You are on page 1of 3

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEKOLAH-SEKOLAH

MENENGAH NEGERI PAHANG 2009

BAHASA MELAYU 1103/1


TINGKATAN 4
KERTAS 1
Mei

2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

_______________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.


2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.
3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

1103/1 © Hak Cipta PKPSM Pahang


[Lihat Sebelah]
SULIT
SULIT 1103/1

BAHAGIAN A

Peta minda di bawah menunjukkan kepentingan membaca. Huraikan pendapat anda


tentang faedah-faedah membaca kepada masyarakat. Panjang huraian anda hendaklah
antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Menambah ilmu Hobi masa lapang


pengetahuan

KEPENTINGAN AMALAN
MEMBACA

Tingkatkan daya saing Hindari gejala sosial

1103/1 © Hak Cipta PKPSM Pahang 2


[Lihat Sebelah]
SULIT
SULIT 1103/1

BAHAGIAN B

(100 MARKAH)

(Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit)

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 350 patah perkataan.

1. Penglibatan pelajar dalam pelbagai kegiatan kokurikulum seperti aktiviti sukan,


kelab dan persatuan serta unit beruniform banyak mendatangkan faedah.
Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

2. Sebagai Pengerusi Persatuan Penduduk , anda telah diminta untuk


menyampaikan ceramah kepada para penduduk di kawasan tempat tinggal anda.
Tajuk ceramah yang akan anda sampaikan ialah “Kepentingan Amalan Hidup
Berjiran.
Tuliskan teks ceramah anda selengkapnya.

3. Kemahiran reka cipta dalam kalangan rakyat perlu untuk menjadikan Malaysia
sebuah negara maju.
Tuliskan sebuah rencana tentang usaha-usaha untuk melahirkan rakyat yang
mempunyai kemahiran mereka cipta.

4. Masalah kebersihan kawasan perumahan, rompakan,dan penularan penyakit


selalu dikaitkan dengan kebanjiran pekerja asing di negara-negara tertentu.
Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

5. Novel, cerpen dan puisi merupakan karya-karya kesusasteraan yang dikaji oleh
para pelajar di peringkat sekolah menengah.
Bincangkan faedah-faedah mengkaji karya kesusasteraan tersebut.

KERTAS SOALAN TAMAT

1103/1 © Hak Cipta PKPSM Pahang 3


[Lihat Sebelah]
SULIT