reads: 400

8. 336 p.

Khecari Vidya

From: contemplative

Reads: 3,494

Add a Comment

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 254/256
9/7/2010 Khecari Vidya

Submit

Vishal_R_Prasa_4435 readcast this about 5 hours agoLearn more about Readcast.

Vishal_R_Prasa_4435 readcast this 1 day agoLearn more about Readcast.

Vishal_R_Prasa_4435 readcast this 2 days agoLearn more about Readcast.


rayfilms readcast this 5 days agoLearn more about Readcast.
ogu99 readcast this 08 / 17 / 2010Learn more about Readcast.

Ajeeth Kumar readcast this 08 / 16 / 2010Learn more about Readcast.

Ajeeth Kumar readcast this 08 / 16 / 2010Learn more about Readcast.


priyans_c1 readcast this 08 / 13 / 2010Learn more about Readcast.
pallaku readcast this 08 / 10 / 2010Learn more about Readcast.
rajeshtripathi75588 readcast this 08 / 04 / 2010Learn more about Readcast.
Upload a Document
Search Books, Presentations, Business, Academics...

Scribd

About
Press
Jobs
Contact
Blog
Scribd Store

Legal

Terms - General
Terms - API
Terms - Privacy
Copyright

Help & Tools

Getting Started
Community Guidelines
Support & FAQ

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 255/256
9/7/2010 Khecari Vidya
Web Stuff

Partners

Partners
Branded Reader
Developers / API

Subscribe to Us

On Scribd
On Twitter
On Facebook

What's New

We have updated our Terms of Service


Branded Reader
Desktop Uploader

scribd.com/doc/19905357/Khecari-Vidya 256/256