You are on page 1of 7

DEcADIMENTI IN DUE C.

OR:PI

~ Sf RC1Zl

N. a. c L.'\'n po .. ta.'nt& "~St" " .... t c.hc ,e:" u..n _ttli",e"to a. clue to ~pL , tt due pa .. titt. et( ";'1t~t,; Cb,c) Na11" ""tc,." ';rnp,,&:

e d. L1\ & to S ~I I. SA tza. ",4\' t & clete I-",i TaR ti. • LA S ~"Z~t ~ rJiV,J.s, pe ... u.1') t1ua.clt:",t"'to a tte opiAt eof-pi" I fc p.& .. t,;.c"fe -F';".',;

1\01\ ,,~!!! Q,'n~"I~e dU;!.t17l11&t~., ,~' .. .' "

E. V~oltl1 te1'\'''17 te, pt to ~t cl. eea Ji..me11 to 11".~ r +I,.s i n a~ pt ...

0'1"u. THl Jet: clu t J It.= I) : . _-

IS ~:: p\?'. ~1C!.= L 17 5' A.f \.1

:.a '1,1 {\7 ....r ... e. y.

. .. .'.".

-c.,.-

. .

~) G' t1 teo t"'''t fe. en e ~s -ie. e 8 t~ i"" pu Is; cI. e ffl.. rJ..u e, pit ... titt t!t 1i11al, 111t L~a, d's'sU'hltlldO "he. fa pa .. tr:c.eef. 4 eh(. Jt,arlc

a.bbi.a. C:"'p~tes.,- p. ed. e"tt-g':a. e~=(m..£+~I)Y'. ,

L a. s~ tu. a ~.: O"nc. f2. ... i t (Il S t" I-a. t a. ..,,~ rtt du f. -I'.g ~c.~<. scg u t11 tc

1>fI

-.

t. ei L mpll ts i e e e e.1') t"3 ~(. el,. eft eke. pA to tit.c. ire"''' na ec -ne r LA 8 po SSQ110 e 55 e ~e. .. ~e-' va tc: c:la C( u.e.ffi n..t e eM tatt() ta.t~ ""ttt'ese.~t.i~c."O pt-tct!.c:it.lln.) pef..,.."e.<'lo d..: 'U17a t .. fl S i(;,.,."a~La1Ie eli LOl-'11 t~. La t,.~ s To t1n~:ct.'O'n~ ehe,

pe ""'tf[t J.e: p~ S$a."f.. cl a. f eM ;._ e LA e hat CO'fTJl. p;t tAm et .. e (c ::/)

!2 ~A. Pi v.- v .. , - Ed.

r reM 6a J ') - ''JCI\·Vi- ~a .. tna.. •

1 'h eli ttl ~ <10 wn ~ S i'n'l boee:. # ( J) 't CD"" pOh a'h ti J. 'I t,: t'. tn pit fsr. pa.l-a ttett (Ol-to S01\fl.e.:.) C\.. Pea. i S i. 11tti.e~~ t

E b = ~~ t Eb.,. e· p J ) Ec· ~ ( Eo.· - 1;,'" ~ J i

f Pbq~¥{~+-(3E;~ J ~=~f-~oj.~Ec·],

l Pb.L'" P ~ 1 PeJ = - p J.

Didft ldt':tne t-, t:t.:tlun~ s.: a CLL~'O( :ton ehf.(Pi'E ...... l ~._ ..

. fib.!... = t J b = Sf'b tr ' .,. , ~ _ Pc: )

4 5 {[cOsovoj. (31,,,i) .

~4... t J: Sf'" fJ"

Pc.~ 8 C H [-ttJs8'+ PI f3c.. j

tI. 8.. Se ~,. .0, 5 c: 0 ctCt11f 111>:!:o ~«. .

_ .sf. ~/~~>II si ClV .. a. ... Jc,-m p'" ~. <..e" ~

3), (R.e'oerFt~f. it 'V'aed\'"'( 'hlAssi?7)o cUtt'a.~80lo eb to'tl etL( ea pa. t--tiutlct b "~e.1)(_ e..11'1 tss'a -n (t LA 8.

eet alto fa.. ... f. €lp'"' ~:x tqn v~ e 1') L e S tt e 1'71i ~~~ ... L/. ( vn.t t..t..~ J i ()~

eespf-tsslotlt de. ~fl I-tGavat& 'httt~ki-lio P r~("t.d~."tc..

QrOt-tf,t.>thpO ,..~(. ta co-nJ.iZ(,O~L '

'1~~ = (1+c.o5(f~/(J~. = .

" ~(c.o'f!'+~/h"") 0 (.

s ~d.cLC:s" a..tta pel- e.01 e- ~ .. ( ~: I ~).

D L (.,0'\'\5 e ~ u e,,:zet :

~ tJ;.a7. :: [i-{P~/e," J'ft. = ~

(( (6(9b - f3b/~) r [( ~/~;)2._(])t

~.; 1'tot~ ehe. t.catt ... ~ta,u011C.. PO'tJe.. eltl vc 1'Itot c s u.. e :.~ It rl

iI ~ .~,.

est ""PC:D, st. ~/"" ~ l , S (, h a. {7b =- 1]IL

- ~S L ptt..l1dA~iteo~a. ~ e.s.a.,.-"c l.t clttetd.itDt.1t to 1f!. 8+8( (b~= 9' f.J. C~ec.ofa.k e'ct.,,~ e tf-.7. i dtte.-fot".,-o,; at Vd.f"':' a .... e, <it fta f()", ett t t-8i a..

l a scli.~aziml t. i ~st:: ta. ttc.tta 1';~ u.l-a c ht. st.8 «e ;

~ 1\ (~dltt. ~P()s.sOthO ttsset'e

Ift":\ - e - - - -.. ri.vtla. 4i tle.tre.'1'»do c:" bue

~ @ i{ ~J>~oq,9sL ~ ... e.++t.-)

E t i 111a>"d 1'\ dO (Pl1+-Pa r.) J. a.. ftt. ci" ~ u tti71u.. es p I-e ss it11?I' e "'-itoh;/ a'hJ<J .eb. (l-tOSe»" t.sen'&,_. IS'; net ':1,) -/,"')e

2F;& (,-cose)· ~P, R 5C11.1~ =-"'.,r __ '

r-()'n1e. u..ett ~':O~(.. eh ~ a. .. t:.", t.~t.o 'Iostia ~o ~ at- ?t 0 t ..... t. c.hc.

"AI. ( si stt1'n a. d..i qui" tc.. cl e t we l p;" Ell a'tn",) s c hi. SI.-n, ph.. ~= e-;= 17t 11...

S) f>t-e.~d.':a:"'D a.."to\-. u n ~ vo et'a ~" e sa.", c.. if cilCtl d~'_ m,,,to "It 0 .. r""r. C a &<'ta. toe. eo. / u..'bticm'; cl~ cLc.:s t ",,:,bu:elO174.

d!~ £c: a.1'\ 20 ec:. tort ere. e~ e"~ ,," e, tl tt: J.u e to to'1 c: n« ( LA S.

C omi1')C~ '!'nIT to'?a it coUt,.i.t'C It. J'a ",.a ue: Jil'l;t.m',hc

d.,tftpa,. tile ft. 11et LAB t. ~et CIf. ,

.tl ~. '_St~~G ) LL tc:1'~.llCl~JC1 ft. tlS P hss,'ol'li ~etJc hitt.: olk",,&. "nt (I f.seftt.tt~ I.) Sc. o ttl eon e ( R=- P, IE v. &tr/- ) I

E [ ,. .. r 'If 'ft'IG "

~ I: ~ E/·+P, eos@ p ? =- 'K f/+cosrJ"p JEI· ;

~";':"e 1 p() it hc. ... 'he f cl1 s i ha. ?, .. w E2- ~ tn.,,/I~ s i. 0 ai,,, (I

E., =: -t f E .. + P'rt (OS e- 1 .

Ji "8 S ~ em t" t& 5': I,.a Ea. =: ~/a{ E rt'" PT(' l'.os9 -1.

fa. SJi.a.1'DO C 1-, ~ ,f. eel; tel tf. l.. di 51:,.,:, buzian.f {IE,) d,~~,,( ..... ~.:. Sf ".e LA8. C:om~ pU.11 to ttt pel \0 te't) z_ p .... ."c:J~ I-,mll Ii"

- •. r

.( lL 'Y\Z': O'rl 1.- di _ d.is t ... ~ bu.z Wn e. .; ((01.6") J. 5 fL· :t,., 8 iPt,,' e: f)f t eJ1. ?o.lehe· it "'~ "a 5 p':1) S = 0 e.,.., "'11 e.s'; s te If ",'."J4 4. feu 'Da eli,. f% ~.".,,(. P" iV~et.S iA tao) ta.fe +f,:_~t"'ibtl~"'o-nc to.

Ei.atl.a ; i"tJtt,.e, poi~bt sc JIve 8-veN-Z/(eosiJfJlo.s6-.i.,

- s~ ,.. it" Va ehe ' - "

;(to~e-)· 1/2. .

It n.u.~;'fro d.,",' 6i ,V&11 Ci e"a e" eo e';,..rLe· cleve 4 ULflcJe.· tSJe I-«

.' .

tLfV.-./(tos ej <Lu1e" --1- d.t.dS.e". tlEI •

_ ' iIo it P1T

t>.: t()"St.~lLt,"%a , fa 1U. ,,:z~on.r.. di clistti, lu.,~';01J-e. df PI-e. f.~e ... ~ t.e. E, e':

,e (£, ).:::kif, ;;: +;. (~O.$tc • .'" te. "fI,.t L II S)

L a. 5 ~ tu. a. ~ ~OffC. i. itlu.s tl-a ta. 'h' tt; :~S:''' a. eM. StS tl t :

( C61 4~

~(e·) '- ICE) (~t."te)

,.• 'E~&

I l(7i .._

A -na..~ a. "" f.." t~ s ~ puc 111 ost: .. c1. .. ~ c. h (. e a. -r CL ." Z. ~ O'I? Co d.iJ eLi:. s ttibll.(! ~01').( de t tc a.", S.e.: deC: d.u c ., C t017 ,,' r:-

-I (8)'" ?Pre. _ ('+-tS'l6/a) 2-

, r". ~'6/l (~ ts' 6ft - ~)Vl.

E V.:d.f.l1t(!t'n t"te sC: dev« AVt"-e tgt.6" >(m../p ... )2 '], II!qllL_ va. ft1t ,el!'111 t1't ~ Sf11~/2. ~ I]'jtrr./Etr' .0': e.,...,.sef l(!11Z.a. fa "S~

"'i'n';",,~pos.sa,i't ..... a."ebe U pLk. p .. obahitt. .

" .

-.

fe .. CO"'n.f tlLole.t-t.. ta f e. (5 e.t--rC:ZLO con Vlf.11 <. Cl1,\ e h e, 'h 0 t a. ~ .e.., c.h e. t a.. '\"(\ ass c: '\'"n a. e 1'\.. e t-~ L a. d c't' of 0 /:'011': ,eo 111 e e" L'\'YV,," e.dLR to dL1110·S tr-lt t-e, e.-

elf n(l>c :: t [ E ~ of. P Tf f .

6)