Вы находитесь на странице: 1из 8

~

Философски аJ1тернати~iI
Philosophical alternativeS!-
5-6/1997 СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТА·

ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГОДИНА VI
VOL.VI ПРИ БАН

r
СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХОЛОГИЗЪМ В ТОЧНlfТЕ НА УАИ

r
Е 111: Ер " 1: С О 11- ПсихоанЗЛlmtЧlI1I разМltШnCНIIR 110 повод стоro;ШШIIИltaТ!l llа Айнщайн .......... __ 3
Н 11 КОЛ 3 Й Об реш КО 8 - К.... llроблема за ПСНХОЛОГlIзма вьв фнлософНR нз лопt.:ата .•••.•.•••••_ ~

ФIfЛОСОФСКИТЕ ШКОЛIf: АНТИЧНJf 1I МОДЕРНlf

Та 11 е у ш Че ж <' ~ с 1: 11 - Фllm>СОфIIRт:t Н3 Крt.CТO!П .Т .... ..... .. ... .. .. .... .... .. .... . ....... ....... .... ... ... .. ............... 33
13 11 Х
ре 11 [j У 3 О R - ПО,1СI:Зr.s :>,наmtТ1IЧllа UIКОЛ3 ......... .. .. .. ....... ... .. ...... ... ........... ... .. .... .......................... 3
Бор 11 С Ч ~ 11 .:t О " - дp.:HIIOI pt.HI:3r.1 JlOIIIKU : 11<:1'11113 Г~ IIIЧ<,\:1(3 11 ''':1
Jr<" Г II'I ~,"~ Ш~U!l 3 ....... .... ..... .. JS

I\.'/.Kff'lECKJ1 11 НЕЮ/АClIЧ/:О:Jf JЮГJff:1f


м 3 Р т 1111 Та б а 1( о Н - Ссмаll1 l1ч есК l1 aCnC~II'lla IlpCXO.13 ОГ 1(1I;IС II·tСС~З ""'1 1I<'lV1a,II' IC,KD nОГШ;З .57
[j о r ;1 а 11 д. 11 1( О 8 - T lln nsc IIЗy-i1l3 pallltOlln'111'>CТ 11 проБJt,щ.т,з о'юс,,,,,,:ш.III<·ln щ прехода от
~.m:t(.· I I 'I ..."Ct\1f *,1.~1 tlСIU1:JСI1чсСti:Н ЛОI' 1iЧСС":" и с~маI IТtlЧССJr\lI 1COPIIII н <:II(..,C .."I . .. . . .• ............•.... 71
Жа 11:>' Я 11 С н а - СII1I0ГЮ.,1>1 - rЮ'I]')C6а-.. уаотрс6а ......: ...................... ....... .......................................... 78
Ст а 1111 "11 Р 11 n 11 с Н - НЯКОlt C1.I<PCMCIIHH acrlCJ.:n~ lIа БУДIIС1каra nOI"l.KU 113 UI,JПР"ЯТI":ТО ................... 94

IfСТОРlfЯ НА ФПЛQСОФI1ят.1
Д 11 М 11 тър Ца Il 08 - PC"KC:J.IICK3111 фНЛОСоф1U1 като IIрс1еllr.ШIlОIIIIСl кл C8 p IIL-mJ.:3 .. ...... ... .... .......... 100

РЕЛIfПfЯ /f ТОЛЕРАНТНОСТ

Пст с[' А IItcC-IIс.1 яМыНЕВроrt3 .. ... ....... ....... , ................................... .. .............. : .. ... ...... ............... .. 111
И 11 а 1\1 СР :I ж а 11 <> g а - НаШЮIl3ЛЮ""hТ 11 f'CЛ н пuпа в 11 почна 11 UCK'1'l"fla E8pol13 .. .. ............ ........ 123
Ла J а rПу ш кар о B-&:]C"bPTH~10 113 релll П urгa .. .. ........ .. ..... .. .. .... .. ..... .. .. .... ...... .. .... ..... ................. 128

ЕТ/ЖА

Е" 11 Л 11 Я М а r н 11 О 8 3- МОР3ЛllltJfТхарактер . ............... ... .... ... .. .......... .. .... .. ... . ...... . ............. _.. ......... _ 139
11 Р 11 11 а I\IH r ч с g а- Екол<.>пtЧ<:СI.:з СТ1.ка: обособяване lI а IlроблсмаlН":>'Г~ ..................................... 14,

ECТEТIfJ..".4

11 в а 11 к 3 Ст}, n о 8 а - E.cn"11lкaтa като ф.шосе>фска наука ... .... .... . ..... .. ............... .. ............ .. .............. 153
·.
ЕСЕ

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ

р АДИЧКОВА Т А НОВЕЛА ,.БОМБЕТО" - КАКВО ВИЖДАТ


ПРЕДМЕТИТЕ?

ЖИI10ТНI!ТС 11 ПРС.::IчСТ!пе MOr:JT да се Нa.:Iарят с някакви човешки кзчества. В


баСIIИТС 11 <L1СГОРl!lпе нзпрllМСР те по ТОЗI1 наЧI1Н заЖI{ВЯВЗТ 11 прндобllват битис.
Alш I1СТОРlllпе в тях са ТО.lкова нсж:нзнсспосоОНJI. че бързо СС IIЗНОСВЗТ I1l1з6.1~ЛU!В3Т
- докзто чстсuът ПОЧУВСТВУВЗ тъга по тях . те всчс с а заВЪРШIL1!! в по ука.

Бомбето О Т СДНОII!-IСlIнзта НОВС.1а ИЯ~12 човеШКII КЗЧССТВЗ (HIITO нсчов ешк; ! ).


То ca~!O ВЪЗПРI!С~!З света от другз - б!L'О!С МОГ.111 .::IЗ КЗЖС~I св оятз CI! - Г.l.сдна
то"кз. I\ЗЖIIl!яваilКI1 вречсто. косто м у с 0ТPC.::lCHO. п о Прl!СЪЩ зз шаПКIIТС (Ш:ШКОВ)
иа"IIН .
[Зсс пзк I!СТОРIIЯ 'I З ззвършвз С .'nОУКЗ". ала по,скоро "рОIII!ЧНО IIреД!\ЗВII-
катслство '

,.ШЛПЮ! ДОЛУ
Старт с III;НlКl I IIЗ~lряхаl Анс МЗРIIЯ' БIIССРllат~ ~III;I~ З ~Т!lЗРЯ 'Il'РУГlк зта CII
11 I1CII'IK (1 сс I!С1КРIlВЗ ~IРЗК . 1::.'1110ЧIIН)'ТI!О ГОЛОГJlЗВ (1 МЪЛ'I<JНIIС 11 IIС ГОВО ВС-
ЛlI'1ССТlЮ '1 l1та ТСJlЯ Т мож с 11:1 СII Typl\ I!ОI!ЗТЗ Ш;JПК ;J .
ЧССТII1 ~ ВII liul1;\ ШJI1КJ . ваше ВС:III'IССПЮ''' '
I1cTOPIIIIТC 11;1 ХО[1;\Т:1 с:\ IIСТОР"" -I :! хорз 11 В 1 ях свел.Т сс p:11Ka·IB:J. 1111.1.1<11 О!
'!ОНСК - ~IЯI)Ка т;\ 11;1 свет;] 11 Ц":НТЪРЪ Т С:! ХОр:1Т:! .

Х<Jii;н:гср IlllТllp3 11 ОUМIIС:IЯ ;iY~IIIТC нз .::IРСI1I1IIЯ Щ ••l.рс\t 1I pOT;JI·Op. 11[1":Д3.1.СIIII


ОТ ПЛ:ПОII : .. ЧОI1СК1.т С мярка на ВСIIЧКlI нсша. lIа СЪШССТI1УII<JщII1С , 'IC Сl.ЩССТIIУRЗ1.
11 HCCblllccTBYBaUIIIТC . 'IC IIC СЪЩССТВУRЗТ" ::
.. 11,pc'ICIIIICTO Н;) Протагор казва ЯСНО. "С «ВСI1ЧКО» същсствуващо с СЪОТlIС ­
ССIIО С човск;) като С E)'W (Аз) 11 '1С ЧОВС,,-ЬТ С ~IЯРКЗ за OIlTIICTO IIЗ същсствув;шщто .
От какво естеств о оu::!ч<: <.: ТЗЗII ОПfСССIЮСТ If::! сыuеСТВУIJЗШОl о Kl.~1 «Аза» npll
УСЛОВIIС. че З:ШО'lВ<111КII.J;:I рззбllР;:l~IС ПРОТЗГОРОВ::!Т<J ~fЪ.::IPOCT. ШС ~!IIC.'1I1~ll/a ;:PbllJ.;/I
If ням" нснадсiiно .1 3 В.J"hл60ЧII~1 в МЪ.::lРОСТТ<1 l\..1сят а зз чонекз кзто ,(суос", »')
Човскът СВСЖ-1З ОIЮВЗ. КаСТО пр"съствувз. в ОКОЛНОСТТ<l нз IfCrOBIITC СВ::::IСIflIЯ ,
Товз ПРlIсъствvвашо сс .JЪРЖII К<1ТО Т<1КОВ;:! ОТНЗПРС.::I В ез!!::! об.1ЗСТ IIЗ достъпното.
ДОКОЛКОТО Т;1111 06.1ас т е на IIccTaCI!OTO . CBC.::ICHIICTO зз ПрlIсъствуващо сс о.::НОВЗВ:J
Н3 прсбllвзваlfСТО му ВЪТРС В оО.l<1СТТЗ нз нестзсното:':
Ако човек If<: С ЩiРЗ на ВСIIЧКII нсша. 3;:1 .::1:1 II~IЗ СВЯТ, трябва Д<1 II~! З :\Iяра .
ТаКЗВ;:I може дз бъ.1С С.1НО бомос .
.. СПРЗВС.:L11IВО IIзннква въпросът - започве своя разкз з РаДIIЧКОВ. - З<1ЩО
трябвз Д;:! СС ПlIWС за Бо~!Осто . а НС З<1 човекз''''

\
, П . Ра ;! 11 ч ,,() В .
Б()\lОсто . - В: 11101'. Про IIЗВС-1С''''Я . С. 19S9. с. 374 .
: П о, 3, 1) 11 . Тесте , (пrсв . Б. БОГ.1Э IIOВ ). - В . П .1 Э'01l . J" 3.103". Т . 4. С . 1990. с. \ 30.
' 1: 11 с, d ~!;!! с г. Der luгоrЗ I, сhс \"ihl ll< mu s. Pj"u!l,n~c n . 1967. S. 113 .
'11. r а;! 11 Ч " о В. БО\lОСГО . С ~Ч9.

156
Тук r;О~fбсто Ji ч 8С"'.1 с:\ СС C'ICIII\iI'lI 1.1 y~a;1 11 .1 1'(1\11'11\(1 11 , ,\ 1 IL 0 1 ,II1СН:
СII ')~СЛУЖ:JВа .:щ се пише? Чове}\ е с 1 ,[lС<': Ы С IIf ypcll '1<': 1РЧ(НI,I )1.1 СС 11111111.: 111 11\:1\1
,.Аз, аз, аз !" - креши Ii се наВllра тоП, II злш'а il1\lI ЩI 11(1}\:\ ', J\l1(I IЮ} IСIСJlII \, l!а.+\ СI!
CЪ~I - МIIСЛ!I СII ТОЙ, - юша наЧllН да lI е с за МС!l С'"
"А~fИ че Ii аз MlIc.lex н ай- напред за ЧО8СК :! - продължав а P<l.'lll'lKOB, 11 0
КО.1КОТО повечс го изучава;'( , толкова повече той остаряваше 11 ставаше бсзЦllС
тен. Струва ~flf се з.ори. чс (?ДIlН ден У~IРЯ" '~ ,.Струв а МII сс" - у6 ИlfСТВСН О С за
са~fOлюбllето на човека Т:lКa да се говори за него 11 особен о з а смъртта м у .
. ,А
БО~fоето остана'
То нито се оръснеше, НlIТО Я..1еше, нито КlIхаше - ДОРll азбуката нс позн а­
ваше, - а остана . Светьт е пълен с подоБНII несправеДЛИВОСТlI . Нlша всичк о
край нас , касто не cТPa.:Ia, не яде, не държи реЧll 11 нс НОСII ОТГОВОРНОСТll , ш с
остане, а ние НЯ .ча да oCTaHe~I." I'
Толков а за прстеНШlI!те на човека . И ;Ia ~шне:,1 "Ъ~I сеРIIОЗНlIте неша - KЪ~!
БО~lбето.
,.Я зде iiКII своя притсжате.l". БО~lбсто тръгва н а ПЪ Т If тона, което праВ lI , С
просто да Г.lс,]а :

, .Бомбсто се подпря до стък.l0ТО , загледано н непознаТ!lЯ, Ko ilTO все повеч .:'


11 повече се ОI:L1Яваше.

Непозн аТ IIЯТ съшо така бешс БО~lБе; 11Л!! по-точно, Toi\ е бал някогз бомбе
1\ възчожно е да е 611Л много lIЗящно 11 елегантн о 00:.16e. Сега Toil стоеш е охлузен
В1,рХУ СД I IIi ПРЪТ 11 под вао се раЗВЯВ<1ха някакв!! дрНПIl - подобll С Н <1 n:t.l1 0. То
11 ca~!OT O БО~ l Бе 6е подобие на бочбе. Докато БО~16ето сс З3.l1llМ<Jвашс с нспознаТlIЯ ,
ВII;IЯ през про зоре ца , '1С КЫI IIСГО II,]В3ШС друг;! шаПК <J, също ТЪ I1 покачена н а
C:;{'IH пр1..Т, 11 развяваше по,] себс CII нзослеЛII .:1Р"ПII . ТаЗII Ш:lIIк а бе сламеllЗ, с
ра '!}·:ъса ll а IIСРllфер"я . ця..lа тз н :tУПКII - ШIкакы! IIнналl1 Д. застаll<J:1 тъжно вьр х\
;l1.jШСIIIIЯ IIJ11,T, сякаш 06:IСПI3Т IЛ,Р ХУ IlрОТСЗИ . I j 11 B aJ IlI:tъ Т сс 33111.р rя TpO~la BO
В1.!1ХУ IlротеЗI!ТС 11 ОТС'ЪПII. з:\ да CTOPII ~IЯСТО lI а C;IIIII каскст бе s К 01 I1рка ,'· ·
r,O~I(ie'10 - сыао к:по човск - 1.: IICHTъ p на .. IIССТ:\СIIОI.:''' . ()ко.l0 II СГО • I!
CBCT:llllla - IIIC IIЗIIIIКВ:lТ .1Р УПI шаПКII . Тс ще 6ъ:I<1T 0110[З<1, което с .lIl1тсреСIIО . За
I ;О~lбсто кръп.т, В KoiiTO нсщат:! JJр"съствуват, lIеуловимо ю(iлсдlг. :ва, Ilотъваii·
КlI в здрач 11 ~lpaK. НО НЯКЪ,]С Н;) гр:ншцата, ВСС оше В1,Н ВIIДСЛll1l 3 - маК<1 р 11
ВЫlрОС IIС от гл:!!!на важност - оставз човекъ т .

.. Чопскът п о;! него ДРСМСШС 11.111 I1l1ташс lIешо lIос а CII. а IIОСЪ Т. след кпо
ПО~IIIСlешс, му ОТГОВ<JРЯШ С НСОI1РСДС.1СНО: .. X~I , X~II" - 110 БомGст о IIС проявя·
ваше II11каКЪ8 III(TepeC KЪ~I рззговорз 113 човска С HOC<J. НIП О ГIl,K КЫI техн!гг с

раЗ~IIIШ.1еIlIIЯ, тыI кзкто 11 еЗД<JЧЪТ IIIIKora IIС сс за1l1lМ31J<1 с РЗЗМllшлеНlIята 11<1


КОIIЯ под себс СII,'"
Ето какво 3НЗЧI! БО~IОСТО ,..1а С ~Iярка на 8СIIЧКlI IIСЩJ - З" съшсствуваШIIТС.
'1С съшсствуп:п" (;! 11 В к акво ОТНОШСНIIС еъше ству ват), .. " З<J нссъшсствуваШIГГС .
че lIе CЪi.ЦC CTBYBaT ·· .

.. Точн о Тbii 11 БО~lбсто яз,]сше Г.13вата 11 му бсше ПрlIЯТН О , че таЗII глава м у


е по МЯРК<J, ЧС НС го ПРIIТII С КЗ НIIКЪ,]С 11 не му Х .l0П" . Бс ДОВОЛНО от IIЗбора с" 11
сс отнасяше СНIIЗХО;IIIТС.1НО KЪ~I .1СКО~IIIСЛllето на човек" . коlIто ВlIнаПI СII с
въобраЗЯВ:Ll, че C"~I CII IIзбllра шапкзта . без .:13 CII Д3.:1С ясна OICТKa . че шапката
с , която 1IЗ611ра ЧОВСК3 . БО~ l бето бе проБВ:L'10 ;IeceTKII f.'1<1BII, бс з ,]3 ПРОЯВЯВ 3

~ Пак Т3\1 .
j · ПЗК1З\l .
• ПЗК тз". 301-302 .
, П.I" Т:1\1. С. 303 .

157
нервност или южняшка ПРll6ързаност. и избираше търпс:шво , защото знаеше ,
че :-Лавата не се I!збира за един ден .. :'9
Нека кажем : ябълката е върху масата - всичко е !lаред . След това да обър­
нем: масата е под ябълката - положението на нещата е същото, но ако С казано
на сеРIIОЗНО , светът се преобръща и рущи сякаш. Причината е. че се е посегнал о
върху правото човек да бъде мяра на всички неща . Защото чове,,';т е. който с
задавал наредбата. Масата е по-близо до него , от него е направена и тя трябв ~
да бъде ~1Ярата. спрямо която може да се знае "ъде е ябълката . Ако - обратн о -
масата се разположи спрямо ябълката. ще рече. хората вече нс са цснтрове I!
господари на света . А трудът 11 активносrта нз човекз - да сече дърветата. д а
окършва клоните им, да бел!! кората , да реже 11 рендосва cbpueBIIHaTa им на
греди и дъски, да ги сковава по определен план - се поставят под въпро с 1I

бунт ГЛОЖДII. Фаустовският патос - човек намира покой в прекраяването I!


I!зкурубването lIа прирОД<1та - ше се Оr:аже смешноват напън . <1К О ТIIХО Н з а­
Мllслено се вслушаме във фразат а ,.чове"ът под него ..... (под бомбето ).
НСШJТ3 са, за да сл;-",ат на хората. Бомбето е уt:ВОIIЛО съшносттз. н а урок а -
преД~!СТllТе са , за да С ,1ужат. нз БО~1Бетатз:
.. То знаеше са~lO, че чадърът е създаден ЗЩ1з..:l1l него , н CII спо~!няш е Юl h в
дъждовно време Ч;Jдърите Тlfчахз като ~1O~1чета зз. ПОРЪЧКI! по УЛНШlТе . за д з

предпазят шаПКlIте. I1рострз.нството между човекз 11 чадъра . е вннап! сухо . То с


прострз.нството н;} Бомбето:'\О
Ако 'lOвешкото БИТI1С, Da..,-ein - 110 нспреВОдl1МIIЯ термнн н;} XalL1Crcp. npaBl1
свстз. свят, ТО ВСЯКО друго, което също така УСIlЯВ3 да напраОIl света свят . МОЖС М
II.:! ~IIIСЛlIМ за
Duscin - цснтъра . ~IЯР3Т:1 . Ако ТОВ<1 всчс - ПО волята нз Радичков - С
I ;О~ lбсто, то '!овс""т СС оказвз I!ЗрС.J. С чадър а. Тс ДIIСТ!.: - lIOOt:""T 11 Чз..:ll.рl.т - С;\
СДllакво ОТД:L1СЧСIIII грз.НIIЦII 11" СДII О IIrострзнство , Ш:IIГЬРl.т на КаСТО СС 3Ha~ "
r,o~\lJC,.OI
Нс б'lIва .13 сс ШIС ;III - .. llrс."!llа ·Ш;J·· 1111 11[101111'111(\ ан,ор' ,Т. - 'IC IIpOCTpallcl'
IЮТО с ' lаПЮРСIIО в ТСЗII ТССНII Гр:lllllllll:

.. [1a10Ilra сс. II~I:J 1I ДРУГII. много 1!(1- ГО .1СМII flpOCTr""CTB~1 - тона с IlpOC 1·
P:!IICTBOTO мсж..JУ ЗС~IЯТ<1 11 IICUCTO. 110 то Сl.ШО С I1РСд9пrсдслсно за шап кап.
ка ....то ШС 01l.111~1 след M:L1KO ." "
ОТlJЪДllOТО бl! ТРЯUВ<1ЛО да смаЛЯВ<1 ЧОВСКЗ I1 дз СМIIРЯВ(! ЧОВСШКlIТС бе з ­
IIIIIICTII:! - .... Or<JTO той нс сс Сl.обрззява с ПО.JЧlIнеllllето . Но 11 OTII1 ..JIIOTO може
да лао:ас (11 RСЪЩIIОСТ Л<1скас) HCIIO~ICPH:!1<1 - Т.е . IIС ПО .">lI){I .. ГОР.Jелнвос т.
()ПJ1,.J.НОТО укреПllа чове .... :! к:!то C.JIIHCTBCII<1 МЯ[1:! на ВСIIЧКII lIеш:! . Ето кз.h .
Ulo~1 IЩЗ Р:!З.lI1К:! мсжд~' .. Ябълк:!та е ВЪ[1ХУ ~lаСЗТ;J" 11 .. Масатn С ПО.J. ябълк:! та"
(<1 Т;JК3ВЗ ра З ЛIIК3 11~la . ДОI\О :IК ОТО ~IЗt:зта С по-важна . С.1С.l като е направсна 01
ЧОВСh). ТО - кзто П[10.]ължава~lе ВСС IJ ТОЗII .J)'X - ше 1I~13 нсша, КОIIТО 1'11 1t~1 <1 3:1
нзс, нззовавзilкн 1'11, 110 нас HII IIЯ~1 а З;) ТЯХ Ilзобш о. Тс са ОТВЪДНII ...TpaHcUCH-
.]еНПIII" .
..\ 1 Cl1 МII С.1сше оше - СlЗlJа ДУ~I ;) З(! БО\lО<:ТО , - IIC хорзта МIIОГО ДY ~I It с:!
СЪ3Д:L111. без ..1з ' ЮIЗТ НЯКiI"-ЪВ 01IlC1...1 . лорап говорят lIanpII~lcp . че e.]lI-коii сн
У~lрЯ.l ~IЪЖССТRСНО. С.ll1 КОЙ СII З3Пlна..l хрзбгю. C.J.II-КОii CII УМРЯ.l СЧ><1ХЛlIВО. <1
ПОRСЧСТО У~lItра.1 11 почтен о. HIIKaK нс С вярно товз . ззщото ВСJIЧКII 11 ВСIIЧК О
Y~III[1a C.JHaKRo. РЗ 3 .1I1К3П е са~tO в жItВОПI . Koii С хрз6РIIЯТ 11 Koii с СТР:!ХЛlIВIIЯ Т.
З<JЩОТО Д:! ЖltrJСС НС BeCJ.:II ~tOжс. 11 0 .]3 Y~IPC ~lOже Bt:CKIt . То СIt С ТЪЙ. IIЗглеЖJЗ .
сле.1 hЗТО ДОРIl С_111О ЬО~lбс ~tOже да Y~lre . Y~ IIIP.! сс, 11 TO:IKOflJ''' ':

" П . r~. l" ч КО Н . fjO"o..,lU.( . 303 .


11 ' f laK li1\I. С. ~O~.
11 ПJt\ 1~ " .
Т З\! . С .
•: 11 ;11-: 335.

15 8
Освен отвъд:{ото, което в известен СМИСЪJI закрепв(\ човека като център,
има я науката . Тя сякаш е за света сам по себе сн, свста без център, може би да
CKplle \1 увсковеЧИ l uснтрал ността на човека . В нея БНТllе няма (но обаче изб.lнква
постоянно в нейната нстория пр!! смяна на гледната ТОЧК:1), а са~1O отношения -
свойства няма . Тогава излиза, че свойствата са ШIД отношения - между нещо,
което е във Bpe~leTo, \1 качества 113 езика, които нс са във врем сто. Отношенията,
които не са свойства. се оказват във всчността, в някакво нс-време. Те просто
ше се напява т върху онези неша. конто са във времето. Т.е. които съ шествуват.

Науката ше може - крои П.lанове са~шта тя, - изобщо дз !!Зостави ВLпроса


за БИТllето и да го смени с В1 , проса. K<lKBH сз отношеннята, конто може да Нд.:lЯва ,
и как по-добре да надява. дори сломявайки н ПОТl!скаПки противенето на нещата
да съществуват .

И ето как - пакl - единственото, което ше останс да същсствува, ше бъде


човекът. Ше трябва знзчи за него спеЦlI3.пна ГРУП:1 ДllСШfПЛIIНII - ХУ~lанита­
рнстнката , - в КОIIТО НЮlа да се нздяват отношеНIIЯ, НIПО ще се търсят законн.

Но нека >1 1I~l a Н:1укзта . Без .13 РЗ1бира сама ссбс сн. тя пак шс прави света
свят, ~IIIСЛСГIКI! . че го превrЪЩ:1 в ОТНОШСНIIЯ.
Това ще става тъП: .
Човсшкото бl!Тllе , 11.111 Dasein, ООtl!СЛЯ онова, което е сега, чрез онова,
което щс сс С.1УЧН, Т.С. във вро!ето (а 11 чрез времсто) . Можс Н Д:! С абсурдно
- защото ПОС:It:дното. касто ще СС с.~УЧII, BIfHarl1 СII е смЪрТТ3, НО такъв с

наЧIIНЪТ, по коГrто Dasein, ШIlI човсшк ото битне, пр:l1311 от свет:! СВЯТ.
H3YK:lТ:l ООIIlСЛУ. еЪШССПIУВ:lШОТО чрез ОТНОШСIIIIЯ - по преЗУМПЦIIЯ всчнн,
- КОIIТО му IIЗ.1Я13:1 . Н:1деЖдаТ:1, която II;)ДЯRЗ 1I:.I)'K:1T3, С спrя~tO оюн СВl,ршск в
бъдсщсто. В коНто С:1 r:I3IIО.10жеllll ОТ llош еIlIIЯТ:1.
НО ОСВСII !1 .:;зле'IIIIIЗТ:1 lIа бl,':;СЩСТО . тях ~tOжс ла Г" 0'1КРllка I! R отд:t.1СЧ:l­
KallC 11:111 OTila.lr'ICIIOCnJ ОТ IlСlIп,РJ. ~lяr:l Т:I, Dilscill - В 1I:IСТОЯIIlСТО. Наукзта
ра j 'IORе'l:ша , рз IUчаГl.ОСВ:I. за~ lеll Я О,IIIСС1 ВОl О С1.С С1,ЩIIОС У ' . J<1 \lСIiЯ ЧОRrшкото

с a6CTp;)KTIIOTO .
З:1\UО го np;)!!II'.' tК·.lУIСТСIIIIIIJJ11110П ОIIlСЪ.l lIa Н:lукзта с за lIа.1сжд;)та. КОЯТО
1>lOже да бъде ЗОСО11ЮТIIО Cl1rYPI!J. Т.С . за а6СО ;ЩПН:JТJ l!аЛСЖ.1J. [3еЧilОСТТЗ -
оБНТС11 на ОТlIOШСlIlIята. KOIITO IIзукат;) наДЯВ:1 11:1 BPC~ICBOTO 11 сыlестоув:lшотоo
- е IIС само 6сзвrС~lеНI!3 . 110 С iI БС1кrаiiНIIЯТ MOMCIIT IJ БЪ.1СIllСl0, спрямо KOi!TO
uеllЧКО шс нма СМIIСЪЛ .

Освен ГlIГЗНТСКО10 lIа_1ЯRа1lС Н;I Н:1уката Dascin - КЗК!10ТО 11 да е то, в Т.Ч.


Бомбето - Н:lДЯВ З. НЗ.1явзii КII СВОЯТ:l мяI1;!. :l:JRa на~lеждз зз CMilClo.l на настояшс-
1 о ОТ БЪДСUlето. 11з61,6113 П1.rВ:1ТЗ CII БУКВ:1 к:по Г.l:1ВII3 iI nraBiI свста СRЯТ.
Ако Бсщ6сто ПР"ТСЖЗВ:1 Сl,ШIIОСТНО (11 след това l'l,ШССТВСНО) 'lOвсшко ка­
честв о, то с IIСТОРIIЧI\Оет .

Ilъrво с ~1.la.10. Г.1С.1З . Н:lпсрено СВСТЗ, ПрilЯТНО УССШ3 . че J.PyrI!TC СЗ. за .13 се
гrНЖ:1Т З3 него:

.. [.1I1Н .1СН , С .1С':; като ~ТIIХI!З ~!IIСТIIЧНОТО събl1ТilС. БО~10СТО IIЗ.1С3С С човека
.аЗ сс rаЗХО.111 IIЗ Y ,li1U\IТC Н:! грa.:.tа. Лск вятър ШУ\IСШС В пеr11фСРIIята му 11 1'0
ГЬДСЛlIЧК:1ше ПРI!ЯТНО; ТО СС ПОК.1ашашс Bhrxy Г.lаватз Н:! '\Овскз 11 ItЗвънрс.JНО
люБОПIIТНО rаЗ Г.1Сж.:Iаwс ШЗПК IIТС. КОIIТО среШ:1;>;а ilЛII ОТ\ilIН3В:1ХЗ по пътя сн.
ПрСЗ lIOC.1C.1I1I1T? се.1\1111111 ~IY бсшс 0\IРl,ЗН:1...10 ; 1:1 ПСД::! кзк 'lOвскът С;::111
неI10.JВIIЖНО ДО ПрОЗОрСU:1. оБЪРIIЗТ КЪ\1 ~ J1IЩЗТ:1. Човекът много rя.1КО го
1I1ВСЖ,.Jаше lIа разхо.1КЗ - ТОВ:1 СТ:lВ3ШС OOilKHoBello CYTpI!H. ког:1ТО 1.:;рачът се
ОUСЖД:1U1С от КЪЩIIТС. а KO\IIIHIITC го 11зе" уквах:! 11 го Р3 З Il;JСЯХЗ по небето:
тогав:! '\Овсi;ът ОТIIВ:lШС нзб1,РJO дО ~1:ICK:lPI!I\U3T:l. ПОЧТII ТIIЧСIIIКОЧ. отбllВ;!ШС
СС ВЫ! ФУРll3ТЗ 13 .\..lя6. К:1ЗЮШl' С3\1O 110 IJЯКО;lКО :1)'\111 нз !;L':JIITC IlJЗПI\II, Ha.1Becel~H
<1

159
• п

над огненото гърло на пекарната , и се ПРi.lбираше в къщи, тътреilки натежалите


си крака по тротоара ,

Тъй че ЫОЖбl .1а си пре.1ставим с какво голямо удоволствие БО:'.lбсто се


разхождаше този ДСН из грца 11 сс грсеше на слънцето, ТЪЛПII от УЧ,еН!lЧССКН
шапки МlIнаваха край нсго и го изпълваха с възторг: една рота ВОIJНIfШКI1 шапк !!
ПРJ\влсче ВНIшаНllето м у, но човекът зави по първата прсссчка , като не му

позвол!! да Г.lеда ВОЙНИШКI!ТС шапки,"! )


КР3ЯТ на живота под заКРILlа настъПl'З грозно 11 ВСРОЛО~!Н О:
"Свстът с бllЛ винаги пълен с I!ЗнеН3дIl, Нllе ще вишш сега как конят ще
натика своя сцач в ТЪ!\lнината на стаРIIЯ ТУРСКII сандък , ЧОВСI-.ЪТ вече нс гпсда·
шс, че мърлявият каскет стон смсшно върху главата му , Toi! В.111ГН3 Бо~!бсто от
саН.1ъка 11 кзто го СТlIскашс с ПОТНlпе СII ръцс , ГО У;ЩРI1 п о темст о , БО~lбет о
ПОТРЪПН<1 ПрlI У.1С1ра 11 сс СВII от IfЗнснца , Човскът го ПРIIТIIСНЗ В MCHfC~ICTO н а
ПОТН!IТС СII ръце, CГI.leCKa го , а БО~lбсто сс въртсше IIзнсна.1ан о 11 IIзrызшсно в
каСЩIIТС НЗ !!НКВIfЗI!ш!ята 11 шу~!(:ше зцъхано, Човскът ВДlIГНЗ капакCI Н 3 ста рш,
турск!! С3I1.1ЪК, разбърка Ta~1 p3HpClHII п аНТ3..10НII, :L1УМИН!!СВII КХIЪПI I ЗCl оБУВКII,
ЖIIJIСТКII Н KO.locaHH Н<1ГРЪ.1НlШН 11 6утнCI Бомбст о В .1ънот о, Послс НClх върля
ОТГОРС му ВСIIЧКlПС П!Я разбъrК:lI!11 вещ!! : ра60ТСШ~ неРВII О 11 бързо, сякаш сс
мъчешс да скрне някзкво пrестъплеНIIС , ТСЖКНЯТ КClпак нз ca!!.1"K;} сс З:ПВОРII с
ТР>lСЪК, К<1ТО гръм ОТ оръдис, 11 вснчко потъна в MraK ,""
Слс.1 "КРllзата" l\.1ва ЗрС.10СТТ3 , [;О~lбсто нам нра свосто място О ЖШЮТЗ 11
посмз C<lMO грllжата .1а ПР<lВII света свят :

,.Тсатра.1НIIЯТ ЖIIВОТ 113 [;0 .\lБС1(\ б е като BceK11 TC:lТra:lclI ЖI1ВО1, 11.111 I Ю'
'IОЧIIО кзто С<l~IIIЯ ЖIIВОТ, 11311'L.11ICI, С IICllreKbc!!aTa ОlЯll3 11;1 C11CIIII 11 K\':IIICII .

11~lIlсrзтоrСКII 11 GЖlгоrО;IIIIIЧ':СКII'I'.1:1!J1I I'() r3 ЗХUЖ.lзх а JI ~,ll1'II..'CTJlt:II O, :I:IK':II 1,


UJlяскаll1l УIIIIФоr~111 :1:lK.:i!IIII'I':X;1 11[1'::\ "<:г (\, К;I~lIяха ~I Y сс 1\ 1'0 :П'[1Ж<l ., а ila 111.1{ 1..'
с T~K:!JI:l IIO'IТlI1C:IlIOC1 , C>lK~1II :!1.rж~ха Г:IJ в;п а lI а са~IIIЯ 1I\lIICr:ITO!'. 101\:' \)Ю,;!
~IIIOI 'O хуGЗВl1 Шlгове за l;o.\IOeTO ,о "
СJlС.l това l !Два СЧС!lJН~Т:I 11 ГJ1ОЗ1l3 CT:lrOCT:
"Сегз, като туря I! П!Я KraTYlI1I - казз ССЛЯIl11lIЪТ , - CЪB-C':: ~I IIlC CTall e r;1\)OT<I'
Т3." ТоН Т1IКII3 дое КР:1ТУНII с 11<100:\ellll II() тя, кокаОlI1 ncr:! 11 I1зкрая IIЗ~IЪКII:!
r;О~lбсто от кофзп , БО~lбсто по,,"а да сс nrOT>lra, да IIзпr<lНЯ C!lIIТIIТ~ CII чаСТII,
110 'lOвскът нс ГО ЛОЧЗК<l , 3 ГО ТIIКIIЗ lI:lii·oтrorc на П ;lаШII ;lOТО , "I)re - каза .1[1~ТII ЯТ
ССЛЯ!!!!Н, KoiiTO CII оеше IIзпrЗВII.1 плаlllll,10ТО ОТ C.1II3 ЖСlIска r1па I1 ()Т СЛIIII
KClCKCT, • 1'11 БО~16ето .111 ТУРЯШ~" "Нс Cт;JBa вечс зз .1[1уга употр.:6 а" - казз СС.1Я·
IIIIIIЪТ 11 ПОГ.1С.1Н3 .1ЮОовно [;О~lбсто , БО~IОСТО BC.Jlblrз ДОЛОВII ЛЮООВНIIЯ ПОГ:IС.1
11 .10РII НЯКЗКВII rOr.111 П.13~!l,'Iетз та .\\ Ю!ЗШС , чак в .1bl10TO НЯКЪ .1С, поне'! \..' ~!Оже .\3
.13 СС 1l0.10Зil[1П, OTKO.1KOTO .13 се ВII.1ЯТ. СС ~lЯН!!НЪТ СС ГОР.1сеш е, че С.1I1I1СТВСII ()
нсговото П .1ЗШ!!,10 С С OO:'.IOC ." '·
ET~ Я 11 оrъrтта - нелепо кзкто BIIHarlI :
"Toil зз~rзхнз СЪС С3ТЪР3 11 отссче Ч3СТ от ПСРlIфсрнята н а Бо:"Ост о. "I-: ак
така! - I!Звъртя СС БО~lбсто "Ъ~I СТЗрlIЯ СII СТОПЗНIIН, - Как такз Сl,С C<lThP3'" Toii
ПРО.1ЪЛЖII .1З го к.,lЪUКЗ със сзтъра, 110 CIITHO. БО~IОСТО ПО.1СК3Ч,JLUС върху .]ьскатз,
нс уссшашс HIIKaKBI! 60.1КII, СЮIO по C.1I10 B[1e~I C чу, ЧС на врзтата I!З I-.ЪЩЗТ:I
няко!'r ЧУКЗ, ,Ла·па·пз·па .\IЧ ~I' Па·пз·па·па~IМ'" ,,8:IСЗ" 8ле з l - каз<l му [;O~16CTO

I~ 1"'1 . r:1.1 н ч" о В. БО .\1 &1 0. 3~ 6-) ~ i .


I ~ ПЗI\ ЛНI. С.].:; 1.
1~ Пз!\ 13\1 . 3~:~5.
" Пак та\! , 360-361.

160
и се сетн, че това <: 5стховсн, - В,lез~ В.1сз 1 '· Но Бетховсн нс можеше д:: B.1c~e,
заШ01 Г , Gеше СJЯП н ГЛУХ , 11 п ро;.JыII да чука ,"а врзтзта на къшата, (,Ла-па па­
па\I~II"), докато се.1ЯIIIIН1,Т К.1ЪЦКЗШС остарС.11 !Я 11 поха6сн фl!ЛU на БО\lбсто .
.. СЪ.16ата
IIска да В.1ез~ - CI! ПО .~!I!С.1J! БО~16ето. - НО в ПЯ нош IIЯ~!а KOl1 .1а 1I
ОТВОрl1 врзтата:' Като k.11,UКЗШС, СС.lЯНI1НЪТ, 113Г.1СЖД3, съш" .10ЧУ как Бетховен
чука Н3 врзтзта, зашото OCTaBI! СЗТЪр3 11 ОТl1.1е .13 ВIIДII кой чукз, но освен ~!paK
нс ОТКРI1 IШКОГО . .. Ше ОПРЗRII\I РЗООТЗТ3 - кзза СС.1ЯIШIIЪТ, - тая ПЪРП1ща ше я
I!ЗЯ.1С~1 11 HOI" :13 нн МIIГН':: ОКОТО'" Toii отнесе Н3К1...1UЗНОТО Б о щ)с в стаятз..
хвър.lll го в Тllганз. КЪ.1СТО uвъртяхз чушки. забърка го С ЧУШКI:те J! по.:u;ссе
Тllганз . .• AII.::I<: на мсзсто , .1а \1 BI\.1I\~1 Оlсткатз нз ПЯ П1..Р:I;Щ::." В'::I\ЧКl! почн~'\з
BC.1H:lra .13 Г1...1Т3Т ~!сзсто 11 .1а го 33..1НВ3Т С ВIIIЮ. ост::1ыlIтсc гlЗ Бо~!бето ~!H OГO
l!знена.1ЗНН Г.1С,:Iахз ..:ак зъ6111':: .1ЪВ'1:)Т I! ССЛЯНIIТС ПрСГЛЪШ<11, ОСЗ дЗ са успе.11: за
С.1ЪВЧ3Т , 1! ВСII'IК О послс поп,нз в \!рзк:'1' <. _
)"C.10BIICTO - 1:.111 l!CH:JT:I , коят о трябва .1 3 СС n.1JТII. - зз llСТОРНЧНОСП З С
СМ1..ртт а. Тов:: с НС ОТВР 3ТII\IIIЯ Т 113'1111!, ПО КОIПО DII.'cin- сега ЬО\10СТО - С ПрЗВILЫ
сuетз СВЯ1.

"Ш ,-\!!"! I ДО;!)"'"


;-' -I II f" ПРС.:.1I! .1 :\ ззораВI I\1 ОUI'СЧСi::llа БI!Т"::! J3 СВС1;] .1:1 С СLЯТ. ":ОЯТО К::1I)
ВСЯК{) ЧОВСIШ;О С1.lнсство С !lО.1I1:1O Ь ОЩ'СТО, .1:\ CII \li'llnO~IIIII~1 C;IIIII II СГОИ ПО.J Вl!f.
П О IIЯ":ОС BPC~IC светът ~!Ожс ;13 СС окаже ТСССII 1:1 :IB;] lIСНТЪ[1а, .1BC \IC[1II , ,15..1
UJSClII 50\l6Сl0 (;11 I!~!:I СВО!!ТС 1:1:13'111 •. 110 11 г;]рrага CII 11\1:\ [BOIITC. f)O \I(j~T,)
1РЯОВ;1 да 11:1311, 110 гзрга1:1 TPHlIB:J :13 Ji.:ll'. Т<1К:l В1,)III1КIIа IlpaKl ll'1CCI\II фll:юсоt;JсКiI
ВЫ1РОС 1:1 UIПIIСIО 11.1 I 'Р() 'Цl'IО : :1:1:111 С IICIJl(J '1:1 II:.!JCIIC II'II! - КОII·:рз.1I1КТОРIЮ -
IIСЩ() З:J Я :I[lI l' -}
.. !~ДII:I C\-I!,IIII 'I~ - СТ;II!,1 ;I\'~I:I з:\ 1:lj1I·a·la. - c'J()L' III' 11,1 ;11.r11010 11 CII 11O'IIIC'-
В,IIIIС IlcpaT:1 ,.I1 k Я:IС Леаll \i:1J11 !Il,!" ~ \1I1 C;ICIIIL' cl1 1:11'1:11;1 .... ло 1:IC;.t:IIIIC КЪ\!
: 10 IH 'I:I 11 [1 1 "Р:\IIСl1Iс' [ \ Ie 1K,I , 'Il' 1'1'(11.1,"1 \) IIC'IC (' 'P~:I(I. '1>1 \l1I()! 'O ; IOUP : (11 110'111,' rи
II"P:II:I, L'CIIIC CICI( 11,1 \(:~ IH I:111 :l()' 1:\ ,11.:110 I\pC'.I' сс' (,1,111,\. :I\H:,IIO II:I\ICP" с';! !!!!

'\'(',11< ....1\11.1\ 1 :1111:11:1 t,:IC ... Ii:1 :1,' 1\,1\11.'-." 1I 111"11: .. ;1·. ,111,1 '1 11 'I(Jjll\;J I:I 11:11(1'111 (.:
\\'U:IIHJ '101\"::1 '1:1, "::11О Up1.CII:l'1 н 1I:1! 11':1I1II, 11":1(1'(1 '111 II>I}..":II:(J 111,111 11 С , IC},,11
lIilаllllР:IIIIIЯ СС 1\'.j ,\lЪК 11:1 ОТ .,I'PI<C1 :11 ::." ,
,Jla 11 11,131JJlI;1:11 а СТОЯХ:I 11:11111'0:
TOI';}II:I З:lПО'III:I II('ПIIIСКII UОli . I · ;Jj1Г1 IГ С сс <.:11\(11:1\:\ IIIICh\) ' IlIIКllj1JI!lIIIIО ,lСШ
11:1:1 .103ЯТ:1 11 П .lа ll!lI ;IJТ:1 Г11 IЮСj1СI111I:1, :1 С ГО : III. 11 (1 :'\P:1UP" П'Р:II\ 11 lIep:J сс р л::.­
ТЯХ;1 ВЫI BCI!'IKII 11 0C\1KI I . ТIIЯ IIС[1:1 l'Т~il:lХ:ll0:Jl-;01<;1 ~IIIOI (1, 'IC IЮ C."IO fJrOIC IIC с.:
I<IIЖ.1;1111(' К1,.lС с ТОЧII(lIlСUСllIll ":J..1,· L' TO 'IIIO ЗОIЯТ:! . IlpC\31I;1 II'1 С!l11111110.1СК:lЧ3\<!
тук 11 Т;1\1. I1РС:[1I ~ I;1 11:1:11I.H Н1;3I1ЗК 111>1''\), ·JC \IЯ1:l . !-IЯКО ; I": О 11.1:111111:1:\ .lСЖ3 \;\ RСЧ:
\IЧJТI111 ~IСЖ:IУ jJC:lUIIC'IC.II0 :IP\TIIIC Сс' 611('ха ОТЧ:1>i\Ю 11 fjo~16-:10 CII СIЮ\lIlII UОС !1С'Т,
С UJ:IIIKII1 е от Сl:IОЯ TC.HP:I:ICII ЖIIIIО1' 11 :'Ill1l'PC\)11 111Я CnO~ ICIIII срсщу r;Рl " ..11IТ;1ШII 1:
Г:JРГlI, ;1 К3С":СП.Т !lО.1.'ll.рЖ:Ш IС uоilllllЯ :[ух с pc"1:11~' L'II

,J~oii ОШС 1I(..:a .J:J }!;[С ГР:JЗ.,::'.''' - 11,1П111 а bL1\I OC го 1I;IKP,\Ji, KOr,11 О П.СТIIН 1 ':11:\:
lIа ПСРУШllIi3Т:1 'J3ПО'IIi:1 .:.1:1 сс p:HcciIB:I 11 ПРСХ3П:)НI!ТС CJI1I111 npll,II:,\H:l.\3 \IC i!C:
,10ЗIПС ... ,'1

Тз..:з RЪПрОСЫ З3 61!TIIC10 11,1 гrоЗ.J('ТО е РСШСII - ТО С ilC:J!O 33 П,I.,СIIС Н:!


!Ю:lссраЖСIIIIСТО 11/1\1:1 човск -, H311j111\I:P ОН31!, коiпо с 1I:111!'3HII:1 П.I:lШli:ЮТL1. ту­
рll.1 OTrOj1C 50\I\)СТО 11 K()ii10 IJ('C.~C I:":~ го IПЯ.1: с ПРIIЯГL:I;I. _. но HIIC \IOЖС\I .::~

.' П,,,; 1"\1. с ~~.~


1, rl;'H, 1:1\\. ;("' 2-_;' ,2
.~. П:l~ 1.!\1. \о' :;А";

!61
о'
подозрем дългата му сянка. Той знае, че плашилото пл а ша гарпrrе и затов;з го е
;;~!1равнл. Бомбето затова ли удържа победа. :;<iЩС;:.! е "ПО;;'Р:':;nu" На :'ut!CKa, по­
близо до него, докато гаргите - не. те са по-.:щлсчнн н ;:(ори <ъвсем "Т31РЧНН? Ylли
3".щото И то е като човека, има съдба, победи 11 СМЪр1 ')
Така и хората, четейки за Бомбето, могат да помислят, че и те нмат някакво
скрито от тях I! затуй неведомо назначение 11 цс.{ конто ако ги следват - печелят,
ако пък не - губят. Има ~.юже би други, ПО-СИЛНJ\ иентрове светът 11 те определят
веднъж завинаги или в неспирна борба и смяна какво е бlrrllето на света.
Човек знае за времето. което вършее 113 света като съдба , 11 знае, че първо е
млаJ. и приляга повеч с на света. после е зрял и кара света да поприлегне на

неговите деиа, а накрая е стар. светът се IIЗмъква 11 отлита. 11 е са:>lOтен.

Сменя времето центровете на света и пр.:допределя кога човек успява, без


да може, кога с можене и кога - по Н!fка"ъв начин . Застава времето ту при този,
ту при ОНЗIl , а човек мисли - kъсметът ме е споходил , онуй. което I1СК3.\1 - става.
Л то не друго , ами времето му дошло , какго и дошло е вре\!ето. ПРИCnfТНало е,
постояло е I! са отишло .
. Както дошло, така и сн ОТIIUШО .

I Ф . Н 11 U Ш <: . Tъ~ rсч с 3зrзту::тrз . С. i 990. с. ~ 7.

162

Вам также может понравиться