Вы находитесь на странице: 1из 12

!

SSN 0861-7899

софски л .е А ти и

·са! alteL 4
_ ,] ti. те

2/20 О
СПИСАНИЕ НА :ИНСГИТУТА

ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГОДИНАrx
VOL,rx ПРИ БАН

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪВРЕМЕННИ ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ


(/ М с p~ A-I1JUJ!U.Jillll..- ЛСII)(ОJ\Оniче-С:kП топоnо~ 111 IfIITK •.•_ ............... ,.... :................ )
-C'ТiiI'Io Н 6РАШ - ПостмодарllК1IoI'1!Т tpeщу IiАУUn 11 срещу фуНlIIМCМТIЛII'Щ: oGюРIfО O('~ .. 14

ИДЕИ И ДИСКУРСН В ПОЗНАНИЕТО


I! 11 11 НАП 3 tl Q 6' - ОШI) IiСJ1l!ъХ: B"~~:IIIIII! о IoICТllф1t311mt\ KIlТO II~O? ................................. 24
Л юGеll C ll1lll 1l01! - Дот ОlпОIlОh1I1 ..................................................... _ ........... ............................ 32
Alfr,1I Сrофnном - T~QI*I! 11 "стlllt; ..... ,.... ,......................................_._, .................,..,..... ,.. ,.. ,... 45
Дом" 1111 ~ А Д С с 11 О 11 Ь • Л It 1) 8 11 - И:lcJiClWiJIИ!lтt 1111 IIlIymt 8 кplnL НСОСОUIIОЛОnlЧl:<lCm
ftporpfiMI1 flpelI C'l.дA НА учеНIffё ........... "' ............."' .................. _ u o ......... " , . .................... 48
S 11 С И 11 Пе 11 ч с R - С1.щct'n!)'Da IIИ ЮlфО(r..l8l1tm'11 (от ЛlIЩUI roчlCli liI WIl101i1tl ~lIIlкa) .... S8

{;ЬЛГАРСКИЯТ ПРЕХОд. ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ


Же 11 ю Же л е в - ДесlЛ' ГОЛ""" nQ-I(1,CIIО ..................................................._ ...................................... 69
Н и кол а к В n с 11 л е в - СIIНЩЮ"," Т lIа КОllцеmyалНlIJl НКХIIJIНЗЪМ ........._ ...................................... 77
В 11 С}IЛ Пр ода 110 R - ФIIJIОСQфl1Ите ,,;. ИC'l oРlUrra и rtpoвaJТ1.Т на прехо;;.а ............. _ ................... 79
Л ет ко Га" ч с 8 - Б1JIrпРСItIIllТ ПРСJщ/t 1989-1999 r. - революция 11 mнтрарсв01IЮЦlU,
траllсформацНJI и рес111Вр!ЩIUl .................................................. _ ................................. ..... 86
И 8 U 11 К.II цар с к 1I - СОЦllвлен мвр при масова беднос r ...................... _ ........................................ 91
В 8 с ил 811 Ч е в - Вlqrryn'~Н8Т11 Дс~lOкрацllj[ ..................._ ........................_ .................._ ................. 95
Ю л 11 "11 Мн нко 8 - ОтрицатСЛll1lТ1l личностно. селСI(ЦИJl в социалНО'lIластоllOТО прос·
транство ............................................................................. .........._ ........................................ 98
Л 11 ли_ Гу Р о в а - Идсологсмата .. преход" в услyr-a на новата УТОПИ"Н:I социална lIиже-
иер"~ ..............................................................................................._ .................................. 1ОО
Д и а 11 а Дан о В а - ИЗ'ТОЧНn Европа в контекста нn ДMeьг.nu ..север - юr" ................................ 104
Ем 11 Л Н I Петро 88 - За и_кон процеСII в ДYX08HOCТГol .......... ............... _ .......... ......................... 108
Ен гел С н н а Тасе В8 - С ам ОДII В К Н 1I а - .. Граднните ип Едема" н Л1fncващнте ,.wapr:ep"", 113

ФИЛОСОФИЯ. ИКОНОМИКА . ПОЛИUfI\A

п СТ Ь О К о с тур" 08 - ПреоДОЛJlването ка класнчесюrra llIaJНОМl1Ч':СКn ItOnpllHB - ХайеrroвНJIТ


"еПIlСТСМОЛОГИЧIЮ'8Ю\ДСМllче,," 81I.рнант ................................... _ .................................. 119
Ул 8 11 е Ход 11( а - Организацня н демокраЦНJI .......................................... _................................... 127

--..
)
I

- - I
- ...1I ......___
МЕРАБ МАМАРДА. ШВИЛИ

Лекция 1
6.03.1984 ~ .... I
..

Щс имаме рабоТ1.l с тскста на романа .Ло следитс ,Щ( ИJf){)~ното-Времс", 1'0' щё.
бъде за нас М3ТСI>П!tЛ'ЬТ. а тсмата Iщ~.-бъдс •.врсм~ и ЖI!III;rr'"'.3ащо такава тема? По' -:: -:.
една проста ЛРИЧlща: Ж\l~ОТЪТ - ппrmчсм Н Пруcr ·-Щ1C1I~~редc;t-Jt;t=С'lспJttt·t- ~
n'Ь8 времето:. Тоест "11 ,,6щ\ JЩ се 1IJ.J.lЪJ1!LlII3 УСI\ЛIIС, зо:iа ec'ocraHc »:}!D: T811a~1J!. IНI ' •.:: "
',j ..... . _-
, раВНIIЩето на Н8qнrтU"JШТУIЩIIII ,ЩIё1ifi'ЧiЧfеrн;нчktr.;:«J~'m'НJ •• ,сжда жmro.~'Жi1l1о. ~ .
Много ОТ топа, JЮC1'(} Н1Щ!Т/il\ме. t,;О~ 'МIIСЛIIМ' ~! праti'R~·г."с МЪр11\О. M"'JYrn(J (11 врос­
ти", IIII.,WICI1 С')ЩС1-Jt. '1\1 -засеrn ПО-С1lОЖИН· сМнслft wi~ifl Дt--~мt.~mЦОТОТf(jД,
рПЖnЩtС1'О IIn rl~ЩО npyro IIС с TflO!! ~щC'Wt, 11 'IУ'..кда, M1,PTJ)O. 3':\Щ()ТО том НС с ТlJое
, HCТIIIICКO ЧУВСТВО. собc-rnСl1() II YnCTl\O. u стеРСОТIlПНCI. СТfЩ!1nprtIО. IIC OI!OI/t\, I(оето
c-nм Н'UНI'!МШ. Нещо тако"". КОСТ() С-ПМО C!fOU.CCНO I'i'ИnР'(')II?!lСЖlta~IС. Н 11 ·t'h~1f спо-
ПССIlII обnН DК6 O'rC'bСТ1tУШIIlПIUОТf\ I!C'I1Н1C.fo.'O. ЩfЧНО ПРСЖЩUIIЩПС. ~kJ,."II~t дп 11Ofl\llJr-
TIIII.1fC мъртпatO НС C'blI1CCТUYtltllllt ОН3'1I свят. не С ,1СЛ mU:I. l(()r:tfI.! ~Irc!>-I - М1.р r!Юf<J
УЧI\CТI}УВn n нпwня ЖIIDОТ, чост С от ftlШIИЯ ЖlltiOТ, фJlJiЩ;'офI!Тё Гlllщnt со :m[\CJIH
(lIunrI1MCf\ XCPfiКJIIIT). 'JC ЖI!GQThТ С CMLp-rJ1I 't'. Н. (iOB<\ o{iН'Щliщ) IIПРН'Н1Т i1,lIiI)I~I<HII\H.
но Тn111'nyI\m нн Itf>CЧ\l ПП рnз6срсм C'blUHOC'rt1\ 11:1 НСШ!1'N1). С'l.ЩСlJrС\\СIlН() фНЛОСОфн.
те КIlЗШiТ, ЧС ЖllflОТ1,.т ПЪП IIССКII мн,' О rtpertJ1CiCH със C~t1.pn". CMuJY!'1a нс 1I(}~OЫ1M
CJ1t;l ЖИDОТu - n Y'lnti'tIlYnn ь Ct\MItJl >I>'1I\1O'r: В IOIШНtI Д)'uJспсн ЖНllо:t fJIII13ПJ m..щ ,
М1.рт8И tm1fi1It.uи шШ МЧ'Ji1m !1JЮ.tIYКf!I (Т; СжсДI1СIIП~IIЖIIIJCrt. 11 ЧСС1:Q,/ОnС1( сС 11t111.К- _'~ •
. 1111 на 1'O\l:l, че 'te'Jf\ М'ЬртВIl оtrli1l1ъUIf ~:tещ1Т ШllIОТ-О nр()ёТi':чrfuji"на-ЖШtci~:-БG'J до. ~=--'_._.с,:
, oCТnnl{i в Hcr'o fII!lt;ю за ЖIIIЮ'fО 'lУnСТ!lО, :m жнваrа MIICI>.il. :р 1t1:''ftfIlСКШJ ;'ЮIIЮ[ ,­
Впрочем С!Ю130С'L'!C'ti1Н1iеТо ,,11 СТ 11 НСКJI ЖIIВОТ" с СдlЮ Ь! НUЙ"!ССТО сrt;!Jl;Н!~II'rс cc~n _.
TCKCТtl ПП Пруt.~ •.• Моят НСТJ.lНСКII жнв()'t'· - самзтn ННТСЮII'БНQ(."Т нп T01I1ll.iPa.l, Щ1Т· -
рсбноcтrn от НСI Q f'('lIЗОРII за ТОВ<I. 'IC 'c МНОГО ТРУДНО да СС ОI.1И'НIВ~1 ii:'IIВОЮ 01 щ.rт-
вото. За ВСЯ"О lIаtl1СilШЗIIСН СЪСТОЯ IIIIС ВlIнаПI ЮН! негов лубъл .1vfъrm,1\ ДУUI.п, Та
нали ввс от СВШf ОПlП знаете КОЛ"-'О трудно С да сс ОТЛlIЧIJ нещо , rot'TO ,/0801\],Т гonopH
словесно, без Д(I [го] нзпптпа. от сьщото . НО живо. Защо е. трудво? 3ащaroду \tlп'с-са
едни }I СЪЩII. И ВНС lШВЯРНО чссто сте се оказвалll в ClItyai.u-llI i lЮТlJТо~ума~а по

....:....~ =.:._-.-~._:::-
;
~-::.-::==.-:=-"-:::. ~-- ••-; ... -= :.
, Прево,lЪТ с по : м : ' м n м 11 р 113 Ш В 11 Л
ПСII~ОЛОГIl ЧССК:IЯ ТОIIOJlОПIЯ ПУПI. С'аlll:..'1 ~П~тсг\i}'рг.
\1 ,
1997.7-18 - б . пр, , . .'
, М. Р го t.I S!. ' А ta rechcrchc du Tcmps р.:гии, Т. J. Lc Tcmps ГСIГЩI\'i. BIh1iolh ~que ос IJ Plc"dc,
Рап" 19~. р . t046. _ ,
~ .. ОДIIО .1ТО же в нас - ЖII~ОС 11 МСРТDОС, Ciо.1РСТП)'lOtI1СС 11 сtIЯЩ~".' МОЛО,l(\С 11 стзРос , 1160 1Т11
' (ПРОnIВСЛОЛОЖНОСТII). I1сreМСШ~ОШIIСI. C)"Ib T~. 3 те BI1CI8b rrСРС~IСUJЗUUIIJСh С~"'I, 'Зt"" (фР;1ГМСI-rгы
P:IItIllIX rpcчеСЮI~ фШlOCофоu . М .• 19R9 с, :!13). . .'
, М. Proust. А 1з rcchcrchc ... Т, 3. Lc TCI1lP~ reIГt1LI\' ~, Р. 8111. p/l:ilJ:5t, T..~I : ~, I'Qtnbrc (I~,lщ'пс~
rillcs сп Леur>, р. il.8.
...., ""... ~ .,
,.'
, .
.. ' .·~"~ ~:,.:·:·~~:Z._." .". ".-:.~_:;
сюшта на ШКLtКВО стеЧСIШС на обстоятелствата , дyыcrrг , която пи е б ила на устата, не
сте я п р оюнас!UIИ, защото в същия мит, когато сте искали да _ Юlжстс, сте чувству­
вали, че казаното прилича на лъжа. Ко гато мъл чите , то с и :>aroвa, защото казаното
вече ис зaI>НСИ от вас, то е попаднало в няк:нъв мехаНИ3Ъ..\I н съвпада с лъжата
(мака р че },(оже да бъде и ИC11ffi'а). При Данте ма прскрасез ред в "Божествена
ЮJмедия:" - впрочем за вас няма да е от вреда да прочeтe-rе Данте паралелно с текста
на Пруст, защото lCaПO T(;'. XIЪT на Пруст е пътешествие на дynma, rcU:3. И ,,Б<rА<естве­
на комсДИJ:'"' е един сл първите J3eJ1НКИ записи па въ трешиaro пътешествие ва душата.
И MHOro Дантсв и СЯ:МВОЛИ, думи и изрази неслучайно съвпадат с изрази при Пруст,
мака р н Пруст изобщо да не е ю.taл пр:щвид да wmfpa Данте.. Така например Дштге,
воден сл Вергюшfi, вижда чудовището на лъж1пз Херион' с ТJVIO на змия: (НО скрито
в мъrлата) I! с човеuпca rлава. Човек, но в действителност змия. И Дат-е казва: видях
истината (това е симвоmша), ВИДЯХ въплъщението на човeпn:aтa измам а, но да я
каже нея (нстипата) човек смята за невъзможно . "Ние истипan, прилична на лъжа,
трябва да па:шм със затворена уста.'<6 Една от най-ч естите пати психологически
ситуации. И аз приведох този пример, за да ви настроя за 'l'OВЗ, как да се отличи
живото сл wъpтвoтo иля JГЬЖIlТa от истината, доJ(()]Il((Л"() означcпшrта са един и СЪЩИ,
11 най -rnавнсло, външно не съществува вътреШfrата раЗЛffI(а )IСЖДУ лъжа ~ ИСТffиа
(не съществува в думите и предметите; предметите иа JrblKaтa 1{ на истината са сход­
}-Щ lIеотлич.кми). npeдocтaJle!Ja е изцяло па НЯIЦU<j,В особен m.тpemеи aкт.Jcol!тo все­
кн m.рroи на со6CnCIЩ oтroворяост И РИСК. ТОЗИ акт може да сс иарече изострено
ч~ет90 за С'Ь3f1l1ffИС.
3юrщ - В'Ьтрemсrr /АКТ. Тоест ОТЛИЧn.8aНСТО сс УCТnНОМШ! от мен, то ИС сдадено
в nрсдмстптс. То не сьщестпува uсзаnИСRМО от меи. Оизи, коЙ'tOт.же, казва С1.ШИТС
ду)оШ. КnICТO И опзи. I<OЙТО кnзва нcnшата. В ДУМИТG ИСnШIlТi1 не сс съдържа и DТОЗИ
CMHe'Ъn не можо да бъде записана. Предмстите Шl m.Жllта и и3 истинатu са едни 11
С1оЩН. И т« 9tlllUflO lIеулОВИма отлика е н т.треWОНI1КТ. о доtro1tfCOТO СВетът ис го
ИЗn1,рWIIII. тоП нс може An сс yrвъPДH, д~ се каже: топа веЧе с Шttpa8СНО и същсcruу­
ва: Kn"-ro. ~ l~u)Кем. може AU се 3<.InОМНИ, да сс ()3НIi'tи сьс скмзon ЮН<!lка!l формула
н СЛе,/..( WU8 Дi1 Юf10:!З8i1МС само СИМDОЛI1, без да аЫСТilиоnяваые ШlflОТО съдържа­
иие. ПРИ:З0ЩI.ММ пи да }iЗm.ршите този aJC1' ПQ отношение на ~I(CTa нn Пруст. Ще
прнвсдn MaJrЪ • ЦКТU'r. TeKCThT нfi Пруст. понеже топ е roл:tМ ХУДОЖ1ltl1С, е М1toro 1<р11-
сив, С1.СТОИ СС от добре 1t)бршm н добре свързани думи; има нeuосредc-rеена красо­
тn в а CТИ1l8 к тя С Т01lКOвa достъпна )а нnс, че понш<Огn именно затова не се замисля­
ме над каза.нcrro. Почти всичкн думи са многозначни, имат Д1,.J1бнна, имат някакъв
яю8llс. Пруст ооНJi1lDга сравшm8 добрия стил с кади фе (тъкан приятна ПРII допир и в
същото врем е дава усещане за Ю I~ЛЪЗn8Ща се дълбина 7 ). Прост ц;rraT: в романа фи­
I)'pllpaт сестрите на бабата на героя (много разпространен тип "'''ени В Грузия, преди
всичко сл двор::. нски произход; Т. е. те са принадлежали към Сё;J.lСКОТО дворянство,
факrnчески разорило се, но в действителност са представлЯВa1lИ rpъбнакът на иацн­
ята, който повече от всички лострадва в годините на револю~ те бяха носителн
ва просвещението, на определени н ор ми на морала, на традицюrта). И Пруст казва,
че сестрите на бабата lliИСЛЯТ, че на децата винаги трябва да се показват произведе ­
ния, ,:GИТО са достойни за възхищеЮiе. На тях нм се струва, че естетическите качес­
тва са подобни на съществуващите материални предмети (да кажем "красивото" е
материално качество на някакъв предмет или "блaroроднcrro", ,,възвишеното", "чес-

j ХС:РIIОН В J17Ъи ..:nTa WИТОЛОГШI е триmпв великан с трll ryловища, който живее lIa остроо Ери­
nu. Дecc:rnп ПОдDиг lIа ХС:РЗJ<DJ1 е ра:lПрВВIlТa с ХеРIIОII - б. ПР .
• Данте Алк гь ери . БожествеllllU комс:дня. М .• 1967, Ад. XYl. с. 75 (п.:р. М. Лозннскоro).
'М. ProusL А In recherche ... Т. 3. Le Temps retrouv6. р. 898.

4
n\Cyro"; така ка <.:. ro сега внс нс мО"..кете да нс МС вищrre, ДО КOЛDТO аз съм м !rr сриал с н
предмет пред вас). И ако ние се Ol1J.lТa)ofe да заобюсолим детето с такква rтpeДMClll -
хубави книги в 10вa чнсло, то чрез това го образоваме. И ИЗ!C.'nThЖ Прует отбеляз ва:
,,Значи те cм.яrnn.xa, че не м.о:ж:е да не се види естemичecwm.o КJlчecmво ( место
"CC1'C1'1NCCICO" зawест(:re с всяко ДРjТО: MOPa..Iiнo. н:nтелеnya.:mо), и те .числеха та­
ка, неразбuрайкu, че, това ие МOOIсе да 'се iшnрави (Т. е. да се ВИДИ). ако не се
позволи бавно да узрее 8 своята собствена душа екuи8aJU:Ю11ът на това кач ест­
во.'" Тоест да се извърши опоц което преди 10вa нарекох вътрешен !!..\."Т. Ето сега аз
се зanи~ cвam с llplimia, незначителна фраза на Пpycr, ио зад това стои някак­
ва С1'руктура. за Пруст човекът не е субеlCТ на възпитание. а субе1.."Т на развитие,
който е обречен на това да извършва вътрешни anoвe на С'ЭOl О1ТОВОРЯОС-f И РИСК,
така че в дy1IШt'З иу да узреят еквиваленти на оноц което nНШНО, изmежда, вече
съществува под фермата на предмети или човеnnrn завоеВЗНИI. Така например ще­
ше да бъде възможно хората да се В'Ь3Itятавгт. ако се за06ш:о.llfi, да речем, с най­
вел.ихите и блaropoдня ЮlCJrn ка човечествaro. издgлaни на аал:и, Ю!IИсани на сте­
ните на домовете под формата ка изpetiСНИЯ. така че човех, шnдето я да погледие,
наасюсьде вегошцт norneд ще се натыс:ва на велю.:о изречение и чрез това той ще се
формира. Бсдara С 8 1Ова, че КИС и КЪМ lCRиrnтe често се o-nw:sмc по т-arъB начин. За
Пруст D книraтa "е същеcтuyва такова съдържание. с t<OeТO ние с вас трябва да.
DСТьrшм 11 хонтакт. 10 M~ да IJЬ3ЮUQfС В зав.исимост от lUlIIIИТC II'bтреШlШ 8.КТООС. За
FlСro кккraтa Q духовен Иliструмент, посрсдствои КОЙТО може (или нс може) да пог·
JlСДИСW З CBOnn дУШа и да ПОЗВОЛИШ D НСЯ да узрее еJa.lивмetmт. Л да со пренесат
от /Qrnma BCJUIК \то МИСЛИ Н СЪСТОJtПИI У JlP)'t' ЧОПСК - ие може. Тоест 311 Пруст
книгата с чacr от ЖJfIIO'f8. В окъв смиcъn7 Нс 8 ТОЗИ СII(ИС'ЪЛ, е nOIlIlta)rl1 n Сl.lOбод·
ното време чето. кииt'К, о. 8 ТО81\, чо нещо фундаментално Cn8О) с НОС, ~rmo IIКТ\.Т
ип четене е вnnетсп а ЮtКIIXВI съвкуrшост от наши ЖЮИСКJf ~-МI, ЖЮlltllИ МСТ'Ы( ·
КН, 8 заnисttМОСТ от 1Ова, K1UC ЩО бъде ИЗКРИС111ЛюнраIlО в р<t3б;rp.1СМО форм п' OIlO IItl.
което с CТlUIIIЛО С нас, OHOII4, kOCТO сме ЮJ1И'!'МИ, IФC'tO сме В ИдCJТИ, 1I.'OC'Т0 Ш{ С I<II) UIIO
И което сме rIpочtJIИ. Ето така трябва да сс O!1wrur.te дn Се СЛНесем н I(1,И TCKCТII 110
самИй Пруст. топ ии n0380fUH14 да го НШiраВtш. Пруст iШЗва, че tшипlТС n крол 1111
кранщatIl нс С4 чu ТШ<иna n.ржеC'tВсии неща, те ис се рnзлнчaвitr ТОЛIIDВn много crr
дрехите! !(()И1О МОМ Дfi сс tCPOJIТ Н 't1OO1. JIIШачс, ваre.ждafuot rn към CllOn:l фнryp о9.
Затова не биы да се стои 8 croйка мир1IO npед КIIНТ'И1'C. Такава е мисълта нn Пруст.
И ДOК01lKOТO вече ynотребих думата ,,жнвот". то искам дд се захвана за това ,
Как бих изразил основюrга СИ1)'!ЩИЯ на Пруст в тззн книгu, С която тряб ва да се
сrтpави:м7 Изобщо тоВа е ромШf на желанНJfI1l и мотивите. В ЛСRXолопtятa нма Т<1I\'1.оВ
терм:и:н ,,мотив" - има се предвид психолоrnческша ПРИЧШIa на ~O итl друго де й с­
TВlie или ЛОС1Ъпк.а. А Пруст yn0тре6я.ва (и аз след него) дум ата "мотив" в МУЗН К<tJ1 с н
СМИСЪЛ - че има НJOOlКВa устойчнвn нота, преминаваща през дOC11lТЬЧНО голямо прос­
транство на музикалното произведение lО . И в живота има МOПIВ, има ШI1i:аквз нота,
пронизваща ГОЛJU.Ю пространство и време от него. И този мотив е свързан преди
ВСИЧRO с желанието. В еднн много прост смисъл: та нали в действителност ние сме
само и единствено ,. ·елаещи същества? И впрочем едно от вай-големите желания е
желанието да се живее. Но да се живее как? Да чувствуващ че си ЖИВ! Именно
нашите желания ни позволяват да се чувствуваме живи. Това е най-ГО1Ulмата цен­
ност. В живота няма ценност извън него самия, той самият е ценвост в този СМИСЪЛ.

• М. Proust. А lа recherche". Т, \, Du cote de chez Swann, р, 146,


• М, ProusL А lа rechcrchc". Т. 1. Le Tcmps rclrouve. р, 911.10330.
1. М , Proust. А 1а recherche", Т. 1. Du сбlС de chez Swann. р. 390; А 1а гcchcrche" . Т. 2. Lc Сбtс
dc GUСП113Лtсs. р. 143, р. 159; Сопtл: Sv.inlc·Bcuvc. Biblioth~ue dc 1а Р1Ые. Paris. 1971. р, 559,

5
, J
. Нс в о! 1Н, 11. "л.•. че C ~ !.C ;tНЪЖl!!1 д.1 З;JПi1J}{· I it\llIюта 1(: ' фlr'нчес!ш факт':'" фllJ'{ -­
' ; ' еек/{ нзли знаем, че шщоi\ с УЫРI(Л, а нящй с жи в . НС , , \Ма сс прсдвид, че ЖСJ1<lfШ- .
• "",' ;1/.'1' • .ята, rю8f~ нма т;n,;пва !la1lJИ "роя(!и ЮТII KO'/Cc:тa:t, е J, OHTO се Ч)' В~МС ":чви I-t
,'~"''- . - 7. : затова ce-стремнм"Да rи р~ЮilJТt1МС. Следовател но оен овното ни желание е да жи­
~.,~f.'<.; . веСм. А:ето, .па се жн вес ;с:с O~iua; че (! ~ лесно, Н нс само п о онези щщч ни, за
.,•. ,.: -; {> ~ито 1-U~Ори)(. Кщах, .<1е, ?КИВО'r'И" ССП:Л~С1! със c)lbpTTa, а т:ш има мкого СЛ ОЖЮI
у _ . : ·-;. .,:~ciua, c:rОЯЩII зад Р.ашит~ ЖЮЩ'1{и aI..'"roэе. СтОЯЩЮС зад ОRСЗИ СИ1Уации (а 'l-e.ca _
.~ , тв-ърдс ~lНoro), KOffТO се обрЪщtrf J<1, f Щ1С 'сано с eдr! изискване: ние 01' своя страна
. ,; ': '!1iI ИЗ!JЪ.Рlщt~f m:.трсшсt\ alo.-r: И'Сета ще ПОЯСН$ -.:-акво ИСЮ1М да кажа. Да вземем най- ,
~nи'UШц. ситуациi; !!зисiващ~ 7alrыJ art При Пруст ситу.ЩЮm1 е слеДliата (разш'l1Ф­
~8:1IПс .~fИСJ1ено слеД меи raЗИ' СН'Т)'iЩИЯ n аСОl!ШЩИП С думите ..желание", "чувству·
"i/i '.. uаи ce~iB" I! Т. и.) --: УСЛО\lНО ще иаре,,;i тззii си-тyaшut място. А именно: Io.ЪДС съм
-...аз-1 C-итуаrпijJТn на знание нли ItсзиаЩfе от ме 11 иа моето действително положсние.
'С ГЮ!JНО Jm3ЩIО. n xoA спят се ЮIМ11 р,щ? !(1,;lC съм аз Щ1 ОТНОШСНlIС на нещо? Какво
_ ~aM-CMeH одсlicтn осл нос:il.3uщото {}нова. }{()СТО в деН-ст!ш'Телност става с мен,
, ._.:. ". МQЖС Д~ С . ,Р<t3Jщtlч~Р--r TOUn-; J<.oldo craвa' пред MOffТe ОЧИ. Какво в дейетвитсюroст . __
. - , -, "::~~Yflству_~",J}.:!Щ!Н'~Jj9&~..!.lеs.::A _I(cc_~~._':fe обi('{ам, а в деЙствителНОСТ.нс.нll-
~~. --;;,-' tiiбl<.ММ. Bf!e :ШnС'fСТQМ ис сам,о (,1тжtrвori1. flO и отe.rrсмснта.рщгге ПСНXDЛОГ\lЧСС;:ЮI
~ ~:?:"-"JПа l)q. ,..н:' М~IГ~ciPУ1fn~<it4mича~ffi:p:rинз.{repОIfНЯ от Пр)'стоiшя РОМlIИ). n -.
. n дe.i1с."niИТС11ltоcr ~fCIa1M д!\ слу~_ам муэ: r..: ;'3nщо'? Ами просто 110 IIЯIC.QЖВИ ПРН'НЩЯ
: ЛJlбcwН~!i} се о ПРСЩI'II~а -З~ ' ~{СИ в }fOC}f'!'eJ1 на том желание - т. С. от ШII(t\J("f.n ,'
. "~СJ\1\ffJ-t:n.м, I<Olrr~ IIС-ЗIIМ , се ~.11ЭIЛ>РlliНл<? nРСJТlIС/lПС сп моя стремеж I(1-,М МУЗНКIIТt1
' . м МОЯ стремсЖ"ю,м Л!lБСРТНIЩ,~ моето~'ЩIНИС ю сс: стремя l'1>M АлGеРТНН Q, 11 !i "

tl.et1С11\.IПо.,н.ОО'( 1-IС:IФ~lДn СЛУllщм.добра МУ'ItI1\О. И.sщ; n{'НЩ ип срсщn С жено, уоорен


iI'fOII~'jic n'P~jf срсщР. \!МОШН) С НС!!, IH'i .ndfОТIНП'СЛИОСТ СС nОД 1 IЩfЯR3М на НЯI\I:\1(ЯJl
,~pyГlf "УаСТб!!. 'н фn,,'ThТ. че ТеЗН ЧУUСТ1'.tI ~ друrи, W!oro чсcro сс РnЖ!Н1!НIIН\СРС-
111:\'1':1, '3ашorо 11(11tJ{/Фг.\I1Р(НЩ 11РОПОРШ IОI,а!1 I1:\ 110 Mo-.-rc !lt."ТЪрnС1I11е Ш} "РН11fЧLIМ Щ\
ср~щm 1,: C.l']";JT[I~~Q./f1I) . 11.: обх.Ш\ЩU 116 t~tJttt'rn , и !S'b'JI!ИJ<U Jl(tJНЩНС срсшur!1 "о­
CJ(i)PO 1111 :1;lbtpltlll, ПРJI10tlJ 1 !l1H cКYI\:t е l1СрЬ збнрnatJ. :ЩЩО1'О, Н,ДВ<liiК!i нn срсщU'tl1,
1t1 О'п<рtШ(lМ tIOi!CКfi, КОйТО "РIIТС",{(:!nn uсИ'i 11 'l.'C'JIt кэчe<rгnn - Ю),Jlllllс' СII сс H3MCHHJtlt.
-- t10PMI1t:QlI'rO lIа меи MII сс С C,'i\}'llfU!O, чо ~C C'tPCM~ К1.М 1'nЗI1 срещо. А сто ЮII(II!<tJO
,о' "_ ~p:вaIl~~l1,rfl iC омnдяв:rr, OltOM, KOC'I'O IitмЦJf1'с-на-РИ'lm- UnЬеhaпgсп; 11 1'11 HCJ10~t- ..';,;
'±:;~-.:., ~~,!rНi!-h:.fC\~~~lJh~JI.QJ~ 1l0РН зeRщr~.:Ii'i!~Jtю6ItМR'" жt:на". Тн смятnmс. че 1\~!.сIЧIО. '::'.'~'
.~ ~-... -:- с ~~ ,.сзн Чqh.1f"С<1 ЛрС~"'Т 1IП JНQQов;rl1 ' UЮf rфiiЧ lf НП 38 любо вта, 110 О'lеIJIIДIIО това Нс с
.-'~.--..~ ." ыка.. JJ!!ШО JU ,;ФIЩ iщ (:'f~ пщrнищ СJ}СД c\1Cur.I1'n. Лонова, '-"ОС'ТО нс помниш, НС може
да БЪДС-llрнчнна 111 стрЗ~ОТО С1,~,,·ояннс.:.
BtH'JKO тО.!!;] t1[lImI.:ДОJl; самcr:за да ПОЯСRЯ, че
"liDrmro ВЪЗНlfКnn В'Ъпрос, какво в
, .,. ·.:J;е»<"'1l1lftс.:\щJ.С1- ,"YI>;;j1JYU<! ! .'{jfla пе е- рnзбlfращ сс от само 'себ~ си въпрос, Iшащ
...•.) .' разБJфащ.с~ ОТ саМО себе СII OT.roJiOp, Ще'DН JlanoMRЯ, че Фокнър по HerOBO nреме :-. ,
"':~'-:'.___ ~npo~C~I~HO~, ~~_ccrn BH"'~UQM, се" О1рnЗИ на раднl,ално lIзменената, НЛИ реnо-
_i_:.:'.:. !!J0UIf~~1!3: H~~ НCJqIC, ФОР~'Щ·R~ ромiща.р~евидво ОЮII тип юпиташщ коiiто. прс­
_ . __.:..2,.. ,~'lИ всичКо искаха да пр~м.ин~· <l?ОМР~f-.!IРУСТt танИЯТ пm ОПИТ не може да се .
.. __ .: _ 11O!l0i:"~!)J l\лаСI!'!~Сlin .фОРIri1Ь.Qи iI С;r)'UЯЛ И сс вa.nзra да ее юобрети ноnа. друга
""";.- 7- "форма:И- ПРli Прrcr,' [{ прн Фокm.рфаь.--rnЧССКJI няма именен сюжетен -герой, а има
r : •" reроЙ. фаМ1!lIнятii на КОЙТО нис дори НС::Зtrnем. ВСJfЧКЛ СJюеве на BPCM~ са смесени,
t,' •. с ПОflССТ1Юsaннсro спобо.!lНО с.ка:-пi <7r едно..време-,,'Ъм друго извън някаква ПОCJtсдоna­
'~. -reлllа nр'ЪЗКlI. "'Ъ~! която сме nрЙВнкналИ .8 кnзсичеСIG.I.Я роман. Няма изображеНlIС на
НЯКЗf<!Щ общество; н а някакви СОI1[{алЮUI1шжения. някаква, ако искате , обективна
. '.~ " ..... '-
.. ,. .}
..... - -
~
~.

...'1 • . ' \. • • ~ ';::""":"~'


,,', ... • '~., -о
:::. ":/ •. ': .' . .... '1". • •

.... .:..., ·". М . Р Г ОII-sIJ.А. la rш:h«r~11" .. ; ТА1 ;\ ;1'чmЬrc: dc:jcttn~lIcs en rlcurs. р . 490,
\ . . . :-~~:': ~~~. ..--
- ,-' "::::'-.
- -' . .'
I -:;_. r
.." I .....

](аrтщ' ~. ВСНЧl(О се crpolt1iaIIЪЛНО Ю!зчс. Защо? i ту... c-е '~Щ8М nM ФР Э1 ." на '1
!';о)(trlrр. 'Която ИСnХ!!В при всда. Фоюrьр IO:IЗВ<l. чtпШi-. . waтa трагедия 11 пе а
..:. I\omro то не знае I.<'aЮIО е неroоото деij,mштс,лпо rrоЛir , {e'~:, Къде с той I -1\0
;ава с I{cro? ПО~ТОЧtfО- - как и кora ёо-е щвююmр:{Сц!:' ;пOcЬ~ c~p3MO } ')11 •• ;а ,

~'O eтo сега СС C~lвa. Нэлример как 1t !(Ora се е зад~(' .~r~а-l- .це-аз, ПРН С1 - r,, ' .,:и
1'3 страстно -желаната ер ща, мнсл я:са.мо за ТОJЩ ;-:ri{r.(~ ,Х?,:.ча,.,зn'В!>раш, К;11.-ВО
~?ЗР.ачя:1JCичк.и'reЗИ СИ"I)'З.lUfН lН)~ eJilf(YJ(3iiCc:I, ,:ТС!J"lбва да сс ра.згu-
дaмr. И форыата на романа ТРЯQJ>a да бъде tauba;i!c-JiiiJi ~ ~a-l! раЗГiIJUUIАНС1:0
Ш! Т<Y.JИ )l(ЮНСН ОПИТ. И '% засега ще'отбеле:хш едJtii'мНоТО:~..,i:'на :м1reъ.'i. J!lrrcpaтy-
рата ИJtИ текстьт яе е описание ВI1.JYJШarа.. не е tIPOCJY пещо, ~1'ОffЪнmно (по 011fQ-
шение- на самия ЖИВОТ) представлr.ва Herono украш~fш.с,,; ~.e -;. , що. с trOCТO сс ::НШII-
маваме ~ nнweм ли или четем в с&об\'>дт:!oro Вре..\6е: .....; 'а е ~cy о'!' ,,-ова ; как ще се
нареди или ШlМ3 да се иареди ЖИlЮ1Ът; ПОIlел."'С OmrriT :rpяб<.:~ " re ра1Т'адае и 3<1 ТОМ
С необхОДИМо.!&1 има инc:rpумсm. Ето тaIФ за Пруст .;; Ка, 11t'~... mrtll!т.f ЛQ-Н::Л'8"rы; n3
вн поJCaЖ1l това -·тet<CThТ, т. е. състамнето нз шщва въобра.жn~fi,(СТРУJ(jура.~ ­
сдинc:rвеиото cpeдC11JO.3a раЗrtlдаR.,\Н(НЩ оmпа; m~M да ра:зб11Р1N.е нещо --c-'-~
В 'СВОЯ 1PШQТ ifТОЙ !1р~добива rurкal!:ЫН;Щt:r}ф.Jlзавж:нм~учщ:nr~-НiП'6R~ПIIi _ _ ,
~ t '/ ; ~ нето. В' ~п\Ота. Ще сс ,П~З0ВЗ иа Jr3Dе~!i____фI!.КТ: И3,~t.!l9 ПРУS-~'ЩI~~о..!!J~2ман 11- ,- • ; -
. :.-:::" . Jfi\..VlpeBapA С'ЬС' CМf,~, . ПОlfеЖf; 'е БЮJ:,-teжm бо;пС1-I:Ч-1:?1ICJ;"ООЛС!fUТё!-Щ'!IfI. 1ПП!с . ~

·,'1 ',':
;
r:~,:", '3настС,'че aCi, {ата е едпа 9т ПСЮOlfОГНЧССjoЩ JWr.cnoiiкП~те Щ.t С1~.,,:ilf ifp6дi1'i!\НЮJ..1 -. :: .
(fllпичесlЩ М'ЬЧ-eJfЮf I(Щrro Лоlle<iС 0'1: 'зСИЧIQi дp-yn. ~ бдjriiя Д!У YCC1WlIlt;lo 3n ·СМI.РТ. , . ... ,

! -'·'.
~.~ доколtФiо УССШIЩСТ() за смърт RСПОСРCnCТIIСИО npюфуЖnм С мт 6dllCCТ. ти сс
.. ' 3111rЬХЩ1Ш tf щ."Ъpтri1 но е JtJrnJtC ДnЛСtt.
n сто-,.. е тук. И ТЦ1.Р. ебщt IC'LСМ~И' на .• :
/'" I1pycт (Н3ВИ:ПСТС. ЧО про!! ПО Рil'l1!1fЧШ{ n~'".fЩn,_Ю!19!t.зоа-n..9!. !(,·(ЩЮUl1iНРТО IЩ MClL -
м ~ струм, -че П04доGре с Т1lКn -ДА ССI'OПОр1-t, O't'WJJJCOТ()M Q(, roUOpll ЛjlеКIIЛСIIО
.:.~". NluдКO н ПОCJJCnОВ<ПСЛНО). Накратfф! IШС ра.збир~ че UIФтet(CТ!,.течacr от ЖI\U(У'Г(\ -
f. IIC D 01-l3И CMHC1.Jt, че 1{его го пише С'Ьщшtт чо ек, mf{1'O 6.що !{ ЖjН!t.~_I;, ХОДIt. н", ---=----''.- '
11> рnБO'fl1. имn женn, дсиа и 1. 11. - НС" IIМ:1М nреДвИД 'цруroi'J3 ri1l сс рtl3!'IJд[Н; Нещо, .. - '
i'j')ябs{\ ми С11ТУlЩМ да со прсдC1'ttfilf 8 някакао OcOOe}IO npoctp3HC'rUO. n r~JI()c:'J1>;Ш-
1<>'; .. t'rBOТO {. текста, JfТONlnn (0((0 този текст е УCnЯ1i) СН1'УttJ.Шn! ':с И.3МС-Нii , Нu.боk'OU .
[' .. ' : оnrюЧСМ с мап вм еъ'ЩО1:0 - 8 рускт IНtтepaтyp C'tC1.Cny8.'tT ЩК'l.ilроД II\.IЩn по ,
Г':;', СИШI'l'a, бих t(1IЗI.Щ lfI\ Mt:ItHa11l rtpoВИЮ1F!aJmО--rurrpязp;ц1J1Ш\ !IJOC'fIIН~5'! С!l~В-Нn'- _ ~~~,;;.
t~t~;;·:,
г-
1'4 mrrерщуР.4,- 3. fЩБО!<ОВ. оrurrlШ.ш~д!t'IIР'ilШ{ "':1J(tfi\.n-:П~Щ~r~:~t: 'аПil~~ - .. : ~.
Сй1)'8WIJt) В K01rrO CQ оказва неroвюrrгеро й ..... n()строяIЧlНКff=n:·~.3i\-1Нtiга-'щ~nliё.. ~-=: ,
=, .
1"-" • ПOI1leЖ.!iaiiКlf D-caJdНЯ се(1е СИ, УС'ГаrЮ!lJlJlЗ IicmtНСК1{1I факт НI1 сЗОЯ Жи.вот;n IIМGflИО че-
'~ ..... най-БЛJIЗкшrr му npturrсл с moбоьннlC. на ж.ClI~ му, ПР)I том С-c-reствено. I!~ Жl-iВDТ1:·• .:-~- ~'
~ ..._. ",--' се И-ЗМCRЯ в flвнс-имост iYr текста, 10 roзн текст е &."Зt<pзен. Той llС .МОЖС JIfi б1-дс _~.~
~ нtmиСан до Rрая~JlСН() ЛИ CItIlКDO КtlЗaJt сега? - [10 опредcnеnяе, ТОЙ!1С може до бъде
иanpllМер' :)ввършеf1, съm.ршен роман. И ето npl1 Пруст са n~mш ЮlЧfiлЬffi-н крaя-r - - ---:-
~;-',,' ,. нв poмmm: WlX"ЬДe n CЦMQТO начало на рома.на вече е JJ lqЩJIТ. Пруст сра!fRЯВЗ C1'P~'11 ·- -'- --
~., . на своя. Р.ОМnИ с църю~а I)~ 8 исro винат . има е;(о [nep-cк.чи':nt-а}-Меж-J.rj -една ча-ст-я
~-,." -;' друга.-Т~'разrnеждare последователно църква, не МОЖете с едю{ 110ГПС.П, ЩI Я оБX1lа-
~ J"I;:'
;'О . _ мете WIJlaтa; да кажс~ отначало глсдате.ед.на ~:laСТ и там~f3обr:1)I<:СШН,·.'1'IО-ro
, . не съществува отделно. макар и да rnедате на него отделно, а "се обажда" с друга
част на uъpKBaтa~ която ще lIидите CJ\СД известно bpeme.-VCnоаНс)-iuе нарече~(товз
"обаждане" СИМВOJIистко . т. С. С термина, който са·ИЗло..-riваЛ и 'СIIМВQЛнстите -
; ~.

correspoDdanccs. съответствие. (С това въвеждам навярнQ, ,.ема,_ която мож сте да


v
'о . , - ...

11 У. Ф 011': Н С р. , Собраlщс paCCI(8)()9, Мо, 1977. с. 573; его ~e: cт:n'i. K'Jfнтep6bta . М. , 19~s..c.~ 244,:~' .-"---
. . ... 11 М . .Р ro \1 э 1, А 'а T~hcrche" . Т. .3. Lo T~lnp~ ГtIГOUv~. р. 1040, р, N4-ЦJ45.,_ _ ."
..... -', .
"

..... '- ...


~,:: ' познаете-за с ·.tiюлистюггс C'ЬCТJ1i~1'CnIlU,) Да PC'Ie.\I, юп;.а.КRа сцена на 50-та стра- ..
:~ ~ ,r' юща има е.rНСЛОIlO.оба:ждане ИЛе може да бъдС разбрана в ОlCOнч:пелиия си смисъл
,. .. ' 6с:з ОИОв:а, IO.){.-ro фиГурНР1l;иа 3()()O..tra C'Ipающа (примерно на L-pз.i на романа). Значи
. таха. кpiI.я1 ё нацисая вече . .!1 с.")~дова:rел:llО Iq)ЭJIТ Ii началото произвеждат вътре в
•... ромаюt събитнята (1г W!ИЯ ж:ш:m rrа'Пруст.В -юва чнсло ЗШ!.3.Iснитата .,кн ига на
, . " jПооовта'~ .вг.Алберt'и:на; две ЧЗ(.,'ПI ar ромanаособено отчeтmmo ~ открояват - "nЛен­
- ' юта" к ..БсrьJIка~'. Т~са:1i1Шщ:аmrот ПрущнажЯIЮ. Той с ИШ1I и началото, н края
. . на романа п с' nрщ'ривал CBOWI'i'I; собственэ реална любов, 1t..'OfiO му се е случила в
~ ~; това с била JtюБОВТ(l ~ ХЪМ секретаря Алфред Аroстинели, който заrnва •
. - ~ snрочсМ' ttlЮl,~}(аtcrO И Албep:rинa в романа. И по Този ПОВОД ИСJ:aМ да направя забе­
,~ .....,•.' ЛC'1JCJCa. за да не сёвръщам ПОСЛе ~M това. Очевидно знаете, че ПруСТ~Н е бил човек
~.~ . ,. снормадев се"суа"СIi темпера"...еит. Той с б'ид XDмосексуал.иC'I. Но тон е бил един оо'
:<";: '! . ' мnлxoтo. ~:нrro са tщаmй.rъжec-roorода вЪрмт през "l'аЗИ своя.дн. иаречсмусловно,
.... ~еJПpИ'ЧНОСТ в c-rpаC'm о човсn:rкo ПРССНС, )съм общата природа на табовта, а ие
-:? _ ,' nM ХОМОСС!<суaJ1ИanL Тя е бип? Щюбле.ю.т,:- :любовта юrro таюша (Т. е. нормалната
:..4~::i:~_~ с,ехсуaJlJUt ·яю60.В). И ~~ мо~~.я rpа.R'сnОlJира, }I да се ориентира, и да разбере.
,~~~З4щqro JtхЮщо таь( действуватсъЩИтё' Ззf«ЖJl н noнnora при XDмоссксуаливта лю­
"""'''''=::-ООЗ-"''СС ,нOi(да-(l'!оtlечс~оОщ~'1'е:-пI«lЮП1ifiJfЮБQiiт8 (хъм 111ЗИ последщrга. така да · се
.-:.:..:..~ . • же.. I1Р'!!ч.J!I~:П~lCщс;,.tе !,ърна~~Н.§!Цtnn повече няма да rопоря, анали'!Ьт _. j

, . ',. '. m.t е flam.nHO исн!rт~~1I и RJ!Щ, обц(о-~; НКЮlJ(ВО значеияс). Повrзрим/ в рома- .
.~ . . ,. . , ип Пруст n.pOOЯ:ПЩ .!1PC.~ Dсцчm.~.IЩ с.:~фо' n ры{з - цCJUUt бe1yt.fСН бят ЛI1 своето
"~.~ .' "'-:r" '1}I'1>CТnО - ~ се onpnbll '~нсгоtщ,:I-liiUi~kщс' nиДlfГC nРСОДОЦВi1Ието от Пруст .нn
, : !' QCltot!tfQW tfещо {) люООпn. 0«(}1!а. Roeroй3.xm.рля 06кчanntJI от човешката оръзкn, n
. ' ю,It:JIIIО ШIIR~а 1ff1 собcтnсщ{щ ТОЙ'Р~б.lfра, че I!HC сме страшни в лю6оата, ако. . t

ис~ме лlt lIJЦЩсtМ. И ,.-ой СС с осзоБОждlliм от TOan. И сс е освWОЖДIlDaЛ посред-


'. C'f'aQM ТCt:C'r.i. ЗНIIЧИ :rcxrn.T УЧilCТn)'ВВ 11 pca.tlКЮ: ЖЮЮТ. . ' ' .'
Дu C~ Inr?HCM I\!./tt 1'ОIЩ, 1<OC'r{\ ~~:I(lх., КЪМ сmycщнnа.. H.Ji-ntt1liчl-tата CItтy.lIlItIl-
ileJ'Н'.1na~n~ Hi'1 СilМНJI C(:(JC СН К 'СllО~ro Лс:licnщте.l1flО пonожсщш: ; ЗНl\'1Ii , OCHOt:l!n'tn
,iUt:1'Ш c).uz се у. 111 со6стпеаНrt() дсn'itn 'rrСJШО nол:ахСJtifе. РОМnНЪТ ип Пруc-r '
.БУКШIJЫО С Ю~f! с'ьс СИ'1)'1Щ1П\ от ТШ:l;Il род И С думи. wиro се О1"ИElСЯТ .до описа-
. Шlе1О нм.I0М с било r/U(u AU СС1iШЖС, l1сJоiшr11 Мйmu:, 'юЙ 'n!JCa е ЗКЖДUJ:I сUlЛ'tl-I'1Q1t
·:·1.,..·.·u~ . ittnx~}i~ 'l·UЗIl!'1Шiг.ш.а1l0С·I. ЗfllU'.1'~. че ~ '1Юl ние lIмаме МIlЮШ. Без 1'Оза НЯМI1 ,ца
t~..:.;~-----:. мл.иU1 ОШЩn,.J:оero..ct.ше~~[iЗW..ili..:Дi::Цnкna мания . самО по себе си. Cl1OptJ1
.- " ....~. : : ~"tll}lil. t1r,vCr .lfC:lfci се виждit ~ин.О'нОВсi3a.кОи на нашия жиВот. Той СС C1~croit B-''':'~:~
~ '. СЛI:ДНaro;:hl.'ciжii<:I!НС- ПОЧnI чЩro\1ljiJ~аЖрм да се разВЪJI.нуваме ДОCТI!ТЬ'НIO.. за ·
- да ВИДНМ <ЖОЩ l\DCТQ С В ДСНСТБнreJ11tоc:r:~ виднм O6Jm:I;a на реалнocтra. Налримср
еЩIО О'! IiаЙ~Б<'.жНlrrc nРСЖltВЯn:1ШfЛ зз-Пруст е съ:ш!ulliсто за ТDBa, че Чрс:3 щобоата
.• -- ,1)Шiамс-тезН,-lroitтO-об.uчаме. дmmЛIФТb- ,сме f.'Т'Quстwши, искаме да владеем и 1'. Н.
:. ~::... А. ох дрyrnстранn,1JШШt1I има балamшr' рЗзн" ' J ИТОШI IIpeЧRr HнreH::НBHO да I!pсжи­
.";,. - :: ". весМ ,НСЩОC'ff.,Каз:ааме.СIi:-ВСJi~КОТОва. пе стака; това не ПРКiIНча 'на 'онова, което ';
_- -:-:_ ."
~, беше в ,мнirliJt6ro.сегатова с 1iшчеJ тов,!i щёлремине, ще се оправи; надеждата нн
~-:::':'~'.,-'~- ПРe!;I1f. д3преживееМ'iппензиDно сеrnЩНЮI момещ превасяйхн ии а след. аЩ}{я, в
._~. .:.: yrpeшв!!~~ен..:.,Orлагаме.:la y:~.: Haдe~ ни пречи - кз.кво? - интензивно да въз- .
npJleMeM оиова. което е. Зато~между ;.nруroто казано. в световното изкуство оо'
".- самото наЧaJ]9..fQ-IШа roвa,. Което ~наркtia.свещен ужас от реалното, Когmч P~~HO- __
?;'~- •. ;о,.шщ ЩiOВа, KOe-:ro.С,8 действ*еJП!Qc:r~ 1:ш .с~лредcraвя (за съжаление напоследък
о:. _ DOe't1rre загубиха изкуството да nреДifЗjJНжват у нас свеще ния ужас пред реалното)
чрез 1:Ц:l<'aKB~ ПО1'рссенИ~·. Т?сст n.оmТ1рябва да бъде достатъчно развълнуван или
ДОСТВThЧRО потресен, за да вИдИ реалноc-rтa - да кажем, реалноcтrа на образа на
1аЙЮIТiI в роман а fЩ ПРУСТ:'НШfИ'В""дtjJСТ8птелност ние убиваме своите майки. НО
JIMC/IIIO 3J)щcrro ШIIo:Ога НС можем .достатЪчно да се развълнуваме, не виждаме това.
- ,>,-,-0"-
о ~~ ..
Но понякога пoeпrrc рисуват страшни фнrypи, к.oJfiG p<n~.e:rr IiСC1JО<'.ооиостru кн да
. -
сс .вълнуваме и Ю{С ВИЖДаме реa.n:нocriii.-Прн том ~M .~ .,~, Ч~ задаqЩ8 на .. : "
поета нс е в това дани развъ.л.иува наС;:а в roвада:ВНДИМ·~.. Ц)C'ro:е-в. деЙствl{reЛ­

, ност- действкrenвото си положеикс, или o~oвa, a~~~:Цr~npaBfil4.


В хачecтвoro ва насгрой:Банс, K2.Mept'OH, бщс исшщ:да.~;nще;cдиRJ.tщirr от

l
!
({руст. •/<олко е приятен ЗaJ(L)нъm /ю npupoдa:ma.,cn~~J!';~,?cutie?W 6
IIblllO невежество относно онова, ~10, обuчаме. "~,,!J ". i,~~.:~ощаw-
тахъв образ: СJIЮШI обичaIЦИJrГ се намиращ tЩИaТa ~t!ti~upet-yaдa. като в
.....;:....
i, .. аквариум. посредС11ЮМ чиято СТСЩ\ е Оl1Jадси 01' cвe:m~ J!:,.-oi1 щjа_~ltсВJiт.( ~ижда
яещата 8 аквариуъщ... Той ие НКBIOКДa. Вижда нещщ3 със с~вте;О"D(И~ са безкрайни
~

:+.
,

за Hero. Нали полето на нашето ОI<O е 6ез.крa.йtro и B~вa ~o.1t МГАЩаис онова; кoero
вижда OI<OТO. НО ~cтaвeтe си стсиara ва alQ1ap~a. в. ~!ffio ц:.отразява
водата на самия ахваркум - рибата не вижДа cтemrre.. ц ~ аКЖДI(С<1МопQдЗ11l.
Защото IUФ видеше стената. то би видяла и че 1)( е в aJCЩlр~ ,А:ci,Нс ВШtЩа; че се ·
намира в a.квap}{yv~ (Сега р.uмec:rм.м(,)6ращl'C па Пру<щ СШ~3of ГИ, те ~ пояМВЗ'Т -,
, на pnзнц места в рошна 1).) и за нея: 'fOO}f сщrт е еди.пствен., .л реалнocтra сс nrypвa в
аюшрJiY)IВ илп в cncтa 114 Рlfбщ ИЛИ B'Cвcia HaВJI~jpJ.тctв ~действ~-' .
,.;,,,,;-, лен ~ сс ЛOЯ1Wla ры:ата па ,q:-ов-еЮПf~~m-tf'и'-7се:-с-= ':=~,"­
'.~:;., __ ~ ~~СТ8СЩi ~ без~afiП!l. Къд.crQ.К.д!1_ПQ.rnс.цщ::щ - ЩI!C'JI~gе е и,,~ ~дa.*-' : .
1~ оо ,~ ccra Я'3~ се nоunц-ръ" 1{ ff ff31}ЗЖДЛ' ОТЬаарRYШt~~nРУСI 'с'ьщccтвyna ~' '---.
Сftтyllццта на Тези СТЫСЛСfll{ uрегрМИ'; I«ЩW са псщюxqjx1t)f1{1 loect: 6BQf~,~ С ('J'(' ..;.
ТёUИ стра~щ JJA CТ'I,.ЮlO'ro. ен пJ{ди},{о к.~M cьtllO. И~~ C:t.бfmbt.'1t/!рt!чаmг:. -~.,:-'
ремпост, могат ла rrpcIJ8.СЯТ събиnurra от CJD{ШIJI смт J: ~ ~?КМCP баРОff Шар-- ('
то. MI10ro IiPI(!l фиrypа. ЖИDCC подобно на Р"&.' Казах,чо-водan се Otp-'1JЯ: Р. m.КJlo- >' :
то &:u: 10, ДО!ШrQ там В C~[JamI е fЖбоlrbllСIlЪТ, p~ltWIs п~тацШЯl.llсJluO"L'O.МЪР-
даllС - а Шuрлю тnкъз рибо8'ЬДСU е мnдllM ВСРДЮРСИ.ДОМQJCЮЦТn на CaJlQl1il, кo!fтo
то" nOGttшlDl1. В ТО1И смом Шnрлю пр~Д~ арttС1'О1фmNRИ!l Cl\ltТi HII 1l му сс
стрynn liJUt1JtиО ecтc:cre.eнo 1ICW00t nOCСТИТСJ1}f I:Ш СМОН4 да. 311Wtt. че 10it с !lptltc:mfllm:.rt
ИП едно от tJUЙ-ЩЮD!ОО'Ой.рнстокpaтиq!:Ш фАмкnии Iia ~lUUU. Л ro .tШЖДl\ТТllЬt HnIГWI-
НО hRl1че и ПруC'f ICIЗDЛ, че 'I'ОЙ с таlm narpeCCIJ., УЗltAtmйkН 1СЦ юrneждts 11 О'! rtc 1111
дpynrre. .:ro ние бюшые rlO"tpeССКИ, JCDnrtO ПО lШCIOOIa С1J1'tilЙml nРИЧ1lна сс crtyCIal-
Ме fi() черntrra CТЫiба r:&M ИЗXJ)Дil И виждаме UЩКettre, cc:nmeнн от слуrн1'е относно 11
. нnс. ~1~. (Защaroлнс в_иж.u.aмс ~.n ftа.:Ш}Ц_~_'tJf t!~f~1I.qQiчi:':" O't'б-...sooва
.npyc1'~ HapodиmC s Шiti3и степен, '(f'l(6Jfuwca'm:iexIjilittjt1fifRD#(j'~i{f~05ni6tтnaт8
са КОЛСJЩюt от' и.ндивиди н закоlIИ'tё. ва ИRдШИJ1}fri! CJfед'о!iiftелНЪ-ёЪtuбсn::='' 110 caыO-B '~ ~. -
.iipyr'мащ.аб - и ООПUI зaJ(()ни; (ЩИа от~ите МIlс.lП{ на ПрУсТ вече с 0011 СОЦ1l0ЛОГИ-:' •
чееки МИ ПОJlИ"}1{Чески, ако искате, xapatcrep), дават м.=Q{j1ЦР1ШU UрЮ!е[J1l, Щ) идеи- -
1rruЧIlU с тези, ,1«Jumo ~ ~aвaf71 от индивидите за таз /7Ьд(ЮtШ и (tfJd(!ltJl7{)o обьрlШ-
ност СЛe1lоmа.'·I1. ., . , ' '. " , . -:0"': ':~ " '
. Упоркта' и -водеща до обьРКl,'iiост Слепота - да се сnpeМНttТCЗfГДУМI!. дО'- '
кошroто аз notpeдcrвOM Пруст се занимuвах с ч(''ТСНе-на сsoя опит н.свОЯiа·АУша;~~
'. мога да nрнзная;че-едно-от моите прежи.вяванtut(ПСIJJ3.ЦИ-ю>е:ТС1-може б1Г~~Х- - - -
да се занимавам с фклософия) 6еше.имеН}lотова- напълно непонятна, довеждаща .
~- -- -мс ДО смутеност слепота ва хоратаlТред"ТОва;"lCOето--е-:=flОpDЗu:reJi~lгфепЪме-Н., 'ТОй
_ дей~о npeдиз~~ объРI<ШЮC'J:_И Т03'f феномен O~eruI Ф9Р!lЗ11lда романа: _~
той е наrш:сан така, че дl!. сс справим - фил~софът ще ~ажс 13 дадения
•• -'." . • .-*.-.. "'_ . . . .CJ!X:Ii.ft..&tPOS:.:
.. т ',
,- -
~
-:-...-,- 1

1. М. Р rou s 1. Д 1.. n:cherche ... Т. 2. Lc Сбtс de Guеmшntcs. р- Z82. " , .


IJ М. ProusL Д 1.. n:cherche. .. Т. 2.Sodome et Gomorтh<:. р. 1049;Т 2. Lc C~1i dc Gl.IeI1nanteS..p. 281.
l' М . Р.J'OU.$ I. Д 1.. rechcrchc ... Т. 2. Sodome еl Gomorrl1!:, р. 1049_",,_ оо:;.: ",:" ':"'-'т :.- _
" Пак ~1. . _,4_ ~ -~. • .;~~~:~~5?7;;~>~j~~~Z:~'·-~,~.~_ .
.,.. ... ,(_~.tj ."0'- _ 9
. <r'~ri~,\' '' ' ..... : .. "'1' ,_ •
·· ..··-t;.r~:р.1J::.~....:-
, -;~"~-~~~;~::
.с- :''''':~'. -
cre Щ ~a "ср~~.-,l}И~~i!. ч~ и ч_ ' .uя .<3~nlf СЩ:Uli ll.'lffil фнлософски те '!-
illI:-!Ю,;lчс.; с.е~t.~ЩОjI}8а.и !П:; е 'J, l t~ 9~' да
Ii изплаша) - с о r rтО ЛОПf че Сf ' \'! та ...
. Q'I'1)"att~: ОвtoiJО!1f[{ес!{II'Пl щrrУ'<l i~ "{Я '-jia «foneKa С СJrryаuия }Q упорита слепот;) , И
'!-.~ " . ЩUJiцre:ci:OяtiЩСАiНQQ~'ПСU'J.<!:i!:\:. '.;~ ' 91' IП. И xop:rra, разбира сс, са отдел ни';
.;''!':~< .' if1щн~ttе:А~';~~~~~а" fc6;rёk1 '1ii-<i ot lUЩi1lШдl1. Да кажС),{, дост:rrъчно е да се
, "}'~~ ,"J$:~ _щед~~-".eu-i~ЖЩУGЦt -с:Щnщ'.,.'3U да ВидliМ, че това с ситуация - с.сга-
' "'..:-:':; ';. ЧН~'f~ ЩО.i.наРеJa1'.~:JroritQ"'i:=· " . .. ч tfе,ОIШТ. Когато Р.еЩО става с нас, а нс
~·:-:: u~тЩ.frmме',оrnfiJ{!{ОIi~~Q1l9 ,," .. 1 ~~iЩJ10. BJlPO'IeM при Пруст много ЧССТО
I ;. . ~,.~фИryp~J>бра~тна.ада. ;А~е.ytr<rrрс6яв."1lJС думата ~.a.д." като обичайна или за"МС-
' '-;;:. -",' 'J'tfy~~~~'Lq,~~{~;l~ОЗ11Р~~ ' . ~.. ~РВ~Щl'Iа.лна1га и CЮlВOJ1lfка, ~T ~TeMa! ,О • ,

-,,:;;'~"""';~ СlЩRолиз!W1t'J!СЩQ"КОtrfEfЭ'(щеu·1tжющтn }j,'!.'Oe-го е най-crpа ш ното - вечн:rrа '


. : ~Рi:J~rirь~Jto,mi_сс,cJiУ:Ч~-nМЭ'Ця.iOТ'(I време. Представете щ чс нис 6сзкрай-
, но rrpeдъmroaме jщрч.сJf 'ТOB~ ~il:<зaJjе н~сёньршва. А това е смъртта. която няма
" храН . Том едоша-IЩВТ3РЯtlC. ВЮfii:lr (ЩJQЩI1i 07RQOO в Н, ШШI ЖI!ВОТ или В ИСТОРl!ята
сс nра'!!: CД}IU!t,~~ гpe.:.uкa,- нн.ё' Й'lm.рщnа~е :нещо. заради което сс разкаЙВ<1ме . но
,- . : , Т01Цl pa'J~e~f~l~ upe'п{ ~~~1U[~J)Ui~M онова. :зарадЯ IWCТO се разкаiiваме.
- ~ -;'·,;';' ~щdr,~ЩМ'()-оЧ'etffiДН(fftс. e'JiUW~1:ТpyItтYP:i.;ll КО:ЧТО пe.;nn;жзаНИНhпr да юв-
.;.:у ,-", ·щ;чеbl'mifRYFт~~Р~t~~~~ШJОжило:да ,сс:' раJJ:aЙзам~;-Л ако Щ; с м(;' - "._-
,:!:/ -. ffапP:!i~щ'ТQ~ :~t~~~ fll!:1б ' , .::аЩ)'f{С~МС- Jtзnrlсклlt ОПИТ, то топа ще ~e цonтn­
.~ ,..... ,~ ря:.в tf~Т~п{ctOtJЩ; ~~tX f<@J~ _, ;дiiе~нrнал геulНЯТ из JlОЩIIJ'C nOrnpCHIiЯ . ,
- -~.!: On!fТilrrre:t.~itl да лO;rь~!I~ зn:юrsj\riPР.~еf'"1J: Ми.оro JlС~СflО ще ти намерите, .. "
, """)3рмщn.f ~ , е1~I~'.ц~~J'lС <tm, ПРИ; СJlеПОТ1:rrn има 3Э.КО!llf, 11мn Т(\ ЮfЩl н
' !IJHHlpo~I~~" Cern1'll311 a~lIo~tn$;U'!)1'H', .II:fщ.~nеnarQ. кnзв.:u1хи .. закони и ва сле·
ncrraтn t 1: f{IHtI"OjptU~arQ:'; utt? ",кзр!lЗ~ Тi1"Il; QC'IIO!! !iOТCi , което 1ЩtНМnnn ПРУСТ1{"",
РС:nЩ{Q.Il(tlltШI\'O ·~ЖНJ)ИШШС~J(O,..""'t'Q . но той и ~захanща.~ IfИI(;рtrty- ~, _
ра.,СТМ.рО~ti\fl'~с:т.;;-~QдIlИII'l':WЫ'fIЮC, Защо Шf ВИ)((l1.aМС НСШО)/ ИС 8ИЖДIЩС тotlu'l .
Эt\ЩОlfdЩо ЗIIQ(1М )f-$ItЩQ' \lСUlО нс '3нием? При Iro~ 'ТОМ ,.нешо" Dинnr'ti сс OT,inclr
JC'tIM Пе ~ ~'Ьщt~)'It~IЦQТ(),10С41'; ffМn сс t1j)CJ1.tJl:I.n ОТНОI1l\СНиt1'() II" 'IОI1СI\I\ Кi,M рсче .
СЬШС~ЩnТil 'UtirИlШ t С ({()JftU~ СС сБJ'tbСКDfI, 'Н C1tщ~еТ(Jуо:rr flill<SКIIИ :Нl КОIШ, 110
сйлrrm на.кои'f..O с сmш 1{ IJC DИЖДU: YCn01JfJ() щ-с нарека 10(101 - Сlftyацин нn СЪПрНIroС·
, ltOOOflllC,.UlH "С~fiр!lкосн.оfiеlще" ~ 8Сср~ш~;.нОЗ0Зfiвам сс Н8 ЮIНГilr3, кокто пие или
j , , ' ffС,~~С1l:}Ц{ЛМ нс МОЖ'tfе.м. ~ rtР<>Ч~, UJ.Q'J;O е невt.3МОЖ1l0 да се набn.uн; n ccru .
,..;.:: '",:'-='7';JJ~tJЩ пи ii6it~1i!1а(l'trifQtrctеrщ~jkra. по)()мвайки се на друта едш\. КНК11l, нечете·
;'~,"~§~1ifi., 'ко!itttПllе;ощcinоii\IСсIlС М~С-ir;illро\{c:rcтС, защото тя с. УСЛОfmо да «l1»"~M,
~, 'If . ~' ззбранскu'''мii'k''nр n-, бmrmа J1<1,#ЩРnта З;i'ij{)В(:ШI\-ОТО ДОСТОЮI<:тОО дll не .(;Ъщес-гву-
-.. Dat~абfiltueн Кннги} fk НЧ1<О ;хQeтО'С ~!{O m чоltCКil, на нас ин I1(НШnдJIСЖИ ПО
право, к!)(:т(} нпmif нс може да Н1{ oтueмc.. Имам ПРСДВИII романа на Пастернак ,ДОК­
тор Живвro",~IФГI'tQ. е rтOCТPOCJ! кото роман на проясн еннето. вс Тел кова 'успе.Ш НО,
I\OJ1I\ОТО пРУСТОВНJI роман, НО roni:също е ромnн на разг:щаВВ.IНL<ml. И там има такива
;,", ' , ' маПI'lССКн.Сj>cщи, ~тo НI\К1>ДС.ffiN!ЯКОЯ гap~ се срещат JЮРn., С'ЪЗ1InДСНИ еднн за друг,
'~~ !:',o,"~ HO нср:r.пооизвiIlW{се едНН Друг.' flринадJ1ежnщя един на друг сЯ1Gllll от съдб:rrn., но
'i?:;n~,У:п-raзlt срсщiСIJ-Ра3мпнават,-СpetЩrrв е-я-каuнmrва кaтl;) знак на железопътна стан­
,~~ -дшi, влnrьт:.с.ле.n ТQза ОТn'РМ~Пllj'нn ~ШIЯДН юmометрн: н Де<:СТКН ГОДИНИ, Н 'Н Я къде '
~-'-''' "'''raЗFгсрuща';:;К'намкгвuс 'дpfiа-'i-rя:niа=-ёрt.''1д>>';'" КОгато 1е се разпознават едИfГДРУГ;
. ~ =~ OТ~Hвm: СС е,пю! друс. СнтуаuиJl'm на пресичащnтc се Н1IИ непреснчащите се пътища
-, -'~mrй НJuшЮ!tl ill'рЛf'оrnсДалoiO .,н:а-:-поrnёд"fIТe'. Хоито сл сс фоr..-усиралtr ИЛlr-нс са 'сс 7- --"

, : ' ФОКУСIf-РaJfН:"": р;uделепн. 3а1\11 пО.яЩIЯ ОНОМ; за което IГОВОРЯ. ще вн прочета цитат, '
-l :: . . Ето една от КnРДЮПЩJЩТС СЦСfnНl'iJOман-а ,,~-Пруст. въ~грсuпшят душевсн стълб, на
,.'
~ 1_ • който се нанпЗ"~:г ДРУП1ТС епюодн. За да {;соблскчн ВЪ1ПРШГrnето. донякъде иначе,
• '. 'о по-обикновено, ЩС ,изразя снтуаЦИJГГa.,за 'iЮЯТО ГОВОрНХ, Ето нещо от моя живот, ,
>,
коста сс НВЯМ' чзсТот Ж, иво1'а. МН, k-Oeтo би трябвало да з-н а я, тъкмо lIа МСН вс С

.'. ..., ~', ': ~y)~~i:~;;~,"~_~ir~>'


.~:R;;:::::~-~_.~=:;:~:;"';:-~':"_~ ~~---~~
IOUCCTHO. а Г(1 " ,ас 0:1'.11'1. Jo..~I)iO ТО юобщо нс тряб . Да _.. ' ',Т .1! ~ СI1IyallШt пр"
П руст -.: Т3 М r;,l110 с с прссич<iт логл сД,итс (п редставете СЯ, t~lIЧ };f ии с rnСДЗМс. 1>
I~(,:бсто 11 В 111 ': C'/f!aтa точка lIа лоrnСдlгге nЪ3IiНv.в,п tiJ1И г. ВЪ'Щlfnirl:цка~и 4 нту- .
ри . ЛJ IW1. събlm!я. ЗН<IЮЩ ВСИЧКО ТО&<! ·С;! фЩ''УР~'' образи, а~JlJфI1t ~'. {есто об ., ..uи- , • н
те сс! Ю I) - Н;1 два гсроя~ Марсел, 1'. е. I\.tJO$( на ро ·щ.Щ1'Я . . : . t~ Cc....Jfy,·nPIН1ii<J/ от . '. ~ .
МЛn'llfТС годюlН на Марсел, ПРlrreгатc.nиа фиrypа з:; ic-rч...m:i~Щёfffi~}lаl1Р}!С';. '-f!
токрml.ЗМ3. (Е. ариC'!Uкраuшгга неслучайно с пр.mлИЧЭJЩ j~~~Uj)OЯ JapOMI1flIL.
Нс ло силата на някакъв снобизъм, а лорад.lfТОва, qе~~Е1'&'ТtI.е-сш.:Iво:т .. та"а
· да сс а..ке, ИЛ/! реалното, маТСРИ:UIIIO'rO биntс на ВСJ!чRi:'iзaвipnfс1ф;cтmrалЬ. И·(."/U n
},'ачеCТW1U 1Iа такива СЫ~ЪРШСН1f въплъщеЩtj{'иа онова, ~_rec IППЪл.нifло -:: хора­
Т<1,Ю:Нfтo нещо са иалрnnилн в НСТ{)Р1lята lic мблccтrа ·С}! Ca-)'Тl!'Ърди:ш своето име.
След 'Това името може д;l стане Лр<lЗНО, разбира се. Но тоna също трябвзд.а се разга-
дае.) Значи - Сен-Лу н Марсел. На Mnpceit с дадено даЗff!tt; пещо за лЮбимата на
Сен-Лу. т. е. Д:1 знnс нещо. КОСТО IIСЫННОСТ С I-JУ'''ШО на Сен-Лу. '3 с бс1Р:iз.ЛИЧ~fО :r.I
M1.Irce:."f-iОЙ случrвiло с CPClll1-1ШI J11О0НМilТЗ на Ссн-Лу 11 !1)9;U1'[C'U.1I0:'~ кыt'roo С:. '
MOr-ь.., да нма тати жена Пр!::!fI
CC/f-Jfv д!l с-<: влюбll В НС-Я 11 Т. R.. 'Ш ДВilдсСn,ф~nнка. ",'
f ...
[,О Следоватслно Марссл знае 1\aK8,i ~c тя: Казnйс РШUС!l{ I{аёЪt:IГЙ-~~оq~-пр-~~и-- .=.
~.
(.'
. •• 1'
.
tЦe'tO"'iгв- ром а шг:::---тто""въ зr:н;т' ТО- Itсl:1;-rmщr:гi' Щ1lli а--r5"" nЪ1~;·''';i.fiix
заtцc:ro !ща МСJlO,:ЩН. ,,-щrro (;LщеC1'!JYJЩfJШТi.ТttМ1ПL fum::roJIЯ.ljjГ;I~~ОЛУ;1Яfш:1г-~.-;2
;.IIL:tpafr" • .. ,- о

1.7
~ ". \ IIЯ"31Uiil 1>\ CJlОДlfК. '11 ТЯ през ЩЩО1'О аремс звучи по РДдJЮТQ Wщ. wi;"";Д~.lг'у--rад~.k: ~'}

(:. ,;.
·rазнщ..'1I3 може да оБХЩ\IiС ДССС'ТIIЛ~IiС , CJ1CJl ток.l с,nсдjЩ JlPYro деСС-Тj-IЛСТIIС на
няка'~ HO"n щ:лодюr. ПОМПЯ. Щ) МОС ВреМО. '-Щ i!UiCTHC щi, ЖtЦilC'f1fе':!UI~liilliс 1 ран- .
__ '

,~Hcт(>pl/lr rтР Н СМЮЩIl. n Н~tiЩ!с '/cpllaTiI 'нщия Н:I рещ,){\:\укrОР;:!i trr нек IН.,~() сс Р31-

~
t
Нl'IСJlШС аршIТn o'f Ol/l1Ii1Tt1I111 Алео\! [Н Icvy) .. Сllрсfiкд" - ..РiI~"-. 1"1t.{;и мн д(t'{ёIЩ сл -:--_ .,:
.. ffсб~JfОТО l1рщщД(;щiс". (n IЩ френски ,"""Rt1ch~1 qщtnd dlJ--S",gn~tl~·), .. ПРОЗlll1Щc-ro ""~
Г'
r· на .TO!J.J МОМII'!С, l'Octo продо,lIt1 себе си о· луБЛН'ШIIЯ .ДОId,· 61i-10 ..Р3ШC1l,· ти СII МlГ " :'
ЛМС!~ (11 IIсБССflО'ТО I1рооменнс", А Mnт)(;--cп сс СIJIIСffУШ!l.l1 онаоя nриltrCЛ Сен-Лу
:Ji1II1f'(;J"n~ C-ЬJlСС\t (j();1·:tCi't!Ctt3 ЖСНiI,l\OЯiо-е Hilr;prtDO "РiIJJИUО; оо СtlOltТС HitfMcl\'1'y!1It - - "г
m
1111. M~1I 11 1-1 фJ'"lIftl<'СКН 1\i{'Jt:С'tпl\. И CfiiM :Jt\tIОЗШШСТЬО из YJtllum. Юlэuе..'lJn'Ж
МорссJ1IJIIЖ111l 'Тuз!! СЪЩnТiI Р"ШС!l ... "небесното лройндсн.иС";Jt1'Х с.люБНМU1'fi IHI
~
Сеll'ПУ"Н З(I IICro с •. n·Ы1ЪТ 1111 Зс МI!11I";' ЦНflИU:\ по CBOltte ИОРМIНI: фН:JНЧС(:ЮI Ii

~:.: ~.. ' .
· ltl-lТСЛ~МНII110croЙ!lСiШl . И ПРУC'l' nН.fJJ.С;,ЯI!(,"Ь. I/ft?ui, (n:p<»rr f1fCЩI Рш.Ш::ft. нейно- . .
то Лlше J! 01'БСJlюпп)-mовй бсшt!сбlцDlt!() сдаб6· /J tnJl(:I/Q ДЩfe;.wtШlО-:6li:ж.:д.ах.If-е-ll~-~ -:.:
,,.
!-О-О "1.._
rOOl[l (ТiIi(Ij' Itnj1HtJlI (C'Ctt-Лу). и аз. Н(1.!i"ё"QQСmlli:JlаХмС_д!!~i!~(irдо ТОWГJll!цё~'МII ~---= .
( " сЪлТn ни сякаш с IIj/kario път lUlИ uome...'lb-t а111 С'Ъщо~ ПЪТ .8 lJc&-ro, .,,,ДC'I'() сс nr)CCJ\~ ---,"..:
ЧПТ'I10r1!С',!нrre),,'О nРО/11/i,Jоr.tJ:uлж.UII ~ЫJ:llща (В нашата душа-амu nъ-тнща. по JФ"fПО-~'<
· първи '). I-.;(JIIТIJО НЦlФ,а 1iЯI/О да вСПlnnJlm във взйшtJlQ оБЩ:~.OI1""~.'!11 .~~.: ' ~~::-~~~.
З'ЩЧl1 OU!C един образ . ПЪРIJ(),-ФН~ m,таща. в-ropo. НМ:! МcrtpcСНЧJ1ща се пътища.
И HllкorJ НС 811ждамс едно .с СЪЩО ЛlЩС; По сишrта на това, чсоrразлнчф1 \"ТPIlНlI -=_ _.
Т: С. нс о'т фюнчеСКlI 'различни страни. защото физически, каз.ва Пруст, тdйn. с едио It
· 'също сдабо /1 !Ясно ЛlfЦе. ФltзичеСКII е ('ДИО. nътнщт-а към н&-о' са раЗЛКЧНII-. Тоест
nЪTHtЦdТ3 на1rШl1-rrc1t$Гtf.tи -'1есто:'cn обусловен)! пРоётоат-слуimинoCfiffс"iin срсщ~rПL-:, ~
Случ:JJrnо на Пруст' е'дадено знuние, тсто'не му трябва, Защото-тз:щ iI\CH~l1C същес­
твува ~'неroВl!1I живdr, тя "с просто жена~ КОЯТО -моЖе дnсе зm:!ёни. с всllчю! други
)Кенп. Той сс е засяю.-л с нея в' пубюrчиия дом. а Сен-Лу ВИЖ!l!l РЩllCJl.~3 П1>r.nll т,т_ _=-..
, .,
- HncЦ6HnтaHiI тсаiъра~1'оlt е седял n парТера JI lia лйпето на Рашел, КОЯ1'о Rllжда З<!
първи път на сцената. пада отблясъкът на DСlrчКJI ВНСОЮ\ 'мечтапня за БР<lГQРОД НН

. ,. .
:.~ t ..
[,.'
ЧУВСТВ3.. които нзраЗЯВ<I юкустното; ВСIIЧКО, косто НЗ"-'Уството наслпrnн-т.рху как-
::-; .
. . .,1 .._... ·;~:·
F.O? - върху ролята. ир о'roляС'Ьуа .~'~~i~~,a ~a 1ази j:>OJЦ П~ него з?ставареал-
11iI1'a Жt.:llii.. н.ЗХО}1Н~ 1"Q'{J(a3l\._С~Лу'П~~ на. случайнocrтa е биладруга. To ~,cт
fi3ЯaJlНЩЗ 1'ОЧка на }Ш;З!(Ц'В l11>Т~~дpyra.:norшщът на Сен-Лу е устремен в някак­
ва точц SIm1'O са б\{л~ проеinfva~~,!щ ~JR:иrе .качеcтsa на zrc::шrra, а качеc:rвcn-а на .,
J!ЗI\"У~iИЛ{f Imч{;~t\Т?~ Н,,! Н?~t~sКС§Е-t~Мemt. всичао ВНСОЮ, възвишено,
преЬ;раС'\iO)f Т. Н. (На друro ~J, !ЮblaRlIJIруст nZ]( roвори за иаму.тванe-rо Н!!
'ре1ЦИ1' • раздGлени рт ;filPro. t("~F~1i 1:ю !q~. ии: У.лн физическо врем:е I9 .) и
Т<lltll, Сен-Лу B~ в Tc~'Ъpa fil1:1eJпr "в1\.m-ав.а лред иего DfO точ ка, В която са : ,~~.~.
!1poeitlfp:n.lt внсщитс C"bli.~I' • mR:r9 ю!Ji'~ ~IO.кyството.. и те с.е О1"рaзIOlЭ:Г КЪМ , " ,ф
Сен-Лу щ:q~~ обра.ззll~~~ lUfrPЭJCЩ зад JtYlIИсите, той е пред- .... '
c-rаnси 1т Р1ЩJел, HQ ВИ)I{Д~. ка~~о ~J9pa:Hrr~HO. разшrro лице (понеже е :щц
• . ХУЛНСlfre. ,Р'.е. Шl сценаТ<J}".,ijО'J1еШ(JG'а;~:f.J1!i!Ioжu JJ3ЯCЮlвaJlemо на eъlIPoC(l :10
. . ' това. JШХ6n е деис.msutrlf.ЛflQ Рг.~·~:Дaлii·ПР~НОТО. с pa:wкrn черти лице, или
; j'. /.' ," ' прекраСifО1'О:ЯВlIеlЙtс, което ~нжда-ц()'gремiнщ ~ставлеli'Пето? Специално nри- :
"", ~ &ДОХ ТО1И Щlсаi:;- i'i УП(уfрС5нх. '~лСА;;аЙ!Щлр'уст> дуьпrт~ - oт~aгa ЮЯСllflМЩУfl)
а въпроt331\ тоаа,' ~ЗКВ~ е iI~.cr;;.,цеlшо Р.ащел -13 дyм.ar.\ nотлага"е заложе-
--:~"':';" . ,~ . 1Ц' цял~фwtQСОфщuщ Цруст.~~iЦ~~цIiJJа.слепота. т. е. ситуация на OHOJ!,a. ,., ..
_.::..~'~ ~O е НЩ'1IЮ~!2 ~Is...:w!б~_~а 9Н~":!!J:lеJ[е .ro знаем; нещо, с ~ro се , ~ , .
I -- '-.' срещw fC 11 Jфе1'О пи ЛРК1tадл.CЖ'If;'~1i'Ие-пе.fO виЖдa.wе.. Ще ви HanoMWl друг CBc;ro ~
'.~ ~. ~:~КП о(iра'~;F\~tlj~еJIа~Щ~1f~~lZ~auщ. З\iасте. че eДlIQ от аRТtfчиu.r~ ,.. - , :"
•.•~ ,",пmшещц IfI\ сwryациЯ1'l1 на lI(tlf1~lПfС' щm '~еIЮ'm е тparcд1tAТa .,цар .Едкп··;:Имм .\ ."" ,~,
l ::':..:.; ",~ . Eдl!f1 сrrя ~ ,жеИI\.lЦ)rтg~,\дсll~-!~-!!н~fiPJCJI~rQRата мaйu. и уБИDa .ма ·ШД'$ ~:. '-".,~~
:...:-, -, .... с,,1yiJnЙIЮ сбщнщо I'ThТ1ШК, I<ОйТба. J!..~nct.II. 'rffeJm
. .' О. ст НО с просто m.тикк. а l\сroDИI:1' , '." ,\
" • б<llЩ}. ТО( 'с ЧI\СТ QТ жш~ота. t>fу.1{~tUOOl~ВRlб03разлячи.и пеша. а части от нсroвиз .'
• 4fiIiUOТ - 6ащ!1 Jf мuЙn. ТоП со ДОШ)С~ДО ~){tHIC вижда. В waAlШ'f'a вижда Y.<c:.lilfrnt'c. ' . ')
1
r !', ',- о .. 6uWJlf'# ~оБI-fД~)1 f'O 1fЬТlIИ1СЕiO'3iijшо 'C'l"за дума 1) де1tСП~110СТ .по nсич- ,
, ,щ etp.'1щtФf н ПрустовiIЯ ромаu.'tlimaря.м,-,че слепотата нс 3:l&ItCII от .ИIIIШ\1'О спо- , оО,

C06Ht1(;1}{ Тук думата ,,(;ncncrra"j,o СС УlщrpебяlШ а 31l0КСliИОС'Т от топа. УМШ{.1111 :(" .' ",
.> С){С }lЩI Рlynпrщ. НIlIЩ ДnРСЧСМ, n'pЦlrtC ле о.бcъжмr npoбnсщ: unр Еднn УМСШJUI
(; Н1IИ С r:тyu.'lft. Той Нс (Yf. tJ\YnOC:т:gc lJИ,жда
MtUtl\ll СК 9 саоna *Сиа. ВСК'fки. тези
npoбnСМIt са ШUЫlllроб.llсма з.Jl'ЩЩfща ~разитеJUIОСТ. Ето IUWIO трябмда рl!.3- . '. 11,
&:рсм. Кш l.Q6рaзIO'C1rиОсna,~j.f,Ум.! и, rnyn<Xmll ТOtullUo.cn нихшсво 011l0шсаие. 1.'

. Но HMu 0't1l0ш~ннеnндруго ..~:~o'r.riatn rl1gсш.вансто ва 1JЬopoca. и с B'l'Opa'rfi >. ,'.:

~ _ .1}"~3.{),!Ш1ЧШI8.11С.!Щ:::}!~.О11l0~tmИе~J'МIL1V"Ut ltЪM11I}'IIOCnn. а има,щv.QЩ~. ~ . ' , -.,,:


_" UliC K~M i'p)1j!l,,:r08Ji е nro..piuu A»fii; Сl\ЪF3ана с ./tyмaтa "отлагам". Знач.и. CBCТЬ~.:Нn
'-'_ -- .~. Пруст. IL.'nt CI!e'l1,;r lI:tслс:.ncrrата., C'-Т.3.!cr>В СШ1 вkoйто, liКO за определен Mlif имаме ., ,. .
"'. ~. 1.'C(;7H() вщ:ч:rш('нн С-1ППО в пeч:tirnе1J fflлО.Jlа Gен--Лу, r:oraтo roй неОЧЩС.1UЩQ ,ВИ1i<- .
';:". ':'.:.-,,,, т'дi1 PU3M11vTO И НСЮРЮlrтeЛНОЛJЩе;~;"е.ахО'.иt.{аме nпсчатлеюlC, не бива .IOНЦО да . ~) .. ,,,,,
, о,дагамс. Cc")'НJi8T8 впсчатлеRи~.е. ССХУ~iОбърната К'ЪМ вас с призива "раооп' Н. ;, \, ..
Не Qтлагш1. А нз вече ' азах._чс oviaraMc саiадежда - утре всиЧJ«> ще бъде разлиq." . ", '
.. ".,.} НО. Да пuq8жа:мс. ще стане. От;щiамс СЪЩО ~ от мързел, Мързелът пред!:! всичJ<O .·' "
~~ е ~ да _ce.;.8~~ какво е ~дейCJCВ~лност. Тоест прнчината за мързела е
.... _ .. lJс«холоnrче<: ка, ~аltЗр мързсm.Т:м: иадежде.та да са ПСИХОЛОnl чески мехаииз~ш.
'.Z:~'t.J но. С!Рую)'РиТс (те си JfМ!fr'nРИЧlIf!И) не 'c~ психологически .
.- :'~;т::;г : ' И мam.кспИЗод, който сс е~Илс Пруст, епюод на грешка на Пруст2 l . С
.... ,.,-... в.с.ro ПШlСНIВaМ какво значrr·,,дз ·раQотя". ·Като нещо ун икално, което можем да
о
.'
.~ .. . 1"'

----------~~--- -
ЩШР81JliМ само нис. (lърво, знание' не може да се ПОJl У"!:~ ( Марсел не можсrщ
'.
предаде Иi.i Сен-Лу С1l0по звание за Ратен), НС може да ~ събира знаНIIС. Сен-Лу
не може да со обогmи със знанието, косто кма Mapce."l, н не може да доGпnи към
своето знаtше званието на Марсел. Те са непредавас мн. Том веднъж. Второ -: НС
бива да сс пропусне. Трябва да (' използва ми:гът, да сс ~Т!f ИМСЮIО вътре !fbl~
,~ .
ВПС'1а'111СИНето на мига. И сто историiiката [байка; lCpать!'- f'i:.3t:аз, приказка), K01fТQ
ИСf'aJC да Blf разкажа, историйка евангелска. Пруст два ПЪU!- раз.чсня:g.1ЙКИ основ-
~~:. ната идея на pOMalla, а .порня път В пнсмо до своя.. при.пед Жорж АС Лорис -
:~~,~ ': .•' ДОnYCII:ах.аракrepна грешка, ЦlПИрайки каНОНffчен текст, mJh:O би ТРJfбвало.да. зI:l.ilС. ~._,'-,-
'наизуст (НАИЗУСТ той е знаел много текстове, имал е прекрпз ПЗ!.lСТ) , заТОВ[l греш- -
ката тук не с поради недосТиг на памет, 'а поради това, "':: тя самата е нзразила .
jiЯl<aХ:В8 вътрешна страст на дутата, типична грешка (или J:З.ЛО казвт- психоана­
литиците, .. С}!Мrtтоматичиа" грешка, неслучаЙRа, Т. С, Taк:asa, от копо може нещо <
I
-

;а се проумее, приемайки JI като грешка). Пруст цитира дучнте от Еингешн:' ro !И


Йоан, I\."OJHO ссrn са важни за нас сами по себе сн, независп:моот грсшюпа ..,Д(}IШ-·
\о СВСТЛЮlaтEI е с взс, вярваifrе в свстлннт-а да бъДСТС -СИНОS:e на СПС-ТЛЮНlта." Тук
... ,. с 'казано, че истината прlrrе-мuва такова качССТВО нли таh.ън-з;а","ОfI f!ll СIIОё'1"О~l1aJГЮf~ - -"0:-

:::~" •.. ·R(ше, .чс. тя ~C пмвя.ва само "од формата-иа мълния (ПО~!i1-llcntНiIТiI::;'Кi'tI""ro==- ~.....~ .
....::._, : 'сякащ истината да сnети в течение на целия дсн, жато слънnе - това пе се С.lIУЧВ.а). 0_:-
:";'~:~ _ Ето nи, ДOIQtТO я 1110!n '=~OДC1"e, (} "а:II{tю-в -Е8анn:листО:-ЪnrпрС'ВеЛ';;;-1fо-БJlНJО-д~-~_-::"-
. •::';~ ..' fl8Штс "роолеми Ii ПОЯСНИ'ТСЛ11О 110 оmQшеЩIС!СЪМ TCJ<cтa ва. E[laHrCJ'rHC'TO~ разд- --
~_:<_ : :ЛlfЖетс СiЫtlIи ЛОРIlЗДJll:{жете сс. докато се мерие СIlСТIIНПЩ Н IIССI1;'Чil1iно ..КОРIf- .
.,. ~;:,: ;,' :iЙ ра!.I", маКIiР Л8 ес I,(оригират такщщ TCI(CТQIIC с беЗСМIfCJJСfiо. Л Пруст J{ Dдвата
t ~ ,: . ' . CJiучм IICClfYll""JlO, нссъзнатеЛНQ шпира текста с rpCWK~. }1J1M<I още JlMI'(} IIPCMC
~~';1 (;';, да е со~mшnтn с; ВI\С, локато имn CIiCТJIIf1fIl - pIIUOTeTe: Тга"'зi11 cz - rтншс t(')l\. НС
.:: . случа!!»!! rpcпOOi, fI() 'I1IПIIЧlIU,' З<lЩОТО C'tunn думn )fi премсто 11<1 труд, , З\1i\!( З!'ll\Оtirо
'.;.:. : С сокущштu, Чficтrn от ССf\УНДnТII. С ltруrи думи, IiРОCir[ЩС:rэ~() 111\ IIС,1II1tI1 il моЖе
, ,. .I1П сс РnЗШIlj')Н CUMO с труд, fi Само по себе I;I-! т() е MHI~ 11 ако сн ro 1\ IIIУСIIНfI •.. ,
., I IIсltЧIФ ще б1.дс J\noc 11 УПfi1l1,", НИЩО IJЯмlI Дц сс nоtпорн н СflСП, t ще ,mlДe 11
:.. нсб!t'tНе'Н,). n
тoua ЧИСlIО !I безкрайното пов-ruРСI!ИС 1111 Iща. 1'\)I1(! ЩС (n'lIC ПIОСТО
':.";' . lIoYCТfIHooeHo [мсжсумочмое; меЖJlНННО) ItJtH НСС1.1J1,.. РШС. 110. порочно СloС1'ОЯ!НIС, то
: :'. 1., бсжрltИН(} ще сс nOBTllpJI И ти I:IИl<оrп Нltма ,пп IШIJIСЧСШ ОП"" n Т. ч. 3!} '101111, IIC
.,,; .;. всскИ ПЪТ си l1pQD)'t.'A!VJ. МИni - l{есmФUЙКII се 11 трулu. YC1l0lJHO ще го 1InrC\IC~~ труд
\,.:,:. =~ ип Жf11!O'fЗ; !(Q1trO ntС.озJtа'lНМ със 31-1:11<<111;\ МЪЩfЮfПl: Меж.,r.;:xpyIUЮ ощ:: Xep'lIaHIТ
':~ . кюnа, че CBt7Il уuраВШШ(l М1..1Юlя 22 . Оше едн:а ПОС/I(ЩЩI фРOD<1. При ФРСНСf\ШIIlОt.:f
!l'
t·. Сен-Жон Пере [SuiПl-JQЬП Perse) нма TaKЪ~ израз, t."Oii10 ше jШ сс сторн, rа.бнра
. се, парадок~еЕ.; ТОII J{ Сс явява , рtlllоксален, но нзразЯW1I1 ОRОВ:l.за. IiDСТО ronQ-
I

(.".~ рихме. В едно стихотвореНllе по!,; :-ЬТ ушлрсбява СЛОВОСЪЧС7\lНИСТО: СlIнтаксис на


~\ ~.~ • ~1ЪЛ!Н:I~tаL1. По Qirpсдслснне мълншrrа не може да нма сшrrnкснс - Нtщ (), I\~~O ..
f,., , обхnа~~,част от ЮIГR, " е може да има синтаксис, който ЮНСiШil пространство. И
Iч.\ ' _,.\, въпрекИr~вn поетът е употребил Т~ЗИ израз: ~Иfl~а ~.сис на ~IJИЯТЯ. ~. . '.:..:'~'
,,' -, .- - -. _.,.:- '::' "-п~:~aulГrffiчEв
..,.:.. ...... -

; "",< J,. ..

11 .,Всем 3ТНЫ - вот правит Перун (ВСННЙ оroнь). . Всех. н 8СII. HQrpJt/l)6 внезапнО. БУJtСТ оroнь
cyrom. 11 СХll3ТlП" (Фраn'IСНТЫ paHHII"': rpc<ICCI(I!)( фнлософоа. М., .1989 •.1;. 239k .~ . , ~"'_:' ___ "'- -
.
I

I
2) S а i П! -J oh n Ре rse - ·Exil. 1942 (POCtcs fг.Jn~i~ XIX-ХХ. si~ I Cs. М .. Progres. 1981, р.'4
.,. ~ -' . .;~ '.
J ):.._
I . '. ... .~

.'-.
" ~.

Вам также может понравиться