Вы находитесь на странице: 1из 36

ISSN 086 1·7899

.ло офСКИ аЛl'ернативи'

Phil sophica alternatives


СПИСАНИЕ НА ИНСТИТ У Т А
6/1995 ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИ Я
ГОДИНА IV ПРИ БАН
VOL.IV

СЪДЪР)КАНИЕ

D fI r1 М I~ T 11 А II/'Q<l>гtо!' Ctl/JA Inn'Р/1


рС: l' 11 С,, ъ 11 \} " - ;\(!(1.111f!lIi НlI IiС<:ТдlI;\Щ'ТIlIfТС ДОМIIIIIIIIIII IIbll фIlI\СII.'Оф ll'IНI -
()
~Лllll 'tDoptli Ь двора но Н;\СI)l1tJtIlЧllаТiI ckJII()МОЩIIОСТ ••••.••• :}
v ~ Р tl • Т " Ii - /I\eltrOl1\iotTII • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • 1:2
vню-:ro II ~. • 11 С'!' n " n 11- 11 D 5 ~ з н o.J2..!JLIJ...!U!....!h.LlU:-е..lL1l ~
CMil 11 IHIP~IKOIICIIt<CIIТlНlTa ,10ГIIIШ " . . .. . . . . . . . . , . 4G
м fi Р f 11 Н ,. IJ б а ко D - За .10rII'ICCKIIH n.lyp.,o1tIJb.l . lIараДО!\СIIТС IJ рО'lollll I1Чlld '
та illI~<lC"r"".1 . . . . .•.. . ...•........ .... . . 57
н 11 К (J " а i1 <'\ 11.1" О U - в 11 ТГС 11 ЩiJ 1111 (11 .Jж. N. ОСТНII) срещу J~I\OHa ;';] IIСIII'О
TIIDl1PC'IJlCTO . • •. ....• . .. . • . . . . . . . . . • .. .. 6\
ЗА TO.7EPA/IТ/lOCTTA

В а с 11.1 П Р \J .\ а 11 о 1; - Н з \\срсннн lIа то.1ераlIТflостта .. . . . . . . G8


ю .~ 11 11 11 .\\ I 11 " О В - То.1ераНТIIОСТТЗ - 1I\II1CPll,1I811 11 ОГР~lIнчеllIlЯ i8
С т е Ф а 11 Поп с к 11 - То.lераllТIlОСТ 11 lIуб,111\1НО ПРОСТРnllСТВО 1)2

f N MEMORIAM
Н о 11 К:I Б ог о " 11 .1 О D а - Нс.1 11 М II ХОIJЗ : сбогуваllе 11.1 11 запръшанt' . 89
Н е ;t !1 i1 К а ,\\ 11 х О в а - IIlIваР lI <lН Тl ПС ВЪВ ф н.10СОфllята (к.l аСllческата ОIlТО'
.1 UГНЯ) • . . • • • . • • • • • . • . • • • • • 90

МЕ ТО:1. 1I ЕЗИ К
В а с 11.1 П е 11 \1 С В - !lY\laTa. IIcilllOTO Зll3ЧСIIIIС 11 IIСЙllата 6.,1130СТ

Фfi.70С(lФСI\О·ПОЛ f/ ТО.70ГIIЧЕСКIf f/ lITE РП PETAЦlI Jf


11 п:! 11 К ац;] р с h 11 - .\I O.J.epHaTa .1С\lOкраЦIIЯ lIа бъл гарска ЗС \IЯ - rlor.1c:t в ъ р'
ху наШ:tтз ПО.1" rнческа IIСТОРН!! С.1С ;!. ОсвоБОЖДСН II СТО . • 111
1'1111 I'JI l' , 1J III

t YJII,I J JI " 1111 1(;11 а Ф 110М '1IOJIОГИЯ на менталността

1'"111 ст ~ИЯ с n остена на ItЗThК"8ТНЯ български фи.qософ Саllа


111-1[108 II!.tЗ7-1989). МIIОГО съжаЛЯllаw, че ~laKap ДЪЛПI годиии
I\Л КорtcttQltднрах н д:t размеllЯХ материали с професор Петроп,
"нкота нямах К'LС1IСТЗ да се среЩllа с lIего. НеЗЗnНСIIМО от топа
113"Л!lКL~ СЪМ зиа'l"ТСЛ1l3 ПО,133 от неговото писано Д('.'10 И съм
06лаГО.!lt1t,'СlвуuаFl кзкто от IIОРНЦЗIIИе'ТО му, така н от него­
IIОТО окуражав~не.

В лроучваllllята на ~lеllтаЛIIОСТlIте* се преследва първоначаmlO. е;'{IIН


решително феllомеllологичесКII подход. Той се основава на обllчаilНIIЛ дис­
курс, подход, фокусиран в tлеМСJlтарното на6люденне I! описание. предви.
дс н да с до ГОJ1Л~lа степен свободен от смущаваЩII хнпоте;ш, множество
ЩJ,АIU 11 МОДIIII тсорнн , конто днес СП1,ват [JиждаtlСТО 11 блокират tlелосред·
СТВСlIlIте Д<lllllll. Именно Н<.'ТНJlСIЦJТII ФСllOмеНОJ10ГIНI. доюм кото теоРСТIIЧ'
IIHTC IInГlpnDIICllllf1 се НЗ,1аГl1Т ноставят ЩК1'Р{!ЩI. IIЭКЛIО'lва модните СХПЦ~

+ ОРНГl1llnЛIIQТО ,~r.,aplfC 1111 CTltTHI1TII II~ ['DСТР;IIIIII!СКIIЛ ФIIJlОС()ф РII'lIIРД РаУТJlIf. пос·
nffell3 1111 паwсттй пп Спра Лецю " , с Minds. 0611'1nnt10 ftlrr,1HnCKI1T1J ДУМО m/nd ее пре­
lJelilAa .,рn:!),,," ОЫ\ фllJlОСОфсlЩ T~I(CTOlJe. .
Сl·()/\РnЖСIIIIЯТII М'I Д" "ревем mll)(ll KIITO MCIIT3J1l10CTII CII слеДИ'IТС:
1. r'~J)'~1 111: ДОП>' ска lIIожccrЫ:ltо 'IIIC.,O 1111 а""ГПРСКII е3I1К ('ic 1131111(11,'01111 , В еJШIJ
Л(:"]lМIIНЧ~1I 11 Пt/'ПРIJКТllщm J(OIlTtKCT. KflK1.fiTO сt.що с НflJlIIис (j стаТlIята, 11" (\UlrAp-
tl<1! e~ !lPt,~I'Q'"lfl! ) \1. r;'~)'1! "С се C1,OTII1,Cfl ;!(\CTUn''III\J Ш.flJ.1НШIТ!Ю КЪ!! <:ОО!\ IIОСII­
н.'. 1111 KllI(1·"1(J ,,,"'1'11
съшо С!! YfJ(),.p\-(iIiLl:' m(nа .. LI С:ТIIТIIЯТ!I. ЛIo.(\ C~ ,1)I1Q,':'fltl .РО:!)'\I".
"[')li'!IJ lIL!' tt "l't.'\11.1t СМН('1-,1И ни /11ЗЧ 'IIIII(,.UIIII nOCr,,11c.TIIOM ФН311 1 ,еСIО, tIP!!III1CHiMII
Мrll-Ч ()tДcM'"T( II/II"ls ... Р;'ЗУМ" tl'Ylll1II \Ш»ltJ ди СС \HlltCt' къ>! Жll!l(НIIII. OC:O(jt!IO }jij.
(iIJluRIIНШI. 1111 (jblirnptKIt tЭlllf 311 "РilЗУМ" с '1'[>)'.'\00 11[>lIcMJlt1b ftr~AIIKn1'M .lItСI.ЩсСТDУ·
l'UЩ" (К1I 10 rl(l~!lTIIIJIIU xopn!\tl'plltilll<tJ). ПОДО(iНII ПРМIlКПЦllit lIэра~JlU!l МНО от fJlIIU-
IlIlt~ 'rСЗII Н[) ООТОрП.
2. Другн !1М !ОЖIIII I1p~IIOAH сп .. УМО!!!:", .. IIC.'IXI'КI , ". ,.pMYMI!OCTII", .рUЗ)'МIIН I1СIIХIIКИ",
.. t' .. "'~IIIiI1 .....n tllХ IIКИ" 11 ~СЬЭIIIJl!!fIlU lIе с." ДОПУСТШIif, ДОКОIIКОтО О tт3Тllяtll Се C'\.;I1.p'
Ж.'Т ОПО'JIIlЩII "ежду 1'I1Х 11 mln,ls . • nСII;I;IIIЩ" lIе IIОДХОЖДII 11 ПОРI11111 спеUНфllll!lО lIл.езn­
IIIIИ 11 UOCTp:JKTell ~l1pnKrep. 11 "иГtT() D 01.1('.111 11 сJIУЧ:J,t се Уl10ТРСОПIJJ minds. както 11 по·
!>I!д" TOlJa. че в СТUТIIЯТ3 сс ;ЩII)'СНn оrрi!'"IЧСIII'С (макар 11 lIe ОПРСilс.1СIIР) за 113ol1l'1lleTO
'IU ПI,'nds 113 далено (1DDIIIIЩС "" (~llOmО(lIIята нп ЖIIВIIТС ОрГUIIНЗШI ... :·;I<IODC- притежава
еДllа I,СУМССГllа в пооечето 1:.1Y'Iall u состm,нпта 1101 CTII,la 11 на предпо.1агае~IIIТС lIJ1ме'
рСlIlIЯ "" аlJТОРЗ 6итова. ЛС.1 1111 '''''1 ОТС,ll1кlt 11;1 БЪJIгаРСКII СЗIIК. СъоСо(1зжеН"l1та ;ta сс
отхnър.1l' ,, (1а ЗУ '1II1I ПСII~НКI\~ С::! ПО'!ПI СЪЩIIТ\,. кпкто 11 за ,.nCIIX IIKII".
З. "РЗЗУМIIОСТII" .1 rAIeHTa'lI1OCТIl" са два 110'1ТII еДllакво np"eMIIIIBII превода СПОР!!д 1101\-
текста 113 ЦI1.10Т3 СТЗПIЯ 11 според ОГРННИЧС'"ll1та, които налага 6ЪJ11'аРСКIIЯТ ез"к. Все
пак .. разумност,," в МllожествСIIО ·шс.10 е ПОЧТИ такова 118СИ.111е върху СЗIIК3, каквото е
"раЗУМII". Освеll топа _раЗУ\1110cr" дори в е.'1ИllcrвеllО '1111:.'0 е натовареllО с 6.1I1ЗОСТИ като
"съnест 11 ocr , ПРСДВИДIIIIВОСТ". Дорн "пресметливост" . съnсем неllОЛХОДIIЩИ 8 дадения
контекст .
Освсн товз в качеството 113 пр".1З1'ателно, СЪОТIJСТIIО lIа mind. авторът IIзпо.1!1I3
тел/а/.
4. Лко пък minds се превсж.:tа с всяка СДllа от посочеllllТС ВЪЗМОЖIIОСТИ. нан-подходяща
в Сl,от веТIIIIЯ контскст CIJOPC" с,'учая. 611 се 3<11'УОIl.1 хаР:II(Т 'рът на ПОIllIПlе. AOpll 113
КОlluеПЦ IIЯ. D качеството "а KaKlIlITo С ИЗПОЛЗU<lIlО millds. Hai"CCTIIC остзвя,н.'ТО 8 Орll'
ГIIl'~Л ос!.' ОЩ(' IIС е ['Р"СТР IIа (" ,:,га РСКII ('311К JIor"
за таКII"а ,,\lIIOrO но·теЖКII с,'учаll"
клто Х~iiА("-СРОВОТО Dasгin.
5. ОПИТIIТС '10 САН" II.'Н друг 1101'11111 да СС преведс minds, както 11 113 МIIОГО д(1УПI ,1)'ЩI 11
текстове може 011 трябоа да сс стремят към lIе повече от ,.lIзi,-малкото З.10~ .
ПО'lIататък ОllаЛОГllЧIIII прoG.1СМII lJl,ЗII IIКВЗТ с perSOf/. ко('то ОIlВЗ ПРСВСЖД3110 11 като
"ЛIIЧИОСТ". н като •• IIIIДIIDII.1~ според контекста - бед. прев.
IЩ1Н!IЯ. ()НТНЧНlIте въпроси, като онез", КОIIТО засягат същсствуването,
са надлежно поставени в скоби, за да се избегне установката ит. 11. t Докато IIС
. може да IIма абсолютно чиста феноменология; незаразена от таКlIва теор с·
ТI!Ч!lИ връзки, каквито езикът често предполага, то може да нма ПО-ЧIIСТII
фоРмИ, конто за щастие ТВЪ'рде отслабв а1' теоретичното влияние.
Част от предмета иа такава разработка е да се . ПШ1УЧН подобренн 11 110
малко ИЗопачена картина за това, к ак ва иясtюрмацня нмаме сега за меИТIIЛ
ностите, друга част е ло-добре да се посвети на въпроса, KйКiJO са меИП1ЛIIО
стнте, подробно опнеани, за да се получат подобрени феllOмеIlОЛОГIl'l('СКII
характеристики, коИто ще ни осведомят (по изнеllадващ lI аЧIIII), що сс О1-
нася .ДО такива знаЧII1Нl въпроси като прнродата lIа ыеитаЛIIОcтrз. Or '1 ilка
ва разработка доста бързо ще се ВИДII, че съществува много IIO - МiIЛ'(О II"фор
мация. отколкото сме · си въобразявали, отнасяща се до МСIIТНЛIIОС'IТII; 'Il
мента,rпiостите са псн:коро несубстанцнаЛНII еДНIIIЩИ. ПОЗIIIIГ ~IТiI 11l'1I11(111:1
идея, че нма много ннфор>tаuня за МСlIтаЛllOСТlпе (просто HYIКД ,{-ща (1' 01
привеждане о д06ър фllJ!ОСОфскн порядък), ПОЧl!ва върху грсш"Н 01" 111f1il
ШJ СJ\еДНЩI н:щод: че НМСНlIO защото flрнтежаоаЩlIте меllтал IЮСТ 101'/11 11,1
I;IMilТ !.!НОГО оогати ВЪ:ЩРIOIТII It 1111 , емоанонаЛlI1I I! IНI ТСЛСКТУI1ЛНII "(1")1(111111 '
lHIНHH, трябеа да lЦoIЗ много lIt1фоРМI1I1.1IЯ эа ментаЛIIОстffТС 11М «((Щ,I 11\I"ЛII'I,1
на ЭlIl<лючеПIIСТО. че нма IoIНОГО IIнформаЦIIЯ зц о(JЩIIТС ло 1'11 Щ'('К 11 фор 111
110PUДH IIзоОНJ1Ието fЩ IIНфоРМl\UIIЯТ!I ОПIОСЩ) тех"" nРIIМСРII).
"ПрнтеЖЩНIме вече 6огатстоо от !!Иформация за М СI IIIIJlIЮ(: IIIН' , . ,",
така rOj{AO ЗlНl11яеа Paf!.'! оше /} третото НЗРСЧСIIИС 1111 .. Г!Щ///l/l/I('/IIО ;/(/ 1/, '/1 -
mалtlосm"~, Но <:1: OKn:lUa . че ТЩНI . което нма npCJlDlllt. 1: IIlIфОРМIII('ОI 1/1 ;"0'
РIlТII. за техните xapaК'l'Cp". MCIITlIJНl1I IIрНЗНIIUII 11 Т. 11 . 11~'I'O HIIfIf ('IIII<'I,I( I
ИIlФОРМIIШШ Ifе 'Нl П3 n/lЩО 311 Ы(ШТ8JlIIОСТНТ • Те нс сп CII(J~ltlllllll CIH'J\ .. lillllll ·
CT!lOTO" ОТ IIIIФОРМDUШI. предложеНil по ЛЪТ" 1111 110М 'fHlplllllll(' 1I1'"\lI'pll (11
ТШlllЧIIОiО :НI "ППП ЭfiСНnJнше с ПРlIмерн).
BIIДъr IllIфоРМ fiUНЯ. която се lIэБРОНfill. t фlllШI"f.'СКII 11 IftIl!!О 1/"/1/"/1.11,
РО:JrJlСЖДl1rIКII мент лностнте (спмо) fi едНИ IIJIII 1IOIII!Ч' IIt'PCII('I,ll11l1l, (IJIHJI 11
flсрспеl<ТlIIНI. Но np"HUlln'l.T, конто JleiКlt !J O<:IIOOIITII 11 tlър:<у \'orI!O ,(1
Щ Iftl '
'HНJ 11 , е tH!IHiJJIlAeH. iозИ прНlЩllll е Jlа едно "оТIlОСНОСТНО" 11 P('IIIIC 11 111':
"OfНОСНОС1'I1()М пренасяне : .. 11" е ОiИОсНО б, б О (нма 11 що uБЩ(l 1) н I
"n" е относно в.
Във всекlI СJlу ча» nperef1UIIIITe эа IIНФОРМ<lШЮIlIIO БОГlllСIIЮ (iI OHi1I' 1I1I
nopaAli IIЯКОII Т13ърде ЗIНIЧlIте.1НII праЗlIlIlIlI, lIезаlJЪРIlIСll осгта 11 М\,IIIШ' II ,I.
Конто х.арактерfl3l1рат llаЛlIчната lllIформаUIIН за MCIITa.l IlOtflIl(', liill\IO IШ'
стане ясно. Ако нма някаква твърда IllIформаLLlIS1 за ТНХ. 1)! С MIIO IO 110 '
разпръсната. отко.1КОТО Pai'lJl 11 доста ДРУГН преДlю .1аг<п З .
Докато ВЪРВII . 1 по пътя на IIзследваllето какао са c a~I IITC МСIIТ/I J IIIЩ'll1,
следваме най-добрата феllоменолоmческа праПlIка да се поставнт U tlЩUII
съществуването' 11 ДРУГlIте лрндружаваЩIl чеРТII. Ако ocтaBllM I11IC1p'lll il
данните - и анаЛllза, - предраЗСЪДЪЧlI!lте теоРНII, незаВIIСНМО КОJl((О 111\11
еМЛНВII са те (заедно с това ще IIЗКЛЮЧIIМ стандартната сбирка от IIHJlI;1
чаваЩII теорнн за меllталноспа). то наllСТlIна се поема по IlЯКОII Ж :Iilllll
прекн пътекн към непосредствено емпнр"чиото врЪХl1IlтаllС [slogl (KO("IO
06аче е 611,10 започнато JI леЖII във фона) под формата на IIзбllрател с н "Р I
лед lIа това, за което се претендира. че е раЗКРIlТО в преДНШ1I1I IIзследnаllllll
КРIIТlIЧIIO се разглeж.:lЗТ дадеНlIте в реЧf1I1ЦlIте- ' значеНIIЯ IIП .мС//П/йЛI/Щ m
11 тооа. което фll.10Софlпе IIзтъкват като характерlIО за ПОIIЯТII то .. \1(,11101 ,1
ност" (11 Нфо[JмаЦIIЯ , която също е доста разпръсната. ако сс OJ \1(' Ill\l"\
внд размерът на де6е.llпе 11 тыIlIтеe KHlIrlI по предмета) . IIO-СIIl'IIIIII .'IIIО
плодотворно се оказва да се прегледат н преоценят AallllllT ,ВС'!I' I,CJp 11 1111

1'\
.4 ..
'1 !I().10женн в P",:,:Kllre на ;;;,ртезнаIlСКIIН МIП, 1(:lK (1 о бщо нето с;) .113.10-
жеИI! от РаЙ.l.
Т ака , незаюiсюю че ОАО6ряваме феНОМСllOЛОГllЧССКlIЯ ПОДХОД, няма да
започнем с някое наПЪЛ110 11ОВО начало, от6ягваЙI<Il ВСIIЧКО, което е било
събрано досега, под npeA.wr, че това - фllЛОСОфските 1\ ЛИНГВНСТllчюгге
даннн - е от к рай докрай примесено с предраЗСЪ/~ЪЦII н съмнителни спе­
кулацни. Ако оставяме настрана силно .,замърсената" материя, няма да .
отбягва~!е грижmшото отделяне чрез релева!IТIffI десКРНnТИ .ВИII давни,
конто се предполага, че вече са налице, феномено.nогичесКlгге нзследвания
на други авторн. Така всеобхватllИЯТ ПОДХОД ст·р,зда от определена, ВЬВ
внсша степеll позната едностранчивост, ангаЖНР~IЙКII се да СТ'ъпи , llhPXY
чужди ця лостн , такнва като речникови статии, речникови значения и дори
кЭiО се рови в понякога О1'вращаващия багаж на НЯКОЛКО други филосо­
фи. Разбираемо е, че такаВа едностра нчивост подпомага една ОТ феномено­
.~ огич(:ска Г.1една точка рискова СТратегня , понеже рискуваме да Щf опле­
тат чужд" теоретllЧНН прнстрастия 11 предразсрдъци, но тя наистина твърде
знаЧII,елJlО 611 спестила ТР}'Д 11 съответно би Уl.JeJшчила ПРОДУКТИDността.
СJlедоватслно няма сы.шеНlI~r ч подходът е напыпlO оправдан •
. Всеобщото обективно на ТQЗИ ПОДХОД е познато: а и",еНtlо да СС р азре· -
щат ~ IIJllI по-реаЛПСТ1I'НiO. да СС намалят:- НЯI{ОЛКО фИJlОСОфсЮi проб­
J1емэ [lЫI фllJ10СОфll!ffа 1111 меllталността . в т. Ч, 3Вl прнродата и статуса ШI
МСIIТi1.1IЮСТlIте, Уоакто Ii пр06дсмнrс, ОТllасяlЦИ се до JlpyrllTe МСИl'аЛПОСТli
11 1', 11. В ТQпа ОТf(ошеин СД1НIСТDСIIО м 1'ОДЪТ на- ПСlдхода е различен. ДOCTn~
ТЪЧIIО РII:lJПIЧСII, за JHI с !lцПРЗlI1I IfЗЦЯJlQ разлика 1) разглежданCiО 118 проб­
IIСЩlте .
Порuждащото е 1]11 ·ЧtlТЛСIIII' зи м IIТI1Л110С1'НТС {<ото пробл е fiТЮ-НfИ
тсоретНЧlI1I ДIfIШU!! ПРI\ЧIiIНIIН\ ЛОРПЗНТСJl 11 теоР(n'IIЧ<!1I потоп {M eтooplIT н
Ю.Жll, fоll -оu t - б е". IIpeo,l. ог ('дНа стрст" . НU1'РУ ШНIТ се ОС1l0В8ШIЯ пе 38
НрС>С'ТО OTcr\JHllflDtllI(!, l<аКВrло ек НСТ ItUlII1J1110iO 11 CTltOllllC D скоби. or
друга С1'f'iШ<l. ще JiJ.1 <!З<! . че ч 11 liJlIIOCTHT - кои'го ОТД(IJI Ч3ВIlТ XOpwrll от
:J 'МlliI1'3 приро.цn, служат 1<:rrO БIJЗЖ8J10стна пре\[lC(ll зв I10дходящо третираllе
1111 Зе\1ята - са 13 ло-голяма степеН божtС'tlНl 1 ОТКОJII{ото фllJlоеофсКОТ
БШIl'Оразу ше напоследък жмае ди nрtlзнае. Те (:а CII l1Р"СSOllЛII правото
да I1rl.lDttT (>Т хората luJ1l<11 боt'ове, Сл едо еат еJ1Н() тезн Са 10-с.'1)'жеЩII СН,
IIЗФ:JБРIII':УВlJIIН боroве са tlОДJJожеi!ll В а това, кОето З3СJ1УЖlJваi, На фено­
ме.llOЛОПlчеСКII еКЗОРСIl3ЪЫ.

1. ОТСЯВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА ХИТРОСТ ОТ ФЕНОМЕНИТЕ:


ФАКТ 1I ФИКЦИЯ В "КАРТЕЗИАНСКИЯ Мl1ТЦ

Въпрекн че в наШII дни всичко се II звсжда от пр"родата на меllтално­


стта, понятието за MeHTamlOCТ, мзтеРlIята на меllта.11I0стта JI подобllll есеll­
Цllалн, KahIO скоро ще разберем, сраВНlIтелно малко се знае за ментаmю ­
Cl'llТe. Съвсе)1 пресен пример: една ШIlРОКО рекламирана книга за приро­
дата н загаДКlIте на меlll'аЛlIостта - "Менталност u ),tOЗЪК" - фактически
lIе съдържа 11 11 що за самата менталност освен няко.lКО беДIIII щриха. ТаЗII
Кlшга е съвсе.\1 ТНПllчна. Повечето матер"ал се свежда дО ПОВЪРХНОСТ/JII р е­
~YKHIIII 11 реше llН Уl1ражнеflНЯ. за конто ГО .'Я~lOто КО.1НЧество истинска
IIlIфОР~1аЦIIЯ се ока зв а сернозна спънка ИЛII пък препятствува OllpoBepr,,-
нането 113 тезllСlI, порадн .. осто резултатът е ерудирана с пе кулаТlIвна диа­
леt\fнка далеч над 11 често ИЗВЪН досег с ОСНОВОПОЛЭГЭЩlIте 8сскиднеВНII
Aa llllll. ПРlIчина за таЗII забележителна ситуацня е, че много информацни

11
ОТIIОСНО М '11'1 tlЛIIО<: ,пе - n lю дчсрган I\OIlTpncт с ОН<iЗIГ, която j)Jзглежда
TCJlaтn 11 lI~pUlIIlТe JI~I Сllстемн - е останала заключена в стари, ; 0 ГО,lяма
cтelle1l ДIIСКРСДlIтнранн учения, таЮlВа като каРl'сзианството, сходзст нката.
СП"Р"ТУЗ!IIIЗ 13 11 др., сякаш информацията е !llIтегра..l и а част от тез!! уче­
IIНfI, конто нмат, така да се каже, запазенн всички права върху нея, А не е
така. И даllllите, където гн и ,а, често се отделят с .~eKOTa от учени ята .
Ст раНIIО е, че еДIIО от най-пълните (м ака р все пг ~: сбито) описаНIIЯ на­
nOCJleAbK lIа меlгтаЛlюcrrа, леснодостъпно в собствено ф!!лософската лите­
ратура, се появява под формата на оп"" да се отхвър .1I1 едно схващанс, под
формата lIа кар"катура на траДИЦlIонната ·ДОI<трн на. прОllзхождащо от
вражеския лагер. а IIменно в Раitловото "Понятие за менталност", пред­
ставящо, както ШIlРОКО се твърди, един крнпто-6IfхеВIIОРIlЗЪМ. ТраДНЦIIОII­
ното схващане там е разнообраЗflО ОСЮIIIO, както flanplf\l ep догмата за "lIpll1-
рак а в машината", "карrезнаНСl0lЯТ !o.ilfT", ,'декартовf'1П "ОП" 11 "о(IНlI(lIал­
ното учеllllе". Освен това упражнение по OC:~НlBalle в .. Понятllето" 1I"lа мно­
го малко материал за самата меllта.1llOСТ (111111 дори сп оче ll(lване на .. ,еIП3.'I­
IIОСТII) . Тазll КИltга C~ съсредоточава върху ра:щоо6разНII "комrЮIIСIIТII" на
t>lентаЛlIостта, като въображението, емоцнята, Мllсъ.'гта 11 т. II.~ Пср"фрз­
illlpaftKII IIзuест Н11Я образ па РallЛ, по-скоро ПРНЛllча на 011111' An се ОГlllше
еднн УНllпеРСIIТет "ато Оксфорд Ilрез състаВНЩlIте го КО.,еЖII. HeCbllllel10
НЩI ' nРСО1>ЗХОдllа "Р"ЧНlfа, за да ЩIЩI фi!КТIIЧССКII ГIO.1О ЖII'rс,,1С II матеРИi\Л
11 "Понятllето" , Пред!! DСlfЧКО pnrr,'J
1l0греЩflО е убеден. Че ТЛКj!, Кill<ТО няма
(KlIhl'O сс Т8'1IРДI!) T!lK'QB ,IJ,()(jIlDыJII обект КnТО УIIП!lС'ГI<:IП'СТil. Т[lК1I "пм а I!
111К'Ь[l оО 1<1' като .ICIITfMtlocттa, Обаче като так'И! ()6e h! !1 :l СJ!(!дI)(III('ТО щ.
раЗКnНG елна ця.пост,
В IIIIIIOJlOTO p:Jn.,
С' насочи!! към УП!1,РЖДЩI[III~'I'() 11 I1рГУМСII'!' НРНII;Т(>
1111 ТОПIl. I({)€!'f(). ЮН\'fО
TO'\'IJJlII. (: ('ДlН\ ОТ "Л(JfII/l II1IС ,\t!J 11101/1, ,, ' 11.: Itl:III- Рi l !II1I1ТС
НрНI1LlЩШ 1111 (()фIШllilJ!II()1 0) Y'It:IIIIC (МII()С II(> [IРIlРРДilТ;' 11 ~1\lC1 (>I O 1i1l щ' ",
TI1J1110Ciifl) са 1!\.'СЪ:![JУЩIIi 11 КQllф.11!к-rllll с l1е;tllSl l' OfJlI)'1: 11 11 ;4IIillllll,T() :1:1
MeI1TI1J1HOCiIH(;. I\of:rto с i!lx 11 - С(.> Clle({YJIHp~I~. I(l.Il\ro мож ' да сс IIре.1ПОJЮЖII.
l,tli:ЛIiI1'1' 1<ОРl1УС 1111 топн, ко (,) ЗНU м", Q ОНОви "oorlIГcrno О,' III1ФОРМDI1IН\ " ,
СПОМСlIllтО м,р но . 'ГогаОD "ОНфJIIlJ{iЪТ оН MOn'JI ДЙ бъде ПОЧ11J бскьдържа о
тмен.
ВЪN ЬССКII С.l!уЧll1l. 111{() ЖМ(jt'\\ да IIОГ,1еДIIСМ "ОФllш~а,l IЮТО У'lСlII1С".
ще oTI<rlle~l . че то предшеСIВУfl3 Декарт (к а кто P~lii .l ПО- КЪСIIО 11[111 311,111(1.
р. 23). Декарт lIe 11OДСIIЛВ1! особеllО нещатн, и че то lIе сн чо .. П[1СОU,1аДiJпа"
"сред TeopeTIIltIl1'e", НО IIO-ГОЛnМUТ(J му ЧiJСТ ПР(,ДСТiJl>,lява II ОПУJlН[1 IЮ )-'1("
IIне (11 до rollSlM3 стеЩ;1 на здrНII3ШI PiJ:JY,I). раЗГД('Ж.li!ЩО ~lCH ГJ.l IIO CTIITe,
В ACIICТBIITe.1IIOCТ ЗIIН'IIIТС:I IIU ЧiJСТ ОТ нсго оGХВ<lща РGЗnl''ЬСНGIIIIl,'! I3I1Д НII­
фоР~lаl1ИП, КОЯТО Нllе наНСТIIНй ПРlrТежаВ(1ме относно ПОСJ1СДlIlIте.
Има ли ОфItЦII<l.'1НО учеШlе. "ОфНЦllалното ученне" Q? На .1 lще са основаНIIЯ
да подознраме, че не . Има разнообраЗНlI ПрНПОI<рlIващlt се учення. някои
от тях без съмнеНllе офнцнаmllt, напрш.\ер онезн на установенн IIIICTIIТYUIIH
като l(аТОЛllческзта църква. Но една от бltеЩlIте lIа ОЧII ЧСРПI, засягаЩII
Аlснталносmmа. е. че IIма много ма,lКО учеНIIЯ - като раз.l11ЧНН от, 11 от въд

размаха на. общопр"еТIIЯ дUСI\УРС, разглеЖДnЩII меllтаЛIIОСТlIте - КОIIТО


не се оспорват: 11811СТIIна "оспорват" е ПОЧТII ТОЧllата ДУ:-'Iа. НаllРlIмер го­
,~яма част от картез нанското учеНllе. равностойно на "ОФllllllаЛllата 110311-
ЦIIЯ", oCIlOpnal1Q 8 нсговото повторно lIа'lа.10 у де карт. се г а ШllрОКО се Крll '
ТlIкува, започваitКlI с ужасното допуска н е, че 11111\011 Ж\ШОТIIII. раЗЛIIЧlI1I
от човека. нныат мента.1IЮСТ.

Нек а преМlIне'l точка по lочка през "ОФIIЦllаЛIIОТО УЧСIIIIС", Им а само


няколко страНIЩJ I (рр. 11 - 15), ~lllOro от КОIIТО са ПРОТlIворе tlllВl1 комеllта-
IIР 1·1.11 '1111 ' 'Щ' CI'\I I IICM ДО учен ве, забележимо
111I 11.11I11Il1', tllIIl" 1111 (IЛII Щ JЩ 1.lIpl'. 1( 1111 11 Н "ред -теорет I\Чl\а гледна точка
1 1 MC'III IJIII/)( 11 .1, 1101 ЩII\IJlО Ii I ,IK lиlI 'tНЛО СТ. Казано по друг начин, в
ОД.I 1',1 Р IIС J,t'ДI\1I1I ,и 11.1 {фЩJr.1ЛIIIIIС JtOKrpl\,m ще открием друго учение,
"1 1)(.1 Л 1 ('(' К l>hl' , 11 1\ 1011" 'lI!Др р.1 ум, за 'ДIIО с много r;IОЛезни .[I.анви ОТ­
!lО '110 М '''' IJIIltIC t 11 t ' . I1~I' 6ъде: удо611О да СЛОЖIIМ някакъв етикет · на· ТОЗII
11() 'KII11Il' II11I KII гюж{'т. Пс 1 ного-много да се чудя, нзбирам да ГО нарек а
na ll/l t!//I·· 01111 1IIIIc 1111 ~' I\ТЗJlJюстга. . :r
• " ',.с с I,MIIIITCJlIJOTO IIЗКJltoчеНII е на идиотите н пеленачетата всяко чо­
вешко с'Uщ TUO "М!\ 11 TSI110. 11 :WСНТЗЛНОСТ."7 Еди.а веднага поразяваща нео­
пр IteJICIIOC", ЩО се касае до металностите, се отнася до това IWU ги има,
I<ога, откога 11 нр" какви условия? .
Първо. кон същества я и ..ат? Всички СУllерчовеци, някои "по-низши"
създаНIIЯ? НезаВIIСНМО от упорството на картеэиаНЦJtт е сред нас (например
Чомски) сега е общоприето, че !.СIIОГО същества, различни от човека, имат
менталност (IIЛII са я . И~lаJ1I1, когато са съществували, иапример другц ху­
маноиди). По-спеЦl1аЛIIO други интелигентни прнм8ТИ притежават ментал­
HOCТII. НО има неЯСНQта ~ъле изче,зват иякои асоциираИl1 черти, такива
като СЪ:НlalЩето. Кучетата, - бидейки аI\ТИВIЩ , нмат ldеllТI\ЛНОСТИ, медузите
IIЯМат. Но каквО да I\ажем за рибите или за рако06раЭllнте? Макар IIЗЧе,з·
DIШСТО 1111 дадеио КI\Чество ла не е сериозен пр06Лeld, понякога . се пр"ем~.
{{С е. И то НОIIСПIIIна СТIllНI реален проблем за rlогреШIIИ теорнн като УТИIIН­
TaplI:J~IB, D КОIIТО се иэброяuат (;'ЬщеСТDата с мснтална матер ня. .
ВТОРО, ОТI\ОГII Сl>щастl1атn, jфltТQ имат "IСНТМНОСТ, 11 лр"тежаnат? "c'Ь~.
HIITCJlIIIIT 11 КillO tlСIIllЯ" 1111 РаА..'! вече tlс са чак ТОIIКООI! СЪМШIТСJ1I1Н, а I!)la и
други :НJ()СЛСЖIIТСJl IIII иtIОIН!ШКИ paCТCIIIHI'· . КОМIlТОЭН 11 Т, н. ИЭ[lОДlIте, полу­
чени след IНIЗМ IIШJlСШНI оърху тез ll н други СЛУЧIlII, показват, че съществу­
вп IIсяснота,
... , • ТЯJlОТО 11. , . · МСIПЗJ1110СТТn О(')НКlIовено са опреГНlIТН аIIСДНО.
110 елм СМ'\фТТII TifJlO1'O , MeIlTlblIIOCТ{Ta}"· може дn продъJtЖII Дll СЪЩecifiУIНI
11 ДО ФУIIКЦlIОllIJРn". HnfHlplIO самият Рnilл е и зобретllЛ боГnТIIЯ ,.fiflр егптеи"
oGpO:J, ТОЗII образ Не е 'tneT от традtщнониото уч.ение, не е Ч IlСТ от М()ДёРНО1'О
l)lI:JOllplllle 11 в lI аВести:! степен подвежда. При 11liтерЙКЦIIОНIIЗМIl IIмаш
r3ръ:нш: с п оред ДеКАРТ )tенrаJlIIОСТ1'fi 11 1'I1Л0ТО са СЬЪРЭЙН II чрез еПllфJJЗНВ1'З
ЖJIе.iiJ - "редВlIдпI1ВОСТ. l<оя'tO не сс оцеЮIIНi. Все пак маЛКО сп теЗlI, КоlIТО
МIIТnТ, че менталност 11 тяло са така хлабаво С13ЪрЗ81111 (yCJIOUIIO "nпрtтнаТII"),
че меllтаЛllOC1lВ може да ФУIIJЩНОНIlРn след смъртта на тялото, (Ув елllчава
се ВЪЗМОЖllOC1lа за предположеНllето, че ментаЛf10стта бн могла да се пре­
несе в 11013 ФНЗllчесКII IЮСIIТел . ) По-голямата част 01' това направлеНlt е, ко
то еднн напълно ОфIlUl1а.'1ен възглед днес бll включвал, е нещо като:
• Тялото н менталностга на еД1l0 същество са (тясно) взаllмосвързанн .
• " . , . телата са в пространството и са предмет на .. , механични за­
конн ... Но менталностите не са в пространството. нито техните действия
k8
са предмет на механични заКОНll •
В една IIлlt друга степен. макар в наШII днн "механltчно" да се замести
с нещо по-БJlагородно (напрн мер да не се предполагат неизменяеМII детер 111-
ННСТИЧНII проuеси) и ПО-lIзчерпатеJIНО. Напр"мер природните заКОНII в
СМltсъла, в който прltРОДНlIте наукlt са КОlIтрастни lIа соuиаЛl!ltте 11 хума-

• Naturelle (фр.) - I1pHpO.lll3, eCГ(;CTBelJ~. lIатура .lна. НСПОСРСДСТВСIIJ - б r.l, преlJ .


.. Трнтс внда скобн - ( ... ). 1.. _). {.. .} - озна"Jват съ ответно C.1CAIIIITC IIсща : (. __ )
се IIЗПО.lзват от автора, 1. .. I 3;JграЖ;J,:lТ ОСТ,ШСII Н от преводача в ка"сството lIa с.прав-
ка дум н 11 фразн IItI аНГ,1 Н ЙСКII. както It БС.lежкн от преводача, конто са в контекста Н3
пасажа, {- , .} съдържат добаВКII на автора в ЧУЖДII цнтаТII - бел , преп .

16
1111TilJ11111rc ""УЮI Н.llf ЭIЮ НС - фI1ЗНКО-ХII~llll\о·бllо.l0ГlI'rll l! Эal{QtllI, 11.111
IIЯК ;II<ЫI т<1кыJ буда.lдЧ. 3абе:lсжете, не следва, че тъй KaiO пснхнчесюпе
ОIlСIНЩI1I! I1С са преД\IСТ на фИЗIlЧеск н законн, те lIе се основават lIа ПРIIIIЦН­
Пll II JIII нс са обект lIа други УСЛОВIIЯ (lIаrIРИМСР lIа ПРНЧl1нно -слеДСТl3еllll
З<JВfIСНМОСТII, деДУКТИВlI l1 връзки 11 др.) .
• "TCJ1CCIIIITC процес!! н СЪСТОЯI1ИЯ ~югат да бъдат оглеждани от ВЪНШIIИ
lIа6ЛlOдатCJ1И. Така един . . . те..1ссен жнвот е . . . {по прннцип} публично
достоянис. .. 110... проявата •.. на нечия менталност не може да се за­
СВИДСТCJ1ствува от други наб.1юдатели; нейните успехи са лично притежа­
l\IIe. Ca~1O аз мога да получа пряко пози.аllне за сЪСТОЯН\lята и процесите
на собствеllата СИ меllталност."
Нужно с да се иаправят сеРНОЗНII УГОВОРКII, поиеже контрастът lIе е
чак толкова подчертан н ИЗГ_1ежда, че някои от тези характеристикн до

ГО.~яма степеll са проблемаТИЧИII. Първо, много в ТCJ1есния живот е са\ю


по ПРЮЩIlП наблюдае\ю. НаПРlIмер ГО.,яма част от мозъчната деiшост за­
сега е недостъпна и опреде.lеllО не е lIеl10СРСДСТВСIIО познаваема за ВЪНШНII
ИЛII вътреШlI1I наб .1юдатели без риск от разрушаване на това, което се про­
учва'. Напр"мер ДОСТllгането до вътреШНlIте МОЗЪЧНII клеТКII , за да се 113-
след13ат процеСlIте 11М , Г" разрушава IIЮI разрушава теХIIIIТС npOI(eCII (та­
кива ограНf\ЧСI!IIЯ могд'Г да имат "по-аБСОJllО'ГСН" характер. ако част от 1010'
Э1.о'\tIf1та аКТЩ1 НОСТ се окаже кщштова). 8торо, Mel1TaJIIllrтe процесll I! УСII.'IIЯ
lIa едно С1>ЗД<lIlНС понякога се ОЦС!lЯ13ат 11 ПОЗIIIННIТ от друго , когато еД1I1I
IItfДIll1НД {per sol1 ] е fjpD ЩIСЩЦ ст пеп аи!аи· с друг. НО ще сс tНIC'1'OНlHI, 1-1
ие с пряко ПОЗIНННIIIО II,/J!I ЗflСIlIIДСТСДСТDУElIШО. Така JПI е ЩIIIСТIIIJlI?
Пърпо, СВIIДСТeJ1С-(РУIНlIItТо ~рнVU[' да се РIiЭГ,llсжда BIIIIMlITCJlIIO. IZ.ilНlI
може да CJНlJICТCJ1C'ТDYDa само зn I./(lCT от CBOII C06c1'DCIIJI М IIT8J11111 1.CT0I1I1II1I.
Друг" МОГН1 Щ\ 6ЫНli fJ С СТОШIII по-добр ла СDIIЛСТCJIСТUУUilТ If /tII С1.()()·
LI11JtJltT :J11 ДРУГIf ЪCiОЯIIIIЯ. И. D аро . lIenocpCACTfI'IIOC'М'll по IIРНIЩIIII М(JЖ'
Д8 С !ЮСТllil<IIМ11 :I[J друг!! НlIlll1lН1ДIl, 1l\l\<I 11 IIIJкоп lIf\yr.111 ЧУU('iUУUfl IIJlII Д11
U'l,ЗflРflt>МtI tl~llf)ep\:ll(.lfI(~lI(> TnfНl, 1\0l;TO f11,rtJllяr ЧУUСТUУ[l;1 IIJIII [I'l..ЗIlРII('~I» .
По Ilрll\lШIII T(!MI\OM М '11Ta:t М<>Ж~ АП върже lJСflЧКlI nW.111 1I н~чнrl БО:II\ОIl
l1еll1ЪР с MIIOfQI{UOe.ll1fi UРЪЗКfI към пtllЧIШ СЪО1Ве1Сl ЙУDащн ПЪ:IlШ 11 II (,'ЧIIII
Jlpyr боJlКЫз ц I!ТЪР» , (И НI РnЭJlIIЧНII НfiЧIIНlI, по КОНТО ТОЗII ВНД "Kll(it:;IIHI
връзка" бll MCН'Jl & да Се осъЩеtТВII; чрез МIIКРОСUЪРЗlНШllf1 КЪм OTAI.:,1111IH~
неВРОНII; ЧР(!J <:ДI:IО(;'II скеllер. ·свърЗа ll в НЯКОЛКО ТОЧ!\II 11.111 без IIзоGЩО.:l11 е
СВЪРЗIlН; чrез ,.БСЗЖIIЧIIII" СlIсте~!II. KOilTO нзбllfJат СIIГlIа.ll1 IlО'ХО/lIIСТlIЧIЮ:
сЪс СIIСТСМН, I<ОIlТО ВКiIIочват YCIIJIВHTeml. упеJ1lIЧlIте.11111 УСТРОIIСПJiI 11 .111
ДРУГII lюдобllll. 11 Т. н.). Тогава. ако свързваНlIнта 'Са доБРII, ДРУГIIЯТ IIt'llO'
средствеllО ще IIрсжнвнва бо.'1ката на ЛЪрОIIЯ. НЛII Н ЗГ,lеЖДiJ ecтecтucllo .1а
се каже така. По друг наЧIIН все Шl!\ се IIзползва ОТIIOIЮ .1юбllмuта фll.lO·
СОфсl<а стратегня на IIЗКЛЮЧlIте.rнюто ЛIIЧНО ILpllTC · ,Шllе. ЗUСТЪП13аlliJ D его­
IIзма, СОJ1llflСlIзма 11 т. 11. Според таЗ1l стратеГIIЯ непосредствено НС може да
се напраВII НlIЩО, което друг праВlI, КОЛКОТО н да е llуб/lllЧНО, ДОрll р.­
РЯllе lIа ГОНГ, защото това е друго .вършене. не ваше собствсно 1О • Това
.. ШIЧIIO ПРlIтежаНllе" е несеРIIОЗНО; стратеГlIята вече е обяснявана 11 бll тряб­
вало да е отречена.

f;\оже да се предПО.'lОЖIl, че IIMa ТРУДНОСТII - 11 теХНllчеСКlI, I! КОlluеп·


туаЛНII - с прнкото кабе",но взанмосвързване, чрез 6110KoHeKTopII 11.111
1\аl\130ТО I! да е друго. Сред теХНllческите ТРУДНОСТII са lIаПРlIмер ДОСТllга­
нето lI а удовлетворнтелНII връ:: KII без нежелаНII ВЛIIННIIЯ, проuернвансто на
адекватността на връзките 11 т . 11. Несъмнено Iша поле за 110добряванс на

• atl-fait (фр.) - ДСЙСТВlIте,1110 - бед. прев.

2 ФIIJlОСОфО(ll аJlтерIlЗТНО", /(11. 6


----
".
17
_ .,л IlО_l0ГНЯТ!I. nn ·.c nel[lIaJ1110 lIа (..езЖIIЧIIOТ( IlР llJCHl1 . TiJl(a l).l I1Яllllето lIа
реаЛНlIте ВРЪЗ"II се отстранява, НаПРИl,I( , ~1 '111 :lJIIIIIHT пренос ител просто
иабира образuн ритми от нечий ООЛКОD център. 'гооа отношеНlIе тедепа­
'l'н ята някак е успяла да заобиК(Uи една СЪДС(lствуваща ТСJt! ' 1ЛОГН Я. транс­
митери и т. п. Сред концелтуалmrте TPYAIIOC1 н са Оllезl!"~ нто се отнасят
до това, как нечни ментални , прtJ!UI ВЯВЗIIИЯ могат да бъдат пренесени не­
оосредствено към друг чрез чисто биофИЗИЧН\! взаимовръзки, кабелни свър­
звания към невроните н Т. н. Ршбнра се, приети са НЯКО!! допускания , но
те не са 6еЗуCJJОВНО необходими & светлината на настоящата информация.
Грубо казано, предполага се, че 4УВСТВОТО за болка на едно създание в дей­
ствителност - преминава релеваиmи централни части на HepBllaTa му сис­
тема. Дори не се допуска, че трэбва да се постъпи по този начин. Би МОГЛО
да се rJремине през различен посредник (но тогава ще нма нужда връзките
да бъдат раЗJ1I1 L IНII, ако изобщо . с,а осъществими). Освен това ДОПУСl<ането
па биi>фllЗlIчна верига не съдър2iUI ДОПЪ.ГШllтелин npeAnOCiaBKH, що се от­
нася до 6110ФIIЗlIчно-менталните свързвания . Не се предполага някакъв
особен ТIIП теория, lIикаква Т1>~ест8еиост, функционална, епнфеliоменал­
Н(1 11.111 д руга (дори не ПРИlllНща. макар съответствието да е 1- 1: един н
СЪЩ!! 6НОфНЭИЧНlI устройства, С4JfИ и СЪЩII ментаЛIlII резултатн). В до6аВI\(I
ФIIЗllчесt<l1S1Т nроиэход, така че с нео6ходим преход ~ нещо фllЗИЧеско
да преМllпаез 1} меитзлпо - MOiU да бъдс оснгурен чрсз точно опрсделянс
па пякаКIНI 1l0ДХQДЯШIJ фИ311чcarа болка. Най-после IJдСКIIЗТIIОСТТ<I може
да се оцеНI! tllШРlIмер с човешки cy6CI<'rH "рез ДИМОI" НЗПОllзuаflКII теХllИЮI
като IH!pllpOliC 110 YC-Jl06ИЯflJ. Mo:i8Ц:' Д{I СС JljJс.lJ.ПОJ10ЖII, Ч(; liJllIHIIHC Щ (fMaT н
"одо6НII проблеМlI, но по npHliUHn flЯМ~ npIIlJНHIl те да lIе БЪДllТ преодоЛсtlll
11 дf) 11 се YOCPIlM донякъде в KOJ)eJCТIIClCrтu.
Като сс нма предвид топа , сторltЯТ8 Эfl ,.lllHiT!I Ж\lООТII" , която РаПll
II ЗМ IIСJlЛ, ПОДllе1t<д1l (както 11 то6 BflOCJ1eACТnlle ПРНЗIIII!l1l). Па.~1I е Ч IIСТ ОТ
ШfК ОфНUlllIJlIIО учение (flа nаралеllllЭАlа, към колто Р(lГI.~ ОТ вр ме ll" оре­
ме С\: flJlblIU3 от НlrrepIIKЦJfOHH 3ua) . е друг IibllpOC. И ;10UЩО lIаJllще е ТОна
nОДЧtфrl1t10 отдмяне, Не е ис 11 11 ве ИМflJIНUllра. че "CMAOfHI'r Л110 един
ilHAllfllfA [perronl flреЖН!lяоа Alle успореДlН1 IIС1'ОрИН, едната, СъСТОnЩll Се
в 1'083, kO<n'O се случва ВЪВ и 11t1 neroB()'to 1'ЯIIО, Apyr:rta . СЪСТОI1ЩU се u 1'овн,
!{Ое1'О се СЛУ<llill е IHH'OB3'ttt меН1аЛНОС1' , 11"рва:га е пуБЛli4на, UTop aru е ЧII­
t1'HU," HanpO'filB , нма една nо-06J1шрна НСТОРШf. ЧIlIIТО еммеllТII НОРМ Ндl!О
. са лреl1J1etени, fHll<OH частН С>Т вея са "по-пуБJl IIЧII 11", ОТКОJlКОТО други, 11
НЯКОII - ., по·чпстнн", Едно същеаво може да се радва на прllВllлеГllрОВ!l1I
достъп до IIзuестlШ моменти ~ кзкто бllОфИЗIJЧlIlI , така 11 ~IСlrrПJIНII, - 110
'Т 3З II привнлеI'llЯ не е Jlогическа. Тя се ДЪJlЖII отчаСТII lIа теХН llчес КII н тео ­
реТIIЧНН ограНllчеНIIЯ.
НаПРlIмер капо е с пуБJlИЧIIО - частно, по-скоро анаЛОГIIЧНО е 11 с
ДРУГН ДIIХОТОМНII, такш:а като външ но - вътрешно 11 (ако се осмелll М да
к~жем) биофизично - ментаJlНО. Така, както е с ПРНВI1JlеГllроваlll1Я достъп ,
донякъде подобно е с неКОрНГllр)'смостта ll . НаЛllце е съществена ерозия на
контр астн те .
Независимо от това има контра ст между ВЪНШНIl н вътрешни про­

цесн, фе номеНll ит. Н.: п' • • lIещата 11 съБИТlIята, КОIIТО принад лежат llа фН­
ЗнчесЮIЯ свят, ВКЛ. {нечи е} собствено тяло, са ВЫIШIlН, докато ДОСТОЯIIнята
на вечня собстве на мента.ШОСТ са вътреШIlII"l~. ВъпреКII че Р аilJl незабавно
продължава с нзнскваllето, че, "разб ира се. таЗIl аllТI\Тезп на външно 11 вът­
Р ШllO възнамеряваме да тълкуваме като метафора, тъ," I<ЗТО меllтаЛНОСТI\ТС,
JI Д като нс са в ПРОCiранството, не м огат да се ОПllшат като наЛllЧНII вът­
[1l'lIpO тращ:твеllО в нещо друго ИЛII като притежаваЩIl вътре в себе сн

Its
I!СЩil нро 1 P;IIICrll [!!" 1111 ОС от Т('ЧI нсца I1С с толков а про ;() I 1It'IЮ 1,111
u"всжд.SI t:P/.IIIII.1 "ll pnCI ранствеIlО". ,\\еиталностт а н анС:тНRЗ нм а eJl()МШII \lT '
U t:(,{j' t'll !l1'IIPCJCII)(jtll.:TneIlO. донякъде както )щожествата нмат CJleMC'lll1 , .
TCXIIII IJJI IIOUC. И В двата случая щ~тафоrата е до ГО.lяма L'Тепен СКР"Г(l .
OгrYK Раiiл продължава, отново веднага, със 'забавна фнлип нк .
Toil сн каш :Нlбравя , че се е ангажирал с изложение на Официалното уче.
I1I1С. С.1ед като сс ПРНСМlIва на глупостта на теоретиците, се отдава н а ,.ЗClJ
6слсжитс.11111, . . iСОРетични трудности- . Из.lиза различно, когато се олит­
ваме да го кажем направо, н така, ЮН,:ТО с .

•,j\\СlIтаЛlIостта н тялото" lIа едно същество »сн ВЛИЯЯТ взаимно ..•


това, косто менталноcrга желае, краката, ръцете !I езикът изпълняват;
това, косто въздеilствува на ухото It 113 окото, IIма нещо общо с това, I<o eтo
мента.1llОстта ВЪЗПРllема ... ~1З К· :шз се, че има двупосочно взаимодейств ие
11 ПРНЧИIIНОСТ. В това ОТНОШСIIIIС 11 ОФIIЦIlа...1I1ОТО ученне, и по общо пр"зна­
НIIС l:ыI1ствуващlfяrr здрав р:! ')'\1 (11 ч' >'1};'IOР). изг.1сжда, се ОТЛ\f'шват от епнф -
IlOмеНОЛIIЗЩ) 11 пэралеЛlIзма, КОIIТО свеждат взаимодействието до еднопо­
СОЧIIО ИJl!! IIУJlаПОСОЧIIО де1'!ствие. НаТ<)1"ЪК въпросът се РaJглежда нодроБНQ.
Може да се ПРllеме, че НС е НСЛ6,СМllслено Q6щ:неrю как тезll нреходи
се СJlУЧВi!Т, I{ато раЗЛIIЧНО ОТ онооа, което те правнт, Но пак ще се 01' пде
отвъд наJ\II'IНlIтеДiШНII, ако се наСТОЯ!!;J, че тези преходи "остават загадъч·
1111, тъй като по ЩlреДCJIf;IIl!С .НС МОГаТ да ПРПЩ1ДJleжат КЪМ IIIIIЩЯ rюс JIСДО·
в lI'rCJI IfОСТ" , НнкаК!}1I "О предCJIс 11 ня" I\e ПРННУЖДQ!НI'f към ТUК'И1 н:нюд: 11('
се II Э!,JlIOЧВаi III!iO фИЗl!чеСl<lI, НИТО )!Сllii:lJlИН. НИТО II i\flr"M р ..lIeyтpa.rlll~l~
11 'СТ а!l [(IIII [s tlJflcesj (ду 11.11111 I1ТРllбуtll, HcytpaJ!()l! МОНi!J'iэМ). 1·11I1111[J ид!! r с
{РUfsoлsl сс DЪЗПОJ\ЗIНiТ Ii от ДIltlТfI "О.7lкх:а,
.. Нма ... ПОilнrlli1 1I(101'IШО!lОJ!ОЖf10СТ МеждУ MCIITII;II!(}C'r 11 MItТCpltH, ••
J\\11'fСI)lIllЛltIlТ' об~!\Т1f :J РI.iЗ!10JIОЖ 1111 D ООщо лолс", 11 IIМСНIIО I1pOCrplill-
Сi[Ю • иp('~', .. 11 1011:1. l;bt'1(J 1.:<: c.l1ytj :1 ШI една 'f)jJl() { 1М) ••• \ {фll :lltllе.
tKII} ' UЧНЮЮ 1.: 10[\1], I\O~'l(J С'" СJlУЧflll но lIРУГIl iCJIH 11 друга чut"тн Ш.\ IIРО­
страli(,ТВО"· пре~н:т(), .. 110 ЫС lliа;ШIl (;ъ(jНТliЛ 1."i{шаТ ... · [lОllсже ВОIJ~Чету
са OrllC.1CIII! само вьВ UPQM(Yf() (бо.'1К1IТt: са 1I:1I<m()lJеllll~). MeIlTaJIHIIH~ CAНlJI\'
аН Не tlJ cveilJMIIII оТ !.ttlr рн>! 11 оtl"'НIlДНО 11 са фиэнчесКl1 сОЪРЗОIНl е i~ЛIIТIi.
lltJ,cl{oPO те "C~ СЛУЧВНf IНI ОСТрОВ 11 1\ ouJtaCiil, tlO:Jlltll'H като "MeIITtlJ1HOI:i\lh.
11 I1I1Mtl. освеН може 611 [i<.IКllUtI пр ~Юi ЮI'l'О} телеfНJ'I'IIН, III1KDltll:J вря ка
I1Р"ЧIIIIII<J Пр 'I ! '1К11 между топа. "O~O с случва в една меllТaJшоrт, 11 10tHI,
което се случва в други. {С другн llYCltll. IIIlтермеrпаЛIlIl1'е връзкн CJ 1I~!1pe'
КII.} Само чрез lIосредllllЧеството Hd. {еднв} пуБJIIlчеll ФЮflЧССIШ СВЯТ М('IIПIJl­
lIостта 11 ' еДIIН IIНДIIВIIД {регsoп] мож~ да направи раз.'lllка ОТ меlпаJllюстта
на "p~'I·awl~. Тика ПРН.1eJКНО араllЖllрано, това ОПllсаНllе на ДОПЪJlIIIIТе.ll1lf
черТII lIа IСНТUJlНОСТlПе НЗГJlежд(! n вече ВЛII по,малко ПРUВIIЛНО. Но сякаш
не се получават потресав аЩlIте отрнцатеЛНII резултати. КОIIТО Paii:1 IIJвеж·
да, наПРlIмер. че вътрешният ЖIIВОТ на хората е букваЛIIО lI :ю.ll1ран, че
все,," е еднн ,.духовен РобllllЗОН Крузо".
Подчертаната ПО.lярна протнвоподожност между ыентаЛIIОСТ 11 мате­
рlIИ очenНдl10 е била предвар"т е.1НО акцентнрана в ре.13ТИВIIСТIIЧllата кван­
това теорНЯ, ты като това, което се ПРllема. че пасва на ДОПЪЛНlIте,lеll ТРСТII
ТIIП. З lIменно полета от едни 11.'111 др.Т ВНд. сега се ПОСТУЛllра, че е сводныо
до МСНТЗЛНII ансам6ЛII. Под ВЛННJlнето на релаТНВНСТIIЧНОТО вззнмопрОНJlК'
LH)IIt' 11<1 матер н и 11 енергня 11 на кванговата теорНЯ _за теоретllЧlllIте чаСТIЩIf
lIa взаllмодеiiСТВIIСТО (Н на Прll'lIIl1l!остта . чрез чаСТIIЦII·пратеllllЦН). lIа Iшан ­
ТОВllте теоретНЧIIII Чd<..'ТНЦII, вснч,," ПО.'1ета, прнзнатн във фllЗllческата тео ­
рIIЯ, вече се разглеждат като коrНlус:ку.'1ЯРI III (макар някои от чистицнте,
конто са въведеНlI, да IIМЗТ IIУЛСLI~ \IЗСi.l). НО да се проецират такива "мате-

19
1'11 11111 1 11111 111 1\0111 I " / 11 111111,1, (111 О,llIiI"Юlа,10 да се допусне 110-
JI 111 1 11 1111 111 hI 111'111 111111, Ь 11'11111 1111111 [' "IН'ДМ 'Т lIа спора.
111 11111' I1 11, 111 1111 1111111 ) ,IIIiIM" ,',1\10 < 1,11101 бедно описание, раз -
111 11 1 111 1/1111 1111 [, P,I!i JI 1111'1 (Н'I от .1:1 "ОФIЩllаmlата теория" започ­
U 1 J , 1 " Illp 11 ""flll',I, II.ft 1 '10 II\I(} J1()IJe'l от ('дна теория, по-специално
11 11 III"'J\ 1111111(.1111111 1111111 ,11111>1, ") ТО раЗI'Л ЖД,II JlСIIЧt(Н менталнн предста­
UIIIIII 1 111111 1111 )(1)11((1 до 1\,111111, UЪТРСШII<"l ,.фосфоресценция" и непогрешн­
щ,'1 111 "1'"TI,.III'IIIII\I, 111 c-rфроl1ДIlСТКII алтернативи, където много
!I~'Щ,I I t' 111'11 1 '11111, l':1i\л (jll IIСК ;.,,,, да обремени Офицналната теория с вече
1I('1I1,I\\ОЖ,'1I 111 l,p;lClJl 11 11 , "11 IIред роiIДИЗЪМ. 110 . Kal<To разумно предполага,
,юlI же 11' м()ж' да ИJБЯГJ съ!!.' е\1 от фроiiДlIзма, той вместо това приема
таКЫI Ilр('дфро(tДIIIЫI J!J норма.цн. "Оба"е привържеНlIците на Офllциал­
IIIIТ1\ 1{.'ОрIlИ се ('IIIРС,\I,чm да ПОд.УЬржат. че някак. при НОРМаАни обстоятел­
ства, 1I1IДIIВIIДЪТ (рt:гsoп) трябва да бъде Allpel<THo 11 автеllТIIЧНО сграбчван
от ШIС10ЯЩСТО СЪСТОЯIIIIС 11 дейност на собствената сн MeIlTa.1JIIOCT,"l b Ако е
ПОJIУ'lсна СОЛlIдна свежа 11 IlфоРУi:lЦII Я , то не подхожда на една рацио­
нална практика да остава при aapo~oдtli:l теор"я, Има энаЧIIТСЛИО основа­
Нllе да се осъвремеНII раЗГJlеnuаието lIа МСtlТi:lJ\ностите qрез посреДНI!'Iе­
ството на наДСЖД~1I1 фроiЩllсrки и ПО-КъСНII Пр"IIОСН, понеже тряОва да се
ооогаТII РаitЛОЩIЯТ ОТМllllал, сече аllТlllщарен, механнзъм •
• Макар че 06lfКIIовено H:wa непрекъснато оснгурен поток от AallHII
n сдно СЪЗДi:lllllе, ра:lrJlеждащо ~eHTa/ll'HTe си СЪСТОЯНШl И nроцеСl!, по­
скоро nоп'сже I-IMII 110ТОК ОТ ТlСрtщттнвна IIIIФОРМIJIШЯ, Те311 ШlJ!lIl1 са съесем
IIССН гур 1111: те Дi1Л [1 IIС са пыI!JJ.. ДОIIУСКUТ се гр eиJК 11 11 по II1IКilКЪВ на!!н,,"с
CIi IJСIIIIIШ (} своето направление Idirectj, "Хората сс ЗDllеikтtlуват от IIМПУЛ­
CII , ЧНСТО съш :c1'nYOllIIC ЯРОС1'НО ОТХIIЪfМЯТ. НПf(ОН от теХIIНТ MHCJIII с раз­
ЛII\Irt!НIТ О'Г MIICIiIlTC. КОI1ТО ПрlI :mа8t1Т . а IIЯКQН от дсiiСТЕIIIЛТI1, КОНТО МНСJlJlТ,
чt: ще 1I:IП1,Лllfli. LI ltCflCTUIJTMIICJCr н ЖNIIНIТ. Т СП ОТII:JЧII.'Ю I10КРПП 113МВ­
Mellll or сьБСilll!lIt1iО СII .1Iщсмерне н УСIiСШIIО ПР~I!\.'6р(,;гент ФIJ/(ТIIТI;: ОТНОСВО
Mtllrtl;IIIIIH (11 ЖIIUОi, ко1\то според Офl1U1lt1li1f1lТII iеорllЛ Т!'>НОIJО да бъде
очеlНll1~1! ЗП ТI1)(,"16
у Рuiiл 11М3 н нешо Apyro, едllО много JIIобоtlНТIIО ПРIIIIII:JI'IОIШ<l Нn С1>3-
Шllll1 то Н друrн подобllll областн, особеlJО nроБJtеМlltltЧНН За деФJlIЩИОН­
IIl1те теоРlI1I
11:.1 менiаЛIIОС1'ТtI.
Hu.~lIцe е 11 IIЗУМlIтелеп П!Ю"УСК нс само у PallJ1. 110 н В ГOJlnMa част
от IЮС:IЕ'ДВflщзта фllllосо()х:ка .1нтернтура върху MCIITaJIHOCTHl, в реднца
попу.1НрНО IIзтъкваllll ,,данни", ОТIНJСЯLЦI1 се до менталността 11 lIеlШlIте
,.загадкн": не просто в спектъра на ПСIlХIIЧНlIте феllоменн 11 спосоБНОСТl1, но
прн такнва выlоснH "ато мента.lен контрол. мента.lна регулацни, меДlгга­
ЦIIН 11 т . 11. Несъмнено Ilреоб..Ы.J,tlващата преДl1МIЮ СМПIlРIIСТlIчна IIlIтера­
тура преДПОЧlIта да IIзбягва този ВIIД модна "lIlIформаЦIIЯ", защото я смята
за погрешна ИЛII неснгурна (понеже ваllСТIIна голяма част от нея порадн
IIзопаЧi:lване, Г.'1упаво IIЛII умно, е негодна) . Но не ВСIIЧКО от нея може да
се пренебреГllе .
• Така както едно поведеНllе ОСIIгурява "непосредствени AaHHII lIа
С1>ЗII:J 11 11 СТО", така нма "специален внд" достъп до неЧIII·1 собствен ме lгг алсн
прсщсс, "'\,\1 "това. косто преминава през" неЧIIЯ менталност, ,.а именно
/l1,'PI!IIIIIOIU ВЪЗllрIlНТIIС. IIнтроспекцията". Тоест отделно от ceтllBlloTo въз­
rrрI1Я111 '11110 pt'<II:ICKCIIBIIO създаНllе "може 11 рефлеКСIIВНО 111111 IIlпроспек-
11111110 да lIаблюдава. без какъвто 11 да е телесен сеТlIвен орган. теКУЩlIте
1'IIIIIOAll от DЪ'-РСШIIIIН {СII} ЖIIВОТ. Предполага се. че това самонаБJlюдеllllС,
( l.що " ''','О Р 'щаllО {в гю·старlпе описаНIIЯ}. е IIМ У НlI знраflО срещу НЛIOЭIIII.
O()l,PI\l\:lIIC 11 ,1 11 СЪМIIСIIIIн"17. Но С малко раэмишлеllllе се откр"ва, ЧС такава

20
Рl,<\)Л('I{tIlЯ НЛlI IIlIтроспеКU:IIЯ. макар да е важНа. не с особсна ИJ1И YHIIKaJ1Ha.
ПОIlе.ж~ имала достъп до разнообразни емоции н други' .111'IHII представи без
помощта IIа какъвто и да е сетивен тмесен орган. И\lа други общоприети
"вътрешни сетива", такива като ЧРевни усещаНi1Я, всяко от които твърде
податливо lIa грешни ин:rуиции и. Т. 11. Подобио на "ентаJ1иостнте те не
могат да се видят или чуят от външни lIаблюдатМIf. а се възпрнемат през
ограничени "канали". обгръщащи ги в · ПЪЛllа lIе'прог.lедност при опит за
достъп lIа външни сетива. Но отново не е изцяло така.
Едии ,тесен. но традиционеll емпиризъм, фliксираи върху външните
сетива, работи против Райловото изложение на то,зн етап (да си ПРИПОМНII!.!
как емоционалното Jlредставяне, за което Майнонг направи много, се стре­
ми да напусне шаблонния еМПИРНЦИЗЫI)18. Независимо от това способността
да се осъществяват, разнообразни видове рeф.nексиSl, що се отнася до елемен­
тите на меllтаJ1НIIЯ живот, е критична част от данните. конто се . nр"емат.
а не се пропускат. Това е една част от Оllова. което досега мехаНIЩНЗМЪТ
[machinery] очебийно не е успял да постигне. Но IIнтроспекцнята, понеже
някаква такава рефJ1ексия може да бъде провокаЦIIОННО преДflЗВlIкана.
няма иеаеРQflТllflте Сlщйства поне в преВЪЗХОдlllпе постфРОЙДНСТКII описа­
НI1Я, KOf\ТO , РfJf!л нека да iI ПРIlf\ише. ТЯ не е напъ.llЮ IIМУlIl!знраllа от
греШКII и о6ър КlНЩИ Я ,
• В контраст с ОТIIОСIIТМI!О ЛРИВIIJlеГllроваll11fl Дос:трп. С който eAIIO
CP:1JHНllle разГJ1ежла от ope~(! 1111 рремс МСllТlIJlIЩЯ сн ЖIIВОТ ...CAHII IIlIдllНIIД
Ipcroo" - Оел, преп,lllЯМIl ПРЯI\ достъп ДО IfIIкаК1~В ПИА съ611ТIIН от !1ИР 'ш­
НИЯ живот И/] друг, Той нс може IH! стор" ncшещ~ ()т TOIIII .1111 lIanrHHIIt 'blIIIII'
телИII ШIПОДJl 1I'b:I ОСНО!)/] 1111 на6людаваното ПОП СД 'IIIIC 1111 ТЯЛОТО ,' ПрIIIIIIДЛ(:'
ЖllЩО 118 лруг IIffАШНlД [person - бел, преп,]. за СЪСТОЯIНlнта 1111 м IIТ/]ЛII(>'
СТТО, КОНТО. по /ШIIЛОГИЯ СЬС СПОСТО собствеllО ДЪРЖiJНС. TOI\ npCдl 1 0J1IIf[I.
че сс СllГШIЛЮШрnt от OIlOIHI поnелСllllс"li. Тук PnlIJ1 1I0ltifl AorOII!HI КJlЩ'I!'
ческо J(ЛПСУJlНРlIне 11/1 ПРОС;ММII •...'lpyrnTfi MI1HT(]JliiOC"" КНФ 1/(/( /11 ОТ Uфll'
ЦlIlJ/lНlJil1 llОКiрИlНI. НёЩО попече. топ oltltTIHI fibl () ЩН") 11:\ IIt'UИ'ЮЖII(1'
C'til.l :1l1 НI1UЛIО/НiёМО потвърждение "11 :ННIJ10filЛТII lltl НIIСНJ1II ТОзl1 11 !JOU,1('\\
IIlшраllО .!lO СОЛIlПСI1ЭЪМ: че "ПРИlи.ржеJНIК ШI ОфШlllfiJlIIIJ1l\ тroРНН. .• НIIМ;I
надеждно ОСНООIiItl.н~ да вярва, че {11М3} •• • ДРУI'II ментаЛIIОСТ" освСН СВОЯТН
собе1'ВСllй":lО. Ако ОфllUlНlлнзта llOК'l'PllJth йыll до '{'ОЬа. тя tlBlIc'fI1HtI Пр<?Д·
СТаВJlяtJlI ед"а 01' бе.:НI:Jходнuнте. към KoJITO квр'tе:Зltll"l1'В(j'ГО I<JIOIII1 (110 t'ЮIО
К)IОIIII). ToraB8 всяко перtпеl\Т!JВIIО ОПЩ'ШIIIС поч,\! ннма друг ",! бор освен
да разтрогне СЪДРУЖllето с такнв" ОФIIUlltl.1IНl теорни. конто е загубll.13
досег с IIЗllскваllllята на здраВIIЯ раЗУ"I.
Накратко. каР,IIната (от ТIIП<1 КПРТlIна mlЧНО пр"теЖllВан •. бръмбар
в кутни"), въз основа на която проблемът за ..дРУГlIте меllтаJ1НОСТП" н друг н
пр06леми са предпоставеНII. картина, която вече се ВНДЯ, че сер"озно под­
вежда, 611 трябвало да бъде изоставена_ ВЪВ BceКl11 случай тя Be'le ве е съще­
ствена за съвремеННlIте дескрНПТIIВНН опнсаllНЯ. Следнвте реШIIТeJ1I1Н npllc-
пособлеНI\Я помагат да се ПОJ1УЧII раЗ.'Нlчна картина. Вече нзБРО!lхме IleilllllTe
елемеНТII. Първо. едно същество може да нма само ограничен 11 понякога
пр06.'1емаТI!чен достъп до собствения сн меllтале., ЖIIВОТ. за KoilTO може 11
да с6ърка 21 . Второ, едно създаНllе може БJJагодаренне на "зобретеНlIята на
Телеком Ментал да нма пряк достъп до eJ1e~ieHTllТe на ментаJ1НIIЯ ЖIIВОТ на
друго. Така образът на напълно непровер"мата анаJ10ГIIЯ е разчупен. ВЪВ
всеКII СJ1учаЙ. както Вllтгенщаitн. лаiцегер 11 Райл обясняват. топа не с
!lаЧII!lЪТ. по KoiiTO съществата стнгат ДО ГО.lяма част от IIНфоР~lаЦlIята. която
IIмат. често много добра НllформаЦIIЯ, що се отнася до черт" от МСНТi1.1Н!lЯ
ЖIIВОТ нOI другнте. Но. трето. ра змерът на надеждната Н.ll1 ПрОЗрOlЧIIOl 111.1-

21
'Щ I III, I j 1) 1111 ДI

.1111,11,111, Ч,\ 111.1'\(' н 11<. "1. I 11' 11.1 ."11


1 \')1
1111 11\' " 11:1 ''-i, 11 МОЖ(~ НI 11 1I"r,· I)(Jpllll 1 JIY" 1 1
11 a:lll 1((lКОО) .:1 l'ilКtI() lIРУI Н, r МЩ'JIII, 1 11 1111
11<1.10.
Накрая РаifЛ rlраВII усили дN II :I[II"~ фllJlOll IШ Р JУЛТЗ'ГII ОТ ОфIlUН­I
а!!ното учение, резултати З<t МН1ЧQIIНt:ТО, 1f(.III IIНlH " ('I,Щ c:fвуваиero. Но
това, което той пр"вежда "кат") ПСО(\ХОДIIМ "\НОД 01" ОФIЩНRлната "схема"
- че ментаЛНlIте термин!!, пр,'ложени "1,М JtPYI', "ознзчават случване В 'а
спсttнфИЧНII в"доизмеНСНIJЯ в сгосня (СПРЯМО lIac) скрит поток на съзна­
нието", - по,скоро е извод 07 старото ОФIIЦИЗЛIIО учение за'едно с десигна-.
ТИВН<lта теория на значението . И двете теорни имат нужда от далеч дости­
гащи !>-fодифнка ЦIlIl и много 01 разработените упражнен"я на Райл в дей­
ствнгеЛlЮCi са насочени срещу втората .
•'nривидното по-дълбоко " фп.~ософ:ко допускане", което Раliл лока­
.1\IЗllра като лежащо в ()CIIOBcrr:. яа опнсаНlIте два lIa'fllHa lIа живота на съще­
СТВЗl'а 11 ЛIf1I1IОСТJlте !регsoп s] външен It вътрешен, би трябвало да пза ·
cтaBII~1 в главната му част, защото е тягостно философско, защото в него из­
I\Я .'IО преоб.1аДlшат оqеВIIДНИ фtяомеНII 11 защото то експлицНТНО I!lIася топа ,
l<O eтo се ПОСТalН{(НС в скобн, (,"1.щестпуванст(). По·нататък, досега ""ЩО не
1111 ДОКi130iJ, 1/(' нма "два раЗ/ШЧJlf! Вlща СЪЩССТI1УВ8I1С .• ,·фiIЭllческото с'Ьще·
СТН)'В;ШС {Н} М('ПТI\ЛI!ОТО СЪЩОСТПУ[\iJlIе"~~,
ПреспваilКII РаrlЛОВОТО офщнаЛIIО учеllИ зп .. пр"эрак u маUJIIИ8ТН",
ОТКРIfПiJМС Щ)3Щlj!! СЛ(.'МСIIТI! ОТ ()6rn'HI 1ft1 зщчшнн Рn ЭУМ :НI МСПТ8J1IЮСТТй,
Всс Л(JК топа, !,оста (! IIЗJlаж(','о. ()'IСDНДIIО ПРО.llЫIЖ!ННI ОТllЪД този оБРU$,
(J(j'ЩШLi1ffIЩ, KIlI{iO r:uc lIilТ1,Кllev. <,,ncMCHTII от ССТССТВСНОТ() ПОСТfiортroИlJlIСКО
11 "00 ~I('XI1I1HIIН{'iK() О FIIIC[III II С. от мбllllжйtliШЩТn сс <,стесТtнша теория,

2. IIIITEr \1::111111: "ПРНРО:IАТА НА МЕНТЛJТНОСiТЛ"

Но tltt още Нс сме доt1'lIгlti1ЛII това , '{ЪМ !,OeiO (' НlJсочеllа нстни 1<11Т3
Ф(?I!ОЩlно.~ОГНII, (1 IfМ(?I!IЮ IНIKill({HI 3fiДOtlOJlIIT(MlIa XaptlK1epllc1'IIt<!! ШI мен­
тlIlIlюt'iТII. ПОУЧНТМНО е да се СРIlВIIН образът lIа меllТаJlIIOC't"Тп, КОЙ1'О ~a'
rJОЧf'''''IС rю,скоро ('МПНРНЧIfО "'а слепваме, t '/'Ова. което РilЗllообраЗНII ме­
СТНИ СВСТН.lа са 'ОЪР:Н'.111 опюсн() прнродата lIа Iнггалността,
\\IЮГО фн.,ософн СН мнслят, че (те са ТIII11\41111 мъже) мо!'зт да оБЯСIIЯТ
прнродаТtI HtI меIlТ<1.11IОСГТiJ въоGще. uез 'oIl1oro да се Н(Jl1рягат, що се 0'r1l8C}t
ДО Х:lрапеРНСТllк(!та il. без лре.:r:~аРllте.1НО ЩlнзследвtlТ !(tlKBO е тя. Да вземем
(',нн очсGнеll ПРН~lер. В .. ЕС!llссmМ11/0 на.мсн,mаЛNОСl1lmа" АРМСТРОНГНlI удостоя­
ва с IIЯ I\О ЛlШ н зречеНIIЯ, предв Atl ян ПОСЪВfi'тва, че модерната наука може
да нн каже ВСllЧКО, което нма да се знае, в края на краllщаТtI всичко, раз­
ГJlеждtlЙКII прнродата на меllта.1ността като част от Heil!lllTe изследваНI\Я
за прнродата на човека 2З • Модерната матер"аЛIIСТllческ(! наука ще разкрне
ВСIIЧКО.

l\\е ждувремеllНО това, което можем да нзведе~1 от няколкото IIзречеНIIЯ


в техння KOlrre!(CT. е следното:
• Да нмаш менталност, означава да ВЪЗIlРИе\I<НlI 11 да имаш е~юцнн,
rHrpnaHHH {НЛII Mllc.lII} Н це.1Н (11 желаНIIЯ}.
Фра:ште в rO.le\lllТe CI\OUI' се появяват n JlnpnOTO lIэречеllllе. в което
сс ПР:ШII здрава n[1ЪЗl\iJ посреДСТВО~1 .. което Зllач,,". що сс ОТIIDСЯ до ЦOflСI\О,
110 те нс сс ГlОЯDПВ:lТ В (}I1Н 3 1\0 IIOВТОРСIIII(' 11<1 ТВЪРДСНIIСТО, което "с с огра-
111111 111 '( I tj 1,1, IЮ-СIIОGo 110 Сl3Ъ ".:1110 с .lBoiiKa ТЪЖД(' 111СIII
11,
'МО '11>1\ I{ [мъж. тап - бел. прев.) нма ~lеяrа_~ност.
, IIР'IIЩIIIНI СII противоречат и не могат да се сравняват СрС солид­
IIiП 11 1 нформаЦlНI за ментаЛllостите. В първия (собствено) не се на.'l ЗГат
"роll"'" IIII}! ОТlIосио това, което пр итежаl3 г мента.,пости , докато 13торнят
(flОГР 111(' 11 11 К8 1 1I'CТВОТО на обща характеристика) ги налаг а. Главната не­
rtРШlfllосr е вторият, картезиаНСКIIЯТ ПрИНЦIIП, означен с • по-горе .
който с пакостно погрешен. Той е шовин"стичен, на повърхността МЪЖIШ
11IОВНllистичеll, а в по-голяма дълбочина - човешки UЮВНIIНСТllчен. Много
същест ва, различни от хората (мъже) отговарят на ус.10внята, отбеля заl1И
с'. по-горе. Съобразно с това НlIкаКВJI научн!! И3{'41едваIlНЯ. колкото 11
MIIOГO да са Te.JHa мъже нли хора (да ocтaBllM настраllа въпроса. дали ~Ю.1.ер­
ната наука се задълбочава в същностите) IIЯ~lа адеквз1'НО да разкрият тай·
ните ' на Metrra.rlНocттa.
И lIие не сме го направи.'lН Н:ЩflJlО. :\\акар пр.'Иl1НПЪТ, ОЗllачеll с
(или нещо като него). да е ШIfРОКО пр"еМ<lН. TOi1 ъщо е погрешсн. 110 по
по-фин ЩIЧlltl. Той ,flOже да 'Изисква 11 прекалено MI!Ort> от меlrf(\JI!ЮСТJlТС н
Q раЗЛllчеll СМIIС'ьJl ПРСКЭJlеllО малко. Прека лено ма.,,,о, защото не се 11311-
еква lIИКlII([IО CJ1иtщо и еДlf/{ИI(Н() С1»Пlllше. да разгле:tа\iС група I\JlI' мрежа
от с'ЬщестU8 " 'tН {Iртефакти. раЗJ1I1ЧI/II ЧJ1СIIQве от KC>I!1'O прсдстаВfI r P:I'j,,11111·
1111 МСIIТМIШ IIJllI ПСIIХИЧНИ чеrm1, наПРl\мер II~KOII H)lrJТ В1>ЗЛРIЩТllfI без соб·
CiUCHI! убежп.еlllffllМН иели. други 11 ~aT МНСJlII без ВЪ1ПРIIЯ'fНIl. (I11I1\01l от
'!'езн случаи UIX:'ЬмнеIlО бlfха IIЗНСКUIl,'И rrО ·ПI1ТI1Т1>ШIIЦ J'lРГУ~IСIIТ;ЩIlП СОСТ,1Н­ n
II(ITU ШI f10ГР шии РСДУК:ШIОIll1СТI<fI хнпотеЗII. като Т, 111 , ~I 11"\' IIP"I1TIfe'fO
е LНIMHTli11tlO С8ързано с у6еЖllСНIНП3. ъ(:'!'осftЮI се тц мо tI nplfAOOllDIiHCf
lIа уGежд<шня IIJlII lIеЩО tIlKOfHI). ТогаО(I , rpytl~] 11 y.;!on,,'tOOfJ!l[1[) tlрltllШ1fJ:I,
ОЗШiЧСII С • • по-горе. но тя НИ III м IIТnJШQ~. 11:1.111. [11(0 1'с СIIМ(I 11 Iit>Cil!-
DCIIII еДIIН до друг, t) 11 CII !luдm:ЖII() ::Ii1XIH1J1 11t 11 IiН'..:IЩ) K(lrn 11 Н'Н',!> ".1 11,1
мрежа? ПРСКlIЛ '110 много , JI1Щ(r1() <:'1,З,],1'I 111I с 1иKiНHI r:J1pil()OH'II:1 1{<lprCIIOJH'
СI<II. МIIСJlеЩIl убс1'аlIUlНl. без жеМIНI!Н I!JI1I II;'I{ бс.l [lI-oJГ1р1l1111111 Щ'С 0111('
бн IIМlliIО MClf!'lIJtHOC'Г НЛИ би A{O~O дп 11 Ш . нКО ОС1.щеСТвНСJJJ ДОСiuтъчtlо
npMII.iНIO необllкuоnеlllt MelrrM!lH прояп!!.
ЗnТовп \1 процедурата, КОято се !JMnp"I:Mf\ D СJ1еДUШ.Цll'l'tI Чill.:1 , ОЗI!Г.1 авен;]
••0 " редеm111 но MNI,IJJlIIC1fO", е .101'IPICCKII IcoOOtIlOIJO\H<I. П[1<'.:НЮ.'\(lЖ('Н!Н,''ТО
е. чё •. МСIIТilЛlIостта мож(' да се Ol1peд~1I КIIТо . . . вътреш на IIPll'IIIf/11 на оп ·
ределено nOBcAeIlH~" ~I. Н о меIППЛНОt'1'ТQ е вече разбр;ню nOIlHТlI(' ('l,С ~lIач{'­
IIне. в д сiiСТВlIтелност разЛIl'/НО от предliO .l0ЖСIIOТО. Това. касто Ilpm e:lY '
р<1та на Армстронг въвежда. е ПОСТУ:IllР,JIlС чrе1 кrажб <l. OrC"l'l[jII(~TU 11<1
ясен nргумеш срещу ф('I !О~IСl!а.l\f З\l <1 Jf друг!! lюзнц'lIl ПРС,'J,по.lal·Н !lе<1 .1I!С ·
тът точно да OflpeaeAl/ "материаllе1i обект" като 'Топа. което пряко се пъз·
пр"ема. Тогава тези реаЛIIСТН мамят. Те са по .1)·ЧII .1 11 резу.П:ПlIте сн 110-
скоро незаконно, отколкото qрез тежък аргумеllташюнен труд. Опреде..l~
""ята не са свободно н не.КОНТРОJlllраIlО б.1ПГО, което се I13ПО,1ЗI3<1 по 111111110
усмотрение. дефllllНЦlfнте трябва да IIЗПЪЛlIяват опреде..lеНII. гюнякога
СТРОГII УС.'lOвия на ;щекватност, конто преДХОДlilпе ~ОllределеНIIЯ" не успя·
ват ;:з.а НЗПЪJlнят 26 .
Без да са наЛllце Heo6xoAHMIITe подкреПЯЩII apгy~!eHТlI на.lIIЦС (може бll
те са СКРИТII някъде другаде), APMCTPOlIr преД.lага няколко вар"ацнн 11
!lарафрази lI а свои ХIlПОТезн. В по,ма,lI\О ~1С7афорнчt:3 фоР~fа (IIЯКОII вариа­
ЦНИ С~lятат меllта.lllОстта за •.стоящn зад" 'Това 11.111 онона) не ГОВlIте Хl\поте·
З II, КОIIТО ТОГI упорнто се ОПllтва да представи в ОШС,lена 1\ llOlIЯТllilllН фор.
ма, са:

... --
11' l'"'1 ,1" fШ /111 t
1 .' 11' 11111 1 (11 I 111'111'))' I 11 j /
1111 /1 11 CII II (: IOB;J , КСН:!О, НЛfI вътрешните
(' 11 \ 1,I: flHlllllt' Д;I порОДII опрсделени спек-
11' 11 11111 1 J\I 1111( (11.1 /11/ I 11
'1111 "'{I" {I 111т tr :1: " \\ 1I1:IJllюrо С ·/.С/'()НIIIIС е състояние на инди-
1111 \ \1111 1111 , 1/llII (,111 \ 1 I } f'!!Д1I O !lpt'jt(,Jll'lIlI с 111'/<1 рll от поведенне ,"
1{I 1 I I 1111 1111 1 If 01 T"\II втора ФОРМУJ\lIроnка, повтаряйки я I!
/1(1)\11 i' 1,111 Iro 11 / \' 1 '11( IЩ . (r [(') . ..: СIIО Ш,С С(' Hf1ClIlIpIIC от произвеждане. IIЗ-
I\"IIIITII \0 "/1/1'11/1/ /"1111('. () Jltщ>, Itмащо свла'I' " на причинна теория на
ICIII 11/111 11.) , iКаЛI'О (", . е ОЧе6нiIIIО IIсаДСf([~аТllа Ако нечии крака са
01 "11/111 111111 11111111;11111 1 У.l)ЛСII:па. 'ГО това с C'hCTOHHIIC 111'1 ИlIдивида [рег­
, mJ, (11010(,11(1 Дil "IЮЮВt-, ~ сло,,'но ПОВСДСllllе, BKJI, характерно ментаJlНО
IIO/l('J\C:IIIII', [I() 10/1,1 111' С MtlfТam! СЪСТОЯlflfе, По подо6lfll ПР"ЧIIIIИ науката
IIIIМ., д.1 0'11 IHI\~, щО сс Cnflася до '\PJ.1CTPOlIrOBIITe м ента.1Н11 СЪСТОЯНIIЯ (нли
III1К:lt<llII ДРУ/,/(I акнпа), Чс;
.\I('lIInаЛIIQ хt/l!ОПlI!ЗG ,1; ••МrНТ<1:1НlIте СЪСТОIlШIЯ не са в действитeJtност
IIНЩО друго освен ФIf3I1Ч(;СКII СЪСТОЯНIIЯ па централната HepBlla свстс­
мн,"!Н В деПСТВlIте.1110СТ науката и с аргум нтн НII най-маJlКО няма
ДII ОСЫЦССТВfI таКllпа подl.lИ3И, Засега I! Дllалектиката ОТКРlIва други неп·
р"ЛТIIOСТIf С -тези ХIlПОТС3I1; Първо, не може да се направи Оnll1 аа причнс­
J1Я/\llIIС Щ1 IIlIдllВllдll [pcrSOfJ'1. n КОIIТО '1QIJСШI<ОТО е псе по-малко. макар че
мСlIтаЛlIlIТ СЪСТОЯlfffП. рю6нра сс. са пО'ЩIlРОI{О ра:Нlрсделеl!/I, Второ.
мсржслее сс tlСУМОЛИМtI I<ръгоо(\разllОСТ по npll 11lllla, че ДОССГ{1 неопределе-
ното ПОIJСДСIIIIС с ОПОВII. KO(."I'() присъщо към МСИТ<lЛНlIте СЪС1'ОYlННfI,
СъщСС'rnуPil ОIl!!СIJО("Т 11 от мerОДОJ10гнчсска нсоООСllопаНОС1'. ПР(,!ДII
ШIкОI1КО ГОДНfЩ PuCCJI Смути ТОО.1ОГИ 1 IССКIIТС СВllопе (fcathers], като покаэt\
метО1l0JlОГИЧССl<lJТtI 11 състоятелност IIа ОnllТИТС 118 Тома АКОIIIIСК1! да прн­
гtпК1t:l КОIЩ ПТУflJlI!lIТС сн <1Ham131t да 1l0дхожДtlТ If да ЛОТnЪРЖДШНIТ ТООIIО­
гНlJеСКII1'(! СПСКУJН!Нfill, ' I1()(;ТНrll1"11 rтрСДlJllрнтеJll10~7 , Подо61111 ОП1lТII 1130-
('i1!,1cruYIHli {I l.'ill1МftllIJТШЩIIТС 'С<'''ОрНI1 :111 МСIJТМlI10стта. с маТСРНfiJ1ItЭЪМ.
!\Mtf() :;ам(' TlJiI XP"CiIlIlIKrnOiO: ПОНПiltl)НЩli <l1I1IJII13 11 ДnШIII сп ()брноотеНII
ff оформен\! 1' ПКа. Ч!! дn lIоitхождUf н да 11ОТD1,ржда9ат теорни, nOСТИГНlIТt1
11 [Н'l1IНI РИiell НО. БезРnЗ.lllIЧСН КЪ, t ТООI:1. ApMcrpolIt ЛРlIэнnВtt: "Првемйм,
Ч~ СnМШ1,. nllaJ1!1З I!tJ меНТllJlЮIте [10нSJТШI се l1редпрн(!. Зliщоrо f1CJ:шо:tЮlt1
НМН'ГllфIlКllUII!1та , ,. IItJ МСНТDJlН1Iiе С'hС1'ояю!я с фНЗltЧЕ:СКlIте С1JСiОЛIIIIЯ
Н3 'lоз'Ъка •• , • но такава проu!;'д~ ра е общопрнeru n noc'rpOfНJ:JHefO Н3 тео­
рllН н СЪВ'ЪРШ('1I0 ззконна":" , Но когато се IlOдмеlllП 11 нрнгаЖД(1Т даНlI1I
~a 1t('.111 във внс ша степен tneK\'.lJfllВllll. TOr(1lHI З<l"ОIllIOСТ .1I1ПСВ(1, СвеПIJI;}
на КОlIцсптуа.l11 'НТ JI ,ll!lIпщстiJЧННН аНt1.111З. ТЮ-ЛОВ.lIlЯНII от феномеI10.10-
("нята, ОТКО.1КОТО нскат да ПРJl з наят, з астъпват възглед. IIСП!1I1ЮIЧНО на·
подобяващ набезн къч сп е КУ.'lаТ lI вна тroрня,
Теорнята на идентичността. усърдно раЗГJlасяваllа от АРЫСТРОI1Г Н
Смарт, е ПОЧТII мъртва 11.111 отмнраща - без съмнение само за да бъде въз­
кресена в бъдещето подобно на феникс от няко!"! IIОВ фllлософсЮI месня.
За съжаление неЙНlIте наследниu\!. М~1I(ар и по-малко без-душни [soul-Iess],
съвсем не са ПО-ПОДХОДЯЩII - това C<l учення като фУНКUlIонаЮfз~а нли
някакъв наПО\lпан и IIзгладен еПllфеНО~lеl1а.1I1ЗЪМ, конто по свой начнн
окастрят, подмеНIlТ 11 ОТХIJЪРJ1ЯТ даннн, Невероятно е н дава повече храна
зн Р '13\llIшлеНllе. 110 докато тroРlIята за IIдеIlТIIЧНОСТТ;} опитва да IIдентн­
фllllllРН "прнз раUlIте", тезн учеНIIЯ Ilмат тенденцнита да ГИ подхранват нео-
ЪЖ)l{'('ТП 1111, бе.ще.'lIIl!чещи fI о:раннчеll!!, Б !!деЙКII , по-релеваНТНII, тез!!
тесри!! If техните сыIрIIиIщщ (каКВIIТО са 11511,011 фоР~lIf lIа витгеllщаi!ниан­
ството) не адреСllрат :НIДОООЛlIте.11Ю IIЗТЪ"lIаТlпе ВЪПРОСll 29 , В друга посока
може да C~ намср" още подкрепа,

24
. rIPO!) ЕМ ТИКА НА ЗНАЧЕНИ.SПА: смиеЛИТЕ
НА МЕ.f1ТАЛIJOСТ И ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕДИНИЦИ.

НаЧIIIIЪТ. по който ыного пробле.\ш във философията на ментаЛliQстта


представляоат адресираRII и раЗР<lООтвани направления. по-скоро неиз­
бежно се основава на с~rnСЪJlа на понятието мешnалхост. Но. разбира се,
сега темите · На СМllсъла (както тези н.а значението) се оспорват. Чизхолм
наред с други автори твърде убедително показва как въпросите. засягащи
взаимовръзките lентаЛIIОСТ - тяло; могат твърде съществено да варират
според изместванията в CШlсъла. Из,1иза, че проблемът менталност-тяло
. освен това е дефllнираи по неподходящ начин; псевдолроблсм-"ЪТ" е НЗ . lе­
стен от сроднн. но- по-лесии · лробле. 11. По-малко убеДlпе.1l1Н са собствените
ДНСТИflКЦИИ за с IИсъла . иа понятието у Чизхолм. които безпрн"иНlIO се
отклоняват от реЧНИКОВlIте статии. По· един Mal'lI"eH наЧIIИ. чрез НЯКОII
забележителни ФОКУСllllЧески трикове. той размива проб.1ема ыенталиост -
тяло. ка",о и други ост:rn.ЧI!II налластявания lIа проблем\! в пренебрег­
вани фнлософскн храНИJlища. Х I1трите ДIiСТИНКЦНII . които ПРЯВII. позволяват
ТСЗН фокусннчески ТРНКОВе:'4. По характерен наЧНII Ч\lЗХОЛМ ТВЪрДII. че нма.
поне пет различни СМ ИС1>., а ' на
110 11 ят IJ ето A,eHm(Jj/Hocm 11 ..следователно поне
пет смнсъла lIа «лроБJlеlolЗ меflТМ IIОСТ ~ тяло," повечето от "OIITO раз­
нообразно изчезват! Какт!) ще с к же. тора е npeKaMllo хубаDО. за да е
IfСТlltlа (както е с ЧНЗХОnМDI\OТО I!нсзаПllО раЗЖi1JJDЩlе lIа неГОDIIЯ СМIfСЪЛ Э.
,.су6стаtlЦlIопаJlllзнрпtlе иа 11 Чliе TOTilJHIO СЪ;:lШIТ JlIIО СЪС1'Сннmе"). ННКО!I
IlСlIтраmш ТРУШ1ОСТII пе сп разреru 'IIИ . /.1 CI1MO тIIх(щыl{омM nропуснатн.
За КОlIтрастна 11 ПО'Ао6ре обоСJlQIНННI оЦеllКО па МII mJl'C щщ Вllа
бlJ 611110 добре да РnЗГJlе.! lIM'e-Рe\lННJ{t) нтс CTilTIJH. Ilреl1lf n IJчка тс:ш О'Г (Щ.
11 Щllfl fШГЛlJfiскп речник~ Охf(lгd. Engilsll Dicf{rmOf!1 (OED nO"!JfliflT1.1<).
Подро61111Т РСЧIIIIЦII flрen;СТ1ШЯт. ·;ВS:tЖНIf n{'п КТII nC/"Ao"j)o т ПРnф("
СНОllfIJIНII фIJIIОСОфlf. Но да 'не>·.прап , ... "}'>lIЙJI11 преДПОJ!рЖ (·НIII1. ННЩi IIНЩО
сп ще1l0 D реЧlIlIКОIlI/Т onpe.aMeнtH1. контО триб!},1 Д11 QП.ll, рlllli 1I!1 YfH'!tp("
БНfll 11 Ali пъп дат смне.Аен й ' Н 'nОН !\orn II!Шл. !\tlllill;1 H't1pIIH. Нь IICc'to.
както тук. те OCltryPSНllJi !lООШШНМll jJ И:ШI< енн наОРСll НЗХоДlIll 'f04I\D. JН\же
ако тряБВlI дй се заменя'!' !С кОИ Н ша (11 ЛРII~ер 11 'tOf\IIl!e<:Kllre оfр,НfllЧСIIНII
ДО хорn НJII1 Jlil1ItIOC'iH (:11 Нe:J8Щlll'ен» _' вече очеl3l1дН() сеРllOЗ!lО подоеж·
дuшн). .
В КО!lТРЗСТ С ЧIIЗХОf1М OED . .ПОУЧJlтеJJIIO 1130П 2\ смнсъml n 3 гла В l\1I
ГрУПIl. С 5 ГРУПII казва I:lСIlЧКО. 2 ОТ КОНТО ПОll<lстояшем MiJ.1KO ПОДХОДЯШII .
Първата главна група - ,.1. Памет~. с IIСЛII, и з броенн в ОЕО от 1 до б ­
много пълна. отразнва герма нски я I1РО i1ЗХОД на TCp~lIll\a от дума зп ПiJЩ'Т
(ра з бира се, етнмологичесЮI кореllите Ifзг л ежд:п lю-дъ .l(ЮКН 11 може 61\
водят !{ЪМ аРНI·ЩlIте). Втората г лапна група - ,,11. J\\нсъл; uел. HaMCpCl\lIe~
- също може до голяма стелен да се остаВII Йастрана. тъii като ыного от
CМlICJНfTe са остарМII. КaI"О !I поради това. че lIе се разглежда УIlотребата
на менталност [mind] в сп еи . ~;]J1НII хомбпнацнн IIЛИ последовате.11lОСТlI
(lIапрнмер •.нямам пр >icтaBa" [ "to have по шiпd"j ... ПОЧТII съч СКЛОllен~
1 "to have half tJ mind"] ••.нзказваы мнеНllе" ["to kno\v/speak one's miпd").
JI т. 11. '
I3 третата глtJВIIЭ група. която е важна за нас. нма ЦlIтнрапи са~ю тр!!
СМllсъла. еДIIННЯТ от конто сега се II з ползпа ГЛЭDНО DЪn фраз", а остаll<Jлнте
два се съчетават зае/,но. всеlЩ бн де JiКII !lеже.Нlте~1I\О ..ОI'РЗlIнчеllllе" з а дру.
гня. Така n де!"!СТВlIте.lIЮСТ 1I~la С.)U Н релевантсн ОЕО ОfIIСЪ.l. Но както
ще стане ясно . ТОil може да СЪСДIIIIII тв ъ рде много неща .
ГJIШ!I1l!fJТ оmСЪ . 1 под !rr ..
ЧСIII:I:1II0 11/111 nt'IIXII'I' ко БIIТI-IС НД!! СIlО­
собlIОСТ" с: ,,17 {i} СС;J.эюн "То 11<\ перСОllil.ШО ·() СЫll311НС, МИСЛ!!, ВО.ттевн
э""ов е и чувства; {ii} СIIСi',\!ЭТэ от ПОЗIIЭIН\ТС:IIIII 11 СМОЦl10наЛНII феномени
и СИЛ!!, .конто образуват суБС""НВIЮ10 съществуваllе из личнос;,-а [инди­
вида, pcrson - бe.rt. прев.); също {! i i} беЗТCJtеСНIIЯТ субект нз психичните
способности; {iv} ДУХОIЗIнrrа част на 'IовеШI<ОТО същество ; {v} душата като
различсна от тя лото." ОБИУ.flовено такова опнса,,!!е, състоящо се от много
части, следва да се строи .это алтернативи, lIе като обедннениes 1 . Като
малка подходяща ИЛJOстр,i\. ня да разгледаме компонента {у} . Една ЛИЧНОСТ
(регsoп]. ангажнрана в сжс;хнеnния менталеl1 дискурс, няма да се заПЛете
в !Пlкаква доктрнна като {\.} за душа. която се различава от тялото.
Да за6елеЖIIМ. чс n Г/lэепата група 111 И;\lа I! нещо. което се представя
като по-ограничено приложение. къдсто знаЧlIмите. кпасове от меитаЛI\Н ка ­
"ества са 6иш! окастрен!!. O'I'cтpaHeHH . А "менно: ,,18 ... ПознаваТeJlН II н
IIнте.lектуа.'1IШ СI!,Н!. разm'чнн от ЖСJlанието и С\ЮllНlне. Често контрастно
със сърце {старото нсдораЗУJ.fенпе глава срещу сърце}.
КОГНlIтщнr<lта наука грабва това отдавнашно ограничено лрнложенне
(неосПОРIl~{ факт наПРИМер в те~fИте па пзкустnеНI1Я иителСI<'1'). То е неза­
ДOlЮЛl1теЛllа ОСlfOВЗ за вдс·}:вз1'НО описанне УН' меllТЗJ!t!Остта ПОРЗДIf тоаа,
което np('J!I)'CI<B. Също 1'31<8 е IIЗТОЧIШК на очевидните I\ВnОСЛед'Ьк нсдостд.·
T-ЪЦlj n "Ofllll1'!lfJ!lIlTC теорНII, като например техните (jе:ЩЪЩfI! ОЩIСа"lIfl На
СnЗllf1ННСТО. КnИТQ ДО IIЗII(Х;Тllа степе!! СII ре~ултат ОТ ПРОПУСКАНето па l1pyrll
Щ,ЩТМI!1!! КflЧСCiIН!. шmРIIМ(; olIOIHI, ,{оето сс l(уаСПЩ)б(1, MCIITaJllIOCiTa н.е е
оrрцlll!lfеlJlI до ГЮ:Щ(iпнето. ,
ПРИ DСЯ!Н! друга КОIПIСЩIНЯ, по-малко 1'руднn от тази 311 ,неllnшлtlOсmmа,
(;н H1rJJ(!}!<JIfIJIO (,'1'Г)(IIIIIО i\Ii IHIIIUI нещо K/lTt> TepMI4!!" С'сдалuщР. [seat]. плеснат
1} ШIЧI1JIOТО На ГЛШ'IIIIIН РIМCflRlIТеи СМJlСЪЛ, О:Шl1чеп по-горе ~ 17 {i}. Сеltп­
:IItЩ(' 'ltl мсtli[lЛli(jС'п-а: МОЖе,М д[t С('J1IЩ D'l,pXY 1CIITtlJlHOI.'iftl: нек!! се отлус­
Щ;М 1l1.рху lIe~1 Н" ма,11j(О! НО Сl1МНЯ1' РЕ:Чllil1С СllУЖ!! 1lfi eJНIMIHlНpn ()БРОЗ:l със
c.1C.1I1UT() OtJrQДMC1tIfE.' llli (l'дUАllщr: "OlHI, кмтс) поддържа НЮI 1I0CII, fi дefi­
tilJllТCJ1НОС1' субсmat-ЩШl n 110·стар , 110-теХНIIЧ СIШ e.jllJ\. f10fltHIIHt се раз го·
порно, з О дfi :JurnTHe 3[1 tlОСТРШ 1111t]: ()НйЗII t{MOCm, lWяmо, •• Tontl flОlн:че
IImi tlо-мзm<о е 110ЭШI'rо о'г МгНКата (нсе llaK o"epa't"opH НаТО Л. 11 \). Обаче
tlj1QI'jMMЪf ОсТalНl там, Kыloo е J{t1f!IIIt~ мНОi'ОТ()ЧIl~О (не ыожем УД()I3JJe'tВО­
РНТС:IIЮ да гО заМ('СТ!iМ с Шlа, ДfIВ~III}{Н З<J IIрllмер (I)() хе. понеже 10tHI 1tt1
посочва К:IIШ() се в~)знащ:рнва. докпто NOCII бн могло да се Уllспребll. Това,
КО('ТО се 113HCICВ[l. е НfIIШКЫI rJlaro.l като ()Р~(UllIзира IIЮI събира, обедuнява
11:111 СUЛIl 'ааа - IIзбраНI/ с идеята да сннте:шрат {i} н {ii}, конто иначе каз­
пнт прнБJt1IЗIIТСЛllО еД1I1I 11 същн 11;111 допълваЩII се неща, Понеже какво
сБЮlж;,шLt реЛСВ;JНТllliте (MeIlTa~IHlI) черт!! освеll Сllсте laTa? Системата lIа
{ii}е същата 1\ато яа{i} . Би трябвало да се забе.lIеЖI[, чеопределенн ком по­
НСIIТН на IIзречеНlIята, свързвани чрез съюза "също", могат да се I!втегрнрат
в Сllllтезирано ОПJlсаНllе.
Частта {ii} се стреми да приключи това, което {i} оставя чаСТIIЧНО от­
ворено - ндеНТllфнкаЦИЯl'а на същото онова, за което думата ,,JIIIЧIIОСТ"
[lIНДIIВIЩ. person - бел, прев.] веднага загатва, - че мента,тнюстта на лвч ­
ността е JIIIЧI-1Остта. (Към това предпо.nоженне. от коста могат да се полу­
чат катастрофаЛНII р езУ.IJТ!!!,If , ~ ще_С~ _ВЪРI!ем по-наДОJ1У.) И в двете, {i} н {ii},
в контраст с IlзречеНlIята-;--свърз-аlliiчрез ..също", меllтаЛllостта ВIIнаГII се
свЪРЗGа с J1I1ЧНОСТ [person]. <lIIаЛJПНЧНО свър зана . ма!«1Р не llеоGХОДII~Ю
едно към друго, (доколкото реч!!!!кът ОЕD допуска, че ДВС J1I1ЧНОСТII. р;JЗ­
ЛIIЧIII1 телесно. бllха МОГЛI1 да имат една менталност.) ТЗ З II ЗJ10 IЩ1С'ТШI ВРЪЗI\<I,
издаваща JlaTeHTe!! ШОВIIНIIЗЪМ, се нуждае от корекц!!я. ПОIIСЖ , разGНР<l
с(' (I,Щ{' rlIJIJ, ОrJIНЧIIII ОТ ЛИЧНОСТII [pcrsuns) . II,;}Т Mt'11"I <I;III(1r.TI I. I
'i'tШIl' III()UIIIIIO lа на .1ИЧНОСТlпе [регsons]. да ззыесТ НМ "Л I\Ч I 1" " 11'
• $Оп) U {i} 11 {! i} с "лрнтеж 81е>," И;IИ "аге,гт" (а.1теРН <lТН8НО "суБСI\Т")
ГлаОllllf1Т смисъл на .ненmалн.осm е разделен по nO.J.ходящ 11<1'111 11 11 ,1 А' '
частн, отделени СЪС "също". ТО.6а·, което следва с.nСД "съ що", е к акто тю IIЗ­
бор, така и ' по-старо" УС.10ВИЯ, . които може или може а не се обеДI1I1 Н1:1Г
с предходното, с [i) "ли LiiJ. ~бираме в съглаСllе с очебиilната тенд IIIlIIН
Н3 модерната употреба :\а се раздвои [iii]-[iv). но д.а ВЪЗПРI!С~lе н [i]. 11
[ii]3~. Тези смисли или съвкупност от емнсли са то ва. което цс.1н м да обяс­
ним. По-наттък те, С1>ОТВетно IIзтълкуванн, давт НЯlюга шщпа ПЪРВ!1 Чllа
фf-!JТОСОфска у~отреба. .
Така поне веднъж почтнтеJ1lЮ ще посл едваме глав ното течеll!!С на БРII­
танската философни в ограничаваlJето на смисъла до това IIЛII до IIСЩО като
това 33 • Следовтелно ПОД J7b ...фнлософСКI! о преде..'1еНII Я lIа" 1) намнр а,:е
(ВЖ. OED). ,,\785 Reid /nte/l . poweгs J, ii, 42. Няма.lа даваме 1f~IC на мен ­
Ta.IJIIOCТTa. която МltCJIИ. разсъж.nава нли желае; а 11;\ онова ЖIIВО, което
r.ЩСЛJl, I(oeтo ра;зсъждава, което желае." ,,1843 Mil 1Logic 1. i ii § 8, Меllта.1I Ю­
,стта е за гадъчното нещо, което II)'1!СТВУВ</ Н М IIС:ЛН . •. " Подобно 1111 РВ ЙД
дЖ. Мур в 1846· осъжда употребата lIа ментаЛIЮСТН\ за О :lIIа Чflв а llС на ..фе­
HOtdeHIfTe на мисленето", !(Ю<ТО ,! за "топа. ко ето МI!с.ш", С ЩIIЩЛIШ дущ!,
, ПР~(IIIСТ'Щ. СМIIСЪЛЪТ 06хиtJща СJlf:ДIIОТО; ме НТЦ !НlOет с 011011<1, j{Ol' r(J 06е.1Н'
НЩНI DЫПРЮIТIIЯТi\ 11 MHC-lIНТС Нд суБСI<та, убеЖДС!fIН1i/'l 11 жеJl(lllljJlТа му .
еМОЦНlIте и ПРQSШII"е 1111 t!О11Я"II, ОСРЗЩlfНЩе1'Q I! С''Ь:JIliЩII ТО [(lWllfепеss and
СОIlSC!ОU $ЛCSS !. 1'. е. 8СОUI!Нрllшrн! СНСТСМIJ па pC'IICall!!'II!! ПОЭ !!1JI1а'fr.\~ НII J!
емоционаЛIIИ феIlОМIШ!{ на СУ()СКТIJ, Рn:JПО JюжеН llfI " С!I:lIt. РCJ1СЩ\1l'l" 1I ~: уб ект
бll бал JlеЯТ(iJI. копто Д , ОНС1'р llр а достатъчно ОТ HHTIlPfllill'rc ч ерт !!,
Могпт да се ШIП!'НННIТ !Н1Жt111 H ~H!Ol!.11 ctt TilKOIHI ttРСЧIIСitllО ()ti!lCIIt:IfI!C
яtl ГJlШНlИf1 CMHCull Ш\ MenmallkOCГII, (:'ll!l('! ni'e~1 11110 fi'!.:1 11pll см а Гll\i 1 0'1' 11(;1'0 11
OCT!lIHiflКlI го ОТ/{РJlТО, Тезн nOlifI't llll GI\ .1ЮЧI:I/i'i ИХО'j,i',jllll ~() 11 [1 сМЩ'.it: 11I1
IШТeJlИГ'Шillll Cifl!lT ГНН Пъв фil JI()СОфс К ' liС if:lC/IC;IIJllt!IfH Ш! ~Н;lIJ ;1.1J1Щ'Т'Г:J.
На r1ьfНЮ MS1CTO. n /lЗУЧnlНilНtТfi ОПОЗНЦIlЯ CIIJ>HMIO СТРilТС ГНIl1~ О! "HHi1 Що
..
оосхm Мlш'ti!/lНОСТ" 3ШlЛJj нещо, fЩННIIUП . 11 IIMN!lIO 01111з11. ОnРl'J!слеlllJ 11
ОпliсаНШIТU: CeдaJl 11 щето. тъкм{) о/{ооа, кост{), сНсп.'мllПl IfJIН обеДНIIСНIlt>То
На I1СНХllчееtш функцни, Hal<p l1'tKO. то снорн с Par'J\
11 друг\!, 1{0111'o рuзт на ­
pn-r I1роб.tlема. с виrгеflщпi!НIf1JIIНlrтс 11 крнпго·б llхеВ IЮР"l'Т IfТl.' относно
МОЩ'НI IItJ глаUНШI СМIfСЪ.l fli1 •• ментаЛIIОСТ". че ,Щ!!НfI1lд/{осm н аНCI'!ll!lI 0311:]-
чава СДIIIIШ.l,LI. определll'lа еДIIlIIfШI . МС'IПП.lllОсппе са С'днннин. Т ()ва ..ia
което ' Рш'rл се Оlllггваше да насто ява . бешС' ГО.lям ата грешка на UСII Ч ЮI стаll­
дарТlI1I теор"н MCHTa.1Hocrra. грешк; 11(' са~.ю на ТРiJДНUII ОНII1fТС теор"н
на
11 на МО,1С'рнн т еорн н, К'ПО теоршпа З3 СЪСГОНIIIIСТО lIа КОII­
к ато дуа.1I1З?НJ, но
трол (сопtгоl-stа1е-isш] . То е не грешка, 3 кзт еroРЩ1Лна гр еШКil 11.'111 нещо
друго. Понеже "мента.,ност" знаЧII едВllllца. Но могл да се н ап р авят II Н­
колко уговорки. НаПРIJ1"ер не ВСIIЧIOl фраЗII H8lfCTlllla значат IIЛII трябва
да значат нещо (онезн, КОIIТО нямат отделно 311а'1еllllе като ,лел но" [p<!1' ate) в "от­
деmlO" [separate] НЛIl .. радн" [sake} в СЛОЖНII съчета ння. не 311ачат ннщо) .
..Л\еllта"ност'· 11 подобнн нзрази за спеЦIlФIlЧНН мента.'lНII чеРТII не назо вават
спеЦIIФIIЧIIН СЪЩIЮСТ!!, понеже IIС се предпо .13га ЩШВlIi.па рефер е нтн а тео ­
рlIЯ на значеlJнето, НС ВСIIЧКН еДН!!IIЦII са прозr аЧlJ1t СЪЩIЮСТII: lIе ВС!!ЧКО
ОЗII<lчаващо назовава ВЛII отнася към рсфС'ре IlТ.

• 11мз се пред""д ПрIlМСрЫ' в OIZD. раЗflO.10ЖС II непосредс твс но С.1 С:' \lIIТI I P ,'II IITC два от
p ;)i\.J. 11 .1 о}; , Той с:
'\\оог. PO\\'t:r о! SO"'I Qvcr Body (ed. 3) iЗ .• За lIещастие ду ­
184(; G.
мата _~tсt\Т аЛ II Оl'1'- с бll.'J ПОП\\ )'IIIIIH'pCi\m,o употреБЯII<JII<J :tз означава и това , КОС'ТО
MIICJ1I\, 11 ФеНОIdСНlIте 11 8 IdItСЛ СIIСТО" - 6е.1, прев.

27
'r
· . 1\1111' 111 111 '1' ' 111111111111'111111, 1Olll() М 11 1,IJI IЮ( па 611 изчезвала в про-
11" '1' ' 111111111, 111 у, 111111 '1 1111 1111 'I'JlIII "1111'1111111, кокто теоРИlIте от типа "не-
1 11', 111111' 1 11111.1, 1111111 l'IIIIJ1IЩСIIII () 1II1I'l111)8Т, не са ПРОСТlt функ-
1 1111 11 I 111 ЩII 1)1 111 ( 1111111(1\111( 111 11 111111 (11 110 "1111' ~ IIК) могат да..бъдат ФУНК-
1111\1,1111 11' 11 (11111'(1 I(IIIIIIIIII' I/ JII/ 11 ,('М /I ()ТТIIХ. косто е повече от функция.
1IIIIIIIpll 1111111, ITI',I'IIIII. IIТО М'IIНТ 11 предопределят въriроси
111" 1 IIIIII"IJII рllр 1111' 11.1 1 1.\1111111 Jlft/! 1lt1'lщt IItHI За 1008. от което менталноcrrа
Iр '11,1, 111111111 1l' IIJll'tllOJlIl1 iI I 61,Д под-раз6нраt,tа [подразумявана,
\111111'1111111111',11 1111111111'111 01 It'ill .ю6ШНО I , нзоедени от по-стари и отменени
1'JII':\ 11 11 111'1101 1,1 М('III;I.11IЩ· IГ n, 1I.J6Л1lrат оърху идоащото от научиите деф­
Л ,IIIIIf1I1III1 IIДI'()Л() 11111 , К()IIТ (iIlX3 искали да дискредитират С!lмостойиите
Irr · ~flllJ(IIII~! 1 IIOIIIIIIIS1 .1(1 М IIт ал ОСТ. ЕДllа стратегия от ,оз и вип е ОПIlТЪТ
1\11 'OTC'IIJilllill Ml'lI rllJlllOCTlIT КЭ10 IlсзаВIIСНМН единици, за да ги препратят
nC)rirтllO '(1.'! ФУIIКЩIJlТ IIП телата. ДрУ!'lr опнти от същия вид са да 'се пред-
таnн м IIT<lJIIICJCH[! КНТО М<IТ рни , като духовна субстанция Ii т, Н.
Стрят flIHTfI 111] JlВ.1аГЯllе на ~yxa е умно експлоатирана в мънинката
Iwee) КlIlIЖКll IIЯ Кембел .. ТЯЛО н менталност". В действителност духът не
ндоа ОТНIII("I\С, ТiI 6УКВI1л tlO да ~алее всяка дуаJlистична нли 110.l10бнз ле­
ГСНДn, I(IIНГflТfI ~IIfIO'Ifli1. Тl1ка да се каже, С .. подходящо обяснение от THllil не­
ДОl:lерявrtI!С 1Iа :!lIЯ'IС'II\1('Т() зя .. менталност". Pa:J('SHpa се, това. II;Oeтo се пред­
JIIlra, е IIСДООСj1ПflI1IIС, ЩО сс ОТIlat:я до духа. който 111IМ8 УДОВОJlСТВIlе1'О да
6ъ;tе споменат lI :юбщо, (Н 311O IICIHI() от тора наЩIJlНОТО ТВЪР.Ilсние: .. Metrr8n-
Н(}СТ'ТII с OIICf}I1, КОСТо дllфсрщщира човек от другнте flo-мtI.nКО HflTepecll1f
06СКТII II COCТfl" , е 11 реuнп JlIIII е-/'спе ll преn.р аЗС1>.I1ЪК , който ОТРШН168 упор'
СТIlУВОЩII Н 1II01ШIIIIJЬМ на Clln'IIU-, М ЪЖI<II И Щ)IНШJКН.) Духът IIСИlUlеl'lflО
се fl{НШft 1) тв1.,РД 1111 О;IIОСIIО JlfX>{\JlCMlI меПТ(1JIIIОСТ - тя.10 (о ['J1IШIi 2, с,
15) fJ "rн'лпоспшкн (2) "ЧоtlСШКМЗ м(Ш'гtIJТност е ДУХОВНО нещо" и (4) ,.духът
JI \l а1' pll!1TH Ilt' IЩJJIМОД I'ICTDY!lIIt", Междуnр менно СТIIГlIме 110 дуtlЛII ъм
( rJНI i! :] 3, с, 111, 11tH) 611 ТIНlБПМО . ll.3 CТlIfl1eM iОJШОIНi Дl'iЛе\lе), '(ОЙТО е ИЩЯЛО
.1 >'ХО r.l 11: 11 I1Р()('ТО ,.дух'" ::JfiI(JtIОч~н D I1 ЗРU3 !/ като .JtYXOI:IIIO нещо", но ••ВЪЗ­
rНIЖt'lIlll1 К1,М ДУХII", .. 11 УЛОIJНМOCf на духn", аномалии Шl духа и т, И, Как­
UIITO 11 АО I:U проблемите IIn духа и Ayxon~e, няма НУЖДЙ i~ ДlI ВJlИЯI'IТ пряко
върху t:'\.,OpCMCIl IIIiTC ОnllСI1ШНI на MCIlTiJJ1IIOtfJlTe, ДОРIlI1РJl думшзми 01' нn­
I<Il1\bll т,,". МСIIТ[tJ!!lОС1"иrе са e'nHO нешо , clltleMII 'МН основн; ДУХОtlете­
llr~'I'O~I. А:ЮDсте - още fJO·друго. ДУШlIте - вСе ПаК може би трето 11 Т. Н.
З"Un[JIIО е. че IIроОJ1емът менталност - тяло, 1\IШТО Кембел 1'0 предстзвя, се
II З ЛnРЯО<1. ВЗ<1НМОВРЪЗКlIте на Ме!fТаЛlЮСТlIте с телат;r не ПОРllЖДa'f ДН,1ем:'!
в сра в неllllе с взаll1>юдействtfте на духа с телата IIЛI1 материята, зnщото
духовете не участвуват. Бн могло да се nOMllcMI, че проБJ1смы' Може просто
да се IIзразlt по друг начин в алтернаТIIВНИ теРМ\lНН, но интересното е, че
не е таК<1, поне не без загубн.
АнаJ10ГIIЧIIО се разпростра !lяв ат раЗЛllчен внд IIЗIIСRвания н претеНШIII,
lIапрнмер като това. прнтежаващият меllта.rтиост да бъде J1IjНГВIIСТНЧНО
КОМllетентен IIJI!! соободно владеещ еЗIIК. ЕЗIIКЪТ не участвува, освен може
бll зад гърба на "лнчностга" [person ), който термнн, )(акто вече се спомена,
IIма нужда от КРIIТIIЧНО ДОllзграждане. ЕЗIIКЪТ е досадно нерелевантен към
пр"тежаоането на меllта.l!lOст 3. , както СТОII въпросът н С ДРУПI ШОВНИII­
СТ 11 '1 11 11 ограН!lчеНIIЯ. напр"мер раЦlIонал!юст, раЗСЪДЪЧllа компетентност,
теХНОЛО ГНЧН II умеНllЯ 11.
н т.

дРУГII преТСII1l1I1I lIа IIзбраl!Н фIlЛОСОфН. очеВIIДНIIЯТ IIЗТОЧIIIIК lIа 411З­


ХОJг.,юв нте пет "C~IIIC.ll1" "р II ЗflO.l зва "менталност", за да 0311аЧII \lтl да

* ВеРОЯТIIО се "ма предо,,;! градът с Т08а име в АвстраmНI - бед, прев.

28
бъде . . . "). [JO СuЩlISl lIаЧИII по.1У'Шат ма пко пряка поддръ жка (това е
н.еЗЙhОJlt·Н 113TO '/lIIIK. тъй като могат да сс въведат еl~ в!!вале IlТ!! със CHJla. по­
малка от C:\IIIC1>JI). Нищо например не гарантира. кло въпрос на ' СЛЩСЪЛ,
ч~ 1CI1T3.1110CТ е "просто не-,материална су6cmаНЦll.<r. ЧIIЗХОЛМОВИЯТ пети
СМII СЪЛ (рев ранс към Болцано !! Бр ентано, в действнтедност изтъкнатll
к арте.lIlЗI IЦlI). Това би трябвало да се аргу,нентира (к акто Декарт се ОПlIтва
да н аправи ). каго се използват черти. които наИСТlIн а п роизлизат от общо­
пр иет lfЯ СМ IIСЪЛ . а не от удобните вторичн!! опредс.lе.ння иа фИЛОСОфllте.
Първата от Чизхолмовнте употребll lIа ~),leHTa.1HOCТ~ - .,да се отнася
към к з кnoто 11 да е. което нма психологич ески Сlюiiства
М

наИСТlIна нма -

известна основа в 17g на ОЕD: личността. абстрэюно ргзг.1едана. "ато въп­


лъщеНllе на ментаЛIIИ свойства ( мислене. чувства. нзстроеllllе 11 т. 11.); един­
ствено се пропуска КРIIТIIЧIIОТО .. абстрактно разгл('даllа~. Така се стига до
абсУРДН\lЯ резУJlтат. -получен , от ЧII ЗХОЛМ. че MeIlTa.iHOCJTa на ДСJ<ЗРТ=
Дскарт. откъдето. както можс да сс преДfЮ:IOЖ!l. тя !tlПЗJшостта - 6e.~. I
лрев.l ' Ii),!3 същото тегл о ft височина като Декарт. докато llе llталността мож с
да се свърже. ПО ' I!Зве~j[а абстрактна С1'раrеГШI,. със своя прнтежате.'f.
мент,мностнте lIe са еквнваJlсАТIIИ на он ез \!. които ГII имат , Те IIмат ра;!л!!ч-
1111 свойства. Порадн СрОДl!1I !1РIIЧIIНlI ОПIlТlIте да об~1вредят МСlIтаЛIIОСТ\!ТС
в .IIIIЧНОСТllТе. ТСХНII предполагаеМII Ilрнтсжarе:\l1 ( 'В по- таро U10ВIfIllI СТljlIIЮ
nЪЗflРllем:IНС). нс УСП\1DilТ.
По-06сщаопщn е друга IIдСIIТllфН!<iЩIЩ lIa nepCoHIITe С а;!оnстс. 13 I< JНIЯ
lIа крющНlТП Аз (1) ;;;; 113. СIiМШIТ ImY$clf) ... МОСТО а;. [ту ~ Щ . T!II{(I топ
(11e] ~ топ. СllМШIТ [111 mself} .... IICrOIJOTO аз [hl s $сlf) : 11 Т~IК(lII ~IUCiщ(.) Зfl НСНКО
flОДХОll.яmо Х. Х ... Х'О!!IIЯ аз, откмето tlO ЧнаХОЛМРQОТ() YIHIDII'I IIf ' 11:1
МСIIТlIi'1I10СТ. НО теЗII ШIСIIТIIФIII(1I1t1ll1 порnжд\}т " I I;}Щ'ГII<l1l1l р ll :JЛ IIIOl 113
cnoi\cTU fl'ftl . да PIJ:JrJJ дам !1[iCJtIIKfI1'H КI.1ТО •• I\I'!CiJI OOTYUJII" ... II МII 11()1I1PJI
"1111"11", ..(' СфIlМ ~Р(' II" !f ' . 11. I1:1GHrtlulleтo на 11(Jt:JJi t:I.IIJ!l~· .1;I1P),11I\(·111I1I 11.111 ·
СIШLJ РI'iJ.1J1ЧНlJlJНСН.> lIiJ 113. с:tчllпТ {)Т моеТо А-а. на 1!C: ro . с :I\tIlНl О; 11 '1 (1IНJ'r()
Аз, ДllcrIШКЦlIII. I!l'ОUлОДIIМII ;ilJ друг" "(ЮРС1!1Ч~~' 1\ 1 1 HC.1H . да 1.нI JI·JI~("Щ·
Ш:lI1РI1М~Р n ргум е иrn 1111 3IJ/fIec'rtlli lle:fO: A'J еыас 'fIJYlIiI~t: аЗ аз, CIIM IIH'r:
СJНЩоlНJtwНiО ММтО Аз СЪЩС'СТЙУlIlJ UО • АрrУМСIГП,. 1111 Э!lJ<J1IОЧtlIJU LI t'l.ЩССТ ·
nY1lnllCТo ШI Аэове. fIреДII Фе.номе.Jlодогнчсскатз pnoo'f<1 ди с СПЪРШ С lIll с
МоЖе би неГаТJlОIIН рсэУ:liЗТН з а Азовсн:. AprY:'lclITiJT сс рtlэкъспа . 11O,1:.t-
ГШ·ШII Аз = аз, са м иНТ. нО отхвърляiiКII UЗ =
моето Аз. IHIJI\UCI3UIIC. I<OCТO.
II З ГJl еждn . съответствува нп Дallннте за употреба
113 ПР\,ДIII<<1ТII. 110 11 С;\\\'.
ДО I - UТО ••саС'оIIIЯТ 33. аз нося боту шн" е нарсд . то .. моето Аз IIОСII ботушн" не С ,
Доко.1КОТО МСНТ<1.1НОСТНТС не са II деlП IIЧНII с Азо вет е . Т1>I·1 като pa:1 :IIIKH
Прll употре6аТII на преДl!каТII OTIIOBO го демонстр"р ат (1I<1I1Р_ •. ~IO~lТа MCIIHI.l-
ност I1зяснява"). ТО тс наllСТllll а IIмат много 4еРТII ПРlIтежшзащн опр еделсна
неу .'ЮВ 11 мост .

4. ПОВЕЧЕ ОТНОСНО ТОВА, КАКВО Е МЕНТАЛНОСТТА


И КАКВО НЕ Е: ОТ ФЕНО,ЧЕНОЛОГИЯ КЪМ ХИПОТЕ311

Макар пр"видно много 110ЗII<lТII. пове за повечето от нас . меllталвостнте


сн остават страннн еДIIIIIIцн 37 _ Мак ар lIаПЪ ЛIIО ежеднеВНII н ОТlIOСlIтеЛlIO
древни. за р азл ика от много СКОРОШIIII езотеР"ЧНII eAHIIIILtII . през цялат а
ЮI ДЪ.lга н по-сl\Оро пуб .1I1ЧН:! нсторня за тпх ш!а ~1!IОГО ~!плко IIII ФОР~lаЦIIЯ,
Та:111 рядкост на IIнформаЦIIЯТП наМllр:! отражеНI!С в оскъдността lI а днс ­
курса. Повечето от днскурса ва мента.НlOстта Ilпiпd-disсошsе) (н апрнмер
ПРСДlIкаЦlI1I с TepMIIHa "ментаЛllостта". преДII~IНО "ата терМИII lIа субекта)
е метафоричен IIЛ!! непрозрачен порадll 11 зл 11'1 11 ето lIа метафор н. lIe твърде

. -:. 29
j ;;търкаНIi от употреба. ПО-lIаН,.1.1 " ('11, 'l (ЩО 1111110
закmоче ни в IIдноматllЧIIИ фра'j", НЭIIО J(!ВillILtl (' IIII JIII, '1
мето сн и наслеДени от преДIIШIIU,
В м ина лото тези моментн, ~асягаЩII ДIIСКУРС 1, щ'чt С,I ()l11It IIО1върдеllll
по един последователен lIачин чрез AaHlllt, ,CIIO t '111111111111 U Р 'IIIIЩII (КОНТО
лесНО . ШI консултират при изясняването IIа дсга(IЛ II) , Р 'ЧIIIIЦIIТ IIJ1Н тяхното
съдържание имат по-нататъшна РeJlСВЗIIТllа роли - те 'ЪД ржат СПИСЪЦИ
на nредикйmu. конто са !lз~ежду най-добрите, същестоуващ" днес.
НО едно бегло пзследван е - какво С IIaft-същественото в оскъдицата
на дискурса - ще открие, че oo-обичаЙНlIте riредикатн, lIапрнмер онезн,
'(ОIIТО едно същест во ' ще се стр~и да научи доста рано, научавайки дРУГ
езнк. не са смислен о ПРНЛОЖН I(И за ментаЛllOстта. ФаКТIlЧ еск и IIIIКО И от
тези прсдикатн, конто се прила гат към ежедневно срещаllll еДllНIЩИ, напри­
мер ПРСДIIКЗТllте за размер, фоР)lа , съеднняване н цвят, IIЯ~lа смисъл, от­
IIесен към менталността. Един ОПIIТ с предикаТlI, взети от реЧНИI\ОВII ста­
'ГНfI, ще потвърди ПО·'lIата.тък, че много малко преДIIКатl, АlOглm да се прн ­
ложат (а онезн, КОIIТО въпреки ВСtlЧКО са ПРИЛОЖIIМИ, такива като "муде ,," и .
"прс;тоnареll" , са мет афори чни). .
ТаЗII ОСК"ДНЩl ' на СМИСJlеllО "РНЛОЖIIМII предикатll е част 11 дял ОТ ра­
ДIIl<ЗJlната lI ез8еъ рwеност II~ МСIlТ8ЛIIОСТlIте. МевтаЛllост\tте са lIезiJ81>РШСI1I1
11 н вй,скстеll,JllопаJII1Q ОТI{ОШСllне, Те lIапример HIITO са черnсни. f\tfTO нс
са чсресн\!. ННl'О са с 1IJ11ЦIКМ РНД ПРО:lрачеи HII II qх>сфореСЦIl Р{lЩ ЦВЯТ.
I-III1'О сд те 'KIf ,.tНlTO не са тежки, НIIТО сп ефflрНИ . нито СП lи,эдуultlO лек " н
Т, 11 . Т по KElJII1fI' roШlblli I' OOnpI.'AcJlCI IOCT " Нрll едно ll:'tII('i1lltJ !JtI;Jr'lt:ЖJННlt:
НО преДlIкаТlIте, 1<OIlTO ШIIIСТIIIIIJ С npIIJlar!1T. Как TCJII nРС1ШКIJ"И e./lIHi ра­
(,отн;, IIзха6Я!НJТ се б'Ърэо, "ptc'ТдOO'Г Jlll (}'ьдIlТ /ШТIIIНlII 11 СТШ1(IТ II зltllUlIНf
(ПQllеж' нс С<I Jl911raTeJlII IIJl" TtJllJ) , М IITlIJlIIOCTIITC СII IшJырсl1I10o CMoTlI1I
CJ1l!lfllНfj,
С'Ьщо . бllдс:ilКII Р(!ШIlТeJtIlО lIе:IlIОЪРШСIIII eAHIlItUH , M~IITIJJlIIOC1'II'f~ 11011-
ТII !ШllllГIl са ОШIСIНlIШ 11 обtlСШflНlI1II (l<orll"O с OTCТPllllftT МC'ffiфорНЧlllli I!
HpflMIX:II) (l11IносumелU(j nOCpeдtтllOM ТОI:IИ . 1lС! KOE:iO СП ХРllинmIЩ\,:, nоеРIЩ­
СТ[lОМ ме!lТ3ЛIНlrе СЪД't.РЖlllltНI, "роцеСII 11 Т. Н, СМЯТ!] С • Ч НМа МtlОГО1'сЖIШ
ftpобле~1II за едШШЦirrе, 1<01110 се Of1 l1cO ilT I1ЪРnНЧНО по O'fIlOCll1't?Jlell IНIЧНII.
БвJю е 1J'[,Эl1рllето, че те са ~1ес.""8ърwеНII, че НlIмаТ незМIIС!lЫО ПОJlОЖеll11 С.
11 1.11\0 Се дефllннрат каК1'О 'tРflбв~, ще се окаже, че 11(: съществувнт.
Освен IЮДОЗРН'I'елtlата lIезавърwеllOСТ 1'(~ могат не IIР ОСТО ДёJ покuжат
НСКОНСlIстеIlТНОСТ, 110 страдат от нен . ПРII З llаЦIIТС оч.еОIIЩЮ са достагъЧIIII.
Нu пр ltмер : .
1. МСllтаmюстнте са места. Понеже ВСIIЧК II lJlIдове събllТ lI .l . прuu '\1 11
т. н. се случват в тях. Те имат 10пологнята на ВlIдове. затова понякога се
казва, че са като "уmuи, \l ЛII както бllха ГII наРСl{ЛII вдруги времена -съкро­
DНЩI1I1ЦII. Какво IIма тя (складн рано ) lIа уы [Пliпd]? Това е на заден 1l.'1ШI
u ума [l11iпd] MII 11 т . н.
2. MeIlTa.1HOCTIITe не са места, понеже нямат (опредеЛIIМО) JlО,10жеllltе.
НЯ\lа КООРДlIнатн, конто да се дадат, 11.111 даже облаСТII, D конто те да
са в ътре. Все пак нормално ментдлностнте се ПРlIкачват към теJlа.
Сродна HeKOJlCIICТCIIТlIOCТ заСЩ' а тяхната су6ста llци оналност IIЛII несуб­
СТ i1 llЦllOllалност. Те са II ЛIf биха IIстинската субстаНЦIIЯ на една .1ИЧIIOСТ
I pcrson], СII.1lIТС, КОIIТО Я регулират (като цеllтраЛllа CneTJ1IIHa 11.'111 Сllергиен
11310'111111\) . Но те са 11 наП'LJlIIO нссубстаНЦllаJIНlI, с няколко IIЛII НС ТО.1КО,
ва фЮНЧ lI1I КllБСРllеТIIЧlI1I ЧСрТII.
ДРУГ,I pe.leUa! ITll a IlРОТII[юречивост засяга делимостта. MellTaJlllOCТIIТe
eAIIOBpeMClIlIO се делят н а чаСТII (lIal1plIMep ФУНl{ционаJllI1I част 11 , способно-
I11 ' fll 11 1 1\ JI. ,С1 1111. <'.'1 \ 11 'н t 11. ГI,IШ;I\f 111\ л.РУI
• r plll'IIIIII(:BpI.IK I1 . ""I.,lll1ЛII r:'Т11!ссtllДI!ОвремеНlЮ
же) UII DЗiJН\lодсiiСI \UЩН С ТН.l0ТО 11 IIС СJ 3 'Ч 11;;-
IIJI ,fI1Ш>РС 1 IIIС СЪЧСТ;ННI n ра Л('J1I1ЗЪМ и IIlIтеРЗКЦНОНII-
11.М 11 1\ 11111' I •• 1 I 1I11 поддържащи Щ>I'умент\!. Наl1РЩlер паралелизмът
р 11111111.1 "1'(J()Щ ,101 а 'Това, КЙК може да има взэн .,юд.еЙcrвне, чрез какъв ме·
J\IIYM (IIIIЮ (';\1111 1\1111 дспта) то може да продъ.1Жil. Пре;щодага сс, че една
"КIt 1('>11" 1 ~()P It н на "еIlТ~.1IJOС'Тта ще може да зз06 1\ НО.'1Н тез!! мадкн неко н­
CIIC r I1TIIOCTII , ма к.lр 11 на I!ЗВССГllа цена ОТIIОСIЮ аnтентичноcrта, BcpHocrтa
към разгдеЖД1lll ата еДIIНllца. ЕДIIН начн!\ да се Зао6нко.'l1l про6ЛСf>IЪТ за
взэнмодеГIСТВII'сто ще nОСОЧIШ но-нататък.
дРУГII СДII!\IЩII със СЪЩl!те любопитна чеРТI! като ментаююстнте, с
подобен ПРIШII.1егирован досгъ п до предпочитан и част\! \J т. 11. са еДIIННЦН
от същите аномаЛНII видове, lIе,матеРНЭJlIIl1 (дори квази-ефимерни) еДI!НIЩИ,
таквва като азове 11 души, его-та 11 то -та, ПСIIХС-ТiJ I! 1](~rсона!1НИ духове,
прнзраЦII 11 божtства. Освен топа III1КОЯ от тезlf ДОll".,1Iште.11111 e;J,IIПIIЦIf IIС
е ОТделсна. трърдс рязко от МСllтаmюcrllте . HallCTlllla РЮЮfllаЩiЩIIТС сзоrl­
ства 'Iecro са под СЪМllение, биват обсъждани IIJН[ са :tOpH напълно IICII;JBe·
стон н KpIITepIIH/C за '-ЪЖДССТВСIIOСТ 11 Рi.1 ЗЛlfl<а Qпреде,'СIIО НС са особено
ЯСНИ н отчст JjIfBII. (Да сн пр 11 ПОМ!!!I""· fJСДЩJГ;I ПРlIJlOЖСНllето на JjO:iYllrfl
,.ЩIМА същност РСЗ IIДСlfТНЧ~IQСТ".)
Сред нещата. КCJIПР 11' СП Нllред с С)ожеC'f6ffТ(J . I'IС 1'01;\/1, 1\0 'то CMllllplt
tЩТС често ПРС.Ilflо.,агдТ. ZI НМСII!lО. че те се !IIщнра'Т' fI:ШЯJlО 1I110DII PГtllrll, а
че 'l'ОЭl! О(lIlТ С ДОС"iЪПСII с:що (11 [J TC~H с.')'II;Щ С1,МНlfl'еДIIО) :liJ ПflКО;II(О 11,1'
бран!!. Топ 110 С llу(JJJIIЧIIО ~ОсThIl 11, ПР'IIIlТIlТЪК 1!'l,ЗНItIШIlТ IIЭП ССТ 11 11 труд·
НОСТ!!, заСЯГnЩII Pp'L3RHTC Щj uОЖ 'CТDfJTfl със CI1CiCliHTC IlыlосJl,' r pYllllOC'tll
ОТIIОСIIО I.I ЭШlмодсlIСТIНlЯТiI Н ТНХII()ТО f1РТDържденнс. ОЧёUIiДIJО Mlloro i
~IfIТРУll.Н "II!H'Ul (; ,.of'P~!I!II (,;1I(lr(l IlpourpIiMOC,." , Оillit'П!J1 11 СС до P~ll!rlI()..II1IIS1
аПIIТ . са СХ<:ЩI!II ·с n\l 'JIi. отна 'ПЩII CU ДО ~\('lljа.;liьсЛ\t(:, Бс;~ C1..MII(,'lllIl' нма
IHI<I"11 !\II, но може 011 нс Ji,tJсiUТ ЪЧ{Ю, i!n ll:J IlIlIlРЫИI1' [)(IJ,11It<l1'r:'1 ре.1СиаIlТllи,
Ще се I1I1CT()HH1J. q OI;HI\.] .'iНЧI!(К[ IpcrwlI] IlMU tj(':I1QCP(:;{~TfjCH дОСТЪП до (ЩШI
MClliflJНIOCi Ii Може дй Л ,.ВI11!Н" 3[1 Н<.1ГО с 11, IIJIН нен (;[!, Това не ccъn~eM Н!1РИ(),
А АОССГIi НС сме сnомеlНl,iИ nрIlСЪC'IfiIlErГО На IIСФУНКUlIOItUЛНI1 Н ДlIСфунк,
UIIOHIJIIH!I момеНТ!1 lJ ментаJl!lOc't'lIТе, nopnAIl КОСТО lIып ЬНIJI'Ы{ броu УЧ('НII,
,,8'Г<::IIСТН" IIJIIJ "аГ/ШСТНU\l" lIа '1еlliалносгта, но ТС .~eIC IIO oHxCJ МОГ,ll1 ЩJ бъдат
много новече.

Сам/пе MCI!Ta.lIIOCTH нс са IIlJб;1I0дае~llI. Дорн собствената МСlпаmlOСТ на


J1l1чността [personJ нс може да бъде наUlIЮД31НJШ1 0'[ c<JMaT<J lIе я. (ОПIIТ81IТС
за себе си: какво Вl\ждатс и чувствуватс)}. Прнема сс като дадено. 'Ie <')110
ЖН130 същество може да усеща БОДКI1ТС С1l . да ннтроспектнрп СКОРОШНlIте СII
MIICJJН. да рефлектира върху разыншл еllшпа сн - 11 за СВОЯТ<J MeHTIMllocг,
11 за тези на Apyr'ITe. Но рефJlеl\снята не е наблюдеНllе. Това, което дава
достъп до самата ментзлноcr, не е на6щодеНllето. Това, което е доcrЪDIIО
за наблюдеНllето. не е менталност . Подобво на другн едllНlIин меНТЭЛНОСТIIТС
са предмет повече на рефлеКСllfl, теоретllЧll1I едtlНIIЩI. Сред аргумеНТlIте,
1I0дкреПЯЩII това твърдение, са: очеВllДlIОТО ОТСЪСТВJlе на европейското по­
нятне за ментаmюcr в определеНII СЗIIЦII; IIстор"ята на много бавното 1!рllЗ'
н ава llе 118 Заl1ад на IIдеята, което сгава с раЗВIIТllето на ндеята за flСllхе 11
неiiннте ПРОIIЗВО.J./II139; модерннте пр омеll !! в 1l0НЯПlето за ментааllОСТ, осо·
беllО c.le.J. nr"llOcllТe на ПСIIХОЭllалнзата. Заедно с това eA1I1I статус lIа мен­
TilJlIIOCrra K<JTO тсореТIIЧIIЭ еДIIНllца не ПРОТlIвореЧII lIа феномеНО.lОГllчеСКIIЯ
подход. НIIЩО lIе преЧII да съществува една феномеНОJlОГНН на теорСТНЧlIlI ТС
еДНlIl!ЦII 11.111 lIа lIесъще<..'ТВУВЭЩIIТС обектн, която да 6ъде наНРllыер встъп-

...
"
'1 "--"'--:~-"_...........I
JII'IIIII I 1, I 1111 \ 11 111( ,1 Т' 11'11 11.'111 'liI ()I(it 111,\ 1<0111 рол върху нея. Понеже те
11 11' 111111 l' IIIЩ,II,I 111. r '''11111, "!lItH) фСIIUМ IIОJlогнята може да изследва.
), 11\1111111 11 1111 I кор 1 "I'ш, IIЮJIIIО т ~Р('ТIIЧIIО p<l ОIlТllе на възприетото
111111111111' 1 1111 IIIIIII( I ,t',~УЖIIIIII ос06 '110 rюд\! ртзваllе. Много важно е,
'11 11 ",11111 11,1 11' I,Ш .1 фllJ10С(lфllll, оън пелIIКО10 lIапрзплеllне на предСОl\ра­
!llIlt "'1 1 (llt I,JI, 1111 1.1 l'дll()()(;раJ 11 субект lIa меllтаЛllостта, няма ..тяло"
11,1 t 111 t:lllO( 11.1, В 11('1\ С' "РII:tIlНОат само ФУIIКЦlIите. БII могло да .се пред­
II(')JIIJЖII, '1' 11 l' IIllIilln 11)'t,UJ(a мисъл таКllоа eAHlIIlЦl1 като "thymos и nоиs
11' .•1 IIIIЩО 1I00Il'lt' 01 'IIICТII Н:I душата, такива, КОIIТО Зllаем ' ОТ Платоновата
11(11 ХО.111\ 1111 1(0 '1'('111 'InСТИ прсдполагат психично ltЯЛО, за което Омир ияма
IЩIIIIТIН'. ГlIYf1ln'~. 1/011.\ 11 p~yche· също са отделни органи, всеки имащ своя
COOCTOCll3 О оБСllа ФУНКUIIЯ. .. Би трябвало да кажа: това, което ТЪJ1KY­
"ам(' КатО душа, ХОРilта от оремето на ОМllр разделят на Трll съставки, всяка
от KOHro той ОIlРеделя по аналогня с фllзнческите органи .. ,"(0 В гръцката .:'
СnОДЮЦIIН lIа (lIдеяга за) \I(;!ffтаЛlIOСТ тазн аналогltя постепенно се изоставя.
Вире n таЗII СВОЛЮЦIIЯ "разграничеllИето меЖду тяло н душа предстаВЛSlва
..ОТКрНТIIС", коста така впе4а1ЛЩlа умовете
[minds] на хората [!]. че 8110След·
СТВllе сс врнсма като саМООllевндно независнм() от "ПРИВIIДНО УПQритите
11 роблсм 11 , което то IIOCH със себе си"U.
РаЗ"IIТИСТQ 11" rpl}I~K,ml идея за cy6el':T8 ЩI MCllТa.,liocттa е е50ЛlОU1fЯ,
КОЯТО 611 МОГЛа да npOTctle 110 друг ilдЧIIII. Това, което господствува 8 кон­
I\СI1ЦIIIIТС 11<1 ЗаЩIДn, е само едии Dарmшт на тази ВОllюаиSl, УТ8ърдец от
CTCIfCII\ICТO lIa оС)с'ГОflТ J\CТfHJТIJ. "Вярата в същестВУВ8Цето ш,)'ниверсаЛflа,
eJtl(оо(SраЗIНI 1100 ШК/i М tlTIIJlIIOCТ е РSЩНОШIJlСII nрел~Щ!СЪ.llЬК" - е СКIIО!Н.Ш
ла "рСДnОJlОil<lI СнCJI. '(0(11'0 ДОI<умептнрп РIIЭUИТИето ~,
РЛ3D IIТНСТО , 11 което преобладава rpbUK8Tt'I nЪРВООСIIООд, пrОДЪJIЖnОIl
11 с' уто"рждаuн при Дскарт, чшrrо 1'СОрНЯ З8 МСflТnЛllостта .. като съшест·
1\ Iftl н{; · фI, 111(' 'КО", KiffU lIем{\тср"аЛIII1, !1ё1'меСIIО 11 l1еПРОТЯЖllfi "осе още
11 1I :lItсfll'ЩIJlllltll СП'ПСН n[JIICMa от ШIС J1CIIIICiO xn't() цяло fI ДОрll ОТ IIЯКОII
фНJI()('()tllll 11 у4 '111'''. м:}кnр Щ!. се Юl3DEI, че "рnзбllра се. не е 9 смоучие с flpe-
оGJНЩ:ШlllЦU'l'(1 II11YIlIlI1 11 фflllософска ОРТОДОКСIJп110СТ lIа Нlltшrго uре.чс".,.
111It<i1KlIlI )\11111111 не IIЗlltко:rr решиrеJНIО II:JBOAII, помБНI1 Н8 1<1Iрте:JlllIНСКII­
те, 11.111 Т{Шfi1J3 КlIртезшнtсК:t характерИСТlIка НЙ МСШТilJlllоctТlI. Аргументите.
l\ollH, 1.1.('I(/IР" np~ДJltlra, са lIеубеднтe.nНII. неЩО, Което по еъщecrво Се ПРИЗ­
IIltпа 110'1"111 uеДIН1ПI . що',! б1..Д<l1' предстаnеНlI 4 !, Топа, което декар'!' nредл·ur:1,
К<l1\10 C1'.JUi.I НСВО от ПРОЧlIта "а иеroоuill ДIla'rСIПIIЧIIU проuедура (особено
1.1 oтrooop"Te на възражении ), не е феномеllOлоtJlЯ на мен таЛНОС11'а , а до­
IIЪЛ\llпеJ11!1I
eJle~ . 'нп! от еДllа отчетлнва теория 11<1 lеllтаmюстта.
Н~IIЮII от ПОРЗЗlIте"НlII'ге свойства, за КОJlТО се. 'ТВЪРДII. че Ilр"надлежат
на ыеllта:шостта, напр"мер нейната непознатост, ПРОНЗТII'Iат, а не харак-
1'еР"Зllрат 11 разкр"ват КaI{ТО черти, така 11 празшшн в характеРНСТlIката.
друго такова СВОIIСТВО, много важно от фllлософска гледна точка, е съще­
ствуването - свойство, което ист инската феномеНОJIOГlIЯ оставя 1l0ДВЪП­
росно.
Струва си да се съберат различни състаВКII. ВСНЧКII насочващи към 11
говорещи за несъществуването на менталността. Те включват: раДlIкална
незавършеност; несубст аНUllOналност; ОТСЪСТВllе ва адекватна IIдеllТНЧНОСТ
11 раз.'1J1ЧНII кр"теРIlIl за определянето и; ограНllчена прооеРIIМОСТ; същест·
вено ОТIIОСltтеЛlIO хаrактернзнране; теоретllчеn характер.

• thymos (ст. -гр.) - дух. душа, Ж\lВОТ. "сърце"; 1l0US «:т . ·гр . ) - ум, разум. мием,
наЧlI1I 1111 .1 IIСЛC\lC; p~ycbc (СТ .·гр.) - дух, душа - бе.l. прев.

32
О'l<,ртаО(!ЩlIте се xapak-rСРИСТИКII, събр ани . са ДОС, атъ'! 1111 в псрспек­
тивата ва теорията за менталността като CAIiIfIIЦ<l да се НI!Дlщнра несъще­
ствуване 11 да се устаllОВИ, ако е надлежно YCTaIIOBIIMO_ Най-малкото Т0311
остър пнс;темален бръснач б!! трябвало да се държн по:!: око: да не се УМ ­
' иожзвзт СЪЩНОСТl\те. т. е. е;ЩНllЦнте, които съществу ват, без основателна
причина. .
Но, разбнра се, нма контрапрнмер, ШI\РОКО възприет като установяващ
съществуването. ФактичесКII пълният KOHTpanpl\~lep почива върху прин­
ципа, че където а R
ь 1\ Q съществува, тогава Ь също съществува, т. е . нрена ­
сяне на съществуването чрез отпошен"е. Но принципът е неверсн, КОlIтра­
пр"мерите изобилствуват; така той с право е отхвърлен в теорията за меи­
таl1lJостта като единица 46 • В най-добрия С.'lучаЙ принципът на пренася­
нето е в сила за определеНII спеЦllални случаи на R
(а 3оlOже бн на Q 11 Ь) .
Разбира се, безспорно нма <А1учан, КОIIТО навярно, ИЗГ.1ежда , ОСШ'уряват
щн,лючеНIIЯ, спецна:тни случа!! за проучваllС: имане, ПРИЧIJlIяване JI 'С. 11.
Що се отнася до (tJ,IQnemO, ШIКОII създания, КОIIТО съществуват. раз­
бира се; притежават мевтаJ!НОСТ, ДОКО,1КОТО тя е ЦЯ.1ОСТIЮ съчетаllllе от
МIIСЛJl, очакваНlI1I и Т. Н. от това не С.'1едва съществуване. У'lIиверсаЛIll!ТС
форми имат ЛРlIмеРII. множествата нмат членове, членовете имат еДНIIНЧIIII
множества, еДНОРОЗlfте 1Ik12Т pora. Съществуването не се разпростнра ра з ·
ТОЧIIТeJ1НО наоколо. HarтpoTl!(I, то с IIllтеграл"о CB"p;JaIlO с IfссъщестВУIНlllето
rinc:<lstent), особено с l'еоретllЧIIОТО tlесъщеСТIIУIНtII(! Ithe incxls(en( ttll.'()re·
HClil). .
Кито едво DСТЪПJlСИlrе КЪМ nРЦ 1lIЩlltJан.еmо (Р<l;Jг.1t:ДilIЩ IIU'At:1 ,111,1111,
по-нnдолу) ГIОГ~1едЪ1' към D'rNIШКQI'ltJСII/() lcomlng /0 ехЫ). ДдОН(), lIr ДЩ'
1I.1И "опече ХIIJlШ10J!СТIIЯ, се "реДПОJlдГН, Ч' 11 611 ММАО IIСЩО да ;tHf1()'III(!
lШ съшес:т9УВfl от 11 Щ('). КОСТtl нс същеСТDУnll. от 1!IIIЦtK'bU fllI}( НlШ(О. I.!.х 11(-
IliJo. ni/li/ {t'I. Топа АОIIУСК/IИС IIJК.1IftЧllfi IliIIH'A с !lpyrIlH' !I\:l!HI ПСIIКС! \111 .\(111'
1m: 11I IJCC.'1ClIlITI:1 от 11 (об Itт11 е. БТ !\[I/i!l'ro(}() 1Jal1:YYMH(J [11).11; 11.1111 ltp. lюJt . Ct'l iI
:ашсм поВёче. 10:111 IICCMII/J 6н могла Дll nЪ:ШIIКl1t' ЬТ II I1Ш(). Ос\[ . 1QЖ(' .1,1
С обnСШI О еДНIl IiЛII APYl'n (."t(!fI(Ш с фИ<tIlЧ<: 'КН 'ft.:pMIIIiH "аК TOOII с МОI' Jю
1\:1 <:1: СЛУЧН, А 1':0, иеillо f1Овече. топа нnчаJ1(J 11 Il(Jдобllll C.1Y'lUlilllll1 СП 111'11'11111-
Н j НО хаР:Н:1'ер, ТOfl1BU nРНЧIlНЯ!Нlllето 11 е (JГРllНllчеllO до с1.tЩl'СгВУВUI1СIО.
В'ЪлреКII вСIIЧI<() lIесъщecrВУВt1Ilе1'О ОСТШН) n ОТllошеННяТ<t.
ПРIlЧlIlIШНlIIето О'Г Нt'СъшеСТОУВ!IIlе допуска 110 l'CTCCTHl'lI 1111'11111 I1рНКn
аргумеllТllраllе. Прост аргумент. раЗКРIIВ<1Щ eдllH ОНТО,10ГllЧескн статус
"а ме~rтаЛIlОСТlIте, IIзглежда така:

J\\еl'!'аЛНОСТIIте са ВllДо ве (вътрешни) пр"зраЦII.


ПРlIЗраЦllте, вътреШlI1l 11.'111 APYflI, нс сЬще<."ТUУВLlТ.
Следователно Mel1TaJlIIOCТlrтe не съществуват.

ТОЗII прост аргумент допуска много вариаЦIIII. По-добре от ПРllзрак


от някакъв ВIIД. пр"зрак в маШlIната, е еднн дух във Н,ll1 на, "тl с тя:ю.
Така еднообразно се заменят .. призраЦII· с ,.духове" 1\.111 .. ПРНВI1деIlНЯ".
Извън духовете 11 прнзраЦlrте IIMa доста голямо колнчество подоБНII едн,
ИИUII, които вснка .. реаЛIfСТlfчна практнка" пр"ема. че не съществуват .
СПIIСЪКЪТ от недВУСМIIСJIСIЮ lюдоБНII едllШЩН бl\ включвал 11 внденни. ПрlI­
вядения. фанто)'ш. прнзраUlI, здрачностн, сеНКII, ваМПНрlI 11 к.lаСНФllltll­
раilКII по-нататък, деМIlУРЗН, бесове, деМОIIII, ДЯВО,lчета н т. 11. РаЗГЩ~ДШIII
като по-проБJlематНЧНII, 110 от подобеll ВIIД, са ДУШIIТС. Светнит дух н
т. 11. В СЪГ.'1аСllе с господствуващата референцнадна теория за теЗII еДlIlIlIUl1
обикновено сега не се говор" освеll в СllеЦllалнн, ОТ'lаСТII свързаНII, КОlIтек-

3 ФI1,,1ОСОфсКII ПЛТСРIШТIIQII, KII. 6 33


r•
СТН, IIЗВЪН глав!!«!': IIОТО!( на лраКТl\ката: деТСh.1I ЩНII I.IЗЮI, ъ рКОВlI1I съби­
рания.
Най-накрая несъщecrзуваието иыа другн ПР"(lлскателllИ черти 11 пре­
димства, хармонични СЛСДСТВИЯ. Това също ч аст от случая на такова опре- ·
ДCJiяне . То преминава през и разрешава много ВЪПРОС II 11 главоблъ.сканици, ,
засягащи ~еитаЛНОСТlIте (далеч по-лесно, ще се оплакват с ужас критици~
те), Kaкro повечето от нас вече знаят, ыеllтаЛlIостите пе са мозъци (или до­
стояние па ~юзъцнте. нли нещо такова).' защото мозъците СЪЩСС1'вуват и
имат физичесКlIте черти на съществуващи обекти , Ако "rенталнocrнте са
даже малко като божества,' персонални божества. НЯКОЛКО,съвременю\ ии­
станции [slances] във философията на менталността изглеждат смеШНII
дребоJIIIII. По-интересното е,че незабавно се отстранява рационалната почва
в качеството на основа за няко!! теми, една от конто е 6езСМЪ,ртието. чрез
решаването латакива въпроси като; продължава лн меtПа.1ността да съще­
cTByna слсд смъртта иа нейното асоциирано тяло? Тъй като не е съществу­
BaJ1a. няма въпрос за ПРОДЪJ\жаване на съществуванието.
Също така съобразно с това призраците не се прогонват. По-скоро се
открива тяхното иc-rинско "местОН8хождеtlне". Има QСIIОIН1IНlЯ да се MHC.l1H,
'[е Внтгенщдtiн стиrа nрсдн nОJ10ВИН пек до подобни ИJIII даже ДО JiЗВОДИ С
пО'ГЩНIМ размах. ИО. Н3ГJICжда. HeГOB IITe открития са 6НJ111 съвсем f10rpeWIJO
разБНРЮIII . Така тоя ТII'ЬРДН. че "МСflТIJЛ1fОСТ", "намерение" и "желание"
са ГРПМШllчеСКII фикции н оттук СЪШО така. че разг~,еждцшпс eAIНIIIl!.a
не същестО)'В{lТ·'. В Apyl'6 ОТliсwепнс ТО(I продъ.'1ж:iDI1 nO·IHITL:T,.[C: КОГШ\·
T11I)1I1I1<1 ПСЮ:ОJ10ГИЯ ТООРСТIIЭllра относно IIссъществуваliliЯТn [l1onexlstents].
Топа tlCroOO Тl1ърдеllЯf! с далеч по-мащабно от lIаЯ·иаftредшмвтс DЪЗГЛСДII
/) Т flЭII оБЛ:ic-r . рllЗГлеждаfО<ll е,l1l1НСТDСШО МСII18J1f1ОСТТ8 u подобни сиc-rсмs,
1\14111! еДIIЮШII. Н що ЛОIl Ч , ТОй Сf!!<IlШ 'nродължава l{ЪМ СМДlIllта крайна
11роt1CJЗШI.IIR: IЮII(!}f{ не съществуват flСIfХОJ10ГlIlJfCIШ flрОЦССlI, ияма въ,,·
М (JЖIICJСТ :J1i IIЗС.tlедвnието IНI неВ РОJ10гнчните ОСВОВ!! Шl TLit<llBfi ftpOUCti! Н
11 рiЩСТ ttlНllllш· 1 •
Обач у ВИТГe1iщuiш нмн. ieMH, IIес.вързаНIt с осr1.l113ЛоТО. КОIIТО 11 бll
трuБНI1!IО да се приемат. Лредн I:IСНчКО ШОпНШIСТIIЧllата ИДСf1, че е фllК1' ,
ершtllfttu/ltСl\tJ факт, це t!СНЧКИ хора Н СaлlО хорэ'rll н това, което 1It1110доБЩ:}1I
хора . nРllтеж!шат MeIrr8JIIIOC1'. Orк'Ъдето пронзтнча 11 lI:JненадвfiЩIIRi 11313011.
че НSlМП нужда дп се опраllдавз баНПЛf[остта за НaJ!НЧН(:1'О На дрУГII меl1тал­
HOCТII. Начн нъ-г, ПО който Ь1еllтал ностите са дадеШI . не е IlнаЛIIТllчен 11.111 "гра'
~lаТllченU, HH'rO дор" свързан с IIнJlНчllето на C7Jоm.веmсmвуващ жив човек,
още п о,малко с биващ [being] чопек. КУЛТОВlIте божества 11 праРОДIIТе.Г1-
Ск\П ,,' същества по парадигма имаха менталност. Ншо нма нещо гра lаТII­
чесКII погрешно в ПрОl10ЗИЦШl като "Феликс Ilма остър ум [менталност,
mindl", казано за котка ИЛИ де.'lфнн. Нещо повече, феноменологическнят
подход има поразително влняние върху проблема за ,,другите ментаЛНОСТII",
Но дори ако проблемът по същество IIзчеЗllе, с г!Овторно локализиране
на остатъка ВЛIIЯНИето няма да е тривиално. Както НЯКОII IIЗТЪКllаПI пред­
шествеНIIЦII И нне спокойно БИХ~lе могml да заявим: Ilроб.~емът за другите
ментаЛНОСТII 11 за друга интелигентност е бнл зле разбиран. зле категори­
зиран чрез разглеждането на меНТЭЛI:IОСТ lIте като ДОПЪ.'lннте.'1еll БНД llеот­
крнваемн обекти Б прнродата. МентаДIIОСТlIте нямат определено място в
природата, понеже не съществуват. Това е резултат от раЗDIIТIIСТО lIа nа­
tllrelle теоРIIЯ .
В естествената неутрална тео рия т. нар. IIроб nем за ДРУГlIте МСlIтал-
1'I0СТИ - който се фоРМУJlира малко ПО'[lЪЛIIО като Ilроблем Зil СЪЩ.е<:1'ву­
l}alleтO lIа менталности. раЗЛIIЧНII от нечия собствена ментаЛIIОСТ· (дадена
\«JIO 1iорml"/IЮllо,Q) - сс .10Ka.1!1:J!lra повторно на 11O!i0 място !I~'НJe.le­
ЖII~IО СС РСДУЦIlР::l. понеже пред!! вснчко ОНТОЛОI'ическата подбуда з . проб­
лема с ОТСТРЗlIСllа. ;'\еllтаЛНОСТf1те не съществуват , бll.10 то тезн на ДJJУГИТС,
IIЛН IIСЧНЯ собсlвеllа (която не е дадена като съществ уване - опитвайки се
да н J10каЛНЗllра lе, търсим неуло вимото на аз (oClra) fнеУJIOВЮЮТО (Hetllle)
' аз, elusive (011 ) self - бел. прев.] - н нс бн ТР51бва.1О;J.а му се дава таК'иВ
orpOMell ПРИОРIIТС1'. Такъв оновор на "проблема" показва, че той IlupBO-
начално не е фоРМУЛНраН заДОВО.1ИТCJI\lО. Неговото поставяне Ilредпо.lага,
че други ментаЛIIОСТII наистина съществуват. Тогава се появява проблемът,
как това се установява {собствено процеДУрll lIа верифнкацни) 11 eIIHCIC'
мално ПРОНЗВОДНII'RТ Тlроб,lем, кзк можем да знаем това в с.1учан, раЗ ЛJ\ЧНИ
от наШIIЯ собстВСR (предполага се, че в нашия собствен случай ПРIIВII.lеГJ\­
рованият достъп е осигурен). Но преДПОJlоженнето пропада 1(31(TO Д()IIЪ,"
lIителната ХИПОТеза !под-хнпотеэа, subhypotllesis - 6е.1. прев.].
Не сс лв поивява пов1'ОРНО проблемът просто в други QXJPMII? f.:cт "1ое·
но проБJ!СМlпе остават, но не Така 1!среШIfМII, понеже за ЖIIВllте СЪЩt;с гиl1.
бнло самото то ИЛI\ ОСТЗIIЗ JЩ'ге, nрurnе:ЖiюаЩIl МСНТЗ.11IОCi, топа са !/Il'opt:· •
тични определяния - ПОЧТИ, може да се каже, посту.lаТII. МСIIТ<lJtIIЩ 11 iI
се опреДСЩI п хода на нейната i\KTIIBllOcr 11 праКТlIка, 1'01110 в СЪМIIIII(':1II11
случаll по ПрЩIЦ!1f1 \!ОГ3Т ДН бъдат nponepClI1I чрез СВ1,РЗIJ,ше ПОМСЖ}\У 1111 '
tеrсоп"есt\пg], Б T~I, термини IIсдораЗУМСIIIЦ: е ОПН1И да се ТЪРСIf Щ'IIГ,II'
IIОСТ, както ако тя пр"тежавпшс lIезМ.llIСIIМО, 110 fJeJIC>CibllllO npCAIII~'~' 11\ 'о
IНIЩО съrдССТDУР IЩ • Ако нс ОРНГIII"J.1IIIIЛТ проб,1СМ, ТО "POIt;JBOJt1t1f 01 lI{'ro
nЪЗIIИКlНIТ Зtl ПССЮI 'ГН" меllТМНд Il 'ЙIIОСТ 11 за ПСНЧКlrr~ rtpt;Д!lIC 'I'IIУlliIЩII
cnoco61!OCТJl f8 , Да IН1ЗГJlсдаМQ МНСJlСН(,'Т(), Топа IН'\IС НС С Щ)ДМfllIl1, (I{I(' l/1rlКll
МЯСТО D С'ЫI1ССТnУВUЩn CTptl1ll!1l CptAn, - СДItIl D!Щ MI:I!'!II.11111 КУIШ!. ТОII'I tJ
!Шi 'HUIlC1I1I1JJIHI Iн{iIlПНОСТ, n I(СН1ТО (' liнгаЖIlРВН() (,"!,IЩ'С1IН)1U,
1!МН н ltPYI~1I VJlIlГOllrltHTlI1I IfJ!JCJ}(II. 111,(>1\0, H'Opt'l1l4110T() I\[JlIHI II~' '01
McHTUJJIlOCr t: доt;(tJГloЧl1t1 11 :ortPCJH' Jlt'lltI. '1"111(/1 \1(: lIfiM(1 11pillllJ;111O 1101.: ГIl(l >1 11(' 1111
ПЫ1рОСО, ltlJJllI lI.~I]'ft.чно TI1/1 11111':1 1111 11 робо,!!, iltJ,OMlll1I 11,'111 JpyrH 11 ('Ж I111 11
СЪЗДlIНI!Я Прllтежаnnт 11.111 бllХ3 MOI'JliI 1111 flrJlтежtlllilТ мсн·tliJ1IЮСТ, 611 МОГJln
да се Tpbl'l!e 110 ВСt!ЮI ПЪТ 11/111110 Д!НIПI C!l0PQIl случа!! 11 според 'tOBiI, !(Ii!{IJ\I
НОiJОвъведеНllfi еа Наl1р:шеНII в ро6отнт е, кnктО 1I (,l!Open /10IlU;IIIHrC'.·II!O[()
ТеО1Н~Т!lчно оформяне 111.1 1l0ШlllIСro Jll ,щ'Нf/lаЛI1I'UIII [3 IIJRCCI1lCH C\IIIC1,:1 01.11 "
росът е lJe','C\la (Нl'заонсн,ю О, 1I0IlУ,lЯ!НllIте н фН:ЮI.:ОфСКIIГt: ;l<lIll1pallllll
[bcat-ups). наЧI1I1 Зi.l обоl1Рlll еmш I!l'O!1f)(~ДС,lеIIOСТ 11.111 IIсреШiШiJН\!, I\JI\TO
БIlха /(113<1,111 фll.10СОфllте-тера!lснтн~D.
НЯКОII Та!,lIва УГОПОРКII ~югаг да сс llallpalJflТ. I1Ю сс отнася до ,..I(>Oil '
тъчно таJ1JlIт.1IШlrте- нсща. НО ..II,() ОСКЪДllата npC~IHII<I на та:I'ШТIIТС :,ЮЖС
да не бъде достатъчна за хора IIЛН IIзвыlемнlI,' спектърът на каЧl'СтваТJ НС
трябва да бъде огромеи, както показва снтуаЦlIята пра човека. да рюг.н~·
даме един умерено ус.,ожнен автомат, направен върху основата по,скоро
на СНJ1fЩНЙ. O1'I\O.'IKOTO от въглерод, KOГIТO по същестоо НМlIТlIР:] рeJJеВ 811Т1I1I
чаСТII от човешкото llOведенне, Дорн (да затвор"м IIзвест на празНllllа) е IJCP"'
ФНЦllруемо еКВlIв алентен . Правн лн той онова, за което се казва, че хората
свободно го правят, например мислят? ПреДII да се отговор 11 на Т0311 BbllPOC,
ТР51бва да се посочат н НЯКОII ДОflЪJllIlIТеJIIIII въпросн: ВЪ!lроснте за ДРУГlIте
светове 11 нзборът на ВЪПРОСII за светове 11 ДIIСКУРС. Това, което трнбва да сс
опреде.ll1, lIe е просто какво сс е СЛ)'ЧIIЛО. а какво 611 сс СЛУЧIIЛО. какво се
случва пр!! други СlIтуацнн, фll НЧССI<II процесll, външно поведеllll е 11 вы­
реШlI1I телесни процесн в ДРУГII светове. Ако СНJIIIЦIIЯТ не е подходнщ да
замени въглерода в друг н светове, тогава съответствуващнте менталнн ат·
рнбутн не са гарантнранн, ДОКОЛКОIО оназн веРНфllЦllраща еКВlIвалеllТIIОСТ

35
, 111111 [' (1 ( 1 ('1111101101,11111 or IIC3l1 1111 са IICa;:tCK-
11111',\ 1 1I1I11It'l() lIа МIIОГО светове може да

1., 111' )1,)1)1"'11, I<.ОI1ТО по ОБЩО MIIEJlIIJ: СЕ противопос­


'l'ЛВН'I IIЛ NAT(fR.l~ LLH ОПИСАНИЕ НА МЕНТАЛНQCТТА:
lПЛIIМ ТllOl1l :IlИЯ И ОБЯСНЕНИЯ

Сред rn;I81111r вро6деМII са 6Пези, конто засягат двустранните взаимо­


отношеНIIЯ между ментаЛIIОСТ и т яло, н ыоже 611 производно, между меll­
таЛНII 11 телесни състояния. РаЮнра се, взаltМОВрЪЗКII - Юtа. Опреде.~енн
тела nРUfТU!жasаm менталност (кr>ЯiО на свой ред-, обратно. е, на тези тела),
а IIllеНfЮ тезll тела, конто са жи~н, отговарят на !! IIЗ,lагат спектър другlt
черти. Разбира се, 11 разнообразУ.е1'О от лодходящ!! T~1a (ЧЩIТО слеЦllфИЧНН
IICPTII са миого интересни) оnреде;тено е MIIOГO ЛО'ШIlРОКО - ОТ OHQlJa На "лич­
JlОСТlIте [per:oons]. Менталностн rrр нтежават Щllрока гама ЖJlВ!\ С1>щества,
Ц

а IIlfТеJlцноиаJПlOстта се лрост нр,) даЛС\1 ПО·ШНРОI\Q. (фllJlософнте нс нскат


да видят тезll IlQ'UЩРОI(Н раЗПРDtТнраIlИЯ: по·спецнаЛI-\О те държат за6слс­
ЖПТeJ!ен рекорn. 8 отношениетQ са към ДРУГИТС ЖШIII същества н Са 6аСТНОII
tliJ !IJOВИlmэt.lо.)
()<)НlШОDСНО менталпосттl.I нма TeJleClI1I OCIIO!la, 6НОФИ311ЧllfJ по СВОЯ Xf~­
paК't~p. В MlНi оGнчаЯllil снrУIJШiSt тооа нс ItЗГJlCЖДII същ стоево 11 не ПРQIf З '
Тllча от IНIГЛDССНII реЧНI\КОDIt ОI1j)eДeJIСIII!Я 11 подреДСIIН харЮ·:1'ерIlС1'IIКII lIа
м НТМИОСТТII. от м.llа странl.I, 6uo,ycJI{1I}I!CТO може да е ОТСТрЙIllIМО. Из·
гm!ЖДIJ. н ее IIЭКJlЮ1IIНI, че меlI'1 IМ tlОСТIfТ' бнхи МОГЛII ди IIЩI1' (РIJЗJ!IIЧIIIJ)
ЧНСТО физич :СКI.I ОСIIООI1. пвп'РI1Мtp 11 'Ubl.1CpOAIIO. or
1I.руга тронн, отсъс­
TOI!C'to НII ФIIЭIIЧ ска OCIIOIH1 беЗС ООРIIО lIе се II ЗI\ЛIО4!НI !J трМl1tШОlfllllте r!J~'
fЛеЖДllНIIЯ Шi MCllitlJlIIOcrтll. БОЖС<:ТUНТII 11 дру 1"111' Неща, у ХООС 11 Т, 11.
IIMtlXfi МtJНiOJlШJС1', MflKflp ЫllТеРН3ЛIlIi'ГП ()CtlOIHI да JНшсn~ше. До I{(MI<c:rtO ,
IIЭГ/1 жда,lInИСТIIШi сеllЗIIСКВII 113КflКЪВ ПНД ОСН()и{/ (ко 111 () се ОЗllзчаUlllшtо
,.IIII.11I!1IЩ" Iperson). 1Я бll могла ПО 11РННUIIП д8 бъде С)IIНIШ HAeMla [Idea·
tlопзl). не IIIТерlt3ЛJНf ндеи, даННИ-НДС!1, Т8"1I да (;С каже, nместО CilJtlfЦJt~BH
едl l 1111 UlI, Нещо О! ТОЗII род 1I<11IC1l1H8 се среща аМВJ1IЩIIТIIО D дългt1rа ЛНIII!I1
фll.~О(;офll·"деаЛIlСТII. Поне по ПРIШЦlIII, даже al<O шIма аUТ€IIТIIЧIIII примери,
IIЗГ.1ежда, няма осНование MCIlTa.ltlOcT IITe да не ~U lIе~IНТ€Рl\аЛIIII, може бн
Ifдейно [ideational1y] баЗl!раНII. Сега става IIO-о чеnн;що. че JlЯКОН от тех­
НlIте функцни. онсзн. КОIIТО но мпютъ рът може да наподобява, ыогат да
бъдат така базиран\! (поток на IIде.ll от IIдеllШI '1 аст 11 ЩI IfJIII нещо подобно;
ло-нататък с,аедва въпросът, дали jl\la моде.lII напълно от IIдеи?). След това по
прннцнп менталностите могат да бъдат базнрана на меlrтаЛНОСТII, на клъстер
от ментаЛНОСТII (и може бн на отделни IIЗОЛllраНIi меНТЗ,lJIOСТII). Между
другото това е другата ЛРИЧlIна за отхвърлянето на (материаЛИСТllческия)
ФУНКЦ.lюнаЛIIЗЪМ, който е обвързан с твърдението: няма материална основа
- IIЯ}fЗ менталност. (да СII IlРНГIO~!ННМ, че една главна от Г.lаВ/IIпе ПРНЧIIIIII
за I!зоставянето на ФУНКЦlюнаЛIIЗldа беше. че СlIстема, носеща нюжество от
ФУНКUНII, ие се представя задовоmпелно само като ФУНКllIIЯ, IIнструмент
11_111 ие.1 на нещо друго.)
I ,;. В KOMYlIlIKaUllOHlIllTe YCTpoiiC'ТBa се допусна една БНОфl1З\lческа, в деi'l'
СТВlIтеЛIIОСТ неврологическа. ОСlIова за пряко откриване какво се е СЛУЧIIЛО
в ДРУГII меIlТЗ!lНОСТlI. Но това lIe Ha.~aгa ограничеНIIЯ върху това, какво да
бъдат DСIIЧКII меllтаЛНОСТII. НЯКОIf може да IfЗНСlшат различен достъп, II ЯI<ОII

36
М()Ж!' Д.) СI1 U1>" от обхвата ва КОМУНlIкаl.l. нята. Една основа е само основа:
IIIIЩО IIO{\ Ч '. С,руктурата не се свежда до своята ОСlIова, Kal\OТO и сградаТа.
Понеже това е са~ю ОСlIова. lIе бива да изпускаме НIIЩО, пон еже в на~строя-
пансто lоже да се прояви друго. .•
Каз:\хме. че ако прекалено се осланяме на основата 11 . . . . . подчерта­
ваме lIeBp01lllaTa основа на менталността. се нзпуска фундаментална част от
!liJШlIте СЪЗlli'lТелнн азове - а именно чувствуването. или по-прецизно
(ако IIC трябвало да 6ъ~e по-малко прецизно). това. което философите
61[
нар"чат уБСl<ТН8110 СЪСТОЯНllе на съществото. Конвергентните зони, интер­
прстатОРlIте 11 синхронизацията все още нс могат да обяснят какво се усеща '
като възпр"смаllе на червен цвят II."IИ вкус на праскова. Тези теории . пе
могат да определят ПОЗИЦlIята 1Iа ти-то, което чувствува болката. , ухапвай­
кн се по езlf Ka"Sl. Очевид,но част от това. което остава. ако философските
д06аВКII н краirности се отстранят. обхпаща разнообразflИ ЧУ8СfТЦJй. чув­
ства. конто ре:lеВ3I1ТНПЯТ субект lI~t<1. Изг.~ежда. npeAsaplITeТoHO няма
ПР"'lllпа тезll чувства да не м()гат да се прнспос06ят към една РОДОВа тео­
рllЛ lIa БЮЦlIlIте.
Съпсем накратко. к;rrсгорllЧIfО Н;lqНСJIIlтеJlЩIЯТ 110;t~Од, на Из куствеНIfя
IIНТСЛСКТ към мснтаЛIlостта Ii КЪМ IIсilння ЩI8J1I1З IIЗОСТIItНI степеИТiI: s КОI1·
то естествеllllте ЖI\В!\ същества Са ие просто есте(.'Тf;\еR\I IIIПe;JflгеIlТНОСТIf.
нлн (коС'm е ПО-1.1(I,'II<О) II:iЧIIС.,яnаlДlI СlJстеМI1. (1 Са 'ltеl1троес 118 ещ)tj/lll.
ЧУВСТВЛ. ЖСJllI1l1lfj " Т. Н. Много грубо I<iIЗilИО. елна .. MIIUIlItII1". КОЯТО 611
MOrJla Яi) ЧУОСТВУDа съшо както МIIСJlП. ПО-ТЯСIIО бн се ПРIl6J1НЖНJl8 до сст""
CTf1ellllTC ЖЩЩ същ CTfltI. даже по IIIпе ..1сктуа.iС/I X<iJkll\iep. Но Ф31{ТНllес/щ
TOOll с БНJJО cтallJlapTllaTII !ШТeJIСК1'уалШJ ПрllК1'НКII. (} CГlOPII(') фИЛОСОфСКII
npIIKTI/KfI. от IJремсто 118 DIIПЛТ(МIIILте УСJllIIIЯ 118 ПJlllТОII It АРНСТОТСII 1111
11 lI\IIIJI!IT , О\НI110tНIЖfiТ 111111 дори същесто но дn отстраuят CMOIIHII1'C " Jtr ..
11 rr а N!lI I .111 fllI 1I't('.tIIHI f1().iП прн чоп ка If лруги фОРМ!! 11(1 IllliCJIlIrCIIT 11 ЖН­
!\()Т. Л С1,щп 11 ~III(}\'O 11 ТОРНЦ«ЮI ОПIlТIl JlfI с, ПОlШt'ШIТ IОШIIIТ '. Д 'С "ро·
II"LдHT. Д" сс СIIl'Дilf ДfJ нещо друrо IIC СIJМО D еПl l стсмо,'tоrНfПfi 11 КОГllIlТtШ­
lIаТII Науко. НО J} еТИКата. естетШ(IiТfi 11 ДРУГllllе.
дtl се Й1.р1l м към Г.illШllите !I'I,ПРОСII, I(OIIiO \lССЫШ 110 CIi отношенията
между M~ltтМ1HoCTllie (11 '1'СХНlIте' КОМПОI-lСI1ТII) 11 OCI!OlНiTC 11М (061111111\1111 TCJJIJ
11 техните КОМПОlletrтн). НIШРНМе.р MelliaJНlOCТIITe ее otlНlсяt раэнооGР" ЗIIO
към CBOIITC ЬСlIовlt. опреде.'1еНII телn nрнrеЖntНIТ MNrraJlHOC1'H, определеll1l
C~IOЦlIII се I1РОНDЯВ<JТ в телесно повсдеНllе 11 т. 11. ДеIIСТIШТeJ1НО оttl()шеНIIЯ
може да Юl<J в- IIзобll.1Ifе . I1IпеНЦНоНn.1НН ОТllOlllеllllЯ вече по-скоро безспор-
110. 110 това са отношсшrя без деiIСТВIIЯ. ПРЕ'дll ВСНЧI<О без ПРIIЧIfНIIII ВРЪЗКII.
Обаче ВЗ<lн\юдеl'tСТВllето с нещо друго. спеЦllilЛСII внд ОТIJошеНllе. а rlРНЧ НII­
ността е нещо още по-друго. Казано по друг начнн. отвъд cBo!icTBeIlIl TC
отношеНIIЯ. КОiПО са твърде разнообраЗНII, са ВЪПРОСlIте на вэЙllАюдейсmВllе­
то 11 причинността.
Първият въпрос, засягащ взанмодеЙствисто. ДВУПОСОЧНОТО действне
между IСllтаЛlЮС1'Т[\ 11 нейната материална ОСlIова, между меllтаюlOСТ I! тя;lO.
е дали то е налнце от време на време. Едни вторн въпрос бll трябвало да
бъде: топа. което е прнето, че се е СЛУЧИ.10 (което твърде често се ПРllе~!а
като дадено). "а" се е СЛУЧII.~О. особено където AeilCТBlleтo продължава от
меIlТ3.111ОС1'ТCI КЫI тялото. ТРСТО. I<РНТIIЧНIIЯТ въпрос е дал!! някое от elllI O'
ПОСОЧНIIТС дсilСТВJlЯ е ПР"ЧIIНIIО деilСТВllе. А"о това AeilCТBlle понякога е
ПРIIЧIIНIIО деiiствие , еДИII четВЪРТII въпрос е как I1РНЧllltяването ~lOже да сс
С.~УЧII. Какво ементално ПРНЧlIняване 11 как е възможно да се СJlУЧII) В
IIplle~I.11IВa степен ВСIIЧКН тезll въпросн нмат 11.111 са съставеНIf от фll.~ософ·
сюr IIЗТОЧНJIЦII. предн ВСIIЧКО МОIIIIЗЫI 11 еДllа насоченост към света [C.:tIlH

37
"сuетовнзъм". опе \\'orIdism _ . fiел. Пр<:1 • Т(' IIIН'11юmlГ т. I!L 11ГII ЧКО, КОСТО
съществува. 06икновено фнзи-.еска M<srC'IHI н от 11 Я 1',11<1,8 ВНд. е свързано п о
подреден начин чрез прнчнн JtИ ил" IЩДО[)IIII UРЪЗК1t. Такъв МОIlНЗЪМ се
възмущава от (и се опитва да Jtpати lIа боКJ1УК,I) T[Hlllc-Тltповнте взаююде й ­
ствия нособено траИС-ТИПОвюа ПРIIЧIННIОСТ, КО1l1· 0 се издигат Над дадени
граНИЩf или типове, НаприМtp материаЛIIЗМЪТ се отнася враждебно към
идеята, че може да Н,ма иематер.иаЛ!iИ причини. Toil IIретендира, че обосно­
вава раЗУЫRО тази вражде6аОС! (свидетелство за това е 11 усилието, което
андерсонпанците избирателно 7IЗразходваха за изнаМllрането на неща, про­
т~mореqащи на разбирането за повече от един внд бllТllе: предполагаше се,
че 8ззимоотношениsrrа провЗ)!2Т видовото ра З/III Чllе). Любопитното тогава
е, че· като цяло ХЮ!rIовите Оfl?~ання ва ПРИЧIIl/ността, които мзтериаJ1ИС­
тите търпяха дълго време (преди да оненят дълбочината на проблеМlIте,
конто ·caI.fHTC тези опнсання пораждат н преди да зърнат околни ПЪТllща при
част от опнсаннята),- веднага 6~:ca предоставен и lIа рязпо.10жеIlне на транс­
типовата ПРИЧIIННОСТ. Поиеж~ 8С1lЧIЮ, което се ИЗlfсква, е подходящо по­
стоянно евързване. чннто ТИОО1Н1 раЗЛIIЧIIЯ пс се за6раf.!ЯВI.lТ (понеже те
наистина забраняват еДli006РЭЗИII типове редування)Ъ~.
С две дум!!, изглежда. че част от преобладаваЩlIте пробл м" прп nа­
tllrrlfe ОПИС8Нlfе Н{\ МfFIТI\ЛН0СТ7а - фактнческ!\ част оТ Ifапредъка при !JСЯl<а
онещщвшз теория ЩI меllТ8Jщостта - СС [J1>псждат, oCl\ryprrear!lOf нс просто:
CillI" УJtQUJ1СТIЮРIIТМfНI теория ,13 ЛРИI{Нl-Нюстта' Но също: 1\:\1< 'гапа, което
се ПРСДСТ{ltlя I<I1ТО ПрНЧНIIПII еерflПl ОТ MCIITMIIIOCТ КЪМ ТЯ1l0 (11 ОТ ТИJ10 I\ЪМ·
. MeIlT{1,II!!Qcr). се при пое06ява s::ъм теоРIIЛТ<i?59 Те пзгмждат О(')ШНРIIН по ­
CJleJlt}l:IATMlIoeTH. Иска сс дейспнl1' лИО тпърд много. И:mIСЖДU. ПО'ГОJ1СМН
II:IIICKUIНlIHI оБН!fВi'шо се изБЯА:rт.
OOe"IDT DillIнмодеl'lСТU!lЯ, кofl1'o СJШО IlсдсФJtIЩIIОlllIО Ol1l1CflHI!C на мен- ­
TliIIlICCiilt TPf\(jGII 1111 облеНII. с il}1,PJlC пр УfiСJ1НЧ/lUIIII. A(JUPl' 11.0ШJ11i '
IIОf.l1111 lIill. че обflСlIlIТСЛlIlIта pOJGl>r:1 IIС с 'tOJtI(Ollll M110ro. СnК:IШ (:С O'fKr 11 f1 (1
ДО('1'(I 0'1' ОоllЧIJЙllШI AIICI\YpC (":nQ О'I"JlНЧСII от фI1JЮСОфi:I\IIi1). HfiflJiIl"'I~'r IJ~
можем дl1 КliЖС'М ,,дж. Дж,-овата MellTttllHOcr (ВЛ!! MCI1TUJ1110C1-rll на Дж. Дж.)
Р~ШII lН1 110ВlIШ'lIе дж. ДЖ,-Ь8fJlt JНШ KPIH{"; Кi1ЗDuме ,.Дж. Дж. реШII да
I10BAlIrlie ЛЯ9 Ufll сн P'bKli", H~ JUlЗDuме "ТtJЗIf MeIlTlJJlllOc.T ж 'лМ TOfla", "вяр­
tНI 101HI" IIЛII друг" "ОДоби!!, шrrо cy6eКThT nраВII тезн иещn. По -о(}mо l<ll-
ЗаНо, оБIlI<Н(JВ{'ilО нтl IIIII(Or:! 1Ювечето от IНIC не ГОDОРЯТ з[l MCIIT3J11lOCТlI.
1(0111'0 да I1рliЧIfНЯВПТ това 111111 01lOD3, НЛI1 да ВЗ311модеЙСТIJуват с тсщпа
(МЗhПР че несЪМllено ментаЛllocrmе могат да се възбуждат взаимно). В КОII'
Tpnc'!' С меНТLlJ1IIОСТlпе рвзнообра..1НlIте меlГГJЮ11I фСlIомен!! могат. поне OUIIK-
новеllО,да въ,щеilствуват по прИЧНннн 11 HlrrCp<1I\ТIIBHI1I1<1 ' 1I!HII. БОЛКl1те ПРН­
ЧI1НЯВ<1Т поведеНllе Ш\ отбягване. )J(еl1аIlШП<1 пораЖДilТ Т1.рсене l1 а жела1l11
матеРllаJ1НИ обекти н т. н. Както при "богатството l1а IIНформацията", за
каквото по-преди се претендираше, даlllште биват неподходящо IIзбутвани
от меllтаЛlI1I чертн 11 функцни към самите . lеllТаЛНОСТII~4. .
Има място за един вид .. епнфеноменалнзъм на менталrюстта", КОilТО не
е "обllчаilннят еПllфеllO~lеllаJ1\13Ъ:ИU, стар IIЛII IIОВ. доколкото не са настоява,
че боЛКlIте, жеЩlнията 11 ДРУГlIте ментаЛlI1I IIсща не могат да играят ролята
на пр"чинн. По-скоро това. което се предполага, е, че СШfllП1С IttенrnаЛНОСГlZII
IIЯМilТ ДВУГlосочна интераКТlIвна ролн, а действуват ca~1O nосредсmоо.1I това,
l(OeTo СlIстемаТIIЧIIО 06ел.ИlIява. И~а може UИ веРIIГII lIа еДНОПОСОЧНII дей­
CTBIt!I. доколкото менталността се .. раздрусва" 11.111 I1змества от това. върху
което с фl1ксирана. чрез Ullофн знч "ите входове (макар че 11 това всъщност
с ФllгураТIIВНО). Под въпрос с всяко деЙСТlJllе в другятз посока: от саМIIТ
МСI1Т"ЛI10СТII.

н
.'! III,IJIIIO [lll (' iII'LЛIIЯП.JТ uБЯСНltт е.1l1Н РОЛI! 11 това н аистина е ПЪ!
IIIIЧ II ; II I I IIpll'llIlI;1 1'11; 061, IIСЧ къ,!.! такава днница, Но от т аа те не ПРИДО"
6111111Т 111>11'1 111111 11 ф ~ КЦIfИ. Има очертана те1lденция, ло пе ОТ старан шпа на
Лр " ст(Нр.l КЪМ кла; И фИЦllране в четир и, причини", да се споят пр ичините
с 06НСII 1111111 а, често 110 пътя lIа основа нията. едно IС.'Iнsаие, коero се съпnо­
ТlIl3Jlява, Докато n един твърде МОАер ен дискурс nрuчuн.amа е ограничена
до ;.tam~p/(a .fo llamQ прИЧl!на. обясненuепw не покаЗЕlа подобни ограничения .
ДОI<аrо сега за причините се очаква да бъдат СЪЩecm8уоащu, обяснеНllята
нс са така Оl'ра ннчавани. СъответllО обясненията, не причините', са :гези, '
КОIIТО са подходящ!! в наст{)ящата връзка.
ПО друг начин I<аз ано , могат да се зао биколя. определенн очеВlIдни
труД!!ост!! за nature"e неутрална iООРНЯ, особено онези, засягащи' Прll 4юr-
1I0СТТ3. А Ifменно - като се прпзнаят предНМСТВ,lТа на контраста между
Щ1lfЧНllа и обяснеf1lfеЬ~. KaKB1ITO 1\ трудности да среща твърдението, че
lIесъществуващи е [n onexistent .. ) могат да \lMaт ПРIIЧИННII РСдl1 (твъ рд еНllе ,
кт еГОрlfЧflО ОТХВЪрЛЯIIО, .'1.3 не кажа aHaTe:.toCBaHo, ат еМПИРНЦlIзма), по
същество те се избягват, ако се прие ,е, че IIСНЧКО, ~ioeтo се нска, е да сс пр)­
волн lIа несъществуващите опреде..1еви 06ЛС/lНТI'..JI!НI РОЩf. Но това с нещо,
което СМС длъжни вече да знаем ОТ MIIOfO други ПРlшерн, Нцпримср спе/(·
1"Lp1.1' тоо ретll'IIЩ 11 flдсаЛНII еДIIНlЩlf 1 На КОНТО 11М IJ ДQбри ОСНОВ311Иfl да се
ПРflПflше IIсс'ЪщеС1'IJУII/lIIС, нмат 3I1ПЧ1lТСJ\на 06ЛСIIIIТeJlна роля. MaK;lp нс
CTPOro ПРIIЧ!jIlЩI~8. АЩlJ1QГНЧIIQ М IIТIМ Ш1ТС феllомсtJIf IIfpiHIT оБIfСIIН ТС.J11141
РОЛ!'!, нс строго ПfНt!lllllНiI,
Бroспор tlо па 10[1/1 ПО!1рIIЩ~ f о пр tШд8 11 11 Clll!li ЗIfАII!IТC,IIН!I nреДП;ШIII­
IЮСТ. or
С;ННI стрпна , "ПРНЧНlIfi" Щ:'<:10 IIЗ ПоJl311 8 , зо AII се O!SX[I11 IIС CnCKfup
(}uЯСН!tТClIНII връзки, нс само ..ф!lJ10СОфсКII ОПРСДt~J1еШ]'f1l деftСТВУIНIЩl1 НЛII
МI1ТСРlll1Л/l8 ПРII!lННCI" (DЖ. ОЕО, К'Ъдето се Д/Ш8Т други. ПО'Ш1IрОКII МIIСЛII
:щ "IIРII111IШ\". <:МТОСТСТIJУП:iЩII нп APIICТOTCMOIНlT(! "lltrfHprt ЛРИ!lИIIН"), Мо­
Щ'рl"Пil фIlЛОСОфШI. ОТ другН стриНо, трудно сс lшrОЖllра llIl не гtР" ЗlliJIНt
llPY1'1! !l f!I.~lr\lI. l(атО Э(ltючнсм ОТ "фНIIОJlIllI-r ПРНI.IIIIIН • С ТОnО
М
СIJЪРЗОНО
l(lIТО ЧfiС Т от CIIIIIIl1 ОНfОJ10tItЧНfJ нuсочен()ст 1Il1J1НЧllето 113 cъr.IJHCYOIlIIII ОЛIIТН
да Се II:lTJII1(;I(81 много, нли дпже ЬСНЧЮI, О!SЯСНIIТСJII\IJ ЬРЪЗКII fi тееннтс при­
'111111111 пръзКН (KUI{'fO да се 1I~6YТfi ИйЧЕШII(tt() В реф~рентноmll). D съвре­
мс1IИ3Тtl фIlJIОСОфн!! IIИ ~lеIП8J1НОС11'1l 'tat<OBI1 ИЗ1"~:JСКВnllе ё о(;об('но nOAO-
зр"ТСЛIЮ. I!ЗТilIlСКВnIlС. 1111 косто тук се 01 аЗВа съпротllI3l1. НаПРОililЗ. мен­
таЛНII1(~ фе11ОМС1I1I (;11 Д.llЪЖIIII дв 11O.:шоJlЯIНIТ оБНСIII~ItIlЯ, мпКар НЕ:! с JleIICiBY-
ващ!! 11:111 м::пернаЛНII ПРIIЧIIНII. \1(1 TeJICCllll С1,БНТIIН И обраТIIО (11 от това да
rlOЗВОJlяват ГI/II/ '1I1HII D ПО'шнрок традllЦIIОllен смисъл),

б. РАЗШlfРЕНJfЕ НА NATURELLE ТЕОРИЯ. ЗА ДА СЕ ПОСТl1ГНЕ


' ОБЯСНЕНИЕ

Търси се ие просто прозраЧl10 неутрално подреждllне lIа господству­


ващото смътно ПОIlЯТllе за Аtсншалносm. Иска се повече: преДII ВСIlЧКО ПО,
лагане 1111 това ПОIlЯТllе в по-оБШllРllа тоор"я, J{Оя.то да върши понече обнс­
Illiте.1на работа. Накр атко. това. което се ThpCII. е слсдващо раЗ/l/uрен.ut
на nalurclle теор"я с Н ЗГJJСД ДЗ се раЗШНРIl нейната оБНСllнте.1на адек -
ватност. .
Едно полезно сравнеlllfе ПРОIIЗТl!ча от lIаЧlIна, по KOlrro квантовнте
теоРСТIIЧНН оБНСllСIIШl се ОПIlТIJ.П да разрешат оп р eдe.J1 ен 11 проБ ЛСМ II. отна­
сящи се до дсilСТВIIСТО lIа раЗСl0Лllllе. Несъмнено такнва кваНТОВII I1на.l0ГНИ
1 111' 1111111 111\ , I "1 l' 1 \ 1 1'11 \(II"'II~II • О(II,р"а10 към Пf\(~ ХВЪРЛЯllето на
1 1111 1111 l' 11111' 111111 IIp,llIll1 If МI')111.Y м 'IIТОЛ llата н физическата среда
('111 11" 11111 111 IIIJ\" 1 1) , 111' 11 ра .. 111' 11;1 AII II 11 ъщ внд wатерия. Ясно е.
11 11 t I 1\1111 1111111 '11111 111'0(1)1 'МН ')'1110 110 това. какъв вид едИН1lца-ноеител
11 '111,' 1" \ 1 11)1' 11111 1)1 l' \11011' ~"M другата среда. Ще CТHrHeM до тези въп-
111111. 11111111 111 ,'111 111,.1 MOIJI» дй се избягнат. Квантовото предложение е
д .1 \, 11111 1 11111' 11 (1( '10 (l,ЩСС1 U ващн) 11 впоследствие надеждно да се от­
I PIIHI 'I.I( 1111111 ' 1111 11f('.1It, 11pt"CH аЩII разстоянието, през което действието
"pn ll"llI 11'111 "111') КО 10 С fI[)НIIJждава деЙСТВllе , (3а6елe>f(ете, че това ,не е
1If1.'III '\"!) 111 ," Щ" I"" ('11 ryattlHI, ""пример , "ри нелокалното действие в екепе-,
I'"Щ'IIIIIН' ЛIIJ> IЛftIlЩМIII-ПО}JJ).;1ски-Розен - бел. прев.] - иначе ква/iТО­
ШНII rL'()J)1HI 6" МОГ.lа дзагуби слстояннето сн от едно СЪЖlIвяване на кла­
('lIч('Ска1а.) ,
ДОКОЛКОТО едно СIIЛОВО подt, което може да се обърне, каквото с елск- _.
тrЮ\lаГIIIIТIIOТО поле. !.Iоже , нли "а ПРИВЛllча. IIЮ! да отблъсква, понача /ю
JlMa два съответствуваЩII внда (,'f;ързващи частици: ПРН1! Jlllqа щи If отблъск­
ващ". ,Чоже да сс BIlAIl как те:sи свързващи частици върщат неоБХОДl1мата
работа на елеМСlIтарната основ" fla бутане н ДЪРПЩlе. ПРlIвлttчаЩl1те час­
ТIЩII бутат (пр,,(jутват), а от6J1UКВ<lЩlIте - дъ рпат (отдръпват) н п""реки
че DCnKf! можс ДН постнгне, макар 11 мал'QК ефект, сумарно.те могат ТОчtJО
Щ! НЩIТIlРат (1eJleDfllfTHH ClIlIlI. Все,, " РНД СJlJlОВС> поле може д{\ се обясн"
IIрез соУ(,.'ТflСНIIТР сн подходя ша nQJlQЖIIТСJlна НJШ ОТР"ШПeJIна частица.
В С1.,Jзрсме/IIIIJТfI фщщка сс ПРСДIхмага" че СИJlите са РМУllнранн НОЙ'МНОГО
др чcrВрll ТJlЩI. Те lIы ат СЫiТ/Н:1t'НIУЩtШII сIlыншшш частшш, IIl1иаги прие·
MIIIIII ЗII CJlCMCIITI\fHIII ЧliСТJЩИ, If се "ОJlРСЖДUТ както СМАВО:
CII.'II r1rаТСIIЮ' Код 11 Т. 11,
( JНlJo:i (1()Mf1rIlI!TIII1 ФОТОН О О
Г rШlflГНШ\nllll ll Гр CНl 111'ОI' о О
C';(lI(jп n :J(.lIt~I() . \У 1 85
I!1.'{ltT(\11 l' Z О 95
СII Jl IIО ГЛУОН О О
1J :З(III~IOМiitfВllе
ЗйрЯД Мпс:!
(Т. е. прO'l'ОННН М::I(~It)&1
З а Мl.'l/таmlO·ФII З ll4еското оUясните.1НО поле може", да започ нем с едн­
III1ЧСII момент - МОМСIГ1-nроmенu". коrГ10 е топа, което често се загатва
~Чl чаСТIIЦlпе. предаваЩ/I Сllла, rовореilки за тях като за еДIIЩЩIl-съобще­
I'lIе !КОМУНlIкашюнна дума, commufticon ~ay ] . Та къв момеlГ1 няма да бъде
чаL,lша. '!lIeтo местонахождеНl!е би се откр"ло ВЪВ фНЗllческа среда, но IOже
гато чаСТlща да НОС/I IIзвестна ннформаUIIЯ (напр"мер заряд. СПIIН, маса
по анаЛОГIIЯ). Незабавно се появяват ВЪПРОСII: Как може да стане raKa. че
съоБЩlIтеЛlIlIЯТ аlП да навлезе Jj да пресече две то.lкова разЛIIЧНlI, толкова
очеВIIДНО ПРОТIIВОПОЛОЖНII среДII? Как могат да деiIСТВУВат? Каква IIНфоР­
. ~lаUlIЯ предават те?
Както е НЗАесТIIО. в неразwнренатн теор"я вече се запознахме с момен­
тн, KoilTO деilствуват 11 в двете средн, а "менно ,1НЧflOстнте Ipersons]. до и з ­
neCTlla стспен можем да сметне'! I1ратеНlIиlIте НЛII кому""катор"те като
MIIIII18TIOpllH ограllllЧСlI1I .. ЛIIЧllOl,Н·· Ipersol1~l. конто ,НI8.~ОГIIЧНО дei'lствуват
IJ в двете сред н. преснчаi!КII от мента.lllО кы! фllЗllЧеско 11 обратно 11 (няма
Дllа.l е ПllчеСКII нроб .1С\!. ако се каже) бндеi!КII 11 двете. СледоваТСЛIIО в това
раЗlllllРСllllе lIа IIсутрз .111i1Т3 теорня пратеllllЦIIТС IIграят роля, подобllа 113
таЗlI, която ХОМУIIКУ,lУСНТС (м а.1КII JIIIЧНОСТ II Ipcrsons] вътре в JIIIЧIIOСТНТС

40
[pcгron~1) III"раят в американскltте версни на "народната теорня"68.
Как работят тез" комуникатори? Като пратеници, които активират
нещ ата. ЕДltн субект влиза в релеваНТIIО мевталио състояние, например
нска НЩО, OIlHTBa се да си спомни вещо и т. н!' На определен етап (вътре в
някоя подпрограма) се отправя пратеник да стартира подходящи физиче­
ски програми, да търси определени файлове или каквото нда е . Да разгле­
даме OCIIOBHO движеНlIе. каквото е eAIIO ДВllжение на крайниците. Просто
за да пр"движи ръка, Лll4110crrа [person } IIздава заповед (може бll в поста­
новката ва по-общо движение). Когато ВСIIЧКО е наред, пратеник, lIосещ
заповедта. lIадлежно ограничеllа до това даден МУСКУ.1 да се свве, потегля
н3 [into] централната нервна Сllстема. ТаЗII заповед се преобразува IJ импуж,
коiпо се пренася през невронната система до релевантиня мускул, кoiпо се
свива, когато IIМПУЛСЪТ ;J.остигне до него. НЯКОИ главни детаilЛ!! от послед­
lIaTa част на пр оц~а JI това, което може да се сбърка (порад!! безпорядък
прн нервите). сега се разбират в груби КОIIТУРН. CKItUJlp,iIlItTe дет<1fIЛII от
първата част на процеса са все пак ;<нпотетIlЧ!1Н. Но някакъв таКЫI БНД
ОПllсаllНС е необходимо. аз · да се З~ПЪЛ IIЯТ очеВНдll1l о(iЯСlIlIтелнн праЗ/lIIIТlf.
Една natllfl!//e теория на ментаЛlюстта пе ПРОlIзвежда fleorrallllllello
чудеса. Тя не ОСВР(юЖДiJЩI ОТ 11111'0 едно 01' ПОЗllаТlIте ТСЖКII /1 трудн!! !I;lCJICДo
flillltlfl, ~аСЯгаЩII слеltllфНЧИllте MeIlTa",llI! момеllТ!! н TexlIlITe черТII. Разб!!РII
се, тя ПОJ1EiГII Началото · на освежителНQ РЦ;\ЛIfЧllfl теllДСIЩIIЛ ПО т ЗII 111,ПРО ­
СН. МСIIТIIЛliflте моменти не сс СJ1У!Щ3Т I1QD НIII1 непрtlПздлежат "1,"1 Ш! коя
СЪШССТIlУf1I11Лil суGcтаllUIIЯ, 1I}111 .. меIlТI.l.1!1f8 КУТНЛ" с пробл МIIт\РIЩ I lIеРТII.
ИмсtlllO JlHlIlIOCТТll (регооn) HJ111 ЖШ!ОТО ъщестпо е IIIITCJ1l1rCI!TIIO. 110 ("'0-
ШfОIНМIIО. нма убеЖЛСШНt ff ж JJШIIIЯ 11 Т. 11. Ако DCIIIII<O ТОПII '/1 llf11] да •
ОСТ/!ВII Ifедокосшrrо, lIeflOD,1111f1lO н неаШIJII!ЗНРnНО, !НОГО JII:ДС>РllУМСIIIIЯ
IIIIM ll 1111 се OTCТJHlllffТ (fI(\К) " M!lON) ТООРНI! - IIPГIIII('('KIf. ПСНХ"JlМIIII(' I{II 11
I!(Ш/"О,lIОГI!ЧСС!Ш - IIft ." '1 ДII СС (JпросТflТ 11 IIli~;:1 ТI\ЪРд<' 1111 С(' Р(I ~Фннr. МIIМn
rJl11!(J (' i:lll се \lзхоыflтT ""Jlft/Te На P"iiJ1 1I ВlIтrС!lЩIIIIII.

ПРUАОжtН//{! 1. Прuчшmост 11 меЮnйllkll IlРU 1 /tшносm

Дорн н С жи~несr1()t(jбн() ЛРОД'l.лжеllll(!, не IOжем да сме 1:\1.11 01' (MCIITM·


на) опасност, nроб ..'1СМlIте tH\ прНЧ/[l-Il!ОСТТЙ MOftlf Д3 се прен(>сnт (!!tlДОЛУ
до Мt'IIТII,1ШIТС съcrВnЮI) 1/ да сс прroбраЗУВIП. но не да се отстрння!. Рсднна
C:1}'''t111 нз том. което 611 MOr.10, ДОlНlкъде подвеждащо. да се II;JРСЧС ,.Mell·
Ta/IHII ПРНЧIIIIIIОСТ", все п(]к трлбва да се обяснят, доколкото може да сс да.!\.'
обяснеlше в раМКlIте на настоящото СЪСТОЯlIне на ннфОР"'НIUilята: търсенето
11 отбягваllето като резултат от желание 11.111 llеоХОПI . саУЧil!! като реШСl1l1е
11 т. 11. Накратко. що се отнася до ПРНЧНIIНОl'ТТ3 на не To.rIKOB:1 внсшн рав·
н/[ща. каквото е самата ментаЛIIОСТ, се връщаме блlIЗКО до мястото, където
бяхме, останал/[ BepHII на причинността.
Не е пр~нлеRО да се търсят ИЯКОII eJleMeиrH на необходнмото за едно
ПО-ВНУШlIтеJ1НО обяснеНllе_ На първо място, 611 трябвало да се nКЛЮЧII по­
добре на теОрlIИ на ПР"411I1ността, както н шпеllЦlIона.'llЮ моделиране иа
свързnането. дсmаЙДlIзuроне на това свързnане. което се СЪСТОII в ОСIIГУРЯ­
наllСТО на ПРllЧlIнна верига. свързваща ПРНЧllllата, вкд. до ефекта. 11 сред­
cTnaTiI на достъп КЫI ОСIЮВНlIте ВрЪЗЮI lIа таЗII веРllга. ПРСЛII да се обяеllll
топа Д('ТfJII.1нзнр анЕ'. в изясняваllето Ila нъпfЮCНте ще на nOMOflle една Сllстема ­
ТlI:1l1рнща II л юстраUIIЯ (фIlГ. 1).
ТраllспараllТl юстта [прозраЧllостта. transparency] можс да сс OCHryplI
по поnече от еД1I1I иа4lill_ Е.3.1I11 важен lI аЧ IIИ, пъп все"lI случай нс еДlIlIстnе-

41
С:!I1.~а ncptrra от Тlрн'пm:a ДО рc:J)'Л1'UТ

Фиг. 1. ЕЛСМfltтlt n у..'\ов.,етВОРIIТeJlо.1 ПРllчltllllO'СJlСДСТВСllа пр"эк~

НИЯТ, е чре.1 възприятие. Вuж.i1a се, че едно нещо (А) причииява друго (6).
I-IаПРIIМСР ясво се внжда, че ..\ е свързано с Б 11/111 се сблъсква с Б
НЛИ 1<f\КЩПQ 11 да е друго. И че, когато А се преДВlIжва така през
оuдщtam(/ f/РЪ;;JI\(I, става Б. Тозн пнд случай ПОД'lсрта!Ji1 li другн tlepTH.KOIITO
М()I' ДТ ДА uuДIIТ IНIЖИII 6 TpalicnapaIlTIIOC1i'a: СПЪРЗОllНС IIлll C1.CAIIIHI8IJI1C Н
.nОКIlЛIЩЩН!1. Връзките НЕ\ PII;iCТOflIlIlC чрез неuиди,-ш liеща сп . МНОro по­
MrlJ1I\O пр()зраllllll, ако нс могат дд се ЩН1РЩНIТ поltllТtlН. Ii/lПР"МСР IjPC:! СН­
nовн подста.
ЩО СС ОТШIСfl 110 .. MCIITDJlIla'Т11 ПРНIIIIIIIIОСТ", I{ОЯТО не е· МСIIО IНlAHM8
Дорн :1ft ЖИIllIте СЪЗIННIIIН . у КtJIn'O 11 НМIJ. IItlJlНЩ~ са МIIОI'O СJlУ1IШI !l ('1113-
ГМЖIНIIIС. 11 КОI1 'ГО IIpMl<IlTe .Qraт An О'Ъдат раЗЛIIIIIIII: lIапрнм р ('1 шенне
fЮрМ\1I )1 'JlIHIIIC. поnече nРIIJlII,ащо ШI IItJTH 1\.
Да РИ;IГJlСДtlМС prUU:HUC. lJ.ж. Дж. pClimuG дll nOOДlIrlle PbIC[! 111111. ДИ
\{uжсм . KrIlJ10. Дж. Дж. МОЖе 'ДCI 11 · nrНJД1.Jlжlt. Може дn пр l(bClle. вне­
:JfJfllю flt1рiIЛl!ЭНРl1lt IfJlII бж>К11 рМI по друг IIIIЧIIН.' НО L\KO nCIIIII(O ,.рзОотн".
Тогlша дж. Дж. ПрНЧНItЯllfi lIervllaTfi ръка дn се нэдltГllе. В ъотв ТС11ше с
ОЛIIСIJНIfСН) за npllIJIIfIlJO(:'t '1'03" случай се ра:шъсва 1} СВЪРЗВ8uщrа nерига.
J(ОМПОllеlltllте на втория "р ам nll въnрОСllата веРI1Гll сп повече нJlи nо-мм­
ко ПОЗllаТII. Грубо к.вано. СIIГff3Л1ftl пратка 0'1' цеllтрnлната нерnНА CIlCieMa
"<! дж. Дж. продължава по lIервната СlIстема ДО СЪОТ13етIIIIЛ МУСl\"уЛ на
ръкатп. което ПРНЧlIнява свиване нли раЗПУСI<вне по mrrегр"раи нач.IIН.
ед!!!! IlаЧ\lн-за-вднгане-нп -ръка _

ГЩlIJlI!!те трудности лежат в началната част на вернгатз, ОТ решеннето


на Дж. Дж. да действува до някоil асоцииран процес в неговата централна
нервна СlIстема. Но може да се разкаже нещо, което подлежll на развнтие.
Някоil, възползва!"tКI! се от познатата каРТlIна на решаВ ане ){ато нзбор
между алтернаТIIВII, разказва квантово-механично описаиие, съдържащо
решение, което нграе ролн, анаЛОГlIчна на наблюдеllНето. Състоянието на
Дж. Дж . се управлява от ПСIIХОJIОГllческа "вълнова" функция. Ijf. ФУНК­
ЦlIята представлява супеРПОЗIIUНЯ на СЪСТО51Н\lЯ \lЛI\ светове. Както наблю­
деНllето, така н решеllllето пrИЧIIНЯВЗ копанс. Вълновата ФУНКЦIIН се от 11 аС51
11 до двата случая: 11 когато ръката се ПОВДllга, 11 когато се сваля. Решенне­
то ПРllч"нява колапс на ВЪJ1lIJТа, когнто сн nr06lf13a път - като lIаб.~lOд е­
I1Нето, но оснгуряваitКII РЫЮfЮ.J.СТВО. Едно друго СЪВМСС1'IIМО, 110 11ревъзхож­
дащо ОПl\санне разработва казаното в текста. прн което участвуват I\ОМУНН­
каторн, но вече сс разказва ПРНЧНlIНО описание.

42
--_._----
мсm:аЛСJ!

/=Л
та MCIlT3...-па структура
JIM3 )щtернn;пm оспова. }rcCI:O mдuraща се
frяло. Оlo:ОЛIIОСТ J{ ДР·/_
.... - .
- .- ...,.......-
,,:J:ЭСМilПО от"
..--...-"" : ДО мснтamюстf

Ф IfГ. 2. Нормална ТРlfl<омп()неllТllа Ka!lTlIIlIJ

Както е ЛРИ ре.шеНIIСТО , така е 11 Прll други видове "меllтаЛllа ГlР"'I"II­


ност". 11 .З IIСJ<ва се картнна от три KOMГlolleHTa. Ч"lIЛТО ВРЪХll а точка ГlpcдcтaB ­
JН\8l1 аге нтът (фиг. 2)_
ПРIIЧlllltlостта рnботи от споме ll атн я (lzeHm, пе 01' аСОЦlIнрана1'<! МСII­
ТaJfЩl структура. Картнино К;lзаНD , \I ellTaJIJlOCiТ;I н;:mадд 11 301, 11 ПРIIЧIIIIIII\Я
nOTOI< , поЩItНlii КII сс IIIOl1>!! 'КЪМ ПРIIД<l'П.I<.

ПРСIЮД от i\lIГI1НI1с.юr: !ЗАСИЛ П Е НЧ ЕВ

Сf!.JIItЖКИ Н JНПЕРАПРЛ

.. Фtll(1~II'I!t>.l(1ri!q· се 11'"(>."1111 I! linП\.J11111 {lItthIlJirl1. щ·ttl с:'I"С ....' . ~:I м Ct ('\~щllill НЗУ'
IJIIL"'IIC 1','11 11ft)·", М( рглti'~IIПIII'1'" I~lIc>\Jrl'''. Ii,,'(,~· (н 1';JlIIII T\' "з,,"сm,1I1, IiГЩ',,1I "Г'"
..
1<1'1111111111" с Mur,pllq IIЛ!! "т ра , 1'111' 11,11\/1 JtI'Yf't.t Щ' (а l't·II'~T\·.ll1l1 CT],I1K~, Ilt, 'а 111(:11 "'1'
ОТ Tfibfi \f~f1't 11 1111 XyCt'p,10bllf3 it M:,iI"()lIfOU!ITII 1111 .... О6/'п ФС1In"!СIIOJtс>fllчr<:I« 1 IIрnКТII""
C/I tfpltC!'f11 K/J'W Jl!IAcIlOct: T'\,PCC!ltTO 1111 X3PUKTt'I1tIC'fIiKII (В,, l' .с"uшостtI* , K()fI'rtI ()(jnч~
М()ГIIТ :1:1 б'ЪДfiТ просто Kyft Xlllj~KicpIICТIIKII ) , СУС:ПI:И;ЩРОВСro на С'l.ЩС(:ТU)'Вdllс'rtl 11 Myrll
ДI:>ПУСК(IIIIIII ОТ ПО'811~ IIОРЯД'\,К, СОър3littlt CIICД 'rt.IJJ С OТl:ЪCТDIII!TO НП TCOprr llJllp r!liC
н СПСКУl1lщвli 11 Т. 11 . ( Зn(\с,~сЖС't~. че Ввтrе111lt:JПИ npcjlIOolara фt'Н(JA'СIIО1 tJ.-/l'lttкоmр
KnТO rll J1I1ЧIIО ОТ ОТСЪСТ IНI СТО ВI1 IIСЯК , IIОЩ )(нrIOТ;:~!I1: 110 с nO·(1,111)0 до 10D.I , OTKt>olIiOТO
]10 ДРУГ!1, )
ECTI!CТUCB(> ОПllсатеmШТ8 ФСIIО\lен о.1 0ГНЯ tt('З:IВIIСII~lО от IIcillllfTC npCTCIIUlI1I за """ЗК1-I1
01111 11Ъ/1110та е I/raa,.,~(,am'la методо.l0rllИ. К3 КТО I! "pC[J1131101IHCТlI'lllnT3 ФеIlОМСllо.тОПI я*.
С11110 преЧНСТВ:Jне ШI •. ДОГIlЧеск .\Тu гсографll я·, ПОНС}J\е те (II~РО'lН()) СС СТrСЧЯТ ,1:1 1130·
СТnllllТ 11311\11' допъ.1ННТС-1I1Н ~ICTO,1!!. Т~КlID~ К,ПО <1113.1113 .•1I1HrIIIICТH'ICII н "ollUcnrya·
леl1, НЭУ'l:Шnllе Ila с.,уиан 11 IIСТОрIlН, "'соrеТllаIlР;ШС 11 ОIСТ"чаТII3НР3I1С, Когато тря6ва,
HIIC сме задължеН II да CII С.1)'Ж ЮI с lетО;IIIТС.
= То вз е чпст от неговото подготвено оТрИЧ3НС, по crьпкнте на ВlIтгеllщоliн. от теорня
З3 меllтплността: също с. 7. Според този ПРIIК3ЗК3 I1ЯМВ 1i)'lI\il3 от теория, са"о ОТ npt-
ОnlJCUЮI/', !lо.1учзоаilк!! право на ЛО Пl qеска географ.'я.
З Но както никой е зърна л, нппр"мер l\e.16e.1.
4 СIlТуаl\11ята С дорн по-ло ша о СКОР ОШШI работ и. KilKTQ в: Р . Р с 1 i 1. Th e ((нптоп JI\ind.
Oxford UniH~ rsily Prcss. O~ ford, 1993, Таз!! кинта е IIЗП,1ССК~НП със заГ.13UНН. С1>дЪР'
жаЩII olll'l/ma.1I/OCrn. като сс ПОЧllе отвыI ' ВЫI всяка Г.'.IIIН3 част сс И ЗПИ С Dа 11 n rOfНl3TU
чзст на п сн ка стр:ш!!аа СС ПОК<lзоа, често 11 ГО.10 ОС.1I1КОЛСIIIIС .•.MCHTaI1lIOCТ". 110 11YNB-
та нс с подредена дор!! в ПрСДМСТСII IIОКllзалсц. IIС пораДlI nponYCn , n по ОСIЮU:lТС.1l1 3·
Т:I ПР"ЧН"П. че I/ЮfЙ оGЯСIIСlIlIС !!ЛI{ разра60ТВIIне 1111 МСltтаЛIIOС'1'Т3 110 СТРЗIIIЩlI те 113
J(llIlrJTa .
ь Вж. G. R у 1 с. TtlC Сопс с рl о! Mil111. liltlсlliп~оп . Lолdоп. 1949. р. 11, ПОЫС('ТСIIО отго­
рс. същата страница.

r. G. R у 1 е . ор. cil .• р . 11 rr. За ОСК1,ДIlOlта IIСТОр НЯ на Рай.' ск с. 23.


РаЙ.1 продъ-ю"аоа: _Някоi\ 611 "РСJ\110чt·о' дn К IIЖ~. че веяпо чо вешко Cblllt'CTDO с 1\ тяло.
И мента лно ст· (со 11) . ПреДПОЧНГUII 11,1" не. такъв дискур с подвежда. ако нс, то "е- бива

43
, '" '11 111) I 11 Щ 1 1 '11 «\1. 11 11 " 1 " · 1III ,p,c 1·(' IIО;\Д1 р 'З Т НЗI\ОДН, че ."ОБеш-
1) ',111 •• 11'11" ,. 111 "IIJ 1" 11 " '1 Н Щ l' "Н 111 ,I:II,Щ 1", KUIITO, ",КО НС са направо ПО,
r\""IIIII. 1'" 111111' n о ""tlll. 11 "11!IТlIIIЩII"IНIIII,
• 1 • 11 1 111111 1"11111111" 111 II!I" •• r (Ii С"t','IIIIIЩIIII) до xop~,.a, о предшеС1вуоащня
- " "1' 1.1 ,11 , 11·, 1 1 1"I,1M".' (p.,JctnU:lT). (\IJlJII1C(II!JlOl1n IIЗ ~еll,.аЛIIОСiТа все още
1111'111111 11,1 r 1111' 11I1I"'"1I111.t.I , 0<..., :ТГIl OCT~Ba IIСЩО K;IТO сtl1>Р1з.lнще lIа р еЗКЦJiонеР II.
lIt 1'1101\11'11111 11"1'11 '1111' ЩII J( 10 I~' r;IJ1A ПОд TilKIIH" Ш,М/'1Н1 като \f7issenschaf/ иеЬеr
/1//1- IIInY~ il( 1 "А\ n 'I"~O Gt.,. пРсп. I ,
• 1111 TI'I"'IIIII IIprJlllo.1n ('111111 от то. фИ'ПЗСТIIЧСII tllI;! сс ра311скоат lIe само в JlЗУЧllата
Ф"11111СТIIМ,, 110 11 tI 1111, че ne<tu 11 KIIHГlI по фllllОСОфСИn ПСИJlОДОГlIЯ.
1. ,\101.11 I\n r~ КIIЖIIТ loI/10ГО раз,'нч.;r IIсща относно TOO<l. което 11з,1ЪЧDа, понеже H!lыa
.1I1ГИ ' ре. KnnlO. 1111>1'.10 /1ft е фltУ. .ран в тази 06.,аст. Напр"мер 611 било естествено,
011(\ сС' к.оке""·, 'IC В чостnува (,(..rKaT~ "а Л. Това с Н:1П1 ..1110 В рен "а lIещата. И.111
ТОВ<I 611 М()ГII() 1\;1 СI: отрече, заШ(f!(; топа е болка на Л. Но тогава оцеllява",е тоnа. с
"ОС'ТО (j(\p8nH~I : ЛО.' u,ttА.П пре·I)(2. затваря не Н3 "сыцата 60.1ка" до сдиничеа субект.
Зu по·дtтаЙЛII() РiJ ЗГllсждане НЭ 1t3и стратеГЮI на затваРЯIIС 11 изключоаllС, но поло­
ЖСIIII n KOllTCKCTa 113 фllлоеофскУ.% НОIIЗЫI. ВЖ. R. а л d V. R 0(1 t 1 е у. Лgаin.st the
incvila!Jilit) 0 1 11Ulnan ehau\'ifii ' fI .. -In: Ethics, пr) Problems 01 the 21st Сепluгу (еа.
К. Goodpaslcr апd К. Sayre). Ur,j'lersi l y 01 Notre Оаmе Press, Notre Оате, 1979.
11 "\IIOfO от г.1еДНIIте ТОЧИII. които и IIс06ХО,!lIНIИ, са 611111t разра6отеllll , макар 11 в по·
Wif.1KO желзтеЛlIl1 постаНОИЮl, пу.;я Тcnеком Ментал 11 ДРУГII 1I00И ТСХIIОЛО ГII ЧНН ца·
'I1I113НIIЯ да п,Сllат проспекти. :$" ,тарат" TCXIIIJlleC"a ЛIIТl:ратур . а DЖ, ~IICДЪV !lbPXY
lIекорнrl1руеМQСТТn (J. \\' i 5 d о с . Оtlщ '\\iшls . Black\\'ell. Ox!ord , 1952). Относно
TiiKIII!!1 ДIIХQТОМII II I1з06що IIК \'. Р 1 u m \\. о о d. F~milli~m IInd thc ~\ft~le!)' о{ NiJ'
lure, RO\Jtledgc, Londoll. 1993.
11 О. R у I е, Ор. сН .. р. 12, H!Tp~f;8a ее еДIIО C1.f.1aCYDi\IIO усиm1С 11/1 СС ,!амм!!т теЗII
сТаР" KallTpnCTII ~ 1!р8Ц ЫО.'lIЩ 1tv}/l1I "ц Ыfl1 ТРМЮСТТlI ,
Н' l!JIiI .. р, 12, .
tt IhI(l .. р, 13.
а ftj.1 .. р. 14, КПСIIJlИ lI(J('jIIfi~.!.
а I f,ld .. fI. 14, PnliJl (JТРU 'Я!!II част ОН.1ЩI ЦlIlPOKII фllJ!(lсQфc l!fi С1>ПРОТllПil на ФроА1IОl\IIте
Y·'\"II"I1.
11 11'111 .• р, 14 ,
'~ 11>111 tU !' ,Х'IIl\jлнrоl".: (1 tfliIСТt"",1'Ф' nТfi 11'.1''')' 11,. ~!lI PIlI1 1'II\··tO ~;} сметка ни tЩ)[ll!lIте,
1111 1:111111 II (Щ'/"('lIIfillщ/'IЙIll(. КЬЧ"СflЮ t 11P(I,'\l.•1>t1rll'lt·'tQ \.1) I1p(jr'Y~lItlj()'f() n о6ИЧllfillllТс
>'r;'( I" III'II'" r'1iIl{;Йlllll\ . [,1'Щ иM~иH"'4·, KOIIHlti" чуttС1Ь)'lJfi.l" /(иК, 611 :!l,ПVН/Н,'О MIIOfu
1)1'/1:11111'111. Вж, 11(1 ·H~f"·rJ.K !1UР3f'j>~ф 5.
1. G, R У I~, Ор, til .. р . 14 .
-q H'I!I., 11, 15.
t! flКJ('>СЗII() liuСО'lDЗТ Фроi[i\,: в IItrl!l<l/ln Ii 11 11 др,
It G. R )' 1 с, Ьр. clt., р. 1:..,
IU Вж. t. 1. h1,pl1lJ1n статни IIИ I\HIlr.t13 ф. М . Л r m ~ 1 r о 11 ~. T!H~ Nnturc tJl M!nd. ИМ­
vcstcr. SU 5.ICX. 1!J81) СЪС СЪШOТQ заГ.1IJОllе . НС""ПII сsръ,';3lt1бllШШЗItII зtlrJlПUIIИ нзо61t.~·
С1В УО3Т ВЪВ фн.l0С Оф1lИТ3 113 МСJl,а.111f1стта . За Ш~СПI(' ШО !JIIIIII3МЪТ. Hllhf10TIIB, KJ!OIIIl
към за,,!,з.
'~ lI,jd., р. ;,
s.o OTIIOCHO УС.l03I1НТ3 за а ,lеКIIЗТНОСТ 8Ж. Р. S u ррс s. Illtruduction 10 Logic. Ne'll' York:
О. \' а 11 N о ~ 1r о Ii d. 195i. д~sащ ПОДРСJ,СIIО р пз г.lсжда "с. което 6" трябвало ди
(jъдс ЗnДЪ.1ЖlIтс.1110 '1СПIDО във фя.10СОфIlНТ3 на МСlIтз.111 0СТТО.
~. 1I ДОlIта ЦlIтп'та в Ap)lcтpOl1гoell ХКllOтеза 2 11 '\\СIIтаЛIIII хипотезо 3 сп от: О . М. Аг т-
1. s t г о n g . Ор. ci l .. р. 10.
Вж. Г.1а взта за Тома AKBIIHCKH в: В. R u 5 S е 1 ) . л Hislorv or \Veslcrl1 Philoso pllY.
Allen :md Umvin, LondOIl. 1946. -
:~ О. М. А г m 5 1 r О n g. Ор. cil ., р. 20, реараНЖllраl10.
" I"HeTOTO I1Я~rn да СТIIгне да сс Н3.10жат 11 да СС раЗКР"ТlIкуват те311 теорн и. защото T~X­
IIIпе 6ЗЗ0В" ;J.Оllускання nпос.1е.1СТВIIС СС 110.l"оrr:ШilТ.
:ю ХР <l," I.lнща, от ,0IlTO дllес Са\!О ЧИЗХО,НI ПРНТСЖПВl1 КЛЮ"10ве. За детайли D ЧIlЗ~0.1-
i
МОЩIТС емиеЩI 11 проие.1),РII еж. R. С 11 s h О 1 т. Л\iлd. -111: Haodbook or ;\\ctaphy-
sics 1111(1 Ontolo~y (rd. 11 . Burkhгrdt & В. Smith) . Phj)osop hik Ver)ag, Л\Ul1iсh, 1991 .
3. 1II,ачс СС ПОТОl1яuамс D Зil().,),д;!та IIn ПСIIЯ. 11ОЗnС>.lяваЩ:t l\ок ззате.1СТВО (по npllllllll'
ПНТС за ТР:l1IЗIIТIIПIIОСТ) lIа Ta~IIDa з.l()СJlС;,+,нт".lНII УЧСНIIЯ ...по това, че IICTll11a = С1>ще·
СТDyt'ПIIС. -
32 Тук нма РЗ311с>u6r:IЗIIII. "с IICI1PCO;J.O.1I1MII ТРУДIIОСТII. II:JП Р. че за Mlloro съврС\lеlllll1
,,"г.10ГОВОРЯЩII .1 11 11 С 11;1 УДПIl.1СТ80рнте.,IIО е:шаЩ3l1С 113 това. което IIЛII 111111 !il. liil
ЗШlчат.
)3 Също Н8 аUСТРUЛllilс~nта qlll;10с0фIlЯ. 3а6е.lсжсте, че това, което ПОСТllга .. е, ТЯСIIО

·44
IIn"0:106"1I)\ търсеното от ,\рмс:тронг.
3_ РllзБНРII сс. lIяыа да - възприема ПРОПОЗliцнята. че съществvв.а някаква такава мате-
рни като дух (дух, спнрт . sрirit-6ел. ПРСВ.] (освен онаЗII, K01iiтo Iщва в бутнлки И т. и.).
Не I1l1allllp3~1 да я възприема по основателllата причина. 'I(! УДОliлетворите.лиите
С611ДСТМСТО8 IIзглеждат ыалко. Обаче критичнзта точка е. че ВЪПРОСЪТ, дали съще­
СТВ}ВII такова материк (IfЛИ ие-матеРИ1l); какваТО 'е АУХЪТ, 11>11113 ОТllошеиие КЪМ I1сза­
BI'CIIMI'TC меIlТ3ЛIIОСТИ. МснталИОСТIIТС ие трябва .Аа (Уьдат със:пвеин Q'!l не.що, да ка­
;кем дух. квкто телата са нзправсни от·ыатериа.
31 Тези твърде""я са разработени Ар·угаде, започваУ.ки с R. R о u t 1 су. Alleged prob-
Jem5 in attributing be!i(![s and intentionality (о . animals. Inquiry 24 (1981), 387-417_
h Благодаря на Ф. Грей за орнгинала lIа този смущаващ apryыcHT: а HIdCHFIO, Моето
1J3=3З, Мосто аз не съществува, следователllО аз не съществуааы.
:17 Много хора сс безlfОКОЯТ за К.ваllтовцте и страНИllте чаСТIIЦИ. 110 ето wowellTH в сжед­
неВllата употреба от '2000 годнни , които' са nOlle то.лкова страинн (ыакар за някои
странно познати), ,
3.
B~
Сле;t Кеwбел, както по· горе, 110 eдH11 IIреоРl,снтнраи Кеwбе.,.
Разкриване на историята, разказано ОТ В. S n е 1 1. Thc Disco\'eтy 01 the .\\ind (tгалsl.
Т, G. Rоseпm зуеr) . Blackwell. Oxlord, 1953. esp. рр. 12 - 17 .
•о В. S пе I 1. Ор. cit., рр. 14-15; 6Ж, р. \3 DЪрХУ фактически неЗII0J10ГНЧНII основи 11
р. 301 върху и~остаПЯllсТО lIа аll<lдОГИ!lта.
41 Ibld •• р. 17 .
•2 Ibid .. р. 16.
41 J . С о t t I пе h ат. Thc Rаt!опзl1st~. Oxlord Unlversily Ргщ. Oxlord. 1988. р. 116 .
•• Върч ДПilТа 8МРОса вж. J. С о t t I f1 С 11 n m. Ор. сН., рр. 116- 119.
u Вж. Я. R о u t / е у. E~plOflnc MejIlOIlC', .lulI~le ппd Beyond. Phllo (JpllY Dept ••
. RSSS, ANU, СI\ПЬет~. 1980: I1OCO!l!ll!flO IЦl10 JB. ~
•• Вж. flOCTIJoelll'eтo 116 ПРУllФ)'Т (О. Р r О u d f о о (. Оп \\'ittgenstein'$ Cn$C IIf/lln't
th{\ compu 11110'131 parlldll!Jl1 1" Нн: phl/osophy 01 ml"d. Typ ~rip t. Ul1lvшltу () С/!I\'
lerbHry. CIHI~lchHrch. 11194). което се OTIIIICH .11.0 L, \У I t t ~ е 11 ~ I с Iп. l'hllo 'р'
IIIС61 fl1vt, tlgat!of1t, Blnckwe\l, Oxlord, 1953: l10c0qlIlIlIO като PI: параграф :107 II око."
Iштt. .
.1 UлlНlТII TII:lII IllIфОРИIlI1III1, IIIIСЯfsllt1l ВliтгеfflШIIIII, "РОII JH»)!(jID QТ ПруltФут, KOr,~(I
:lfif6ПIIi :10: L. \Vt t I g 1i!1I t е t /1, Rеmпrk 0/1 PhllosOf\hy (11 f/SYCllOICl{:y, l\vO v(llu·
т{:~. Blnck\\'cll, Oxlord, 1980: 110(0'1М110 КIiТО RPP: vol . Г. 6!)2.
н }o\ij()f() от фll,'.ОС{)ф lfllТD 111 W~IIТnЛJlОСТТII CTllrn до ItЗС,'(.I!fj~I\I,,1 11б 1III'I'tlllLII(\IIIIIIIIIITc
ф>'il1('f(iPи: jlllllfllQ . убсЖ1lfIlIН! , n~tIlCТIIDIIIIC, ЖNlIIIIIIС п Т . 11. o(,~op 1111 fJtfifllIT!\ '1'(1('
CfQIH~ П'\,f\ху 1101lIlTII(!TO ао )1 IITMilOCT (1IIInpllloIC!!, ТОIIII но р"n.1). (",!,ху "1\lIjJOltli Id 'I~
MclI'f!lilHOC'l'fIl, е ПОЧТII ДОС'l':J",ЧСII 1\11 рАзреШII ОКОIfIlIlТМIlО nРСТtliШIЯ ·!II. З/\ UСilЩ(11
T~~II ФУIIКТОf\1I fЛIIЫlllIl.Т поТОК 1111 "OI'IIKoTII IIОРllждll жс.:СfоКU TI'),JlIlt>ctll. KOllto рем'
п "ТIIIIТЗ ЛОfilКII NОЖС .1111 nptOД()"~\1 •
•• nJH~illl I!сl,ЧI(О: J. \V 11 d О т. PIJIJuSOpllY flпа PsyellobI11I 1)' I . в IIIe.kwcl 1, Ox(urd,
IU5З •
• б j\\еll"AJlliоС1ТII. ГlI1:Jбнрu сс , lIе Сс СllсждtJ ДО ы()зыJI1 11f10I.te<:H Н nOUtAclIl!~ Ь С,11111 деЙ·
CTUllrenc!i CiJllt. iuou е пак едНа CKcтe"3IIUIIIIJttt3 зпблуда. lIe06~oi\H~IO с IIOIJCAC1IHC 11
друг" СПСТОВС. 10ВII 113 ~BOi! I>~;I. C.IIУЖII дn IlОсреЩIIС IOIllOfO lIъзражсltttll (даже ако СЪШО
"с YCflce). AnpOKCHMaUIIHT3 IiIСlltUЛIIОСТ pe.1eU811T1t0 ПОВСДСIII'С 11 hfOЗЪ'l1f11 ПРОIIССII nrCJ
lacross ] световетс. AOpl1 lIa;uJe)t(tto ItЭIiСНСllа. OCT.J1J3 тпьрд с проста .
н Allon. ~\ind tlnd Braifl. JOUГf1CY tlHougl1 tllI~ mind and body . Timc-Lilc Book s. Aт~·
terdl1m. 1993, р. 126 .
• ~ Част от ТОЗII nyttKT с добре раЗDlIта у Ке~lбс..l (1'. С 8 Лl Р Ь е I 1. Body ащl j\\il1d. Uпi­
versHy 01 Notre dan1e Prcss, 1984). 110 се ПРIlЛnГU u към 6огаТIIТе. '10;1.3111111 оrlllсаllllЯ lIа
nРIIЧllllllостта.
&3 Както Годард (G о d d а r d. Pflilosophical ProbIems. Scotlisll Academic Prcss, Edin·
bl,rg. 1977) осъзнава 11 nOBC'IC II.~II ПО'lllалко показnа. .
.. !\птеГОРIIII.ll1lпе ГРСШКII 1111 Раия са може 611 ПО-IJОДХОДЯШII в ТСЭII nOCT311001(1I. OTKQ..l-
кото където те се пр"лагат. Така също Сl1раоед.ll1ОО е Рам да ПРllеме еД1I1I Г.lав ен
пу"кт: фll.l0софсКIIЯТ разговор. n Koiiтo тук lIе са аllгаЖllраll1l C2!dO фllIlОСофll . с nа жеtt
II ЗТОЧIIIIК 113 прoU.1еМII. КОIIТО са IIЗТIfК3I11'.IIЛН ПО-ПРЗОIIДНО IIЭТ.~асканн чрез преЧII'
CTBalle 113 дIlСКУРСЗ .
• :. Ilдеята IIРОlfзхожда от ВlIтгеlfща itll. КОilТО ПРСД.1ага. такъn 06ХQ;J.Cl1. IIЪТ.
" Вж . JB. Както се посочва . lIодобllll 11 .1Clt ще бъдат от 110.133. шо се О,II3СЯ до 113'12.1 0-
то lIа таз!! nсе.1СIfЗ. I !стор 11 ята на кваlfТUВНЯ B3Kypl . ВК,1ючваilКН Itllфлаuня. оБЯСlIява
каК може топа .13 СТ3I1С. Вакуумът lIе flР"Чlllяоа СЪЩССТВУВ:Jне на OCltOD31111eTo. че С
съществуnащ преДХО;ЩIIК. ОТ Т3311 ГЛС.lll11 точка все.1СIl3. която започеа да СЪЩСС1'
lIyna от IIIIЩО. е неПРIIЧНlIсна - IIC nсяко събllПIС Iша прlt'lItна, - 110 това IIC е ано·

45
)lэmlЯ в h6 RCHelllleтo. YIIHBe сэ..е il1'O I1pll'11I IIII()L 1 М"Жr да "ОЗJItСllра (пр!! 'Т"КИПn
СНllгу.1арItОС1'Н), достатъчното OC),,.<\!!IIC,\ СТОII I1СII\1К ЛU 111 11.1.
&7 Таблицата е по: Р. D а v i е s. ~erlorsc, р. \/ао
•• ХОМ)'ПКУJlУСlIнте теории н свърз.г те ,.3а6ЛУДII" сн I.IrД311111111111И, КТО разк рива KeHI!
(А. Ке n n у. The homul1culas 1.,1Шу. Il1vcsligotlllj:( Р усl10lщ.!у ("do Jo Нут ап). Rout·
ledge, Londol1 199 1," рр. 155-IЩ. Той ПРОДЪЛЖUlln д.\ ,,1181111 БСЗ РЗЗСЪДIIОТО ПР"­
JIIоженме нз предикатк за човеwкt. същество към IlсдостаТ1,Чl10 овскоподо6нн обеКТII
{'Го 4(ХО)lУНКУЛУ С l1зта з а блуда», nil кат о I\CAllBTfi lIaA-IIО1l01lа ФОР)lЭ е раИ НОСII .1113 lIа
това малък човек вътре IJ човеха и 06ЯСIIява 'IОIIСWКIIЯ OГlIIT • поосдеllИС" (ро 155,
включени lIеверни июаПСII от В1nrенщаАI1) 0 Заблуда IIЛII I1С, .1J[we1l0TO ОТ на, II01l0СТ
амер" канско разработваllе. нэ06РЮlfваftкн РУТИ 11110 .Iеllтал 110 Р2.J.1ЭГЭ IIС, И),lЭ НЯ КОII
пр"влекателнн черти. особено эа Оflези, КОIIТО са се с6лЪСКbl.1lt със СТ81t;,(аРТllатз
обясннте.,на празнота. , Да ПРСАПс.;южиw, че меl1Т8ЛIIОС1'Та се предста вя ОТ IIlпелJl­
геНТ1lа .'НЧI1ОСТ I реrsoп] в гnавз u. еДИII ХОМУ"КУЛУС, Да раЭГ.1 е,Дзwе 1'0311 XOMYIIKY-
.1УС като съставен от ЩI-МЭ.'КН Н J!O-WЗJl КО интел ИГСIIТИН ХОМУJI~'.1УСИ, 11 всеки ОТ тя Х
"а C60j'j ред съставен от още П(НUJlКIf 11 още по-глупвви XOWYHIf)..:IYCII, докато се стнг­
я~ равнището 118 напълно ' аВТОIllПllзираннте ХОМУJlКУnУСII.

Вам также может понравиться