Вы находитесь на странице: 1из 19

lSSN 0861 ·7899

Философски алтеJрнативи
Philosophica alter][latives
5-6/1997 СПИСАНИЕ НА ИНСТПТУТ А

ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВА1ШЯ
ГОДИНА УI
VOL. у[ . ПРИ БАН

СЪДЪРЖАНИЕ

ПСJfЛ'()JIOПfТЬJj II rОЧIfIП'Е 1fr1~ 'A1f

v I! t! 1':< Е DН "'tJljl- ПС~'WIМl!fII'IIIIIr NtIIЦЩ'I"'~ 111' nО!IО.lстоro.fl I Щlflf tl:1111 IIilЛГlнщцfiн .....""" ... 3
J'f 11 It О /1 ~ n 06[1 с UI КО Ii - KLM Itpoti.1C.\l6 '\n IIСШЩJ1\Jft!НШ IlJ.fi 1,H.'iXOljнt. fl ~ .1ОПI "ЦЩ , .... , ....... , .. 20

фШl()СОФСКlfТЕ lJIКОЛlI: .1l1Тlftllflf 1I .11O.1EI'Нlf


Т n " 11 У 111 Ч ~ ~ (1 о 1: r.; 1 1-ФIl1J(iсQljщtf~ tI~ Кjч,сJ(>1I1o/ ",,,,,,, .. ,,,,,"',, .. , .... .... ,,,, .... ,,,, .. ,,,, ...... ....... ,,,,,, .. ,,, З)
tlн х (1 С l' [) 't J (\ п - no,~c"",'If':I ~t IMtl1t''' 't.' IIIK(\II:I " ......... , .. "'., ..... "" .. "" .... , .............."'" .. " .... " ............ З!\
го с' l' 11 С ~I с 11.1 {i tl - !4,,'р.'''''I''·НI:IIt'11I '1 "".1' ""-PIIII~ICI flljC<.~:," 'I~I Jf'" ' r\",·I,... ~u III~W,U .................. JS

h.,··/.IСftЧ(С;.:1f 11 fll:АJJКJtЧ/Хf;/I //0/ Ш:II


!II Q р. 1111 Т 11 Gок () n- C"'!.l'nll'''~I(J\ А;;П~"'ПlllfJ rljJCXO..JU or КJlrtCl l4c<'KJ KI,\llIt"'lJ\; II 'IC\;j(Q l1()tll~~ • 57
t () r i( fi 11 Д М 11 1( (1 D- T1iI1QК I IU)'ЧIШ f'JUIIO!t:i.lII'11.-Т 11 Iчх"uIll:М1.г:\;\ {,(<<IIQUJthll\,,(j I,U 1I(>C~Qi\1! ОТ
IUlfil: ll'I ,'СIЩ "b~IIICj{JJ3tl1'It'<:,,1t 1101 11'11:C~1I1I сс:~НlIПII',сСкн 'геоРII1' fI O'tlC.II I ." ..... .............. " 71
Ж Ii 11 (\ Я 11 С Н а- С:I1JIOI1О.Ц}, T~ 1I(J11\CClo111 ) ' :Jl1lpe(ia ...... " ..................................... ,,, ............................... 78
Ста 1111 }111 Р 11 л 11 с Н - Н.,,!Л1 CbRre'ICItIlI, a,IIC"rн 1\3 GY.1I1t'IKt1101 1101111," 113 1J1.I11P'1JIrt1CTI1 ................... 94

I fСГОРlfЯ /-1.' ФlfJlОСОф/f}fТ.1


д 11 М 11 • 1. Р U а 1\ О u - /'с... "с:шс".1 '" фIL~ОС()фllll h1IТO IlрезеltТ'JUI10Illкт"а СU[JI1lOIIКЗ ......................... 1оо

РЕ. 71 ff1fЯ If тl ;/ЕРЛНТfIOСТ

ПС1СР AI1.cc-IJсJliL\Iы8Е~роl1;t ....................................................................... :............................ 111


Н 11 а М с р 11 Ж а 11 О 8 а - Н:ЩIЮIt;vJЮ\11>Т 11 рслllГllll10l В J Ь rO'lH3 11 UC1LTpa.11t3 Евroпа ........................ 123
Ла 1 u (1 Пу UI кар о U-&зс>ЧI,РТIIi:10 IIJ (lCЛItПlJгra ............ ................................................................ 128
ЕТШ\А

Е "'11 n 11 я Ма (11111 о В a- :-.Юр;lПlIl1JlТ:-Фp;1t..'t·р .................................................................. .................. 139


11 Р 1\ 11 3 1\111 Р Ч с u 3- [1(()!1()('!I'I ''Сh'3СЩка: oQoc"БЯВ;IIIС 113 Ilробле~lаГIl"аrn ..................................... 148

ECTEТlfKA

11 в 3 11 "а С .1. n о в а - U-ТСТIIкатз h-:l1'О фIL~Uct*Кu lIаука ........ ................................. .. .. ..... .............. 153

r- ______ _
ПСJ/ХОЛОГИЗЪМ R ТОЧНИТЕ НА Уf(П

ЕРИК ЕРИКСОН

ПСИ:ХОАНAЛIПИЧНИ РАЗМИШЛЕНИЯ ПО ПОВОД


СГОГОДИШНИНАТАНААЙНЩАЙН 1

ЧАСТ 1
ПОБЕДОНОСНОТО ДЕТЕ

Който с IIСЛ АJ1берт Лйщцаiiн, СII спомня едно 1I,1H друго негово
JlЗРС'IСIН1С, D което I13казва убеждеНIIС1'О СII IJ поряды:а на Вселената, който
flОДJIСЖl1 на откриване. Умее да го ЮРf\:Ilf в увеРСIIНЯ I(ато TORa, че !;or IIC
играс на зароне ( ..Er\\<'Ucrfe!t nkh\"). Но На МСН 1>111 СС C1-PYB~. че IIlic, СМЧ)ТIщте.
НС можсм ди IIС Ifграем IlfiJ(I\KLJiI игра на K!lpTH с >l\ЩIОТ<I на nРОЧУТI!ТС ни
ЛII'JН ОСТII. ВСIРПШ }Н.н, 10 пред себе СII една досегашна, С'l'IIIIД РТ!!;!
ЛОСJlсдооаТСJ1НОСТ от бllОГРllфНЧli1f Щllllll t, Сl>ClБЩСtlll от лtillщiti!1I I1JII! ОТ други,
Ннс само МОЖС~I ДВ flOCTi\IНlM ТС311 !tilllllll 111,РХУ l\IiPTIITC. Jtil ПI Р зб"рк(!ме . .ФI
ги pn:JДIV1CM пред мпс 11 Д(! nl1.1111>1 можем 1111 ШI Р.ШШ'tIlМ ред, KoiiiO да 110ДХОжШl
Юl КОИКРСТНnТtI Hrpti, която Iще MIIC.'IIIM, че 'Щ:Jt;1>! К;1!\ Сс II!pJe,
ПРlIсм:.'lII1IJ1мfI,щ сс "-;'м ЧССТI1УfЩf(сtо Hfl 'fQIIU, f,(J\;'IP чрез А!1I111!:111110 ООТО
tJp1IC1,Crb1I C може lШ fЮМоl-l/с Н!I flCcK!I (,')1 II :Н: !tU Xl!l, r llll СI!СIJ1Iшu III,pXY СIIOЛ1(\
раБОТfi, 113 fI'l..r)[~ОШiЧU.f1НО ше РСфflеJ\ll1РnМ пър»у lIu(m)U/l()С/Ю1ll(1 ()сlllе)' Ai1J1-
Шfifiн. дlI ЗllflочtlсМ С ИЗ)'МIIТС,")НШf, ПК НЕо: ССfШЩllоllеll ф;н,., че ПОПСЧСiО кратка
IIЗJlОЖсНШI lIа РЙIlНОТО детсТво Ш\ Аi1нщt1ilн сс ОПНIСIIТ .110 ШIКОН ПЬРПОНllчаюш
CTPfiXOuc у POllli'f'eJIlt'tc И llpyrllTC, Че МОЖе 6/1 топа дсте нма IIИКtlКЫI .:lефСI\1',
РОДННlIl1iс. I\UIПО 11 СЛУГl1нlIiС 1\ УЧII '\,СЛIIТС, 113Г ;1(:Ж.1I1. НСI1РI:КЪСН<lТО са му
ПРIIКnЧВilJlII прякори. о:milЧfiВtl.ШII ЮОСТfi!З[НlС , IIЗQЛIlР:l.IIС 11;111 IIНСJЛIЮСТ. Обаче
таКlIва , OДnIlHII" с Трудно да сс преценят, ТЪ!! I\;ПО, С(Jобо.1110 .tЗР;UСIIII, 11 IIOВСЧС
IЩII ПО-ММК О I1РШПСJ1СI\II бсзпокоi\етпа могат да а част от наРОДНIIТ': ВllждаНl1Я
И ПОС .1С ВСIIЧЮI тезll it[Ш!l1l се ПРIIПО\IШП 11 съобщзв:п. KOr<JTO това
[folk \'ays).
ДСТС с НРI!доБIlЛО )1-IНI\;l,lI\<J c,1;toa по света . r.laOI!II~T фЗh' ВЪВ IJСJlЧКII 1езн
НСТОР"Н сс съобщавз ПQ-}-'''ЪСIIО от АiiнщаllН така: ..Монте РО;lllтеЛII се бсшокоя.ха,
защото започнах. да говоря сраВIIlПСЛI\О късно н те сс КОНСУЛТllраха с лекар по
ТОЗ1l въпрос. Нс мога да кажа на колко ГОДIIИ!! съм бllЛ по топа BpC~te, но
опрсдслено IIС по-малък от трнго;:щшен ... И освен това аз HIIKora по-късно ие
станах оратор."2 Аflllщаilн добавя., чс по-нататъ к раЗВIIТIIСТО му с напълно
HOr~IMHO освен неговата ,.особеност", ЧС чак до седсмгодишна ВЪЗРIIСТ IIма..1
наВlIка да поотаря 1'11:<0 соБСТВСlIlIте СII ДУМII (11 ДУ~IIIТС на ДРУГlIте също?).

I ПрСАО.1ЪТ ~ ГlO: Е. Е r i k s О П. Psy hозпаlitiс RсlkсtiОП5 оп Emstcin 's ссп tспзгу. - In: Alb~r1 Cinstcin.
Hisloгical and Culturoll P.:rspc\7li\ с, (cd. Gcrolld 11 ()l lon ~lId YchudJ СI~зпа). Nc\\ Jcr,;c~. 1982. 151-173
- Бсл. IIpCB.
: Цнт. 110: В . ! 1 О !' r tn ап. Н. D u ~ а s. Alhcr1 Einstcin: Сгсзtoг ;шd Rcbcl. Nc\\' York. 1972. р . 1-1.
Ще оставя на спсцналнсти'lС всски опит да сс дна гностицират
сиr-штомитс на малкия Алберт в йеТЛНllата на днешннте Зllа!lllЯ (върху
дислекеията, да кажем, или върху д.г.t:Тe части на мозъка)
u нека да ги обсъдим
по-скоро в св(."Тлината на общото му развитие. Картите пред мен ме карат да
питащ дали симптомите на· MOM'leтo се дължат на откровен дефект [defect]
или на снстематично раз.1uчuе (фffегеnсе) в раЗВИnlето; tmH освен това те са
заСИJlе~н от значителна неувереност (diffidence] или дори евентуално от
известно предизвикателство (dej/ance)?
Неговата по-малка сестра, MaW;~B очарователната биографична скица,
написана като възрастен човск (",оято ПрlI посещение па Айнщайновнтс
. архиви -1 любезно мн бе позволено да видя). приписва тази особеност да
повтаря думите, сякаш ги опитва на вкус след ПРОlIзнасяието ИМ, на
продължилата през целня му живот Gгuепd/iсJ/kеif, т.е. гРIIЖЛU6()сm J • Тя
съобщава, че на две н ПОЛОВlIна гоJИнн малкият Алберт, като му показаЛ/l
та;щ новородена сестра, лопитал KЪ~ са нейните малки J,;олела - защото му
обеща.ци сестра, с която да си IIграе"'. Но тук аз бих раЗnОЛОJК~m картите малко
по·ра3JНtЧНО. Нска IПТ'Ь!(.IЩ р ТОЗl\ моu:нт, че ЖИВОТЪТ ·на ма.,'КIIЯ Алберт трябва
lJинаги ,ПП се глсnа D контекста на flр08шщиаЛНlIте швабско-евреЙСКII наРОДНII
обичаи [fQlkways] на f10луградско селище. Т0311 фан npllJtaBa на неговото
семейстРО някои устопчщщ "араКТСРНСТJlКII, даже когато 01'ИО<lТ В Мюнхен,
когато тоП с само IЩ една годннn. Е. що се отнася до КОЛCJ1i1та, немската дума
за тях е Raedc//en. нли 111\ wuабски Rocdle, КОЯТО сс РIIМУВ:\ С тази за малко
момиче (Ma(!(/chen I(nп Maede/e). Нс с възможно IIгрnта с PHt-1И !Н! сс срсuше
толкова pnuo. у ТОllа ЗI1Мl!елеио лсте. лори и ако продължnвn през цеJ1ЮI му
ЖIIDОТ КIIТО ХУМОРllеТlIчна IIсобхо/,нмоет D hnn-неочакваНII MOMellTII "cin
Gcdiehtlc z"u П1t1еЬс" - да IIlInpnllll MII..'fXa посма IIШI ,.псенач-кn··? Нешо n'ОDСЧС,
оеоБСИI1Тn DIlълбочсиост IIЪРХУ .. НIiЧIIШ\ IIСШnТQ lНl сс plIMyoaT" може .1111 СС
РnЗГnСЖДII I<IITO ВnЖlJ1l тсшtelЩIIЯ прt1 UЯ110'ГО АJtбеРТОIJО pn:Hlllille,
Бногрnфът мtI АfillШ:1l"iн ФIIЛНI1 Фp;Iнк С c't,rnnccll е OGIlCI1CllllёiO :Jti rpllЖJIII'
востта, 110 лобаlНt, IfС ,.I\ornтo Ал6ср1' ~ Нn девет ГOJlIlIlI1 ... ип нсГО вСС още му
пипе fi свобода ип речтn ... tlnРНЧnll с Bicdcnncicr· [ЧсC11tНЯ дЖОН} от СвОIIТС
съученициН5, В много СllтуаU\ш дстето по-скоро нс го пори 11 нс КОМуltНЮlрii
изобшо, MnKnp, IIЗГЛСЖДil, много !1IС1'К.llIlО ШlБЛJОДfi!lfi Н J(зfi-всчс IIграс. Соб·
стоеноТО Тb1tk'Yl!fitlC на Айнщайн 061«1С нрсДпi1га допыllllтеJ1нiI перспеКТlIва:
,.}(n1"О ученик бях 1ll!TO особено доб1.р, IШТО лош. Моята ПР"НЦllnна слабос r
беше слабата tla..I/em {К. М . - Е. Е. J If nо-спеинмно слабата памет за дум\! и
текстове ... Само в математиката 11 фюиката аз бях 1I0средсnrво.1I С'1l.1/00буче//l/е
{ДУМII, 1:\ОIlТО трябва да подчертаем} ЗЗЛС'I IIЗВЪН УЧIIПlIщната програ~fЗ, а също
JI ло отношеннс на фНЛОСОфl!Ята, докол ото имаше нсщо общо с учеБНIIЯ план.''''
Що сс отнася до ссмсйството му. евреЙСКlIте cCMci!cTBa като това на
Айнщайн (а те еа регистриран!! в обlWIНСКИТС КННПI от 1750 г.) бllха могли да
се чувствуват ВКЪЩI\ като траДIЩIIОНIIО еврейско малцинство сред MCCTIIIITC
германци и преди ВСIIЧКО като образован елит, посветил сс на немската

} М. Е i n s I с i п. Albcгt Einstcin. Bcitra!; rucr sein Lcbcnsbilt! (1924). IIСllуБЛlIК)'В311О . I2instcin Arclti"cs.
lnstitutc Гог Аd\Ш1ссd Study. f'rinccton. р. 10.
·Лзктзм.9-10.
• Biedenncicr (IICM . ) - от СЪЩ~СТ81IrСnIlО соБС1I!CIIО - фIlЛIIСl~Р. буржоа. еСllаф - 6<=11. flpCB.
$ Р. F г а n 1... Einstcin: His Lirc and Тimcs (transl. GcOf!; Roscn. cd. and ГСУ. ShL1ichi КL1sаkз) . Nc\v '{огк.
ЛIГгсd А. Knopr. 1947.1'.10.
• В. Н о ПП1 а n п. Н. D 1I k а s. Einstcin, рр . 19- 20.
литсратура 11 музика с ПОЧТII религиозен плам. Да бъде.ш Ш Rаб, значи да
ПРlIсмеш Gemuer/icl!keil, еднн у..'!обен, комфортен начин за ежедневно живеене,
наистина твърде сериозно. Семейството на Алберт е изискано, с обща ориен­
Т<lЦIIЯ 1>.ЪМ С80БОДО:'lIIслне '11 очевидко би могло да позволи малкият им CIIH да
сс ДЪрn-'-lI по различен начин от другите деца. ВЪВ всеЮt случай, макариеговите
ра н ни сннмки да го показват сериозен, той изглежда и спокоен, и мъжествен.
Негов!!те родители нс се колебаят да изпратят Алберт В Католическото
обществено уч ил 11 ще, I>.ъдето то" е единственият еВРСЙСlЦ1 ученик и, разбира
се, слуша много за Бога - един uерсонаж, който остава - за коСто щ;еките ми ,
ЦlпаТ/f дават представа - постоянен подслон за ХУМОРIfСТИЧИО философско
убсжище (.. Господ може да бъде хитър [raffiniert)'" Ха3ва той ·8СдН'LЖ, ,.НО ТОЙ ,,~
е ПОДЪЛ [bosllafl]"). AJla ыомчсто има частно обучеRШ: по еврейска религня,
ЧIIIПО божествени правила известно време иастонва да се спазват педантично:
И JlallCTIIHa атмосферата в неговия дом е така свободо~tJlслсща, че му позволява
да лрнсма религията ссриозно. В ПО·I,ЪСIШЯ си живот нс се колебае да използва
IIМСТО на Исус в СЪЩIIЯ дух, както сврейскwrе nроповедющи 7 , докато тон
обичайно възразява на Bllchstabenkultllr·, в XO:ll-rо. както твърди, "чистото
учсние С :,JaThMHeHQ от МНОГО тачене на дуМиТе·... .
ToraBIl - очевидно малкият Алберт то нма 11 ссбе си - "С можс да
ill.зраЗЯllа срещу ученето на нещо ло иlIкакыJ друг, ОСIIСИ ПО СВQЙ ~БСТllен
lIаЧШI. В pallHOTO ~ry детство това би могло да сс Jt раэн чрсз BJfC1anCII ГЩ(8
(еРСIlIУ чаСТНIlЯ УЧIIте1l lil1"PIIMCp), коста ес ПРIIПИСIН\ на рl1'Зf\ОnОЖСIIНС,
lJPCllCJlCIIO от дядото по маnЧlНl1I ЛII1I11'1I. ПО-КЪСЦО съпротивата · срещу
IЧНIIIУnIIТCJ1НОТО обучеНlIе, даЛС t( от това да бъде ..ПРСЧУЛСllа", СТnО:! д'{.Лбока
• JI ОСЦО8110 xnpnKTepOB:t <{сртn, която ПОЗl!олява детето н Мl1t1l1сжът до остамт
СlJобод,," D УЧСНllёТО. бсз 3tНIЧСИlIС колко бntшо ИЛJI чрез KIIKD!! ССТIIIIНИ 111111
110] 1I:101\TC1l1l11 CTbllКlI тоП го ОСЪШССТIIЯIJII. Тук DИЖllIIМ nрИl<1I с ТОOll, lIIi КОСТО
IHHi1. CHO тоН ШIGЛЯfА '·ШТО Brg/·c/j7lc//ke/1 (разбираемост). Т. С . I1/(TIII:IIIO It
и и rУIIТII 11 110 .. tlНЖ1lfiНс'· 1((\ О IIсоБХОДIIМII стъпка 11 Мflслснето . Лко можсшс до
ШlМn lIеобх оДимосттn Jtn сс ЧIiIШ 311 тnкипn MOMellTII - Т.I:. :10 СДIIН отложен
фсномсн ,.Р збllРn 1''', - ИИМIIWС ЛII това ДN му 1103110ЛII да i.lЪЗDРIIС (а
I1рСI<:ИН:НО рано tI Преl<меио tfовърхноCfНО НfiЧЮШТС. 110 които СЗНК'\,1' СЛСДflO
да Of1HCIJU :J 1Н\tJCHI1J1'f4. без да сп наистина .,СХВnНIIТН"? 11 да СН СПО~t1ШМ. Ife
едни 01" HcrOBIITe IInii'Ilc't"CKII 11 пес пак най-м"лрн афорнзми С, '{с нап·
н ерnз6нрпеМН11'r аепс":т нз Света 6 неГОватп разбираемост'.
Детската му РCJ!IIГIIОЗIl0С1", tfil\tO C'l,ощаВn Аинutай", flрillUllОЧnП "незnпно
на д ван пде С CТI"ОДIIШllа възраст. Тя обаче. IIЗrnеЖД8, сс емсева с известна го·
то вн ост да се ПРСЖIfВес ОТКРОВСlше, което в най-ранно очертаНIIС нарнча Wundcr
(бi1аГОГОВСНIIС, чудо), говореЙКII за преЖllвяоането, когато неГООIIЯТ баща му
показва компас: "Чудо от такова ССТ'ССТво преЖIIВЯХ като детс на 4 111111 5 годинн,
когато моят баща ЫII показа компас. Че таЗII стрелка сс държеше по та"ъв
дстеРМIIНIlРЗН начнн, въобще нс под;(ождаше на ПРllродата нз съБНТlIята, която
бн могла да намер\[ място в несъзнаваНIIЯ соят от понятия (ефею·, свързан с
пряк . .дОПIlР"). Все оше мога да сн спомня - 11..'111 поне смята~1 че 1tЮI11, - че това
преживяване мн IIзпраВII дълбоко 11 трайно впечатлеИllе . Нещо дълбоко скрнто

, л. IZ i n S 1" i n. IJcas эпd Орiпюпs (b:L'«:J оп тет \\·cllbiltL ed. Сагl ~'Cl l g. tr:In~. and fC'·. Sonja Вз.~ rroпп),
N",,· York. Сго""Т1 p"bIishcrs. 1954.1'. I R-I .
• Buchsl~bcnkultur (lIем.) - ~ ..ултурз 113 б)""В<lТЗ·· - ь.:л. прСВ.
• Пак таМ. с. 187.
• Па" TIlM. с. 292.

5
рн I IIIC дt 11\111 \iI 111 'щ.ll, ,"1" 11\
11 "рнод 1111 1101111 1iI реЛНI НО 11
111:1 ,о'То ЭОI103I1аllС1'ВО С .. 11Cj(j 'е
кеШ' на ёпклид.
Тук оба'IС НС е nъзмcrЮIО да нс
млад гледа (\ къ f косто остава с f '01 а б1ll1l!)! '1II1l'!I до 011('111 , 1111, СС е nпе­
Irnтлил? Та ПО-КЪСНО. като в,!>зрастeJt д;1 10if,.C)1 IIIIIIРIlIlIl И'IМ III1C'fO: .'nродадох
ТЯЛОТО. и душата clr иа Науката ~ JJQ;Jcn,T от АЗ If IIИIZ ДО 10"11 - ИЗКВ.'Jсние, ,. . ь.! ·
косто ННС, разбнра сс, тр.ябва да се върнем. МеждувреМСIIНО студентът по меди­
Цlша, който - от десет до лстна,.1tССТГОДlIшна възраст lIа lалкия Алберт - с
засвидетелстнynал If ..захранил" IIстовата очсвидна .. ЮIUlЮЧlIтелна IIнтелигент­
ност", също посо'lва, 're ,,през 8СИ.,trn ОНС:1II години никога ле го видях в компания
СУГ други момчета на същата възра.ст- '1 , На спой ред МаНа съобщава колко обllЧал
еамcrцщтс l/ZPU, изискващи като woзай](нте за нареждане търпелива ynoplrrocт,
чрез K01rro оП тренирал епособнoeтta да нагласява една към .:tpyra фОР~III, сложни
СТРOCJЮf от блокчета и К'ЬЩИ'!КII от X1IpТИ с невеРОЯnfа височина. И в това, МИСЛИ
Майа, сс ОТКРИllа МЩЩIfСТО на маГJCtщщте неуморни ръкодслия, както н ТОВИ, че
. ЛО'1СЬ(:JlО мацка t.!)' вдъхновява и ХУЛnJВнра лрОДЫlЖI1J10ТО през целия му живот
ЛОСUСЩll 5iще fЩ МУЭНКaJllfilта дейност - н тук също му сс позволява да намери
СDОЙ собстtlсн НilЧIШ Jlf.i CJНlpli БiS.:( И Моцарт н ,,да мисли·' МУ31Н{i\ЛНО IJЪPXY
"напото, С UШ)'J1КnТQ сн тоП, рц)бl1ра сс, C'l'Щlа СДЩ! от наl1·прслаИIIТС Jlн>БIlТСЛlI
сред flI1И'IlСЛf\ЧllllffТС YMQI.lC.
ВПЖf{ОСТ'Т{\ ИnСВНРСtlето eeтecтВCJjo ло-К'Ьено намнра lt раз 8 иаА.СЪКРОIIС­
tlOTO (У мисл ене. 81loXHOIICII от llжСР~J1Л Холтън, имах шанса да UI{Tllptl~
Аt1нща1!и nРОСТР'ШИО IJ КНIIГnT3, наречена Играчки It ОС//Об(1l/l(Я. Тук CnOMellaD~1
IIГЛIl81IС'ТО нс Зfi реКЛIlМIJ, n ЗI1 да 1Юi:0fJR OTК'J,ДC ПРОН3ЛИ)fi то - о,. nфОРll3МIl 110
Уйлsш {;лсfiк, чс ..На ДсиИТII НГРnЧICJIТС 1( Ш\ пырnстиня ОСНО!iilНШfТn са f1.!I01l0tlC
О. 1111 СёЗОIII\", Понеже, ((акто холтыl С1..0бlШilНl. КЫ! крfiЯ н а ЖIIIJоТtI С II Лfiн­
щnf!и i,НlС1Щ .. Че топ с IIJflen ФОРWУllНРОIlIН1iU IШ 'rсО{1I1Яiil 1fll О IfOCIIiCllIl0C'Мo1
до toJlJlMII. Сiеnеи ЗlllliОТО с IIРОД1..1ЖИЛ дtl ен ЗfiДfi!Нl въпросн. ОiШIСi!atll сс до
npeMC1'O н ПРОСТРnНСТВО1О. На \(1lК!IIfТо СnМО дсцnта СС УЧУДВt1т"I), I1 прс'1 1944 Г.
АЙJlщвiiн дс.юll1рl1рn, че 01' nс:нх.ОМntЧССКfi ГfICДflа ,ОЧ\(II К().1t6IЩ(/f/lОРIIШlltl lI.рu
0'1' ннзynnсн тнn, КОйТО ТОй също flРСnCТn!lЯ )(11'1'0 .. fiCOUlffiТllflHtI tlГрn" ('J!\CJI)'ЖВ8U
. д{\ Сс зэ.ПО,IНИ), "lIЗГJIСЖ113 с C1.U\t.i."'tBCHfi черта IJ прОДУКТН!JНОiО MllclfCHC - &!рС;Щ
да Нма НЯl\lIКва nрикn с ЛОI'II'iССt;nТ:I КОliстрУКU IIЯ в дум&! ШIII ДРУ]' Н ОI\Д08С
ЗНlUщ, кОНто могат да СС съобшзвзт на ДРУППI:. В моя случай СПОМСII8ТII,е по­
горе CJtеМСИТI1 са от визуален н IUlKn"bB мускулен тип"".
Следоватслно Knpтlrrc мн Кnl8аТ, че Аilнщаiш успяв;} да c"pallll детето в
себе CIJ ДОРIl когато трябва да ПР"С;\I:l ВСС повече 11 lIOвечс, с C~IIH БНД неl а­
Сlшственn съпрошва, изолаЦlIята If даже по-скоро наказанието. отколкото ;:ха
отстъrш пред етаНД::РnПIlР:lНIIТС фоР~!)'ЛIIРОВЮI . ВЪВ всеКII случаil в Пlмназшrrn,
немски lliП клаСlIческо средно УЧIL1I1ще, ПрlIНУДlIТСЛIIОТО обучеНllе му сс струва
ВСС повече 11 повече в стила на разрастващото се тогава пр"нуднтелно военно

1. А . [; n s t С i п. Aulobiogrnfical NOlcs (Irnns. Paul Artl1\lr SCllilpp). - lп: Schilrr (cd.) Albcrt Еinstсш:
rI1iIO'>ophcr·Scicnlisl. [,·;1П510п. 111. Libr.uy of Li, il1!; rhi 10sopllCrs. 1949. р. 9.
11 (:ln51'1I1 10 Hcrmann Broell. 19.. 5. ЦlП. /10. В. НОНlnапп. Н. Dllkas. [inslcil1. р . ~5" (~yrcll~bТ
до6аВСII) .
" М . Тзl п1 с у. ТI,с RcI3Ii\'iIY Т/1СОГ)' Simplificd and Thc Fonnali \'c Pcriod оС ils 111\·cnlors. Nc\\' Уог!.:.
Fnlkon PГC~5. 193~. рр. 164- 165.
11G. I! о I 10 п. lЪсшаliс огi!;iпs оГ S,iCnllfi. Tho\lglll: Кср\сг 10 L:inslcin. СйшЬridgс. Ma~< .. Haryard
Unf\'Crslly rrcss. 1973. р. 356.
" Idcns :1nd Opinion. рр. 25-26.

6
, 1, 111 М ., • ( 111, '}Щ 1'111 1\ h1-1\1I.1 'p".IIICI\\I IIp<lllltlltllll,
111I1II! 1 1111.111[1111 'I,I~( 1) 1 Il'1'filн ,' ЮI р :ш И 111'1.: rO'"IHf1C IIС' 011.1 \ а C'toI1РО'l"Ю\.l\
I I f ,,' 111 11 1, 11 .1" • С 3. 1'[1,1 '~1, дажс J(ora1'O l' ОJlсран oCТI на УЧIl1СJl Ю'(; към
I I 1.11 'I\)}\ j I "Ю • r' t:pllltpaH" студент започва да н а. мява . И така, ког , то IiЭ
111 111.1/ \ IС 1 \ 1I)lIIIШ С . ,СЙ СТ!lото му сс пре~ сства в МИЛ ЗJ iO, оставяй ки ГО в Мюнхен
- 11() 11111111.1'11111 ,о n I можедазавърпш (което в края на ! 'раищатазначи С'Ьщода
lIillIl1;11I1I 11 ' 1 ОIIllЯ ор"стой В казармата едногодишен), той изпада в дълбока
IlCII[1t.:CIIII 11 .и.аil'С на. lllра спасснне в лекарско свидстелство, което ще му даде

ВИМОЖIIОСТ да напусне - но нс преди цаСIJИЯТ му наста вник да го помоли -


У'lIlJlIIЩСТО, 3 щото неговото .,просто ПРlIсъствие разваля ДИСЦ}П1Лината в класа",
11 Аiiнщанн добавя: ,,1 [арад" слабата ми памС'Т за думи, топа {глупавият,
мсхаНlIЗнран МС'ТОД за обучение} ме сблъска с големи трудно сти, които ми
uзг.7еждаше безс,l/uс.7еIlО да I1peOOO-1ява.l(' {к,м. - Е. Е.} 1'>. Дали е бсзсмислсно да
сс опнта, защото е невъз, южно, юш защото поради нсговия предрешен недостатък

П[1ОСТО нс си струва? Във всею{ случай, за да завърши своето разкрепостяваF!С,


той моли баща си да го освободи от формалната еврейска връзка, както и от
нсмско поданство.

TORa, касто следва, е като освобождаване }I еДlfQ fVanderscha/l*, както НЯКОИ


от нас, някогашни G)'1/IIIlISiaSfen··, са преЖl1веДIi - едно Jflоndегsс/шjt. 8 касто

I
Юil(l(lIIlТ псllзаж (.. Kenst Du das Land, . ,")" •• , нтnлиаНСlClIте хора 11 .еЗI/КЪТ ИМ.
ЩГJlСil\Дi1, предлагат нn освободили.!! се северняк точно ОН6ЗИ <IУIIСТUlIтелиа
~IОВСЧI{ОСТ, КОЯТО според осtlОIlННЯ ШI JПlтсратуреtl flроrтО9СДИНК - Гьоте, с
предопределена 01 С'Ъд6ата 361111С:. И ШiО ТОIЩ прсмеСТIIIIIIС позвОЛJНЩ иа 'МЛnДИЯ
Алберт да юGере ,JiСУГРIlJПl8Т11''. кnктo II С'ТИIIЧССКИ Мl!оroоБРIУШII, ШDсltuаРСКI1
I1дСlIтнчtlос , то тn:щ идеНТ1IЧIIОСТ с"каш JII1I1CTHНtI обеWl\в аwо СЪЧСТI10Q сле­
МСПТIIТС на gemuct!ichc· H .• шойб. СfiоБОlIОМllслеwшt сnреНlI J! nрох.ождnщшl.
IiОСМllческн учсн.
ТОдl\ ОIlII Э" jII:TCi!JOiO Шi ЛНllщniiн . МнеllЯ , чс днес IШlСДIIЪЖ може )11\
отGt:JlС ЖНМ МН\) дсТСтЬ • Д,щс;tО до YIIIIKM IIR креп СIl(!Н()СТ, до СДНО особено
'101JсШкО [itlз GI1 РUl!е за .ова . I(OCTO МОЖё да знаЧII I!PblKfiTIi {e~дy ДС1'С'tllото и
ЗрСlIОС'М'U, 1/ 31IСDllдеТёllСТIIУIJIIН. Т4 ПМ) времето 11 почти МНСТНЧIШ оuеИl<Il 31\
Детето в HcrO, без ЗНnЧеНllе КОлКО хора - много И1111 ЫМКО - разбнрв! tlСГОlllПtl.
работа. 'Гози фСНО [СН СС случа. ИЗГЛСЖд4, поНЯКОга в IIc'fОРЮI'ТIi. Ню,ои кfШl1\
към кр ая на ЖНfюта CI\: •. Не зная К3К може да нзглеЖд:1М на СlIста. 110 според
мен юглсждам само като момче, IIграсшо на МОрСК\lJI бr}!Г н зuБUВЮIIIIШlО себс
си . Н<lм ир аliКII ОТ времс на време ПО-ГЛa;IКО камъче IIЛII по-хубава paKOBIIHa от
Щ6
обикновено. докат о веJlIIКШП океан на flСТlшата JlСЖII неразкрит пред МСI1 .
Как МЛ fiДIIЯТ Аiiюu<ll\!l, J1aBJ!pHo нс бсз паСlIвен КОНфЛllо:Т (понеже той не
же.'lНС да сл едва нн женер ст во, 1:акт о I1ct:a баша МII), не успява ll<l MIIHe кандн ­
датск нте IIЗШIТII за ПолнтеХШfчеСКIIЯ IIНСТIlТУТ в ЦlOрнх I! преК<lРВ<l сдна най­
знаЧlIма последна rOllJJHa на оБУЧСlше в ПРОВilНUilt1Леll швсйuарскн институт
в траДIIUltята на ПесталОUII - всичко това е добре IIЗвсстно. Н там внезапно му
хрумва да се запита как бllха IIЗлеждалJ1 светлинните вълнн за нпблюдатсл,
коПто се движи със същата скорост като тях. ПРl1 завръщансто CII в ПОЛIIТСх.-

1I В. Н о rr rп n п. Н. D u k а s. Еiпstсiп, р . 25.
• \\l ап dсrsсIIЗf't (нсм . ) - ~.paHCTM)' lIaIl C . II.ТСШСС'ТВСIС - Бел . прев .
•• Gуrппаsiа~IСП (НСМ . ) - Пl\ССШ1I1 СТII - Gcл . fl['CH •
••• Знасш лн ТI1 Тn)II СТрЗIШ ... - hCiI. Н[!СВ .
•••• Gсrпuсtliсhс - ЗЗ.'\УUlСIICII. СНОКОСII. ~'J'On.к : Koirтo С llс'лсда спокоiiL'IIIIСТО - Бсл. HrCO .
16 В. НоГГrпап.Н . Dukas. I::ills(cln.p 257.

7
НlfЧССКltJ1 НflСТI\1)'Т младият Аiiнщайн сякаш е [отон да избере собствената си
идентичност - като учен, граждании ка вселената JI свреин. Оставям иа други
да отразят ка к съдбата, както той t:a3Ba, ;,ме наказа за презрението ми към
автор"тета ... " превръщаЙКII мен сг.чия в авторитет"l7. -
Но аз трябва да се върна още ве.mъж към М.aJlкото N че, коСта ие може -
нли нс жс.лае? - да говори, докато повечето 'деца могат. Имаме правото и
задъпжеЮIСТО да изведем опреде~и заключения от ;tаннитс на тозн не­
обикновен ЖИВОТ. ННС знаем твърде ~обре само, че описваното тук дете днес
би било подложено иа специализпрано проучване - и мои 611 на лечение. Тук
бих искал да наб~егна върху "специализирано", тъй като. изглежда, речевото
развитие на Алберт, разгледаио само в соБСтвените ICУ характеристики,
паНС11lна би могло да навежда на миа.лта за симптоми Юkдефект в развитието.
И, разбира сс. смятам, че подобни случан ИЗllекват 1I заслужават rpижливо
BHIlMilНIIC. Но целта на такова наблю;:еннс, както се опИТ3.'( да посоча в начина
на И1Ложение, би трябвало да бъде -есестранна оценка на обхвата от черти 11
интереСII на детето If неговата способност да обеДНll1f ТОЗИ обхват по начин,
1<0iiTO пО)волява IJЗВСCjIШ нгривоет н умиротвореност. НС33J1НСШJО ОТ CKopocтra
на раЭDJlТНС. ВСI\ЧКI\ твърде ст;щдаpnnl1раiщ изис"ваНlUl. общи за вСНЧIЩ деца
парад!! СТСРСQl'''ПШIТС учсБНII 1111111108е - учсбни планове, 1<0llTO често нс са
убеДlfтещП1 fl сьгласуваносттn на ОТ.1CJ1IНIте СII части - ICQI1IT да бъдат (i СЪС­
TO'lIllIC (I<al-.,o то:ш ЖIIВО'f-\IСТQРIIJI IЩ предуnреждаflа) ла IO.'10жат иа опасност
1'""ИП Тil1IаиПl, ВСС ПО-lIсоБХОllllЩf " еДIIИ прогрссшНlО \lсхаllИзираll свят.
Но tlii еJllЩ ПСllхоанмитик се 1<J..1ara да СС вър"е .:Iopil и С1.IIССМ накратко
ICЪM топе, което сnr-IIIIП Лf\нщni111 ОЛlfClа н разЛН\IИН ипБЛlOлатслlt 110ТDъРЖ1t3В8Т
- UCli Т' Ш\ IIсroП!\ТfI КрСnТII8110СТ, 8 именио lt30естно ЧУllC:ПО зо изолntlllЯ. Франк
без "олCQ ННС 01111C81\ Лfiншаnн като .. самотна ЛIIЧIIОСТ сред СТУЛСIIТНТС, коле­
flI'fC, rIJЩlfТС:ЛIIТС, ce~tCnCTnOТO" н стига до МIНШiбиото 3 IUIЮЧСНIIС, ЧС ..нито
ПJ'lОфССII<lНlUllIl\i:l nКТlfOlIОСТ, IIIIТО ССЫёНСТООТО нмпт ГОЛIlW 3Иl\tIС'"'С 31\ него"'·,
At() Фр "1\ JtOflYC1<li JШ сс IIlC.'tlOtllf СЫIJ'УЖССl(flта IШТIIМНОСТ, то "l'ог:ша Аi1l1щn1tи
11 II"КСш от IInii-»трог naШIlТС си пнсма (1':1I(И8а, каl<lН1ТО СА ПОСЛСДIШТС думи към
СIIНn на ПрИЯfСl1Я му Бесо след СМ1ор11'а на ПОCJIсшшя) It1глсждt1 ТЪЖIIО съглассн"
- то Вёче с н'ЬН от сфсрптtl Юl ПРСДnОJ10ЖСI-НIR'tIl, че неrotШiС биографи не би
тряБВ:1.10 nn пропускат "НРПUIIОНалuото, lIeKOHCI1CTCНТNOTO, смс:шното. дори
наnУЩfН'Iаnо,О. "оста ПРlfрО!13та, IIсшrОЩIfМО ДСЙС'fвена, IfмплаНТllра s СДI!If
IIIIДlIIJIt:1 ПРНВIfДIIО за свое собcrвено забаIlЛСНI1С": О •
Все пnк трябва да кажа, че KoraTO сс четат НЯКОII 01 пш:мата МУ Н - СС ВIlДIl
Вlll1ЯIШето му върху някОн ОТ членоветс на IIIIТIfМНШI му кръг, НС може да нма
съмненис че ТОЗII човек знае , да 311зе - как да придаде RЯка,,-ъn IIнтеЮllвеlf
СМIIСЪЛ на теСlIlIТС nplfRTCJICKIf АрЫI\It. ОнреДСЛСllата промяна в lIЗолаЦlfЯТ3 11
отстранеността (особено към децата) сякаш IIма характера на динаМИЧllа
поляризацня. 11 не трябва да сс забравя в живота на ТОЗII, кuйто така загадъчно
(11 за себе сн МIIСТIIЧНО) успява да ЗНnЧII толкова много за толкова хора. да
ВJe~teM преДВIIД ролята на пуб;tlfката I>IУ - 11 на самото човсчестuо - тоталностrа

Р В. Н (\ Нт::\ п. Н. О u k а s. Eil1slcin. р_ 24.


I Р. F r 01 n k. Einslcin. р. 49.
оо •. Но ТО83. 113 ~oeгo C~ MI.J~II'II~O;t' IIЗП'М"ОГО R .. его ~JТo 'lOиСIJI~О Cbll!C"CТIIO. б.:IUС. Ч~ Toii "Рo.:tW1:.t.<18З
..
Д3 ~1I8C-C '11 юго '0:1"11" "~ ca~1O 8 Mllp. 110 Н "~"p.:"t.C a го ,'ЫЫУЧIIС [,/аu,,,,Щ/t'J" KOIlS01lnl1:! С еДllа жеllа
- C.:lIIO "3'1I1"a,,"~. 8 ~OCTO "С успя, .1~a ПЫII .10с-га Cp3MII0." ЛIЬ.:-rt [inslcin ащ! Maгtin Bessu_
СоrтCSРОЩ!:IIIСС. 19Ю- 1955 _ [d. Picrт~ Sрсziзl, . f'aris. fkПllЗПП. 1'172.
'" A1bcrt Einslt:il1. FоГ\.'\\оrd. - 111: AnlOn Reiscr. A1!>cгt [il1sl~in: А Bitl~r:1phical Poгtrnil.l'c,,· York. Albcгt al1d
ChOlrksBol1i.1930.

8
на неговата човешка CЪnOCiaRCHOCT. (Тук може да сс ПРI\ПО~IfIН наЧI\НЪТ, по
КОЙТО тоз!! човек ее научава да гле;:!а в апарат!!те, СЯI..<lШ IICI..<1 да срещне очите
на бъдсщитс зритеЛII на образа му.)
Когато Айнщайн по-нататък прави Ilзявленисто за СВОI обрат от ..Аз" и
",Нис" към "То·', той СВlIдстслствува само за ЖИВIIЯ СКЗltстснциален смисъл, с
КОЙТО прсживява опредслсна полярност мсжду работа 11 прнятелски връзки.
Това, в качсството на пзвестна не6алансираност, сс описва в pc.:tl\ua I13следвания
като ТIIПИЧНО за ученнте. Но да оглсдамс какво той прави от TO-io: нс друго, а
рандсву в Тук и Сега ыежду УНlIв срсалния Лагос и човешкото научно озарСНliС.
Ако сега 611 трябвало да посоча начина, по който ~ЩСj1Я, бих моrъл да подредя
тези IIсдос-таТЪЧНIf данни-карти в нашата схема за ракните етапи на

психосоциалното му развИ11!С, бllХ започнал с ОТКРIlТОТО чудене на малкия Албсрт


като нсобхо!1ИМО вкоренено в едно ранно ос/ювllO доверие, такова, което не може
да сс ПОЯВll без ПРСЖl!вяваке на взаllМНОТО .. разпознаване" на майка И дете, НЛИ
това, което Джоан Ериксон с описала като отношение .. 0'111 в очи" И което.
113глсжда. по-късно е пренессно "ЪМ света изобщо, така 'Ie Айнщайн n крайна
сметка да може .па t.;аже: ..УМСТIIСНОТО обхващане на ТОЗII ювън·:шчсн свят вътре
в рамката па дадеНJI ОЪЗМОЖНОСТ1f се носи полусъзнателно и полунеСЪЗ/-lателно

I'ато tll1li·RlIсша цел пред окото на &1011 разум"~I. Това Т1IUрдеНIfС на свой ред с
РСМ!НfССUСЩIIIJt на ПО·ЩIСТlfЧtIOТО IIЖIIЗЩШС на Майстер EKXilPT: ..Окото, с КОС'ТО
tНlC IIИЖJ.U\МС ГQСПQда. е О/(ОТО, с КС>СТО Господ вижда н ас:'
НО ИIIС съшо така постулираме а ранното ДCТCТIJO СдНО ;ttlcтOIlH'IIIO QCIIOfll/(J
IIfQ(Jf/CI'IIC. б J което ОСI!О!lIlО"с) доверие ис би MOf!lQ да бъде сrЩТОННЧIIО. защото
би OCTIНIMO без насока 11 fl1J МОЖIIОСТ 311 юбор. И в дспcrВН'fCJ1I1('1СТ М('IЖСМ да
I'(\ЗI10311I1СМ подобно исрСШIIТСJfIlОСТ 11 дори ПРСlll13!НI !(i1ТСЛН:I юбнрnтслност 11
1'1I11110Т(\ Ал6еРl01Jfi С,,"РОТНIИI" СЛООССН(\ТIl. КОМУIlIlКUШIЯ, която тоП ШIllCiIlIlI1
може д(\ с ШtМllfЩJl ЗD IIсНflДСЖДНIi flOr~11\ IШJССТШI СJl:\бо Т 11:1 - i:рбМНIIТn П:lМет.
Лко 10lHI, О ,.0 С flИ\lожltО, С T:H;i1. то ~IOH T c. Рfi'1БНР:J се . tHmOCTIITh'l1l1l
It О301НilНIIIШI JНI РО.'\IIТСЛlI те 11. AlIНЩОnll могат тук да 61..13; СУМIIJ'llIНI1 IIЫ!
uпеЧI.\ТJlСIНIС'fQ. Че те H1IHCillHfi Са 3;JfШ36UJнt nllllnrll OTHOIJICIIIIC 1111 ДОIIСРIIС.
IIЫПltТl.\tlfiАки у момчето 113Ю1l0ЧIIТСIIНО доперн fI (с амото] себе СII, КIIК80ТО
110CJIСДОйfiТёJШО O't'Крllмме на IJCCIUI c'rnn.
Нашият ОТ()j"IlI СТ1IП !I JlCfC'fIlOTO НЗIIСКlln раЗl!lIТIIСТО на PY.llIIMCIITIIiC Ш1
1i(l.1С611 сюCl D nCl!itlufa На ЧУElСТВО :щ UВ'rОНОМНЯ, I<ocтo трябва ;1а 6t.11e балан­
СIlРnНО ОТ, 11 вес пак трябва да бъ:~с СамотО тО под"рспяно срещу твъrде
3IНIЧIIТС)!НО НIl""ЪРНJlванс от сра." Ii Cb.II//t'III/C. 8l1жда~lС кпк Д,lберт със свол
прякор 1I8COQ8(\ съмнеНllето С" срещу онеЗII, КОIIТО - капо To ri чувствува -
сс държат прскомеРIIО аВТОРlIтетно 11 в края lIa "раIlШ ,1 . (така бll)(
пrеДПОЛОЖllil) бll могъл да заСР;ШI! прекалено caMOYBepeHIITe ~ ксперТlI със
смеха СII. Тук опнеаннсто на Франк казва:
.. Разговорът на Айнщайн често беше комбllнаЦIiЯ от безобИДНII шеПI 11
ПРОНlIцателсн присмех, така че НЯКОII хора не можеха да решат далн да се

смеят НЛII да чувствуват БОIJка . Често шегата беше, че той представяше услож­
lIеИII отношеНIIЯ. както те бllха МОГЛII да IIзглеждат на C.:IHO IIIПСЛllгентно дете.
Такова ОТlю\UеНIfС доста ПЪТII ПРНЛllчашс на ПРОНllцатслна KpllТlIKa н понякога
.1аже създавашс впечаТЛС"lIе за ЦlIНIIЗЪ~!. Оттук впечатлеНllето. което Айн­
щайн пrаnсше върху обкръжеНlIето. се колебаеше МСЖ.:IУ двата полюса на
Д~TlIHCKaTa веселост н на UllНl!Зма. Между тези два ПОJlюса сс добllва впсчат-

:1 Atllobiogrnphical t'\OI":S. р. 5.
nеНИL .:; _~ . ~ " \ I "<),,::: _ . ' ·н ·I ИЧНf.\СТ, ЧИЯ10 "щ: 1ан ня осТз в1. едно
чу r;ст ~ , за по-6 0га то п р.:: it·нп яван~_"ll
11 също: "За онези [КО НТО БЯ;ul ок опо него неговият сщrх беше източннк на.
шсга и И~lПо н нраше на тяхната ВИ1алн ост. Всс пак ПОНЯ1i:оra се чувствуваше, че
съдържа елсмент на fo:plm1Ka. кото беше неприятен за WU<01f. -Хората, KOIfТO
заС~fаха важно об щсствс[\о ПоЛожtя'ие, често нямаха желание да принадлежат
на света, чи ято СМСШ lIоватост в СРJ3нсние с ло-голеЬfИТСl.1р06леми на природата .
се отразяваше в тоз!! смях. Но хората от по-тесен кръг бlrха винагИ 8 прIOmlО
настроенне от ИНДl!видуалността ва Айнщайн: m I
Що се отнася до ракното '{yвcno за инициатива, Айнщайн винаги тв:ьрди, .
че той не дължи своите озареНI{Я иа някаква специална предприемчив ост IUIН
талант, а н а любоmunсmSQmо - C$fO повсденческо отношение, което, разбира
·1
се, трябва да съчетава ДовеРJlе, автономия и инициатива. Но ние приписваме на I
етала на НН!lЦllатнва н зачатъците из чувство за вина , което без съмнение може
у много от любоrштните деца да бt.:tс придру-жено от осъзнаването на някакво
I
порочно любопитство. Няма да мма и не бих могъл да определя съдбата на
Т1lt;ЪВ ранен КОВфЛНl," в Лfшщаiiщ; 'ro детство. Mora само да заКJпоча, че KOraтo
е н аправил изявлението за обры.ШНето си ОТ .. Аз" и •.ние'· към "То", той е
осъз lал НЯКОИ ОТ меЖДУЛИЧIIОСТlIН1t отнощенlЦ, КОИТО оттук lIaТIITЫ( се Iщучil8а
да нзбягва и все пак Ii да суБJЩ~lIfрА КQlщентраЦl1ята еli IIЪp"y фСНОМСНaJ!НО1'О,
PaH !{!НtТ конфлнlI.' иа liнфаН'tИЛната lllЩUllаТlIва с чувството за вина се
установява !} /irpOIl!\ !I"Рэраст, И ltUТo заБСЛllзахмс, НГРИ\lОСтта на 'rупет ата,
I<OlfТO Алберт дарява. flРОДЪЛЖЦU~ Jt1 t.ty оснгурнаа обхващано иа заlCоносъоб­
p(lJt!ocna на неша а - от МСЛОДНlnе до РIЩУВtшето JНI езИК!\ fI о крак на краи­
щата до MI\MCTaTlt tlCCK3n "pHpoд;l па дсRеТВJiтеЛflостrа. Това тoll би могъл да
прсиссс, както топ 1111 К ,ва, о УII ИJtifЩIIIIТ!\ в'Ьэраст, съхрзtlяanйкн CДJIO чувство
11:1 I\O.It//c/l/c/ml/locm въп IIС:ИЧIШ случаи. когато чувствува извсстна Мl\Лоцснност
• ПО lIъnросите, IIзучtlllllНИ D клаСI{Ьа стая, И ТQЮ1, да обобщ~tм 1001\, косто С
п ече TObrllC I1РСД1>llЮИIl10. младШl1 Алберт сс I10IlrOTIHt да nКТУМИ311Рfl СВОlIте
!НlроilillШЯ JЦ\ТО nbl!'nCTcH 311 по-онеш IIrpfi II УСJlОВJ\ЯТII, юбрnни от него, усло-
1J1II1fG. пр!! кОIIТО ioii Сс IlIi>'ЧIII!fi да ()ТКРНII8 ПОfDl.РЖДСIIШI в дсПСТIJИТСЛНОCТТft
ЗU CIIO" Н841!" На МltCJlCHC - зn ОЗ&I"ШfО ОСО СТМ tНШС - съшо К8КТО В матсматll­
чсското ДОI\(ШlfeJIСТnО.
Що с:с ОТIIIIСЯ ДО эttrадъчното ассобщо пъздеiiствие ип де-тст<> у Лйищn"н,
можем MIIMOXOДOM да споменем, "С 1101l"РlIЗnцЮtrn 111\ ТОВI\ дN бъдеш еДНО
печНо дс!с 11 1J същото време мъ.аър възрастен <J08CK, 8 IICi!C1'IHliCiJHOC't е
траДIЩIIОIIIIII l\онфнгураUIIЯ, мпкnр и от рядък и внушителен тип: нма богове.
СНСТЦII (св. ФраНUIIСК) 11 IIСПIНС 1Ш учени, които са'rilюшil. ИМII Исусовото
пораЗIIТСЛНО позоваване I-/n вечното обсщаЮIС да стаие~i ка1'О деца . Самото

ПР. F r а n k. Einstcill. р. 77. Няh'Оii 0\\ ДОПУСllм, 'с ryвсршurrк1ПС 11 ПР"СЛ)')t."lIIЩIm: IIrp:ulТЗll3ЧIГrcЛl13 ром
. 8 OnllnlТe да се IIрllR1lСЧС MIt!lКl!iIТ Алберт В oбt1ча.iilllt 11 Сl10дс:леllll детсКII деiillОСТII • IllIеуСlIяваiiJCII . ro
оБХВJlе.п за Р:llсг Lnng" ci[ (Т;п"'О Hall acт [~I). I [м а СДIllI ОТКЪС, от копто се ВIIЖда Ц1.Т lIа Аннщзiщ
срещу tqJllТllкаРСТВУВllЩlIТС 11 ;t;Iв:lЩII ЩЮ1J1l1 ша ЖСIIII . Това С oтroвopы му до n.черIIКЗНСКIIТС жеНII.
"оито 110 П:I1J!IIОТIIЧНII IIpll'lllllll ЖСIUIТ .18 ro Цt1Пор"рЗТ 11 ВСЪЩIIОСТ да ro I13хвършrr от САЩ . В С.1\Ш 11
същ lIарзГ[1Зф Аiilш~iill СС nOJ08383 IIЗ ,.хуб;UШJl секс-. ,.:tоБРIIТC, Wle-nГПIl\ ГРЬЦI(II J\C8111UI. КОIIСРШр:1IШ
ОТ МIШОТ:ШЪРЗ", •.yMНI~ 11 паТРIlОnlЧ/llI маmrи "'"l:IIII"II.-,'рJlканеro на ПО'IТCIllт: КЗПllтоmliiСКII n,cKII~.
докато харllКТСрl\3l1ра себе CI! кalO човс к. "ОЙТО е с!'сщу 80Йll3111 вьв ВС I1 ЧКlпе fl фоР'1I1 освсн
•. lIсюбежItЗТП 8oiill3 със co6creCII:m1 nI же"з~ (Rcply 10 thc \\'отеп of Атсriсз. - [п : Albcrt EinSlcin. Mein
\\'cltbild. Ed. Саг[ Se.:li!,:. Amslcroam. QLlcrido \'crlag. 19Ч. р . 61).
". Р. F r а n К. Einstcin, р . 77.

10
l' Jl ~" J : !I Cil\дa , L. [~ ,,; • v Т ,.,ahТё1. Чi? е р оде! с , ! а..'1к а б>!n~ OP:\,liI
ьo Тl; всднъж обявява ссбс сп за \','t !tkind (д с на в.:га), на~tНращо сс Ср .. ,.
ПРОРОЦII. Тези указания нс са без з н., 'IСi!И'; за нас: живеем във века на дстсrо,
както" във века на Айнщайн, и, ct а мож ем да добавим, па ФРОiiд, к ойто н и
'раз ри значението ва цялата съдбовна патология, която може да се ПР ОСЛ(':.!.II
в продължителното човешко детство. Но тои го вори СЪЩО със съж алеr· н с
(П ОНе-'А<е се губи толкова чссто) н за "Strah1cndc Intelligenz des Kindcs" (Л u'i с­
'эарната ,интслигеНтноc-t.' на детето).

ЧАСГlI

ОТНОСНО ,.АЗА"

Човечеството, I!Зглежда, среща решитеЛНlIте ПрОМСIШ в съвремеНН\lЯ


образ на света със странна смесица от дълбоко ПОТРЬПВ ::: :IС 11 всеобщо
благоговение пред ДСТ1fНСКIIЯ кураж на учеtшя, който убеждава CBoeiO време.
че човекът може да си позволи да ' НЗ0ста 'В!I деТlIнскит е IIJТЮЗНН н да
възприс:ме дори WQlщращо озарСНIIС като QТJ(рива е м дар от сдна доверяваща

(Н С'ГРУВIIЩI\ си ДовеРflСТО) I1селсна. Това предлолага, че нне се обръщамс ОТ


, едно УИlП<МI{О детско н ранно люБОЩПС,IIО ип стронтсл" 11(1 обра:ш на CBCia
!'''Ъм ПР"Дr1.0J1QЖСИНСТQ. че вСUЧIЩ ЧОIlеЩl{lt сыцества (11 с.лСДОili\теЛIIО ПСII'IIЩ
пепа) могат да имат 11 траДIЩIIОflllllЯ нли паНОНQ Ill!тсrрирt\IН!Jr спят обра) на
ррсмето CII. ВЪR пторото сн рltзмншлеНIIС ше сс ОЛIIТt\М да OTIН:CII човешките
- ССТСТJlil"СIШ If моралИfl - .. ЧРСIlIlН" реnt{UIIИ f! OTFOI!()P на lIilУЧlI!lТС ФоrМУЛI1
хъм flЯk'QЮIИ ОСIIОDIШ НУЖДII 31\ ОР"СИТnlШ. кокто те DЪ3НIIКlНIТ C,MIKn по
CThfHC!1 11 раЗВIIТИОТО Ш\ ПС"КО 'IО"СШI«() С1.щеСТtlо.

През 1917 г. fi CiilillR, НfiРСЧСIIQ .. Трудиос't по ПИ" на nCIIXOfiНlVlll3t1Tn":·,


Фройд npCAlIBrn .;Jla се ОЮIIШ: как УИlfоерсt\l1НIIJlТ Н3РUIIСll3ЪМ IН\ XOPU"f'tI,
тяхното Сllмолюбие 'rp!! пИIt с ОНl1() I'IOJtfllirtlHO l-lfi Жесток\! удпрll ОТ
изспедrJlШИЯ иа ИnУIШfЗ'<В, ПtрliШfТ УДnР, Тtlърдн 'toit, IIДBa от KOnepHIt/(Ollnrn
ГлеДна 1o'lJ<1l :111 CBeifi, ПОНеЖе .,n рo.iШIIТt: CJanll 1111 СВОНТС I!ЗслсдваНlI1I човеf-"ЬТ
cMJГfa, че мя(;Тоtо, КОСТО оБНТ!1Вn, Зеt.tЯТU. е CTtlЦl10HilPCII llCIl1Dp Hil IJCCJICH3T3.
а Слънцето. Луната (1 ПП!iНСТIIТС обн"а;JЯТ около него. В това Toii 11311BIIO еЛС :lва
дllKTaTa на eCrliBHIITC възпрннтltя, понеже нс чувствува ДВIIЖС Н НСГО ш\ Земята ,
11 глепкаТ8, която го заобнкаля, създава ВПСЧ:П:Н: Н IIСТО. чс тоЕ сс н ам нра IJ
центъра Юl кръг, който оБХl!ащз выIнилл свят"2~.
Това. твърди Фроiiд, добре съответствува на жс л аНIIСТО на човека да се
ЧУВСТВУВ8 тосподар на света If затова общото възпр"емане на l(опеРlшковата
работа е първнят, "ос.IIO.70i:L/чеС"L/ удар по .неГОnllИ всс-човешки наРl1НСIIЗЪМ.
ДаРВIIН с ПрlfЧIIИil за ВТОРIIЯ, БUО, 70Zllчеош удар, понеже чоnе"",т с отричал
НЗЛIIЧИСТО на ВСЯКnl\"ЪВ разум у ЖI!ВОТНlIте, докато "на есбс СИ ioii nplНlHcBa

" S. F ге 11 d, А DiПiсultу in [he Patll оГ Psycho~naIY5is, Thc St:шdагd Ed,tion oCthe СОП1рlclе Рsусlюlоgiсаl
\\Iorks оГ S'gП1uпd Fгcud (Ed, Jзшcs StГJcll~Y), 24 \'015., Lonuon, Hogarth Prcss. 1953-1974, "01. 17,
р. 137.
::> ПП..: т:1М. С, 139,
:о. Пак т:1М, 139-140.

11

_... ,.
бсзсмъртна ::1уша н прстсндира за ижсствсн ПРОИЗХОД, f;oiiTO му позволява да
скъса общностната връзка между ибе СII и ЖIIDОПIНСКОТО царство" П • И най­
накрая Фройд смята, че са~!IIЯТ той .t ПРИ'lIfиа за треТI!Я, nсuхологuчес~u удар, от
който "вероятно най -боли", понеже _тези две открития - че ЖIIВОТЪТ на наШJlте
сексуални IIHCL1IН1(rH не може да бъ~ изцяло ОПlПОМСН 11 че умствените процеси
са в себе СII безсъзнатслни ... , са равнозначни на твър.зСНIIСТО, че егото не е
господар в своята собствена 1<ъща-:Х.
В това - .,чак до наши днн" - изявлснис Фройд не споменава Айнщайн
IUlII ОТНОСlIтелностrа. За да сс BIJ::Jf целнят този въпрос в развитие, Т.е. с
ПОЗОВ<iВ4не иа бавния, сложен 11 конфликтен п·роцес на ..израстване" на всяко
, човешко' същество, трябва накрпко да обсъдя ня кон наЧШIII, по които
Айнщайн н Фройд използват HCMcкna дума Ich, т.с. аз, It също КОЛ1<О различно
се превежда съответн о тяхната )'потрсба на аНГЛИ ЙСКII . Фройд поиякога
нзnолзва l cll като седалище на СЪЗlUЯнето, което "дава на менталнитс процсси
сдин порядък във врсметО и ги ПРС::Dставя «на пробата на рсалността»"14. Той
казва: .,Това съответствува на Айнщаiiновата употреба на if, KoraTO
прс жltвяваннята на сдин IШДНВIIД нк изглсждат ПОд\1СДСflИ в послсдователност

от събития. В 1'3311 последователност еДI\НИЧНlIТС събития, които помщtМ, 'Чс


сс ПОJlвяват, 'се подреждат спореа КрllТСрlfЯ "по-ра {lНО" и "nо-къс»о". За
ИJЩIIВJtда слсдоватсщю същеСТВУ8а еДIIО Аз-време ItJ!Jt субсктющото време.
COt-IО rщ себе си то нс е IIЗмсрнмо.- М В обнчаfltlИц ПРС80.'1 обаче ФРОЙДО80ТО
позоваване m\ С1>ЗttnТслнOiО Icl1 е s СЪСТОIIЮIС ЩI сс загуби !СаТО ..ego·', което е
ГЛilliСН nСНХО,ШaJIНТllчеtt термин за uентралНliТIi н MOUH!!I, 110 ПО ИИКIiКЪD начии
IIС ВlIнагн СЪ3I1ДilП:.Jltlа, СIНlТСЗНРЩШ .. uътреШIlI1 огешщ.... В JшчtIОС'М'Ii.
Мосто РIl3}.1I1IШ1СIIIIС обаче ipll6ta да заПО'ше СJlКIlШ с ЛОД~lсртаDIlНС на том
С"Ь3ИfiТСЛIfО ..Аз", I!lif1-ОЧСОI\11I1I1I1Т. но кс пак неРllзбнраем фЗКi иа С1.щеетпувансто
- :m момент ,.А' ът" ОПIIТ1Ц\ .11<\ разбере себе сн, то CТfi8n c;rno ОЗ. ПОЯllяпni\ки сс D
ХCl..1i1 на 11МГО ~1\.."'fCiIIO, .. /\1" IШIСIШЭ TOIНl, КОСТО (оrn1:lСЙК\I ЛПIШlаПII по-добър)
~IОi+iС Ч 11;1 Ilil{'iC'It'~1 еДНО АЗ-f"t!'остrН.IIJ.CТIЮ- lIrсмс, косто fIJf\-1стtla бn 1lНО It 11 "рп!! ШI
КР(lIшtil't:l трябllU 1111 rtO.'lКPCt111 много "рсдраUIIОflnЛНII форм!! lIа увсреНОСТ., коа-f'O
то ОС~lryР'Шli срсшу р33JШЧНI/ фОРМН На rНШ1Ш MC'!TII, ВССICи Ното Erectus·
(ftОFЛСДlШ f'fiТiiI1Ю1Тil, С КОЯТО се c6Jn.cl\Utl ЕДIlП) СС t!ОЯIiIШIi от РIШlообрfi3ИСТО от
IшtР:lllеИII upeMc-t1РОС1'р:ШСТIli\ 11 .8 края иа краищата сс нуждае от двойното
I1РСОСllryРJlВ(lИС на ШII,щшlI nБСОЛЮffiН ГЛСДнII 1"01.11\11, AOI'" 11 качеството на Ното
Ludens. в постепенното отказване от много в н.нфа НТШIIШТС фПНit1:JНII, трябвu да
()СIlГУРН за себс CIJ едно ЧУВС1"во на продължаващо О'rКЛОIIСIШС, lIа свободиз IIгpa.
Ното .faber с уевOIU1 haii-заплстсюfТC УМСНIlЯ в построя:вансто на 1'СХНОЛОПlчна
весясна, но З3iщнаги ще сс нуждае от IIДСОЛОЗI!, за да ~fY казват за 1\-ОГО JI за какво
той ПРОНJВС:ЖДП. И Ното sарi еш н а всяка цена трябва да има унифицирани
теорни. Тогпва всичко това може да се OЦCНlI к:по ПрlIНОС "ЪМ пре рационалното
прсдлоложение, че човек I1ма образи за съществуваЩIIЯ сsят, 11 къ~tКОНВУЛСНflТС,
KOIITO прндружават реВОЛЮЦИОННlIте ПрОМСНII, такива като тезlt,ПРIIЧИНСНII в
нашс времс от Айнщаiiн, ка,,1О 11 от Фройд. .
Това. което сс научаваме да юве-Ащамс в ПСllхоана.люата, са pllC~oвeme при
развиПlllеmо, вграДСНII в онтогснсзата на чов сшката ЛIlЧНОСТ, тъкмо защото -

" s. F re u d. А Difficul1y. '" р. 140.


:. Пак та.". с . I·B.
,.. S. F r с u d. Thc Ego and ОIС ld (1923). Srощ/аrt /f ()I-ks. " 01. 19. ('. 55.
'" L. В ar n t: 11. TI1t: Uni,·t:r.<c and Dr. EinSlcin.l'cw York. Вапlзm Books. 1957. rr. 45-'t7 .
• Ч(18СК IШlраВС'1 ( IШТ.) - СЗl1а от MC"'-1'"IIII1 IC I!ЛII 11 ЬРВОIIЭЧ:l!l l1l1rс ФОrМ\llIrlt 8Ъ3lllt",.:IIIСТО 113 човск~
- Бсл. nrC8.

t2

r---.. . . . .- - -- - - -- - - ----- - - - - - - -
както видяхме чрез примера иа великия ЖИВОТ, 'честв~ан днес - твърд С~fIIСЪЛ
на ..Аза" се ПРllдобива' сдв.а постепенно през етапите на дългото детство. Изnра­
·веиите перспективи. които спомеиахме, ВОдят от НЯJtакво установено пред­
разположение ' lCЪM завоюване на Аtъдросmта на uздuга/!,.ето в по-разВlIта
ПОЗIIЦИЯ и целенасочено придвижваНе ~ всеки етап, асоцииран с даденото

състоянис на сетИвното, познавателното и словесното развитие, както Ii с един


разШllряващ се радиус от човешкИ отношения. Са.мо заедно тези ' псрспективи
определят на даден етап ЦCH'tЬpa и хоризонта на тоталния ОIШТ.
Едии психоаналитиж., . който обикновено с зает с несъзнаваните аспеКТII
иа влсченията и защитите, които' обезопасяват '{ ОСlfгуряват нашата MeHтanHa
съгласуваност. е. почти затруднен.да посочи юмерснюrra на човешкото "Аз",
които. са сякаш С'ЪзнатеЛЮI и очевидни като всяко НI~ЩО, което го нма, а в

деfiСТВIIТСЛНОСТ ни убяrват чрез самото си всеприС'Ьствие. ЦСlПpален наистииа


е "1>lIтерият на централността: всеки' ОТ нас е нс само в центъра на вселената,
но к в дсiiСТВlfтеЛJIОСТ е централен спрямо всслена'га, капо той нли тя я
прСжilвява. НО ДОКОЛКОТО сме заедно по специален повод като ТОЗII, ние
QСр'щаваме и важността IiЗ ,.ние"~то като оБШlfОСТ от .,лЗ·'-ове, споделящи
убеждснието в ю,какs" пеРСПСJ<ТИ81f, косто ).(сже да 'се 1l0ТВЪРДII tI еЖСДНСlIната
РНТУaJIюаЦИJl Ii съвмсстцо сс изповядва IJ момснти на рнтуалНИ ЧССТfJУlJаИIIЯ,
дажс IJ такава обlUПОСТ би трябвало да ни се ОТКРНС относителността на врсме.
простраиствсната ПСlrтrщрзиост на вески от нас If все nal<, IIСДIП.ж оБХВRИaJIlI
g 3I1СДИО, съшествува IODCCТН6 сподеЛСIIОСТ. Понеже би т·' могло ла ис сс каже,
.че "Ази", обхвuшаЯки ОТl10Сl(тcnиоС'П'а на СВОlIте аз()вс. ПОТ8ЪРЖД1llЩ 11111111-
PlfllllTtlOCnll lIa СВО.ll КОНiИИУНТСТ, ДОРII 8 качеството на "HHC"WТO, в приемансто
ОТКОСИТСJШОСТIIТС на <:8011TO ,.АЗ"~ОIlС, осъзнава ИИ88iРЮ1ИТII0С'М'!1 Ila СRОЯТI1
обществсност?
НО 8СIIЧIШ Т01l:ИВ8 ПОТ8ърж.IlСИIIЯ с'Ьшо тако. nOJl1fCpTa8liT спеUНфН\IНIiТ!\
БОJ\3ЪИ, /(011'1'0 сс t\pJIC З8Д 8СЯКО качеСТ50 на ,,113"-IIОСТТDI: CIIMiliu IН1Шfi НУЖДn от
ЧУПС:ТIIОТО, че сме централни 311 соБС"IlСIlIiЯ сн OfII1T. I1l1lHirlI крис РIШ,. че
може lll1 сс зйгубll 1. DCMHC'bJ1 Jlfi се прсмес'ШМ IC1.M ПСРllфсрнята • .II.1I ШI 3fiGpUli1li.
И10СТIШIТ. 3I1.XD1.PJlJJT. Тук аз използпnм ду CliТa ,.боязън", n не .. бсзпоkо1iСТIIО'·,
защото КJtИНllчиюrr ПОДХОД ни ё помнял да ТЬJ!КУnIlМС: DсltЧКи р:uтpоllС'Иlfi нn
9blpnCfllltTC Ю1ТО нсблnro"РIII(ТIШ "регресии" към IIНфllИ1'IIJ1Н1tfс бс:шокоiiСТВ8.
Том е сдна от CnMltтe ФУНКUltII ма човешкото llC'tC'tВOI, че оnрёllслсtнt форма
на БОI(ЗЫ! тряБВ8 Д8 СС ПРСЖIIВСЯТ Н ис),рuли:tllрат от ка"ССТ8ат!} на ,.Аз а",
KnKblI"to подхожда, "ПКТО HIIC юраС11lfiМС,н както ннс го прссыдаваме, на образа
на евета 118 наша'J"О култура It 'rеJtНОЛОГНЯ, TaKn 11 онтогенеТIfЧНО РllJбнраме
защо човечеството лрСТЪРШl8а известна 1СрllЗа, когато КОСМIIЧССКlпа разработка
на централността трябва да сс изостаВII.
Качествата на ,.Аз"-ноcтrn са НЗЦЯЛО взаНМОСВЪРЗnНII. Нека спомена още
НЯКОЛКО. Имаме нужда да поддър)f,."1lме чувство на юбираreлна аi.:mllвносm срещу
едно чувство на парализираща неактивност, на 1(Я10сm срещу раздробяването 11
на осъзuаваuе срещу CMЪTHocтra. Ще пр({3наете, че ВСIIЧКII ТСЗII "'lчеl'Тва трябва
да се вземат I1РСД8tщ в даден образ на света.
Но ссга ПОЗ80nете МII да се върна обрата по пътя към саМlIте начnла на
онтогенезата, коппо ,.Азът" сс появява от ранната симбиоза с ~lailK;JТn н
осъзнава днфсрснuнаUIIЯта от това, коста тогава съотвстно се разпознава като
маilЧlIна ЛlIЧНОl'Т - В монте TCPMIIHII Т/ървllчното друго. Допуска~I, че много
аСПСПII на тсзи най-раннн IIнфаНТIIЛНН преЖlIвяваНIIЯ могат СД;lнствено да сс
ПОСТУЛllрат въз основа на това. което инс КЛIIНllUltсТlIТС сме наУЧIIЛII от
llЪРВllЧНlIТС дсфС"'Т1I J1 недостатъци, проявяваЩII сс, когато нещо IIС с наред.

13
ОТ друга страна, човешкото сы!.1твоo I! !.) га Нl"пр:о.:lOнява" няко !! о най­
ранните критични преживявания: iie, те 1[~ 1i 'кват да бъ.:~ат отново прежтшяванн
и ,,лоnърждавани" на всички ПО-късни и ПО-ВИСШII ю!ва. Следов ателно, ако
в по-късния Ж1!ВОТ образът на ща, ИЛИ уннвеРС,Ulншrr атман, става ОI\О1/ЧG-
. mетlOmо друго, това може да прl1::tiде определено всчя о единство на началото
и края на съществуването. И ИЗГJJrжда, че ш.!а поне RЯi:ОЛКО КОНфllгураЦ,!ОН НII
сходств а между човешкия пързоначалси опит от чувство, закрепено о
маilчиното присъствие, и таки~а обграждащи маТРНЦJl като масата ПЛII
материята - да не говорим за пу_можения от ОЛИIrЬР ЛОДЖ "етер, пълен с
тела", убеждението във вез~есы.w'fсттаa на който, каЗБаТ, сс изоставя само с
много "тревожноет".
Изтъквайки това, аз се нздuaм, че няма да бъ;:ro заподозрян в предпо­
ложението, че някакъв такъв - УЛО РНТ И ПРОlIнкващ - образ като "маilчнна"
матрица е ..ПРИЧlIната'· на в.сяко жизнеспособно научно ПОНЯТIIС , костов своя
иетОРЮlески ыоентT се предостаI:;Х от фактите 11 обслр,:ва науката като цяло,
замсствай"и някои по-раННII 11 по-малко "ВСРОЯТIIН" понятня . По-скоро това,
което предлагам тук, са опрсдсJltНи контскстуаЛНII значения, ПРllлягащи на
разffOобразни открития в дадено време. Чс ранни ОI!ТОГСllСТНЧl1И етаrш сякащ се
носят ВЪ1\ lIъщуха "рез ВСI!ЧКН времсна, можем да BIIДIIM напрнмер от мнта,

С'идаден от Коперник, с.'1сд като ТОЙ детрОllира Земята и чопско от цеm"р:! Щl


IIселен uтn. В сроята De revolllti(j/1i~ ОГЫllm coe/es/lum тОП раЭl}lmп възгледа за
CJ1CMCHTapHOTO 1131ШМОдСЙСТВIIС между . пече ДI:TpOflllpaНBTII ЗеМII н IJC'jC
l1'ЬЭкаЧIIЛОТО СС Слънuс н ЛУНliта, чрс I<OCTO 3IeMITa lIеД!l1>Ж ГОДfПllНО ее
ОЛJ10ДОТ8ОI'ЯВtl 311 1100 ЖIIIIОТ. СЛС.10nптеЛIiО тол I1рCJIЛilГII 110110 еДIlПСТIIО въо
формите но слнн ВНД ЖIIIIОТ ИП Кос'\Щ'IССКОТО CCMCf\cТ1lO.
TnKfilJ[l I}3а\ЩIIОСТ III\М1I('1I\ юр:n 11 l1nr'TollolJtITII "сорня ЗI\ пнж,tН\t1СТО, КОЯ-ТО,
1\01(1'0 хоJlтыI 1111 IH\f10MIIJf. посту::нр:\ C.llIIII JI'ЬТРСШШl с IIC'ТJI 11 116, еМlIтltРlltltl от
ОКОТО . Зu д" СС nrСДII'Jl!I!К<lIН.ЭПРIIIl'IIС иБН'IС ...iТНlбlJtllI :III'ЫI окото да нма .. сро:tю.1
Itp>'fU сnсrлflltа ...... I\OS!ТO 11 )110)11111.1 f11. i lll1'l; да IIIllНlr от обе",lIiС. Оше 11(;.:1II"Ж
.. SlСНО сс OflllTIHi едио .. 'IlIфТОСВ:lНС" 113 ВънШlIIlЯ 11 ЬИРСШНIIJI cU",·")I. См.!
КСnЛСРОbllТfiДIЮ/lIllРIIk'l! обаче li)'IСЗ!!fi .. РЮГIOЗНfinfiIlСТО" нn душа от душз 11
веОflЛtl'tОIl\lCi1\.О'[О оБСЫI(ДtIllС на 0tfТI1I01'tU,·j:. lf ХОЛТ1.i! :ltlIUIЮчfillа:
,.РИ3дliOllмнето между lu ,. н lumen· ... , между (:убсll.' 11 обе".,., ноБЛI()1l81ел 11
I-Iзбm 11.1180110 11 С тОва разрушаване то ни по-раншпа Х()ЛIIСТII'IНII фНЗlIlШ с
болезнен 11 i1РОl1ЪЛЖJlТС.'Jен процес. ПРIt'lНlltlта за ОКОIIЧ81СJlНiпа победа с съшити.
порадll J{OSr'r() този проuес раБОТII !!ЪВ ВСIIЧКlI дру га чаСТII lIа ниукnта: ВС.1нъж
направсно, отдслянето е ПОСJlедв:шо от смаJiващо обогатяване lIа IIIП слсктуаДНIIЯ
11 маТСРllnЛН1U1 нн СВЯТ ."))
ТОIlЗ, Ilзгнсжда, сс прндружава 11 от 11080 11 по -оБ НlIIРIIО CДlIHCTBO, С.1110
по:\шря ванс в обеДlIНСННето. Ка",.о А!шщаilн казва:
,.НематемаТIIКЬТ с обзст от загадъчна тръпка, 1,0гaTo чува З3 "чеТllрннзмер­
Нlj" неща посредством чувство, което нс с твърде ра'11lIlЧНО от Оllова, касто сс
пробужда от МIIСЛIIТС за свръхсстсствсното. 11. в ,се пак няма по-оБЩОПРIIСТО
ТВЪРДСНIIС ОТ това, че светът, в който ЖlIвсем, е ЧСТIlРIIIIЗМСРСН времспрост,
ранствсн конти нуум .'·~

)1 G. Н о 1, о п. Thcmalic Origil1s, р. 123.


)~ Пак 111М . с. 124 .
• Lu.'( (лат .) - С8СТl1lша - Бел . преа .
•• Lumen (JlaT.) - C8cтmlHa. БJ1 ЯСО": 113 ОЧlllС - Бел. прек.
') Пак там. С. 125.
"L. В а ГПС I {. Thc Uni\'c~c and Ог. Einslcin. р. 67.

I
14 I
J
Връщайки сс КЫ! Фройдовата забе!lf~жка за Дарви н , вечс можем да видим,
че послсдншп е нан авил повече от това да засегне самолюбието ни, IЮСТУ­
лирайки произхода ни от iJiI.-нвотинския свят. Оче видно Дарвин поставя под
въпрос и "естествената" убеденост на "Аза" в съществуването в раю.-итс на
процес, който nОЗВОJUц!а известно самоопред~с, дори ака [посJtедното] е
заето от божественото naмepe91fe за направа на о същество чрез съдбовин
избори. .
. По повод ВСИЧКИ изне нади и вълнения, съпровождащи смяиата на
гледните точки за сnета, можеы да кажем: Фройд беше първият, който е работил
с фактическото убея.:денне, че за да докажат собствената сн цена, неговитс
изследвания трябва да водят до. значителна СЪПРОТJlва, чието "сломяванс"
всъщност с част от ИСТОРI{чес~та ыу задача. Той лрсдлата да подложнм себе
сн 11 да се подлоЖlft.l помежду си на процес на "зналIlЗ" (от който, разбllра се;
слсдва временна жертва на целостта) и предсказва, че такъв анализ би
демонстрирал факта, че нне по никакъв начин нс разполагаме с цеЛIН
стратеПlчески смисъл от ОСЫllаmост, чрез 1<О"ТО се ОПllтваме да остаием
господар" на своя }рбор за средства 1{ иели, от друга страна, ТОЙ лреДl1ага
също съгласувано самопозиаИllе, което 61-1 възстаНОВJ\ЛО известен смисъл за
ego- .'iУlllllesis, flОЗВОЛJ!iI\Щ ця-J(а . . .IНI трансцеядеFlТJiОСТ иа наfi·саМQl1Змамното в
lIашнте страсти It flJlK8K80 съгласуваие на намс:реtiшrта Hff If спосоБНQс'Гнте
ии, На TOJla ще се с:пра по-нататък. .
В J:Рая на крrшшата han-голеМIIТО новатори (В С'Ьздаваието] иа обраЗ11 Эi1
CI'CТn са тачеllИ. Сякаш ОТКРllоатслят иа tiOIlH З3КОИ II, 110ТDърждаЩIIШI IIJlKllkBII
IIсрифнuJtруеМII цели D творсннето. с топа сс лоБЛЮl\3ВIl ло самня тпореи,
както Лйишаnн ПРОRИКИОПСИО и С чувство за хумор РI13МШUJ1110а по много
nononJI. Обnчс реЗУЛТПТIIОТО обот ТЯ1НШС на МI\ТСРШUIIIIIЯ свят досега с водило
до нзобретяването 111\ ТIIIШО8 Гllгантски сшш' РnЗРУШ'ШIIС, че можем е
ОСН{)Н(\ IШС да сс ЗIlМНСЛ'Ш ДIU1Н ДЯВОJ\ЪТ ШЩ(\ "ръст D НОУ"!"НН nrOf'pc.:c. ЩО СС
OtllfiCH дО ШIТCJ1СКТУМI'ОТ() оБОГnТJШllllС, ЗНllем к к HOBIITe понятия MOtlli ПП
бъДfiТ 113ПОЛ38'Шf( 11 ШШРllflltJlИО D l\о.чеС11101'О ип ЛССDДОС'ТI!ЧССЮ\ 110З ИU!11I -
НfiЛрllМс.:р ОUCJIЯlIlШСТО НО .,lI fi.il-nОДХОJlЯЩИl1' .. вездеcuшнето на JlнбllДо'rо, Itл!!
- ло темата - на OiНOCIITCJПIOC1"ftl. Но тук ние, КЛIIН 11 U!ICТH'rc , TO'bP'nC за Н
Ю'lК1'О обиКНОвеНО с чоnеШI:ИiС КО нфЛl1l(1'1I , кризи И неуспеХ1l, мОЖеМ nil
вМЪКНеМ добра дума :)3 ЧОЬСШКfi1'а росо, ДОКО11КОТО наБЛЮДllваме n СЖС'nНСDllаТD
работа, чс f1РОСllСЩСНИСТО ,1()):У"Il. И можем да СвндстеJIСТUУIl:lМС за дълбоко
вкорененота в f1PllpOJlIITO НN ч()веWl\оrо детство ГОтовНОСТ до Сс пожертвува
ДСТIIНСКОТО успокоеЮIС зарад .. ло-зрсшt 11 по-трайни ПРОНIIIШОВСIIIIИ. ако ТС
Н311СТIIна са предадени убеДlIтелно в ТОЧНIIЯ момент по точнни наЧI1Н, Т.С.
някак отвед\fЬЖ логично, естстично 11 СТIIЧНО.

ОmноситеДНОС11l в llCfI.l:оаllnЛШnll'lНLlЯ .1Iеmод

в последното CII размишленис lIeKaM да ПОТ8ЪРДЯ, че дора и Т.нар.


метаПСИХОЛОГIIЧССКII TeopHII на Фройд да са потопе~1II в КОЛlIчсствеНlIте н
/IIсхаШIСТIIЧНlпе терМIIIШ на науката на НСГОВIIЯ век, е;;нседllеВlluяm ,11)' .lIеmод /Ю
uаб.7юдеUllе 11 оттук централното му дело като велнк леЧlIтел с наистина
,.неМIIСЛIIМО" без IIзвестно ПРllбягване - да го кажем вннмО\телно - дО ПОII.ЯТIIСТО
за ОТIlОСJIТCЛНОСТ. Позволете ~IН да ВII ув сри обаче. че не съм 1IЗ0БРСТIIJI ТОЗII ход
на ~(lIсълта за чсствуваНIIЯ повод: думата .. ОТНОСllтелност'" е НМI-ЩС в заглавието
на главз първа ОТ първата мн КНllга, когато НС съм 11 ПОДОЗIlРМ това, за което ще

говоря.
Но първо д.а кажа НСЩО 1<:1 ..1Ba~laтa ыаilстори. Това., косто зная от ФРОII­
довата 11 Айнщаiiновата кореспонденцня, поражда у мен впсчатлсНl сто, че в
. ".
нея преобладава някакво нсопредслено неудобство пораДII факта, че те 11
дв~!ЗТ3 са ДОМНIIllрани от Т.нар. Zeitgcist, от духа Hal времето 11 в деЙСТВlПеЛIIОСТ
все не знаят как да се държат CдJiH с друг. НО СЪЩО така 1Iма и една тенденция в
тяхната кореспонденция, БОЯТО би наСОЧllла към това, че в теОРIIЯта lIа едиНlIЯ
може да се с съдържала спсцифична опасност за теорll.ЖТ3 на другия. ФроНдо­
вата теория, разбира ес, l1реДСТ2ВJlЯва гигантско усилие за една IIстинна и съв­
реыепва теорня ка ле н:х.и ката. Все лак в събраните му рзботи относителността
сс споменава .само два пъти, и двата пъти с пред.упреж.:tенне срещу редати-

8uз.~lа, заради което, каI.'ТО TOI1 казва, предявява оБВlIнеНIfС към Айнщаilновите
..вярващи" ...ВЪРХУ много от онези, които сс възхища:в:п, без да разбират'',
АЙНfWiйновата теория може да IIма ефсl-.'Т на .. нама..1I1ва.ие убедеността им в
обеь."Тшшата достоверност на HayKaTa'·JS. И след това е дъ.,60"а ирон ня се обръща
към онези, които, нзглС",кда, релаТIIВЮJlрат всеобхва-rНlIте протнвореЧIIЯ. Тук
Фройд наСМСШЛIIВО кара СQбствення си OflOHCHT Д~I каже: "В края на кранщата
КОЙ СРе C1irypHQCТ може да зиае кой е прав'? НезаВИСII~IО ОТ нашия антагонизъм,
мол'! позволете IПI да предCldJIlШ вашата гледна точка в нашите пуБЛНКЩНl-I.
Ние се HaJV!8a~te. че в заЩlНа вне ще бъдете достатъчно ЛlоБС:JСН да НIIМСР"ТС
място зn паl11ите В1>ЗГllСДIi, КОИТО отричатс ... )~ И той разМIIUJJ1ЯР6: .. в бъдешс,
"OГi1TO НСПРIIВIUlНi1Тi1 употреба 11<\ Л!illшаЙJlоваТQ ()тtfОСIПСЛНОСТ ще е Jl61lWlHO
утпър.:tСlln. ТОIЩ ОЧСl!lIдllО щс СТlще обичаен наl1l1К·В IЩУЧПIlТС дсла.'<J7
от СIIОя СТРI.Шn Айнщайн ПОД\lсрта!lЗ, KllКiO IЩДЯХМС. РОJII!ТIl на .. аСОЦllа·
ТIfВlIlIТn игра" в наУЧ!lОТО мислснс - сякаш, упи. само една стъпка n
ПОШIТ11nIlIlЯ пропсс, Все Ш1JC (И)'IИ СЛСJlОI!:\ТСЛfIО?) 1'08 • което Фроl1д нарича
.. СlJобод.ШI nСОШIIЩIIН", му .lСШlсжда опасно. В 11IIСМО до Фройд тоП СЪЩО
nOCO'l8i1 СШ1lt друг!! ПОСlICllоnaТС1\И 11(\ ((якого. "ОНТО. тоl1 КО1ВС1, .. IIЗПОЛ38ЭТ
IIcrOfillTC ~PMtlIIH, без 11:1 /' 11 PIl'.JUHPfi1,")I. ПО~IН\ТnТЫ, то!! tШШС, че дори
ttС8ЯРВ, illll'tc ОЫI Фrоiiд (UIlgfЩ:II"'gl!) II\: MCirnT .:101 СС C1.f1p01' HU1\HlН1i 'Н\ If;tCIITc.:
My,1'Qj(t\ че те :lаI10'llJnТ ,.да МIIСЛЯi 11 rОIJОРЯТ u'\,и вnШНТС ПОIIЯiШ!, KornTO CII
n03DOJUtBU't да гн пробутат {sich gchcn InSSCI1} ")9, Имах ВЫМОЖНОСТ до IIНДIl
illIКОН от Te:J11 11IICMIl !I Р1.ХОПНС/lИя 11М ОРIIГlIнаll 11 ТО1<3 сс СnУЧН, че едно ОТ ТАХ
беше хnрnктсрно С топа, което nОI1УJlЯРН() се нарича фроrlДИСТКlI
"ЮnРВIlВUВIIЯ" - Fе"'/t?i,фIllJj. Аirншаfiн възнам(:'гява да Сс обърне КЫI 'ГС111
неnярваЩII IШТО към .sie, Т.е. ,.те", 110 IIСIНillматслно 1l0СТ<J.ВЯ Sie с ГJlllона буква,
така че то следва да знаЧllе ,.вие". Слсдоватслно текстът 06ВIIнява сnмн)! Фроii~.
'IC ,.СН ПОЗllОJlЯВiI да пробутва" употрсбата на НСГО81пе ПОШIТIIЯ. МIIСЛЯ. че
Аiiнщаitн би се забавлявал , ако видсшс Т0311 къс чес гност, КОIПО не може да се
подтиснс, понеже. IIЗГЛСж.:Iа, наНСТlIна смята за главна Фройдова грсшка това,
което 8 ПlIСМО (до А. Gaxapax) нарн'щ пр"също на стария човек •. ПРСУDСЛllчено
доверие в собственитс сн аСОUlfашш {Einfael1c}·~'O.
Фройд, разбllра се, е по-стар от Айнщаilн с четвърт век. Н Аilнщаii:н вннагн
е бил честен, признаваЙЮI нсспособността с" да СЛС.1ва Фройдовнте теории,
докато искрено се пыхнщава от величествеНIIЯ му С'ПIЛ, което за Фройд е не

'; Relc\'iU1cc and Rclali\'ity ёп Ihe Ca.sc History. - In: СhilcIlюоо .шd Socict)' (1950). ге\', cd. Nc\\' York. \V. \\'.
NOr1on. 1963 .
.. S. F r с u d. Рsусhоал:о.lуsis and Тсlt:рЗlhу (1921 ). Slзпduгd \~'t'Гks. vol . I S. р. 178.
31 S. F r с u d. Nc",' lntroductory LL'CIureS (1933). ibid .. "01.22. р. 14--t.
" Па); там.
)о Einslcin 10 Frcud. 30 Julv 1932. Einstein ArcIli,·cs .
.оо Einstein 10 Bach:o.гach. i5 JuIy 194<1, ibid.

16
повече от ICОМПСllсаторс~ комплимент. Когато' сс срещат за ПЪРВII път в 1927 Г. в
II.ъщата llЗ снна на' Фройд Ернст 8 Берлин, Фройд съобщава на Фсрснuн: "Той
[Айшцайц] с весел, сигурсн в себе си и склонен да сс съгласява. Разбнра тол­
кова от психология, колкото аз от физика, така че имахмс много приятен
разговор.<Ч1 на своя осемдесети рожден ден - Фройд П0лучаЕ3 от Айнщайн най­
ПОЛОJt..-ителното писмо, отнасящо сс дО НЯКОJU<О примера (nHe ТВ1>рде важни сами
по себе сн"), които .,по мос мнение ИЗЮ1.ючват всяхо друго тълкувание освен
онова, което осигурява теорюiта на изтласкването". И той добавя: ,,вllнаги е
възхитително, когато велика 11 красива кониепиlIlI сс оказва съзвучна с
реалността
Щ2
• На ТОЕа Фройд отговаря: ,.вllе сте доста по-млад от мен, така че
мога да се надявам да , RИ причисЛJI. сред моите .. после.:tоваТСJlН" по времето,
когато ще достигнете моята выраст. Тъй като ияма да науча за това тогава, сега
предчуствувам удовлетворснието от факrа.'ЧJ
По отношение на техния ДIl3ЛОГ - 3ащо войно? - е IIнтеРССIIО да сс отбе­
леЖII, че "3
Аi\нщайн принаДIlСЖИ предположението, че Фройд ,.иоси
светлината lIа [неговото] далеч отиnащо знаНllе на човещкия IfНСТlIктивен
ж ив от и е оеflОIlЗта да се отпраВIЩ КЬЫ проблема ... понеже такова предстаВЯllе
611 МОГЛО да проправн път за НОnИ и ПЛОДОТnОРНII наЧИНII lIа деЙствне"Н.
Ърнест ДЖОУIfС СЪОQmзnз, че Фройд ЩlIне ДО СnОIl ПРИ.Jlтел Макс ЕЙТIIНГЬН,
.. че е провел ДJI<;КУСIIЯ с Аfiншаfiн за една луБJllIкацвя I! Общес твот о на
lliIродltТС", ТоП остро добаВlJ, ~IC нс O'lal\l\l1 да полytlll :щ IIC,. НоБСЛOlщта награла
з(\ Mllp. TplI ССДМIНШ ПО-КЪСНО съоБШII.ОII, че с ЗUО1.рwltЛ IlllCIiHCiO на «СКУ 'IIНlта
11 'стерилна Т.кар. ДIIСКУСИЯ с · А!1IШ!llfill»~S.
Все fНIK Фройд покорно, макар 11 IIССIiТУСIIUЗIlРI\/JО. 1':111111011 1сорllllта СII )1.1
IIIICТlfllKTHTC ЗО любов 11 смърт 11 после СС II'JОIIЮlfнi за ТОIlЗ, косто I!lIрllЧII срея
МIIТОJIОГЮI, CIlMO .1111 ПРСДНЗFНlка АПllшnl1l1. РIlЗГJlсж.:lIl!1,,,, ItCrOIHITfl JtUУЧIli\
МIIТОЛОnIЯ: •• Всичко TOn.a може да СЪЗJlМС у IШС ВПеча тле lше, 'IC TI:ClpНlITC 1111 са
PfiDIlt»)II:1'ltlltllll 811ДОПС MH1'OflOrHII 11 1'080 611 БН,10 с;ню ~lr"'tll(J 1!111.'\f(lТЛСIt\lС! НО
IIС ПОДII ЛII 8CJlкt\ еСТествсна наука до 10tH! - :'10 uщ ~НI ГР IPFIIII'? дUll11 }I\I( С
[f10ДОЖI:IШСТО] с рn:uшч.НО С IiliШnf/\ фll'JItЧССКn наука'!' ''' Но по- \lпtfil"К ФР<Jj111
~fi81фШun с едн!\. ИПn-ССРIIОЗНfi формула 3(\ III/OIlPCKIIIL'1I МС'Тод Д" сс orcrp:1tI1I
uоЙНt1t. 11 да се nРСДJIожи 1<t1l1lIHlIfi'ryp(\rn на ,1юuuвl1l(/ ( .. 8С\l'lКО том tlOражда
ёМОШJОНАJШl1 врым МСЖДУ ЧОIIСК 11 t{()IICK") \1 С JlДСltПIФНЦllрансто 110 JlсfilШiе
УСТОI1: "ВСIIЧf«), КОСТО lIЗ1Jсжда 311!iчll'tСЛН\I'I't СХ()llС1'nU МСЖДУ XOraill, IIЗi\IIКI\.1
ЧУВСi80Т() на общност, ИДСН,lIфнкаUIIJl, на което до гоняма степен сс ОСНОВlшil
ЦЯJJОТО ЗДlllШС lil1 Чоnсшко1'О оGшество"~1,
по-нnruты<' както HI!KOii друг позшшам IIнтелеКТУ3.iIlIIПС " гр " 11 MOДНlI
ПРn""fIlЮ1, контО пс"хоаНaJlНТН~'ЪТ ~юже да бъде Шlкаран .13 о(iСЛУ-lКlJа. Всс !lак
МII се струпа, че в своята същност ТОЗII метод раБОПI с BIIД саг;tas* 11 основава

JI ' " Е . 1 о n с s. М . D. ThC' Life and \\'oг~ ofS. Fretld. 3 ,·ols. Ne,y Уог\... Вns,C Books. 1953-1957. \'01. 3. р _
131 •
., Einslcin 10 Fгc"d. 21 Apri11936. EinslcinArclli,·cs.
" Fr.:uu 10 Einstcil1. 5 March 1936. -In: J оrи:s. The Life and \\'ork ofS. Fгc\,d _ \ '01.3. р. 204.
ц ЛIЬ.:г1 Ein5t.:il1 and Sif:1l1und Frc\ld. \\Ъу \\'аг .. .. PdriS. 1пlспыliоn.,l lпstllut.: оГ Iпt.:llссltlзl Co-opcratiol1.
L сз!; ш: or~nlions. 1933. рр . 13.20.
,. Lc1t.:rs 10 ~1:1~ lZitil1[!tt1n. 1К AU!;\lSI and ~ Septc111b.:r 1932. - 111: JOl1es . Thc Lifc 311d \\'ork ofS. Frclld. \'01.
3. р. 175.
#lZinst.:in al1d Frcud. \VllY \\'зr .... рр . 46-47.
,. Па" Т,1\!. с . 49 .
• Carit:ls (жн. )- :tpзгост. IIОЧ"Т3I1':. л юбов . !ep~11I1I за Хр"СТIIЯIIС"З _,,0006 .. ~ж.1~ хорна 1Ll111);] IIЮWкта
113 Бог !"\оМ ~(\rзтз - 1>.:., . Гlpe6 .

2 Сн . ФItJIOС офС~1I :uпсрваТlIOII. ~II . 5-6fЛ


прозренията си на силата на uде/{l/IщJn·Q1РlЯmа . В ;JсiiСТЮIТСЛНОСТ 01 ' , една
точка на стоеа на лечението БJfХ сметнал за lIай-р~волюЦlIOНСН принос на Фройд
прозреЮ!сто, че лекуващият Нс може да разбсре в пациента това, което ,{ е сс с
научш{ да разбира като потенциално в себе сн. Каквито и да са връзките му с
утвърденитс вероизповедания, този ангажимент предлага просвсщаващо

преживяване, което Фройд съхранява далсч ИЗВЪН [обсега на] терапеВТiI'!ш!Те


Cff заключения, докол кото СС осно вава на екзистеНЦflална солидарност,
зaдыtбочена от осъзнаването яа факта, че всички ние споделя~!е човешкото
конфликтно несъзнателно.
Моята гледна точка е, че ...fUtаСllческата" психоанаЛlm!'!Jta процедура, която
с. едновременно лечение, метод за наблюдение I! инструмент за треннране,
осигурява първично напътствие по човешка относителност. Позволете ~III да
с,,'Ицирам тук иякои от глаВ!IIПС и тендеf{цин~8, понеже са добрс IIЗвеСТНII на
повечето от вас. Конкретно д!! започнем .от предпнсанието I1СUХОQmzлrtmш,:ъm да
сеДlf в удобно кресло при rОР"IIЯ край на кушетката. [ой напътствува
анали:mрания да се излегне В1.рху нся Н да казва онова, което му I!два на ум.

ФpQЙд. fQглС"'жда, е създал еднн от най-стаТlfчните ситуаЦНОННlI похвати, конто


са IIзобретяваНI1". ДОКОЛI(ОТО характерното тук е нзключването на J\СЯКil}(ЪВ
J(оитакт ОЧII IJ 0'111 11 1111 ВСIf'!Юf взаимни 2идействия '1реl раЗI'ОВОР. И псе ЩII(
тази ситуация уnССIl_В:1 едно "свободио ПРОТllчанс" 'на "асоциацни" у
ОНМИ3НрIIIШЯ, 1(0}11'0 сс ЛIНlжltТ С разЩ1ЧН<l скорост 11З отдаЛС'1еНQТQ М(lIIало,
нспосрсдстосното lIaCТOIfWC и :ЩСТРlltUlIтелното НЛН ~елаllО б1.дещс Н, CJ,peB-
ИОl!tlоаltЮI сс, из ефСРlfТС Ш\ KOIIKpCnIOTO f1реЖИllЯПnНС, на МIIС1,шt1 н фnата:щята
и ШI С'ЫIИШ!lТn. 8 съшото време :ННlJIl!Зl!рulUНЯТ, 1(01110 през споето обучение се
с подnожид НIl rrыlHI f1еИХОIIЮ\JJюа, слущn с ПОСТОIIIШО. но (о нnl1·добnllЯ с.'учаfi)
ДllсtНШЛИlIllРnllО 11 )шскрстно ос .111t1llnIlC соБСТf\СНlIте сн nСf1ШitlТIIОfl\! ОТГО80РИ
ИI\ DсрбмюtlllШfТС ип nнмнзнrаllllJl. .
МI1I<ОР tI СеГО ДО ср:lПНЛ }НIlfЖСIIШlit\ Н!\ MllcbllTfI lIа '1111\ЛIIТI!I<U н 11(\ :ш:t'lll­
знраЩI!JI с ОfНОСIIТсЛlllliС JНlIIJt'сIlНЯ 11:1 JtI\C !lооrдllll;liflll СнсТсМII, 1>11101'0 .1o(irc
знам . че том - IJ Шtli·добрня с.1учnij - Iiflnc)jЦU 11(1 fll1рСЛСll, 1l011Ci!'C ["0130р" 1 НС
311 ДОП ЖСllсзопъТlII1 "агона, а за СЫШ\ТсJ1НII, СfiМОllfiБJНОДlНННUII сс, t(fiJ(ТO 11
1. наблюдаваЩlI, OprnH1t3MII, nРИl'СЖfiВllll1И способнос1ТU За С1l0пеСИа
КОМУНИКnUЮI It fiUГnЖНРnН/I в 1CPnI1cbill'-lШ\ схватка. Копко ЮУМИiСllflО работ!!
Тозll мсто.n 611 ~totJ]O Д[l сс НJlЮСТРllра Само чрез ДC'tпi1псн ПРIIмер с IIС1' орНЯ11l
lIа дnдси СJlучай, което обач' незn6tJDНО 611 1IЗlIСJ\Dало сравнен!!с с друп!
пр"мсри. Вместо това nз трябва да се постара!! да вбстриХllрам няколко
СЪЩСCТ1lСJНI аспс,,-га на процеса в дсИспше .
АII3ЛI!Знраннят страда - tювече \11111 по-малко явно - от някаква неосво­
- одсност в ссгашното си pa11Н1rllc. Нс след дълго обачс самата DЗ(\l!мовръзка
на борещото ес настояще с неживото МlIнало I! неговите подтиснаТII прежи­
вявания ще накарат да оживеят асоциациите му, макар често в СIIМRОЛliчно
завоалнрана форма, както н вътрешнн конфЛИI-I'Н в множсство от преДНШНII
етапи н СЪСТОЯНltя на развнтнс. Често това не става ясно преди асоциациитс
да ОТКРJlЯТ, че анаЛl!ЗнраНIIЯТ е започнал да проецира някон ваЖНII теми 11
афс,,-I'Н от миналото ВЪРХУЛIIЧllостта н живота на аналаТlIка. Напрнмср чрсз
послсдоватслното pearllpaHe и отговаряне на ПСJlхоанаЛIIТJlК<l, както ако той

.. За С:1I111 IIРС.:\IIШСII мой О,ШТ да 1IЗf13JJ! 111311 връзка 8Ж.: 13lcmcnls оГ а Psychoanalytic ThL-огу оГ
f' sychosocia l Dc'·clopmcnt. - 111: Slanlcy Grccl1span and Gcor!.!c Н. РоНос!. (cds.). f' ~ycho3I1alyllc
pe~pt'ctivcs ОП НиП1аП pc~onality Dc"clof1mcnt TI1follj?hout U1C Lifc Сусlс. NаtiОl1эllпstitutс for M~ntal
Hcalth. 1980, "01. 1. f1p. 11-61.

18 '
беше, да кзжем, С..1НН С В iJЪХГРItЖОВСН или н каз .. Щ PO..1~T CI ОТ ~щия ИЛИ о
другня ПОЛ IUJИ друга, някога стратегическа Лl1 ост. ООllчзна амоивалентн ( .
Това наричаме пренасяне, . форма на любовн о. РlIсъс;щняванс, необходимо
за тералия и все пак (твърде поучително) изоп ач авано от самите конфликти,
КОИТО са ПРИЧИНИЛИ,наблюдаваните смущения.
Ме-цувр еменио разсъжденнята на 'аналнтика по асоциациите На анали- '
Зllрания , търсейки, се движат из широк сп куър професионален опит и ннтср­
претативни възможности, тъй както се предполaraт от тсоретичеС1<ОТI) СЪСТОЯ"
ние на ·об:rастга. Също така той осъзнава, че в едно шш друго сегашното със­
тояние на пациента и миналите КОНфЛIIКТИ поражДат ЧуВ.ства и образи на
съответствуващи СЪСТОЯНЮI'от неговото собствено минало, които той иа свой
ред е в СЪСТОЯНlfе да проецира върху аналif3I1Ралия. Фройд нарича това I/ас­
реЩJ/О nреllаСЯ1/е от аналllпrка If аналиТlfКЪТ трябва да го осъзнава, за да избегнс
всякакво възможно объркванс на собствените Сll ираЩlOна.1ЮI афект}! и заЩIIТН
с Te:Нf Jla пациснта. БIIХ нскал да М!fСЛ!Т, чс вътре в ' границите на нашата анала ня
прснасянето н насрещното пренася:не са донякъдс паралелНJI на 'roBa, което в

теОРllята на OTtlOCIITClIHocтra МQже да се нарече преобразуване от една "'ЪМ друга


Сllстема 11а С./XIНl 11 СЪЩ стаn НЛИ К1>М себе си на друг етап. Във всеки СJlучай
такива ТlренаСЯЩfЯ хвърлят Сl!стщrна ' flЪРХУ това, хосто можем да наречем
ОТflQСI1ТСЛПОСТ n ра.']fIIIТНСТО на НСТQрнята m\ ЧОВСШКНЯ ОПIIТ,
ЧуrН1М 811 ла IНlTaTC, как може Юf[<ОЙ да бъде Ifапъдно заnО311i1Т с DСfIЧ/щ
тс:ш ДСТI1ЛЛIi? И СЪ!.! съгласен: не може 11 за боrn нс 611 трябвмо. Но допускам,
че сомо п .. рху OCHOllilTfI НО, I:,1НО обучено ос'ЬзmlВfltlе н въ ПРllемане 111\ ОТНОСII­
TCJНIOcтrn Сl р,Шill'fiiсТО If историята - ОТtlОСItТСЛНОСТ. у"рtlIl!lJlваща процсснте,
с КОIfТО Toti борnuн - пеl1~О:ШllmrТНIIНОТО озuрсюtс IIi1 ШlБЛЮ.1ЩТСJJЯ може да е
достатъчно сnокопно, ТII да П03110ЛII на ОСТРО3ПnЧНМlfТС МОМОНТII да сс IШll1Пlат
ШЩ масата ш\ "материятв" - докато сс оБС1ШШIТ D ТОВО, което ЛI1НШUЛII оПltсnа
K,110 Р~:iбllраемост. Само топа 111\ сооl1 ред flОЗIiО:НII.Нl иа nCIIXOnflfiJ1I1TItI<O 1111
ПРСЛJJnГ n 01' nреме ИI\ npCMC едно ThлкупаllС ип nСQUllilШlIlТС 1111 IНlnЛЮllрiillllll.
тъllкуыlе •• което !10ДХОЖДn /(11 тсrl1l1СIcIТIIЧн:lТU C'rpllH·;, Топu 11 Нfiл,мБРШI
сnучпi1 с ТLIIКУП8.НСТС>, СlllПlСТDCНО ЗI1 10311 МОМеН. (10 1ull 11 ФОРМУIIНРОfJlШ Ii
сблъсъка ип таза 1IBoill<n - аНf\JШЭIlРUII tI f1сItХ()fiНnЛIIТItt<; 11 все tlfiK (1Ii\JI ПОРnl1l1
caMn'rn Cn:!1I прнчшru) тоМ уБСlllliCJIИО ше оБЯСНlI IHIKOH IIl[вurиантн, КОIIТО са
J,н,ОllомеРШt )11 ItСIIХIlЧIIОТО ФУIIКUНОIIJlраис. СJlСДОВПТСЛНО ПОСТСllСНJlО -
съвссм постспсН\ю ~ СlIстсмuТНчJiоТо ПI-lН!(В;lНС 8 GсзсьзнателшlТС пrЮЦССl1 ще
преДIlЗВI1Кn разбнганс за оtноСНtСJlНОСТШ на СТШlllТС IJ P(\JBHТlIC10 1\ IIСТОРlIята
11 чрез това ще ПОТ8ЪРДl1 Шl8зрн(}нтностга на Hcnpch'ЪcH3TOCтro нn ..Аза", Така
подновен в момента от разВIГПIСТО му, ,.Азът" също сс освобождава в нзбора
на реaJIll за ЦIIИ 3[1 взан юотношсннс с ЖIIВОТn на другн. Това във вескн случа!i
с "lIдеята .. . "
Монте мисли, капо мс посъвстваха, трябваше да lIЛ!острнрат някои
отношення между моята област J\ Аi'lНщаiiновото дело. В третата част наистнна
използвах НОШIIЯ нзl(-КОНКРСТСII 11 ежедневен МСТОД в ОПIIТ ла демонстрирам
как Айнщайнавото търсене на инваРllант!! в раЗЛIIЧНII КООРДlIнатни CIICTCМlI
може да саНКЦIIОНllра анаЛОГlIчна форма на МIIСЛСНС в друга ДНСЦНПЛlIна.
Несъмнсно !I моите колсгн, н внс щс имате СIIЛНl1 резеРВII във връзка с това.
ПрсдстаВIIХ Я, защото CЪ~I убе..1ен, че тя нма IIOТСIIШlа.ll1а ва.lI1ДНОСТ. за която
тгябаа Д3 н:шсрнм веРНlIте думн, I!ОIIСЖС това. "осто прсДложнх, сс разшнрява
към прнложенията на IIСI\ХО:lIIалюзта !I особено също Т:1КЗ 11:1 0110113 IIОВО
явлеНllе, коста, ДОК:1ТО се офОР~IЯШС, беше нагсчсно I1СIIХОIIСТОРIIЯ. Е,:щн СМН­
съл на I1стор"чсска ОТllOеI!П~ЛНОСТ, Р:l'Jбнра сс, I1ЗlIсква СЪЗllаТС ;IНО включване

19
Шl наб,llОдател.я 8 IIстор"чеСhllЯ fI;JOцес н олук наистина ;"IЗI1с"ва нов IШД Хи­
пократова отговорност. Каквото и да е общото влияние, ка ст о тези ПО-НОВII
методи ще им ат върху човеШК010 просвещение, надя5UI се, че съм придал
вер.ОЯ1ен изгл.ед зз това, че за да иwaш емелоcтra за относnтcлност 8 развитието
11 историята, също KaF..to за ии~ариантите на човешкото съществуване,
необходимо е тя да стане част от по-широк човешки "СТОС, подхранващ това.,
което Фройд в своя oтrOBop до Айнщайн наричаше любов и 01ЪждеСТВЯ1lЗНС -
Т.С. еднн смисъл на ,.ние'" основано на осъзнаването на обща хуманност, в най­
BlIcoKa степен на проиикновенне. Такъв етос трябва да помогне в "РОТН­
водеikтвието на следствията, които са цената за науката rl техниката. Това във
псеЮI случай е стремежът, в който Фройд и Айищаiiн бца цай-близо еДИ!t до
друг.

ПРI!3НАTh1НОСШ:

в наСТQЯЩСТО IIJCJI(.'tBaltt:,!I Ч:l~QCТ. 6n ПQ~-рспен от МСД)ЩIIIIС..ап фоltДщlt. ,.Мор",; фoI\'"

Превод от анrЛIIЙС~:И; ВАСИЛ ПЕНЧЕВ

20

Вам также может понравиться