Вы находитесь на странице: 1из 6

. ~ .

.Фи~ос.Офск " алтернативц::~~


080 р п~~~! ~ . a1tfbrnjtIi!~S _:;c~ ,
- ~. -'1"""" - .....,....,. . ,/"
_
. ,: СПИСАНИЕ НА инcrиТУТА о

ГОДИНА V
VOL. V

~ ... Jt-.-:.

съдъРжАНИЕ . . ~
. ~~:~~·'I.·.;·.i' ~ . . )' , ' :,' . ' . . ! ,' '''::(1- ':. ' . . ):.., '. ~~ .• & ':.,. 17
... ". I'()СЕЦ С'гьriО8 ;;'/N M.E,\/i.>R.1A,J{ .•....",..;;- L-.: .~. --. -77"
Р () с оп Т" JI () '11 - Фм()OQфс(!\~ rопсратunнnст 1) M~Ji!jJ(!)I''l('tt(l1{ };(,щt"(о:'Т •• : ., - . - ')
с ц fII Q М Ii Р It Q I! - Олтwсаnt'i)41' - мt.(3, ()C,IЮfutf1 tJ~~"Il>J:'It'Ц:-К" f1!'"fl ftJl1l. , • •' ,-:-.~' J4 .'
-д П М n т"' J'I Цit U б 11- Ycoffiiibv "1 ·qЧЩJfW'.о •••• ~ ."Z. ~";. :':.,. ;" .. ... , . • _.......- .•~t~ '
. и {. It [t х!> Р!\ I! 11 () Ii #=' Ikщj(JШ' TnstO$"1t (ОЩQ {IIЩItРК ~6 )<и<ifiI9 ~" !IOJtlI'lll1f
"mш") ........ . . . • . . :. о •• О , •••••• •• ••• :. .. . . •••• • • • • •••• • • • • • 16
Л Jf n 11 В 1111 11 1) t! /1- 3" ['ОССН, fI)Щ j'C,Jtc.:"'t1111t'[IIU.... ' ~~ •.• ~., '"_~.~ ••• ~ . ; _ ::. '':'':::':' _ • .:: .•

С'ЬЩ'ЕЧШIшIФШlDс()фс:i:illt.'1Пf
l//~~~n ll1:U -~~Wllt<iUШЩQ...DР=Q .•• • ••• • •• _ • • •. • .••.•• : •••••. 26
,:. tlt..'La.. 'р' Т!1 -..д:tсс~рthшфиJtОСnфшm..Ulс'Пt; «с ВltrrCl.ilJtlltu.t.:...... jl
- п ()fI Рь,: .. ор -Xo.iiд.t0l' IIDЪUPQa},T)1\ !:y(,CX'I'Q .....; .,.~, :~: , ........ ... ........ , . ' ,' ~ 4~
Д i! ii)} Jt.lt' Дt. '~ с' ,. - ХerМJ{фYltО)" }ni.!t.I\IlШIynJiю~.J'C'r.LIШ:I:J1'fш/'m u .·МtIJЩ\" . .."
-. ..
ltcк"tta ...... ~ ... .... ... ; . ' . ~":ro,. ~ t·~~~ .~ ~ .:~'_.-= 1~-=:~~;;~T- .::~\..:~~:t .. :.~,~-:~~ . __ .... ~
i' УЪПI'II n -д е-1fчё fi а::-
"_....
:.0.,
-- Р9(гчo:.iDdl».р"'~Т(iперtшJ:ШX;:LJr
- --.
-
_;пр!I/Дl'uilu"lш.um"-~
_._ ._ --
...... __ . . , .,. fЫ . "

(АШО) mЮI 'l'АФ 1'lШ1 СВ1Щt.ТЕ.riспм . ""


ж 11 П· ri а л С арт р:" За .. НЩI01ЪТ 11 ",.,.,d'i,1DOTO... . .... ,~•. , ., ._ . • . '. , . • 72, ,
р '1 n "11 Ф ') н 6 е r t - Ant06HO!-РlI!t1l1Ч}I!{ Р,i~МI!IU1i~ш;r; '..:..С:..:' :_ .. ':.":': (.. : .... ; . ~~:_~_ 4-."
К f' II С". ~ р кд Т Ь1) ~)Т "-'~Пежl\ (iU..,Ip;t'}ifi";; д.. соlъwт:.;" . . .... .. ~ • J .. ~. ••• • ;,' ·. ~T·._
. . - . ---: - ~, , .. i::'-"'. .
ФИЛОСОФИЯ
iI НСТОРИЯ шгдНмТА " _
v Пол ' ~ 'Коментара IJЪРХУ оcno:вmС па TCOP!I..Im! I!I!~~-т . ~, '-', -:0-::, . . , . • - 97 ~
'----пu-i оп н R пер с т а R О I! а - lJnt ПJIП :шnt-Вm;.п.o,ttX~~~~1\;1СJ!."~'РJ!,!(\'4=, . ,~ .
Ва 1Iaj-'Jtaтa ••• •. • •..•• .•.• • , ., , •• '. _ . _ 0_: , . ':~"_ , .• ,._. '_' .. _"' .... 104 0 , , _, ;..

Лю. б~в. Или сва.~7ап.1I:"П''р ИJПI: 1i ~ Еде~.tct\~-Н~ :-~~:'~!!.,~~-:-зr~ ':' _~..:--::=


'.' · ИitУDпа'. •-, ... : •.. . .•. •. . : •.•••• о • • • • • • ·; , •••••• • •• • , • •• • • • . , ' . . . . . . . . . . Н4

ДЕБЮТИ ,' .
Том п С 11. а в Д о а '1 ~ В - Богът Щl ЛlJраа."d R фнлос~nm.:·Бo.r > c,..:"'~: ,.:: :.; _-:. , . ~ ," 122:
, Де.!l n К од с В - B1lP9aM:, защото с абсурдпо ..... ~ •.-,~ '::;._: . , .. , '; .. : . Р. : . :': ".. . 123
Г е ор r 11 Дра т}' n ч е jj -Мъдростта Па Заратустра' . ." ,;, ~,,::; ' .:, . -::' : ~: ~:.: .. и, ' ~ _ р4
. . , . ' .,. . '. н.4Ю жнвьт.·.:. ,.':" 'о >:·c;··~;~" "=~::
н ол r а Б о r О),{ п'л о 8 ~ ~ 'Вp~~Q и С31о:ралното jj П~Щ)'~'е" рбmс~..: : ~." LJQ .
Р c-If ~\ l' о' Р ~ ~a lП! ти -:- ОспоВtш 't'СIЩСI1IUЦI В рn::uщrвt-i<i н~чiеJ!ЖЯ;<Тn' {И~·rq)ВJО}.. ,.'-. 131 .
(.. bl?NtA1Nf/ f фJlЛО 'оф КИ ИДЕИ

..

Главната хар:н('"еристщ:а · \ra срществуваш:то за разлика рт ;nСпа


същност, изявена от него, t:, че нараства и спада постепенн о. Така 'Че няма
~.~~~:. , ДейC"t'ВRТеЛСIr СВЯТ. КОЙТО ;"'" В1.rurътизmзършеиата с-ъшвост на света и няма "
-
>:::.~~~.' с:ь6итие 1'1 кой да е миг, 1<~e70 да реализира ця:nата с-ъшност на това с-ъбитие. .• j
Е~;;Т:""''' Същс:СтвУВnНСТQ''-=- както. s -д-ьл,Пl;таха п в nсза интервали -= оиаглеДJmа . - :]
'0' _о' C'dJttt1n'c (;и фО'р~С8.мо ~'щFкw-п'в -необраП1~М ред_ ТОЗR необраТRМ-ред ~-.-с-'
~1.:.:. О!.!I3.~е:!ааЩIf..ср61!Тl...~ И~.РИЧам Ф!DичеС1СО време. То е метод на .{t)мепение, ,
x6rnTQ }Pмtt -tThl(c;t('Уf.!оже JJд.~~1Q~fеРlt-ЧРез со6стаените си t:rrarщ-.Rс с поёле~ -
ДОlitl.Те,..'1НОСТ от I!p~Mem( u ~ДТ10 ' nБС(iЛЮТ'Jtо времетраене; Дохnто СС случп '. ....
nром"lЩ; IIремеtраснетuи tJрi:мсщата са нспрЯЛО'ЖlfМИ WJIСИ; ТСУid)Щ самото
съшсстьуnrше с nрt:МеЮоIО о ОТСТРnПСlfО-П за.ryбено 11ЪВ ВС·ЩОС"П'/l. Докnто flC сс
f/ОJНЩ JtP('~.CI\/lf{e. Бнтието. КЩCI.1\ТО Jf .пп е нerО8ИJlТ характер, остава чиста
c'ыluQ(rt J-fЛI1 \f!ICТn'T!l И1!Т)'lНfюr :щ }1IЗЯ същност. неот.!IeJUlМ.И от БИТ~tето. ' 11 .
ИJlтерn<lЛ1.'r може el\lInf(l!9 nрn.оющо ltn б1>де 1U1реЧСff цум или бсзкроiiкост, .
СЙ<'1тщtiС1ПIQiЬ lфсмhрhсiц: со H3MCPlti'\ чрс:) c-ъбlfТШI. fi. НС МТО И3МnМ"
. ) О1НCI rтРlIl!lIСl(lllc.tlЩ)'t'О rrпсще - чрс..1 O'TC1.CТBliCТtO 111.1 с;.ОНТЮl. Тези съ6И'nlJf
lillMI\'t 1ЯРIC + КОИтО д(\ :Щ[Щ)lft\ q~lститi ~1 11HHil\U11TC им . НкМ" OPcmt:-, което Ди ' .
Cl,,1(PBH~H.\ 01'ttOCfficJUlt\Te }1М ЛО3Ю1И~ IJ ред ип послеД0'8fiТелност. НИТО nDK 1,.

м()жо да СС 1ШЖС зn съБИ'tffЯ, рnзrлеД!lЮ{ ПЪ трешио, llMI{ са сдuовремешlИ 1unt


nослсдоnntеЛНR, xaкt() 111\0 3UtMUX:J различни миrо ве n e.ttпо обсоЛЮ'tНО време.
n nбсоЛlОnicrro йреме ilсиtfКй'миго-вс БИJl;U БНIЫ НСР3.ЗJlкЧИМИ и, 'r1lкa дв Се "
IШ :е. ПО едно .1-{''''същ() 8~мi;-о,: A:t:о вселената сс р;:одели нн рn.зJПfЧНН ­
rтОСl1еDОf!tlтелност:и' ОТ съБНТIЩ, .1<<lТО· ВСilКn lЮСJlсдовuте;ПRОСТ е зtUJършt:НOi
нетория (КОЫО се. IтреЛЛUr'd ' 1\ МО}{tUl.ИЗМU iI лс·ихологи:з.·.ш), ЮfМU смиС'Ъ.Л В
rtИТnНf"IО, КО)! шtrQРНЯ trървQ. Сё рnЗffгравз шm дали едната т рае по ~дълro от
_друтата. ЕlI1Ш [от,-сзиl щ>следо:Вnтелности би могла ,.1.3. бъде наречена по-
дълга, .ato, с.ЪдЪржа ио-голям брой разл11ЧИМН събитШi.; както едли епос се
;<_'.' .
.... "-...: 1- .<
нарича ПО·Д1.Лъг;защото ~сЪnържаТlOвече стихове. Но той не е по-дъ.Thг,
. . ", . ' ....

·":,,·:03Г";:'-'~·- пор.ал и ТОВ8,' ч-е съдържа по,-!олям. ИQтервал празно време, източ:ваики се.
";';;:;:';-" ·~-, Хoraтс-.""n~ tе{>Jm. се.собеДИНЯТ,-:та.кА. .че едни и с-ъщи c-ъби.iИЯ се ПОЯВJIват н в
;'~;;:;~:',;,~=· JIВeтe. те са еднов~еМСIIН!-i\от . отази_ гледна -точка. Наслагването, което
,,:;-~~~~бе:ДШDШ:l -в.сlNКll.;llеllств.1IтелНli~П():С.'1едователностн нири сетния ден, може .
,С'::<::_:... ~ ~аги рс:.дуцирав подобно ОТЯ9шенне д!? общото физическо време. Различните
::;';," '; ' г- . им -вътрешни сrenmIИ и относнтеJlJ{t{ ПОЗИUИН биха могли да бъдат определени
<;.::?>" о·, ПО отпоuшmе IЩТОТa.riното . србитне; . в което всички биха б,ши вътрешни
~~'~:l~";:~. ~ !:ПРЯМD r;pUяltr'd.Т!i му, lQ[Э.ваХРОНО}lQгията бя получавала окончатеЛИИiе сн
;;:';;(:0:; o,·j(·' мерки и ТО ЧJGi , па ~ответств.ие от есха10ЛОГИЯта.
~~~~:~ rIc .'
--;:t-;;..:.;; _;-. :.:-
. q..' . ..:. . ,~':~'~' .
" ПРС-БО;niI с- ПП; S:1 n {I\ У u n ,,: Phy~ic:u Ord<:1: and Moral LWa1y. Prcviou.<ly UnpubIishc:d cs "У'
.~.: " ,<.,:~:., '" orGcor~ SЩ'\;)УII(\а. F.d I?y J. аnо SJl. Lacrus, 1969, -р. 62-67.
.. .. '. :. ' '.

-
;,,~~:·ы,~ ~ ~ ~
=~"""';-Т3\ .. '- ..,'"
~~~;.~.~~ .,' 1-

~"".
.............
'ос
<-.....:.. '-'
в по-мaioof ~щаби "(о~·~еПР~Сна;о. ~e~~.iri-ol1~d ;~-деfuю~, •
до)(отсОТО предл.ara IOmlКВИ ·Q'~ОР~В:<~:а .вiр.а~:,m:· ~.~8r? -Д~ЙНоСТТа -се --
измерва чрез осъществеян НЩi1 J ~ct'1!O;:ч::~~; ~ед~иfU{; . 'Ко1ПО са '
негови завършеци КIIЯ бl1arЭ., tф~.В~ffilhi~~~, !!leCiiУВ·ан;ё'.i(~п~. Б~: :
осъщественя дела не бк в:мaJLCf kстОрИЯ;:WJ оо о ~~таицията през
безкрaйJJоcr от тотални фэзи- ,ТозR.~~':'~' ~_.. .... ~ -.о.: ОН1lRiочки или: .
морфологични ,ВPJ]IШ, не би- имал мiф·ка~·IiiiiIfд.reneJi-1i.a~бi.РЗlШа. .Рaiликата
мС',.кду ~ дота&: и природt;.п ~nЮd? B-Т~~~~9P'~a часов:;
"НИ'roви МeюuIJi3!'fИ -:- мamcи сиc:rеми"подоБЦR:.JШ.;аrpntе.но !t.орабче, ' nлааащо \.
:в UРИЮlCДав~о аа реката, ЧlfИ1'() поJU1ащапия' И'Т.iJ.'aC'ЬЦJt слУжат като удари ва
сърцето, за да. измерва то · собственото СИ··чJ~е. 11 това на ' други неща IJ
същата об;nас:г - J;Oвa. което вa~тa.в наше'..вР.~ вз-рича ·"ч-асовющи". Ахо
природата не създаваше часовпици. тя пкмa.mе !li.може ,I(a" OTMep'вa часове.
Природата действително е Imii·Н~УМОРИМ .ча~1Imiхар.... в~ч1Щ_ТJlКТ.ак.а.Ща. н в .~
3ВЪf{ на хамБЗЩL';ВД1fНствено ; ,.q:-еЗ- '!аСОВН~~(:П;::!!QiIQQДата:':'f'..зобщо _e. ~· "
h. о' . ЖИвOТfЩCJCбтб~ тJUiое таn'в ·'ЧiiСО1lППк.,- осъзR8.ва:шо~С~
11 юlлрежCП:!r.Я:!'.n · си'-.н·_ "
. ::"; -~·=mrв{Sffе илп--пОтм8JJХО'-СМ1>ТиО~OJfсЩrordroП~lПfзменанИJt:УГзмiiМJШ86"-"'
ПРRмекаТСЛ:l{ите. тРаСI!ЮI Rа ·Лim.q.!QЗll.ф~азIТ.I\~·~.IШ.x.dcn.rБ'(ц)~ЪЗRа,-":
ва, ИНТJfМПо ПРСДIUН\Т з' Hf:ГO nOТQlЦt, па.првраМ'I'И..3aCJ(k(О с: nМОЮlта и с .груба·
. 1"1\ 1.iRр.кд JJA. фюпчес:кото DрС'i.t~,I:ИзМампопрmiлеJa.тe.mrите ~РДСНflЯ ЗnСДIIО с
rrбрспеХТllВИТ!' 1fat;tpeLt и Ra.:wt, рil3fледnпя ЖI\Т'О ~'ьтреШlrif-II БJЩГQDffJЩОТО
ttnсто4'IдС jla IIССIЩ *.нв MOM~tГr, 113 llnРПЧам oamfdt;m'MflO JlPCMt:,.
,~"I' " '. Cattт»мсптnnното, nре.мее драМnТИЧQОICn'- жaпtорuJt. И3~1(\МНО тtриолеJ(n' .
• =-- те1fШ\ YnCТlmперсn.cхтнJ).n' . О'1'дQЛeJJем=-тол..кО~~~Q-"-G"'ВnзмаЖlЩ н of ..
фR3}lчес.кото ..време; хосто с·:. IТРlfС'Ъ·шо ип ' &ьБJ\ТНЯТ<t:". К -:01''' НСТЩЩТu 110
историята.. Физичеокото премо и НСi1ШI\Т(\ пп oC:TOpНJIТn C~ 1Н1ЖдllТ 11011
формата НА веч1tосттtt, LtОJ(ОЛК~ТО. nсе3нtlИието JI '{1!11<'Jttl l{ JlQКОЛI\ОТQ
Ч01lешкип ум се стреми Ltn я. ВИдIfii сmrчиuтn rt6C3H,1! )i фМОСОфilSJТ11. HC3i\1.JlI.·
симо ОТ ТОIlI1 crotrимеltrl1JШОТО време е л'!.рsWtТ СfЩДСТCJl 11 Qruпn 11 СЪще­
CТВYlUUleтo lr~ фиэкче<жото npCMtkOт.aemraTf\ емоtU!Я lf момекТю~ ДI\JIIIIUlИ
Шl Сй.trrимt:JtТМJ(ОТО . време :: 'I1peдJInr~T e-ДИИСТВеi~я. . ЩVlUqе~{ ,:MOJIeJt з;l
прострмяо СХ1)ащnп~ ип .ис!оliш~ BjlcrO.. .IJt.ttp.e:Di-че ~1J"Б:llffialll!d10 Wlсш:m
neЧШI IIС1'ЮШ" -()6рI13ЪТ lfB йрехода li ЗflДЪХnnO':;ТТil н~еiit<:DIието cn
I-/еобходнми еЛемент.и~ доколк6-ro xnКВnTo· ", дa~ др~!,гаftс'торlut шrма да бъде
lФртнна от събития. n еJ1ННC'tВеио обратн.м модел: J!(a с.ЪЩROСТНс f} HCrO нс бя
имМО гeJfеЗнс. Измамно прн.епекате1UU:iТслерс'l1С"ТНВн. H:-t ЖI!В1~Т[1 фа.Uта3Uя. са
съответно потребliОСТ. даже.AU:.<kl1в.БЛЮlIе.trne:rO ;С,,!'Н~Д!Иl~Д:l. {:-е t1риеме- '~
реЛсвантно З<i потока на съществуването. В C8RТiiЪtен:талнотовре~е:кш.",о _в
~, ". пелия " дискурс'; '{еетното CiНIJ1етелство за твърдите ' ф'fumi -се - загубва в
СПОlП81НUf НЗМНСЛlЩИ И' В , чисто ' риторичНа .-.}dl>ГJ18 . .фЦicr, "i}JРИ това
непреодолимо Ре3Лен ' факт-е;''''fе-В8Нстииа с~}"Ванетоев-n'о;:о1Скоито -
във всяка TO'iX8. е като хребет на вълна; надига Ce, -изб)'*Ва-н-ее-е'!1I'l3-.- Да H~\;e -'
признае ПОДЯЯМ1КВа форма този -преход в РaдIria..-7нюi 'хоftфсi;:"ко'Йто се --;~
установЯ'ва между това, което BeQe 'lle е, Jl това, 'Което -още пе е, 6и било да не
' се предаде съществуването изоБЩО. -Светьт е .' мотOIР на .МI1UЩ1-l3. Нещата се
налигаТ. СаRПlменталното РllЗJJичие между , ~~гa" н ' "TёTa.вa~, 'l\fежду
вехнещото . fIIНало }( неопредслсното бъдеще; -доняrкъ,де дма ' праВо на ТОЗJ{
Зна.менателен фа".,., макар 11 да е [нзрззен] в деЩНСЩ,патеТичек тер,'i.и.ни: Как
иначе ЖИ'Веещото ЖИВОТIIО ба осъзнало . безжалостното .; изменение в "­
природата, която I13ВСIIК1,ДС' С 'Щмсства.не ва с'Д.на ' СЪЩНОC'I' . q':дрyrа, и квто
Jro.ЛРИ311tl б"П:lЧ'КI\ " у tllI/tпrа 1111 ПШ,ОЙIIИl/ рззум Ho~a lI~pl\'1~a: ту му я отнема?
... =.
27 -..
~ ·~a ра р$зберс- гоnа.. "се! ,1 t: I~ L~~В ~flПСГО с;\щ) 110 ce~ ~ си, j: ... ах съБИТИ>ТII - ""'
~П.· . .
.~~'·~',tт. :,rщtаТ'~ да..~ C.-1еJ!8~::Г'; ' V<lЗ,умъ' ще•. изпигва н ужда да ::-;- ')умее вътреш~ата.
"~~1ii~tk -_m'!iро;:tаJfа~С"i б~Н1!-,нята - н~еЪЗМОЖ1l0 постижение _ неестествено , .ако .:. -; "
'';'~jf.-'~- В3t~Ш'ПреДnщ!.,.с:че разумът tцослеДIШЯТ IIРОДУКТ, :!И-етерно дихание В . '.-;.:
.<."<-".':j· родwптте Jl.Г.,&И 'на ' субста1t"I2Л\~ ЕщrНСТВ СIIИЯТ оо.:nод "'ъм истинащ
:i~i ~можна~ 1>~a: е ;:tрс-з 1Срит:и.l5а я поправка на нciюrте символи . . Тези
-" . ~ИМ60лвtp.аБМ)(з''Се lIриемат. Не .могат да се подце}U{Б.П, а единствено - да
" се прнзпasтза симвошt.' Тогanв. ... Стивата, не като обеп ЕЗ ИИТУНlIнята, а като ·
о ::.:;,,;,. _ _ _ Цen.,т цa,мep~1UJrio; в :xoeT~ ~~9 СRМвоJШ се сливат, r:r.;кe да бъд~ скроМно' .
;.~:' ОЧерn.mt в пОЧетенn.: . ';: .. ~"'. . :'.- ~'" Н., .'. " , .
,~.г\:. ': Не МНОТО ' размисъл се СШМСlCва., ' за да се докаже, "1:: сантименталното
- ,,~"" ":Време (Мщtf\.Р it. да Иl-01а, саНтИмептад1{СТИ:КОИ'О го превръщат в субстанция:) е '.
)tлюз1Ul ва ЖJfВOrяото:в,се.КИсе3а;а' на живот; всяка е'ЛOn R3 историята, всеки ':-
• ::Ii.:B ii<1T-.JДiШiIТа се мнсдяза: СЛi';;("твено И-стинен и. СДИНС""'В~1I0 oГPJfН В апогея
{~;~;..c.: на pe:t,TIJ[O~_~~~..:1lPYrJnl~!.Ie~ ИЗГ1!е-ждат иеоnpе:::rелеIПI н су,,:,!рачm~ •.
r~~"~~:-.-: С1.щсcrвyпанетС!::изглеждас:ъщtclвущmе само "сега". С iOJ1J!M3 неохота и без · ~. - J
,_:·~уб~еfЩе;;:ВCЮtО,;:::ЖRfЮ.~еС""~дonусжа С1>ществую.не .в М}\нмото ~ и ::;--,:,=::.' '
~~~.&r;дещ~~:._.Та.~:::ео ПОД1fеl'Т~J~~~ЯКО , по:л.~о~~теJШО .. сега", вес ~alt,!,~Ka, '_.:"L<~: 1
~~,,.; i.:~ у ,' 1rt:opn..n:pt1Мt,J;"1'1fiщеже e : ~днo #t1Ж е~!С (';е 'l) <:.ега . О'iеЩlД.но жи.nОТНliСКПЯТ УМ', ,,""-~~ - '.
;t~tJ:t~f~~;~~с::r:-Jtt~(:'Ь-r-' !~~·fo.~АВ~Я oMOM~li!. ДO~~TO '8 ПРИРО.IIЭn 1ТремИцаВ(I1{~ОИ " : . J
.=1:ij,I~'.,. ; . rIРI;щtC'l)~ ; ~ :~'~'рМnЛЩ{ .,1!': :Jtl);~ря:nзт' 11<;:1rJC11 Ч~СТ С ' еднnквn р'еално.сТ.. Я !.' ;': ~~: ..1
,'1t~jfJ :"';:~.nOll\fepT!~ffe~ J)1\~уМ'Ь1'.(~lЩrо I~б; което тp.g:G1Щ Дll nol>t'Wn, щом разцы}е'," , .',' J
за ftl' MOroT дрyrt(ЩlОТК '118 рngЦ1.фНt\ТЩI:}(-ЬДО друroде. Той ЩЩJJаrn ТРJtБРз Д(\ ;' . . ' '1
.I1()L1YD<:"'t U}'tH1Ji.дa 1JОЛОЖff УСfUlи.t. 3<\ да се If,3ДltГНО ш\д t3..'iснеtшето ип исщnто .
W

,_ , . '.:' --, '~;'!


_;;,.~,' .~ .. J~ К 'tiщ(tuQ'»Т~ собстneиn СМ1>РТ {}10Щl лремеОТJlt1що U1:Щр'1С ЭСМI{, 11 "оето' С"",-- ': '1
o~;, ~;~. _ HCC1tr-УРl{о> n"о .· РIЩСtf; Н~nерijtrtе-l1nСТО1lC. дnоf.iпt\.тn nЪ3;t)'ttmnперспектlП;~ с ·' , '. ..:
""~.';:;.~ __ к()А1'() СС :rЩ1t"\I.UДМt: 1'111 (;1,UlfтиItТi1-lJ едната ООСOl\l1 ЛОIJt:"Ut;\лН. Н 11 JlpyrflTfi - .
о "';'t'" ,_ •. tlwuредwt<;i!il. 1tJ11.i1:ПН1фt1Ц;IРIiН~Н), <;оето npnCJH ОТДnМ,СНUn ф:t1'11( no:1H:I- ' ~ j
-~: ,. : IJ~e.·41i 'nP!1 ,!~ nCHnp, те, q~lIo.T nрнсъствуnnщи s csOe-rQ OTC1>c11Jlie. , , '. 'О J
~. о.; . • ~с1fщчtaые10,. JlIu10жеltоo lIЪРХУ T)t){, сс д1J1ЖltМ OTC1.CТ~1tC'fO Шi , ДОК[11'О 'I)'K ' . .
.'1. '~\:.;..' .- (;~.
~~. _ ,,'
OTXp'tf~_ :6r.ntiJ1еqiщоJ'CI · '1\M,·. ~lUccTnyвane~ Всыцпост blltНMOTO не е ",:.' :".",]
)10ВtXl:l~~- Q(ЛJе:ц ЗА nогл.е,1J,н Iш, lmCiОящe:to, а бъдещето "е ' е .нооnредмеяct;· · . _ ; .,
::..:::;~~.p'I< ,~:з;?!шi.t ~!ffil=e~~· което то, · нгнорнр.а.~ДаваЙки км Т~Л. 11 11:113. от сйо'n '!~.';«'~
';-:';:-::-=:'".~"'С- rJtГJJ:на1'(1.'t"". Uаt:;'fQЯЩСТQ MO~A~ rlp:~\j1l:le Иeз:lUI{СIIМО.О flM същестnуВtше и - - ., 1
.--::..-:,':" ....:--: ~:. шinCJКnЖС P~IIH!i.1e lIOСОКИ . :n t;;щtrо те с.снамират. Съответно да се назове
• ;;о,. ';"'..... _,- t~шIН ЧОllСК бшпа. а ' друг - CJ ш 3f\tl4!1. те Д~ се означат щносително, защото '
.~.' ," .-- iJсеrщ ~Of4~J\' е r..aмJIЯТ Tou}i все.." .риб08 да. бъде син. и може да бъде баща. Но
..~. -; ' н ,,jnalШАi:! сП- llстннюf;- тыi като ' поколението -е отДe.iШ3 посока. ' Човекът,
-~ -"'.;':{. •. ~·~ ~о.йто ~И ~jн.I, 'Л Мщ:i, ке може .'да бъде,и 'двете спрю.~ :едно н също липе. .
7: . ....:~~-:.с.'tедозa:r~нОДfi., сеJ!арече. emto събn:rнС",tvпrnaJIО, а Др}то - бъдеще,' макар
~. 7.":'::.: ~щ.tена-ro".ца ~сз...n.о~1'~~НИ It от,..rЛСЩil1 'Т,QЧIЩ на настоящето, е вярн о, защото
:::-:":,.'.' npоизхоЦ"Ът,ч.е '~оБР,ат~1. М~НО.ЕОЕ-~.:...вяр}l2.~. отколкото 8.1:0 се кажеше сякаш ""
..jt.:;.-ib~ .. 01: :::~ещJuiЪ:m.п:=с.е.~ 'я.е:.n.ёR'Iml'Iacm.• .в'реме съшествуват заедио. Те
• ..' '::, ::1 , същесТ1tУВэ.Т, 'по ' е)аЦlКъВ;,.Н~ЧIlli, ·; ца:, последователно. Предопределеността,

,
~; ~,";': КОЯТО ло.ста:в'я JIСЯR.Q съби.тие:J1. ~с!п:а\IНТУШШЯ, В една ТОЧка па този проце'с, а .
.,. • •••• .'., . , оо ' . ; . _

не в друга,осе -изразява чеСТ1f!.i/ макаР ·1f,;" сля.по, чрез по-р едно извеждане на >
BClfКa T09.k"a . Като
o ~дiJlзст.веJl.О .; kа.Gтояше ·, н единствено действителна. ·' . ,!
ФИЗ~Ч~СКО!9:~'р/.(~'{~,}р.~6щ.оiщ~ ·,е; ~а·f!1:j!~ен~нот.? време, Всяко събитие в • '~
него 1:'а:~ЩУВ<l ; ВJ,З){}{'rИтелfjQ,. своетр., ХОРО. ' nржеики предшествуващото . И '",";'" ;,
последващОi~::ФхравО,"За:. рЪ:Ка/без.'абсур.Д:НQ"да обявява едното :щ лризрак,' U ' '-:~ot: .;!
другото ~ зn' KepHт~eo ~СзН1jгмеиi:11IRо!q време, . ~oeтo ги разгла сява имеl{НО .. '., .~
,.' ........ :..: ":'{'~I' .~~-,,":
~ ~'~"~_ т ~

f:.:!.~~:i~~.:.1~i -~.'. ·T
.~~~,o~~
~ ''''!.:-• . _ '.

11, е еC"l~СТn~ИЯТ Др'ar~ен ~1~}юоя4~отпите nopn.:<Po


ОН3М -у 'f(Щ 18 поток субстшщц кокто l4i ~~;а--?ззРУщnВ.a и в 1I:ОЙТО t ...
v тината деЙIlОСТ: ..~ .~~,tt~~~\i;" :Y:~;.~~.;ili~t~~~~~~~f?ft~i~~~if' ·; ~::;:.~... ' ~.o. '.,'
Ип"· ЭЛJ::ИЯТ савтяменталеIi~. ~ '~~~~ЩО'.Z:-Q;време·;о~. cpoJrЪ; :. о
"CCГJl, , защото тоi(бележИ' вр:щк.a.n~ ~о;; .' о,' '.- ~5i~Cтвi.f~a. Често.;
I "Сегз!k е заповедв.а..дума. ТЯ- П(J-~!tоро .C~ :j~е:f:U;ето;~~~r.:ЮUlI е 1

~
I. '," ~~:;= :~р;~~:~М::~-:нт&;~~р~~J:н:t~~:~ I :

съществуващ опI:rr. в ICОЙТО ,,~rn."·~~а:зва::Що~;r.I~мбaIl'~.. формира J'-

ot\~. ~. един JНЩ ПО-ШRp<?КО ~eгa, време.вu.(~ф:j~:tYf~~~а, Iфй-m ,','


психолозите ' наричат :0.: благОВИ:ДНQ ',;, ваСТОJrще, ' Този о ..rraЩ}f,IIафт, .когато
1', ..' о' вниманието йа де.й~ието ие о~ О~р'·е~от~iе~&Рxi.'оТji~1:УЯ\lер!.1\ в него, е
" .- ло-сантпменталсн, ' отхолкото:;-~ се~~, а .C:iC.aU.-Jmпред В":'~"ПЦlалото. Toba-t

1.;.; -: областта; ~ТIq)ита.за мечта'га;и мо%е дарa.Э1fPяе пат О~Rрайн-и ДМНИШf.


~o; ~\~;=~ о~:~~r;~,~;:~:::~ъ;атН;:~f~~~~~~;:~~1:JО~fu~еп:
i:'f. ~~ .толкова рефлеХСЮJЦа YCТnHOBIm 'БJI<U'OIIЯ~JfОТО 6а~~mQJ.Iс;iiOЛОКРliВJ1
{~,;- :::---= и r:nocj>enCтвmroтcJ. -фИзпЧеёко ·.МипМО;:;доtmiliiiiJCU ; върху ' '(oiёtiiiёnтa СКnЛА
[:~:.~.глаnFJите c-ъБИТИЯ,.-~QИТО въображв~~о ~~~.w'~Ii~д,.~!Q~. сре,rn,.
е''''' ,. с . ~'ТОО llредмет J{аяПтyиuията..::::~/;;':·~-Щ> " :,:;;",,~~;:О.,:::;;:-.,,.. " ,.. -;; ~.~
<~< ,,,.. ДаЖе *O-ГnTO деЙствпсто ,:~.мП ТflaУЧП()'J'о ~ я!6_'IюДеIЩI~,\·. rосr{ОДСТDУllnr.
'.с"', б.11nГЩЩД1JотQ1"ЩСТ,О!fЩС rrриq]i~ТВУn;"а ~ озs(ё:луia.Я' rдii.П(!ё}ifчтf!\ едщщЦl\.
ДеЙ'~r{l1fпо П нnучното наБЛIОдсПI{С r · )о{1;1>ар::к P-~~JI'ЬР)(У него. го
прснебреnmт. Няtои И3К)'СТМ,~~ rpnCUQPc'fi{C oC<} nасо~енп (бе~ дn ro
зпnят) дв обоrnтnаr. :roun б1ltU'оInШКО~U СТО1fщеtfДЦ :мy 'otA~!'[1i irivtжИМО'ТО
в imeC'1'1'(4 хУлм_.iЯ, :rt\1Ц1 0 пора.3иТслПQ"велЯХOJ1WUf11f ~ържптелflll. ЧО
" I1nУЧ.ното ltаБЛЮllеllliО и дейно,,'Т '-oтn:вaT .нСD1.Зм6жf{~·j( fiс-Ич-gо Сс С-Лlft1(\ !
О\{UРОnt\.lШато мп ептУсяn.змll._~~рta.nP~еmi:етО;{С);РцТ6JЩ)А TnI(Q!!Il ' .lU!О _
БЛnГОI!ИД[jО 1UlОТОЯ-lJ1е, о о1tёД МПf,'шбухвn- n fI(ф'ОДХОJVI1Ш' дсi1н()ст. I1мрнмер
см:щ ltли nMO,fnlOMe«T~:I, ИЛИ"СМИХ;· J.ulli fриnене: 3nщото ·nрi'КC'r:L't чрез сtlояN"7:
~ . ;. . .'. Мnl'ШI е nPЦЪСПМIIОРММНИ'Iс. рМiфtишrrfрtlX'tffчеСr;RJi ~oBeKit БДОlI:liРfiноtо . о
.~!_,' ,~. теtY1Uо" C-Л~Jf troto е ~ОРОд1U10:м~~~е~I~з,.m,.JЩ<WI n цt\р~о.,.:а:u;~ ~()'Ха.,·--.rрябп.;· ,:.;
о'· дn nop-оJnf оnреllЩ1еlU1 ХОНD)'~обcrRеRt)тO Мjс.щ>ttР-ШUnН·Чl-nPСТI.Ш-; =
о 1t<5Кi\iо нор мални+ё:отдушюtщi:нс~Оcie..:.ornop~T;iIQbTOР~2,~нщl1пl а;,:ЧУ!tC:!!.lI)!1~ :- .~
' -Което · nРJtJ1рУЖ!lва:, nь.--т3. на ·n-Jrмeii:СМЕнlliое: IЩИ r.шцувrtп\!-. ~о ·-ШIПЪJНm ··oo~ .-
н~ответстБУВ3.ШО " на идеите;: Jcofrro ° го "~t:дniеС1'l!yЕ~-f;. /То сс : IJмъrifl' о '.

непредвидено 1i С1!аеволло, ЧСCJ:О за- наше о ()ejЖОЗRО p-н.ЩР:1ЗI:{t'\ I1С , HO-ВОi~-


.-::... ' чувство '~ ' ПnСJ.ЩНQТО усещаНе'. Ja,..-онезИ -JWНnУЛ,СЩI,-'гБ- J\Oi-IТ'· ,. ~аБРfilш'ге-,о -
~:--.-. ~ налреже~ t_c облекчават. Y'.}t,.J.,.,: . ---:-:'. -""~- .' ~..~.- -,';' .~". .
-.,. " ВъпреЮf че образите в БЛЗ-ГОnnд1l0ТО настояще са до голяма степен
о очерг<шп от -минаЛи, но -все оiце~"1iеиз-Ч-ер-па:mгiтiёЧ~Т'леRИя.~Йirересъi в -
,

. ~-'- ~ благовидното настояще обшffiОlfеR<:Г"е -ОбЪР1fR'f"~"i.--М:-Жlmо-il? му острие, към


o:~;;;' непознати досега ч-ерти, изниквri.n!l~-Щiед'-оОЧ:И~-riМ-"fЮё<rпa ~ОQ.а:6а;-н~ къ {"
' оставяната -диря. -Очакването ":;-о6ЮCROВеко:--:.е~(j=ОСТР~. hрзприя-rието,
. защото, ' докато ' шок 'е твърде сурово о нещо, _то ВЪЗl1ри.ЯiИСТО . е доста
'лериф~рно и позволява ло-голям обем раз.УнZда веГerиPа .-Н~Обезhокояваli...
· ,О,: - :.... ' Същеврем ешiо оч.аква.нетО :шгажира иентъРа.:;:на. ,:!013eЫl, може би.ВСИЧЮI
, ' негови
Сl10соБНОСТll, D готовността да .. ' се " nосрепnre : , непознатото .8
"":,/;',,0 .,:непредсказуем MOMeн-r, кой.то не мcSж~ д~ се : iтPеzrt;'ЮlЖе.~~;;-;':::'~ '. ~ -' ..
· ;~/;~. с' '. < Защо разу~rьт 6n тря.бвnло и;30бtцО да'., Q,чакВ<t ,Юl.к:iJ.;:IIj}J~ъдеще? о Защо
· '.I.f.';,·:o :. такива eД'H~ романтична \«(lтсгорJtя ГоспоДсТ1iУJщ·.нц:::,.т'рaJ.."ТlJ tп.~оСJ<I{Я· «о век?
~~)'... • . 1 _о.; ;':.' ~~:.• i . '. .
29
-.:
-~~ ":;".'"
_. ~ ._- ,._
~' -:::r _

.::Z.-~'C ._; .:~'-~ _~ ~ '~r~~~ ~ ~ ~ )0- ;'. .. ... 1-

Родtl1lЯТ смпириь: е неспособеи да CXВЗJiе каквото 11 да било освен МКШUIQТО. - -~- .


Нс шиският позJП1!ВИСТ би разбра;т идеала на Кupе1l.СХВта школа K-сКеIП:I1.Цi{П: ~~i:'А-­
){ би :.кивял заry6еи н ЧУВСтвото .за . НВСТОjJШе. Аш ' фидософитt!- : qqB~~ .::":,. ~
р03М'ИШЛЯваха върху лоrnче'ската ЧуДовищност.,нi' .О_"Jl1ПIшето !з.iЦ>ъдеще.я At:~~?>. ~
IIЪРХУ живото намерение, насочено n'M бъдещфг';ищ не-бщаф'ормiipamr ~;:;:::.. .
по-скромна J{ по-истюша идея..за ТО9а;JCaЮЮ~ е · Р~т. ~ БЯХа;-СВщtе~~'~ '~~;;?
основа е НЗЦ.ЯЛО животът на ЖИВотното. иеговотCi.з.tЮI.oCniCiКОК~Q~:;'
въображение. ',. Ф.v~".-"'·.;:·:';~" .:":i:~:~ '~:~J-~ -~:~'~Y::-M'~~~~~ ~~'
Принудата да се очаква бъдеще ве може Д8'~б'Ь:riе .нвто_еМIЩPи:чн.а,- Юf~{) *:Ф~. _
ЛОГИ'iеск:а. Тя очевидно е физиолОТН'Чecbll. Едно U1a3r.в:O в :взlфащ~-.:се-живft1!1. J _ ;- '. ".

е вече пророчески организирано, То .е ГОТOIю за..}~?De'Jе:.~.таз~·фИЗИЧ~~~Э'$..;~>'·


r

rOTOBHOCT, oтвapnцa очите и устата JQ"М · НЮЦОТО."' J}:хor:тo · ПОНЯI:Ога деЩQ~~· ,. ,


мержелее. се пренася' в дръзкото наМерение Ha",p~yМa. във ,внm..щgке. )Co~..4~_ ·
съдърЖА очакване в себе сн. Лесно бих приел. ч~ 'н<!кое %НВотно;б.IiUогло:.,n: .~~"~:,'!,.
нма очакване без Шlмет. Машиналната потребвОСt~ за' вЪ:шриятя~ я~ър~ ~;;~~, •.
има начало. во Т.I не може да С1>ществува. ДОРИ::!l~riЪрвшr си моцент. без-да::: ~<:;' _
бъде готова да продължи,· Инстюп:тът И нro.fерtпатО~'·са СЪОТ,8етпО--fi~~':У.:·
"';'1--'-
Дълбоm от паметта и лежат в иекните осиовaIiu.JIР-ОeuI!РаНет(;)"ЩЩам~.u',:? .,
~?-.,~.~ ..~ мииалото. чрез хоето то става С3lfТИМентална пеР,?р'.е~-е ·Са~<?ТОтС) ещщ " ;:- \
вид обърнато ОЧ1lD!ане-;: кне ПОМЮ!М ПDсредcng~Еtrь@РI1ЗJП!а!f~ ·'tОDа, _хо~~ ..
бихме ОТКРЮЩ ажо можехме да rrьтувзме Иа3а;t{t),1;.u-а:рем.ето}.- ·:··'Z';· ·_· ~..;:,·_· -'
КаР11rЮlта от бъдещето, КО.ТО РЗМ1СЯраме..ж'яt11I9 t)Ч:aП"uQ-'[О:с;.~.дОIТЪЩl,I!...~...~ ~~.:
о 1СlIрnШИ, ие е I<ОПИ() от паметта. Д,QjlИ еаеlfТ}'lЛi~ б"ДещС~fi(фi.8от6 ю(~~<';'~ .
ЧОВetJJЮЦ ОПИТ. lIC рспрОДУЦliрn MIfiW10TO. БДlfпо/аОRОТО бъдещо,.~-О:стО CДffO.~·"+:~ ;..,
ж.ивотно можо да cxвtUfC или .8 koeтoltll ПОВJфЗА. е"аселопо~ о образи, .. '
отглеД"НII noopeltCТnOM негоnите НtlСТОКUШ сцо~О"~~и. АхоtoЦn:~ОЧI\ПIЦfО ~ .:,, _
бъдсшо IInПО]lобllllЛ. .. erODOTO минало мн изобщciС JШJIВ Ш1(ОRJlCТnitsm.-т() е, " ... '
:.t\UlOTO TOlllI мнимо С ttрс:<яърлеJfО n обрfiэецn иil.' негоВите осо.беин оеТим. и ·" '"
ИНтслект - ii..J.:МO Сll0собнос,nn,с . .);0\110 , utl~, ; 9, ТЮШniВ ·tnШИ.t'tlща ~~ :'-.c_
rOiOBHOCT, по.ltбу)кдClТ ОЧIIКDfiНIiJIТ\1 му • • Неэавitсю.со . от " Rсоcuixвttяli-rа. >' :1\
"семейно" ПРIiJlНl':A между С'Ъииwn или 1,pop0'1ern8 j{ оБРi\:Щ 1!~' МiШМОТО
нямо ОСНОВIШИС 1t НJ!Mn 1tС1'ИНl1l1 е"МnПРlt"W1S(-';~~CI~\''Ч~ бъдещ~о.'ТРJ!'бDIlДIl.'; ...
tlOВТ8рЯ мнимото. Ако потокът HIl np}{родаТ&~.i!1Ф..Р:n5>втор_~е .(nОltё;i(Ц~-
той ПРl\fiИ ТО&!!. във ВС;И'iКИ .мааниЗ.МIt ' 11 ...~~ орга..ашма;~ ltОIfrО-=-==,="::~
">-.'
възпроизвеждат CВ~!I. вид), то го npaвl(' само Н&..()ТдeJlПИ меЕ_ТU:И глnвнО -~ ~-
ограничено в реме... с - .~- :~~
,-~ :- - r

.. ' ~..:
........ ,
--
&ОО. _ • _. =:.._

"

.'

... .,

зо

Вам также может понравиться