You are on page 1of 1

1.KHU VỰC TP.

HCM( Thiet bi Ericsson)

Tổ Viễn thông BSC phụ trách Số ĐT ứng


cứu
Tổ Viễn Thông 1 BSG011E, BSG013E, BSG031E, BSG091E, BSGBT1E, 0908099993
BSGBT2E, BSGTD1E, BSGTD2E 0909827778
Tổ Viễn Thông 2 BSG121E, BSG122E, BSGTB1E, BSGTB2E, BSGGV1E, 0909987788
BSGGV2E, BSGPN1E, BSGPN2E, BSGCC1E, BSGHM1E
Tổ Viễn Thông 3 BSG051E, BSG061E, BSG081E, BSG102E, BSG111E, 0903809991
BSGBI1E, BSGBI2E, BSGBC1E, BSGTP1E, BSGTP2E 0909989666
Tổ Viễn Thông 4 BSG041E, BSGNB1E, BSG071E 0909010044

2.KHU VỰC LONG AN (Thiet bi Huawei)

Tổ Viễn thông BSC phụ trách Số ĐT ứng cứu

Long An BLAN01H, BLAN02H, BLAN03H 0908099994

3.KHU VỰC MIỀN ĐÔNG (Thiet bi Alcatel)

Tổ Viễn thông BSC phụ trách Số ĐT ứng cứu


BBDU01A, BBDU03A, BBDU05A, BBDU06A, BBDU08A, 0908099999
Bình Dương BBDU09A, BPG01A, BBDU07A, BBDU02A,
BBDU04A,BBCA01A
Bình Phước BBPH01A, BBPH02A, BBPH03A, 0938000000
BVTA01A, BVTA02A, BVTA03A, BVTA04A, BVTA05A, 0938000001
Vũng Tàu
BVTA06A
Lâm Đồng BLDO02A, BLDO03A, BLDO04A 0938000002
Tây Ninh BTNI04A, BTNI01A, BTNI05A, BTNI03A 0938000003
Bình Thuận BBTH02A, BBTH01A, BBTH03A, BBTH04A 0938000004
Ninh Thuận BNTH01A, BNTH02A 0938222226
BBHA02A, BBHA03A, BBHA01A, BBHA04A, BBHA05A,
Đồng Nai
BBHA06A, BNTR02A, BTNH01A, BHA01A, BAH04A, 0908099991
BHA05A, BHA06A, BHA07A, BHA08A, BNTR02A.
Gia Kiem
BLKH02A, BXLO01A, BTNH02A. 0902303104

OMC : dcmc30 pass : dcmc30 (CHU Y) BDTM26


HUAWEI : c30 pass : 123456 DNBH08
Man-eric2 :dcmc30 pass : dcm12345