Вы находитесь на странице: 1из 16

,:.::".:- :!".

,-"сrrnСАНИЕ НА инсгиrvrА
ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВ~ .
ПРИ БАН

.» i <.. . . . . . ~_. .....;,:~~.~:.~~~:_r:... "' ~


ЮСЕО е'ГЫ1DВ:'lN MENOR1A.tf ,', .' '
р о о 011 Т" п () 11 - ФМОСофСfJiТ<t Гi1lI"РlПШlИ~ 1) М~JlqлОП<'It(t"ц };('!''ft1:cт:: ..~-:- - _.)
с It Ш Q М 11 Р It {I D - OJlTM()rIOltol1.it - ЫflthOQ1lDmm M<i1'М~~. tII ,.tpiWI', .•' ;-; ;: )4 .
. Д n '" ПТ1. f> Ц .. ц () I!~ у"ЩПi\I!9~!! lтчu~mtl•• , •• :: ::';:'~~ ;. :.;:- . ':• • ,- , • •• • ,'" .. , ,'; '- ' 1~ '
И It !i [1 Х!i r
fI it 1f QI! :t -ВОuJQ\if ТШ(ЧkО (Ощ.- I~JU11Ж ~o )qIQjiIO ~Ч UOJIII'tIIK , .'
!1r.iJla"j , , , , , , , , • •• , , . : • • , •• , •• , , , •• ,_. , •• " ••• , , , ,'. , ., .... • . ' . • 16
Ап n 11 II 11 u Л о l' 11 - 311 ['осс!!. 111UI1НUlt:I:"n lICPllt.l" н а" ~~ ___ ~ _с. о , : . , ' • • " ', ' • 21
.,..., --"'-
сы1'i;;гf.шiJ[фJ!/IQсDфс}шш JIJ1E1f . '
t:rb.....9~~UJlJL:::....Gтm<~{j)IH~Q.l,)PPN.Q, .. , • .• • " _.• , , • , , • , ..•. , .•. , ' 26
~, ~Y.JUL .p.:r: JI -..,Д:1 Со -~l~ фi1JIQ<;r.фшtГi\ 'UIC'nt: t<:~ JЦ 1knтсН1ЦnШt, : .,. ,, • - j1
Поп Р iI r t () Р - XaiщоtCJ) f1 т,прос:ьт )3 ~)'C;CX'l'a ••. ,. ~,~ , ~ .. " , , : ,' . _ ', " , , " • ,. " ' . ,; >45 ,
Д IJ ii n tt f( Д ,, -}! с' "r - ХerCJt1t' Ф)'Jt():)1I muuU1JIдуnJiша~Jm-.uIЮ:IЦwtm. IJ 'MМ'~P- , '>о.
-. - п~t1'Тa .... о- ~.- ~~ .~-- ~-;- .
~ ~-"'i.-~;" -:- ..-?.~ ~::~i.,a..: ~.:~_~:...-.~ --'~

__
• L • ..- -_ "'. _ . '" • .- ..... . •• •• • -'" - . - • ,

--РУl>пrп 11 -д C'Jr ч -е Ii
-,
n-~
l'БС 'чо:й,..D't,Рс.
-
-- ~ff .- - -
. Qllеn;шruП{:I..JL,iiР!l!ЛI'UU:-Оl:.n>.WiUi:,,.~~~-
--_. ..-..... ~~T~ :.

(АШО) БltОll'АФ l'П1l1 С1J1JДПЕ.!jСТ{l,,,- ,--_


Ж в l [ • Под' С арт р -:- ЗI1 • .иЛIIОI'1.r lW <:"",cictDtпо~. . .• - ' 72. -
Р'l д () JI Ф Зи_ 6 с fI т - дптоБНПl'РltфиЧ!l\i Р mnIJi .tШIJt. .. . " ' " •.•.• [, •. ,, ' .~ . ,'.' . &4 "
Кг lfV'r-.t· р 7.Ц Т-ь ort' }f"-'.Hcla Gишv..ф·nг>; д.J.<:е:iofЪ...Т." ~',:' ;":~::; ;O":"'~,!': , ,'>,,;::- - - "!1 ..
•' " ..' ФШlOСОФНН J1 НСТОFJШ Ш· д}, },'-мТА ~~ l' /;,'К; '~'Y~ "'::..' , •
л о П_К Q С 1С.:::;:Коыевтарн !!ърху ОCn01:lfШ: па T~OPi!Jfl'11 Ш ~~nпrit. ~. ;;:,~,',. , :' ,~п :
V
~ о 11 КП пер с 1: ~ поп а - Впr ПЛII IШ'Ш-ВШ'n.Q,tIXCЧI~~=:'np!!11Т$~я;:с-tL'РJ!Jf1'iI.~ - -7 .
ВN BB'jXDТn ..... , ........ <о '.~ , •• •• _ _~ ., , " " , ;С . 104
___ . _ . ,. ••• :- , . , , _ _' • • , .

Лю б-а в Ил-п с в а. С1'акпмх'р~И лIе'D - ЕдС"'с}IЧ'--lГ? ~Д!!~ ' ,n~.:'~~ ~~ . ~ ~-::


'-, ,,' ~. КltyюtТR • ,' . :- . , : , • : '. , • :: . : •••• : ~;-••• '••• : • : , : : • , • '. ' • :. , .. , . ~- . , , ., .'- , : .-. • 114
ДЕБЮТlf
То:м я с Jl а в Д () ц че 11 - Богът пп Лвраа.'>!И фял~софaиn Бог . , " ::~'" ::,,:.: : .... " ' р"
, Де J[ В Ко JI с В - .....•.-, ', .. _.• : ... •'....~ • !-', : _•• " : . ,
BJljJвa..'o{, защото с збсурддо 123
Г с 01:> т иД р а r уп" св -1I1ъдростг.. aa3dpa'I)'CТP~. , .~ : ." ' ; ',";' , ' ::':.:.: ; ' ': .. " . . ' i24
'- . , ' . . Н.;(YЧEII ЖИВат -. ',' .• ~'\. - ..."
н о lТ 1: 8 Б Q r о ').{ п'л о 8 ~ .:.. 'Вpcмcn-q 11' Сю.-РILI{НОТО D tl~стрна1l1Щ)'С рбmс~.. < I ЗО
• Р е IfI, ''Т' Q Р 11 'iu ЛВ ти - ОСII()ЩЩ 'Т'С1IДСllWlU 11 РII.1.1щтипn на Р'=J1lJП1пt\ tиm:СJ'IIIО) .• , 131
, ,'. , ',~ ...., -о

".... ?-~-.,: -: ~-~Т'. r-~~7~--~.'

,',!.ZL-7'".;;.'- - ... ~. -
. ~

\
f

\ 'Р! 1ЧАРДРОРти
.'.,
!::~~; ДА СЕ СЬХР.АНкФилос;JФkт~:~ЩА:
;!:: .ЕСЕо:_::::~2~::~:~~::;:<~о::ирro);
'-"~1.C- _.,- ~ -'-+ .......

;,~;:,.~- ДnСЦЮIЛИНа, .J:!:олу-горе по времетОi!ra' Каят,ф}{л~софите се на9ла.Ждават да


, 'Ю<1.'::'~: - оБЯСШlВат ,1I;ОJlКО рaз;mчен е Texн~ nр~дме:г а:г-rз.nma. прОйо'. "бързо­
-

->. 'заЗдравJlМЩИ" · l.fЬпрО~ ЦтоЦауХЩ.; й:it;:yСтв.о.~ н ,,ре..'П!'1-ш. яеднъж... завинаги '


фИЛQCофкте.,' щ~ претеИДlIpат '.riа::::..i:а. оп..-рили методи, .които , са не
, npедnоложеrm, или са абсоmoтно;' строгк; иля траисцендентaл:шi,: иля във
вceюr - ' СЩ'Ч'АЙ nо~чuстu', ; ОТКОЛJЩ!О :" он.езя , ~a ' нeфJIлософите;'. (Или в
дcifc:rВRТeЛRОСТ на ваичicк фlUIOсофir ОGВеи теmите-npиятеля tLтiи 'уqеiпчrи.) з.а
фИJ10СОфlfТ~, които юмеwrr ва тозц ,rщ>"~енмеал..l{есто се намира, че не С;'! _.
<>"=>''' б1.tЛи .. истияс-m- фЮrОС9Фи"~
" ""':, - :.:; :". , " ' , ~ ,-
:~TL' '".)IУДВЮ' .!lятржщащ~~~Ч11а c.:~~тa-, ~t;~~_юr ФКГ!осоФ.!!.я~а таха
~, s ,',-~.cтa. че"~eJfJJЯТ~'nроблеМI{ тряб9Il:' ~~Q~а се поставят, за да бъдат решен]{
"" "~--...:;,.,., ЮJJI аиуJJИр~и Щ> този l!дЧ!iН той мIiМu~~фSИ~I:t.llra..cдо.nеДeJln.JlО кра..
~,";: и:rrРО.uлолаra се, че IlрСПQЗК!ПЩ'С()}{ii, !tero»ия Jlогuх,О'ФILЛ(JС(JФСICIJ трактат
=-::~.,;;,;' -еа- тожа 'ОТДМС:ЧСiiJf <>1 _~~a ; f{ , ДСJШt1,i:t.1)'. x.n1СТО~Оtre3И .1m саМаТIi "логиКд -
rr?i':'Z,: пропоэщiИIf, ](ОПТО nomBaT Tonn"кoero:ne БИ' могт) да се ~C. Може да се
,~-~k~~~: J(1\~C пр()~ фnxт, ПОфЩIQсофUдтn.м';JС;J~JJl{тгснндtЩн.'.' е IIЪПРОС }Ift riО(Дjnnпе
. <~:::~:~ · фоРМl\тзва:всички В'Ь1МОЖJЩ фtUCтИ~ D\Ч~.1!'ЬЖ поkt1ЗМщ We3nCMnT мястото пп
. 't.,' .. XМ1Il'UfOТ'O! К!, фкnос_офСJЩt~,л.rtCuyrn l!:tSUCI1 c;tМ{\!IJ:фlUtософия qи ,311111оРUfЮIA.
, ~L.:.__ ~:~:.., Все пше 8йтгеmцойн ~ 'рм ,Onfra. ДО приомех 114 CQ6(;'t11C1\.OTO сн ТJIOРСlfие I! '
: "..:,- ~ особеио'м иоrОВ4Тn претеЮIЮI. Эi\ ЧНСТQ1'U. НО Д()ХIiТО се tlPI1CMlitнt Hi\ ОШ! са Hn
_ ~ '7 Трактата. дn "uoJCUte" ФОРМJI't(\ на П~ЯЧ ii IIЪЗ?w\О:l:fi1f ф('(I(ТН. кптО покаже
. :7:" '~ формnтti ;..IU1 .асt!IJ.IШ ВЫМ{)Ж1lif ~)I!u.и. _i Бj.1 J.\ce ОЩ~ , )(tJ1и );{<l ,.ПОКt\ЖG" нещо
, . Jtpyro, J:ocro пе би могло дu б1.де ШUf!0{О: изт.оqнИn1'lШ
CDMUTn фlUl.ософНJI.
':\.' JfеUЗР,tUliМоrО-и:1меon~g'е1ill фОIt)'Са, }('?'~ МОЖ,е Аа .nPёв'Ьрне "tфобrtем}{те 1111
. ~ ";,,',,4щ1i()()6ф1!l{1;I1~ 1 <?r nQCТ~ yttеБНliК " в h:С'1;Кщ.Кi.t :ИJ.10JfXYU.JmЩll" Трактатът
=;-;i;':'.' Юi:mtшIе~ не мЬже Аа iThIa астИиска дlI.Ck..VP-СШНiIlДilGUllПJlИ~, КОП<Ь1:1!!:..б.орвви
_ -- ,- с' OBe31f - 8'ЬnРОСИ.- .НI\РНЧ3IiН " j.;пробле-@;if:1fR фНJIософюrтз~, понеже. m)'ХСI1
.:.....::.-; :" грм:шnrrе , на ' езика ' 'н =-следоватеiiИ6~ на , Д:НСКУРСlШНО!О ИЗСЛедване,
'___~,., '" Фuлософските uзc.tteдВQIIUд казва!: MO~~ да има топкова от една ШJСЩШnИНn"
хомото сн поискате да .развиете, 'ио .НnЯстннn ли жела~е д::! ГО ctoрите?
Изм.ествnнеТОJ{11 Х,ермеТliчшпе. но- Bc~~ine рюкroпп lOР::"~Юla h;} Трактата
от риторичните въnp~си на ИзслеQ./JОJluяmа е отд~~ч.аване . От J2qНocтra,
QТдолечаване от аргументнрnнето; , ~тд1Uiечnване от кантиансКkя ОПИТ да се
»'Постави философията върху сигур~т ' нзiiа.}'хата" чрез o!,p~~a:нe от
' емnиpич:ното. Но ,по друг вачлн те вСе.ОЩе са xaн:nfu:Нскя. Ако, както Ричард
Крокер, се види целият размах на Krorroi"aтi работа в светлквата на iз:мисМ8
да се "откаже разУJ\iЪТ дв ' заема MJrCТOT<r.нa вярата" и ако се МИСЛИ ПО'СКОРО
за · Kam, ·вярващия · [рiеtist}. : откоm~Ьт(}-"за ' Кат. професора, ло-скоро в
' светлината ' на ' ,- ;,црямата-"~ н!г!:, ;;;npаriичесщто", ОТБОЛКОТО на
,;TpaнcцeндeHT~Haтa гледна " тоtfКa~,:' 70rnв~ могат да се видят и , Кант, н
- • _ . - -1.- . _. _ ...,., .~.

I Преводът .с "по;'i,iо
!>ед,дрсв, . '"
·~ (;: ;;;'~~ф~~ '~~,~tisn1(~y;' 1972-1980), ~~':~~rk. 1991 -
<', ." ' , .. :., ' ,

31
Ви':"геК!1ТаЮr аПI бл nYВШl PI. О!iЮl1 чm~ от
Н(1 cъpueтo ,' K().lHO замест.sа _
" Н'д n1 д.а~qб:R.",ir1!~~?tО~·():Верпta.я, Тn и ЧНСТО1"Э. (} ВЪ3МОЖlЩ само - ""c:~';.,: ,
.>. J8J'(l;

3a) UJ:l . _U\.J>:9.8~.r?;:";'~~ !,1i~It. ~. J~1'O едн'Ъ юоставили удовлетв~~ -...';' "',
РJlЗ:klim я.а'·та!>Io('~~f.'){ ~~:c.er:J. ~IЗJ{~ШЩ:Г (своя rpп. - доб. от прев._]::,:" -.;.' ;х:--'':' .
• А:!;'з,демt"нi\,та '~ф f[ Я . аш дю{ се придьрх3. о ВитгешцаКн:rm:nо ... ~. ,.:. ,
ПIffC.;"'l"rryAl1Iiдя:r ·~'Н~Р~ ' :-. -'Ь~в~десетилrn;.я на миналия век.се - ~
е пр Д1>РЖ1Щ o--~аltт;,,~.е:ttpQМ,е'ЮDi сН'По, НО нихой ве е сигурен ~o--' ~':;:-""-Q
Т0'Ч1l0 ~ каз:злМПТ-='l)uф!t·,не е cиryреп хакво у кант да прнем;е сериозно и'· '. ~
хano ~a.ocтn.Вi'Rac:;тp~Дi:& МнGJniсериозя.о.в Гepwaния по ORORa-JSреме :.:
.им:, JlRa.lIa_:OДa се ~ ,~lciберtQт-К!lаТШDl Дlt се .намери начин iaк човек " .~.
да. му' оБЪРI:!С rpw .~_~Нес"·'фи.'tоСофите са в .8R!1JlОТИtЩa ситуiщия,
двадеett roдmrn с е)l'm'Ь~зет.о;.яа ·НsСдедваншnra. или трябва да се
atpe-че : ВИт~ИD;tа:Йно~o:f.(( ~~~еР~Пр'~.ё~ Rа това. roeтo фило~офИЯта , е "
бнд.'l, ,!ЛИ"' U2. се tIaМИl?. ~&Щ(Г :o~a.,.~()·eт'o фllJ10СОфиrra да б'ЪДе. " в тази
_". СIГ1}31,ЩlС ЮJOсофwте- С1!.Р~nCP:Юf ~ежду ;:гРAДJЩИО~ raнтиaнсП{ идеал за
......':'чисТ~ . .....: FJ!lj·(,-рhiе-'tiIi;?1t!гМg~~-:w~~n8!iаf(;.,-:;... ц BJЦa постпрt>феI;:ПОlIaimа.;
-. ,~""'-II'З ;.rr~Щ~JlII"I'L'l~q~n::~}~ЪiЩ~fХq,i'I'2~'Вятrешцaiн сuaш 11Р~дпода~. ~. ,О ' •
•"., ~:...'-~~ .ЧС; 1i~Щ.РJ{О _С IIw~9JIt8A. ;rCi:Ca.'p~ Между ВeQбхо;rotМQcтrn ..nа сс прп::uще
. _~~i~$~~~"J:-zrFii~ ," . _~анието JJll",ОТЧ.f:trmШ: ,E'ach • .JJ.-.-;....~-;,.
,. ..-"'>:. Н(:ОО~ОДJf!.-fC)CJ'Т~ да'ftО~!'СDОtюэУм~пке GВff1ТС!Ц!1aЙ.Rовото ОЩ~СlЦlпе 'Ia. :
·;::·ii',g''.:·~ t:p:.e~:~oJ? tta>1'~aTa ~~~:~~~JIЗвам Fach есто I'JЦЩЦМ~" ИЛП ',." "',
..... ,... ~.l. .}Qt>.mwr, ,"' iU\ЩОТ~ Ttu:.a' :,-~С1'CJt ..00i":?IlkJ:l.YMaтa . ю.m елсrlUmrО ..Я '.ТО1-Т1f9 ·., '
'.::: .;~i, 't;ORТЦcтyМllo- 9-rtрсдм-eюrе:.О'(УiЩ.&tДж кмо, а OnНCЦIfCТO му.JШ ВИl}Xел~ ,'-, .
.•~ ' .•. ВУD.п~ ~To~ tfo; e .r~~~ !~"с-!,р~"сЙР~~:.~щ~. чийто nъnr 'o да зио.е ,
· ..:'. :"i.·':::.: а~,О ,Я")Щ, Щ"fil,~обc:t1JfflР 'М.tfQ(mе '~!f·lIcmчтcо; СВ'ЬР3lUfО. " НОГОDия.Fасh ;-ТоА ".
· . \. ·"т.:.itriм· ..~ ctm nЬЗ-можеd· Пр~От. .~у{(.~бва да ·иМAW мнение. ReiCB ,.DШtЯм l ..
· ,'-k . . .;, " ,ДД {)},?f~~ K01tКO " ~~~~~~Hc:и~ има? · TplI? Четири? ~Дn, '· точно ' .
:,;с;...:;:.. . чrnfРU~~Щ~ nРJfема ":'fШ, ~..?t' .'t . , ;..I10.~ОРlU'fgiзлнощеli3глежд~ :е. Д(\. зn.ема ,~:,
nQ-висша nО3!ЩItя, едntl..:,JШД . J":сnп-ilti!lungsаЛSlсhl Между nсичюrrе.- Том ще ~
. ~ЩUфН·J{,>И'l'.н.J")Г'~;;'(·7.',, ·,:,<·,t:2:"~.":;'~ ,- " ' . ' . -'--7"- ';.'
:.~., ,. ""':;~ В"~ЙtкrYainiя ~ .ц~nаiрhЗiiiiО~~е-между, I:ЗПci Дейnм rnn.pc·ro . -".
· • "~'·~'::::i:'nt\;i:'C'ia.вJ
-"",---.--.- f"~
"r:,' c;',c-rе~~';"':"
_ _ .tf . ~
...l;...,..~ \';dЙfу....t.-,.-;;..iНt''''Il·~" фЮIософtl""
:.1Yu.....iA-rJ~.1Uo..... .iIuuu.,А\oI>Ln~..р '
. от СНН(\.:
ВА t . .
tI"I"n,н.m ·· :и ··•' " ,:(.
/0-1. _ •• -~r-"·-' .
.~:.~ . .;,. ~t1:!Ji:Iшfttо]..'l~" Ф~.&соjir.i'
-1~Yt.~i Iд. рваtз, хоято ВIЩl9~::raюum ..-' - ..
;:~L ~~~~ftJi\зр~!ritFС~iЛiiin~~.еЬВреМеНВаТs · философkЯ . ка~р_: р~отИте йn --
, ;'i<~.:"" ".~ Доим Де~Ci1r/Ри~Л:М.онтrir:-:иmжиЛ6'Ърт Xap ~aH, КОRipЙC'tйра И по .
." фvp~ li ло note~'io с 'раБQiИ-:.na ~u · ~1штгенщайпови" автори кa'IO Т. С.
~ . Куп н ,СтеН$)}{ КenЪЛ~:"'ЭП:~_m.'P:n1{.(tfi{!~ фl:mософ стрynyрnта на Н3ШИJi · езц "-:-;.;·· ' ·
, .. - Сl1осо~по6Т-nrJiiiГда ЛТучИN' ~~fl~Г~РJ,З1ш С1.С света образУВQТ·Мltcr.4tеств-о-~-· ~ -
';';., ;;;;'-' nр'Збле..щr:: ·коитu":ci1 ~:ндв'Qff~фНЛОСОфСКИ" (датиращи може би от ' •
_,~;:::, .ЛарМеЮщ}12.R9~::lC1)1rтOdРеЗ3~НСИ~Q ..:-. о'i::' това се заемат с · д-!iсхурснвпа .
. 2 -.~ ':-ар~{ёirnt{iЩ иJёро~ t1!Q. ~)ip~~itPemeime. Тези автори ' д1JiЖaт част от ..:. ,
.':'... J!ЛЫJiОUJ!нifе.то ~ сищ! ра:!!!iИИ
, _ . , . .. с: ...... ~ -.. .:- .. _
.~Ш:I'eнmа.иR -автора на Трактата. Те виждат'
....ч:. ~..:::.-< .i!.a.~li ...::.'-'Ь..... • -~
~ О~OiltО-:::юд9!lа· ~филоуофИJl].'Jl,~ ·:К!l'fествС'то ва квазинауч:на дисци- ·- ;,.
. '""7..rrmщ ~ДЙЗ. днёrn-nmiiB~ хояТо би Мотла да. реши peammтe проблеми OТRO~O ~;"
.~~:.~~, '~~~~;iпJ~i;..- '.,;:~:}~~~;~:jj~{~~~' ... ;'.'. .
",;. -·•. Фxnсc9Фв.an 1rRTQ СТР<Щ\1Q j:-Жs," {rrе:ы:):.па:р!шшt: на проrpамва за феномсuолоI'И.lm1 СТЗТNЯ па
. . : '. ,";
. ', ..' .х)'t'~:--бс:л.iipCJ).:. " :_;;,~", ..... -... ":.::~~. '.,'. . " .
" :"'. ·-, ~~ДO КарJtC'гщnф.: 6.·февlЙnрiнgc7~:= Н:RС=У'Jam~. ed. Letters or'Vi1l.iam Jamcs . .Dos·
r; ", .-. ~~' NcirfuD.;.t91Ii;р7"26j-"$4:. . ;:,<: ....~ "; :гt" .:,--. " ,
< ~: . ~ lJЬ.. Р Есе.
е..a.t1i;~%W1ttg~~-~~у,m'k~У-uang, 1969.p. 34. .,.
10 по-да:лу. Kc!n.Jt. )<j' ~)Сеtn1lп:юмаg). 'lrЬдeт-o съжRЛеаы. че cro.U1JlТ Kcm.Jr
j ( •• npcQ,Jlc:rr.
~~ 'ro.no..~'l1арИЧ3.~ ..уЧ~ЮIX1IРСП{ проблсМи" (бслсжха. до6а»спз IJ 1981 г.),
J .~.:>',.;. ~: .. :,'0;_ ф. ~ :~:. ~.~
_ -'_ 4 .... .:::"
. ...
_ :1 ОШ И СЫЦОТ време ,да ~;}б';"'Н~ IТ(;евдо{!pv6;r~mте; ' CЪJД';,J.1;:Н: И )\
i' " I КnРТ'ЗЮlflСIOtте , Р~!1>I:1JrnqеВJU( i Междi ,с;убек.т; .Н, ..~беi..'j.i р~:i>:11!· };f, :матер А .
lr:t А" ТОЛl(,ова, ДОl:олкот6 тЭ.КввафкЦо",Софi(С~поЗ6в.ава.:(~'вщг.ciiщщ1.fЙ)1Щ t'J!I~ДF>;\ .
i~::' r iОt{rl), ' тяхнn.та теНд!?нtrКя: е . ~й.~~§. :nu~:r · ос!ю~'i-еJiСiо'~Iff~е!{ 'J.=i,1-.'I.),ЭРТС-
i-iд ,', з IaJ(CL1тa ТР8.ДИIЩЯ,' но :ДОКОmcОтО.IOA.a •.м.ЗЛко д~:~с~:tz::riJ's!>;j' 'I3с"еsrn ,~Л'учаЙ!l .
~'''': /{зследванu.яma),ХОето да е IТОдХОДЯЩО, за фИЛОСОфmml'tra' езпка: -, Пр едмет,'
~ • ~iоИто те виждатжaтQ .днес съпоСоче:л[соехt еnsivё} 'сi-rer-...фю.н.ката R 'МО',ц;с би
:. ;/~ , ~ със caмa~ , философия. ФRJr.оеофите" Rorcro," .мn.сШ '" за·.:' cs:бе', ~ като
I!>;;. .,.,. " оБЯ<:RЯващ.и къде ни.' е IAоставил ,ци:ч~н:rцаЙН~9Т др]-~cr~нз;Са.сgЛОI:lНИ од!>
" ;~:'" ," .видят ' разграждането. . на . каРl'е:iИ1IС'Юlта IIpоб.<rе'&rаТl'.ta -: не ·)"!росто като
~~~~:., .. разВ~Rr:raвзне на наолко псевдопроблема, а IШтопреоорiзyiнurс на ф илосо-
'?~;' .. .' фията f! може .би wl мясълта)J сами ЖИВОТ. За'fез~I автор.И разграждането на
,., . " paM~{Тe за 6:0тветствие, обшд ?а Д~кapT!{ ~нт; ~ 1>iНо'roПО.8\:чеОi IJОМД .'13
. се прекрати обмислянето Шl 1!я.КОllro . ;'Че6н-икаpern з:''lГu,l~И'•. Тон:! е нен о .
~ ... ;~.l'~.eт~ D_О·lrо~.~щята !P~!5Ba дn.обмислят:rщдълQ9S:0 '! mi..,iн"q,j;llКТQ_ХОРЦТI1 са
~ 9~,:·:.· ПрСМIiСЛН11И разгражда1Jето Ш\ ХРИСТИЯИСIШ-re. рамJШ 1Ш :ewТЦТСТlll1t, об щ!{ 3.'3.
"1~,'- ~~_ Anгуст\щ .Л · НКiМа.н..·., РаздВОЯIНше-:r~!!учШlО ~~.~·jч'JI'oeJ!.liе1:I), .нa.~_
./....,.;,

.
. . :.
}jК~;::" IUI!.2Ри. J(оит_()..:о.!~:f{нава.! р.ещ<Г!!Ята ltЛ1)()щ.лжt;т:~I'!~""~!>~.~РИОЗl~ I\-'f..ПРОСИ .
.!'~ ,r<::.па QПезн; . за::'Кщп~ ре..tJ}{ГйJfТQ~~аж.н~с",:~,нн. ~"!tF.!F!?~'t::at1;н ЦI1'J ы.­
~1;.;i7. ipJlб.ва д<l се IIOTJ4CU иелрестщщО-l{ Оезкомnромnспо. ЛН~С RМn~СТ>iJтнеТСТ[lНЯ
j{

'):i.:.~i;' i'\ сред ' фlm600фrrrC;о:naitQ(Ilnщtl]tа: ' (~hПГСНЩiJjji1~iШJ! С~lf'/'J!цИ~,~I .: ОТНОСIIО


''J.. следренеса.ИСОDI1Тtl ФИЛОСОФСf(J\ТРI\ДUЩfJl". . . ::..' ~ .,'., " . ,,,,о , " .
J'j.j:t••. ( < ОчеЗРД:IIОС, 116 .. СlJстемnnt'Ч!Щ..та mшrв.иС11(ЧIЩ фitffQсофц,к't .пое.М:'\- рискu
ill.~r/ .~'. дn ,~ с.\gnaO'1J{ч:Н~ П,цазrfnч!!Т.е.тщnf~.!1:t.тrо}mtn.й;ю{(\,нс:~та. фЦJfQ_Со_фн!! ~ Л!\ ·БЪДej ,
f5!';:, :,".БСЗC"kll1.РJt{l\Телно· nОДР!lЖ!1111{С' на сд.UilnФОРltе-f)lfi~~• .гffil:l.i11lеlЦnri'rОр. НЯМд '
}.fi~:,·"'o~ntre Щ\ ()б~iIМ те:нlОПnСIIОСТИ. lfИ'f6 }{ЛКQit'(:Л.tJtП)fmiitiцifiilO!-');t I)Р()ЖСН~1f .
'7'~"- '" 1ibli фМQС()фli!l1'!1. ОПНСЬВМ Р:\ЗД1!.~JI~nнс-r() CUMQ ~\.;"t ДOl _(l~i~I"урЯ фОU{НU ДQr,гrо ... ..
.~f.:~'., , Щ\ обс"l.ltUМ п.Р.оБММ"fI, '~ОЙТ,О ro n,оr.аждц; нма Д~ VhlИС-W<;ЦА C;H~HOPH зi'1 }tОiЩ "
~j} _ _ философсlШ гледна тОчко кат() .JJOде-ща. llOKpnii l!a. фll..ТОС<>фf.lЯJil·] лО'сПfщНМ: __.--
7",')·..•' .' ио има JiJ~ СМИ.C'J1I до се каже, че Ф'lЧ10CQфНЯТn ка'ГО tlpelI~t~ е. mП<'n1< 'Ilpеодол.R- .. ,
Ьi':.~ ... Й!1 ИJfiI € отарОМОДНIi, Иll1{ lill пЪт дn 'уnехне li ·р~лmtitn, юiitni'nо о'rКРЙ11lе, - ..
fi'Цsii~tЬC'r6 ' Вlfitе1ifu.Мш· е_ hаriрhв~~.,..за::tftlw:О~"}{J1р'WiI1»Ь;:i;,jiй~~lс\гi~'~it»."::..фаriн~:;i_,'~
:.i';;'·: . - МОЖе ЛИ IlЯ1\оi-i дазаобнколи лнле~ В:в:тreнIII'1'illь Иlш...uI:J.tiJ.ш:ili-:;nшjв::едпiГ:":':-=-7_~·
Г:;',,_·'" съмюгrМна ФНlIОСОфСКЗ 'J'еорюt ;1fJ'fJtffl.x nьоб~~R~~!rр.:;;-~ ;~~\ijfОё~фfrn'!.1,::=~~z;:;;, .
',',,, -, . . в КlIКrnтn ' си ' върху ВI1,.r~нщаЙн Пиt.рс"с6 б<JРНСС'1'ещ \l1irrp'ocf~~ 'If" -- '0

. ,:_.1'.:, РIJ. зраб?ТJJ.'l .~IJ}iС:~ШIJ~ . }П1 , това, :кoeT~O ll"РН_Ч~ .?1.IТN.f._.НшiйН.~..~~ :-,.!~ir.1 р.о. IJ О МОР. :-::.-.....
фнзъм·. СМ,Ята'м,
qe тазИ ICНHгa е !iШИIЪJШО npeM1iClleHO'I'Q jJ Нill!· rФ jН~МJ1n-fj О
1;11,-,
;;::-,:
..
"; ,О: тpe'tH'P'ruie на f.ТеТО'Щ! и
l.(елПCltiti"i:U.'J1еЬt;анr~7I'йiТ};'ОеТО-~"'ё·nБЯ!j1iР'L10:-в'се Щl]С~
.i'~"·';: мисля· че Пиърспоста.вя, погРеu:m:а задача,-и w'"З3tЦ,СТQ +ьлкj<*-В:г(!;еlfщайн'
:.(;{j·j,.·,B рамките н~~~ожество разгр:uilIЧения.(,;лиffQl!iСТЛЧ1Щ:~·~ _С'рещ)' llРУпr
:~~~.>, Фактк, УСЛ~!'!,НОС.I _срещу приррда, УЩIовнn. срещуj5~)'СЛО.ВRа_.l:i~обходим:ос~
·!·~:iNJ::~..,_ фIf!lософня . . ~р.еЩ1._J~..ау.ка, . смнq.;ч~Р?!!у-+бe:l~~-::,;:Ф~ско.:::sНанR~ -
w'-;;:\ ;> срещу други о~ластй Д)l'сКурс)," койro,~саМиТ~ .Cr';l"Ч-Р~!i'~'EI.It·оТ([Р@Ln~1hа .и
.;~,.( ." KO~O . не MOГ~T ' да се , ...JJЗI'10лgв~т;':·.· без · да . се,'« YБfКD13еч:И",::,Р,~6.1!j:lЩ'l.ето .за
~::"'" фЮIOсофията 1'810 9~етлив FасIJ.· В: края на краl!Jl!цта. ,-"m]l~'!\. ,ц,еil'fо~е-;ца 11М3
;;!" - F(lClI, ' ако няма, да използва разгрromq6mя"З<1.))l:l·'r,."OJ.'твърДИ·ррешу ,онова.,
~;:" .', което е разriоn:ожено покрай или' лод ИIi'ro. ;~ ~O J:&з'и ; рiiзrраюiченюr се
'/'i'" ,. в:Ъз!1риеJ\!ат~ 't{OBeK застава mще n лtiц~·.Q m.npbc.."i:,' кой-ф Пff!?Р~ n()стм.Я'~ M"k за '
зs::s._gorJда ' ~ ~iаже~,дали Витгс"Нщайн c'rrpaв ' да.' б:Ьде ;а~~9i1<!ti!Th1РИ о/ ? Какъв
::I::·;:·.~·~пtюбен· камък Н!i' фиЛQGофс:ка нсщна' tцe решн: с:шqрn М~ЖilУ::ВЩГСНJ!.I!\Йf!ОВИJI '
':i~:~: .·:';'":~нтропо1iеEfТр~зъм н . "реМII1 Hl" lurn \,обе}\I.'~ВН~~1.n~~ :.~~i..~,i:с~ l:I'ь:щр1~е~щт ." .1..

fi~;::·,:';~~;~~у:~!~J~СРП~l1n"f. н. 1 " "', ." '. ~T~;~:~[;~;;~fi~:~t~~~~-


:.\';!I:'!i.::.-,·\:'·"'.:.'
-,..
.' , '- ... \. ~~T;. . ~ , 1
" .;;~~.~\.,~~I :f:~:I~.:c ~~~;- i

Пиър сое ТО разглеждан е не е· т8.ка'~qпо да .и.мt~ ",;""" '.


прямо н решително заявени, т.Ii~. :rаiщщП3Р.,.'.·'"' - "
11 р е ЧСIШЯ, КОИТО поставих в кYpCfiilHM~.68Pa.н
еЗНi:а", реликва oTTpaKтarriaJ'fe.'fj~;, nаК;'?;'
cr[\lIдарnlOТО .8ъзражев:иt; изiiо~~< ср .,.
"Когато кажет е, че нещо е отвiд;;~
ЩJедоuд, че не може да се каже,:'трябjЩ:,Да ПМ:~
вие тряби да го разберете д()ста.ъчно 'доtfр~:<
смисъл". И то трябва да е пмаJЮ' сМксъЛ;,,~(r.t~~ '} "
1?Обектпоисткото~ схваЩаНе. ·Че" ё,зИ'Кiт~jffi: ёе:9ФМ~О~~: , c~, ,- .те: - 1]'
JLIJfJ. значею{ята, или неоБХQдmiо~е ~_~Йm.М.~;;~'·-~,~~~~аifЧе..яма нещо,
-;~
не ние самите,КОето го насоqва ~ tтpоro;\,е;;щз"l~~...t{Я- пtt- :-',!
съмнител:и())" lffiКТО CXlIащаRеТ6; " ч~' iфав<:тв~~;if:~~~§itt:v,Р.~та ва . ~'
Бога. Няма · ПОЗНТЩIИСТЮl критика ',
:«8 : , p~nr~~nt ~~.': t'o, • да · е '-,
, опраВдавала 'наИi,!tНН~"о на "ЙЪРll-~!:1!!.Ji+а:;' ко~~jip , ~~" ~
:f .; обсъждане през bexo-аете;"безсмкслЮi.а", Нищо i.;рз;,!eggiv(/.1fi1J,1а~е.:·да'88 l{а ':"'':''
~~, • ТОЗ~ TepM~ ПО!~~,-~п:!а иЛ~~ег, :, ••-.:_:~::.?;::;,:" "·;~f'r.<~j:~t ; . - - ".
,"',
. :--.- - ~,--ВторJrТIар Iщоха-се ,"IIp еД]f!Iга:l!~1ГВТоротcr.1JЗP:~qеRR е:; r;oe 1'0 f1Qс:г-аlmX"S
'-_~;: ,~, ,;., j;YPCHB. II.О1Jеже.J\.КО""'ПЯМil ~ .. .LUIi~prurrnim , &1,. обеJ."ТН1!ЮМЯ':l, ' с1.п'ьРJU\Ш<\ Jt.U
- определi:ffието, за · наtггроцоilt:ИТР'f{.3Ъt.г. тоhц,щ .Jt}оI)ЩО, t{~ ,Q~~1i-.еlфа 11 тер-
.:,МЩU\, Ах? "rrриродата~ ,е .ftЛJQ3~:. т~-кn e .~f .Q .tУRt9~иciRТ((1i.):~f,Ц.f~,(ff С "ЧО' .
-'. nека'' '. 1(QI1ТРnСТl1яте терt.щии Оi ,1CfЗlf род OcТt\lI:DcT- 8" Жn4 са,Мt?,зnеДI{Q. Да им .\

глсmш точ""о'r,lЮСНО TOIНl, О1I('ЬД(\ , rrpОЯЗХОЖдt\ · нообхОЯlI.МО:СТТfI•. С , Л{\ има <.:


гледна точJ1i, J<ОЛТО позволява :I'фяЛ:осо~ки tонф'лиt1 ,СПОРС)'(Сl'щнrrо прави·
лn", Попеже т'опn е rледнnт{\ ТQЧЮ1 ' ОТR.О,сti~:РIQ;dЩQД1{"fОO't:t'6,,; сfi{IfС'ЬЛU. Й ,' !!
"- !(ofiт6 один Ар иаil' МН еди-ti пiн{rе.nЩ:бп· моrъл 1Iа:'т.т I'11f:.i0i1t:,'i.:Q.'t ~()TIIOCIiO ', •
ьогn (Kn'ro ПРОТНПОnOСТtlDёШ'l ип 1iiqПUIl," ПО :'която· :ХОРi\'ГI1;j(оktо: ; мислеlircп
PCI1 I1rH1fi(\ твърде дtТински.Зi}~ дfi, {;~ 'обс'Ъяфt\~~РЯ:О3110. Н~:;'!~~~Й "!()%'? _ ';
:щ Sot~). , ; .. ,:,,-,-: ' .- о,', """ :"':' "~:C;'T("':,~""
- - -,о
ТретКЯf , 'ftйрuftоlCC- В , llё~cтtiflте.nяост ~, ~ЩИЯТгtt.i1tcrО; ~Т9РШ.l~. · Ilirърс--·~
, оБНЧ:fi формуlНфОВtcti'tП, че ...IЦМlиiUЩО-,: ОСDёИ ,фдn;irfС- t)1НООII'ь .,ttО,ДхОДlltшf р
'J}I1.!i f1lJi(;rrИ'ЧRiIЛР~~"И И3i{~~~О;Jt~ij~е,l1Ju{СrвёЦ~'р1 ~,~~р,~~#С()рюt е ,11,
7СОР1i){Тn! , \{е_им~ roМО,_Jlli.lП·DИ~1:II.!UПкф1im(·;;Jtщ;;,а~J!~Ж? DШ'ЩСЗию.r~с;",~;
контрп(;Тиj'JП. със "Cl1e1'tl" (1i;,:t)йнtВИCТUЧl:Iнте~·ф3:J;:niW -\i,~;it:~'!П.Jriijf~ТIrЧfш:те -
.:
фа.КТИ·'), I\JштеРМlfНЪТ .няма сила;'Ако има ёдИнC1-1iCв.6-:'rffiiii-JJitG-!R"tiiU{=факrn; -:~­
..ше само npeIlMeНYB:L"1e всичккстарll факти 'ffЛ1tItFnис.Т11'J}ПI-;,'nn1iр~еВ1{Д~-,,::
е разкъсван :~Iежду упОтребявiце: С llа.вида неn'QJo:QлеоnМIl ;riШ:ф.,1:~т:U~~;,kОЯТQ:;~~;
ИЗПОЛЗDЯ·,nР;Рfu:!,О (пИма тОлКсIl.n_с!цБМNОс:г,· kолtоJ:6·i{Ма;1:::-'ПМщ.Q.'(а..1!!.Ujш•....:..~
че ",еДИП~~1:Н~~~ , ~!'1?ЖПIl т~~рия_е', че нма ,сщ.10_~'Н,I:НТ~':' -.~ :n~:евръщаllе.~,~
на тезиса в нстривиален чрез вюrючвtше ва тер.миttа ,;Л:ИНГВR9Тl1чен~Но 'дорк '
отделно от парадокса, СЪздадек отшrпсата на I\ОI{траCL, :меж.цу~~н нещо-"-" ,
, друго, им,а' Пll1ЩIIОКС ВЪ1Г1lсяко~ре'fенне-;':''1\Оej О , Зil[iач.mг.-:-:r;ЕwiнСТlreНщ-~~'7~
възr.iожна теория е; ...... понеже-теорmе.са неЩ<l;*~~~~ ~':,
повече) едновременно, Когато има ' само. една ):-еорня . за p6ГqBeТ.e ила за ' ,
.....'. ' годишните вре.мена, ,НЯМ~1.J!.I!!f;р..u.q - ,:и:ма :~е<!.МО' ~~.~.9.I,НItiФ.~~ ,
;;:',-,:- -- боговет-е , или ' сезоните: Теорйяi'Il'jai10чва, k-аКТО'Р'феJIязва Дюit; ,лoЦr-rо'яяко:и: ' ~ -
'. се е усъмннл относно това. което всекн ,винri.г~е '8.gР!iал .i.~цр.еlijiО:rн!Га,че има, :.,
, "
друг I!~Чlm да се
.,
погледне

на. въпроСэ.., Възможност~'
,
а.,.vсРнiпппЩ
•• ( "
тсс)рКк_ -,)о- ....
нзqезва само когато интересът ' се е ОТЮlОНIШ ДО1:0ДRо.ва::от.nреlL\1e:rа..';.ч.еник.аи~:.;"
нё ГО ' е' грижа за TOBa, 'KQeiO Ш(ЩЙ др~..r.би мог.Ъ-'тгДа{,dжё~';!"с : tЛ~:;;,;:, ,< ,~:~.~":~.,
. Вn)Кri<,l .iПр ii''1I.fна : ' заЩо ЙЯI\ОЙ. , ко.Ито 'о*ii:rва;.'.дn >~fШё ':;р:ез.у'Jlтата 'Y;i '~;:::' ,
Изсл. едваНliЯmа; ,Ше бъде въвлечен в 'fшmвn пnрадо ь:сн, jШUi.l · q-rрtlЗб}{ра нето. · .
-.. .... .~. - :..."'......-= ';:"'-~-';
, " :" '. ' .. 35 .,-.
- '-..'- "_ ..
, ,~.
11 еrтЩ:lИIi [С' по , 16111Пj Н:\ , 1,( Р I РJ,lI PъCt:JI, РУll ОЛ ф К ар!;; ,.
1 :.. nрI:'I\РЪЩ" фНЛОСО ф И;j Т:! Ilш .... "{'f/lli ч// u - 0/;,' нн помага да ви ,.
"в 'носпа нn С:ЩI(~". Ьн бил о "У )ЩН) '(,1 СС I Я,-,lИ, ', че Фи.ло.СОф ия-rа о'
о 'про;ресира Н:1\11;Х;Л:~ДQ" и Ь!а:~',1!О 11t.1 IЯ r 11(\ 1111 да се О ПllUlе разликата ' между':' ..
1-09<1,. хоето ' !{нешниТ'i':,а'iJГДО - го ОрЛl н ф илософи rтp:mят, lГ ' 'Това., ' "ое'!о "
~ i~J!:Le ~l1.редtQ.естuе~пru.:и са ПР(UЩI1Н (и "ЮСТ(lНrutи еъвремеkющи вс-е ощс: . .
правя:r), е да сеronОРlj. за. ·"ЛННГВИСНI'(СН О JpaT" и "НОВИЯ IIЪT на думите".Но
Иll;""ОЙ не. юже.Щtобя:·С;ни JШkво е това, ~oe о може да С% каже в теРМИН1fТе на
Д))оОП,е, ио ue може JJ.a:·"Ce ше ]Гтермиинте на иещащ ШlИ как КарнаповRЯТ ...,. "" J
,.фор~;я модус'" Jю.с~ .щ>веч? . фи.nософс)\~ заря!! от неГОВИЯ ""матерnaлен >~, ';,.<'-
. MO")i.t:,.'. l{pra~o, ,се. <:м,Л1<\:;: кшcrо ВитгеНЩnШ-l в . TpaA:maтa, че ~n ' нещо, ,._ "" 1
наркчnно: "формата на ВceJ.'И В ЪЗ. {ожеli езих", тогава би мо гло да се опuтaт " j
. '_ ОПТ~·Ц)ГЮj,,, тtр'QIРВQДI;U{:" 04-:J.lот.иciта. ;:.}{о даже тогава Вктгепшайн бп6ил-'i'';':~ - -~j
.. ~ .•. ~'затрjДllеf(:Д:{ кФi<;С" юiiНil:~' е" разjJн-каТа · между неroвюl' известен дозунr ". .1
• .,Fj)aПf{l[j.{те на ]vfОЯ език . са: r'РIНfЮШ Jlcl 'света МIf" и Ii~OBOTO преобрnженке: ~_, .• ' I
.. ГР<1j;ЩLU'!Т~}Ш М{)Я;С1!.Ят, с~гранщ'Щ на езllJro МИ". Вещг"z nзоставеНО;ЦЯ..'10ТО '· , .
. . ~"::"" :~qю.пnе З~"цОfrТ<VY?ГИЯ"'~ J;a~TO е Jili:JC::j!еаsаuuлmа, парадоксът, създаден OT~-: .<' ~
.ii::::':::'-:i:.;.д~п~ra.mt~ОR OCТJi.a.!=Ma. [tЛОllя-:r·ие.-~Ч:" езн}(·" се преnO&1'аря. ОПИТите Jttl сс :·:;'~;.i ;:_.
·'=!.·1~У.;5 0·сifl)-'jJ", 1i.1BeCTHii снлn IfM8-tза · ~е~у~т,,:.}{e-qгрhниqено 1:0000чесТ:nо rOBopct;e :Щ : ;" ," •
~z"..,~''''.Ve<'l~Q.uЩ{Q~tт:\ lln; <;e р.а.1ЩfЧf.lU8Т ,,)(ЩЩ-er';ТУaJlЛИ" (ИЛЯ ;,грамltТJIчеСКfi,ШJН .:, '. 1
;,j. 'i6;~О~"'-'А н.се,НIl!fI1{ч ес.кН") .,'ОТ--I; " ем.rНlrич!{и~ jJ"ы1~си, , ТВЪРДJIJlО 'се С ' ц' ПОИ~I(ОI't\. се . :;-' ._;
<;.':;-.;;; .:~"!;,nрt'1W~f'!.\..D-r,. rrIГЬр,с~ ~rе, .~а<:1()Т'; ;IТРЩОS:Ц'',.fЩ Изследванuяmц , е. да ПОКt\жс, че ' ,:;' ., ....]
-,;:-': .,,~:,-~::,;:Ol1peMMeHH · qРОдlrOЖСiц-ur. ' iillrrpаМfПf :' ОТ . ТрnДИl1ИОИНК . филосоФИ . (иtl!tр. '; J
.. .
.~·.;;"if: ~.: :;.~ pti(jf~ hРСJЩ9~~!1ltе; ча З1I1(Iма. ДУПНI бllXn моrЛl1 ДА има". ЧlIСJ\еflО едло и 4
~/;;,~~,_ С:ЬUl!псеuнщс), оБЪр1fОn U~ОЖIi етн. 9СТ<lНaJlИ ОТllореш{ чрез, ,'1нnwиlt езнж'" .. :. : J
{:., ~~::,,: : ~Лfп.~М(}ЮtQСТ}f. ;. :u.щр1tти OT ""l!n1u!f!! сзнJC.I. НtЩСТI-IН4 ПИЪРС' ТВ'i.рди •• чо 1\ ё; ..: '-;:
Ц~':~'., '~J Н:J(;-If~дI10j(f.(.чm(l,"(тoi1) rtciдл~ржn ~ че "РnОИJl!ШJfТ метоя пп философията е лn, ;,.~. '.
сс р.бl!рат ф!\ Itз~ сэщщ. '(О H~ 3:1раЛII rrpJIC;,.щю! им wБСТIIСI-I "нпсрес. Ht.tтO
'-:-"::'Г~ ''':-'';.~\h ·,~ ·cO И/~fpJ ЯII 11!J..'Цl~(1 11. У.ЧНIl r~орИ1t :S(l..1Я~ TUKnna J.:l"to 'fсорщ! • ~ ()бunfТ~ ,
..., .; 1j}l1ма'ЩЧ~с"~t СjРУХt'}ФI1 Ht\ riСИ ~"Ji . е:НЩII . Фt\l<'ште трвбвз да со събнрnт.-
,,~ ...,.,,~':i;" ,~'з:1ШОТО: те. r;04(ti. OTf.J-blt себе 9'И~,Те 110CO'lBI\T обрnтно JШ ПОСОЮ\Т~, ПО xo;frO -:. .
"". ~ '.~ .. '': КР1UlIчеС'к:t'l:!i фИJlософюi' I:чrЪ1-уВ!U1I1. ЛОСnCДИИiС дuе Ciол!тиi'.;-:-. ".c'.,""'':~.~..o-- -.;.~ •• '
J:-~;j~)'; ~Jу;~. Ще' Сi(tlрryМ-еttrjlраМ',н~~Q.а:i--'iО\ : .. с ·itО$( да е КрНТlitn iш "l'Рn'Д1iUМ'Тn~~JjТо.': :: ~ •. ..,.!
~~-:;:~~~~"':"'~l.l!'f&U} ~~~ ~~!Р.~~е,JI~'\ -фfliilll :m езнка.· м-оже да е НЗlJЬРШИ ':.~." .-.'
~';.f'-~.... ,:,;:; с~r.IЮ'ГЧ:Р~} ~ЪбирtiН~· НrJ.~rfJnЩ~ ~еl11ата и че във вс-еки случай няма.!! ен"" "-- ,i
- :-;~. ,.~_. на~;L.3if.-ра:trРд:ПJf\{аtl а.1Тl:на ДoBwre деlfRости. Но искам' да nОДГОiВ){ пътя за
~ ~~~;тС'пиitР'i-у~оRтЧрt"] бележка .отnоено раздвояll3Нето в с:tеДВlIтrенщайю;шатn
,"; : tI)jj,Л~lСvф!lЯ:;~3 kOe-I'(j t'~IOме!-J.JL'{ п'о'торс_ Това раздвояване се о..уРМКОв.'1. a~O ' ce
,-.-;,:-:. ' Б..н::;пt<>U ni-Гrr "Rш«i{~r "птvЗ'u ;; й>бlrp<fШ ф:u"и за езика". nон.еже естестве.но е;
..
~:;~<,;. ~Дn"t:t .nom1...-rn~АIШ ' .тqва ,~прiвИ1!f!ШП ·метод на философията, защо той .не се.;' --'
.••~~:"".:' ~lJраtJ}.IX)'М:1i,iу'Що'?: 3ЗЩО': НС c~ зам:ен.и Й}{ТгеншаЙ'ВОВИЯТ усет за уместни
'--,,"',',':_ ntШllаiшс(ЙJlli Vxoiо~на.;Д~.:YI~ _ О.cт:i-nr:зп остри разграничения) например с '
,,-·~:с;7:J(о~Iй9ThR:flа-;n'р2Jiifffi~ :кqifiО_ бtLiнir;{IА--.Да..::ВЬЗПРllема резеRн ,.,всекидневна
~='~~ЦcL-nrQС1..ry,:д.ТО~\7~iijUРОIriIJе-=Aarа"'7rnърдения относно . зиаЧ.еяията на
'. :':'~-:';;;ё :~ДyмIfР~JC.ltО::J!~ХОД?"ТО:Щ~JfМI1у'ЛС ,':п:а ~се · постови философията обратно на ."
~ ;.~:.~:'; ...:~fmjР'R~~~Jl';1-Н-d.,,~ау~~:с~:', еМ.~q~~~п~~·. ~~~:Hl последователност от npOГP3lrl}f , .':' .."
.-·I':Г7 В CkОр'ОШ!fn.та "ф}fл.ософюr·it.l;~m{ка, НЯI<Щ! Q'Г1\ОИТО вече не.са тnърде свързаНИ ':", .'
, : ~:,:,·f· ,', съе:::.сОбorВС'ните интереси: ва :'-Ви+генщnйн, ПI!ЪРС С% беЗПОКОII за това и '.

:~;~Eifi~~f~~~t~!i~~I~/: ---
.~

~"':."~\""'" ~ .; ~.
~- ~~~/-
f;\ ~ ==7_ -': ';: . оО '_о <':'";:.-4, ':' ........ ._..~. :.
Н ГО!! ТО' бeJltО'Кnй.ство nPИе'м:а~фор:ма"!'l на ЧУДI'~ е':, ....Щ,' О'СОф1J1I "
, . да IIзбаГ! т т О'ва да. бъде наyu",п-дадн би .~·~ "7 ~]Jс . с;~м!] цизира ца
ВlПгеttЩQ.Йно\!8.Тn "съаротивана Jiiijnтa.~. по" Тi:Щ:~ ., ~.~рiiДа.tjl{ U-.-.ш прав а
Щl го nЪрШI!. От , Друга, FТPщ~~'itPУ.щiо е ; д.~ ."~ :L~~~~~t<;k.Щ.Й:Щ .RtlУ~ , ,
АVТйстите например нямат,F.tiCh;'а 'пvост«( ' . u.')iPЖ~;:бj{· :r:<iifИЗJ1..аост.
Ct.щеDреМ~fIНО' фклосQфията Bmpini'~·teTOp·.· . '. е·,n'5);'.д-}:;ЛБО):.1\. ЮlК ·"'::re. .
I1О'-висmа, или по-чиc:ra. .ополiiQ:tО ~ир '. ·'intЪв.1пЩ Наука би
МоглО' да. има . за .,фапи omоёв'о . езЩа~~Щm7Jii{~~пв'рП'Ша? Така
, ВитгепщaйJlОВОТО' оnqщтие Щ ';,IW~~ м~:ii~~q.оф~та" шглежда .
, В~ДИ ,ИJШ. ДО' ~m.rnrв-иc-tи1QlО ·Ю~fJ ,}ЩЦ,·с~ ,'%,:'1,UЩ/Д~':1rprrте.~'!l:ИЯ~!l. че., :.,
пеемпиричио сме....опрнли ... ф&-ТИ '.за/e:m:xa":~":ИЛИ .фи:fюсофМi'а . ;,тде бъде
110гьлвата О'т .науката за·JI]lRГВII~11l,:IО, юПi'itl6бiде ид.;ЬКУCnd! Но "акО'
. фЯ:riосО'фиm наИёТИнii , е kJiтоу~~rnо;': в~m~еiШет~':: ~Равё.Rё' чрез --:
линnщстячен ~нмep. БJf билd-·вещо;-)СоетО:Ji~~~~~~. ;1.Jt.се' Хвапс Ji . :IUUЫ.JCВd
обща, фО'рмула" 1. Може .;ЛК,"IfQ»е!.д~ B!lPClJ6 ЕЩq~~()~.а тa~Ba фо'рМУЛо.,
- .. фЮlOсофr!Я~? -'-.' .- '.:<~~}~::">'"'·~-.<~iЕ:,:=::·'~~':i::\'-': -:: - :
.~. 'G,Товаразгра~еЮIе,~И31СУО11!Рiсре11tY-~t.~~ е.", цевтра,1По'В- ПЦ-ЪРСОВ9 ТО
'" трenrранс 111\, Вктгепщщл b - е !:,~рXlПО :< ~tТ"О-:Ш-nfн.)грамаТIГОТ
,"' Тракmо'mа за отlcpuaие 1m "БC:iус,ЛовIiк всоБJl.О~rмОcnт"': ~ojfГo llllтгепщаян
. О'. ТОЗJf с-лучай СDОДeJ1Я с.пдатоП;ДеJCaР~ и ~С;с.ТJ;ОRежс: А1Ю чоnеJC тряБIIn да
,..;r,~~-;,-., .' ~ QБQ~,Qllе I)-Ьv.;у :")'CJ].ОJНJП,е [~lJе9о/ЩWМО~~IС~JJ:О,: 3a&~~Д~:~_Ol алучайня:
~~i~t-;" '. фаJ1'tП 'за cзmn':;f~ ~ TOГЫla той , С 'J) ' сферзтn' щ~с·измtЮ{~О'ТО':::.tфtl1("Й(lеСI(QТО,
: ',,- o.J:~:·j иеnpо..lUШJfР-УОМОТО - тъкмо 'ТfiМ;.' J'1>l1ctoiJ'c-ы;..ritоcj фР_~ОСОфИП!i t;щ:нnrц о
_~~k:;: . С;МАТМ3; че ио Rо мястото. Ах.О1't1AIUIA~белеюа' X1lтQ ;НКItOВ;яе M~C'nn имn
, ,~,~.- ~llCJlепо ~ същото , усещо.и~ :.!tPyr~, получ..'\.за' C90'n "uе'оБХОlШМО'ОТ" от
,,~{~:, '.'__ " ltА'UIпа;ilо хойто 'ХоРа.та ТOIIOPI1';~9 .да: lU1 611'1'PJJ5i»1..io фюiОсоф.1 T~, I(оПТО
:п- \;;.,. ' ке харесват ТО3.ft ,JШ.ЧJЩ Iln ·rOJiор~.и$. Jln' но' ripeMO".fo."Itt СМСJ{Й :'11 '\JUIO те М :
. :·~".::"C Я.llМ1\Т ТЛСЩН!\ ТО"OOl7ЛрmРQю,т ла , фмооофИlln като ЩЮCjQi;-;I11{НftНtСТl1.ЧШ.\ -
::Jl:· "·nрепоръu",;-вли.38 само за да бъле::язтлnСЮ\нОТ "оb..rё 1!С>'У~Qё'iu'аiunu <лр'itiрi\К- .
: ;~~:k::" "1111 .. фИnOСОфНЯТ!l жuто:.В'Ъ1tpОС .ШfD1:'уС~"(ПОПежсжоИ ro е rpЮJcit.д:vщ другите .:
: ~~,::,c;. _,!Соро. JI'ЬЭприемаr пerОlJйТС прenQР"1СИ , akO тоЙза.се6е IЖ ~ unмсршtИОl:I, по" ' ••
.{·';fi;,.·,, . ;Uo6ъp: ~n'Uft{ за_ rOB9pell6?) n~~в~ . дп ' ПРЩtIi.~~}{~~-Щ ~6J10tlе.lttРItЗЬМ ., ,
. '~Ь.-.;,. 1.:. отпоено п~о_ч.ХОДН}iО'с.'t1'n (ll3}fс:.t.Ф~1}!CТQ ~cJlm..A.~qJ®.lo'ёi''::''4.~:.H0'l!!.nn .I!ърХ}'..:.
'.~" .':'~" случаите irа:'Мцuалнат-а - npаUИ:К11J''Трltбв u. ноо6~ОJlIп;f~да==6пш: ;\)'М.'БРТ Нj1 =,,, -~ :
, ;~:~:";..:':- - филосОфиiТа;" КАт ~И ilОэмaвltме/Дмн. niгrfеi'!iiifiЛi{ п5~8: -~К ~~nttPиЧнi(:'::;:ё:"
;~; ': " средствn, MoraT да ~e И3IJо.n:mii,.~за да се О'-rxp'югt "грашщите l1n езикu"' "(ti ··· .
. ХО'ЙТО СJlY'l.зЙ фiuIОСОфСКnI)'Сш.ка ,~ ще бъде ~ ;be-УС·Пе1><",т ...па сссъбе:рат ' - '
ДO'cтaтъt{Н<? фы:тп за.,DСИЧICИ . .t~~ЩI1)t · НЛIf IQRJщЩ1>1...!.е ,J.i"b~neH<;;p\Y1!!l Върх}:::.... _..
.' смесените. ип чувства ОТНОС1lO" фи.uосоФсхата :-трiЩJllDlЯ {AY~aTO саТИРll.к. ту <.;
катО' салонёН riсr[]{О'аналнтик)1~;·.-.;,.\;,'" . :.>.< . . 0 .'" ':~ -;7 ....: • . ...

, : -Забележетеj че .всИЧ:КИ тези ,диЛемн ВЫlючваТ·110ПЯТИето "iН~оБХ~ДIIМО'СТ".


·Пю,рс не rrnтa. дали извън Il.Ма, НеЩО. j:oeтo да се.-o:rкpие .;.. гРаmпnrrе на езика
'--и кО'етО',-веДНЪЖ~ТКРllТO;ще:ППJ;>.щ-mе RДе:дmiРГ,-Хюы;,:'Кari. - -.iL.':~
сБЪРКamL Нито пита дaJШ, намир:ШЮ! гранИIUt ~на. езиха. ~Се ,:намира нещо
"необходимо:'. ~~ледната точка ': 9,JJIOСI{О' T,lIaP..... : romrвпtти-чен: обрат ВЪВ
. филО'сОфия-та){алоследък се предполага да :-е ~ следн~та:: доках.о '.еюtОlJреме
мнслехмt? какт? АрИСТО'Тел, ч.е неОбхО'димо(frni'nJJQиз.ill~ рт-;uеuщ-rа, а по-
'ц.;l.,и>.~. от стр"","",т' на нашия разум, ~ 1
филОСОфпта трябва да Qткрива "
ЛИНГВИcnIчна. Заради всичко ..
едЮIСТВ~Н проблем е даля ,-
ДОСтатъчво здрав да издържи .
- ,_
;.,

~
_ ~
I ,
,

нещата lШН от трансценден- .


намир:а.в:е, което .~e смя;га.~. ..:.. ::-.
и:цн? И ако не е така, прави .

Аха се избавим от
В1Щим ПЪП СИ извън дилемите ..
!фI:]IЗЛО да се x:myCHe понятието за,
В.итгeнmaйн , като за ' антро­
пе6б:1{О;[RJ>{Оlс,,:-а произл.Иза · от хората,
m.!..~~~ll'q. предполаm, че ще минем и без
да H~e .JIО-МIЩКО диле~.н
)ЮIО(~~DЮlта .во само ',С цената па
~ .. ~.-,:,,.. ... ,. ~ • 1<'""

," ~'

~~~~Wi~~~~~~1~~~~~~~~~~~i~;~е.~н.аволя. , ~;ffi~~,~ilю:~а

за "необх:однмост е 'Ът
който Пиърс
ата MIDЪM , характерен
казва, че е
за е
"';~ГрjrJКinitmа ~~~ОJIИЗiМl;Г.'Щll.:t(' ·V"'1l19еIЮ:К'V и Кун, се Фо,,"усира 1IЪрл'У факта.
'~!(:О ~Dl\:lя()о{)mlЗи:е от начини. по които може Д::l сс
да нарича приспособя.ваие
' философско заТРУДliенне, НЛИ
пе, човек ще има СЪJ\.lНt;:IIНЯ (по
~
,
,J

Jl'I;ICIНl IIY >!IH"a 'Ioae може да желае да l<..1Iжс "Все o~t k, _'>! предвид'nод Х ~
TOR,1, )(0(; r() IIIIШ1НI съм и.м.ал предвид, НО повече не МЯ::'!Я, ~ воuчки Х".ови са '''' - ~ :'
v ·о.ои" 111111 IIмсстО да се каже· "се~ ' иМа-,,{ ра.з.,1I1iЧ1l0 ,;n,,,,,~e.,~?qif , Вече ~",~""~
ня ЩМ JТрещmд под думата cъfu~ro ~нещо". Но 1С3.км., ~.- :nзм.,jt,_реШрlfЧНО ' '. '
не, нс белег от линията между "фахтиqеС1{отО·~'."J2Щf~g~~щ ·ц~
IJltT .!~
"фШfОСОфИЯта", от друга. Следователно ~олнзмЪтноm~(~о ~a.B~HX'p'~ Дюц ~'J,
И Хегел) C'L шения относно яеоб_ХОДИ~Q9'-С'ре~~~,с oткoc}iO ~!!К- ,'''-
срещу·факт 1{ относно фИЛОСОфяя-, ср~~Наука:;"4'~; ~::;"1<':;"'?,',,:"::--:е~'f.;"""'=-~'==-',
Пиърс МlIСЛИ за хъсннь ВитrенщаЙl! ):аТО за ·"nXтpc.n-OtIсптрист". ~oтo .,
саt.{1{Ят Пиърс t10ДДЪРжа ПОНЯТКЯ,· ХО.l{ТО имат Ct.щсъд всветлпва,1-1l на ато' , .',
мистичната проrp~ta на Трактата, ко кокто веч.е нi1!згЛ:~дат mtrepecRa,
когато се D'ъзrrpиеме холястичната гледна точка на JJj,САед8ciнUЯf~а. Но, той не_ t ~·1~
прави нещо пов~че от това, което самият ВитгеroдаQ-н'с c&ъp~-:В Изёлед8а~ . '!
нu..чmа поняrията от ТрактаП14 npодъ.roкават ,да се JI:L,а~r:ВЭ:,ОщеJ(СТа. .в
който самю.т Витге!lЩайн ИЗГЛ(.'Жд:1 oз.:Iдачен Д,Ч'fН-4ta t:Я'.:nIЩП, "'щд( да се :-""1
шегува с тях.. Моето подозрение [huiiсh];.за косто п.еЗйU Шд..!(~ apryмeR11f":...,
рам, е, 'че }! ПИЪрс, и ВИ"IТt:нщаifн 1:1<' се отделя,.. ОТ'~анпчeнmtra от Трак --
, mama~ 1(О1tТ()'Н'зtlfсОrfflНlLЯ111а пр~оД'оmrвa.r,-за~~~С-1:Q.'ro=--=':
!:--:::::3-::-:-- П~.ФJUIософията> И двамата би:щ НС1<lU1.П "фИЛQСОфl!.lC..м ~ШJ!~Jfа.Нещоотчет: .~ ,
JНШQ .!! tн:обlf'U1И1tй::".... не Fiiдi;::Можёw (} ДYМffТ~'- ;n'F;jrt~Що" И38ЪН ::'
, обичtШl!11J! ЖR1\от И Меи.... Нито би доставила УДОВОЛCТ1llll: фИJlОООфtlИ, която
стаlЩ ТОпа; КО6'\'о Дюи , мислеше, : че ' C:~ ..ри-rnqi:~~ , 'ЮtC1Jl ,~ 1{1\ Jf ОТО JfI1
06(ц}(оотта, щито с-е от;ЩЧаВIl само по степeJJ ОТ &C}{I{(O OC1'1.\R!'I.ЛО 11(\ It:,lследъn-
IIСТО. Те J1C со бс::.;що оп ОТJIОСиО ItPllpollRTn JЩ ф)Щ~ОфIЦта, ~(\ЩОТО яма '"
тру дностк (: I10HnJtGТO ••1IсоБХQДRМОСТ" и ..лнm:aастячС1r : Ф!\I(1"', n сс ..
безпокоят Зi\ fIOCJ1eAHlITG ПОIlЯТlfS( .зnшо1'О ' те са ' ТРУШlЩII ~iI 1~()I1Я:rн~о ~'-,'--
,.фНJlОСОфЮ''', , '.- ,', ' ",-' . ,-- ; '.
Дru,кc "б!l'lС 111(() сс !l,\.;mРИС!liе ТIt'Ш tlOCJtёдlннnсщt<l 10q~1 . рU?бирOJl(:'тО, ... 0 !
ВlгrГ~Нlll:l.iiн бн МОМэ.Г1 1111"(111: сн дtl Jl01H:'nC фЮ'IQСQф~ ДО сIl.ИU край, Ше
оrnжс СаМо !што объРКВIUН:, Дори}{ 1111 СЪМ йрn.u, 1(IlТО .Р\:!ММ; Ч\) ВН'fl'СНЩnЙU
IJOДtt себе сц л flm,po .D ' ИЗJtИIJ.ЩИ:' ГJ1u.nоб.1t1.с.К4i11iUН IJОСРСД:СТром nредnо­
ложеl[иe-rо. 'Аё, фн,nософЩI:Тп. може дn сс '.поведе ДОйlrnnD 1Cpdt't и 'то чрез
_арJФtМrшс' иа ' nll"ГропоцсJrtрн.щfия : xn~nep :..}Ш. нeQб:ro~:' J(1\]tBO би
, .
:mа'iсл-~~лtш J:раll"''? -Д<1 ПJ)е.:ШQЛQЖШ!.~"Iit:<:!@j:дИi.ц;1!; ' - ""'1!Ytlll1tо.с.офс~;,
_ , штrереснnт:lк.nтеГОРINе!;кп про:tiо:ищИJi е, КfiКТU '~'-ПРf7"fiillТii:pал. "'Само : •

i.
. ретОРJlЧlШ. дюбез.tЩст h"'ЪЧ 'r,JШР-: ('Iтq~mlFQ :....d1l1дЬ.Ьоф~ ',:~р~ер Н8 _-_- :
, [IPO-ПОЗl!шtJff~ ИМtl._11I тor:aB3 1l./..'Щf1, коста ПП ПР!\!НI nр'Онозиrrшn:n ' I!;'ТИ темота ' ,
, '" отчетJШВО fnли •• ЧI1СТО")фllлософсrш1 Ако не, Ю'I.!lUО е ,1'ОВа, i;oeTO би-магло да. '.
!1 '~': '.~';"" сс 'доведе p..~ Свърше"ГДосеra ' всичко. кое.тО_' еоnНтвщ,-да [19~8ж8. е: -че-'-,
можем да нзб.агаме от саМОПРОТНlIОре'1ИВОТО изисквзн'е ФНЛОС.а,,фaи.:rа да се - '.
~.,' ДОВС:ЖД3 докрай посредством'н ова фJШОСОфС~{фИJL~~ll~JШВО __ _
., - философсь:nТ<l тема (шшример,:веобходимос:r:ra)," HIJ:: IН)~.бщюci.."дарадокс. .
,: ,-- -_~ QCIl\Мor.ФНJI.qСОфRII'"'Щ Jrn.ц~до6ява nPОСIp<чiСТ,ВOТG}СllреМСТ:Q., :ТруДно-е да ct:.. _
въобрази ТОВ3 , което ешm край на .DСЯ1Со 'от трите 'би пр-едётnвлнВал~ :~~ ~.C
33 да се обсъхда ТОЗ}f по-qбщnpеll л:арадокс; има. НУЖда ,(,Т 'рщнчаване ~~ •.
на три 1'Пlдll ,tlеща, 'към които терминът '"фклософш" се,{)ТШlС.!I~:;:.l) да. c~-- _
обсъжда (ио Думите на Уилфрuд Селърс) "КЮ( неща; в най-щнроюurсмисъл
на термJIПа, lJошщ:п ,з:э.едно, в най-широкия Cl>-llicъ.:) на :rеРМЩI,\";. 2) колекIIИЯ . '.,._
, от ,np,ННЦlillшп.е.",т.еА!Н r .обсъждIUlU ;ОТ.' повечеro. ,,;наii:I!~и':фJШ9СОфI{",= ~ ~~
ii:- субе)i:Т и 'об~Jcr, 'разум и матеРИЯ,.У1ил.rcrзрна и деоllТО.i10rнqRCн~iш~,n; с.вободна .
'. ,., ВОщ( ,И ,детеРМ1ШИЗЪ1'>f. език и МИСъ.л:, Бог 11 свстът.'уJiНsерС3JНЮ ' 1( частно,
:. ", , " , ' •• ;" " • ,Ф' ::. 5' ',.: " 1" ',: ~', А • ~

39
~ '.
r .H., 11 .11.; З) CltllH , 1:. I ~ ~\ rнчсн пред мет Т.е.
~·.1~;;"':!<. : '~C""BTO Jj .:щ~ J'j'1'f те Щ. •'~ КОЙТО >.oparn, I(ОИ о () \) '{ В.1Т В н(; чвй преДПО~Il .
,\~;~;~~;i~~~;Р~'rQС~С&~Iд~~ртамсщ. rоаОРЯ1' 1} МО {CHI". .' ~"f ·:X~;<. ;'
'q~i~:~:~.!<1'>~:-::·';::-ВТ.Ij· IIС~;,,9<: те~Щ~:>91'{ CMHC'Ы'I.1 !'Тр ябва да (;е кю ат раз.-'JИЧНя. яеща З~ .'
'Y\i~ "'f.;;.::: '";'!}Щ.:.,,о:rn та и:а ' фИЛОР(J1-ЮtТа J{ - О1'НОСНО nъзм~) 'ността да се завърши
,;:;1{~~ ~фiL.10 ОфШIт<L~ . ЪРВНJ/. '-,'&ИсЪ.п. О св идно философ ията не е отчетлив Fach 'H
;.~i-';( ' ;~- .JiНкой W1.КOr.J ltc_.e .иЗIIСJ:~ "чяС'Тота" за лея. Нито в.о:оЙ би мислил, че бя
~RJ:. ;;.:." ~с.r1l0_ ИЛН~i! трябвал.о'· да се '3aВ'Ъp~. Но в ТОЗИ СМИСЪЛ "философско·.~ . е
,""'гг- " ' llCJ1Jm ЩffiЩПfМ на, "f!I~T~;uacrY~JJao". Философията ка,о СJllЮnТИЧЯО виждан~ ". f
...."'.оч;е~.идНо пС>.'е облаСТ ··jЩединич нi!. академична ДИСЦЮlЛН.На. Ако .се напРави
.~..~~ ·....:cm;~, :на
7; . '
ВСl{чm ра.з;;СООрззffir хора, които обю:.вовело се смятат за ,. ':
~-:;:.'" ~~;,фgдоссфТ!'' (нз..nР11~{ер.::"еЗJЧ~Шl"rО ~MeH3. би мqгло..:ха се вк--rючат n ИЗПИТИ ..• ~, L
f .. ;:r'.:. З<) ;!о\.,ор lЩ. фrtлосОфd6fТ~ llау1rИ),- С-!lучаен образец би MOr:ъ.;'1 да включва .; :- f
• '. ' .. Х"''Р~Щ'Т\ i\{i::jIЩ>. Сшшrci: Map;.:c.,J{нpxerop, Фреге, Гъодел, Дюи и Остин .
.. .;'" ".~ Нш~i1 не бl! ЕЩС~flЛ .т.ia.J!Nt\. 9.бщ предмет, чието изучаване отделя тези XOPIl'
.;;:~. 7.,··. 6[ - (Д.а . ~e.,\l) Еuрипид ~: .rrсо.вlнiДjюuнсТ!Й. Монте·н. СамюЪJ1 ДжОl-JC'I>Н.
~~::,':'_ ~еЩюJ.Щ.фQ-U Ещ~ С!~il.!J;.:!~{.'W..Х~сли. Едм'Ън УШ1.СЪ~{ И ИЙте. Темите .~ _ '~
•••' 'ЦiТ-О.lПfТtI. !(ОЦТО щщадn ':(щщ: o.l)epn f!З фИ:ЛОСОфСI(И дenартnмеити, образУВ!ll' .
:~.:'-::" Д() ~Ma с:r'.:tt~~I{·C1Iуча!tшi~Я'_cЪiСI!. i lIремеlfЮl смеСIIЦа., опредemiна главно от
_,,i . ~ ';~ ~борбJ! З< n""l9c-r 'nъtрС '/i YfПmер9WтСТI{Те }{ от теКУЩlfre MOJlF.. (да сраВШir.f ';
;--,,, '. ';['~'" «J.f}'р~е'Il.IJ}4Я· 1ФНЛНД~:ГСIqf :н~!щt:.Р.а:фIfJ10СОфИJ{ с !n~. даn..'UI преэ. 1900 . г.~ , .{ ';
1
".' .
,. '.'~~: -~ .. ; " .If!).~.I{i!:pe1{'iriц1}·m/fTOfln. ~етБФ{ :МQrъл да fu.дсцр ез 2050 г.) T06-fl не е }{еЩQ· ЭlI. '·
............. ... . ;;;.._ ",," . ~. .ц', _ • • . . • ,. ! .• I •• _ ... _ •

.•- : ,.;-;--~~1IJfС;:·llР~1Сlл'}rrС.·Щ:ЩРI}ДC1'1lQм. учеQfm лрогр(1М'Н "С CUTOJ)I\OP<1 tIt\Жшti ., ,


,~!.!,'.y:-, . il4tНос.nriЩrI\.;;Да~_С~5· поберЦ ',умар~е1tМnЙ1(U - огромен брой .възrле.!,Щ относно ·
~ . ~ ~~ fmiciy~ 11 ЗQ funо '~C СЛQ.lUJа ЧО.1!Сt' да ~ }tЗУ'l!'t(lМ С :nрспо.!tЭ!lU1СЛЯ 1'10 фИЛОСQФИЯ 1
.. HWТO" е бlttl~ИЮ{~U~'\ 'Юучn,вано.. С/1. ПIV!IЩС ТI1/(Иnn D').'\r11СЩИ • .
, )\а . ;lp tHyXCII~M з.."'I. момент ·1.'IYOPIIJ\ смнем :- фliflOСОфНЯ1' а 1(n,о ., трtЩи-
-UНN!!Ш щ.н)~~·Мн" ....... :m&iлSl.."UJnМt:.._Ч'<: ' !i 'tpOilt1t CMflC1..'1 (,"ЫЦО ШI.МII. проблем .-:
QЩОСltо Ч11~-i~1.U"t.I JI(\ фl!J'JОСОф~Ul1i\: l3ыlосf(,' l<'С'ИТО се 06С1зжltnТ във всеки .
: .дW~1 I\t(lMC'IlT : О}'.DС~Юf .дaД~H · фмооофскн деIlfiрl'8.МСИi' иЛН фНДОСQфСJ{~ '
. " W(Qfln. }c·-tu:r оgЗitрyrинен- fН1.!Г'ШС70Тtr, J\oTt'to вСеки 1'е:оrичecm nредмe-r НМI1. . <
:~ 15;,.~.:·~~f:\:... Te ·:J · I ffin'!,~Q ·t:.Ще.."б1.1ffit..:~~З~С'(О ' фI.UtО(:ОфСЮli" теми, З3.ШОТО щt: . б:ь~n:т f; ~.)
7':""'~~'QP.Ю'_~! ;ri!~iry.p.~ RO'ifto- оСЩурg1дlJ;Olgскстуалното опредсд().in{С H3,:T911n~
....,",~~::;:-1C1u..~.(1.7:~Ii.. R,;rJpi')ciН.::-са. ·~ ·.хШri6:i;.ц.I.{> професори IГIO фИ1l0СОфЮI <;<1 ~lеШI ..:rоз.«
=-=-"-:;-f~~:Е- irrii('!.Iiт-о,!,~~ ,!,lЩЪТ ЧНcjОТn;,l<.2!ПО JS,CI{KjlTeMU развнва, след ю.по мног{) хора
1i ;~U \.··CTIIO I\Pf'_~!J ·ca.. рз60ТR~·Ш:· ~Р< у, нея - те щ(: бъдат едннcnеНl1те хора,
" ". KOffТO 31fMT lш1illQ i: пощюд яшО:: и оnра-едано ще негодуват срещу нашествця
...., "<т:-';, : lia 1,~l1eu blJU:lctil,--Jo;ОН о З'Н1:lЯТ J:lMeтD на темата, но не и HeilliOТQ С-Ь"цържание.
-:r;i: ;:k~ < Tn'lii· 1:!itcto-;:а.. gе;..~ :-огrет~1Jffl,Q _,.фRЛОСОф кn" . Нея я прнтежn~ат и изу~1tвапето_
(..;:~. ;<';,;: ;;:,'::":, ~_ФЗ!У().l?цщrте~1{зУЧ~ЩIе;rg. ва,3О'С'Ъровата п:розодня. Нито съществува .
i:f.Z;;-:7~Ь,f!Q.Щ?Jrем:()Т'НQщt'р~Б~жда.ие'iо, ~Фf!!lqcофията в този СМИСЪЛ дО НЯК1t1l."ЪВ
"~-. ;;:-.;..~""'" !Фщi.· Jf1ши . ~хНlfческ:и , лроблеМ ·· НН~ш~зНачеНие колко схоластИ-Чеr(юnГ
- .. : ,.=-~~ ~ОА''е_ ЛU:::'1tзГJreЖ:mI'''зз'''в·ыmm:и-п.а6людатели - има eC'Iecтвeua про- ..
.. •,.. ·:-- ,!.{1u'L::"liТелИQСТ,lЩ СnQЯ СОБСТВен ЖИВО! н нищо не може да то убие OCBeI{ -
?:;~_ . · неrmQI'-О уt:nеШJt,Q1'азрешещн~'и:;ш. с~ор!РУмение сред онези, които веднъж, са '
".i~' ~~~~':'I ~i бj;r..:~{ nPИ9лсqснн'QТ .нег;о" "i6e:rO:',B-ЗИСТ'ИRn е з..'lДЪНlена улица. , '.' .
.-,~ :.;::' ,:~ . '" , Tnкa дa~" .щiДJ!тОВ·q,.кО~Т9 се ttM!1 предвид под възможността за край на
~~,:.,~.: "фн:nоСЬфия~а. J1coЦa -се .outi~{iI Тp01JtTe.;i~ocтra [роigпапсу] нn необходимостта от
, ~ J ,;.. , фI'fJfОСОфСУ. . чи.стота,'rрl!бв::l)!ас~ cin'Ьр~!ем и О'т философията -като-вижда.не,
~." .. J\ от фrчrоt:::I:?Ф.futта,-каТо:atшдеМ1rl~·Щl~слеЦl-la.JlНОСТ. Трябва .па се МllСJlИ за
... ':~:: '; фШ10софШI'tА. ::К~О ".З!1 .H,"(~,,; ii~ .( в.:~Y~~Ba.~~TO на оnределеНII дефmщраШI \1
-. ~. . '~ ~:! ~!: .::< ~:. ,·'~'i:~ ·Г';~~. \;:~~,~~~.~.:~ Г' . . -..
..' 'О' ~.,.:; • ~.(,;... ,. ~ 1. • .:: 1 J;... о'

~-

t .
~~?:;~: 'i.;:~~~~~:~~ L;i~ t:,
;.. '('.... ~~....:-..:i ":."... .:.... .~:~:."'; ~~.:'~
_ ~~. _. _'_ ~,~.~~;::%~·~:~~;~~:~~::i :
fI \.:1 1111111 n обдем • дъ бокО' - ле)юшщ ·-щ>Обni:ыи;,(~iщq.~ )iсеки GП и.т ,за
fjltЖ)ln1Jl~ 'фяб да .и3uравf... л.иri~1I ·1НU1.е; n.po~!K;n4~).iтitТ·o I1р.офес Jp'liTe,JiQ
фtLIlОС.офил имз!,мор3JIН?: зa;tЩе:аи~trа Пр'~~~Q~?~Я:r~;rt 1.')'0 п дii ' l'

!: те ущn.та :ИМ поt:'ЫIН8'tост# ~ОО:О' НI!.j~S'!-?~1'Щ~~~~а!~~J 90века; ··


Отношсвисто ащу , Субе:п 11: ОбеЦ''j:ЕзИх\ If:iИ~О)lимата.И:стпяа,
СвобоДf1Т3 на Вoщ;rar-_ хова..:е вищ..Т"пец{а... \'''''='';Д!?''ф;iщ9л~iа-' фил:осо-
фкте .ЦВ имат ,гледва ·roчха. НО КОИТО fЮмa1i .- , 'шns:rеin:СТО'ршurте R- I
учените могат , да " изюnolфaТ:.,~_ ~съЖдiitё; ~, ,: ", ~:'С$. ,rn:Qiва ~ j'lе§,цикарcтm .;
" лроблеьщ за.l[оm:ОВ1JТГeвщaiЩиa,aдите .мн~И3clШt1:RUJП1farymпо:mо~ ·~"
!;;': " Лj(ваi . да: спреМ ·Дf1.iriiСJiим:СР~Д)'е:зiпрО5.#еМk:;tа:~~О': QН:е.зП: сЫда=::-:\:
. деЮf от кnрте3mшc:m дуалЯз-ьм;jКQЙТ'О имЩ~Ум:'.:np6БЛемцте; създадели .,'
~':;;~' ....,.-. .... , . , , . , . !
.' " <''{рез мпс..'tепе ,на.JЮPaта :uто;-~~pwm:~dШ':~:.оС-ТЩlIlЯОN~-..-. ~
. ,.' ': . пр~рОдата; .~, познаияет.о :nТ9t,npоде:с'~iIечодоgea :н~jшщ#-:':Арjro;~ разума .:,!
-, "', =katO-jн:iц~ което C1.3"hВa., само х8ТQ.:;'РредётаwЯ!!if~~ '~ej,а;lи~спел.оваiеJП{О ,
; ~ '; ., .м,9.жебп .,о,.-рязан" О,Т света); 3I\&()~.каТОУМC;nl~.t{Щхоii;6: ~щадъ~що lIЩ .;.'
. " фиiнче.сtи'-ефе.te:nI; за"езика и-мН'&W~таLiато~i'.ifёf.ёМfi))Т,nPСА~оо~ '~Мт6 JUriat -
;~~\f о' ~-:.:;" Т'ряБВl!cда..I1СЪOТ1l~c:r~yna1"~" ва. ·~.#!!!,,~~СI !lg~з~т..а_ Щ.~СЗI{~ __
I:... ·. Щ)оБJ!.еМп" ястивае;' чекаlC1'~ , .fIitърс.'!~в~;·.:~~Фю:rОC(:J4щц~·,~~ разли'Ка ОТ . "<
?,;-Т;« :-\."елиrюrтa;Не е ч4.C'rоТ ОбmщО1iе,НJ!J(.jЩiот;~n:'ВIiд':ОXnОiicii~О'tJ:tеfОМ, АкО' ~-:- '
~~,:, ':',' . ДQft}'саJе.. ч<, -~r~ npобле.м.п ~нП.н~на -ОС:ПО-Мнп па ..;об:Io~аН1?tН . TOmIJJI .
f.~, ". . '. Пm.рс:: 'о пра!, па.:хаж.t'. , ЧС"If" f.{ОDсuжatа 'W~1>д.,:·и:ма~ ~e~i'D6M :t и ПОЧ1'П." -,
i':;,,' непреодолимо ~ШСПИО .' ДIJ:.nрani(Тсзи 'оБЪР1С!нmfi1 )J ПяО'-ЧУВctТ,.Вуnаме. чг ., -
~\ КМt\вtmOnfЙn ' :~iРlпJ.t !:It'ЬJt6нн.itтtI0V ПОСОКil'rli.":УJr03рtiШi оi~-ТС~Jl: 9ilРРJ(ВII.И '.
/;1}.:" (blL\inp -че. може бfЦtIIОllCW~~~~~·\'~~~DaJI'О-.ла.,с.е--,,~r.~'~7·~to~r.J1:i!l ....J.
~':? ".,' . ~r'O~:~t1~C~~:a~ne~~~~ '~~~;~~g~~ ~~~~;j;;x1(~~~~;f~ii :~~ " "Ч;;':б+,;
,,' философски", има. шш1олно onpе.дс.nспо зпnчеIШ~ ' зiU11f1t ПРОС-ГО ДП со I<ru(\e• . _
::.:, \{С 1fКЩО, '.J(oeтo ШУlUlТо.(wш tt3,kyсnато...щО .ct..1Li1!d.CJ["!ю iП.sn').J1Р1ШJi:r. 'НlIма ':""
' l1i\ 'б1>М от: UOOOOJn " nOJ1311. 'прк; :реШ1iм.нeio. l!М •.' ~K , ф[\~tll..' ошо.сно
\_. еn01l1OtlUi11ШW днк молекулnта{Юtн МОЗ"-ltЬ'f tt\iO х.ОМ11Ю'('Ь}J.И1.m детс-кото · :-
~.- : ро.звm1Iе. ' ИЛИ npим1t'tИ1lНИ1'е ,....'плщeтt;~ Юn('ЮlШttОвam ,' фJ{1.IХД~: н.1lМ1\' д1 '1'
:i~.\.'.:,~.' .:~б'ltДnТ 'о.'f:·НIOO\XiI3~nОЗ1ЗfiI· зiuц<>iQ"·iwО'бмми~=:саli'о~W6_nQ . ·i~~в но.чкн..:' ~ ,
::. ';' j ' .. ~ 4е да о.C't1ШQ.Т е:Iша.ПJо:npобщ:мnj1l-tЩtt'без Зft.nч.еЮ!е,'tQ~ ltcry:aI!:nt1.:t-~.!lОбi1jJ!i'i:~';::С:::',,·
',; ' Работа1<i 'Нn,- фfL."lоtОфнята':~n"рх.У::ЪЧ)·ТeaIt~~~..ru:::,; еi'-IWрСiilЙ 2-:' --
много нови ДИСUШU1Ю1Н (форМaтiа ::.логика; 'nс.Шсoilo:ril.Jl:;-нСтБVйЯiШ--JЩеIffi:~"" "
'. но. проблсм:итсoCtO.Я" както оо.C'rО~·f'-- ВСIIКо. отноmённ~"n коё1:; те11iглежllZ " :,
" .да ' са сеяЗ:мсвiUЩ е лесно. да се"'оТМи:не като оБЪРUilТlе-1in' ,;ЧIiС*О фюroСО1f.F:·...;: . ~
,,$.'!::~ ,~. ёки" DpO~fLetdlt с НЯКОИ ,;пр~'фdirиt[еСlCli··-В:ЬЛР{iсп. ВъВ-::.l!ijRКti:)lO~еНlre-..: -
:'4. . i; блеf:ТЯЩii и ' бсsnомощшr ФЮJ5?Софf}Щ' на:аВIПIU1L(Хьрб'Ь..!'п ,Чn~сър.То~~ "
"",'",-.. _:х..ъ.к~J1П..'J:'?Л1;I.'ЪС,_. Хъкслн. Ж.ан ,,:~цжt:,- Б. · ф .... ~..Р!.:::!f9~,;.Ч9МсКl{)_с~,~~
:t:':-_. _9_'QIР,ъщаi:~т своите соБСТВ~~' ~,пе~о'сти, :за- :nа;:reijiожriт~§~~~ос~ - .
f~ ___ ~, шса.кадеМичната фlm:ОСОфНЯ')(lПf, О~iUiт , КРК~,I(.QR':"'Ji!JR.,l!.сиюm: 01, cтap,R1t, .;,..:..
'~,'.', ' фмософскu npQ{iпeMIi ще попуч~ ~е!ПIе-; npиiiо~.9 ИЗ8Ъ8 ф!lЛ"Q'~Фl!Ята"'-:. ~
~~:"'~':~. ~ сам6.хо.ЛRотО · npофесори-rе-фllЛосОФ}[~fi.?орii~П''''О6jfu1lЯ1!1\1'~ч~;i>обru!~ -:.~ ~
'оО':':" )}ИЩО·.IIе се е про.менщ1О. фщтософшtrа :въ'в ·I!т~'и}{-' Cf.f!!:.~;_~ ::'p~l,U~Il.!feтo.. :: ,'~
,ОО,.. . на ' традiЩlfоюiu проблеми - ' необхqди'Мci Трsюii да:се.:мriс-!ii}. .' };;атО'.Има'Щi"":~--;
, . , ч.UСТ. ' отчетливо фЮ1ОсофСЮ1 'метод. К'БМ~ ', ВЪПРОСIk 'WJ!l(щ\а:' отличюr сп . <
,:'",ф~ia~. ка,то , ТС31fТрябвn да сс подх.оЩ{ '{рез МеТqft." Ч:ИЯТО !ri1СТ9,та ерьотnетна' ;', . '.
н~";~"сКр_ИТlrrе Дмбию,,'\ от 1<О)'П:О' тези "'пРdБЛе1fii?i.ТibБП-!1Ю!:а:r;:--fiЮ;Ю~::":':":"
к,~о ';,креЩf'Те ВЧ Ал 11011 сс ' ПРС"lЯCiвnт : В:.К;lСТ;!fЦ!Я~;<:~-'!;Н~А.л " д<}: СЛЯ-;W,ТJI ' .~~ ;.~
кряптата"'~~'. .J. ~ ~. ~~: .:;~' : ": . .-:}
~'-t-'~{:<. ~7.~: ~ -. :~~~·~·.~'.-:-:'S:.·

?~, .;;:',:;'r~:i~J::t::::::~:'~'.~'~:~ ,',~~ :~


.,-..;. . ;.:...~'''':~; .....~!- ..
"
:s •
T:1r.\ 'i да се; каж~, че И:щ:4дuаlluщnа биха могли щr доведат
фl\лософията до свършtж., 'мО".а.:е ~o ,'да з.пзчи, че тази книга би могла
доня;ъд Д~ iщ.R3Q;).пц~'r;~~р'Хif"а~iQяt.о'JЦt държи mmmици~ - картинаТа'
fia ~ОР1.i,~он:то'. Т10'р'~.щ''I)'i:p~q~~ проблеми. Да се каже, че ,
' фклософикта бя мрща Щt (:J).1-1'rmr; не d>да се каже, че поддържането- на .
ШИРО-""f възгледн б~ ).{огJtQ\:э;r#-шii~ ,СЛ мода 1fJПI че философсюпс .~ '~., ~,
деn.aРТа! {еfПД бlfАЮГ!lqJiЭ:~31tо~о~ро да се юucе, че определеmг-="'=--- .
""ултурШl TPn.д.tnn1Jl: БR~m1Аi'&tМ~отази промmз се ~ чове1\: няма .',
да мо .~ повеЧе да мнёЩi.. за ~Р'ltJЩ $СЪК на хартезиансхите проблеми-., '.
КllТО за Fссh~'ПО-CJ:оро1iи :Моrло.да 'се'щслl:i:за'изучаването ва интереса, КОЙТО .
Beд~ е ЮlПЮ1nЛ тезИ' проблемц; като за Fach. НАй-добрата на.личва аналогия ,
е ЯЗ\I стванетО о't""теОJ.I:О1'IJJ{".р..~J~iча.ВlU!ена ре.лиги.ата". Предя.мило стта,
CnaCCRiH:ro 1! &ож.еctвенз-ra- nРпро.цд~~-' §илк предмети ва изучаване; сега
фактът, Че.", бяло '11нса;епре'.itМ~iW\.lQучщ~~ще, Преди тconогиятабеmс чист и
aD1:0HOY~ ppe;p.H:'~ cel11 p!;~;e G:dТaВспа НА милостта ва l1СИХОЛОГПЯта. ,
:~,;•. '''-\''. ~!:ТQРВ:"У~.ая:тi1QlЮЛОJ."ПJ{r.а.JI]~~~j::Д;1.~ · друга . ДJlCЦЩ1ЛИ1la., JЩЯТО ,·имn ',\: "
,.:.. .. ~. ~'. :.кс:rаН J.!е'!у да..У~щ)ъ.еk!.1ЩJI.Jlpj:ди иыахм.с nртика ва човеха ото ДЪP~B ',,~;o-.c~"
: ,. -;:,",,--БО.:iИjfтА- l!ё~d~I.(П и JtИСЦ~~IЩАr ~Q.lт~ .разrnеждаше n;nтepваТII]lнпте R.IlЧIШИ , "
~ '; ~ы ~'Jа-.О'lli<;~!:iЯ~}4~_~~~~~~~ttо Конт .хазза... "мeтnфВЗИIШО1'О",;::::,-~; .
..~'~=';~:;~::" lJOCJ' i1hЭ:.,!1'еci}10~И:ЧНОТО~· F1tc::t~C})~ЦМiм!l. Ю1Р'DUЦlта аа чорец ЦТО ра3УМ , ' : . ,-
~;:1', ;;i: ИДlt .пух, ИЛЦ JI;ЧОI{)Щl' Нil "(р,~~~~t;lJtД~по образущще па оБСJCТПте Щ\ С80Ц\. ',:.~,<~.
~;c, '.' '.'
ЮJи c-rJ10б"fЩl1~ Н{\ сет}!lШ~ C1ijX1'Р.'I(nПifЯ'сJ{~е Дltсциnmmа, 1CQJlro обецА!} .. ~,.
/4 -. ~ff РМ~wбр~я arrтОР1iI1ЦНlпI'Gw'~,юЩ')r\i да сс mrтa. че ПМ4 Jlещо ох
'~ ' f.tiЩТрмШ1 ~)I(UOCТ. 1(ООТО е ие9бхоЩiМо Дn,(:(j xnжС 38 omошеннсто между ,
:~~ _' _~ ........ 1/01lC'1: У ЙрllJ10,ЦП: .Ю(kfl lC'ЫI МОС1;с;ф:l4oarpОЯfЩ' Il.Ilcnlc'ы ДYM1QЪM-ce Ш1дМИШ1DЩ -:-i':-~'l'
.' IJIII'Фr:1 f.pOJ10 Н;tI ' IТ8(1р •• : Ar.6"'qrЮl:оёофиiтn ДОЙде ДО С!Юн:р то ша бъло, ;..
1НIJН)Н't.IIИ "Щ>r 111:\ itl~ сс ' о. Q'fДМe'lilum ОТ пас, troJCТO Ii:Il РТJШnта ив чойе}(
~1I10 ~~~lе 11 ОСIIОЩа. Л)tО 1'оэи:н.е1{"'ДОЙДС, ' ЩО ЮГJleжJш ПРЯ1J)'шшоо -.Цn ' се , н
TpeTH~ L '10 \С!tl 'O'tO fiС1ЗНn ltliе · I(ft.'rO. Сfl~iIt!n.лно ОТЯО11fetmе между pl13YMIl му ,И ,:, " ,:.
" , t'\.)j lut обекr. t,М. () ceГt\ с-: страяltо~да ~~ ,"третира кеroаата доброта Karo '. '(
СН 'ЩlfLr1Н O'l'llOlIIt li.t'I междУ4tе~bl1-tu;J6'шti }f Боrn. ,-~·.I
.' А t,\ се мис.: }1 '~ ,xv-м ·Ш'фuм_ioфцn-тщ ;rезхтермюm, то съвсем КСНО е.
Ч~ JO lе...е ыешо:.n ,.niш{\, .к01fu:ffiJt:i.fOt1.л с,iш се И3.IIснв чрез излагането 1щ .:
шrк кiЖ "РJ(ПШiJIК 1Um:~1f ~1!КШlitt(t1iu.~rPnНRЦИ ва обпаС1'И па дискурс, КЛ1I. ~" .
I[1С'\ ЮTh..~i1!-1t: H'i' ~~кшrnи "м ~. О":I"ЯоtIiО , e:1\lXti", ЛОГПЧССIOlЯТ nозитивюьм ..
I1РПl{ОО Il lЮllн}'иМе. II<IРН'fili1IClt..·Рeлнffiя-nпг.метафиЗИItaтз "безсмислиuа" и с
. дauaн~o na J;tНд; 'ie OThfiItlIiM' Er.tохата: па Вярата КnTO въпрос на необмислена ,.
н )'n~~~ 1i'~ ::'-:'fJlU;. ЕдНaIoI.() ЛGЩо :нме-бli-Дало аа Нзс:л~д~аЩUlmа да се МiI()щl,;;
" . за .ТIO: .~'tO ~з.ве, Ч~КnJ!т-ea-Riшската~llшлосоФня е подобно ".объркване".
~. . t·~'\-;'·· .ВсекИ ТnJ,:bB теР;'11111 nреДПоЛЩ-Ч:енМilIещо • .наричано "наш език", СТОЯШ9 в
..
~f'~-;O, QЧfriёВане~еО1iО~!'ФК1fо~Фк\~~.mrо'Мбж.е да се предположи, ве ва уqени
'-~7.;i7 ItU~Тда вRМ1Щ'n,t_и Jn!,~ц~:gбi.ji!dЩaе .с него, пренебрегвайки сложността
;;-~'·J'ои,;;тМ,,;,}( tlЩЭyro 01'Но~енНе-Да'-iЩQYu'о-тр'~~~~С него. Но в действителност ннкой , ~­
·~::::,;:'}{е)Jяр8а~::ro~~iiiВЯТ-е:!Нк. ~opeвiie~Ha теолозите и философите толкова,
:} Roir.:-oтo 1m '. QceКlI ,.друг.': д\ :к:Огато ~ картезианС)QlТе философи ' с..1. поели
.~~."':r-: [(омапнваНСто ,()Т'Теолознтс.' те н[нaщiавiIXатова, защото тяхнатаупотреба на
Y'%~:.:'? езпr.з: б.еnre ло-малло (пriп -:riо:Ма.лкО,О<fевидно) объркана. а защото видовете
~~<~ >. 'неща: 'за -хопто говорt~)щ- б"щмеRmnгвiшманието на 'публиката. "Нашия'Т
;~'1~~'~".:'е3иiC j е""~U.е:Ш8ДщеК кn.Tif06kca~e· на ИСТИН')111 влн необходимостта,
)SЪ::~:;{::'.:каl\'ТО.:Бо:г8. ищ{ <n:рУктУРцiа.н.а '~е8л:в:оСтта::Нли кш.'То в сяко обяснение 113 едро
':~ ::;/~ ,ja : придо61f8авето на знание"каето )mртезиnнската традиция е предлаrnла. ,
:-l~~i;f:~:. ; ~_:. ...
~ ~'., ~:. 1.~ .~-- _. -, ':. • '.

...:....r~~~.-~~~
~~,.
... . ..;:.~.
~~_ ...
~~~:;"'C~~.:-. ~ .
. i


Топ, "~ ЗН8ЧИ, /C8JCТo Пиърс п:реДnо:nirа, че нашИят ез.ю;: ве може да НЗДЪРЖ1{ : ' .. ~
ИJИСJ(.8nЮLfТn. налагани от фи,лос.оФията..защото·то~ npе~-:зга C!lMO -"условия"~~'-~
кео6ХодимоCТl:i (1(81'0 лро~ол.Qстasени. на ., ,;б~·С!!i:lВ!Ш1'е\ко!!тО . с.я:кau.l ~.;~­
ЦРС1JЛоmт .,логикатаl.- и,;рeЭmi.стlfчните ....·:фЮiОсофп.к), 11:0'" ло-скоро; че ~ ~"' 1
"mu:tIПJlТ език" е само още едно име за устроЙcn<>-То. :ь.оето се предлага -. :
да ия П03ВО1fИ да прескочим хартезаавCЮUl'riрот:)~f ыщу , раЗума и не- :~}
ГОВIUI обект. - . - ..- :~. - - '; ~. ~<' _:_ , "С" • ,

Даже по човеJC допусне всичко това, вс.е още -трsбвз .за се обясRИ защо
ИЗCJlедванилmа имат BaJtQIOCna, I\ОЯТО ' ИJ1ат, Ако те не предла.гат по-чист н ,
ПО-МОЩен философски метод : 'И - ако не предлаmт ' ново .описаЮ{f~ на -- :'
необходимостта, OTJCЪдe произлизз тяхното ~ вщuн:ие? Мисля, '!е _част от
отговора е. че това . е първото В-МlПо прои:щедеl:Ше .от. lJодеМЮalта срещу ,
mpтезиансхатn тралиция, коеТо IIt 'приемn формата на хазвалt "ф1UIософите .
от Дек.а.рт паТnТЪ1( мислят, че оrnощението ме-жду Ifаве~ и-сюrт е Tat>a и Taкa, ':~­
но сега ще- ' ви щлcnжа, че 1'6 е тах:о,ва нта"оna~'- Тпnично О1iИ1l:пе '~да-се ~-:: •.
1;;,." nреодолеllТ традициаиmпе проБЛ~МК1!а модерШ\Т9 фIL'1ОС9фшr се nоявяват .. ··fi
.;~ ... ":' ;-IlQд-фармаnLНА Щ1~Д!tоже1IШ OТltОCiЮ:'ТG1!а~t.Pta~ -.:­
, :, '{с дnизбегнем тези проблеми. ВитгенщtШН, n щш-добр!!Т1l скчаС'Г,J~~Н.:rслно_:_':"
:-:,(,'" . .".. If;,G1ir8il "'tЦ2!IШ XOf1 струхтн" Hn -жр~ ёё-ПpJfд1iРХIГ1:'Ь}.:СЧnС1U ОIИр~. ToK-:-:-:-;-:
.;..::.. . само nОРЗ\m"'Чре3 примеря колко Щl6e:maд~irlfтр-а;uщпоюпri~ проблеми -= о· '1 I
;'i;;, fUl.lt 1'6 СА QСJfОtlafЩ Щt теРМ1f1l0лоМtR, l:QйТо СЯ"nШ цз рOЧ1l О t nреДflА:\rrn'<iСП(\ да .
-.' со ' 111ШРIUI}J JlСD'ЬЗМОЖJfО РСЩС1Н{С70; Ю\l( Dъ{Троcrrrе, хаито пораждат
ТРlllш1t110ПJште l1роБЛОМJif, не MOnt.T ПП бъдат fIO~a.nCRf{ ОСП « IJ ТIl3И
'тормпиолоnu; холко троrtlТСЛПО CI ДN се МИС.1Ш, 'Че ,.тарите проломи ше сс ., ~
~'ТJIOP"T чр~ ftОСТРОIПlIU{t; ifi\ МОи1{ ,джунджури!{ [gimmi.ck1. (ПРОltЬМИТIJ ttt~­
БR1fП ttp Jl1Ш3ПnЧСПI{ TI11Ctt. ЧО nnTOMn'1;I\JftO дn се Р{ШIII/II!О r tЪKM() 'rОЛI(ОЩ\. 'iC
да npnnlfТ UC;lKO UО1l0 ycrPOP(;'f{4(,1 6езtIOЛС3НО.) BffTi-с:ИЩfiнН 1/(' КЮlll};'-.l '..
nPCCTUHCTe !.Ш МИС]НIТС ч\щс,;fi ' JQITQ " ОТРJl:mп от - обеА'fn ~ t10среДСТIIОМ . -~.
nОКРШJIU10ТО nI\D1.3ПРЮIТlI1lТn }J ВМСйО ТOl1i\ МlfСJleтс;м fiCfQ КОТО •.• (~IlПРUМСV ,~­
хаТ? ~ОНC"rРY1JР.nШ СВЯТ fl«lНт.,;хусерл}) МИ Рi1ЗгрaillftrаВiUt~ no~c"opo ~1~_. "
~Сn-$агпрС1Uг;.:sOl, C?ТX01l.~OTO на YM · ~ . тяло (С4ртр), lЩН да се ВЪЗПРI!С1!1С m-асг- I
filt1tJJ'(iir''t4TO ()СВОйсlI' Exlstcпria[- [ХiQдШР).' И1I1:r уliлymrвuо 06С~ЩQJ!nЙКН : -'-"
~ сеТИl'IlqtТt!-СЪД"ржаiЩ" B--СD{>Н-VТjпFmЕ:fuI1f'!ее1t3Ф'i!Cp.у~ЧШ".на.- сеТИ1ЩIГrf~~':­
съдържurrn.я [лоr:нческн ПОЗТПJfВВЗЬМ}:- lОГt J.le-'JcЗ:JПа:трцliИllМ-Лl'пiО9раз,;u .?-:::-.
Света с npоло1'vU{ В него, но ето как JQглеЖJ1а ·свцЪт.. xoiiт6'~e З,trворен ~ .; .
~.(, . ПРОЛОМИ. Вместо това тОй само се ТIРНСМШlа ип ЦJUr.l!а.я..:rс,f. "е 'l)'KHbla нещо.....;
f, -1 за обясwrв~е: - ~ , . --. :." _ _..:..~ .......~__ :. __.'. ':"-i.':::"" ~".:::...;-'

~
I):.;;--' . :"",'" '-,Мотn!~Jul ня:кол'КО tomn-саntра Д~ преододсят ТР:lfшnUrJ~ ~I.:ТРИСТ~ ':~.
r ;~ . гсmmи? Разбира се, изfuшяне:rо ОТ теОЛОПfЯТl1~Jro'rо-<tа.СТ-ОТ'1штел1:ктynлПЮ! -·-:--;-
.'"'-'~!' живот на Зiiiадl\ не е постижение.на eД1m ~.О;}f!!е,,:ин :!i.аВекrюп-о H~-.· ~~
iI >. едн~ito.srеяие. пито на ~ едаlli-С-'f{щетие,,J(рэя~~фllitrа-каТG '=":-,"=:О
~'-~ ;~ ПО~~J!~аЩ~I!а':'I;~ЛО!]lЯТа; ~Д1Ut:;;-ЧН2!:'ПLt:J1М~:В~ОЩ:9~i~ОЩ:.!!Р.Q..БЛt:!:~--='-"~::_
I· .... ~· . ми се атш."у~ат чрез ПОЩСОДJПЛИ~чнсrn методи;.щМfl_Ц~~~ ·С;Пj"flt-]4 ~p.eм.e '.,:-;:
в деЙстВJrreJn.roст нш:ой не знае ·дали някога ще-се с,,1}"Ш - дани това,-:к{)ето·· -;:'--';'
Конт Нарн<uLnЛQ.ЗНТНВНСТКl{ eтnп'~~ nяwгa. ще ce:-.!1ricТIil'iiе,Во~О- ce..~cnri:нe.: ,~­
обач'е, юiма riз е както Кант го разбира; 'няма да Бы1 •. в 'епоц.в 1КШIТо:Всичка ~:;\'
е станало ,_научно". Науката Kt\TO J{ЗТО"!Нн.к Hn ·;..flvтшre":· :...... с.то:Йност, ХОЯТО '~~.
np'еВ~ОЖда простатn доброТ1lНn моралJmта Добро.дe:rе.'rn:nPQСтаТn.мpасо1'~~·:-'
на из~ство:го -:- . е · еДно от карте.з~ШllСICIJТе п6.НlI'Тlfя,)':ОIJТО · И:N~з.ват; KoгaTO ~;···-=-:
' IIДe3.1rъT · н:а ';,фШiОсОфи.Ята 1-":.\тО строга наука Юч.сзне. Ако 'кзртезканска. ·/ о
Ь::nРТ.!.I1I.а Hi~~Ol!!k~:. би ~рябьtUtо някога да се раЗМlj(~ и \{~чезIIС; разбlrpането~ .:. ': .
4'), ~,~ .• _ О'; ~ ,~,?:~~·~~X
'" , ... ~.~ _ ... ;..o~:.::~,..~~ . ~t' .~ .:~. . ~-I:"t:
nUJ.j oncre::, ,{ n: 'СТЪО , ..акто MoraT да "се. ВИДЯ~t"·а:iO 1Ю.В~.!I~·се IIИ1. aJo,!I,; !.nи..
Hloll fl\)\;/i ~TH ) ;; H O l1i.; '- . "ЧИСТQ фШl~офсЛl"" И ~OK и~,':В" :t~И "1СН.И~"" ICa1tТо
~ 11 Изс.лсд'llIIu.чmй. се I ридвиж..ваме ;01'. вада "~~g~,:~~.о/.~хараs.:iерrf.З\fPа
еДIШ Fach, к" м fi;1'шна, при )Ф~То "'{().в~ усещ~: цеJnq~'f; ,1!~ :t.)'I;Rertnан '01"-
вуждатn да о ГГОв:lря: на въпроси~ иа"ftоJtТо ~'Р.п·" -. "~:-.fi" i'"';:"!·:;::Уf~i· ,с\. ~.~ .
~ ~~ , :. ~)i ~,~.-. ,~~~~~~liiE':l ~~о:~r&~.~:l::~Дf%~о~ ,
Превод Oj:iЩйtimщiГ31АРИЛ йЕНЧЕв

.......~~~...;--<.~ - "·:~":~j~~I~~~Г.:±~"·, ~ .

"

/.:
• ~I

Вам также может понравиться