Вы находитесь на странице: 1из 6

\

1
ФИЛОСОфСКИ алтернатив
и
Philosophical alternatives
3/1995 СПИСАНИЕ НА ИНСТ
ИТ , УТ А
ПО ФИ ЛОСОФСI\J J НА
УКИ
ГОДИНА IV
ПРИ БАН
VOL. IV

СЪДЪРЖАНИЕ

1\.'IAC/I'IL'CI\/1 Cn'A lIlIl l1I


11 \1" " У t':1 1\" "т
- I'С :IIIПi>IТ;, IJ 'I"IIII 'HIIT L' ""
'!.:I.p Щ>Т() "J;\;I II Щ' от 1 C,,~IIIH p"J)' \I, IIp''. H''IJ( )P
i~ : \ 1' , , " , ' , , , , " Klo\l
U" :1 с 11 т ~ 11 К <J 11 " U
Р о IJ - EK~KYPC КЪМ ..
' . '""
5
"азум" Рс.111 Г1II1Т"
, .. , . , . U l' I"1I1I 11l1l1 " 11" С"~IIIЯ
, , .. " """. 10

1,\' MEM ORI A.If


I\АРЛ ПОПЪР , " ПРОБ
ЛЕЛlIIТЕ НА СЪВРЕЛ
lЕННАТА ФII.70СОФIfЯ
в 11 ,'.rс " l:i )' J О IJ - ПОlluIIllUIi>I '1 "1I111
111I.1),,IIIIJlI3ыI - ,,~,(jIlHIIII
,\\ 11 ха 11;1 11 1' l> U
- ОrЩ>СIIl> ~lrт0.10 ,1UГlI'IC(1iI1\1 " I'CJ)': l'IiJTI I 13
111)111 ,1' '1~1:lLllllфll,JШI()IIII J ", 1
, , , , , ,
, , ,
11" l\"р.1
Е 11 Г ":I С 11 11" Т" С,' IJ J - OCIU CIIUU ;IU,,"C
, , , , ,
17
1'"1етl' , ,
T\!: Ф;1Ii11:, .10''' J:'1L ·:''' II I;1 11,
"IJTO '
С 1 еф" 11 П " 11 О IJ - , , , , ,
,]1I1J .ЩI\ПI',ССI\J1J .10rlI l\a :?I
зu~l. 11 1!,"" :IIIC Tl\lm 1I1I'! t'pJKI IIIOII II'
. . . . . . . . . .. . ....
.lll :1 11 SI ГУ" о u а
IЗ" С 11.1 ПРО.1 а 11 U
- За ..\iIlIЩйiill, a~ICOOT" 11 ТI'"Т ......
С сиlIТ" 11" ПОllu!, ' '
s
IJ - Cul'.1 aCIIH 11 IIccu r;laC IIII З:?
:IOСUфll н , , с 110 IluPO IJ<J1 " IIU:IIIТlI
"C(," фll'
, , , , , , " ""'"
з6

КРlIЗА IIЛII ДУХОВН


О ВЪЗРАЖДАНЕ
РУС," 11 БЪJ1ГаРСIiII аВТОРII за .1YXUUIIOTU uuзра
иск
Ж.1;]IIС U PYCI IH ОТ 11"'1
-lIu,a ll,1 3:1 .111;].10Г , • ' , , , •• ' ••
":101 011;] ХХ
Гl" IJ С:I Ку з 11 С UU U - , '
4:?
PYC, IIHT .lухоис" PC"~
UH"O , , ' , , , ' , • , ,
C""C 11
, , • ,
"""".'I01 ()
11" ХХ ис к като
,\ :1 с к С а 11 .11. Р Е Р ~1 11 ЧО U - РУСlillЯТ , ,
.lУХОНСI'
, , • • ' 42
н 11 1\ О .1 а il М а .1 ' 1 С pellCC 311C "",.,~!)
n с 1\ 11 - От .. пост·ренес
1\ о 11 СТ J 11 Т 11 11 аllса" КЫI 11" UIlO lla:llI
n
11 r р u U - PCIIC CJIIC на pyc, lI!! peIlC " Фll,1
C 3I1C. 11.111 втор"ят OIlIlT
0СОФll я ~
• , ~
в 11 ;J. К 3 С У '·1 11 11 3 - CC~lbOIl ФР311К 11 РУ С КIIЯТ
духовен ренесзнс 54
Н 11 11 а J. 11 ~, I 11 Т r о в 3 - БОГОПО;J.ОUIIСТО - TBOjnCC " f1TO ПрIIЗU3ННС lIа ЧОDска,
1\311 ОСII0 ОТ РУСКII Н ДУ ховсн рснеС<!IIС ,
В <! СН ,1 П С 11 Ч С в - Е;ЩII пас<!ж от Шсстов
58
60
" ~
РЕЛI/ГИЯ, ПОЗНАНlfЕ И БИТИЕ

Кар ,'1 О ПР 311,]. 11 - НаУЧIIОТО ' нзс.1С;J.ваIIС lIа реЮlгвята от "аГIIОСТIIЧllа"


Г.~eд.·
113 10'1"3 , , , " ,.",..,. • • • • • • 64
JJ н JI 11 3 11 В У 3 iI е - За РС,ЩГII03ШIЯ обект ••.•..•••••
11 u а 11 С.1 а 11 11 КО n - ТlIпове aprY~lellTII 113 rrдеята за беЗСШ,РТIIСТО
69
А 11 т О а 11 СТ 3 Н 11 КО .1 О В а - Дао 11 Бог . Ilдеята 77
за ПЪРВОIIЗТОЧНlIка на съще-
cTByua lIе • , • • • • • _ • • • , • • •
• , , , , , • • • ' ,~ • • 89
Д 11 Jl 11 11 а Т 11 11 е n 3 - ИзкушеllllС, IlЪрnородсн
грях, IIзкупл е llие. OnllT за мо-
де,1 113 ПО Зll3Нllето • . • . • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • 95

ЕЗIIК. ПРЕВОДl/ЛIOСТ. КОЛ!УНIIКАЦJlЯ

11 г 11 ;1 1 Г е u р г 11 е в - З;J СДIIIIОВ01 О lIа свста 11 tJII ка . . . . . . , • . • 99


л\ 3 ГI 11'1 ~ u р l' 11 С U а - 111I1 срД lIсцrlll .111111IОСТТ<! 11 II роб.1 С~IIIТС II<! IIРСDОДII
~lOстта IUЗ
В ~ .] С Р 11 :111 '1 с 11 - .\\СЖ,.1УДllсцrIПJlIIIIIIII
II ЗС:IСД IJaI IllН 11 IIс'IЮР ~Ш:lllа I1зу чн а
КОII\' lIllкаL(IIЯ . • • • . • . • • • • • • • , •
• 107
Г с р га 11 а \ 11 О С 1 О ,1 U U а - Л!ОДСJIIlраllе 113 .1lla.101·a
. 112

В КАКВО ОБЩЕСТВО ЖИВЕЕМ

Е:I t' 11 а11" 1 l' u 11 а - .\\upa ; 11.1 U IIРОЖ'IIIIIII UТО С" 0(,ЩСС1 ОО
в ер 11 l' Р 1·111 (' Т (' Р с С -
, . " . , ., . 123
111I}(01l (>СlIСЖКII О1.рху II,.1СU, !О ПI1l1а lIа IIUC1}(lJ~I~
IIIIl' ll1'
',,'('ка iJ1.,lr<tPII II , , , , , , , , ,
11 t : l 11 .\ а.1 n; 11 It с к а - За IIII}(ull 11 I'u (,:1 <: "11 , СIJЧ>J;IIIII ('
110 lIIl Н' I"':IIII'II[) JIIII
,.1l1l1ih<:IIIIII '] 1';J"lr;rplI )1 •• , • , • , , , , , , , , , 139

Р/;'. IIIIIIII СЦЕ IIЦIIII ОТ Ф//ЛОСО</>СКО,!I.1УI{JJI


IЯ ililJlJOT
10,1 11 Н 11 .\\ н 11 "О 11 - ОЩС 3;1 !lНЩI11.Р ,\\H~;r .1' ICII - r:11I1I факт 11 l<:ol.!~TII'
I<:CKO ~a ·
p;JK1CpIIJllp;lI l ~ , • , • , , •
I t • , , • , , , • • , , , . , 15~

\iI А ~I С :1 11 н :1 11 че u 11 - доа 110 1',1 е.:l,l


ВJlЗ/1II

КЫ1 c~Il,pHa . . . . , . . . , 157


I
НАКРАТКО ЗА ФIIJlОС()ФСЮJ KHJfrJf

,.\ :1 с к С а Н.:I 1.. r


.1 о J С U - C11I11I0 3<1 - О Т кра н 11" оска 162
1111 ко :1 ;] il .\\ 11 :1 к U U - Ka,lciiJOC KlJlIlI'IIIII H 1 \'~ I: 011111 . ;; lIO C1'OIlH<: 1I1il3 illlOUJ
фll.10СОф ll Н. , , , , , , , , , , • ' : ' , , , , ,
IG-!

CONTE TTS
CLASS/C AL PAGES
1 m т;! 11 I] С 1 I\а 11I - НсliцiОIl i 11 111(' Li Iпi I ~ (.! 111<: Неа;оп Il sclf . IlItгоdllс
liо п 10
I he Fir s t Tr;ri;sla lioll о! 1;93 , , ,
\Т а 1 е 11 t i 11 1\ а 11 а \' Г (1 \' 5
,\11 Ex c ur sllS 10 Ihc "I~ cli ;.! i [) rt i rt tllc Lirtlils
о! thc
Rса50 П 1I SC 1[" , , , , , , \о

2
\

1
\

I3Л(IIЛ nНI ч г: 11
ЕДИН ПАСАЖ ОТ ШЕ
СТОВ

I\огпто ВР('\Н'Т() ОПllll1l'.


P;I:lf P:III IIII:m ;II1(' TO ()Т:tr
СТРЯIIСТПt' IJ()СТТ:1 .\ · ч:m:l. (rp:J rTT; J 11;1 "pn-
('I\P IIT:I J\:JTO II:J('ТОНЩ(')
\·ТlI:\II.i J1 IIOKrнl 11
!1('S]I\() (jll.~ () 1I.1СНJНЩС. ('.1 11;11; Пn('ТТ:1 11:1
,. У! "ТIIII;П:I р т: щ 11 :1:1
ЩС 01'11.1;1 IIpll IIC!I ". ,,;11
1I('t- ПlI СМI прч!, IIрl1 II C1'I1I1:IT:1
11 I<а ж,," - с' СТР:1СТТ:1 11;1 11 Р()"ТР:l1I(,1'П 11
(1)(\111'11('1'0. НJТII'I(1Щ() ('IЮС1I;1.
n СГЮ~fС'lI. З(1гу(jО<l t\()I1
Ч(1СТIf~. ripOC Tp:JI ICTH PII:JT TP:1 CiIlT ('. ()б()соб('II()('ТТ:!
:1 ф;JI(ТУР(1 Н:1Ч(':1IJ:J. З;] 11:1
Л:I C>CТ;JII(' IlР :ЮСТТ:l.
I<;]Т() ('!tlЮ; Р;l :1ГЪР lIатостт;] С'ЛIIОТО
11:1 JlI1C iIlIlI\ I{I1!1 1'(, С(' СПIIП
опреД('.'I('IIОСТ: '1(' Ч:1СТII1'( :! :!О (':tll:1-('.II1I1С
Т!Н'II:1
, С.1 бll .111 З;]('.1110 I3l.П
Н(' сс :111 ОПlIТО;l фll.1 I3р('ж'1'О .
()С()фllята ПIIII:1Г11 .1:1
ОТМIIII(1ЛG, Д:! С:l('(' Р:JJ. IIOГ.1('.111(' cr,()cт() Пj1(".I('
1I1ЧlIпта п IIIIТУIIТI1ПII: 1\;11'0
11 усrЮI\()1I CTP; ICTI IT(' 11:1 J1':I ЩI ОUЩIIОСТ; .1:1
()\III POTO ()PII
ПСНIЮ "IICI\;1\1 J:1 К;1Ж ;]
" ГI ('.1110 •. I1CI\ :I:\\I( ' J:J
AI\() I1СТОРIIПТ:J 1I:!ГIО.1З I\:1Ж(''''')
П;] "С('Г:1ШIЮ IIСТ()РIIЧЕ'СI\
П<1IIЕ' 11.1 ~11111:1:I()TO. 11(' О" r,[1E'\I(' 1\<11'0 IIРIIU:IIIЖ:1-
IIJПО."I:ш.1 .111 фll:IOСОфIIП
,,~11!1Ii1.10 фl!:ЮСОфСI\О". Т~ .lE' ф:JI\ТО С[]()Е'()О
"()('ТО ОТ!t:1.1"Ч:JIJ:J II ;1СТ Р:JЗIЮ
ОПЩ('Т() n ПОI\ОП 11<1 13(,I


'1 IIIOC 1I:1'
\
д.1 OUC1,!\II\1 ('.11111 1l:1С:1Ж
ОТ /lJ ('CiO r. 11(' R IIСГ()П:JТ
КЪСII::ТОС'ТТ:I "У С' .1 Г. ътрrШIIОСТ. :J в II('П[
:!Py rlI. ~IOЖС' (jll ,1:!.1С'ЧIIII T('I\C 1С'­
'TOr.C'.
; Е. Т [' у (j с 11 к () it. С\lЫс
.l ЖltЗIIII. Бср.ll1l1. 1922. С. 151.
S В;К. Gc .l. б. С. 2:;1.
t ЧОПСШКIIЯТ Tnop' ICCK II акт.
кззпа Бсr.1ЯСО. С Пl.стаIlЗ.
ТII р :! 11 11 Я 11 СС С ОПlIта.l ' II,ЮТIIО рс.ll1ГlIята като
artT() 1I0\lI lO .13 YТn·cf1.111 П['ОТIlП
СIЮlIте .1()CT oiIIiC TIkI 11
С.11111 TD()P Cll "С
СС С 1If111~III['ЯО~.l ЗII.l'1СIIIIГ. HIIK( )r:1
С ~IIIСЪ.lТ~.
степеllНО. IЮ.1'IIIIIСIIО. '1~ Tno[" ICCK OTO ~IY .1(·.1()
С.1П:J Il()ЗПО.1СII() • •111111 С пто['(),
1I11~l аI!IIП · .\РIIСТlIЯIIСТr tHO от С" С 111 С .10CT oiiIlC Tn()
t3". С. 25 1) . ("дпа 110-

60
Но к;жво е lIenpeICL CHi1TOC T? Оllова, от коста
,,1(1..C" н е ~!ОЖСМ да HM3~le,
коста е неде:III~!О [IO своята IIРIlРОД<
J, което IIС сс IIЗ'~lерва 11 lIе се о·предеJlЯ,
защото IIС ДОIlУСКЗ "къс", ,,~Iяра", "предс.'1";
011013'1, I(OCTO С eДl11l11O като во·
ЛЪ.1 lIа ПРбl<JзаllO същсство,
На мен MII IIЗГ.lсжда, че аз действува~I, свързва
м Tel(CT<1 lIа Шсстов
с ДРУГII ТСКСТОВС', НО тооа е 11.1ЮЗlIята lIа прсдста
ОЯIIСТО, ДсiiСТ В II ( ТО е Оllова,
коста вече с, ,,l-III C да: I СЧ IIC ООIIIС.1ЮIС достrlТ
ЪЧ l 10 рrШllт(?~11O СЪЩIIОСТТ<l
на дсiiстоаllСТО, Деi"IСТПУОilll(?Т() с ПО З ll 3ТО ca~!O
1"11'0 ПРIIЧНШlоаllе lIа IIЯI<акво
В1..здсiiСТВIIС, Н сговата дriiСТilI1ТС.111ОСТ сс
ОЦСllяпа СIIОРСД [!О.lЗата от lIег о_
II З llъ.ll1я ваllе ОЗllачапа: разгръща~ lIе що о
ПЪ.lI1ОТiiТ<I lIа lIегооата С1..ЩIIОСТ,
IIзпеж:~а~t до lI ея. producc rr, Зuтова IIЗIIЪ.11IЮtO
I3СЪЩIIОСТ С с,шо топа. което
вече е, Но това, I(OCTO "е" ГlpeДII I3СIIЧКО, С 6l1ТlIсто
"I,
Може~1 :111 да CIf l3ъ06разшt псеКII еД 1I1I от
Сf1К,IШ CГlOI,oiiIlIITC 11 уверени
YIIIIBepC IITCTCI(1 f ФIf.10сcxjJII като ГО.10 If
6сззаЩIIТII0 ч ОВСШI(О С 'LЩССТВО, 113-
СТР,Ц<J:!О 11 СI(РII , Ю СВОЯТ<J ,'IIfЧII;I , IIСllOПТ
ОРЮlа 6 0 ,'11(<1 I3 :IЪЖ ОI3I1IIТС !lYMII lIа
ут ехаТ;1 11 C IICTC ~ IIIТl') Нс t' :111 [JOII(<I фl!:ШСО
фIIЯ l'~tIUI 1I('ОСl,Щ('СТВl' lIа Jlюбов
11 lЮ ll1. , 1 110 lIея с ШUЪРСil ll l1 Cll'; tl l от CTP;I
; l,IIIIIC? Не (' ,'111 ,' IЮ(ЮIJ, ОС ЫIl(' СПШ ­
.1:1 Cl' I3ж' сто 13 Тl:,1CCIIOCTTil l'iI II [ЮСТРil I IСll3l'IIO
СТ1 а lJ YT('X;IT: I 11 IIUI\ O~1 lIa Вр\:·
~ Ilr o 11 Г3еЧllостта)
J 1c1(<I,\I(' ,'111 Дil ОСЪЩ('СТВЮI СНК<lШ ФСIIО,\lСIIO.'JOГ
IIЧ<:СI«) ,,('lIox e" 110 OTIIO·
ШСJlII(' "" Ilр сте lЩlIll та :1:1 IIC1'lIlIlI Ocr 11;1 II<1СilЖil
от Ш <:с тоI3? Тоес т .:\;] го IIJIН':­
.:I.l'~1 от соБСТВСIIIIll ~;y 1\0111',I\C T 11 Д" го ра
: 1110,'ЮЖIШ 11 б,' III : IОСТ Дt , Р<lэmlЧIIII
<IllТ ОР" 11 ;til ВIIДII~I K<l1\ В:Н1Ю!1I11 CIl'JII ['11 СIIl,р
з е:IТ, IIРL'ДСТ"lIнItIШ THXllilTi 1
1I( ' IlРl'l\l,СlliПОСТ, 'I<IK"P 11 (' 1I[)JIЧIlIIl IiI Bpl.:lI\i1
{'ДВ<1 :111 II ,\! " , T; I I;<I .. ш" 'I'О:!1'
II;JС;IЖ 11<1 Ш СС1011 Щl' I[YII;"It' uе,I\ll,,'ШIIОТО
IIIL'IITCII (' 11;1 11; 1111(''1'0 I3I'('~ IL' , Il его·
11;11:1 Т,IВТО,' J()ПIЧIIЩ'Т, с:tl)(11'О I\;ПО <:: tIlO,
J 10 1«1/\130 \iOЖС : t<1 ;\11,11111 ,.l'IIOXl'" 110 СП IIОIII
('lIlIl' 11 <1 IIPCтt'llItlIIIT<1 :J<1 "С'
TIIIIII()C T 11<1 II;JС<lЖ;1 ог [j]('C TOU? В IllTO IIЮl<1
IIIIK<lI\[I< I IICTIIII<1 , оGщ" :1 ;1 IICIII[ '
1( 11, 1';11\110 щ<: 11C'1l', Чl' <::tllll ,111'1\'11, ,,'1 асте
11" , KjJaiillO l 'yGl'I\TIII JCII 1/ ОТ дыIтоo
11 <1 :tУ"I;Пil ВОIIЪ:I 11 (' (' IICTIIIIl' II! H CTI III l'1I .111
С рсвът 11<1 (,CUl'TO, 1\01',ПQ l' ГJIНД'
IIO? I JcTIIIICI\ ;1 ,'111 (' БО,'II« IТ;J 11:1 Сl.Щl' СТВО,
,,() ст() "е ~IOЖ<: Jt " IIP,IIIII ,1ю бо13?
I\, а" .. IIIIТO 11" IIP"l'~I<:\1, 11111'0 !til OТXIJ1..P,1I1M" ТНХН:П:
1 "рстс"1111 ! I Э" II(TIlIIlIO C,.,
З;1СТi1В;liil\lI IJЪВ "фСIIOЩ'II():IOI'llче{'l\iI YC,.<lIIOU
\(iI"?
С<:щ' 11 "Т", I\ОIПО Р ,ЩIIJ1,СВ<I (lJi ::'~l'lI1 ill <l tioll) ~
IICIII\;I :tY\liI 1\ CliOHT;1 IICTIIII·
II Щ'Г, IIl' (:1 ,'111 ' 1II OlIllT 11 l':tllill(lJ B 110111,,1, 11!1(':t(':
III;П;1 Т"ВТО,'ЮГIIЯ 11,'111 Ilр<:С:IСД­
l: ;I II;1ТiI ОГ 1\,' I;IСII'I('СI\<1Г<l фll,10СОфllН .. CblltIlOL ;T":
еДIIО Ж('l'Т lIl\() IIj1lt.:.'Il'A I3:IIIL',
I(Щ' Г() 1I\la ;;:1 I l(':1 IЮ'СI;ОРО :t:1 СС CI\P"\', OT I\O.'II\OT
O :1:1 CL' OTI\)1lll', O(iI!l:1T " ТЫ«1I1
11,1 O, II1<I'IiIBi I IЦOTO 11 O:i ll;III<lIJ<l IIOTO, : :lIiJl(ЪT,
1\0iiTO 11(' JlРОСТО CI;l.p J IJ;J , LI [ ,
L' L':.J,II:II(IJ О СТТ' I 11<1 6 0 ,'11(,11' ,1 11 :1 Сuшt:СТU;П;J,
P<lJUllp;IIICТO, '1]Jt:,1 1(0l го 11(511(0
(ЫllССТIIО (' IJы3 13011\0 Д Р)'ГО, il\IICU 11
,'111 ~lbjJTI3U, 11:1 11 t.: LЩl'СПJOГО, "ОСТО ~ C:tIlOTO
!( ilfU (';tIlO, (' та311 <'JII<l1\130CT lIа СТ/1'I.l" 11 11('1'0,
ДОII\'СТII\IO ,111 С ";:I(l,n Т\'1\СТ , ЖIIU<I 60,'11(;1,
:t;i б1..J<: IЮltJJСЖД<l1l IЮ:.J, 11 013;1
~ IIIIlJCPCi i,111,I (il'3,11 I ЧIIОСТ - T,CII lIiI BPl' \lCTO? ,\\ ОЖОI
,'111 :\;1 CL' 1IOСТ: ШЮ!l'
"".l 11 1.: го 11 да го IIР"jJ:ШIIН[JЮ\(' с 0110132,
ОТ "осто 113 СЪЩl'СТI30 l' j1<IJ,1I1Ч I IO?
TO:;II II<lCilif( ТЪ,1I\УВ" II L' CLI\lO \1('11 , 110 11 ~105I
СТРl'\ll' Ж Д" ГО II ЛЪ,'II\УIJЮI,
~t ,! U1..да 11<1 BC5II\<J ltClla СДIIО if,e:l illlll(' . ,IICK<J~1
да l(ilЖ<l" , "огато IIЯ~ Ii! \I (аК13 0
Да 1(i!Жi1, 3<JЩОТО IIЮI;J\I 60,'1I(а,
Н О I«II( да IIH~Ii!\! 60,11\а) 1J Чi!\!,
С'lсдоваТС .'IIIО СlJосоБ Р Ю ll СТU 11 <1 lI ilШ l'ТО
II,:IЧ <J ,1() 11311Cl\lJ<I IIU~trOTBIITC.'IIIa
,\ <l P<lI\TCP IICTlIl\iI, Т 5I се 1I0 раЖ:I<I от .J.lJoiiCT(;l'IIOCТT<I 11<1 \lСТ<ltIIlIJIIЧIIOТО
III IT <lIIC,

,\\ , х а il.1 С Г t р, с ЫЦlIиСТlI , с., 1993, с, 129 ,


Ж, .J.
t Р II.:! а, ПUJIIШIII , С,. 1993, 41-4 8,

61
'HMi-lfапr еJ, всеКII :-IеТ<Jфil31[1;СII БЪП~UС Пllll а гн 06хв ;ю(<! j~l"loLrт,1 на
).о у ._
ЫСТi1C!JII ЗIIЧНilта проб.1бICll'нка. Собствсно \lстаФI1 3 111 ,ат ;; ( са.\l аТ,1 Ltя:roст.
След това вcelO! метафJlзнчен въпрос ~ЮЖС Дil БЕде ::S,1.:.i,J.1CH само така, че
ПНТ 3Щllfl~ - к(]то T aKы3 - да е ВСДI!О с въпроса. т. С. да С l !OcTaBCH l3ulJ
l въпрос . QTTYK II JВ.1IIча~lе С.lсднаl'а Насока: ж'таФ II З IIЧl lOТО IIIITiJIle тряБВiI
:f> да бъде Зilдадено в UЯ.10СТ 11 освен това - от СЪЩI!ОСТНОТО 110:IOЖСIlIIС 113
човешкОl0 бllТllе (Da~cin) като IIlIтащо"~.
Умно казано, 110 може .111 човешкото същсство да запазн T<I I<OB3 спокоii ­
ствне в 0lКР"lостта lIа OТl(pJIT 010, IJ ужаса 113 нсзас.101lСllOl0 НII ЩО? И .1II
това вечl' с СПО~lеIlЪТ за НIIЩОТО, 1l01l0СЮlOТО НIIЩО, фll,'IОС Uф Ш l та в сво нт а
способll ОСТ за ~-J' l'x a I!З ВРб lето?
Не HCK a~1 дн ШlнротвореllО 11 .. хеР~iе ll е I3Т1IЧI!О" да раЗТЪ.lкува~1 пасажа
на Шестов? Не же.1ая .111 да остана в е;:(IIа ~l стаllOЗ IIЦIIН 110 ОТ llош еНllе на
обсъждаllНЯ т екст? OтKa .lBa ~1 .111 сс да 6ъ.:\а В1>В.1СЧСН в н<,г о . внсговат;! IICT II II-
ност 11 ВЪТР<'ШIIOСТ, В IIСВ ЪЗ ~ !ОЖНОСТ1<1 да го ДIIСКУТ II РЮI от IIССВДО,:\lIстаll­
ЦlIята н а BP C ~H:'T O:>
ФII ЛОСОфнята Cy6.1Jl\llIjJii . Р<l ' flO:lOжсна \1(';K. ( I· "J"I"I~I .{<I К ;lЖ:I" 11 , IIС­
IIскан сто дCl сс К<IЖ ( . "Тъюю б.ыг(цаРL'I II IС 11 ;1 t .1:, чоut: к е 11 3:IOЖ\:1I IIре:{
н с що ОТ!(РIIТО. I;OL'TO К<]1'О СЫj(l'СТВУВ,IЩО ГО 11OTI :Cl\ a 11:111 OI'pll.1H , а I\аго
нес ъществуващо го 6,1<131111 11 :111 разочар ов а." ·1 To u:1 с фll.'I()С ()ф IlНТi I , ~IOЖl: UII
поеЗlIята . е If nCCKl1 ~IIIТ.
ФII ~IOСОфll!lТil С ЪЩССТВУВ<I СНl\аш са~iO 1\ ТРl'IIГ~II,'ТО Ifа суU .1ЮI ;Щ lIнта:
между "IIСКiШ да каЖ;I" 1I ,.IICIIl:I\<lI Il'TO :ta СС 1(iI ЖС"; 13 II) Н'UРЪЩ;Ш<'ТО lIа ИО .' I­
ката в утсха 11 В1,В IJЪЗU »ЪЩ ilf l ('ТО 11 (Ю:II\:1Т<I от 11.1Ю:Н>Р"ОСП<l 11<1 ~IC\'l1'i l .
Hallp cr ll'I TOCIТ<I "(] tl ~' НСТfЮТ() (' :(руг 111.1' 1\1,\1 1!,II:IOС0'i'"IП;I. 1, 1,\1 (·.{1I0ТО
н ато С)(II О. I (() Г;I Т(J 1() ~'('I Il' l' да l:l' .1:1:(1.)1;1, 11 11 )\,'IIOT"T" 11<1 IIOr:I(':(" 11 .' CB!))IT;I
60.'11( <1. Д: I OCT;l lIl' lll 11 1 tЮ.lкаТ,1 11 : \;1 н 113.(1.»11\11 11 1. O·I' \Hl,p . I;Ii'IKII 11:1 1().1 1111'1 :t
1111 утехата . (' фll.l0СОфllН 11 с;шоro l"l.щ(' t:ТII ".
I.::JtllllliOl"rт ;1 11:1 ЧУ"t:ТI()ТО Cl' II : IТ ОЩ:III;I 1I р " .; IЦ· (il 11 ~IIIOij(l' СТII ( 'IIOt:П;1 11"
UССКIIЛII('II I1I1П ' II('Щ ;I. В 1\[1;111 lIа CII('KT;II",:I: I .) 11111(':1111'1' t:l' 11" 111 :I:II,Ii;" 11 CII
ОТIIВ"Т.
ННI\ОIl 11 (' II('I(:H 11 11 (' )1(JГilТ : {;I l:l' pa .lIl:I;\l I <lI·: 3<1 '111\ Щ' l' (>11: 10 11»(' (0;1\1-
:I\:IIIIC, OCT<II I <I:III 11 1I \:IIO:ШI IЖII<lТ:1 тнгост 11<1 lIaii-;I,С'СГ(>КI I!I '10111.:11 11, 11 Г ('lI l1 i i -
1'03 11 на 60:II\ilT:I .

"ФIl:lOС'Офllf1 lIa Т)1;IП?ДJIf1ТiI~ .\\ аж(' и" T;II(OUiJ Cl,r;(IIIIHГo;III(' 11;] .1УЧII щ с
ПР С'ДIIЗВ II }(<1 IIР ОТССТ ОТ CTpalla lIа ЧIIГ<lТ(':НI, 11»1113111\11,1:1 111,13 фll:Н)(Офlllll'а
да Ul lж да llOC: l l'~{ l1l1 O(iOLlIll('IIIIH lIа IJ OBPIJI}(IIH Y~I, 131, Р\" 11<1 0 11 <1311 BC : III -
чеСТI3 С llа 1II IP,I\III!1i1. I,O HTO СС 1Ii1 )Jllч а CъBPl'~I('III1<1 lIаука . Toii II:lB!I[1110 UII
ДО Гl УС Il <I:1 I!Зр<l:iil .,IIСII.'\0.1ОГIIЯ lIа ТjJ"ГС'Д11lпа" - но 11 топа с ГО.1Н~1O IIC;I(C-
Jl<Jlllfe 11 ГО.ll'~111 ОГР<]IIII Ч (' III IН. 1101I('iJ(C В .:\lJ:lБОЧIIII"1<l 11 ,1 :(~ ш"та CI I С Y()C~{CI I.
че TCI~I, l\ъJ('TO СС с.1 У ЧIJ" ТР:lГСJIIЯ. LJС1JЩIIОСТ трн ив" : {:lII[1I!к .llОчва т IJСIIЧI, II
lIаШII IIIIT(')1('CII. ФJl .10СОФIIН 11 :1 T)1i1Гl'JllllТiI - 11(' 3 11~IЧII :111 ТОВ;I фll.lОСОфllН
11<] UеЗ ll ilДСЖJl l остта. ОТЧilНilll(;'ТО, ()СЗУ~IIIt:то . ~{:r жr 01'IJpH aJ ~ .\\ О ЖС ,111 ту"
да став" .1Y~1<1 за IIЯК;!I,В<I фll:IOСОф Il Н? Н ас са 1111 УЧI I:III: IIpe~IOCT;IIJ('Tr 11<1
~ I UpT BII TC .:l i l 1I 0г реб~1Т CUOIITe ~IЪfJТbl3 1{1I. 11 IIIIC BCJII;lr;\ )1i1 ;\Gpil.'\~IC 11 P ".10CT I IO
С!:' cъr:laCIIX~I C :иl IIP" ('''C~I тов<] УЧ Сl lllt'. BC:IIII, II ДС;I:III СТ от ~l lllIа.lJIЯ BCI(.

3 Вж. бс.l. 1. С. 9.
, П ~I\ T"~I, С. 54.

62
з!! а ~lеIlIlТ по ет по CBO e~I)' IJградll IJ ст!!хове тезн освоБО.J!!те.illн ' слов'а-:- Ond
dcr L e bcn d ~ hat г есЫ (11 ЖIШ IIЯТ Юlа право) - ВЪЗК.1IIкна той . Но IIJll ОТII­
дox~\e по,lIататы-\: Н;] 11 0 ... не 1111 беше достатъчно да . се р азде.1Ю\ с ,мъртъв­
Ulпе, !!С !!н бсше дост аТЪЧIIО да УТВЪРДII\\ правата !!;] ЖIIВlIте. ПРII lIас оста­
наха ЖIIВII. 1-\0llТО 110 своето съществуваllllС С\\ущават 11 ПР ОДъ.1жав,п да

смущ ават 11 повече от погребаllllте - СЪГ.lаСIIО УЧСНIIСТО - ~IЪРТIШ. ПРII


нас останаха ВСIIЧКII, КОIIТО нямат зем и!! надеЖДII, ВСIIЧКII отчаЯ.111 се, IJСIIЧ-
1-\11 обезу~\е.lll от уж[ICIfТ(: lIа Ж~lВота. Какво да np'lВlIM с тях? Koil ще r\Oe~lc
върху себе СII lIечовешкото заДЪ.1ЖСIIIIС да rlI зар!!е в зе~lята?~;; .

, .'1. Ше t: т U и. J О С1ut' Ut:ЮIII JI НlIтш е. - Со(' р. С О'l .• П~РIIЖ, Т. 111. 1971. 1-2 .

63

Вам также может понравиться