You are on page 1of 2

cӝng hoà xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam

ñ 
 

ñ  


  
G £ N thӏ trҩn Phưӟc An ± Krông Pҳk ± Đҳk Lҳk
|

{  Hӗ Thӏ Xuân, 55 tuәi. Hӝ khҭu thưӡng trú tҥi: 59 khӕi II, thӏ trҩn Phưӟc An.

- Chӛ ӣ hiӋn nay: Xóm 9 thôn Tân Lұp ± Xã Eayông ± Krông Pҳk.

- NghӅ nghiӋp: Hưu Trí

Tôi xin trình bày vӟi £ N thӏ trҩn Phưӟc An mӝt viӋc như sau: Tôi có mӝt lô đҩt tҥi 59
khӕi II - thӏ trҩn Phưӟc An, phía Đông giáp nhà anh HiӇu, phía Tây tiӃp giáp nhà anh Lành, phía
Nam giáp Quҧng Trưӡng, phía ҳc giáp đưӡng Chu Văn An, lô đҩt đưӧc thҫy ҥch An (GV
trưӡng THPT NguyӉn nh Khiêm) sang nhưӧng 25 ± 2 ± 1992, vӟi sӕ tiӅn là 3 ch vàng, trong
đó 1 ch vàng và 200.000đ là cӫa con trai tôi mưӧn cӫa cô là Hӗ Thӏ Vân ӣ Hoà Đông. Năm
1998, tôi có viӃt giҩy uӹ quyӅn sӱ dөng đҩt cho ông Hӗ ViӃt nhưng không đưӧc sӵ đӗng ý
cӫa con trai tôi là Hӗ Xuân Thҳng.

Năm 2009, ông lên nhà tôi, xin lҩy giҩy mua bán nhà đҩt đӇ xuӕng £ nd thӏ trҩn
Phưӟc An làm bìa đӓ nhà đҩt cho tôi, khi tôi phát hiӋn ra ông có ý đӗ làm bìa đӓ cho ông
, tôi đã xuӕng phòng đӏa chính £ N thӏ trҩn Phưӟc An và yêu cҫu phòng đӏa chính đình ch
viӋc làm bìa đӓ cho ông . Ngày 30 ± 12 ± 2009, £ N thӏ trҩn Phưӟc An tiӃn hành hoà giҧi
nhưng không thành.

Vұy tôi viӃt đơn này đӅ nghӏ £ N thӏ trҩn Phưӟc An ngӯng cҩp bìa đӓ nhà đҩt cho ông
Hӗ ViӃt , không cho ông bán đҩt cho ngưӡi khác, khi chưa đưӧc sӵ thӕng nhҩt, đӗng ý
cӫa tҩt cҧ các thành viên trong gia đình tôi. Tôi kính mong £ N thӏ trҩn Phưӟc An xem xt,
giҧi quyӃt đúng vӟi quy đӏnh pháp luұt, nhҵm đҧm bҧo đҫy đӫ quyӅn, lӧi ích cho gia đình tôi.

Tôi xin chân thành cҧm ơn!

¦  

    Ngưӡi viӃt đơn

Hӗ Thӏ Xuân

|