Вы находитесь на странице: 1из 6

, .

, ~

2 / 1994 СПИСАНИЕ НА ИНСТИ1УТА


ГОДИНА 111 ПО ФИЛОСОФСКИ НАУКИ
VOL.1I1 ПРИ БАН

I
-\, , Ii'EдМlНД хусm
- cw_ ФИЛOCOФCIIИ If/IEU
"СьДЪРЖ:дFmE НА ЛЕ!<ЦИИiE нд ПРОФЕСО? Е. ХУСЕРЛ.
ВЪВЕДЕНИЕ В ТРАН,СЦЕНДЕНТАЛНдТА ФЕНОМЕНОЛОfW1 ............... ;............... ""."" ... в

дН1ЪНИ ФЛiO .
. 'ТРЯБВА ЛИ НА'!Урдлизмъr DA ДИСКРЕ:,дИТИРА Нд1'УРАЛизмл1 ...............................10

идЕИ И ДИС/О'РСИ В ПОЗНАНиЕТО


~г.с!щ" ,
КИНЕЩТОГРДФЖНИЯТ МЕТОД нд М~СЛЕНЕТО И НАУКАТА .....................................26

СТЕФдН ВАСЕВ
ОПИТ ЗД ДИСI':IPС В ИI'j)АТА НА МЕТОДОЛОТЖЕСICИ ПЕРли .............. :.................... 33

ВАсил ПЕНЧЕВ
дrnСТВИiЕЛНОС1ТД !(АТО НEnРEl(bСНд.ТОСТ7
ЛОГЖЕСКдТА и ФИЗИЧЕСКАТА КАРТИНА НА СВЕТА ..............:................................. 41

, БРУНО flAlYP •
БЕЛЕЖКИ към АНТРОПОЛОГИЯТА НА РАЗУМА ......................................................... 50

ДОМИНИКА АСЕНОВА - ЯНЕВА


. ;/
'
ДРЕВНОГРЬЦКОТО ЧУДО: дЛТЕРн.А..ТИВНд РЕКОНсТРУХЦия ......................... :.............. 55

СЕРГЕй ГЕРДЖИКОВ
ПРЕдСМЬРТНИЯТ опит ........................:............................... ~ ................................. 62
БЬЛГАРСК'rf ФИЛОСОФСКИ АРХИВ
, д! 1МЩЬР МИХАЛЧЕВ
РЕМКЕАНСТВОТО И НЕГОВИТЕ МНИМИ ЗАБЛУ'А(ДЕНИЯ
. ФИЛОСОФСКИ , МТЕРНАТИВИ 2/94 з
IfIlИ ФИl10СОФСКИ ИДЕИ

ЛЕКI ИИТЕ НА ПРОфЕСОР


,

ВЬ8ЕдЕНИЕ В ТРдНСЦЕндЕНТдЛНАТА ФЕНОМЕНОЛОГИЯ'·

1. КарrтЮзUlJНf;IФf7Ю разw.u...еюе lJ /fetCoJoтo критично ОС/.lUCIIЯНВ [IHm$po~~}

'. В ь 8 е LI . Н If е Ellнo IIU!ii:(!lall~ В 1J\аIiСцеiщентаЛНа1Сi феНQмеliQnOnl~ трйоез Аа се


CIЩ)~е с .Рю~nкt на Д;жQpт. Впрочf:Ц ~Р~ШIЧНОТО OCI.\IlWH6 на. Te'~ .РЮUI.JJWIНUЯ· в
OI1PQМl1lfIlO o<JP[l3}talf'TO на ТР:\llCII~НfOJ'tlзц фe!iOt.l6liОl\OOlq. КарШI!ЭЖ:КОТО И)<'CU:ulе за
~a абсмоТliQ }'ЩtlфCaf1» tI~:1, !1i11<apT nr'tePbWa [fa~J 8 табула раса tРaдl1U\,оtIlЩ ~щука
. \1 я n~ 1J1' I! йърху 66с011lO1И3 Oo:IJoca. нopu . iнияr характер на J(арr~щ H~OTO +lmCl'Jatie 11
HeI'060iO ~fЖfl!6НО npмoo'!:eittt . СWДЗВtlН 1< една ItCtIlI!C1<a фl\J1осoфlIЯ; He06x~ остта от
~alМaHeHI1 спо. omp &t точка а Р~UIIШЛOlШО(, ~артезиаНCIOI ТIIП. Как да свнiШ p;t 1Thf)i0tt ljil/1lli\
)1 абсonoJКО сщурно 0Qj06 НО U:/I та IICtIlH '1 f'.аРТО1ЩIIiQl:QТО р ШЕЖИ"; ~4(/1oo04:ЬT " !ъэдър:r.а
от ПО'ИЧltffl оо Р :!.I1tIOfO И 00'''\1 il~il 11р06I'1"i11ТIIЧНО CWie<:ТB)'1JBHeтo Н3 ,смта. опа\.! t4аЩlра
01'11010 Clоото ЧlICtоEgI:I. \1i.1\ЖtФ ТPU'!\(i~KI1 ~ Т06а Ego. то(, np()llI\p'l~a ~,,"СТ'I1'И»))jIТlQ IHl
ЗКОlill ТО, ~Оfр06ШIIOOI СЗIJ{) epo!l~IITO nРIIН . '1111 ка Еоо-то. ВОЧНai!\ cтoilHOCТ 14 I\СТ~)\IЧОСl(аТа
роля на Щ)tСЗllakС~ОТО р.uМlIШf\ill1l1е: t1POO~P4i11\lTO от n03HTI\QHarn liЭУКА. то е nPt'.QOfI~'n~I\IIO
PA30ltf1ffl'O н "'OIIepi4atl фНlIософ!t~ I\\М TP~~aliTW1Jjaf!\ фиПОСофl\~, чtl4fО 4~0I.I. IМOQ1R
ПРОДСТtШll.1Вi\rtOCJ\ОЩjI1Т Н нai\1)3Зkm форlА ' Н«ЮХОДl1lAocrrа да се нмрмlt 011i080 l:apt8З\lЗНСI(О
УСИЛИ". което ОДИН(!t8tt10 IКIжв t.l3I'1PII~ ф+1!I~lI1'а да "3lЮзе от CbCТO\!t\lQto НN )1'I.щv, 1l1i9Uощ,
8 I(ООТО fJ nоотtШeliil от \:редата Н;} XIX 8. Toвn е TtнiO UвI'ITa, KO~TO си npeM\X1'aM Фt-мOU~QiШIl~та.

2. К Р 11 Т 11 " tI О r о о с IJ И С Л я Н 9 Н а 1( n р r е з 11 а н С К 11 Я Ы е т о tl ~ВI\ДНО
е. че философ. ~ОЙIО npllel.la за O~ otnp3BHiI точка ра~Мllшnенllе от картеЗllаНС'УJ1 n· • "~ може
ца IIЗПO/lЗаа, нщо ЩI !!pHt'!.I" като ~a KO~ Д'! е Ha.~a I!стина TOII Qopll I\ЩЭ право дз ...·:JI1YCHG.
че IщеiПа за абсо1!ЮТ1iО )'tII\8epca:itla HayrJl • макар 4е тя [1IД9ята) прооежда [~) своето
раЭМlIIШJеIll19· е осыцествм ~a 'IJ'М .na: е 8ЬЭIЮЖка идея. Но той LlOже Бее пак да yt()Lt-jl ClJ\lcыia

•в качалотона 192Эr. ОСI08aтemтна~та EnЩf(.'t)(усерле ncжaнetIдg чете IiSmIIвЛаРltl(.


за '!It'OЮТО ro-добро ВЬЩ>I'1!1Ш19 ЮiIII3l'OТВЯ KOНCOO«r ••oiпр бltВа презеден на фреliщl<.тrо opiI'JК1>, \13 френски
63\1 е Вl'JIЮЧEIН 8 rъpВl110Ц на с\.браю(1Э СЪ'lltQ11'Я на X'jI;epn на нet.lCm 831« (Xyceplll1aНa). кat'1083m ЦjeeoA
Q нanpaвзн оо Hussetiana, Вd. 1, нaag. 1973. S. 194-201.
В .Clдъp.'(afllO на l\iНЩI1i\'Те на ~. Хусepn· ~онсI\tlКТИ8НО се излагат OCНOВHlffiI !'ЮIЮ.(SIIUI на
фенoueюnonта. вэаlt.lOQПIOUI9/{)mа iI с kJl3CINeC121a ФllnОСoфltя н oo-сneЦlIaЛНО с .QРiа31санстюто. от СЪЩl1Я
nepllOlI 8 1ЮP'I8СТВОТО на ХусllPn е cтaТlтa .~ПOn1Я· за брlfl.?lC12та еfIDt:ЛO!1a!tIIЯ, ~аглена на
6ы1гарс»\ " ~nl«YВaнa 8 сп. .Фlmcoфcra IЩСЫ1". 1983/1 (беп. ~.).

6 фил о'СОФСК И МТ ЕРНдТИВИ 2/94


с помощта на анализ на Ц~"'Te и идеan.па на на;ЧlaJа ра6оТа. _Нa'~нтe' CЪ)JД6НllII са npl\f!'!14
[като дейсТвИfenН\!] от иа}1U!та cauo ДOТO!J(oвa, дcжanКoто са - Hen~HO НIМ onoc:peдcn.,.aнo
- OOiооаИII върху .очееидноспа-; на}ЧЮто ~9НИ9-Ое oбpiщa !Q,I.' CЗI.a\1'е неща. cny!ai е
.очевидности· на ~ията юо6що не са ~~~ от н..~a; трябват "у~СЩПOl1iи _tta'ffiМ
ИСТИН\\·. ведlihЖ за ВCliЧКlI и .вceDlo Фиnooqфьr. ,мо .се е a.LtIЯ8aJ1 във W1Чl(О. к npнтежава н
подобно; дор\\ 1\ r.oraтo ПРliте:а:ава _ОЧЕ911.!JН)СТИ-. ТОй ~a i7P/.IJЦrIa на oчвnl~ОТО CblДetII9
И на кр~mIЧНИЯ анarмз на cau~lТв _очевИIJЮCТИ' 8 тOIЩ, wвro 3aC!lra тяхнато усъвъptШ!НCfВ)1dIfiJ
1I ТЯХНата знаЧlЩОСг. анanкэ. rJЖr,о ВК/U0Ч8а~ en i«t1'.0* И,!J{ m" от 'висш ~ Тcпsa ~
св поставя проблемът: ..,О'.«е /11( tlil се НaJ,Iepят бconюrнo m.ptIOtIa aiililf .~ИДНOCТlj·. КОИТО бкra
1,101'1111 да бъдат cшrани като .ЗЛoдlllffil'olНil". ycтaн~ ~ ,за 8C1!"k11 и ~OIUо биха cnp.lIIМ
като OOiosa на всички ~7 ' . : .• " " ;' I
ЖИВОТЪТ и ПОЗИТI18ната на}'Ха са ecт~! vfi 'PeamICТII;' \10, фilлосоФът се 'п!Та AaJ1М
съществуването на света е ЗЛO!Jtml'liа .<ЖеМ$ОО('?J:<Ipтез щта кptmIКa 113. OQТI!вНIiя 0lIIIТ
търси да) п()l(Зt.В. Ч8 uy nипсва тази ЗЛОIr. iOcr. ~,? .At ,C11~- не е f\PщJ1ОЧ1ПallO ат
вЪЭ"'ОЖf1QТО He-cы.цcт1Iy'3нBB на С1!ета. ,~' о ~ . ,'
;.1:. '" о' о' : ,

Э. К Р 11 Т fl Ч 8 С К О О ( РаН 11 ча,: I К'" Я ~ , К' арт '0 ~ Н а iI о (. и • ме·


т о Ц. ПО~ИТIl8Iiата.tНi~ е рвWIIIСТ 11 този ~U е ем:щ Гщ>~] във 6cet(И QOOТ. Фllлософ~Т,
КoiIТО постаоя ПОД СЫ-I!IВt#!& fOJИ Р&алим tI np .ооохе· ·ТО', ~II 8Пpoчet.l Cl6Та ЦТО
pcмнcmc ОС1/О8Ш1I.Ю 1Ji1 .ОЧe6ll1f!OCI'ИТО·, феТО тf( М t ~ «о той И8 ~ nopQ4 тotа
осяко същест Y'i1Нo JI ОСЯЦ .CIЧeIИДНOCf'. Т о обpюкofо-,щщ ~Y4tuitТo ка сеота Щ се
разкрива· к ТО НQобхOДllМ3 npwr!OCfВli~, ~о!по о"ма npм' " ежно щжtшlкето p'a~tatlon},
отрНЦlIНliето 11 даже Cl./ДIQIIНЛО· С\щ6СТ ~iТQ tl'blfi;] k ~ wит. С\Ществу&ан о на ~a.
Ii :':11 O'ra му 11 РЫМЩJlIЮllII6ТО. на Ф)fитв ~ 111 , • lIf :llaoT. С ttоео6щото [1IWerи!!t]
.VnOX/J· 11 nронасянtТо 11 IIjll~lleTo ат ClОТI, А , ',~"I.!A С4Iо111А T~K ОПИТ, В <: fAK~ ~ОЙТО
coo'n.т ПрИТежава аа MetI WИC\llIl бши, [tCro]. 90 ~~ Щ~IIТ ~I IЮOТ, копо
caJA~Ta с СХВCIЩ& КIIТО nOCtlOJ)j Til 11 оБOOlJOfIl np~.lIa .a!ЧJ(О 011011 • което ",~o •'
за не . ТЯ[ЧIIСТОТО Еоо) аt.0Gш9 н се 0:<1_ ТО ,'· OCf{homno dGtOnnnO]. pOiJN
ч ст 'Н\ рем tI СВАТ, К ТО ТoI\\ "Мсто М.аа. 0010 ~ cшtестауаalj на СМУ и 111. cшu IНН
I1р"дстзеЛА9 ClJИCbl'l. То3 t В ачестаоro НА Ам [fgol. но Qiщo само а Щ~а Ke.It9Cf80.HI1 ~OTO
съм аа CnМllA оебе ск . Та2И n~ та n~ocr3.IU. о С\.lI)'IЖй It'tOQIJIФ'IWIOCm се onfllCl1
3 (lG1IЧI(О тоо • КООТО 34 ШIЮ IШ CШlМ ~ ТР.5БI да се na3llld да се 8 е 8 тсеа
ЧИСТО (УО. парче от РQШlИй О АТ, ~OOTO е бitnо дaМIIO·~айkО по &rIО~lфtчQН HlI4liK: ясно е
11 че н СТМ!\ ДJ\4a n~ 011 nOCI1'/;til/J. за да nOJt,~1 Ill»:аtюenttaо аа ~Y'aH9TO вnрочQU на
CSeTa. КрИТl1чкоrо p"-3СЫfJ1~IН1е тря6sа да с9 (OIicn~pa. ито аН&m1З К(\ чкстото Еоо. това Q вы
11 от ТОЗII анМIIЗ, ОЮДеrо ще!оЮЖ!! да се M~t.~ на еаl'lКlI фю~ пpoБJieuк
н па се HaMeplI решеl1l1ето на ftWl. ~C!I«O .,,,ат Tatoвa, Эaщotо l' ~eКlio таи, 8 таЗI1 06лаС'( на Чliстато
Аз, св HaI.lI1pa YНl(BepcanнaTa основа на бl{ТJ\~О и на · ЭНllето.·
По такъв начин картеЭllанОО1I1Т метоД се преобр:а~.t& l.Iетоn на трансцендент ntJOТQ .ооохе·
11 става ТОЗ~1 на ~CiМенvлornчOCl\aта ред)щ\.~ на ~artiaтo Ego.

11. С8еmьт на траkCЦенgенmlWfU1l (}(XJf1I и 06.чюm на ф~огtRecКОmo OfXJCaJIUe

1. фllлоеОфската ром на трансuенденталНQТО Ego cogito. Първи конетатаЦИl1:


mранcцeнgенmалноlЛO cogito вЬО6ще не ни Д38а фy!iд<Ше!{Тarttасиouа. не Н1I пpeдnага 8ЪЭIJОЖНОСТ
да lIOCТl1rнefJ обnает на -611Т1191 11 на съэнани"то. r.OJlTO ФОРlnlра OOiooaTa на BCSlKO 6Кnl9 1I на

, НаасяКWl9. КWlBlO 9 It3I'1К:аю на бьntаРСIII в r.аSIl'lЩ а opиI'1lШ1а е на fPЩQI и без WЖ!:II (БOII
11>,),

филосоФски АЛТЕРНАТИВИ ~ 7

\
,.СЯКО съзнание. ИаеiПа за нов "'Т,Д. за Ha~. О<.Мована еьрху тр.;нсцс'щеюаnин" O!1Iн, У е. 8ЪРХУ
aHa.11J13.
Ч:ЛCn' я ВКCJ,lогичвн

2. f1o.tiaTaтъurtlO отгранl1чаване на попето на трансценneнталння Щ1aJЩ на Е90 (нз с.Ю<j CI1


[С," $0(1) 4РеЭ фенouet!QnOOlЧеа:а ре-~КСI1Я. f!г;:>anelТbl ue;roЦy ПCl1ХОЛОГIfЧ, CKIIQ OnIlТ за себе ClI
(('J ~0!1 и транЩ'?'Щ€I{ТaJ1НI!J1 omп. [lсю;опOГlf\\.;ООIЯТ 'Опиу е реалист I! np.:дявqgа npeтeнlJI.q за
\Х;еfcrl1 зна стоЙнocr. тран<:ЦiJlщента.r.:и ОпИТ ке поставя HIIКii1:BO реално ИЗИCl;!!~ и се )'e:!U1ИRва
f$. wnacттa на чистото Ego. •
З. !1ц>вк ~ШoatI1аЛrilt пpeдnооожения . C<4to в качеството на съзнанllе за кое д3 е нещо
([интеIЩllонartflt] сьстояmн ;~I lIIf)'etЩllOI1,ални anове)2. CogiIal\X1HT в качесТsото на та:.ова е
С'И"вcrвен orntca.reneH ~!()uап на ~аtio,т о и IIpIIClЩО на н;:(о. Рефлексивният aнaтl) [l'алaJysе
refle>.ive] на Аза като &NToдir.le<:rJI О!ЩТ 1I чисто OПi~Нl1е на ПIШIЧ!iliте свойств а на IIНT~oнanнlfТe
състояния 11 на С'оОТ8ent\Пе и kop.:,.J1arneНlt 06an!ЗНОСТlt на тези СЬСТОЯНttя IIЛII anОВ8.
КыА теЗII две 06n:;".'"ТI\ на. onисате!',с!{ анaJЮ се ПРl!бавя още като трета та..111 на cauoTO Аз.
суБGК'Г на cog~aliootj$. - Светът ЕЬ'1реш обif.JU.:.оното ,епо 'е" обраЗ}1!а гnавн.LЧ Щ)Щ.l.teт ва
q,eКО\.lенОJ1ОГ1tчеС1ще OnllcaНltg. lонеЖ6 тон иоже да бьде раз гпе:r-дан като .~Ot.I~', -
ПроТltвonocrавяне ut1tЩ естествената 11 фенOl.L~пtческа1а устанО!<ка . - Ego-то. nOTOO,*,O ВЫ!
ф.l!!OIJ~ОJj()Г\IЧНII раЭlAщunеНIIЯ. е ТР~'1СЦijКJ1(Jt!ТЩ1<1Н· на6тжщзтел на CBoq собствен ..·~OT ~1 на
своето собствено. бllflt-, ~OIfТc) са OO~Hant кне cg{jTa, - В каЧ~СТ80ТО на .ecтecrn~o iQ" АзЪТ е
~ИНimt 11 8 СЪЩОТО еp.:;tЩ ,i •rpансцeti!leКТaJ1(Щ Аз'. но тоо не го рцзбllра 11 не ~e схэаща НТО Тахъ6.
: осаiiИ ~()('aTO OCЪ/J\QCТiA.a ща на ~OIJ9liOI\O(\, СКа рефпеl\CllЯ (феНOI.IеНOI1~а ~дJЩlяJ,
;"' COJ~O ~nЯ6аit!.ll таЗl1 рсЩXlJН~ 1\ MO~iI Н~Э душевна [mi!f1tale) ycтaн08~a. аэ 30бenяэвсц,
• ~ClII«O 1080, ~0$10 е 6CHiC'rt! но.а о QCТfЮfг~ Аз. е но n~e от 8ЬЗIJО~1I Llni, PiarKI cogiIala
-!/ РiШll1' !Те cogaa~., С:що 11 Q'ИЮI60ТО ~ T~kl1BiI а) rn ПОСТ{l8Щ ~! fI1 nрай_ l1J>iGI.Ief на
C~IIO. В МIЧfJCТlIOfО НС фон 01101' аз тр.бs впрочем йil Onl\ша 066~"lТe като oorrelэtа на
11НТе+IU\tOl1М1II' КТOllа НI С\ЗII I1fTO 8 точна rQp(lI1 WI~ с 1631\ 1)'1\ (0601mIT6 като Щ>iI тм) •
. 4. ед It И ' n р \1 1.1 Р 2 О n 11 с iI f О n о нан n n н 3 С пор е Д фен о ·
Id Н О 11 О r It ч Н 11 ~ IJ EI тод. • Том OI1ItCallHe 09 ПРI1С\,О.QИIЩ 1\<1 напраен np(~lt саНI'Я'lа
~ )(op{>tl~~. С'оЩО)С1t)1l.tJliз 1.1 ~fJi фrn!OIJOII& (n!>enCf(IQAtHlIO) 11 cuollcтenTt1 ti<l fI~Ш1Т ,
E{}lJttCгn80 и 1ДЮ,:r;t1C(f180н0сm. • Ea!tHCt80fO на 06СКТ<!I(QТО С\tН10Э на ~ СТ1tЧIIIIIШ!.'Н'ЖНОСТII
rt ~OI.IOO!lfe. тъ.w.дocneнocт" )',QfO "реДСТ3.811 3 СЬЩОТО (о600) . Eд!tHCТ80TO на 06ЮII. р ~Ipaнo
, r..tTO ~aмa IЩl.'IIfll'+lоСт н CtdИСЪМ. на МНO;t~Т80 ф&нОМQIIИ. " Синтезът, гnaвна и ~eнa.
IWPf Н:\ oGIIaCТТQ н:I ~Ha.ltt1eto, раз6ltpnн като обединение [на раэrn1ЧНI1 too'oce) на <:ьntIlНIIOТO,
11 да ItОНСТ\iТУИР:\ ное !\I(! на сьзнаН\1grо, ко\\то 111 ~1'J1IO'I8a It е ОСН08ан върху tЯ)(, 11 ~():1тO nритеЖIl8t1
cooCТnetia I.JНГ1'IlЖЦ'JOн:wtOСГ1'l. • ГЛ3SllОТО едннстВО на Жllвота на съэнанltвfО в EI)O-TO е t>l1fIHCТ80
Hi\ ~Hle~. 8 ~oiпо (В cuнтезtl) Е90-ТО поn}'!а!!а Cl.Знанlt9 на самот() себе си като I!n' ство.
I:gO-10 8 КtlЧ~СТБОТО на ~kТ на потеНЦIIЗnнате множествеiiОСnl на СЬС10qtiието на съ.энаЮt9 .
• ИН'fI>НUIIОНaJ1НlIте ).ори:!ОIfН'·. np>lНадтюжаШf1 ка всяко cogito 11 ТЯХНОТО Qi1l1CaнH9. ;\}!а.f1И3 на
.инте'ilDIОНа11Нl11е ИJA1llI~аЦjtl1 [tmphcatioos), . КОНСТlПуltраЩllllмаН€>ti1ната СТР)1(1)'Ра на CЪJнаНllето,
СЪЩествена задача 11.. феНОШЖOЛOl1N!tIIЯ анализ , Ж'180ТЪТ на СЪЗtlа.чllето, раз6ltРан ~aTO X;;pamfТoвa
,реу.а" It ВЪЗl.IожНОС11а за 4'-:1НО!J€tIООOnlческо Of1нсаНltе като типична cтpy~a на съэнанl,ето .
• фенOt.lе ,0000001Я на разума: оrulса.н:лен аНЭJ1I13 на HefOВlrтe актове 11 потенЦ!1Зrtiocтn.

I1111 W. Конcrrшmyuтu8нитеnpo6лeмu на eiJgemuчната феНОJ.lено,..огUJI и ugeятa.за meopшl


на познанието. ОпроВержението на трансценgентaJ\НUЯ СОI\UПСUЗЬU. РешенU9то на

2 Теpulи.т i1Iгr1\b и Ift)(OI!Ifr6 ~IЗЮДНII (Iroll8I(UrжaIleН. Ifl1Q1UtOнanНOCT " ДР.) не ез 83ei11 е знаЧ9l1t8
на . 1'Э1<ер6К1e·. а 8 C)DJ\aC1ml«)TO 8Ь311J"i?1AЭне на щи дyI.Ia. Пещета от Ф. Брентано. 'IЯ е БWI3 Q3l1J1ma ат
Е . Хусерл за означз83Н3 ОООCЯl+3ТО на Эk1Э w.I. Iflf08lN обект (оrnaсянето на 1щея13 IQМI ~вana) - lБеnaю:а
на ~80дача. [на фреюзtJ).

8 Ф ИЛОСОФСКИ МТ ЕРНДТИВИ 2/94


/(d{JfТl63UШIСf(UR про ~ от I /(11 бсuлюmНIJ фtwxофи!l

Разyu и НfШL/CAUI.lOCт, • С1~И фopuil на транщetЩ'!!tП allНа1а C)()<;fJМВНOCf. ~\шIE!fffiiIIП<


отнoweния на IlIfТеНl.OlОНo/»lите ахтоее, НВlrI(!f)e1tJЯта [iI\leRioo] .И3IТЫ1ietlll" 11 :кeocЪщecrвeliИ")•
• БIIТllе 11 ВЬЭUOЖetl ооит; noтeн~la1Iiata OЧOOIutЮCr, - .Въэuoюtocrта· като C}6et:nmHa ра.з6краwocr.
оrнаC!lща се към .пpt'Щоnагаеuм XDPlI3otm1", ~лet.ll1в на KOНCnflJ\tpaHeтo на 6ктието са
пр0611€1J11 на потвърждаващ и yцoqrоверяаащ CClIП. чиято ~a. свойствена на ВC'Itaкъ8 рос .,
обеКnI8НОСТ. в предоорвдenена 8 транщ~at1IIата Oj6ooИ8НОСт в качеството на идearю
ВЬЭlJо:t:ност .• ВcetCИ O6eI;r на ИИТetЦlонaJretl aкr а ~08p6W31iнo покЗза1е11 [$) за Q\стeuаrичната
MHO:t:&CТ8etiOCТ, на aкroee. 8 I(OIITO се ра3КpllВЗ-. OтнoweHlleтo на Ego-10 кw ~a t.tЮжествEIНОСТ
от обeten1 на съзнанието IIзразява 8npo.1eI.A съществен UOUetIТ на Hef06aтi .интeti\J1ОНaliia C1'f.J'II(ТWa·.
КОНСТIIТУI!ТliВНI!Т8 про6леuи на С<1IJЗта tpансцеlЩetfТaIIIЗ ~ивнocr. бllТ\lето за себе 01
на Ego-TO [i'etre POtI за de J'EgoJ еюакво nocrasя eA;IH npo6лeu'НСНОНCТlf1Y"P3I18ТО. Абсолютно
~шверса.лн\lЯТ харащр и ОСНОВНОТО за tOOlI пpoбneu , СaJ.ю-~онcnП},"рането ~a .kз· е CliЩllifм~"',
СМIIС\:! на .соБСтвеното A:J, A,zt.T кaTQ nOl!lOC tta aJЩIф!IЧНII актоее (onрt'деления [de6slonsD м
на Се!1lеНII СЪCfОЯНIIЙ, ~ д1!а начина за прошвonocrавяне на аКТО9еТв: по ОТНOUЮliие на oбi!Icrа
I! по отн()tЩjljие l1а kJa, Стабщtни e1Ie1.1etml на Аз~: МТ H~ е CЩIO fЮf'IIOC на "~.!IIНiI8ащ, ахтоае.
8C~1(.Q .0I1р6де11el\ие· OQIoeasa " kJa .~.'e·, ~OOТO .ОСТа!!а, • Собrnetill Ka~a. '
ФекQl.ЮtlОnonNOCPIЯТ цетo.Q ЦТО M(l'fOQ .еllд9тжet\"; 8CI~ проБПeLIl на фetюueноnornт
., са пр06П~1 на същността;ТРilllЩ1НАеНТA1Jfата фенOt.lОНOnОЩ е 1«J~'IIi) 1111 арпО41-то. вролена ОТ
iраНCUetiдeiПМiата субemlВНОСТ, ' " .
, f\;>o61Iet.cbT 3а лрО\iSХода 11 3 ctaвilHOТO, Фe!tOlАенOl1onNel1 . iVfМSQ на 3~IRT4; $in
HeitHlfTo 3ii1iQliИ I~ра.щrr ~БCjIа .1121 MMIIOT~ OfM~O. ~ТЩIIIОТО CТi\BIНi. КОНСТЩ'у\IРIl.l18 &1;8
11 от CТllal1НUТO 1111 стабиl1Н\\ ННfОIЩIIOllat1НII КOIA1JЮI(СН: ако KOIjctil1,~lpaHeTO НII д,а 11 посто~tЩ
ВсtnСЖII. I . -
TtopМRТa ~a TpCНCЦeflДelt1'МIIOTO KOНCТIll)'!pIНO Н 6иТIle'lО И T~4 на 1PIUllIif1OНI\OТI)
ПО31\i\И~е, f1pобlWмъt 11 rранСЦOlЩOНfноопа, IIНТepnротирOJi като T03~ "1 o6UfIя CI.IIIM, HW6OТO
01НОШ6иие W.A ИНТОНЦIIОНМНОСТТI ~ATO nC\'.xonorll\le~1I фю. "'Ofil8ореЧI\В",~Т хар ~op к а
тр iU10HHIIA nр06лet.l, .
BC&IiII Р f1I'!QIf тр HCЦ9IiД HTМtH np06/1et,\ е eдltH ~Oi.iОНОЛМI"ecf(И пP{l6лou, НяМ!! iillUIO
.OТBI.Н' на трансц IЩMaлнata. С1'6ёtФt8I1ОСТ. р~rnедана I н ната ~IIа&рсалност. Зада.чата на
фе!10fA9t10tюnlКlli Н9 е 8i1РОЧCI.I да. ttOC'f)lГIi 1PaI1CЦfoНДeнT ото 6~Тlle, но Д pM6~ ка.: то с6
06раау&А 11 качCЮil!OfО HQ iiМ3НQliТe+I WMem 11 траН~8Лttаiа суБМ11&kОСТ. Иоомl13МЬТ ка
фенoueнОЛ()(\lита е Т03н Hn Бертl 1\ И(\ Кnкr , 8 р >1(&1111910 на ЛН'!IIC$!ilIetiТМlIIIА ШllnС143W,
КОНС'r}I1УШlIвниltl np06J1eM на Ме! ego-TO (&lfuehlung [UНlшанеD 11 на IIHiepcy6filCТ118H010 на
np!lp0/lёl1a 11 на савта като IЩеюичност ~ tCЖJ.О.
M~.!1Ol\INН()10 orpаfШЧЭJIане lia en&!JeнТll1e ot сфера13. на Аадено познаНllе за Ego-TO чрез
абстра~ЦJlЯ на IICltчlU1 IiОСООН I\ОНCnI1)'lIРШ!JI, lФI!tо ВМщат aJtoc ego-TO.
Еg<гТО, с06стено к.аэано, Т08а .l(он~етноАэ самото' It.ЗТООСН08а н а Р'1з БIlР3ЩII~ [aperceplNe]
I! наподобяващ 8пfUEi ng. 8сичr() 100а, 1(0010 може ца бъде OOet.i ~З вьэпрнемане '1 npIIH~int1Н
ОПIIТ, е onредеneнllе на .СaJ.Ю10 Аз", AIIer ego-10 не е нenocpegcm8eHo взето ВЬВ ВТGpI1ЧНIIR OnI!Т
на 8nfue~ung-a 11 образува обекта на es.IH аюсpegстВу8ан 011111, коiпо прюежава собствен\!
начиНtI З8 УЦОСТ08.:ряваН8 , -

.) 1epilltJbT EI1ueщ (1lЗгьлненае), труnю nps!!OДJllA ю фреНС:~1I 9311\(. I13SI11'J!a едювpiШCI+«) I~a }3
ft)a1Ю, (ООТО се 34ЛЪ1t8а и за дЬ/ШIЮ 06ещаНl!е. Inlenlio-To ка акт ка Iпсъmа е оо IW.aIU каЧ11Н /1)а!Ю
обещaнll9, roeТО сьотвеоото nlenl() т;:Nбва да зarъ.~НlI - (Бenе.тr.а ка ~дэчз (на фpet+::l1ф .

философски МТЕРНАТИВИ 2/94 9


.1

f'1'I'T .! 1I 1\ I про ,1 IJ .1" ОI1lO'НО обоснов ана. и Hef080rO p$.Uetll\e


UI ! /А I Q(IЮ 11 10(1 1I 11 01 11 на IIОЗИТlIВНiltа на)1(iI. E!tca 1!a)U. ,"~
06ос,1 ". Iр 6в 1 1\ \ '1 il\1 I1рtllЩI lIе с" 11 ;:нд(-otiТil1IrillЯ ,вНaI1II3. TalЦl83 "a~ lIе t.lоже ,
!vt f\l)ClIIrne 110 K/iIJ3U '\до fI.'1/' '!JOXCU СЩ:Тt1.l·Щ о разр аботеане на anрuoрнаma фeliouet{OI\On1Я
06> sau", o6IuiОСТ ОТ "О)н' "~ а PnO!l l' npt.'V1ara а'.<COЛI0111О 06ocнoвatl~Hв за H&;.иra ТЯ ~ЯIЩ
Щ-"Щ 3~ I :tР.'РС,НЮ 011101\0111 • 4<ipUМН:.\ If )'~\ална еДНОЕремеНtlо (rIbp63 ф~.) 1Im\
т.:;еа, ~O(;tO -. ~~Щ()IО, Н 11 С\.!\'рШ~iiО OOtlta тоор. tta на)'ката. Hd\Hara ПЬр8а СТefl!ЗН е ~aнa
от СOOlIПСТII'It',та ~a',()<?u" (ilHarr,t1, orpaнl!%H ;; Аза)
ТРЭНQleнn~ri\J1!I~3 OtiТOn(Jl\t q ~OI1CflН,1tP'l OCHOI\alme а pIioп на 8C1iKi1 наУ1СЗ к ка e~Ka
i{l'Jософнq, OIIlIр(\ща t.PyY р lf'll!OIO бtlТИ& ,~ facto). ~1cf\!liCf!!l'O Ul.!ТафltillЧe(kll npoбnМt
.iа~ЩI ~ъe ...·· tjQl,NIiQI1Of1lщ ItCOfO loЦeтo. JY1.4ф1 11 фiНомetfоnоП\;та,. Фt\fOl.lснonоо\...-еQщt<\
(lV1ос04щ ~ YCI!1I\1 "" C~ ~\\ Itn <VThT tI~ I\OЭЩUlilето н а себе·С!1 (оо 5011, ToeIIlO3ti~II•.
Н. себ CII. Ф то i) не Ci~UO n OOl~jlftf lIэеор на i -~(O .ICТlII!C!(O 3"31111О, н о осеен тоаа rO . CbДI>I'lI:a
U;1lЮ10. ...

f1p13ll(щ ОТ фр9li(Ж11: ВАСИЛ f1EНЧЕS

философски мТ ЕРНАТИВИ 2/94

Вам также может понравиться