Вы находитесь на странице: 1из 1

Saya telah menggunakan pelbagai kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat dan data.

Antaranya ialah:

1. Kaedah pemerhatian: Memerhatikan ciri-ciri fizikal di kawasan kajian

seperti bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kesan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar. Saya juga membuat pemerhatian terhadap ciri-

ciri budaya di kawasan kajian seperti petempatan, pengangkutan dan

perhubungan, kegiatan ekonomi, sumber dan kemudahan berkaitan dengan

pelancongan dan dibandingkan dengan negara yang dikaji.

2. Kaedah temu bual: Saya telah menemubual seorang pegawai Majlis

Perbandaran Taiping yang bernama Mohd. Zain. Beliau memegang jawatan

sebagai Naib Pengerusi di MPT.

3. Rujukan perpustakaan: Membuat rujukan melalui pusat sumber sekolah,

internet, buku teks dan buku rujukan mengenai kawasan kajian dan kesan

kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar serta dibandingkan dengan negara

yang dikaji.