Вы находитесь на странице: 1из 12

Treda ljetna EU akademija

Izvještaj o provedbi projekta

Zahvaljujući potpori
Sudionici i treneri 3. ljetne EU akademije zajedno s polaznicima Naprednog treninga
1. CILJEVI PROJEKTA I NJIHOVO OSTVARENJE

Opdi cilj programa


- Povećanje znanja sudionika Akademije o temama vezanima za europske integracije
Kao opdi cilj programa postavljeno je postizanje više razine znanja građana o temama vezanima uz
europske integracije. Educiranjem 28 sudionika pridonijeto je ostvarivanju ovoga opdega cilja jer, iako
se radi o vrlo malom broju izravno educiranih sudionika, vrlo važan aspekt je daljnje širenje
informacija što je relevantno za obje skupine s kojima se radilo u provedbi projekta. Posebno treba
naglasiti utjecaj nastavnika s kojima se posebno radilo na području prenošenja informacija o
europskim integracijama učenicima u njihovim matičnim školama.
Posebni ciljevi
- Educiranje edukatora.
U sklopu provedbe programa, educirano je 28 sudionika.
S jedne strane, kada se radi o učenicima, educirani su bududi vršnjački edukatori koji de svoje „ljetno
iskustvo“ sigurno prenijeti svojim prijateljima i kolegama u školi, te tako proširiti informacije kako o
samom programu tako i o Europskoj uniji. S učenicima se radilo i nakon odrzavanja Ljetne EU
akademije na način da su treneri svim učenicima poslali obavijesti o mrežnim stranicama na kojima
mogu pronadi daljnje informacije o pojedinim temama. Isto tako, predavači koji su držali radionice
tijekom Akademije, dostupni su sudionicima preko mrežnih sustava za daljnje upite. Putem mrežnih
stranica dobivena je i povratna informacija od samih učenika koji su prenijeli svoje iskustvo te tako
generirali mogude sudionike sljedede EU akademije. No važnijim smatramo kako je interes i upiti koji
su uslijedili nakon Akademije pokazatelj da je provedena edukacija bila primjerena dobi učenika i da
je potaknula na daljnje informiranje.
S druge strane, kada je riječ o nastavnicima, oni su dodatno osnaženi znanjima i metodama za rad u
svojim matičnim ustanovama. Prema onom što su iskazali tijekom Akademije, postoji određeni
stupanj motivacije da se određeni sadržaji upotrijebe izravno u učionicama.
U cilju dobrog upoznavanja sudionika sa sadržajem i metodičkim vještinama, prije početka
Akademije, svi sudionici su ispunili KWL tablicu (vježba iz našeg programa Čitanje i pisanje za kritičko
mišljenje – skradenica od Know/Want to Know/Learned – znam/želim znati/naučio/la sam) u kojoj su
naveli što znaju o Europskoj uniji i što žele naučiti o Europskoj uniji. Na temelju te tablice, predavači
na Akademiji su prilagodili način predavanja, rada i sadržaja što je za posljedicu imalo to da su svi
sudionici na kraju dobili sve važnije informacije vezane uz Europsku uniju i europske integracije, ali i
odgovore na svoja pitanja. KWL tablica je ispunjena i na kraju Akademije kako bi se vidjelo jesu li
ostvarena očekivanja.

2. POSTIGNUTI REZULTATI

Rezultati aktivnosti su sljededi:


 za sudjelovanje na Akademiji prijavilo se 67 kandidata od kojih je na žalost u posljednji
trenutak 39 zbog raznih opravdanih razloga (bolesti, nemogudnost financiranja,itd.) moralo
odustati , a prekasno za nas da uključimo druge zainteresirane kandidate;
 na Akademiji je sudjelovalo 28 sudionika od kojih je 1 učenik osnovne škole, 21 učenik
srednjih škola i 6 nastavnika;
 sudionici su bili podijeljeni po skupinama (učenici i nastavnici) i sa svakom grupom je održano
30 sati rada u radionicama i predavanjima;
 nastavnici su sveukupno imali 30 sati rada što uključuje i neformalne aktivnosti u koje su bili
uključeni tijekom Akademije;
 visok stupanj aktivne participacije sudionika u radu Akademije.

3. SUDIONICI AKADEMIJE I NJIHOVO SUDJELOVANJE

Akademiji je sudjelovalo 28 sudionika, podijeljenih u 2 skupine – nastavnike i učenike.


Sudjelovalo je 6 nastavnika. Nastavnici su iz sljededih županija: Istarska županija, Krapinsko-zagorska
županija, Primorsko-goranska županija, Sisačko-moslovačka županija, Međimurska županija
Nadalje, sudjelovalo je 22 učenika. Učenici su iz sljededih županija: Istarska županija, Grad Zagreb,
Primorsko-goranska županija, Sisačko-moslovačka županija, Međimurska županija, Splitsko-
dalmatinska županija.
Sudionici su u programu sudjelovali na sljedede načine:
a) Sudjelovanje u Akademiji. Svi sudionici sudjelovali su na četverodnevnom seminaru koji se održao
od 1. do 5. rujna u Crikvenici. Sa svakom od grupa radili su treneri Foruma za slobodu odgoja koji su
sadržaj i načine predstavljanja sadržaja prilagođavali svakoj skupini. U radu sa skupinama naglasak se
stavljao na grupni rad, rad u radionicama, diskusiju, te analiziranje određenih tema sa svih strana.
Sudionici su u svim aktivnostima vrlo revno i predano sudjelovali, a zadovoljstvo načinom rada izrazili
su kako u neformalnoj komunikaciji tako i u evaluacijskim listovima.
b) Evaluacije. Vrlo važan izvor informacija o uspjehu seminara su i evaluacije koje su sudionici
seminara ispunjavali nakon završetka programa. Putem evaluacija, sudionici su ocjenjivali sam
seminar, voditelje seminara, količinu informacija predstavljenih na seminaru, kao i mogudnost
primjenje metoda i sadržaja u nastavi. Više o rezultatima evaluacije vidjeti u nastavku.
c) Informalno učenje. Važan aspekt rada na Akademiji bilo je druženje među nastavnicima i
učenicima. Posebnu vrijednosti ova vrsta učenja ima među nastavnicima što je iskorišteno za
međusobno upoznavanje, te razmjenu dobrih praksi među nastavnicima.

4. PROMOCIJA PROJEKTA

Korisnici programa i javnost bila je obavještena na sljedede načine:


a) Drugi seminari Foruma za slobodu odgoja. Forum za slobodu odgoja prvodi niz programa i
projekata za stručno usavršavanje nastavnika, kao i rada s učenicima. Naši treneri koriste svaku
priliku za promociju naših seminara, te pozivaju nastavnike da se prijave za sudjelovanje na seminaru
pa tako i na Ljetnoj EU akademiji.
b) Mrežna stranica Foruma za slobodu odgoja. Podaci o svim našim programima i projektima nalaze
se na mrežnim stranicama na adresi www.fso.hr. Cjelokupna dokumentacija, prijavnice i obavijesti
bili su postavljeni na naše mrežne stranice odakle su ih mogudi sudionici Akademije mogli skinuti.
c) Mediji. O održavanju Ljetne EU akademije bili su obaviješteni mediji priopdenjem za javnost .
d) Mrežni društveni sustavi. Putem mrežnih društvenih sustava (Facebook, Twitter) svakodnevno su
bili obaviještavani korisnici sustava o događanjima na Akademiji.

5. EVALUACIJA PROVEDBE

Provedba aktivnosti, ostvarenje ciljeva te usklađenost s planom pradeno je stalnim kontaktom


između izvoditelja aktivnosti kao i u komunikaciji sa sudionicima Akademije. Rad na kvaliteti
provedbe programa započeo je prije održavanja Akademije gdje su se predavači okupljali na tjednim
sastancima, oblikovali plan i program, radionice i pripremali materijale. Ti sastanci su nastavljeni i
tijekom održavanja Akademije gdje su predavači, svaki dan, usuglašavali plan, te planirali daljnji način
rada u pojedinoj skupini.
Zadovoljstvo korisnika provedbom aktivnosti pradeno je evaluacijskim listom kojeg su ispunili svi
sudionici po završetku Akademije. Analiza evaluacijskih listova nalazi se u prilogu. Kada je u pitanju
analiza ostvarenja cilja, tu smo upotrijebili ved navedenu metodu KWL tablice koju su svi sudionici
ispunili na početku Akademije upisujudi u tablicu što znaju i što žele znati. Na kraju Akademije su
dopunili tablicu s onim što su naučili. Dakako da su rezultati, bududi da je KWL tablica služila i kao
smjerokaz predavačima u strukturiranju radionica, bili vrlo zadovoljavajudi jer su sudionici dobili
odgovore na ono što htjeli naučiti treba spomenuti kako su sudionici u tablicu upisali i informacije
koje su smatrali vrlo važnima a s kojima su se upoznali na Akademiji.
Boljom pripremljenošdu i adaptacijom sadržaja postignut je puno bolji prijem znanja i vještina kod
učenika čime je dodatno obogaden sam program.
Troškovi programa pradeni su redovitim izvještajima financijskog direktora Foruma za slobodu odgoja
o stanju utrošenih sredstava.

Segmenti koje su sudionici (učenici i nastavnici) ocijenjivali, kao i prosječna ocjena svakog segmenta
(skala od 1 do 5) nalazi se u nastavku:

Učenici:
Ocjena
Pripremne aktivnosti za akademiju (informacije, slanje materijala i sl.): 4,48
Organizacija prijevoza sudionika: 4,65
Smještaj u hostelu: 4,28
Prehrana u hostelu: 4,12
Organizacija tijekom same akademije: 4,72
Večernji sadržaji tijekom akademije: 4,16
Način kako su teme na akademiji obrađene: 4,92
Količina informacija prezentiranih na akademiji: 4,8
Upoznatost predavača s temama koje su predavali: 4,96
Predavači i njihov rad opdenito: 4,8
Akademija u cijelosti: 4,76

Koje biste korisne strane akademije posebno izdvojili?


 Ljubaznost osoblja.
 Iznošenje vlastitog mišljenja, razvijanja kreativnosti, ekipa i treneri.
 Ekipa…
 Metode izlaganja/predavanja, heterogena grupa sudionika koji temu gledaju s različitih
pozicija.
 Ljudi, socijalizacija, provod
 Društvenost, razvijanje tolerancije, učenje prihvadanja drugih mišljenja, upoznavanje sa
bitnom temom današnjice – ulazak u EU.
 Komunikacija među ljudima.
 Mnogo novih saznanja, zabava, druženje.
 Smatram da je korisno mlade ljude informirati i educirati o EU. To je svakako lakše prihvatiti i
naučiti uz vaš kreativan način rada.
 Zanimljiv pristup mladima i način predavanja.
 Znanje koje smo dobili tijekom akademije, komunikacija između nas, spajanje različitosti.
 Znanje stečeno u akademiji, upoznavanje ljudi, komunikacija, spajanje različitosti.
 Zabava, druženje.
 Druženje, mnogo novih znanja, radni odmor, zabava
 Upoznatost predavača s temama koje su predavali.
 Nove informacije i nova poznanstva.
 Korištene su različite metode kojima su prezentirani sadržaji, pripremljenost predavača.
 Sadržaji su sistematično obrađeni uz korištenje metoda kojke de mi koristiti u radu s
učenicima.
 Ma ništa ne bih izdvojila, sve je bilo u redu.
 Dobra komunikacija između predavača i učenika, otvorenost između učenika i predavača.
 Ekipa i treneri.

Što smatrate da nije bilo dobro na Akademiji?


 Sve je bilo super!
 Nemam prigovora na ništa.
 Sve je bilo u najboljem redu.
 Nemam primjedbi.
 Možda sam primjetila neku sitnicu, ali nebitnu bududi da se sad ničega ne mogu sjetiti...
Iskreno smatram da je ova akademija odlično organizirana.
 Sve je bilo odlično!
 Sve je bilo dobro.
 Bilo je savršeno!
 Sve je bilo OK.
 Prehrana.

###
Nastavnici:
Ocjena
Relevantnost sadržaja za posao/područje koje predajete: 4,33
Primjenjivost sadržaja u radu s djecom I mladima: 4,33
Primjenjivost radionica/vježbi u radu s djecom I mladima: 4,67
Način kako su teme obrađene s metodičke strane: 4,67
Organizacija seminara: 4,67
Stručnost trenera: 5,00
Angažman trenera tijekom seminara: 5,00
Seminar u cijelosti: 4,67

Koje metode, korištene tijekom seminara, dete primjenjivati u radu s učenicima? Koje teme,
obrađene na seminaru, dete pokušati obraditi zajedno s učenicima?
 Eurolegidi, teme predviđene za nastavu (nastavne pripreme).
 Sigurno du primijeniti igru „Koja sam ja država“. Također du i pokušati s Eurolegidima. Nisam
još sigurna koje du teme primijeniti.
 Pogodi tko sam? – igra; Uvod u oluju ideja; Eurolegidi; Zakoni u EU; proizvodi EU
Biste li ovaj seminar preporučili svojim kolegama i kolegicama?
DA (u svim evaluacijama)

Također, molimo vas za prijedloge, dojmove, dodatne komentare ili druge napomene.
 Imam jako pozitivne dojmove, jedino mislim da bi večernje sate trebalo kreativnije izmisliti.
 
 Meni osobno bilo bi bolje da seminar traje tijekom tjedna, a ne kroz vikend baš prije početka
nastavne godine.

Komentar
Treda ljetna EU akademija je u cijelosti ocijenjena najvišom ocjenom kao što je vidljivo iz tablice.
Također, sudionici su najvišim ocjenama ocijenili način obrade tema i upoznatost predavača s
temama koje su predstavljali. Područja u kojima je potrebno sljedede godine aktivnije raditi i
poboljšati Akademiju su vezane uz organizaciju večernjih aktivnosti sudionika.
6. FOTO PRILOG
Raspored 3. ljetne EU Akademije

SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA


8.00 – 9.00 Doručak Doručak Doručak Doručak

8.30 – 10.00 Slobodno Slobodno Slobodno Slobodno

10.00 – 11.00 Uvod i upoznavanje Eurolegidi Politike EU


Mitovi o EU
Konzulatcije za nastavnike
11.00 – 11.15 Stanka Stanka Stanka

11.15 – 13.00 Biti građanin! Povijest Hrvatska i EU


14.00 – ručak
13.00 – 14.30 Ručak Ručak Ručak
Kisses and Hugs
14.30 – 16.00 Slobodno Slobodno Slobodno
15.00 – polazak autobusa
Odmor Odmor Odmor
16.00 – 17.00 Europska unija – uvod Tko što radi? Hrvatska i EU (predavanja)
(institucije Europske Unije)
17.00 – 17.15 Stanka Stanka Stanka

17.15 – 19.00 Europska unija – povijest Politike EU Hrvatska i EU (debata)


Mitovi o EU
19.30 – 20.00 Dolazak u Crikvenicu Večera Večera Večera
Prijava na kamp Podjela diploma
20.15 – 23.00 Večera Organizirane društvene Organizirane društvene Organizirane društvene
Slobodno aktivnosti aktivnosti aktivnosti