Вы находитесь на странице: 1из 20

СБОРНИК МА ТЕРИAJIИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА НА

29 lОНИ - 1 lОJlИ 2000 r. В ГГ. СМОЛЯН КОНФЕРЕНu.ня,


ОРГАНИЗИРАНА ОТ СЕКUНЯ "ОНТОЛОГИЯ" НА
ИНСТИТУТЛЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРН ьЛIl,
ФИJ!НЛ)lА НА пловдивсюtя )'IШGЕРСИТЕТ "rIАНСflЙ
ХНJIЕJlJlЛf>С. КН"
13 lP. СI\1СЛ51Н It сюени}] "ФНЛОСОФСЮf
НАУКН" КЪМ СЪЮ3А~iЛ УЧЕНИТЕ В БЪЛ f~лrия

. СОФI1Я - 2000
ФIUlOСОФI1Я Н НА УКА _ .......... _~......... _...:............. _... __ .... _ _ _
МuxmСI Jf.'()6

!'I-1ИСГlfКЛ li н.~}'К.A ........._............ ___ .......•............".............. _....._ 1 1


Е. Гeop!U~6a, Л. CU8u..10/l

към ПРОБЛЕr.t~ ЗА опРЕдf.JlЯНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО


НА ОНТОЛОГИЧЕСКИТЕ КАТЕГОРНИ ..........................•. __ .... _._ !7
И~ан Гани

ДВЕТЕ ОНТОЛОПШ НА КаНТ H{YY\1A ........................................_3-I


fJe.Ct:.'lUH Петр()

МА ТЕМА ТИЧЕСh:НЯТ МОДЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО И


ННФОРJ\tAЦliЯ Т А ............. _................. _ ................................................ _._49
BaclL'J Ленче.

АРИСГОТEJl ОТ ГЛЕДИЩЕ НА НАуКАТА ....................................__ 67


Сmаuчu Дu..tIUГ'

ЛРИ С'гОТF....J1 И BPE",tETO ....................................................................._ .&.:"


l1..ilOdu.,HUP ШАодРО4

ШIФОГМАЦИОННЛ )1ИНА~mКА в о 'ОБЕНН ТОЧЮi ОТ


ФАЗОВОТО ПРОСТРАНСТВО: ОlrrОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 109
Асен Дu..41U'"l'<1.

ОНТОЛОГИЧНИ Н Е1f{кови CТr)rKfYPH В ЛОГИКАТА НА


А РИСГОТЕ.Л ................................................................................ _........... _.11 5
Жана Яu(!tlо

ОНТОЛОГНЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПО3НАВАТf....J1НИТЕ


ИНВАРliАНТИ В КОНТЕКСГА НА "н.Л.УЧНИЯ РЕАЛlВЪМ" ... 124
Донка Cl00060-СОк.о.·lоIIа

ВЪПРОСЪТ ЗА НИЩОТО ВЪВ ФlLТJОСОФИЯТА И В


НА УКА Т А .............. _ ................................._.................................. _.......... 136
Нино Васu..lева

СВЯТ 3 ............... ___ ............ __ ................ __................................ _...._......... 145


Alel\CU Ano cmo.1Q/1

3
1\1:\ ТЕ\lА. ТIfЧ ECI\:I fЯТ :\IОДЕЛ НА
ДВИЖЕНИЕТ О 11 ННФОРi\lАЦllЯТА

BaclU Пен чев

ДВНЖСНIfСТО се обсъж.:щ от Xerc..l н от т. нар .J.Нil..1С!(·Пrчески ~а-гс:рю­


.'НЗЫI като ФУНД1l.\lсиra.lна фюософсК11 категория . Но това е не повеч= ат
наЧlfН за ГOBopelie за ;uн(Лен:ието по е.:uюОбразен наЧН)-I (евен-т;.a.:mc !
КДЧССТВО-ТО на подхо.:I къ),! OC~I~lJ!HCТO на света н б'ffiIСТО) .
Съшсвре\!енно фюнката рз.зработва, заПОЧВnllКН от Га..l1LlеЙ н Нюток
спсц!нlнrчсн н IIJК:l.ЮЧIrгe.1НО деilствен ~ате~n-nfЧескн \!Оде.l за предста.е.".
,. 1 П
не HlI ДJJllжеНlIето юоощо . pe.JJL\ICТnOТO Юl ТОЗII ПОДХОД е, че rтpeд..'1..1.r)

ТОЧНII НnУЧI-IН rтpeДСКJl.1ан:ня зд поведеЮlето на д1!llЖещите се IЪВ

фН:lIrческн (не ВЪ!! ф~Ll0с0фсI(Н) с\шсъ.., обеl.."ТI1 11 на i1lЗН QCHOIUI •


беЗЧIlс..'1СНII rrpаio.."llrчесю! rrpIL'Iоже!;Нl.Я . МОЖС\I дд К!1Же\l, че в ОСНОl!атэ k.1
Н:1шатn тeXIIHI<д. iI чре'..1 нея I! 1-111 ЦJI.:щта сыiемен.нnn espcne:f1c:u
ЦНIН!;lI!JIIЦЮ{, ,'1СЖН 'f"Ъ!<.MO МilтеЩ\ftNССХ1!Я"f :\IОДс,"1 на .11ЩЖСНJ.tt;;'ro,

шобpC"f--ен 01' ф1l1ll)ЦIТii


ЛI(О днсс се iC.QHCТnftrp:l, че qll(,'!ОСОфtJi"1fi rубн СЧХilli()!НIЮIe'!"Q с f1(I-

!X>;lH;lfijfi 'ft::\.ЩI)(fi ~:\f1;;.\lUf1!l;tp.itjii О,I'ro.'QГшl tн\ фIIJIIЮ\Т!I, 1t.'11 .10РII ~


Т\>\Щ ,С IlpC ll pbl!iD !! CI\QC6p.ifH(J ~(>СТQilН;';ПJО .на ф 1 1.1QCQф1Шi!i 11 yrтpc;l:'
Ilрох.:НГI1lС hЪ '1 НQ!!QcIJ\Юпсilс~тn Ul lnll.lllJ3ШIЯ. KQ>rro с .:l0Il)·CH3.1[\ fiOd:CJ6~o
p;Unlmll; 113 НСIШIТn (ХМ"исгср), 'ГQ Bblt ФУН:d3'IСНТ:.1 11<1 П"NI\Н ii;;u! tI
'IНОЖС~Тl\Q .:rp)'fll ~3P3KTCPHH :111 НIIШСТО време HD .1CНlUl .1СЖJl nJQ&O
;\lатсчаТ1IЗIlРУСМНJ{Т 1-IO;IC.1 нn ..пIIЖСНII~Рroрзботсн от фЮIIК3Лl .
Когато нешпта вървят. YCH.1!UIТ:.1 сс насочв:п КЪ'! по-н:.1ЛlТЪШНoro IN
P:lJIII\B:.1HC. ПОНI:III .111 сс обаче нсrтpcoДО.'!L'Ю прсrurтcnнlC СС Htl.lan
р;:ф.1СКСIL'I. завръша.нс Н:l3ПД 11 ОС~IfIс.l..ЯНС на НЗ'IIIН::JТ1U1 път за lI),lН::ЩЖ; от
I-.-РЮ::Jr.1

3птру..:ulеНlUIТП 11 нсоБХО..1.ЮIОСТПl от рсф.1СКСIUI В Н:1ШС Bpc~le сс О'ТН3СЯТ


ПJ:>C..1.lI ВСII'!КО за фlLlосоqнrтc. а нс за учсюпс. чисто безспорно шсствнс на·
пре.1 с НСОСПОРЮ\О .
I Тmш сс n0.1CK:l3B3 ВЪЗ~\Ож.нocтra за фlLlософСКlI i1Н:1.1Ю на MaТC~lanNC'
CКJUIТ :\IО.1С.1 на ,JJН!ЖСЮIСТО нс с ог.,с.1 на някаква напъ.1НО НJ.1ИШна

~lc-rO.10.'ОПI'·lсска "по:'\IOЩ" от фLlОСОфrтc за ~"'JСЮПС (по-скоро "СОШ\.:1.1на

i сыl><"''11I.вянL'тоo на ·.D!a:IC"I1{k(,-~ТС-РI\а.ll1СТУ.Ч;ХК('t"П)· рзз(:iIrp:uIС !Ш .1ВI\ЖСlUicr(' Н


фЮI{J((Н'ta.ТС~!3
n!'iCCK<YТO с С.lI!:! <УТ TC\OfТC I Ш юк.Th~Ч;НТС:IID\Я фlt1(Х;Оф Савэ fkrpoB
, щ~ за са !нтс фи.lОСОфИ). а ~З ИJЯСЮllн}IIС IIJ r1 '!)I nt.: K1 \ВI ПС . "НТО ез
:-nli.3.l н пре.! фюософ ията
Същсврс~еюю СЪШCCТ1lува и собспено научната об.1ЗСТ на к:в<lНТQBaTa
, .. a.JiИAa. кдзи се, че ДН~ има по-новн фИ'JIIЧССЮI ТСОРЮ!, с.lе.:юваТС.1НО
ософията ТРJfбва д к:зоставн кваН1UВЭТВ ~lexaHHIШ н :ta сс н.3СОЧИ KЪ~!

Baxнocтra на кваито~ата ~Iсхан:икз за ф~Llософшrга rтpoюш'!з нс от


И'- tНЗта ~o ..1НocТ (.1НСС l>ече "cтaPO~IOДHOCТ"). а от това че е OC\..-таЕIL1i1
, преси . въпроси, nPЮ-ЩНЛНН, за ~tЯСТОТО на човека в света, - ).З KOlrro
3[ -.: га НЗГ.1С""А:Д че Юf~!а оповор, It с.lе;щвате..1НО трябва :ta се ~ЧН':'lJГf KЪ~I
) I L ос.оф ията
В НJ.СОtl::П на настоящата стапtя 1f.НТC\XC ше преДСЛl8.1ЯВ:J ~O проб­
.'1СМЪТ, Н.\lfLlIЩJffiЮ поставен от КВ,НПОВilТn мехпникв. за фюнческото
СЪ IJJ e.,."""ТlI} ва.н с: НА н.нформацията н ло слецнu.:1НО U)( се СПЮlСЯ
• _ lПii.\LmfЧeGК:Иn моде., HiJ ,'I.Внжениe-n,1 във фНЗII.Кlп-а КЪ~! ТСШI нз
ннформ.'Щ1tJlТit

1. КА"ВО GИ ОЗНАЧАВАЛО, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА


СЪЩ~СТВУВА ВЬВ ФИ3НЧЕСЮf СМИСЪЛ.
п npeJJIUJИfl мМ стзтн/ с'с OfllfTfiX Д!! I!:1ЯСWi. IIC I!I((РоР~fiUЩ'ft\ бli
С llJ;;('fi,-j\:\'''i!\ ~\,a ФIЩfчс;СIЩ C:-iliСl-."I. ~Нф 11 .1QK(')~"DТO м(Jжс .13 сс rrplI\;:\IC
HClp-ф'tQ 11JJ(;~~И;; (11 Чfit"11tосt C"C!~-r: i\.lHQ р. -\fIР<>Gтранснщ; 11
iX· ТР~ttС-iщrro) &;] H~IfTI;.l. I(Qlt1'Q .;lii f1p1Гf\:;-\ :\f\;! heH-> .1Cn:1 Щ1С3 11 ЩН: :lclJa
c~q>nt.J{

т Щ!З с nOXW.1. 3Н().,1 гнчсн на ОНЗ". KQlrтO нн UfY.:\tCТO .1Срm\,\I!fРЗ


съшcc-rn~"1!IlН-ctQ на снсрпurtn пъп фН"J1IЧССКJI С:-IIIС11. 1] Il\!СЮЮ чс
СН,---РГНАТ.! >НТЖС ..13 СС rтpc.1-'lIl i1 без »СШ~1lJен HOCHTC; I. те беJ f\OCIГГC.l С
,-н;ну;тсва :'!3са АncркаПШНtlТП !1 гтрстърпя.13 ,. .-ра, тсорня за C""t\:pa
напponm ЛРС.JЛО.lаГilШС ТЪК\IO. че chc-рпtНТ<I на с .lСТРО'\;ЗГНlm~!Пt" въ.1НII

• ловада сс пренася по подобl\С на СНСРПI.>rг.l ип \IСХ;ЗННЧНlГГС В"'11-11\. Т С


. !"'!Сре..1ств о\! ХН!1()ТСТИЧната среда етер. еъстолша сс от ~\an:pl\a.1НJI точки.

"Г.с_ от ТQЧЮ\ С неНу.lсва маса.

На таз\! основа .тсено ~!Ожс да сс пострен пара.lс.1ЮЪ\l \!сжду


- шатс~а :XJ етера н XJШОТСJlfТC за "CKprmггc Ililра.\!стри" в 06.13......-m Hn
;;;-.Бnнтoвaт.l \IслаЮIКс1 Споре.! ТЯХ IIНфоР\ШWtя \\C-~- квaНlOBO­
\'CxaHH'IНJfТC oOCk-ти ~!Ожс :ta СС об\IСНЯ са.\lО чрез фюнчсею\ НОСIПС.l.

: В Пенчсв СЪЩССТВ~lk1 _1)\ Н)нj.>ОРЩЩItя1iJ ог r : IC.DliJ T(\'i.К3 на t.:ВЗJ-поватв Щ:xaJ{){К;З'> -

Фи;юсофСКJI аПL1Jнаnшн . 2i.IOO _2


so

- .'
CIICII1!'11 HP \IPC.lltM~ j,; ,n С ' рl Т rIЩJ:\Щ'11Р. 1\ ,"

t\1\i\tl' 11:11,1 ~I ,IIIIII.IIIC :1 I It 10 о( 1.:.~.:ш, 11011 ПРIОЩJlJIIЮ го 'СН 1


ДО! :lI,О!l1l t н t: 11 "!t(;tt ' 111,,"
По на J ,11'1. '" 611 101;10 да сс Il].ЮД"Ъ..'1ЖН , кnтo се ПРСДЛО;tОЖI'
фН.JНЧССIФ10 сыщ..'\..I"8) ванс НА IIНфор , Н1ЦjUIТЗ С "вътрешно" за с.!.'
сыцсств:;. ванс на всшсството 11 с НерГНЯТn , По .1Руг начкн к3.1
ннформашоnа кa 'tO фНJКЧССЮ{ СЪЩtci1l) ваща ~IOЖС да се O'1l-iССС \.!-(

ставащото вещество и ставащ;rтa енерпU1. но не и КЪ).I вече стаиа.1И're

В тозн СШ\СЪ-1 ннфор~НlШ{Я'та се O"Т1UlCЯ KЪ ~I редухщ.urтa на MHOjjo. ~


съС сумарна (В частност Ш~ГР(L1Нд, ако ~НlOжсството е HCnPCk.ЪCH.HOI
Bep<HfТНOCТ едюшuа къч един предста~Н"1'е_'l на МНОЖССl1ЮТО. на KOlfТO ..\,;
прнпнсва С) ,\!арната (H,-'-fIt:f"р1i.1Ю"j) f>':jX);CTHOCT ' на )'!HOj4 ' ec-rnoто, Т. 1. ' . ~
npнпнсва съществуване, Така съществуването се опреде.!I.Я ~TO
предcтnвяне (н:юбражсн,нс) с 8CP05ГfНOCТ t;ДННlЩД Н CЪO'f'Вen10 Н). ~
ННФОР\f,ЩНЯ ,
В чаCnIО\.."'Т ()ЧСfiIUНД е nРLЗ1цtТ11 с с)пропнJn1\' I'Ш /dН()Жec-nютo
НnПРН:;"lер ilКО рtlЗг:tе:НШе ~ножecrво с paflHOlltpOirrHH C.'Ii~~fe)mi 11
равнОВССНО С;loCiOЯНllе, n ffPOЦ!X!\ ШI l-IеГ{НI(ПО "C'f1ll\iltlC'" Qf щхНtJjiё..'!МО
.:wYr() Щ:МРО !(ep:llit{onteHo CЬC~KHHe. е~fНi.Яlli ще се )'1:iс.'Ш'I/Фfi • .w~тo

ДОСlllг11е ~!:\t<СНМ:\"Щi Ci'Qfmo...'"f. i е . Се .1I,X.."""f\!i' tit Д() С'К"fuftНlfё!О ~Ifi P;.UII<Q


RclXНl П!Qo.;t 1-1:\ hClf'lA,J1 НеГQВИ e.1C\/ei-rnl TOfi\n:\, а,,;.о D КA'i(;,,'""fi\(Ytc 1-(,,1
fЧ~,1СТi1j1lгп;.1 НА м~iОЖ(""i:'nlaro I1 (;~!C~I IH;fQ[I FtPO IIJIIO:tcH t;..1CMCI{""{, 'tQ

нсгQ[t!!)ГГ !lJбор ШС ЩХ:н Н)'.1ЦI(1 IiНФОРЩ\!lЩI I1(J ОП10ШС"~j!с 'Нl IН;И'l J.i1
С-,РIСIЩI 1-\(\ МН()ЖС"l..'JНlro, Т. С тoii ш" сс IШRlН1 :1.1CКIНlТCH nJ)CJ.C""f31J1fl1,;."1 K;:t
ЧIIОЖС-c-rucrm Наnтюn!..Б HJ(')QPl,T Н(1 C,lC\{C~rr npc.JJ\ J3UЪРШIJ3НС Н3 прсхо;u
КЪ\! раВНОlJ с рmгпюТQ СЪСТ\)IНЩС. ше с Р3.l"IЧС Н от НJ{KOH ~TH ВЪJ~IQЖ'Ю'

избор!! I! В 1\)311 СЩIС'Ъ.."1 611 Н - 1"1..1 ННфОР\JПШiК Прнчсрьт tL'I3ШС J.') tre.l
С3'10 .]а ПОi!СНl\ защо IIнфОР'Ia.uН>гга С,'С.1.В;] .:13 сс O'1l-i;)С>l С3МО ,]0 CТi.\l\3J{~
на същсс'"Тувпнсто. но нс 11 ;10 станажгro съществуване

Неявно сс ПО.]СКДЗ<1 ВЪЗМОiКНQC1Тi1 за БЪВСж..:Iанс на едно ра:,J...1I1ЧНО РaJби­


ране з;) ДВllЖеН!lCТU. и то Р:lJ.1I{ЧНО, В СМНСЪ,13 н[\ Р:lJ.111"ЧС Н Щ1ТС:\ШnIЧСС 1СИ

; Ad I10C .106.wСН3Т;l .]}1C11iJOOl!UI Jo!e:JIC..1! ;rока:rни и HC-l0!"ННН 'cl;p,m1 I\зРJ..мС"!1'Н· са..'1()


J:1.~fЪ..г.lЯJ:\.'l Bырос.1, ' Ф.1J~!Чt..'СЮI фюнчсскато съ,щС\..1В}1IaJiС на IIНфоР~\aw\ЯТ'а ~lO же .-;;э.
c~ раЗГ:IСЖl11 като нс..l0КЗ,lСII C"'"Piff ItaP'L\lCТЪP 1(00<1ТО TOBOPIL'I за еШ,1Л1UfI"J 11 дори J3
веществато, ЧС С"'ьШС1:П!j'В8Т. К\Le.че rrpC.1I!fU IL\tClOiO, чс те са He.10кa:lCH ·ск:рит
IШр3_\lС"ТЪр' 113 С BL"Т1l , те Прос10 че П\ ю\з 110 счс ат спорно е, ЧС са,чият АЙНН.Li:u1:н бi~
ДОН'СIIЗ:I н<:Говата ОПОЗIЩНJI I\-ЪМ 1 I\З Р 1;01ICH",MCIICK.1 IUПСРI!р<."'Тau:lUI нз квшrroва:та

МС';UПrx;:l • ..1а сс Jrpcфор\[~ :1Нр3 1:1 Т\.1)\(ИЮПС 113 "1IC.10K:LUOI С;;РlfПI I1Зра..\!стрн-

51
I 1, 1.11 1,1111'1('( f' llll "10 Il' 1 Н;) ;~ВНЖСН!lС , НЗf>.:l.:IЗван във
фlllll 111 11111111111111 11\1.\ '111010 С\\ЯТё1I1С . При този pnlli'1CH
11 , 111 11"111011,11.1 Mt' IIIIJ.:a ,:инс 'СНИСТО би сс ИЗlТЪ.LНЯва.lО
,1.\ 111 Щ 11.1 IIU IIII~ р. Нlll\lЯГЗ от HCHy.1CBa къ..." Hy.1CBa
I (1 ,11 [H~) 1 ~).IIIIIЧСН преход но ОТНОШСН.нето на ю~{е.нен:ието на
лроll 1111 фll}lI'I С)(,I 11 II\ЧНЩ\ къ . f Н'j~IСНСЮIСТО на аргу~\ентэ (най-често
НГ.'." 1:1 1m)
' БII I Г;Ю об;'lчс да ВЪЗlIикне съмнеюtсто, че дата подхода ез нarтъ.1Ho
It.'lll ЧDСТИ'II-fО CIaIIIBa.'1CHTHH . Въпреки че това ще с основюurr !"ъпрос на
~HC по-нататък в Н3.'10ЖСННето, отсега ~юже да се и:rrы:не e;J.Нa
БЩ:Щj] ' на O<iH pnlHK3 МcждJ' двата подхода . Инфор~ацноННlurr !ЮДО;! ,",Ъ\\
;J,JIЮI'СННето ДОП)Сl<3 моде..'l и при множеC'Т1l0, което не с НСПреъ.'ЪС.На1"О (т.с .
, ~
ПРОНЗJЮдна не СЪЩecтll;.-'ва в ИЮСОЯ негова roчКд ) , с..'1сдовате.1НО е юор(ншо

11 дори при х:рafuю (!) множество ,

Н, СЪЩНОСТ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА


ДВИЖЕНИЕТО. ОСНОВАН НА ИНФИННТЕЗJfНАЛНОТО
СМЯТАНЕ,
За дn се IН.. !}ёДё ,1 Oili\4CCКJi неrтро;иьоре'ЩflО lt.1еПli :щ I1\Х>Ю.IIQДН(\ е
~oo6~O.lHMQ fJ lICЖd.nКСТО Ю\ ПQJ.I.ilI'Нc-ro :1:\ Н · оБР:1Жё!iНС (фУЮ:UНJI),
;iеф!~НJ.flН\ti() l'l:.pX)' нен БР()Ii\i() множеС'11t() (t.liiIТPiI ,"CP 'fфЩ tl;J fX;:\'lliltl";
Чiц:."13) TfllCl1 ФУНJШ!\J!tD 1>I0ЖI; .1п бi,~1; Ht;ftpt;IO~!!:.r'ta~ I \3В';ХХl...1С (с
НJJ(.WЧСИИI; саСI1Т)· l\.ll·Ф ИП Н>II<ОIl Qt;QбсНJI 'ТОЧ Jo;H) . Пеl 'r(J)1I tЩ'\lШ ."10rwtI;CKII
kсnp<ifИl}Орсчн.I'!О може .JJ! сс OnpC.1c,l!\ граюш:\ на оntОUJС;Юf~ нn

6cJкра;'жо Ма.'КОТО юмснсю\с на crolЖOCl'rn на ф~'НКWurrn К1.о\\ 6cJКРШ I.НО


V

. 1fi.1.КOТQ ю ... енснис на ЗРГ;,,~fСНТn в .1tUCH3 ТОЧК3. 3 Н,\iСЮIО rтъpB311.J

ПРОЮIЮ.J.на в 11.J.JH точкз • съответно CKOpocтrn нn IIЗМСНСНI\С на фЮН'IС.о


clCaТn ВС;lИч~жа .

ПО ТОЗII Н3ЧJI.Н за матс:'ШПfЧССЮlЯ мо.1С_' на .1ВIIЖСНlIСТО. (IIЗ~IСНСНИСТО).

• Разбира се, ахо се Г!рIlСМС IЮН11Ш)УМ.оХ:ИJlОТСJ3ТU. копо. KI.1K1"O С ЮВССl1Ю. е Н8rrъ:uю


нс.).Щ!iICЮЮ nrъР.1еЮlе от вснчкн ОСТШШ:I.II акСiЮЮi в теоРIIЯ lIа ююJt."CCПJатn

Съ.щеВРС.IСН}JQ ~яха юброн.ма СЪВК)ТnIОСТ от IOOPOJL\DI ПОiL'(НОЖCl.,--rnа се CЪCIOII от


изброИ,\f брой с.1С)lбffi1 . С1С;IОва;е.:шо от BCII..КIlA<J<! КО)lбию.l.UНЯ на юброю.ю )!НОЖССllJО
се построява onюво юброи.\10 ~ОЮЖCCl1l0 . за някои ),QЮЖCCl1lЗ , нanpю\ср иг pea:nurrc
'{Ис.l;],. обаче се .:юказва, че нс 1:.'\ юБРОII..\UI Интересно 6н 6н;1О да ЛСфlUurр.1
инФOi'JotaUИЯ вър",) ЮlOжество с мощност между таЗil на из6рои!>\О ~!Нoxecтнo 11
~!Ножecrво с МОПniОСТ на KOlmOi\YM .
~ Изобщо казано ВЪРХ'У I\Сllзб~IIМО ЩЮЖCCllJО ~юже дд се II0стр0Н !1 гтрекъсната
ф~'НЮlЮI, lIалрю.\С=р ф)НКW!ЯТ1l на Дllрllх.1С. 110 това са lIo-<:КОРО КУРIЮJIUI Ю~:1.ЮчсfU!Я

52

.,
...
H.!lIO.IJI!.\l1 '11,11 фl\.l1f 'IT,I С Сl,Щ 1 ~CHO

- Н3...·НРIII(.....Н) на (; "UO{ :- III!~Cpcil.1CH ар!! :'IСНТ, Koirro с НСlI3БРОЮI~ Н


НСIIpc ....ъcI Ш го )',11tO;.l..CCТВO, Н 8 ь:.1чествoro на който оБНКliОВСНО С ВЪЗ~C!:DЮ
;tn сс Рil.lГ.lсжда ВРС\lСТО;
- Н3...'1I1Ч~IС1"'О на унНВерса.1СН закон на ДВН:ЖСЮiСТО, з.a.:taван 'qXЗ

ИСПРС!l.ЪСНnт:l Ф;'1-fIЩН,Я на ю~енеЮlе от този ар!!,,>,ент;


- строго ЛОГНЧССIGi обсновава.нoro на.:lичне на rтpoнзвод.на на тазн H~·
KЬCHaтn ФУККl.l.НЯ във вскла точка, която първа' rтpoювод.на на свой Pe.J ~
нспре ....ъснат:l ФУНIЩН,Я ат ар!! ~leН'"J1l. опреДС-1СН върху нзхо.1ЖУТ'О
~иожеспо I! по ТОЗИ Ндчш~ се задава съществуването на втора проюво.!НJ

и Т.К

При еДЮ-l опит зд ОС~IНс.'J.яне на огр:uшчсюtя11l, КOlrтo Hil.1ara този УОДё..l


на двнжеЮIСТО, то Cil.\laтO ДВI!Жснне може да се Orтpёдe..lf1 като СЪВII.УШ1ОС'Т

ОТ неrтpeкъснаnl ФУНКЦI-{J'I, 8CIl.I(1\ ОТ които е проюводнn ОТ с единищ оо­


НИСЪК ред, Дефюшра.нн 8ЪРХ) неnpeхъсн.а,-о ~IIIОЖС\.--rnо; !(,:ш закон ю
;J.Вll.ЖеНI!СТО. I!Зр1lЗЮl2\Н IЦ1TQ ФУШ:ЩЮНА.'Н-Ш' ',ЩIНlСILIJ(Х;Т сnpячо !lpeyC"fQ и
опрсде:н:нн CKQPQci. УСj{Qреюf.C и Т.Н
АКС) rтpe~IIIHe\1 КРЧ оше nO·IiliCOKt\ c:-rc:пен HiI nбсnЩIШ1tЯ :шнжеинctо
CftOpe.1 ТО:!!! щ}дс.1 ё Сl(jlit!iil.1Сtff}ц) Щ; НCffJXю,сИfiТQ !По6р:tЖёl1J!i: , Д{П, " C~
06c1-Ж;1.t\lJjС ТQi10,'JOilr'{/ifiiii CiP)"i('fYPi\ Н:1 МО..1ё.."Н\ Hi\ .lI!liЖСН;Н(;
!--!сJ{IIЩСI,Z\iО QТ I-!CII tJ."ifc6pif'lHilTfi CТP~'~'fYPIi fф у НQЖСС1'1Н)Т{) , I<QCfo ,
aprYi\ICHi 11 на 'Гопа. KQCТQ (; CiOiiиQCТ М;\ ф;-К!<.1J.i!Jtrn, (Jбш~,нОf\сн.Q Сс
Р;UГ;JСЖci1i KDro ПО,;С с \fiра~J.{Cn{IФ н: .;а (ш-нJ..l.ОГНЧКО Hfi ~(I-I(JЖС-СТйОТО I'Q
PC:blHHfC чнс,lа), "г с ).OJ..dёюl Са ле I<O~YTnnlВHH 11 iJСОШll:Iтнilюi Опсраш-rn
(събира.не 11 Yi\IНQЖСIШС). СВЪР),'JЮI ПОNС7"';~У СII С ,;u1C11'1I5Yl1l1:1eH :щкон "
ПРllбпвюiКII много ПЪnl С.IНН!Ш.а ;o.1O",""Ci\! .;ш по.-т;'"'IН,\I '111"10. ПО·ГО.1l!\IО от
rn;яко rrpcЛН1рIlТ"lНО Зn.1а.]сно (Т С . xapall.-rcрllcnt1C.а ку.13 на ПОЖ'ТО) .
С ПО\\ОШТ1l на .]С.]СЮIfUОВI\ СС'IСЮIЯ. Т. С, чрез РЮ.]С;UU-lСТО ка
;\IНОЖССТВОТО на РСil.1ЮIТC _ЧIlс.lа на ДВ;З к.lасn. Прll което всеки ч.lен от

С.:uIННЯ с ПО·I'>1<L1ЪК ат .1РУПlJl (т , е. пРС.J.по;ыга сс съшсствуването на


рс.l11ЩШ на CTporLl наре.1ба 11 ре.1Шl.lUl на ЧJrIЮlmшна н Сll\lстрнчна
еКВI\Вil.lСНТНОСТ в ;\lНОЖССТВОТО Н<.I реа.1Юrтc ЧII"1а) може .]<1 сс УСТ1lНОВи. че
ВСЯКО )',1 HO;.l..CCТBO. косто прю-с-..кLlва ОЛIIС;ЗН:IТ1l по-горе . ТОПО.10гнчна н
_
a.,rcopll'iHa стру",УР;] с I!JO~IOР
Ф
НО на .\lНОЖCl..IВОТО на peil.·IНlm::: ЧIlG.1а
h
,
. ОЧСВILlНО ТО311 ;\Ю.JС.l на .1ВНЖСНlIС , H>I:-I;] .J:J бъ.JС ПРlll0ЖЮ\ aJ;O
;:tР!!';\IСНТЪТ проб>lгва ч.1СНОВcre HLI IIЗОрои.'\ю. а .::Ы нс ГОВОРЮI за краТшо

, Строго jQJaJIO \>Ll:JlUtят.l 11.1 C"JlX1fO 11.1~X:.1()3 It на t:К1J1ша:I':IП1ЮСl ~IOЖ': .:LЗ сс ЮВСJС ст:­
ТОI10:lUпrЧIl<IТ<J LIp\"I!P;! lIа Ilсrrp<:I.ЪСНЗТlX,.i 11 06РЗl1Юl0 ,

53
I " С (

СЪЩСВРС\tСнrю ахо измерването с съществсн !I!О!I!СНТ ОТ ,:UЩЖСННСТО


.3JCТO с В Jo:В.aНТOB3Тa . I exaии:JU1) , то очевидно трябва .::ta се дефинира !што
.00i0 юобрахе-ЮiС тоест също ТnЮl и върх. ,,--раr{нО множество).. понеже
" I.\UНO безкраен брой ю.мерВa.IOiЯ, Дll не говорим :щ "неизброим безкрасн
, й" юмервaIOU! е налъ..:UtO невъ.з..УОЖСН .
МаЮ:\Р н дд·съ.ществуаа ана.l0гичен проб.lе~1 в к.'1асическата физиха, то
'!, .. Н се решав.а .1ОСНО· с ПОСТУ:1аТn за фИЗНЧССII:ИЯ 00e1\'1" "сам по себе си",
! .х:то·с еlUl~а:lеЮ1iO на ПOCl)'_laтt1 за "прозрачното" Ю!llерванс. То.хт са..\!О

П.;) себе сн ДJна:еНИе70 . на фюичесюt.Я обе", се npнема за непреt..Ъ:НnТО, а


1\JBa ще рече , че СJOшнрaникr по-гоРе ~lOде..1 се "о НТО.1 ОП IЗ I!ра - (1), а за
~;.. .(ЛёН!le-ro КО! ТOJH обе!l.! могат д1l се Нn!1р!lВJП краен броП Н.1!d~Рfiа.ння ,
Ь..'1 ШIНието tt.'I КDJrro обllче върху ДВ1fжеюte;-ro на обеh."Та може да cl'Iёдe ПОД
r.t.Я)U1 пре:uщжte.1НО 1<Ui!.дeHa cтoRнocт. Пос.1едното обаче· пос _:lдl'ЪT за
"rтpoзрачнО1'() ю.мерSii!-iе
k
• О\iевн;u,ф е налъ.1НО т-еор.."""нчно, 'UЩ(YrО
'fе )Jilli~юm Qrpn.н.ич.е-НШ1 nОЗ50:1J{ВIIТ I! даден !.1t,)!.Jент е~;епери..~ёtrrш·-е да

. !}fItT,'lд се !1V~ CIWO С Оnpi:де..1ен!\ ТОЧНОСТ. (j не J«(Цlф'fQ Жi;.1uat т '1НН ,

Jlобре Ю.liес'"t'Щ) е. Itc Ii JUlНff'OIiIl • ~tх,НljjlЩ tlQC1')',1n'f1,T )(\ o6c-r'rn "ca~!


[10 CJ;&; ~I\· II ~li54.'ё;НitlНjff ПC>C'l)':tIП :J1i "ffPOJPIi~I!~{JIQ" ЩМё;р:Цj-tt; C(I
щ; FrpIl..'(jЖI i.мl I TQJli !11Х>6:1см е F101'>O.J.H.1 Gc-J'Щ",'1РФ ф.1.'QCОфСI~1i
1"1 1К) n. }{I!i!, ко !\ ИfiI;;{I!Uii:l Ш, "fiC'r01tiut\'fn CТn"f1Vl ТQг, шt; СС P:1]r:Il;d~ tf-C ~:110
I1~Ц. /l;ЩПQ 'I'P.фnn .'UI IX Jfiе>БНIЦЫН. n J<:пv T,lt1Clol' . Qlrro HII tQCQ'!!HI 1\
Щ};xI;(;ша j.'I fЧJil.'Q~~ Jt.!-Н\Х>РМIШНQI-IСII nOJ."QJ. КЪ1>-\ <Х;~1I1с.1JПК НП
'I""'~I'ШСТО C.,I;.JQ!HlT-с.1НQ фактът. че чmбвl.1 ;11.1 сс юпо,"I'JJli1 НI;
Н,"пpt;J(ЪCюrr. :J арсК"Ъ(;и;rr >ШТСМlIТlN~КJI 1OJ.C.l ИП ,lВНЖСIЧIС n КlklНnННПП

м~Xl!юош. нн I{jlВсжда КЪМ МQЖС би ПЪР.1С ПQ,ПСТПЮрн:пп XI\I1OТCJ<:I ::13


ф ЮИ'lССl\crтo съшсствуванс на IIНфОР\13ШUП3

JП. МАТЕМАТИЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО.


ОСНОВАН ВЪРХУ КРАЙНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ Н НЕГОВАТА
ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯТА, РАЗГЛЕДАНА КАТО
ФИЗИЧЕСКА Вf.ЛИЧИН .
Нсобхо.:uС\fО с .J.a сс направят НЯКОil прсдаРНТС.1ЮI Oe.lpKKH. В ).-ра.llна
. C MCТЫI ШС СС ОКАЖе. че на мястото на скоростта. ) СКОРСННСТО н ЛРОЧIIС

ф~crичссю{ зе..llf'{llНН с MaТC~lani'iCCKH характер на гtpOlUBOWH ще за=танат


н:нфорчацшrга н cнтporuurra.. Т. е. от маn::маnrчсскn Г.1C,J.Нa точка 8е.1НЧllк.н..
О'Ч>С,Jс..lсн.1t чрез а..lгсБРlIчната. а нс чрез ТОПО.1ОГНЧССката cтp~,,!ypa на
МНОЖССllЮТО на аргумсЮ1l н това на стойнocnггс на фук.кшtJПa. По­
с: пс uиа..1НО ннтсрсс щс ГТРС.J.став.1Я.Ват н:з.ображСНJ-tJПa, конто са

.'
ОГ1срашtU/:111/ ,\101 111IJ \l1I. т С З..i.\tt:~urг пр;t Iсюбражt:к.исто C.IНaт<l ОПcp.:!.:lJ!..t..
.JСфIlНIlР IHil Н:\ /101L"Т'O , С .:rРУГЗТ<l'.
л.1п:БР"'lIlIlЯТ no~"од при ОПРС.:Iе..LЯне на .IВн:жснието и.уа 'ю3.1
ПРС:J.Jt~tС1 ВО пред ТОПО.1ОГНЧНИЯ (т.с . оюн, KOlrгo борави с ПРОЮВО;DШ ). че
обобщава с..~"'iая к.акто на н~прс"ьсн:rn{, така И ю1 прс)"ъснanl (;ЮРИ
t-...раЙНII) множества. В ЧOCll-iОСТ msa ще означава, че cкopocтr<! и
YCKopeliltCТO ще могат ;ш са разГ.le:&..:l.ат като спсцна.1НН c..1!"'iaн tQ

ннфор .\ШЦНЯТl1 11 eнтpoтurтa .


Другата пре.JВi1рюс..lна 0е.1СЖка З~ въпроса ,.'ltL1И ра.зПО:/ilГ~~ с
фЮН'IССКII фаl\."'Пl (осасн Б об_lacтra на КIl.aНТOBaТ<l ~lехан.иКJl). които МOnП
Д~ се ТL..1K~ ват tшто ограинчеюtе IL11I опровержеНl!е на \~зте\lаn{чесXИJI

~tOAt:.:/ HiJ Д.!Нl.Же!шсто. основан на IШфНЮlТe'Jнsta_'lНОТО С~tятане.


Като такова може :щ сз разГ.1СД:1 ПQCТУЛilТЪТ за HeHaд-'tН~
скоростта на СВё"Т;lНИ!П1\.. на KOlrro се OCHOBi1Bi1 спеЦl!а.'1Ната теОрЮI ю
ОТНОСIrt'e..'1ИОСТrn. i1 ЧРС-J нея н Цlt.:l!lT:1 C'bl!pe ~feHHa фН:ШКi1 . А ЮJ.енно : ~
ФIf,iIfЧсСlШ Ю\lСНСННС. К/Х'1'О !.t{}ЖС .1::1 се осъщеC'1"iJЯВI\ със скорост.
rtpeвншаВtiщ/\ СКОpocrПI на Сfier.1IfН/Пfi

ДеfiCnIlFf-е..'ljЮ 'fOiifi с ЮIIСJ(ji~нс. КOC-T~ ~~u."Ii1rfi Ofj.>IHi!i'fCHOCТ \111 m.piilfТ't


ftPQФfiО.1Нil 11а БСII'-IА.li 1i'.lCJ6p~eHHJi. КОнтО Mor(l'f .'1а ~e pfi 'lfi1C.'t:1'f IЦITO фs.rn.4-
,/ce/{Ij 1\ It\I!:\Ф.'1сrl ~ пшя Ахь СС tТРllБЦJ111 i! II'HIt;l{fii\H\,""f() JU P:ilttlO~CP1Q
or1i:нtФIС/l~!. !<tХ;Т\Э IIJF:1 CA<..:t,.1 Hi1f,~'ilO с:с п;; ·тпС !Ф . 'fO ОТ ТО!!\! C:H;d.n~. ок
рс.JJШ;Н3 1т lI .юБР;1А(С111I!fr.t. IфIГТ(> 1;;;1 фl! ·'I!'IС~I\J' 1I ](lIШ Q.J.сiiСПНJ{ с
РП 1 ! IIQ~ICPII() tlСГlf'<'ltМ;Н(!ПI

Обnчс jJ31J 11O:\ICPH3TJ I!СПРС!Q,<;Н:П'QCТ 143 н:юбр3.it-СНlUГТП на фll:JIIЧIXIШ~


В)ill[ЧО..1С!IСТВIIЯ. HJllClUJilHO QТ Н:J.llf'ШСТО на горн;! гр3ЮIШl ЮI
ПРОНJВО..1Н;!Тn" И<l13Г3 ТUbP..JC .1юООШffiНI Р!1J3Н1IЧСЮIН ИП lоо6рilЖСННCТQ на
ТОГ10,10ГНЧI-l 3Т3 cтr~'I\~l);! 11<1 'IНОЖССТВОТС' ип ap~ ' "clrrn в МНОЖСCТВQТQ КО!

CТOllllocnrrc Н<1 функшuпu Г ~ оо КЮ~НО. \lИОЖССТВОТО CТOII:Нcx.llfТC на


ФУНКillUlТ<l ис \IQЖС Д" С ,,{!юго "no'p>LThQ" ОТ МИОЖС\.."ТВОТО Н" аРГУ\1Снта .
Toccr пко с Н3.1IШС ОС]КР3IНЮ М3.1К3 око.1НОСТ на C,l C~IC!rr на множеството
на арГУ~IСНТ11. тя ис МОЖС ..:La сс н:юбраз" във вся.ка бсзКРaJ~I:НО ма:п;;а
ОКО.1НОСТ И3 lI:юбражСlUlСТО на C_1C~ICнr.1 в об.13стта на cтoiiHocnrrc на

Може ..13 СС rющ,;;е ЧС ;lOrар!пъ~гьт С C.:;JUICl1!CHiJI.! jXlСТЯ:Ш3 ф~11:КllНЯ. kC>.-п'


юобp.1:JЯВ<! ПРОН'lliС.1снне в СУ~I З Ii СЪОПIL'1l((1 t:.:u-UIJUl:П~ H~ \' ~(IIOii\C!OtCТ(1 В J/Y:131:! н.1
събирз..IIt:ТО с.1С;Юватс:пю 113061110 :JОГiJРlfТЪ\! ~ЮЖС :\;] сс ,]СфН/UlfXJ !t:L: IfJX>ЮЖ'.'lНС'
nO;IC с ОО.13СТ Н:З iJP/' ~l e!rг.I IIсrrРОnIВOIЮ'IOЖJur-с i ПО:lOж}пс.ll!lfl с) c.:IOIClml от IЮ.1d()
Н OO:IiKT 11:1 стоiulOСППС - l!JL'/OTI' //O.le I'з:JC1IrpJ С'. (lК() '\3P~J.KTcpHC11[};a'Гu \(\. НС С 1f\ ~:З
ф~1lКШtsrГiJ ще с БIlС!UU!Я Е Т)ЮIJ 06. 13':-T

5S
Ф. 11;) t'ICH';PiliiHO ~!a.1KН1~ ОlCO..1НОСТИ на
11"".........'\0 t t! 1.1 1 0(; 101 1 га 11:\ с r iiHOCll!ТC на ф~ НКUНЯ"Т(l, КОЯТО
'1 I 1.11 11 (.) I 10 раната бсзкраlUIO ~{a.1Кд ОКО-1НОСТ ни
(11(1_ 11,' pr "СI С,сдовате..1НО съществува
IIЛ . Cil.ll'a О 1'0,' ност за всеки e.,~eнт ОТ

. 11-1 .е.:С:Ста 10 Н<1 арl tCI·f/, r рната l-раННUil на ОСзкрайно ~il.1Kaтa


О" :11 ::.-т 1111 1I Pil.+..CIIIIC'ТQ 113 c.'C\ICНТn в об.,астга на стойностите на
ф~ 1-ОСШurr.\ Ш с.1но прн CKOPOCnI, превншаващи тази Нд' СВer.I.ииатn,
и:юБРАА:СНItС'ТО сяlt:.aШ се "разкъсва", престава да бъде непре...ъ:::нато в
нНТ)ИТ}{В(;н СМIlсъ..l . I nРИ това на една -
СТОЮ/ОСТ на ap~~e:Н"тa ще

~'"ТСПа повече от една стойност в o6.,acтra н cтo~iHocnrre Н3


ф, НКЦJurra., и.,н това ОJнача.ва, че това не е ф~·НJЩНЯ, IL'lH че юобрзжеюtето
е ж:опре,.'1е..,ено . все ruuc обра-rnото нзображенне е Въ:J~JQЖ:НО да npoдъ..,жн
да Cl>ЩCCТ!iува, с:н;доваТС;lНО при скорОСТИ, наДllluuаващи тази на све­

ТltJ~ц ще е нарушено yc.:10BlIeтo за бнеl\--ТИВНОСТ на llзображеннe-m, KQeт{)


е фн:шчi;CkO в 14K\IодеЙСТ1ЩС. Грубо к.'\~НIНО. понеже ако нещо се »н:е:.1I със
C~ ПО-f()..'Ul\lа ОТ С1фpo<;Ff1l Щ\ сиет:НIНМn. '1"0 ~, оже да бъ~е e~o II,:Ш .
.lpYFQ ~ li"iU/ С.11/11 J.i!..'iCH MQ~le~rr от Iipc~!t\O I-HI ltilЬ.'J IО.'l!i1'ё..U. ,О.
, l.р.UЛltl! 'Пil{.'1#i\ ~Ъj...'IQЖНOI.I. O~fl1.p:tJI~le 11 J..blO+(Cklle-'fU см; . ~..., по·
f • W (t1 СlШроо:'f"f11 /13 CIICТ:lII~l1Тfi A:I;'I Ilрн iQl![1 IIJ6bl\ 06c,rf1 IQ !'t;jIlII;T~)
flIIIUI~Щ: (x;f:lpll фill<" 't. '1е :j(;>ГltЧСС~ 1I О<;;Т:I[\:1 !I d.P~ ГI1Т !H. · I~O)LHQCT :\

J 1~ lC;tм da сс f1J.JC'11pJ т:J.);1J II ' ЦР ИК.(;РilII'СIOН; . I\~ГO с IlСОПРI:.]с,кно" ШО"Щ


r 'WI_ II«J(),\О.11IЩI ((>Сl da ~ ;:I()I.'ТПTh'UЮ) ИС с IIСПj1Cn-<:IIJГQ 1\ 11[, !L1H !\l'lСЖ-1)
roЧЮПС на rtpcr.-ъcI!OlllС >fРПIТ .:m сс ПО;:Iбсf"lТ WЧIVfГС. в кtll!ТQ IIWfY.\)Ц1WС11:!
IlСОI1РС.1с.1СНО (IЮ IIС Н da "С Q,Ш~!1!3) \1ц..Юш n КJ1.1JЮ. 1111111'[ ~>с.Г:JSUI\: Н3IЮНJfПIСН">
1.J t!l(J(1p;IЖСIШС СЫ[JС;ТВ!l\3 С.11-Ш .JТI~·ОIllс.l.IlШ1. "'(')11'0 СС IIJlltlЯIЧI. I((>Г;П(> 1"1.1~пеж.1J~IС
IIC-ЮСVp;lжсшU! ! ШICnIН3 IIC-II:ю('!XlЖСIUlе е. (т1 С.1113 стра!!..!. ~1:.()ruCH:TlJHC. r.!1СП' IIC
изоС>paJЮ!<1. 1 С и:юбраЗЯJIJ Т(>ЧХ3 (\ пр..1JIЮТО ~ОЮЖ'ХТIЮ. ;} (11 .Jp\T;}. 101'.l.. "'(>СТО
IOo(ip.un.a тuчха в повечс от е;:uш ! в ~IIЮЖct.-ПЮ с повсче от C,1iOI c.le~ICIO) В IIC-
и:юС~НИС от IrъРВI1Я nUI Н:'.10ВIIСТО 33 ИСII!JCКЪОUIТОСТ С ВlО!ЗЛI юпъ.1I1СНО. ;ЮJ::ПО в
lIe-Н:~CH}lC от JJТорня nm ~c:.10BIiCТO 33 IICIf!JC"'ЪCHJTOCТ IШКОГо1 нс С Юlrhl11СIЮ . В
rтървня с:.~"Чill1 оБР'П11О н:юС"'!J'lЖСЮIС lIа IIC-ЮООIXlЖСНItето (без СIICWlAnШ ~ТОВОРЮI ) IIС
СЪШCCТl!~ва., .10като ВЪ!! !!тория СЪШct.l1J)W IlсОО:\о.1ИМО. О С:1~чая !i;] юобp.u;cЮIС В
собствен с~шсъ.l УС.l0ВНСТО за IfClrpeКЪCll3TO\.I може dЗ 61.,1С (НО ).юже Ii .ъ; нс 61..,1С)
ЮI1Ъ;I}\С1:\О ca~o при юображеинс lIа НСlfзброн..'U1 ~DlОЖССТВ3 • .10като при lool'?'!ЖСIUIС
на "-райни и I!Jбро~О1 М]\QЖCC11J<l, то Hc06XO,1H~\O не С ЮIТb..1l!С./Ю OCBell в осоСх:юUt
c.'I)"W\ на юобргжсю!с В множество, СЪСТОЯI.НО сс от C;:UQI С.1С)IСIП . Kor;rтo се
ра3Г.lcж.JJ p;1ВHcx.,CIICllНa не.пРС";ЪСН<lТОСТ на ~QIOЖС\..IlJО от ф~l00U{}! . .1сфиннр;uu\ В
затворена об.lаст. CC:Т1..'t.IlJCIIO С IIСЯВIIО ,13 СС r1pC;:UIO:J~;} . че ВСЯК3 ф~lWDIЯ С
изображение ~l сж.(1)· НСI\)('РО'I:.!И ~UIOЖС\..--rna

56
IL\ICHHO ~til сс ОТ"\.Вър.:ш ~3ТС~j(rгнчсскнят модс..l на .:tВнжсн.IIсТо ч:pL'З
изобразяван с Hi1 НСnPC":ЪСНЗIO множество в НСГТРС"-ЪСНaIO мноЖf:C1"ВO
(~юдс..lа на ннфиюrreзн..-.tа.1НОТО С~JПЗнс) . Тоест nOCTy.lan'T за
НСН!l..1внша..еанс скоростта на Cв.cт::lKHaтa заедно със ИЗКСКRането за :34- .
пазването на БIlС".ТИJШО изображе ннс между Bpe~\eтo и закона на .:rвиженне
в IOПО.l0ГНЧ СН C~I~Icъ.., в..lечс .:rвe равноправнн a.тrcpHan<ВHH ВЪЗ.\IOЖНoc:-ni -
с..lеДСТВI!Я :

1. НС СЪЩССТВ) ват фЮlfЧС(:IСН взаЮIOДСЙСТВI!Я, КОlПо се и:з.вършват съ.:


скорост, KO>rТO на..'uшшава тази на С ВСТ.lинзта . (Този ход ЮГ.lе:..t.:дa на n:pъ.в
ПОГ.1СД повече от естествен, защото така се ПОСТЪПRil напрЮlер и в cъ.~

1Т!l(вна.1Нl!Я случай x=t~, I\.ъдe-rо биеlCТ1ШНостга на нзобрnжеНJ.1СТО се Зa.naJ.a.1


по външни фЮИЧС(:IШ съображсю!Я) .
2. Запазване н11 бнсКТН1lНОТО lIЗо6РZlЖение '(рез предефиниране н.э
кюбрnженнсто КnIO аа.:щдно 11 при изображение M~' край:ии(юброюси)
множества .

Очевндн() в насоКЗ а на нщ:тоящltn CТn~!Я ще се застъпва 8ТO~


!lЫ!\.{оЖIЮС'1', ДоняJC1.;te лдрt\дОКСЛ,.lНО К!1.1АIiО. 'ГОиl1 O'.lHt\\16Sn. че f1oc-r;.'.1аnт
w IIсlifi:tпllЩfilНlIlе CkOpoc-n1i Щ\ С/le'fiШ.нnТ1\. оrтpeде.'tЯ само грnющите на

ffРIt;!ОЖi!~IОСТ llfi ftОturгнe-ro "Ck(>JX>C1''', Ы.) Нс 11 rp:ЩJЩН1''С I4It nOHJtnt~


"фll :II!'!i;<;I(О ti;JUИМQ;IСIIC'n1l1е" , J(OIi"f'() бlfifi сс O"fl1fi.,'1I1 ПQ-ШНРОЮ\ . ТОЬа ще
р;чс. IIC фt\'Н!'IС~J{QТQ l! ;ЩII.,'fQ;lсllC'f1ЩС (11 \J3Сnф(;Т kl\rtРIШср .lfщЖёНIlc'iQ 11
rТPOCTpi\!lC1l10т0) ЩС сс РЮГ"С~;Ш Bp ll ~IO~C.l Ю\ Н'!Об rаЖСI~НС ип DC){IЦ1JЦJli
(Т,С, !<рnКнн . ю6р<>Н,'НI. НС tI:Iбр<щщ{. ftpCl\Ъ(.;}lfinl. НсftрСКЪСК;tти)
МНОЖCG'I1Нl. n iпображСНllе'ТО I'f~' нсnpe",ъеЮ}'n1 МНОЖСС'fllfi ше е '1~
с.-т:-·чаli на ТUIHl лo-Wшо разг.1СЖ:Шне . В чосnюст понятнCТQ "скорост" ше
бъде KOH ....-рстсН с.-т:--..аil на ПОI-UПlIС:ТО "ннфор .. \аw~S!" за с.-т:--..антt: на
юобрnженнс :-Н;Ж.1;.\· нс rtPC къС нзn\ МНОЖCCi1Jа. ЧШfТО Ba,1H.1HOCТ като 10.JC.l
сс oГР3НII'lз'S3 от Л~ ·.1ата:m ненuвlUШI.ВnНС CKOpocтrn на свст;шната

Вы основа на налравената втора прс..:х:ваРIГГС,1на забс..1С'Л\.ка ше сс


премине "'Ъ~l същностюUl въпрос за 1083. че СЪОТНОШСЮiСТО Зil

неопределеност на Х;uЪенбсрг означава на.l11ЧI1СТО на ДО.lна граннuл на


бнекти.вното изображение на бсзкраl[НО ма.1ю\ око;1НОСТИ на с..lс~\еlП от
областга на аргумента в 06.1acтrn на CТOltнocnгтc на Фунuнята .
Дсi!ствнтс.1НО. ако за rтpeГ;1C..1HOCТ сс разг.lе;щ ю{не~lаnI'lЮIЯТ Bapltaнт
на съотношсннсто :m НСОПРСДС,lеност (m=const). то съотношеЮIСТО з.а
неопрсдс.lеност означаВil. че законът за ДНЖСЮlеТQ " неговата първа

ПРОЮВО.:IНа (скоростт:1 на ДИЖСНl\е) са "допъ..1ЮГТС.1Н"". Т. С . не ~lOгат .:t:J


бъдат С.1НОВРС~lенн о НЗ~lсрваНJI . Тоест. ако СС лрнс~\е. че законът 3а

57
!~. ' ни с с н с прскъ.::на ra ф~ li.КШiЯ (фНЗИЧССIo.Н . lOже ,)Д сс ю:\{срва с
JI V.3RО:IЮl точност). то от това по СЪОТНОШС1iJ1ето за НСОпре.:!.е..,еност
с C,I33., че първата npoюводна е Неопрсделена., Т. е . закОНЪТ за ;!ВижеЮIС с
..'lИфи:рснцируе.\iа, а CДOB8TCJТHO възможно Н rrpel\.ЪCHaтa функция; н
t рanютo, ако се првсус , че скоростта с непрекъсната функция (фюически
~. J же .:ха се юмерва с проюsолЮl точ.ност) , то ат това с.lедва, че самата
Ф. 'ИJa!ИЯ на КОЯТО тя И е " проиЗводна. е Heorтpeдe..1CHa, Т.е. е неинтегрируема -
нсЙIOUrr IOrre11'З-' не съществува, И. с.'1едозате..'JНО тя пак е B-ЫJdОЖНО да е
YТpeJCЬCНaтa функция. Очевидно от !JOгнческа гледна точкz., това е
1l00'1(r.8:.Сине Юl "rulpa.:lOJ.:C", Т.е. всяха ОТ . двете въз~IOЖНН а..тrср8НП{ВИ води
:iO пponнюреЧ:Нё. Поияхоrn фн:тософН,С се опитват да гтреДСТ3.ВЯТ 1'1lЗН
сю}зllия JЦ1тo ДОIGl1a1е..'1СТВО за " 0 бе,,'ТИВНom" съществ~~е на
противоречия в Хеге.10В СМИСЪ,.'1 .
A..'l4 IJ с:тучая С1,ществуnа н М1СЧ по-прос:т 1!1ХОД. а K'-fe1fНО: до
fUlр:t'Ю1CCiI се ДОСТИГНА при npe:mO,'10)!·CH.H e'f'O. '!С Н:1ОбрiUlLё:ННero на
J<{нo~oтo ип nprYMeнтt1 u щ·юже<:f'l.{OТQ на CТOItH(X;'n!Тe НIi ~-нхцнятп е
~iеftре"f.Cщrro (хо!>{ооморфЮЪМ). к()е1'() е ПО-(~JIабо 0'f0J<Q.'1кmt) ;tn ё
.lJ1фq>et©-rpyсJ.tо, C'1C.10atrre,,1110 6:'Щ.i!Т Mnpn~()KC може.1 · ,е Ti..b:Yn!\ IфТ()
~l},: 1;iТ1:,1C'f'!!,О от I'Ip<)'f'ИВНO'f'O. че rr.юбрitЖttt~I\::'f'() Ю\ ~IIOЖO:::nOТO Ш1
аРFУ~~(;Ю'Ii f! J.iНOj((CCibOro Иii фУИЮ.l!.-Um\ Ii оБШI1Jf 1::!Y'!fi~ ~C с HCfТ.,Ci<;'ЪCliaTO
(JUPd3 ..1.'\ С . о fсОМ(JрфН 'b~). Дорн . 1 ЖС:-'f;t 0f1PCde.'jI~!>1 06,1~C1I3 IIiI
1)(;.1 CI4H{'fМ<Xi ив Н:JIl ,i:JB3 "1(; Ш\ МО.1с.1n На IIНllфliТ(:'jll~!а.1Н(;)т~) CMJ(f;}HC
Нз.при,...lcv c.l.1W ПQ-UЩРОIФ u1 . )МОЖJ-Ю !Jазг,"1Сж,'lПНС с на оснопзn И3 ~I~Ю­
~C!..'ТJ!.O на пр!)")! НТО И на C"tOйнОСnrrc ИI1 ФУНIillIlЯl1J. tIpll КОСТО J.il ВССЮI
КСГОN c.1C"'-СКТ с СЧХ>ГО rtрlUшсана BcpoкrnOCT (рnuиона.1НQ 'шс..l0 в
ззтворсння l!:I-freрВ3..1 н)';]:! е.mnuщn). ПРII топа СУЩIТ1l от ВСРОJПtiOCnГГС: на
ОТ.:lс,lЩгте 'L1СНОзе на "1.00 'CC1I!OТO С равна на С,1l\юща . В тall.b B с.l)'Чu)i
СIПpOПНКГЗ н f.шфОР'lа.uшrта Шl тов а :llно жесnю сп с-трого О ЩХ:.1С-1СI-Ш
. (CnII'Э да отсъстват 'L1CHOBC е ВСРОJП11ост нула) .
ПOCl}·.l'П за рсдуцюrrn прн Ю~lсрванс : еъшсств~-ват н"JOбражсния
( наржанн ю!\{срвання). при KOIГТO множеството сс l!Jобразява вър:\-)' себе
с и таь.а. че е.:хна от припи(;аннтс веролтности на СJlемеипгrc е с.:хн:ннца, а

С>СТана:ппс са ну;тн . Е.1С:'1ентът със eТOIIHOC'Т е.:ин-uща сс Н.ПРИ'l.а стойност


гтри ИЗ. lсрванс Юl вс,lliЧШЫта. дефинирана върху множеството . Очевидно
частен с.~'ЧаЙ на това ОПРСДС.lсние с ТЪЖ.:Iсствсното измерване , което
юоБРа.1Яl!а с,1но ВС'!С ИЗ:\IСрено множество върху ссбе ек Такова НЗ:'lерванс
също така ше каричсl'oН:: " проз рачно"
Да раз Г., С..1З..Ч с какво става с ННфОР:\lашiЯТ8 и ентропията на

58
.IfiOil;e 1 1ItНО ПР" 1!..I\(CPR3HC
О·tСIЩ..1J10 пр!! обll'iайно опрсдс.lя.нс на I{НфОР~lаЦIUl 11 ентре t
посредством ,101':lPifТ\IH В c-roi'rностнте за сн-rpoпнята 11 н:нфор~ацн~
НЗ~fСреното множество ще със СЪ.J.ъражат 'f..1CHOBC със СТОЙНОСТ .10гар,'Т'1.И
от нула н от час:тното на де.,енн.::-ro на е.:rин~rца с ~:Ш, Т.С. 11 В .1Вата c;~ :>~

неопреДС.1СIIН . с.1С..10вате.1НО при та",ова orтpe..1c.1CHHC на ННфоР~lашurr.l 11


С!ПрОпнята на ~1 1-ЮЖество за с.:1но ИЗ:l.lсрено множество те губят CMJL....l..,
Н.;\! стават "неопре..1е.1СНН".
ИзбързваЙЮ I е И'..1.10жею!ето. може да се атОе.1 е-АШ , че пр!! ~
OrтpeДC.1CHIIC I!НфОр\tашurra н еlпроrшята, те Н.JI.~{ат CINcъ...1 н Щ:Ш
нсю\!срен!! ~Iножс-.::тва, CTHr.l 'fножеството да съдържа 'f..1CHOBC, Чн.:Го"О

всроятност е ну.lевэ

Очевндно е също така, 'iC граничИlUIТ IfpeXOA на сходяща ре:~:нШl 1.:10.\1


своята граннца, ~юже :НI се рnз.Г.'lС..1:1 като НJ\{CpBaHe, С11!ГII да се ДОI~ Cli~ . Ч ~

граЮЩLl111 е '!..lен на рё..1lщаru С;,еДОRirre..1fЮ дооре е ющ:рването ;lД се


оrrредс:н! за HOp ....fI<p:lt1H ПЪ..."IН!! IlpocтpaHCThfi, Т. С . б:шахов\{. Известно е, '{'
rrpn ктнчеСКI! ВСffЧКН !XJ)'.Tf1ITH на IIНфШIИ"fе:Н.f\Itl;l H()'f() C\IJI'lllHe МОГ(.\т' д IX
('треНССЦl за бlН!I1..'ОIiIl ffРОС<t'JКlнС'Г"l1~
П0-lIl1тпт'!.I( J(!I'fO Се fI'\C'dC ftОД пЮI!.I;Н1I!е. '-fc l1eftpel(uHt\'f()....~ Сс
1I1.f'cM;!i1 С Qr',<ICj !АС.llrЛ; IЩ if"фЮIIГ1С'НМl1.;l I 'С'!' О c"l,.tn~!!;. ;щ xl G1JC I\luu.FH
111.1 ~! O>t<C'1 flН\Нll'ltlilл ЩХ;~Qd (Н J..bfnl\J r-р;tI(lltttl -Г~1 НС С 'i.1CH 1-11\ pe ;:(IUj.lTill.

j;\I\(j чс ,lil (Х;Т(\IIС ПЩЩГ!! .dсфЮЩР;JЩ) Q1l!QlnCI\HCTQ \IC)f\,"\, P;L:t.1H~:HТC ИJ


CTQi~Hocrr1J 11;\ ф~ ' Н!Щ\lJПtI ()f '1J;}НlЩiпа 1-ti1 nрг)"щ;ю-n 11 l1ос,lС;ЮППТ1;.lIOq1;
'j,1CHOUC от РС,1IШПr.J на cwiihQ<..--ПГТС на ФНОЩ1Urт:1 в ЧI1с.11-rгc;lЯ н РПJ.1,wm:
на ГР3111 1 UnТП нn nрr~''';\IСНТ3 1I пос.1С.1Q8птс.1НlfТC ч,1СНОI\С IШ РСJНШIТn на

пр!") \lCHT<I В JHi1\ICHaТC.1S!. то СТШНI ОЧСВIL:lНО ЧС Р3JГ.1С-lК,;1ilНCJQ Н;!

!!J\lCPU:JHC'1n C.1~'I1UI нп IIСlо6р.... н.чН 01\0.1 НОС'П I ше . ;ШВ:J СЪШIUl р<:З:-·.1Т3' _ а


1\,\1 С 11 110 ;:1С'фI\НIlР<lНCТQ 11<1 ПРО"J!'IО.:lНn HJ ф~·нк.uIlЯ Т ос ст 3;;0 съшссП'~ 8J
ПРОilЗI:IО.1Н3 1"1 СС J;ЩJ чреJ нзоОРilЖСНII.Я Шl IIЗ\IСРВ311IlЯ. но JOp" 11 ..1<1 н;:
СЪШССТВУВ3 про I IЗВО..1н а IIЗ'lСРВ3НС'ТО Ji1Л<lJВn своя 01Ilсъ.1. с.1С..10ватс..но };l

CJHO БПНПХОDО ПIЮСЧJанство к..онснсro на РС..1I1ШJ I\-ЪЧ c.1C;\ICнтa ГVLlН1Щ:1 ше


с Ю;\IСРВПНС. съшото НЗ~IСР8ане. каквото ще rтpc,1GТaB.l>lBa изборът Н;!
C.1C~ICm от крайно (юобщо прснu.ВО.1НО) :>!ножсство .
с.1С..10ваТС.1НО остава ..13 npc.:rнфИННР;!\IС IIнфор~rашUl н С!ПрОпия Н:1
~IНОЖССТВО . тзка ЧС тс ..1i.1 залазвi.1Т счнсъ.1 11 за Ю:'-JСРСНН :шюжсствп н .:хз

ПОЯСНИ:'-I ПОНЯn1СТО скорост (rrpoНЗВО..1На) като частен с..-Т:'ia.ll на пон.яnlСТО


ННфОР~lашUl . За ..1а сс запази общността Н;] разГ.1С-AUnНС СКр0стт3 ЧJябва..1:1
е ОТНОШСНII С на и.НфОР;\lаш!JfТ<! \IСЖ..:rу .lВC НЗ~IСРСНII .\1 ножсства . като С,.1НОТО

59

,.
'. с.: и '1> .. fII Haдp~ гото, ко.ЯТО I{нфОР~lar.J.НЯ с.тсд Ю).Iсрване по НRкaKЪB
JI(l Н да з.а.анси от L-tНформацията в тях преди Ю).Iсрванс .
Н тn.n .ажо се npнемс (К1U..'O обикновено се npавН), чс приносът на
ч.; ноасте с HY:Jcaa ВсроЯ1riОСТ IСЬ!04 CY\iapHaтa ентроnня на множествато е

'~ .'1еа3., то ОЧС8ИДНо. sc.яxо нзмерено !о4но.жество ще К'l.la ну.тева снтропня.

Аха сс npe.:mО:JОЖН като о.бщ c..l)"iar~ че ИЗ!>lсреното CЪТOJlННe на


Mнo:.:ecnoro не КDpC.тира по. ЮUUН.:ъв наЧЮi с изхо..:rнато, Т. е . ,,?ва са

"Ж:J.МИСЮdJ .оffiП1{ " , то н:нформаw-urra на Ю.\.Iерването (рп:пuлra на


сичюшt.ИТe на нзхо.,:uiато и Ю!>IСрената сътоюше на ~{но.жесп.ото) ще
CЪ8rut:U1 с ентропията на юх.одната състояние . Ще се I<ЗПО.:nва н
СТl\нд;чrnЮТQ опреДё..1ХНе на сюропнята К1!ТО ср.ш със знак I>tИНУС ст

проКl!k;.1ёИRlТ'a на в.epc)jrrnOCni"re на отде.1Юпе е.ле. ,eнn{ на ыно.АСХ..-nЮТQ н

:IOПЦЖТ~.и НА тези 8epoirrnOCTH.

Оттук ontOшеннёТО на ннформацикre Прll измерването на MНO~I'В OТO


ap~ wem it ПР" юмервwe-ro на множеството С'ТОЙНост на фунхци.па ще
6\..1С 11k:1U~ 11., Т\:;~ С!1"f'POШПI fj НнеюмереНQ" сътоя}{нс . В 'oUCTHQCТ
n ра r rtpt>IHb Д!t!I 1111 фу1"tJЩ)i.i(1i1 fi С:1'f)'Чi\Я на licffpea:ЬCH1\OnI МI1(Ц(ёС"МН\
!>I{> А Р ~ ,1е;«..'{:\ IUlТO МiqЖI1 3/\ "f1О.:lPСЖДnНС" )" Т{)ПО,'Оf\f'lI III !i
C'rv' J( р. I\Щ I~ I06РfiЖ.CtнieiQ 1'1PC.:u\ "OI<OI1'1 nтc.1t10'f"0 ftодpt:Ж..'l'Нt.';" nрн

, il Сltfр9I1ЯКТf\ "/\ МIФ/4tСI,.f1}Q fiprYMC1ГY l' JГl.-,,\О.1JIQ с1.CТQЮII\С


1,; Н \ 'МО -, ;1.n сс IОбqx; Hy"i1. ЗIJ.щоТО ()n4QШСНН\:ТQ 113 "C~J4I ;XP)TU
I flJ птс .. t.! JЦ:I'O 61\ бн.1U HCQnp;;;Jlc.ieHU rUJРП1О с обаче ;Jд сс ю&;рс I<IIТО
1\) О 10 С ТО1{J-ШС на !4JfОЖCCТl.l<Тro apr)":-Icm СЪCТQЛН} I~ на МIJ.ICCШ43..1.на

СНtр<)I1Н}(' ... е m plUl1-t3 8СРОiПЖХ;Т ЗIJ. 8сею\ С.т емент ип множеството.

'1 r &<1 cнтpomurra прн кэюю да с юо6ражсннс ще Н3М<l...ЮНl Н..l11 най-много


шс 0C"Г:l83 Cl>IJЩТn CilСДОI3а1"C.ilНО инФОрм:1UIUП1l на са' ~<Тro юображенне
(at>O сс ОЩ>С ;IС.:Ш xzтo оnюшеЮlе нп ннформашпгтс н оттук "-1ТО отноwеШIС
нn сюроmПiте) ЩС бъде ВII:НДПI по·ма.1. 1G1 и;rn равна на С..1НН~ша н nopa.JJ1
тов а може да се н.aPC'ie вероятност на С!\'\IQТО нзо6ражСI-ШС . Съшо така
с.1Сла. че при осяко юображСЮIС "се губи" ЮlФормaI.DiЯ в С~lИсъ..1, че
пон~ сс преминава към ло-н:нско енrpoIШЙНо. състоянис ВСЯХо. ю lepBaнc
щс донесе nO-blа.1КО ннqюрмаuня, CJП<.ол:ато Юiформашuпa която 611
дo.H~,a НЗ!'llсрsансто на ЮХО,.1Нато мнcrл.::сство аргумент.

Пора..:хи това ск.оростга в с.l)'Чая на непрекъснати множества може да сс


Рaзг.Jе'А\...13 като мярка за змубата на ннформauи.я при въ.з!\оюжно Ю)4ерванс
при преМRrЦlВaJiС В нсмаксн.\Iа.lНО енrpoпийно състояние _
К\GlЙ.ю-t ПРС..1.Вн.1 това разГЛСЖдаНе , ако сега решим СЪОТНОШСЮiСТО за

60
HC<.)I1p<:. I C,H': II OCT на Хз.ЙJCНбср' в качеството на .:хнфеРСНUИ2..1НО )'РавНCli.Иe
(ПРН )"JlнСМ1Il нчння вариант). с уroворката, че разбнrpа сс това с некорс:а;:г.ю.
а имснно ф~ HKUlUI по нейната ПРОЮ1Юдн.а равно ка константа, 1"0 ще
ПО:ТУЧIШ, 'IC ФУНХllюrrа е :шнейна комбинаllНЯ на .'lогаритъ~, т~
ПРОСТРnliСТnСНnТn КООР;:IИнвта ю.аа смнсъ.'1 на етропията на paвHo8eporrнo

BPC~!C . Вся"о друro изображение ще Ю-!а ПО-·!I.{iLlКО информ8.UН:! в


ДсфЮiНранlI.Я по-горе C~Hcъ.'1
Изключ~гге.:tно важно е, че за 8СЯX1I д:воЙЮl .1инеЙНи оператори, 1CJlПI!ТО
се ЮПО.lзват в Ю!антоJS4Та Me..~ (ва.1ИДНО и за всяx1ucви оneратори.. но
това НЯ~lа 01Гюшение ..ъм pззr;reжд.aния 8 ъпрос) , може да съnocтa.ви., тu:з
фор А ••
да се ЮlЖе,
11
аnpнорн.'!
...
ин MilWUI.. ruCo оператоРlпе комутират, Тa:lИ

юнtюрмация ще е H)'.'l.a. Аха не 1W~"щрат, то оперлторът, mКТO


npeд~а.'lЯl!В р~,юа rrpи рз:1."Iичното им пос..,едовате.1.НО rтpи.,ап.не,

ГIpl!.ложен nм юх.о;uю рuноентропнймо МНОЖОСllЮ, ще npeД~L'tD.1


нзобра.жеЮlе със C1:.O'ne'ТНO изменение на еН'11)()ПНJrТ1t . В случи из
проIСВО.'1Юf ..'UlОЮCII IC..'1АСИЧОСI04 JSе..~нчи}{~ 'f1)яб8а :u се npнеме, че те сс
пре.:tС111Ii.'lЯfiI\Т о'т ко:\t)-nfращl{ опера"~рн, порадн 1(0C1'0 реД1оТ щ1 при­

:1/1r/tHeтQ I(M е &;, :1Изчсиие. Тац трябва да се Рl\збнрй haffPH.m-ср НС3IШfCК­


\IСП'О с,.щеСТВ~ ' lIl\не и.111с.'tlfЧlrnнт~ НМПУ:1С н ffPOCiP!ШCТ'fiе:tШ ICООРАИН3Т\f ka
фIЩ{'ltСJ(i{ O&;iC'f ffPlt 1t",,!~If'to;lIXТf\> pI1Jr,"!C:.i(dlltiC. H ,ttrtpO'I"WJ) liёl«Щ)'ТfiWUТ3
И:\ om;pit Т't)PI( Ше (J;JщtЧfifНl. ЧС С>rnmпос Оi ю~еРlIl\юtктn Юi ~I(j{it(\ nс.1Н'{Ю{\1

'~C СП I\СJfilНIСIЩЦ, f С J['.J~Ср}\:1иc'ТQ Hfi t,'xHtI'in ~~C;HI>HUUl !1pOMCмJ! ~a~o;u ка

ОГlll'Пl i1p1l Ю)'lсrn(I.IIС"Т~ 1"t11 ;xp)'J'1:tТ':) пс..'tIl'ШН/:I Тnк.1 би LpкБПfi.l0 110 Оше е.JюI
IJЪJмОжен НIl'ШН .:w се H:rn.."i~-..:t н СъQ'h{ошеIО\C't\) )11 liС<>ПРСДс..'1СНОС1' ю1

XaitJCH6cpr, Измерването H~CP на rтpo<;тpанC'ii~нtпn кооор,1ЮН\Т1I ICC


e;rнo rтpcДПnРIГТс..1НО по~юо6ра.жсннС'ТО H~I ИМПУ1JСn в HCrol.тn1
рсшmРО'lна CТOI~fHOCТ. ТОВЗ лре.:mаркre.1НО ПОДpci'l:.13.Нс на РСWfПрочюtТC
cтoll.Нocnt на I-L\-шу.lса ОТР11ЗJmi1 На.1НЧНСТО на ЗЭlSИСIL\IОСТ Мсжд,) ' лзта
сксперн,\\снта. yc.10BHaтa BCPOj{"Т"НOCТ на съвмссnюто им проnсЖ.1ане

съответства на не КО'>fутаТИilНOCТТ1l на опсратOfНГГС. ако ВЪпр<>СЮГТС

фЮI-ГЧескн всшгчини бъ.:ыт рaзг.tе.:хаюt като оператори.


С,сдователно на..l.НЧНето на HCKO~~Тn11{ВH}{ опсратори, което
cЪOТВCТC1lla на с.l!'Чая, когато фЮlfЧсск.ите ве:.:l.ИЧюrn ,·што не с.1
незавнсю.ш, юrro са Фунхuнона.l.но завнсныlt. с еквива.1СНТl-Ю на
фн:н-гчсско съ шествуване на ннфор:'lацията..
Да разГ.lеда..\IС сега с.'I)'Чn..я из де неравНОВСРОiГГн.н юображсния с общ
аргумснт. ИЗ~lсраането на e.:rnoтo изображение бнскnmно ОГIpc.зс:1Я
Ю:I-IСрВанс на ap~·~H:нтa.. порa.:rи което бнскгн.вно настъпва Ю'>fсрване н в

61
ГОТО иэоб ажсннс (Тов а с :-J8Т\;:-I<lНNС"КII nl!а:юг на C \.C-'oJЗТ<! нз
. ,-:"lСННя отп нд МнщаЙн-Подо.1СКИ-РО:.lCН . ) ИJГ.1Lж.:lд сквква.1СНТНО
Р,lJГ-1CЖ,lането посреДСТВО~l некомуn!ращи оператори и.щ чрез завн.сЮ.IOСТ

н· дв.а О'ГД.:reчени е!.;Сперимента. В пос..1СДНИЯ с....учай ~ едно


f;,юбражени~ на юходюто състояние сс е "разкъсало" в де резу:rтaкrни
с-ъстокния, Т,С, не е Фунхциона.1НО юображеКIIС, Изобщо разГ:lc:ж..IaНето на
:, ' iIТе~атw-н::с~ модс..l нд съответствия МСж..:J;)' :Ш·ЮЖСС'Т"8Э.., които

съоп...'"1't.-гвия обаче не c<l i-сображенн.я., понеже има п ов еч е от e;rna


стоlш(Х.1И Нд · фующv..па., при·което обаче тези стойнC>Cni коре..lират, също
ТЭJUI ЮГ.'1СА:,.:1.а aдeКR3ТНo НА ситуацията в квантовата меX1iюlXli. Същата
тазн СХ~Ш .wож.е да се и.зтъ.:1},,-ува и !W1"O ''J.rз.:Iъчване'' и ' "прнсуане" на
JlJlфоРМII.L.I>U от НЗВLршенaro и "нндуцнрn.ното" НJ, lepBaнe, lUrfO тя мО'л.:е ;ut
б'lде lU1JC1"O С1>С :s.HllK I'L'DOC, так.а 11 Cl..c ЗНiiК М I f.ИУС, В общия C-'I)'Чaii без ;щ
същеетв)1Sа неnpelCЪCНltТО юо6ра.жен:ие в кито една от ВЪ~\.I.ож.ниre посоки.
C:H~.:1OBaTe..'I1iO това не .wоже да е !J аимодеikтпие посредст~ом енергеТИЧЮI
но.;lет:1 н ы()ЖС д11 се разГ:Н:Х1 ю.НО спн~ете:.лCТIIO ~ фюнческото
С1.щec-n)·В4Н:;; НА ищiюрщщюrrа ~!,i'Щ по-точно :JЗ ~HH~~I "·f'1~iGl !.lOде.'1,
/<QЙТQ :tOГf)·Ck..iI фНШЧ~!ЦYf'Q Cl>ШССПУSfН-tс НД If.иФОР~IiЩЩi/1 &..-:1 I\.cЩСC'Тi!сн
I-t;щ CHq)ii:f\f'fCH !i()C!m;.1, .
Н}fiОi'П41i!~ ИП 1I1tff(:~IП'Н1,fсеI(Н МО.l.lё.1 ~ j,fНtЖСI{}IC"fQ, !(){rro н ё: се
OCI10/!otli! 'ц 11Цtpё~Иi1Т(Х.---Т нп ФУМI(J.Щ}I , 1\ 1/:1 .lIIСIФС11-Щ н'w6рnжtНllЛ 11;)
~1.Н()~cC'rou (; ~tp<)JfrHOCi н.1 е:iе:.tСIП1П't; (СъQЛ1Ii'П 1 Q с е~Г1ЮI 11 с
Iш(~r~lu.wU! прн fфc:\О.1 (]т CilНO С~ЛНlIС " ,1Р)ТО). и.ю6шо J1iJ!.:;lпо:m F (\
IjllJ~WCi.'iC.ICПН~. !Фc'ro нс ;ЩПИСН ()'f Н нс tтP011ftO ВьП ВРС~1C"ro, 611 Щ)Г;!С) ,1(\
СС, ~~ )I»f.МО;lCiiс'Пше , '0\,10 сс осъщсC11J){ '3 споре;! "ПРЩЩ}lпа 113
Дi!.lСКО.1СrlC'Т1JfI~" .
от CВO~ страна, ,-rножС\.-гватn с ВСРОЯnICh."Т нз с;\смснnпс естествено сс
съo-rnасJП с Ji:ОЧ:n'1.СКСН;lТ::I \f-' - фун.кu.ия З<l ОП1IСnНlIС нп kbaI-fТOВО-МС,а,юf'-lЮ\
06с"Т1! O'lC н;uю С, чс ако СТ31Нl .::х,:.·, 1Q за 'I1\с.l0ЯО МНОЖCCТ1l0 С вероятност
ка е.1СМСНТНТС, то нд всеЮI с.;темскт воже ,13 сс СЪПОСПI.ВII I\O\fГL1C"CHO

чнс.l0, raIGJ че Hanp lu.icp нд абсо:uoтната СТО\UЮСТ нп синуса на ар~lolснта


;~a СЪОТ!!стстаз на всроятността на C.lC:-fСНТ<1-чнс.l0. а самото 'ШС.l0 да БЪ,1е
ty'--<l..1натз час/. в този C-l)'Чa1I множес;пюто с вероятност на с.lС~IСИnrrc би

~ Ит :ш~'}!е:рНО юброю.ю Q-\оЖССТВО, Ka.lCВO'ro би 6Н.10 ПО.1.\{}ЮЖССТВОТО на КО~Llс "сшrrе


чн:,:u , I.Ъ;J.СТО ;хвата компонекга са pauиОНU.'ШII ЧJiс.11l, IIC може • чрез 1-!ЯЮlК130

ПО:ТР::".да1IС на е..lе)lе~mпс - .:ш сс построи нсюброю\.3 C'blIК:1lJЮСТ , Т . С , такава, коsпо .1а


t ЮОМОРф!lЗ 11.1 НСПРСКi.>СНа10 ~UIOЖССТВО, КШQlОТО е ЮЮif(С{;ТВОТО на rca-1J!}fте ЧJlс.lа
» \1 1:.:10 10ва обаче бн ~\O::IO .1а се Jlo...bllJI IЮ С:IС .l!!Шi наЧJUI Ра.зr.1Сж.l<! сс .rвYJ.H:PII.1

62
Cl. )J I 1 III.110 С. Н )Нач Н О Н;\ ПО.1С~В", 'п.ност СТОГIН<Л."n \ на KO~H1.. •
ф~НlШIНI
от 11СII'I"О ~аз.:tНО би c.le.1B~10 .1ВIU\.'СНИсТо:.tа с разбl!ра J..:aTO И З
IIIfС ( О на 111 РО flшна на CIICl {а, съответно J..:aTO I!p.rroJ,: IL111 оп 1"
IШф ОР\.I:tНI'Н 01 IКОЯ Понятието за ,:rвнжеиие, характсрю ир:lНО чрез с
скорост на Ю,\\СНСННС, бн се ОК;lЗil.l0 частен с::rуч аii на това по-.: ~ ~O
разбlrpанс. В тов:! по-общо разбllранс за .1ВНЖСНJlСТО се вк.1Юч и н
ИЗ ."lсрването ,

ТУ, НЯКОИ ВЪЗ\-10ЖНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПLХНОТО


ОТХВЪРЛЯНЕ

Пре.1Н ВСНЧКО .\!о,;,:е .1:t IН"НШЮlе IJЪJражеНI1СТО. Че ако Се pa.lr -


реДНЦД ОТ бe:lКРIiЙНО 'L'JtHOfst С неНУ.lеВIt вероятностн, чнято CY\lil д1i fu.дc
е.1юоща, то те:ш ~CPOXТ11OCnI 'ГpJfOBa ;1.11 са безкраilно мад:и, Прll ~
ентропията НiI !fii(.:IIIZI CII C'!c"IZi lог:н::жда да е Н),,'1сва. НСl11ВIlСII.\\О ~
редицата ПРННi1Д;lёЖ}1 на 1tJ..\.ОД:НО fО 11.:111 на НЯ"Д КJЮ Il JOбразено MHOit,. ~

Прн' което СZi.',Ю1О 0'ft1(ШIСIUlе Н!\ IIНфОР~11L{Шf1С ПГрll 1tJOGpU.J!\CHHC МОА:;; .:ta
С'i.lцеСТllУ f Ч1 Сt\\ф Ii rpаЮ!'-/tll ГЧJC'{ОД Ii е..1сдыJтrе;1l но ра;lГ.'J СЖДi1tf шrт fiOXWJ
С~~IO 'f,;р ..IНН<1.'J{jПf'1ifО Сё РfЦ;1iI'Щf1!\ ОТ 06ЩС>Пt>!It;ТliН. iI П О С ,ЩltН;l i'n Сн С
1t;1f1I':IIIO ~K.hll!\fi;Iel~tI с IItfQ

D ~CI!\;t'!I!f!1;;l!1Q>;;f 0611'(С ftРС.:l.l0",С1ШС-ro сс ~l.cTO!l 1\ с."Н;;,1fфto .;xil СС p~Jr •


."!с .....д;1Т 11 ~ ЩI\I! с."~",{пII C(}\.tO Jыiшн ~НIОJf(С~'п'а с J1С1ЮiГТ1lосt IIJ 1С'О~Щ
I;;.'С'II;;IГПI , НаПРОn!1J бс"J"lJ(litI!IГТС :\Ilю :м.а;Тl'!3 !I IIJo6prtA\cl!l!>rrl1 \I(;)!\Д,У rx;x .....l
сс Р:UГ,lС Ж..1 а т >,JТQ ПРС.JСП1П!JНС Н3 ТOJII общ с.'УЧf\ii. ог:п\} С3 lопъ.l~-Щ!

рашюна:um !х:.nиш C,1>rnтe 1O;p>IJlClUmf }{;! "ПЧТ(> СС I! J;l11~('I'CH,1J( ССГМСIП Ю ;13 с..:mнт,,>;]
(tIСРQmI0С11ПС). n .1Г1пrте fI Q ГJl('['СЮ [' Шпq>!Чl.l C.J.lfilillta II.IЮ<; (Х:Ж}.1.'llШ('С'1 ItlЕ r.М;
ТШЦI РL1· IСТОЮIJIС'ft' ~!сж;{у ,1?J ПОС';Н:.l"I'JТС;П{l1 'UIIC 'llIfIH С.1с чеlпа сс ,};:,"ll'
irpo rЮРШЮШl."llЮ IHI (lПi ШСIЛIСТ() Ч':;'':_l' ТСХЮfТС IJС!)()!П1J<ХI1I I lри ТО";! ше nnl''''~1
IЮС: !С.I0";ЗТI:.II ЮС1 01 ВСПТХ-С НЧШ1U1 (,С юпср;<..... ш 11 теХIIJПС С-РС;UП! 1(>'00 ! Bccк;~!Ъ­
тq1fЦl.l Мn- -С .:ш сс Н;ЩС\1С J<J НСПJ.Х:Кl-<:II~Т Н :1.<1 сс 1I~ ; шра. ЧС pc}:lТ.Jn,~ oi
ю~\(:рвансто вътре f! шm:Р "Х I е IiCI~Ta Cpcдн;J CТQИJ/ОСТ. Т С ВСС С.I!Ю все},]! НJП~l
I~!a J<J ГрillШ1W Срс.1нгтз СII ТUЧКJ. Пр" юобра:шванс. IIJ1I: което сс IТro~ICНi и
cъonюwеш\сто на юпероа:uпс СIf11.)()ffi!ЯТn ЩС НL!"3..1ЯВа. зauюro все С.I!Ю сс ;ПВЪ~
прс:rварнтс:пю ГЮдjX:x.JilliС . Тоест. lJJI.(! на .'акСI!~Iа:пю снтропн]{нсrн> C1", ~e
съотвстствл ;1,.1 речем р;1ВIIОМсрIЮ p;1JIIO:1O 'еш! точки I! р3В Н\\ IUrfCPB<l:JII. Т'С' r::;»1
ЮQбражснне:го точкюе ПjX.'CI.lВ..'I .:ta бъдат р:1Вноысрно p;1JIЮ.l0ЖСJQI , В pc)~·.lTa-; но;!
!;Qe{)T Нlпс рваlJrfе ~ЪЩС' се деq.ор ~ш!хп Ilhtj-ОРЫ';ЩНЯТ:l на l!3ОбраЖСНJlСТО е ~IЯp Ц з:а
тa.JH .J.СфОР~ШllНЯ lIа шпсрва..т;пе при н1Обр,з.JЯlЩНС Ако сс раЗГ:IСЖ..13 'ШCnDI>i с.О;:'r.:!,Й
' НД нспрсю,снато lO06ражсюн:, н' Ifl рвзт;] rrР<ЖJRО.1Jlа 113 ф\1!КllJ !ХТ3 ше 6l.,1C МЯр.1-.z J:J.
..1l'фОР~!:u.u!JП3 на I Qпсрр~т;пе If 1;JJ.:З 13 ННфОР~I:UU1ЯТ:J 11 3 н:ю6р;1ЖСIUIСТU

63
lut I.,IIIIIH С; Н': ,Щlllll\: НЮ, йl\О сс НЗПО:I ЗВll luеята за
IIJ IIH71:pIH 1. чрез ,,-рlliiJt1i СIiC'n:ЧЗ от нсгови rюкриятия
(С" ·10)01 111 Ii II['ССНЧa.tци сс), въпросът сс решава от дох.аззаното в
ro rn,OfHJlТi) 81Uil1ГИ СЪЩССТВУl!ане на такава кpailHa систе.ма от fJOli:РИТИЯ за
ко П~Jo.-ТНН (НО; ;таз . AJФ лрн безкрайна редица от 'i.1.CHOBe се npeД-1.0ЖИ
ОС3k.р.1ЮЩ СНСТ1;ча ат ПОIq>ИТИJt, то тя B~tHarH винаги ~IOЖС да се построи от
!.:pa.fuaтp 061':m·ю. аха с дд;:I.CHa Оезt..-раЙна ограЮI'IСН4. ре..:uщ.a н взе~с~
едно 1.:pa1illo нейно ПОIq>ИniС, може да се ПОСТу.1нра t-ъ.ждостВсисстта на
вс~fЧЮ( e..leMCНn{ ат ре":1Нцата, КОНТО ПРИНаД..1еЖ1!Т към едно !ЮКРlffiiе.

L,с.юrs.aтe..1НО iU:.O nOlq>irnteтa е от неrтресицащи се множества (интерва:1И)


нд r.c..u;д DeЗАра.йнэ pe.DUl1l 8 ограничен ю;терв i1., , при за;щдею t..-раliна
CH~ от ПОtq)И"nUi нд то:ш икreрвi1.', ще cЪOl1leтcтвa винаги еднз крайна
подредю..U1 от гюд>rножества нll бe:lкраАнатn рёд:lща, !{якои с повече от е;щн
С:lе:ыект. НJ1XOH 6c:ll.:pайн:к. лри което 11 окоичате:1НО посчюенаr.1 крайна
ре,'1НЦА те ще се ПРСДC'f1U.."UtВАТ ОТ един СВОЙ 'i.'fен, безраз.,нчно кои
СЪёffllC'Пt() при из06р:tЖ.CННето мне ще се юrгересУfii\.УС пре;!.\! аскчко от
ю()бр~ttНето н fЮqШПi;m\. Тоест eH'f'pOffium\ на е;u,ю MH~O ~
IlPC.:lCnlill ~'fO ~{)шение Н/\ множеc-'f1lаra ( Юfftр&а:нm::) от iq>..,rtttLlTfI
CH~W~ Щi IIQ!k:ptr'f'HC'fO Ако 'f1lЗ1! CIIC'f1:MIi е P:lfitIO\Ic:'pttll. enrpomtJf1'"ft с
MIl~II~~'j~I.1. С\..af1>~1Ф 11 lIi1фОРЫfiUIIJfТ<о1 пр!! CnCIГf)"fi."iIlQ н l.... ~nflI"IC
·,ll;.1Q.:П~lt1Q. }[J .;rn QУСЮЩ :tJ\IIЖСНIIC"rQ. IЩС fCl(~,1C.l.lt" IС IIJQ6p. :':СlЩI:ТtI .
K()(;Т~ (Х;h/l!СС'ПРIр-:;t 'Н.Р'): PU!J!IOMCPIIIJ СIIС'л::).ifl. т· ПС)F,Рlmщ . rTpH JЦ)CJ"U Ь

<,QI~ C.l}'HJII CWТl1QWCHHC'ro МСЖдJ· ТЮi сс !1рОМСI(){ I( С1nУ)( снТ}.юmUfТ11 Нn


н.юбp.ucНQТQ МНОЖССТ»О ще 61...1.0 (lO'ННС!Цl
С~nЮ ЛНЖСЮ1С .{~a пр!! юображсннс. което r1po'ICIVI ситроrnurrn
11(\ t.1J~O МНОЖССТ1Ю. Т С СЪОТНОШСНlIСТО нз ю-rrcРВ:l,llfre от покритнето от
I n 111 Г,1С..1.Н3 точк.."1 налри,'IСР при равномсрно право.1Н.НСЙНО ;mИЖСЮIС
IIС).ЩНОСТ нс С на.lнис двнжеЮIС. ззшото СЪОТВСТНОТО IlзоБР:JJf\CНIIС нс
III'>О"СИJI снтроrшята на СдНО равномсрно множCCТDО и крайна C 'fCТJro на
IШТ{) сдно \1 НОЖОСТlЮ . Впрочсм това съвпада с ra.1.1L1CBIUl н АЙнщаЙ.нОВltя
пС>СТ).1.<1Т за нсраз.1Н'НL'IОСТ на равномсрното rтpаво.l.II.НСЙ.но движение от
ПО"О" . \
)1юбоrnm~о в тазн връзка с. че Нютовоното ПОНЯПlе за Cll1.a ше се о..-.аже
ПРОПОРШIOН8.1.но на прlrroка (равсн Юl оттока според тpe1>UI прННUЮl ) на
Ш'нРоР\iЭШIЯ. э според втория rтpнншm »!асата е косфицснтът на
rтpoпоршюна.1НОСТ. който свързва clLlaтa и притока (оттока) на
ннфор~!аwUl .
Друго ВЪJ\IOЖНО възражСЮ I С С. чс инс не раЗПО.lага.\IС с нач.ин за

64
HJ ~H; P8 i1 H <':ro на всро sгn-юсnпe на 'i.1CHOBcтe на едю \iНОЖССТВО, т.е . ТО!4 е

НС llэ б.lюдtlС \lа 8С..l ич ина . По-нача.l0 Ю\lервансто на BCpoкn;ocтra ВНН3ТИ


сс ос шествява чрез CТtl1l1C"Т1JЮi на множество Ю:-.I ер вания. Т оест ~e
изобрrol'СНИС на юх.одюro \{ножество в множество от Ю:-.Iерва.ни.я.. при
което всяхо из~с рено множество се повтаря ня:каь.."ъв брой път. Прнсш се ,
че отнош е ЮIСТО на броя на тъждествените юмереЮI множества KЪ~I обшия
брой на I!Змерван:нята е :-.!Ярка 1а Bcpoкrnocтra на e..leMeнra от 1U.ХО.ЩClТO
множ ество, на който се е приnнсва.l0 сТой:ност един:ица при BCn;O· от
ИЗ\lсрваюurrn., npи:над.lежащи на въnpocЮiЯ брой от тъж;хествено Ю!ll.epaui
МJiожества. Изобшо Юl}aJ-iО , вероятнocтm опюво С с.:I)'чаЙна ве..'lИ'iИИ:l., а
ней:ната вероятност отново ще бъде с:rучаlrна ве..lнчнна 1{ т.н При ксао
обаче е в СН.," з.a.кDнът за ro.le~rre чнс.1D., Korrro тук ще представИ..'d оо no-
ДР)Т начш{, " iNCЮiO като тенденцня ВсроЯТНocтra на вероятността д.а бъде
по-постоянна от CA-\daтa веРОЯIНост, Н.1Н К1lЗIlНО ПО дpjT начин ентроrrxп-a

на вероятнocтrn на &epolrrnOCТ'f"a :щ с по-Мil..llU1 от ТnЗН на СЛ\lnта o.epa;rт­

НОСТ - все едно снтротurrn на ВtpOЯТНocrra НfiМ!l.:lя:ва

106/\ IШ дnВtt право Д.II ПРН.'О~.ш.1 ICЬM scposrrHocrrn еыцня ftO.:tXoдo ~{ff'O
"РН;10ЖНХ.\IС 1(1.:-.1 ~Mlrre c.lemct-rrtl нn множестт.O'ft) (ct\.\i1\Тn юмере1t.'\
flе.'Пf'IIIНft). f' НМСНJф )(1\'1"-0 c-roПt1ОС'f НiI [lcpo>ml()CТ't"J ее D:!CMI1 t1.UОЯ
C"rQlll1()(;'f прll I!.ЯАОС 1{1!\ICPf1fiHC "':\ nCJX>>lТHOC'f'fn е OffPC.1C.'tCIi:\ jQ'IЩ)(;Т
( )\{l lo<;, r'iI lIа iГ1-Щ;Р n t!i\С;Т() С).QПlCI"C!V:1 на l\кК:}!': /,\!, l\tm;;pIHI... . n ~rf'ttJ

nСIfЧЮ\ Ч,'I;НQrtс 1-t:1 &:Jli;pntil13 11.,1\ Ч){1i~на p<;:.;tIll(1l сс прНС:'Щ1- з!\ p3.nHH)
Може ..1З с(; I'ыра;щ. чс прll тnI(ыJ подо.;!. Ю~IСР113t1СТО Сс OKt1:1IHI 'НЦ
.;tПН/II,СНIIС . ТО В " обuчс е ПО-С"ОIЮ Прс.:uL'IC"rnО. <rI1\О:lIШТО НС.:I.OC'h\ТЪК. П1.рао .
ПОСQ'IСННЯТ ПС>ДО.:I. обс.1J 1.нJПI 11 обнчюшото рnзбнрзнс ;щ .;mиженнс 1\
06нчаllНОТО рnзбнранс :13 IП'IСРВ3НС . Bropo. ЮЩ;РВLlНСТО сс рnзглсждз ЫПQ
JO,\ O..1IO 01 е" с~ICI-frn РСН BIL1 .1В1""-СНIIС . въз основа нз коiпо МОЖС .1д <х
nCХ;'1Х>Н теори я ;щ .1ВI IЖСННСТО lообшо . Но товз съответства н на
естсств.с ното по:нrЖСНJIС на нсшзт". Ю\С ГОВОРИ:'>I за ;ХВНЖСНJlе (llllI

нзмснснне). когато съпостави\\ .:ше ~L1И повече взмсрв::tННЯ (оnpcдс;urnия


на нещо) .
В крайнз сметка i1pC.1cт.lВСНltЯТ подод с по-б.1ЮЪК до CCТCCll!CHOТO
ПО.l0жеЮIС Н3 нсшaт.l изобщо . BMccro .13 ГОВОРИ:'>I за lL1ca.la на
НСПJ>C"ъснзтото НЗ~lеНСНlIС "са.\lО по себе сн", просто зан.вява'!с. чс това с
ОНТО.lОПiЗнрзне на оnpcдс..lен \lатс\13ПfЧССЮI \IОДС.l на ;ХВНЖСЮIСТО . ё1

к\fСННО онзн. KOi:'rтo Нli с завсщан от Нютон . Ма.'\аii.ю! O'lILlaтn на то}!!


\lOдс..l. ВНЖд<l\lе са\1O С\lЯна от Д1СI';РСТНН състоя.НllЯ. }::! LIH>fТO ОПРС.J.с..1СНОСТ

:-южс да сс твърд! нещо с ювестна BCpoкn;ocт 11 пр!! това раз б!!ра~!е. че

65
p..H': НJ с н I нн() нат . от К()СТО C.1 C;ul :l. ч t: I! n:: са \\() cpQУ.ТЮl­

Нlrt о Н Г! ~IiO npabK1I-Щ ЮПQ Harтъ.;lHO ПОГРСШttН .

Наnъ..'1НО нсочa.юцuro може би., обаче този ПОдХОД нс ВО.:tИ кы 0'ТЫlЗ ОТ


'Н! НЖ~ Н..'1J1 aтo.:lНpaн~ на .невежеството, а към разбиране за общата
Ы ЦН ::т на всяко ~ижение на основата на и-нфаР:.Lацията и O"rтYK
rnзбнране за СЪЩССТВ,"ването на ннфор!>tацнята.. поне по нач.ина. по който
npHCMa.\iC.. ч.е съществуват веществото и енергията.. C.,cдos:rтe..'HO
вероятният х.арш.-тер на нашето знание при такъв подхо;! е преДJNСТВО, на

чюrro основа MO'"Al:e .'щ се пocтriвн изобщо знанИето ни за света.


И ахо СJI n01RO.1ИМ сега да ОЮ'О.'10гизирамс пък нововъведен:юt ~oдe..'1 ,
ще 3a.11:В!~~1. че онова, Ki'eТO HaHcnrHa се ДВI!ЖИ е вероя-Пiocтra и на с.sоЙ ред
Mo~e)/ да я оrтР';..le."1ч..\.i .~i e KJ.10 КLIТO онопа, което се ДВЮЮI.

Вам также может понравиться