You are on page 1of 4

Phòng Giáo dục & Đào tạo An Khê CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THCS
An Khê, ngày 15 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUNG


TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2010 – 2011

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:


1) MỤC ĐÍCH:
Kiểm tra đánh giá được coi là phương tiện và hình thức của đánh giá. Nó cung cấp
những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá
Qua kiểm tra làm sáng tỏ mức độ đạt được của học sinh về kiến thức, kĩ năng, thái độ
so với mục tiêu dạy học đề ra, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ cũng như những tồn tại
của bản thân. Từ đó khuyến khích thúc đẩy việc học tập của các em.
Giúp giáo viên biết mức độ đạt được của học sinh để có thể điều chỉnh hoạt động
chuyên môn cũng như hỗ trợ các hoạt động giáo dục nhằm đạt được mục tiêu xác định.
Phát hiện điểm mạnh điểm yếu của chương trình, sách giáo khoa để có thể kiến nghị điều
chỉnh lại nếu thấy cần thiết.
Mục đích cuối cùng là nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

2) YÊU CẦU:
 Trước khi ra đề:
- GV phải giới hạn phần trọng tâm ôn tập cho HS bằng các câu hỏi hoặc các
chủ đề lớn để HS có thể ôn tập tốt.(Đối với bài 1 tiết trở lên)
- Đối với bài 15 phút: Phải thống nhất cách ra đề trong tổ; ra đề hình thức trắc
nghiệm hay tự luận, có thể từng bài hay xuyên suốt (Trừ môn Hóa quy định ra 100%
trắc nghiệm)
Trong khâu ra đề:
- Tất cả giáo viên dạy cùng khối đều phải ra đề cho khối đó nộp về chuyên môn.
- Phải thống nhất xây dựng ma trận 2 chiều chi tiết với những mức độ đánh giá cụ thể
(Nhận biết, thông hiểu, vận dụng) cho từng đơn vị kiến thức, thống nhất xác định rõ đơn vị
kiến thức trọng tâm của cả quá trình. Thống nhất lượng kiến thức để học sinh làm bài theo
thời lượng kiểm tra.
- Ra nhiều đề và nhất thiết phải kiểm tra xem HS có làm đúng đề của mình hay không
Trong coi kiểm tra: Phải coi chặt chẽ, chính xác đảm bảo đánh giá khách
quan công bằng
Trong chấm bài và trả bài:
- Phân công chấm chéo giữa các giáo viên. Quy định chấm bài xong giáo viên chấm ghi
điểm nộp về chuyên môn, bài chấm trả lại giáo viên dạy lớp đó để trả bài cho học sinh.
- Trong chấm bài phải xây dựng đáp án chi tiết, tìm ý để thưởng điểm.
- Trả bài: Phải đúng thời hạn quy định và tranh thủ thời gian để chữa bài.

II/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1) KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I:

Tuần Tiết Môn Lớp Nội dung kiểm tra


5 10 Hóa 9 Oxit - Axit
18 Toán(SH) 6 KT 1 tiết
6
18 T.Anh 6 Unit 1,2,3
28 Văn 6 Văn
19 T.Anh 7 Unit 1,2,3
7
20 T.Anh 8 Unit 1,2,3
14 T.Anh 9 Unit 1,2
16 Toán(HH) 7 Chương I
8 16 Hóa 8 Chương I
8 Lý 8 KT 1 tiết
9 Lý 6 KT 1 tiết
9 18 Toán(ĐS) 9 Chương I
18 Toán(HH) 9 Chương I
10 Lý 7 KT 1 tiết
20 Hóa 9 Bazơ - Muối
10
46 Văn 9 Truyện Trung đại
22 Toán(ĐS) 7 Chương I
43 Văn 7 Văn
21 Toán(ĐS) 8 Chương I
11 41 Văn 8 Văn
22 Lý 9 KT 1 tiết
46 T.Việt 6 Tiếng Việt
12 48 T.Việt 7 Tiếng Việt
39 Toán(SH) 6 KT 1 tiết
37 T.Anh 6 Unit 4,5,6
39 T.Anh 7 Unit 4,5,6
39 T.Anh 8 Unit 4,5,6
13
25 Hóa 8 Chương II
25 Toán(HH) 8 Chương I
14 Toán(HH) 6 KT 1 tiết
27 T.Anh 9 Unit 4,5
14
29 Toán(ĐS) 9 Chương II
74 T.Việt 9 Tiếng Việt
15
61 T.Việt 8 Tiếng Việt
77 Văn 9 Thơ và truyện hiện đại
16
36 Toán(ĐS) 7 Chương II
36 Toán(ĐS) 8 Chương II
17

2) KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II:

Tuần Tiết Môn Lớp Nội dung kiểm tra


22 68 Toán(SH) 6 Kiểm tra 1 tiết
45 Toán(ĐS) 9 Chương III
46 Toán(HH) 7 Chương II
23
46 Hóa 8 Chương IV
90 T.Việt 7
72 T.Anh 7 Unit 9,10,11
72 T.Anh 6 Unit 9,10,11
24
89 T.Anh 7 Unit 12,13,14
97 Văn 6
49 T.Anh 9 Unit 5,6,7
50 Toán(ĐS) 7 Chương III
25
73 T.Anh 8 Unit 9,10,11
99 Văn 7
52 Lý 9 Kiểm tra 1 tiết
26 104 Văn 8
129 Văn 9 Thơ
27 Lý 6 Kiểm tra 1 tiết
27 Lý 7 Kiểm tra 1 tiết
27
53 Hóa 9 Hidrocacbon-Nhiên liệu
54 Toán(HH) 8 Chương III
28 Lý 8 Kiểm tra 1 tiết
28
56 Toán(ĐS) 8 Chương III
57 Toán(HH) 9 Chương III
29 58 Toán(ĐS) 9 Chương IV
115 T.Việt 6
59 Hóa 8 Chương V
59 Hóa 8 Rượu - Axit
61 T.Anh 9 Unit 8,9
30
90 T.Anh 6 Unit 12,13,14
90 T.Anh 8 Unit 12,13,14
93 Toán(SH) 6 Kiểm tra 1 tiết
31 155 Văn 9 Truyện
28 Toán(HH) 6 Kiểm tra 1 tiết
32
157 T.Việt 9
65 Toán(ĐS) 7 Chương IV
33 66 Toán(ĐS) 8 Chương IV
129 T.Việt 8

*Các môn còn lại giáo viên tự ra đề kiểm tra.

KT.HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Bình