You are on page 1of 1

BATXILERGOKO 1.

MAILA
ADITZ TRINKOAK

NOR ADITZ TRINKOAK

JOAN ETORRI IBILI EGON


noa nator nabil nago
zoaz zatoz zabiltza zaude
doa dator dabil dago
goaz gatoz gabiltza gaude
zoazte zatozte zabiltzate zaudete
doaz datoz dabiltza daude
nindoan nentorren nenbilen nengoen
zindoazen zentozen zenbiltzan zeunden
zihoan zetorren zebilen zegoen
gindoazen gentozen genbiltzan geunden
zindoazten zentozten zenbiltzaten zeundeten
zihoazen zetozen zebiltzan zeuden

NOR-NORK ADITZ TRINKOAK

EDUKI EKARRI ERAMAN JAKIN


dau(z)kat darama(tza)t dakar(tza)t daki(zki)t
dau(z)kazu darama(tza)zu dakar(tza)zu daki(zki)zu
dau(z)ka darama(tza) dakar(tza) daki(zki)
dau(z)kagu darama(tza)gu dakar(tza)gu daki(zki)gu
dau(z)kazue darama(tza)zue dakar(tza)zue daki(zki)zue
dau(z)kate darama(tza)te dakar(tza)te daki(zki)te
neu(z)kan nerama(tza)n nekar(tza)(re)n neki(zki)en
zeneu(z)kan zenerama(tza)n zenekar(tza)(re)n zeneki(zki)en
zeu(z)kan zerama(tza)n zekar(tza)(re)n zeki(zki)en
geneu(z)kan generama(tza)n genekar(tza)(re)n geneki(zki)en
zeneu(z)katen zenerama(tza)ten zenekar(tza)ten zeneki(zki)ten
zeu(z)katen zerama(tza)ten zekar(tza)ten zeki(zki)ten

ESAN ERABILI
diot / nioen darabil(tza)t / nerabil(tza)(e)n
diozu / zenioen darabil(tza)zu / zenerabil(tza)en
dio / zioen darabil(tza) / zerabil(tza)(e)n
diogu / genioen darabil(tza)gu / generabil(tza)(e)n
diozue / zenioten darabil(tza)zue / zenerabil(tza)ten
diote / zioten darabil(tza)te / zerabil(tza)ten