You are on page 1of 42

©Prof. dirig. Numele dirig.

Ministerul Educaţiei , Cercetării si Tineretului


COLEGIUL TEHNIC ..........................”BACAU

CAIETUL DIRIGINTELUI
An scolar 2008-2009

DOMENIUL: Educatie si formare


SCOP: Planificarea activitatilor educative
NIVELUL: Profesor grad I

“A pretinde oamenilor mereu eforturi sporite,


fara insa a te ghida dupa o serie de principii ale conducerii,
aceasta este o cale care nu duce la nimic bun”
W. E. Deming

2008-2009

1
©Prof. dirig. Numele dirig.

PROGRAMA SCOLARA PENTRU CICLUL SUPERIOR AL


LICEULUI

ORIENTARE SI CONSILIERE
VOCATIONALA
INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVATAMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

CLASA A ..................

DIRIGINTE : INGINER COCONCEA ELENA

Filiera tehnologica
Clasele a XII-a si a XIII-a, ruta progresiva de calificare

2
©Prof. dirig. Numele dirig.

NOTA DE PREZENTARE

Orientarea si Consilierea Vocationala raspunde unor nevoi importante ale integrarii


tinerilor în societatea moderna:
• asigurarea accesului echitabil la oferta educationala;
• buna integrare socio-profesionala si pe piata fortei de munca;
• dezvoltarea atitudinilor si competentelor pentru a face fata schimbarilor viitoare
pe plan personal si profesional.
Statutul aparte al claselor a XI-a si a XII-a din cadrul liceelor tehnologice provine din
faptul ca aceste clase includ absolventi ai filierei tehnologice (clasele a X-a) si ai anului de
completare (clasa a XI-a filiera SAM). De aceea, elaborarea actualului curriculum s-a realizat
în baza urmatoarele
principii:
• respectarea nivelului de cunoastere, dezvoltare si maturizare personala atins de
elevi;
• continuitate între continuturile prezentului document si cele asimilate în anul de
completare (pentru elevii proveniti din filiera SAM) sau în clasa a X-a (pentru elevii
proveniti din filiera liceului
tehnologic);
• corespondente între competentele dezvoltate prin acest curriculum si cele propuse
pentru clasele a XI-a si a XII-a, filierele teoretica si vocationala;
• nevoia aprofundarii cunostintelor si dezvoltarii competentelor care vor contribui
ulterior la buna insertie sociala si profesionala a elevilor.
În acest context, proiectarea curriculara respecta atât logica si cerintele standardului
de pregatire profesionala, cât si fundamentarea de ordin conceptual si metodologic a
cadrului Curriculum-ului National. Abordarea presupune corelarea unitatilor de competenta
din standardul de pregatire
profesionala cu continuturile învatate.
Noutatea demersului consta în delimitarea parcursului de învatare pe baza unui
model care îmbina competente, criterii de performanta si conditii de aplicabilitate, conform
modelului de proiectare a unitatilor de competenta.

Clasa a XII-a (ruta directa de calificare) / a XIII-a (ruta progresiva de


calificare)
• Competenta individuala 1: Îsi stabileste o strategie de dezvoltare a carierei profesionale.

• Competenta individuala 2: Se instruieste continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale.

Continuturile sunt elaborate în concordanta cu conditiile de aplicabilitate din cadrul


unitatii de competenta. Cuprind recomandari cu privire la temele propuse pentru
dezvoltarea fiecarei competente. Vor fi selectate si utilizate acele activitati care
corespund necesitatilor si specificului clasei de elevi.
Sugestiile metodologice cuprind recomandari generale si flexibile cu privire la metode si
tehnici propuse pentru cei doi ani ai nivelului 3 licee tehnologice.

3
©Prof. dirig. Numele dirig.

4
U.C.2 Competente
individuale Continuturi tematice
Dezvoltarea 2. Îsi stabileste o strategie de ©Prof.
Obiective: calificari, dirig. Numele dirig.
competente,
carierei dezvoltare a carierei aptitudini
profesionale necesare unei calificari, spirit de initiativa
_ Autocunoastere: programe educationale de
dezvoltare a stimei de sine si a auto-
eficientei în
pregatirea pentru reusita personala si
profesionala.
_ Pregatire educationala: sistemul de
învatamânt
post-obligatoriu: scoli postliceale,
învatamânt
universitar de scurta / lunga durata,
educatia
continua a adultilor. Tipuri de institutii,
specificul educatiei, niveluri, conditii de
acces,
finalizare, echivalarea diplomelor la nivel
european.
_ Pregatirea profesionala: deprinderi,
competente si
aptitudini profesionale.
_ Integrarea si armonizarea prioritatilor si
obiectivelor
(educationale, profesionale, familiale).
_ Componentele calitatii vietii. Resurse
personale de
îmbunatatire a calitatii vietii. Impactul
carierei si
profesiei asupra calitatii vietii.

Surse si oportunitati de formare: centre


de formare
profesionala, programe de formare
continua la
locul de munca, programe de scurta
durata, cursuri
serale, consultanta de specialitate,
învatamânt la
distanta / frecventa redusa, conferinte,
studiu
individual, învatare continua, voluntariat

Învatare permanenta, prioritate a politicilor


europene si nationale. Caracteristici,
reglementari
europene si nationale, avantaje si
dezavantaje,
necesitate, importanta.
_ Gândirea critica si autocontrol asupra
propriei
învatari.
_ Furnizori de formare: identificare,
diferentieri,
importanta.
_ Implicare comunitara si voluntariat:
modalitati
de dezvoltare a propriei cariere.
_ Planul personal de dezvoltare viitoare a
5
carierei
(pe termen mediu si lung).
3. Se instruieste continuu
pentru dezvoltarea Informatii: cautare on-line pe Internet,
©Prof. dirig. Numele dirig.

CONDITII DE APLICARE DIDACTICA SI DE EVALUARE

Prin consiliere si orientare elevii sunt sprijiniti în deciziile cu privire la propria


cariera. Aceste decizii nu trebuie luate la întâmplare, ci ele trebuie sa se bazeze pe o serie de
factori analizati în orele specifice de consiliere si orientare, precum: autocunoastere,
management personal, oportunitati de
educatie, competente necesare integrarii pe piata muncii.
Metodele utilizate la clasa presupun implicarea directa a elevilor în sarcini de lucru
dinamice, care le ofera ocazia de a-si exprima opinii, de a exersa atitudini si abilitati, de a
lucra în echipa si de a fi responsabili pentru dezvoltarea propriului plan de cariera.
Orele de consiliere vocationala se evidentiaza prin caracterul lor centrat peelev si pe
construirea unei strategii didactice în functie de particularitatile de vârsta si gen, cât si de
specificul clasei de elevi.
Metodele de predare / învatare si cele de evaluare recomandate sunt
adecvate si elevilor cu nevoi educationale speciale si cu dificultati de
integrare:
• adecvarea cerintelor de lucru la competentele dezvoltate anterior;
• elaborarea materialelor si mijloacelor didactice luând în considerare diferitele
stiluri de învatare si tipurile de inteligenta;
• stimularea interesului elevilor pentru accesarea resurselor suplimentare.
Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competentele care urmeaza a
fi dezvoltate. Sunt utilizate, cu preponderenta, probe de evaluare orale si activitati
practice. Evaluarea (continua si sumativa) se realizeaza în vederea surprinderii
progresului în dezvoltarea competentelor, respectânduse conditiile de aplicabilitate.
SUGESTII METODOLOGICE
a. Explicarea corelatiilor între competente si continuturi
Pentru dezvoltarea fiecarei competente individuale au fost selectate cele mai
relevante continuturi prezente în literatura de specialitate si care pot fi adaptate fiecarui
domeniu profesional. Temele propuse pot fi predate / învatate utilizând metode adaptate
diferitelor stiluri de învatare si cerintelor
educationale speciale.
În cadrul fiecarui an de studiu competentele individuale asigura trecerea graduala de
la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilitati de baza la integrarea acestora în
dezvoltarea planurilor individuale de cariera.

b. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / învatare


Metodele de predare-învatare respecta principiul centrarii învatarii pe individ si conduc la
dezvoltarea deprinderilor si competentelor integratoare, transferabile, utile individului atât în
viata scolara, cât si în cea socioprofesionala sau familiala.
Strategiile didactice respecta specificul activitatilor de consiliere, dar si
particularitatile grupurilor cu care se lucreaza. Sarcinile de lucru pot fi individuale, în diade /
triade sau în grupuri mai mari (5-6 elevi), care sa solicite participarea activa a fiecarui elev.
Accentul se pune pe strategii de
6
©Prof. dirig. Numele dirig.

lucru interactive:
• Exercitii individuale, în perechi, în grup
• Dezbaterea
• Prezentarea personala printr-un pliant; cartea de vizita
• Tehnici art-creative
• Cautarea de informatii, resurse suplimentare, accesare Internet
• Propunerea de strategii de evaluare si autoevaluare
• Monitorizarea mass-mediei, a materialelor scolare (manuale, regulamente)
• Joc de rol, scenarii despre experiente variate de viata, aplicând gândirea critica
• Organizarea de evenimente si participarea la servicii comunitare în diferite
domenii
• Realizarea de sondaje
• Aplicare de chestionare de interese
• Analiza exemplelor, analiza legislatiei, consultarea de documente formale
• Colaje, realizarea unor postere
• Completarea unor fise de lucru, actualizarea portofoliului cu diplome, documente
• Vizionare si comentare de filme si reportaje
• Elaborare CV (în format european), scrisoare de intentie
• Simularea participarii la interviu
• Elaborarea si aplicarea unui proiect de management al resurselor personale
Aceste strategii ofera cadrul de însusire, pe de o parte, a elementelor de continut, iar
pe de alta parte, de a exersa atitudini si abilitati punând elevii în situatia concreta de a
aplica acele continuturi.
Ora de consiliere este o ora care se deruleaza dupa un anumit demers didactic:
exercitii de spargere a ghetii, exercitii specifice temei, tehnici de
autoevaluare si încheiere. Este recomandata respectarea urmatoarelor principii esentiale
pentru succesul dezvoltarii competentelor elevilor:
• Respect pentru diversitatea opiniilor
• Non-judecare si încurajarea permanenta a elevilor
• Stimularea dinamicii de grup si a implicarii tuturor elevilor
• Creativitate în abordarea continuturilor si utilizarea metodelor
• Deschidere pentru nevoile diferite si speciale ale elevilor
• Interes pentru dezvoltarea personala a elevilor
• Valorizarea parteneriatelor cu membrii societatii civile
c. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare
Evaluarea activitatilor derulate în cadrul ICV NU se realizeaza prin note sau calificative.
Este indicat ca fiecare ora de ICV sa se finalizeze cu o scurta proba de evaluare a:
• materialelor si continuturilor prezentate,
• implicarii elevilor,
• utilitatea activitatilor propuse pentru dezvoltarea competentelor,
• identificarea nevoilor pentru urmatoarele activitati.
Strategiile de evaluare progresiva si sumativa recomandate a fi utilizate la orele de ICV
cuprind:
• auto-evaluarea si interevaluarea,
• chestionare de interese,
• portofoliul cuprinzând toate contributiile elevilor,
• grile de observatie asupra progresului elevilor.

7
©Prof. dirig. Numele dirig.

Aceste strategii sunt utilizate în scopul stabilirii de catre elev si consilier a


unor etape noi de dezvoltare a competentelor si carierei personale.

8
©Prof. dirig. Numele dirig.

9
©Prof. dirig. Numele dirig.

DIRIGENŢIE – Clasa a XIII


Semestrul I si II – 2008-2009 Planificare anuala/Ptog.Sc.3488/23.03.2008

Unitatea de Competente Continuturi Tema Numar de Saptamina


competnta specifice ore
PROFESIONALECARIEREIDEZVOLTAREA

Îşi Obiective: calificări, competenţe, aptitudini


necesare unei calificări, spirit de iniţiativă.
1
stabileşte  Autocunoaştere: programe Organizarea clasei de elevi. I
educaţionale de dezvoltare a stimei
o strategie de sine şi a auto – eficienţei în
pregătirea pentru reuşita personală Regulamentul şcolar. 1 II
de dezvoltare şi profesională. Regulamentul clasei.
 Pregătire educaţională: sistemul de
a carierei învăţământ post – obligatoriu: şcoli
Bilanţul anului şcolar
postliceale, învăţământ universitar
profesionale precedent. 1 III
de scurtă/lungă durată, educaţia
Statutul elevului în clasă
continuă a adulţilor. Tipuri de
terminală.
instituţii, specificul educaţiei,
niveluri, condiţii de acces, finalizare,
echivalarea diplomelor la nivel Planul meu de viaţă.
1 IV
european. Bacalaureatul – examenul
 Pregătirea profesională: deprinderi, maturităţii.
competenţe şi aptitudini
profesionale.
 Integrarea şi armonizarea 1
Învăţarea permanentă. V
priorităţilor şi
obiectivelor( educaţionale,
profesionale, familiale). VI
Componentele calităţii vieţii. Motivaţie şi peformanţă 1

10
©Prof. dirig. Numele dirig.

11
©Prof. dirig. Numele dirig.

PROFESIONALECARIEREIDEZVOLTAREA Se Informaţii:căutare on – line pe Internet, XIX


instruieşte articole şi emisiuni ale mass – media,
Bilanţul semestrului I 1
continuu articole de specialitate, manuale,
pentru consultanţă specializată, afişe, discuţii,
dezvoltarea aprecierea propriilor performanţe. XX
carierei  Evaluarea şi clasificarea resurselor Identitate vocaţională.
1
prefesionale relevante cu privire la învăţare,
muncă şi carieră. Importanţă,
XXIV
accesibilitate, utilitate.
Investigarea intereselor.
Obstacole şi dificultăţi în colectarea 1
informaţiilor despre opţiunile educaţionale
sau profesionale: strategii de depăşire a
XXV
acestora şi modalităţi concrete de Investigarea valorilor
1
implementare. personale.
 Resurse de informare cu privire la
Caracteristici de personalitate. 1 XXVI
învăţare, muncă şi carieră:
~ Profile ocupaţionale. Comportament şcolar. XXVII
~ Clasificarea Ocupaţiilor din Modalităţi de explorare a 1
România. posibilităţilor de carieră.
~ Surse de informare privind educaţia şi XXVIII
piaţa muncii: MEdC, MMSSF, ANOFM, 1
Decizia de carieră.
ISE, CNROP, agenţii de XXIX
ocupare/plasare 1
private,publicaţii, portaluri europene( Stiluri decizionale.
PLOTEUS, Fit for Europe), reţele de XXX
consiliere(ore – universitare, universitare
din cadrul AMOFM,Infotin), paginile web
1
ale UE, programelor Socrates şi Strategii eficiente de învăţare.
Leonardo.

12
©Prof. dirig. Numele dirig.

Evaluarea carierei: autoevaluări ale XXXI


carierei pe baza profilurilor ocupaţionale, a
1
evoluţiei calificărilor la nivel naţional şi Oportunităţi educaţionale.
european, consultarea unor persoane
specializate XXXII
(psihologi, consilieri ai carierei 1
profesionale), consultarea unor agenţii de Oportunităţi de carieră.
recrutare de personal.
 Continuarea traseului educaţional XXXIII
sau inserţia profesională:consecinţe, Planificarea carierei; carieră şi 1
avantaje, limite. stil de viaţă.
 Planul pentru carieră după
XXXIV
finalizarea ciclului superior al
Promovare personală 1
liceului:actualizare.
 Portofoliul instrumentelor şi XXXV
resurselor pentru planificarea şi
(auto) evaluarea carierei. Bilanţul semestrului II. 1
Explorarea site – ului: www.go.ise.ro

DIRIGENŢIE – Clasa a XIII/ Planificare semestriala


Semestrul I si II– 2008-2009/Prog. Sc. Nr. 3488/23.03.2006

13
Unitatea de Continuturi Tema Data Competente Sprecifice Strategii de realizare Modalitati
competenta ©Prof. dirig. Numele dirig. Metode Mijloace de evaluare:
Feed-Back
SEMESTRUL I

PROFESIONALECARIEREI DEZVOLTAREA
Autocunoaştere:progr Organizarea clasei Elaborarea unui program Analiza Catalogul, Răspunsui
ame educaţionale de de elevi I personalizat de reuşită personală dirigintele, la
dezvoltare a stimei de personală şi profesională. SWOT(punct ROI; tabel chestionare
sine şi a auto – Analiza priorităţilor, e tari, puncte nominal .
eficienţei în Regulamentul aspiraţiilor, valorilor slabe,oportu elevi. Situaţie Argumenta
pregătirea pentru şcolii. personale, calităţilor, nităţi, statistică la rea
reuşita personală şi II punctelor tari şi scopurilor, obstacole). sfârşitul propriului
Regulamentul
profesională. clasei. prin estimarea resurselor Proiectarea anului şcolar: sistem
Pregătirea individuale şi sociale. aspiraţiilor şi ’07 – ’08, al axiologic.
profesională: Conştientizarea scopurilor în clasei a XII – Fişă de
deprinderi, III importanţei şi eficienţei exerciţii a B1, privind autoevalua
Bilanţul anului
competenţe şi şcolar precedent: unui regulament, variate. situaţia la re.
aptitudini ’07 – ’08. implicarea în problemele Exerciţii de învăţătură şi Fişă de
profesionale. grupului. clasificare a disciplină. evaluare
Integrarea şi Proiectarea unui plan de valorilor. Fişe, catalog.
armonizarea acţiune, pentru dezvoltarea Lectura unor Prezentarea
priorităţilor şi personală, prin raportare la texte Programei
obiectivelor(educaţion situaţia prezentă şi la premisă; pentru
Planul meu
ale, obiectivele de viitor statistici. bacalaureat
de viata.
profesionale, familial Metode de la
documentare matematică,
Bacalaureatul- personale, structura
IV
examenul prezentare subiectelor;
maturitatii de caz. chestionare.

Exerciţii de
Exersarea abilităţilor de luare de Discuţie
utilizare eficientă a decizii. dirijată. Proiecte de
Învăţarea diferitelor resurse, pentru a Exerciţii de Chestionare, manageme
V
permanentă. localiza, selecta, informaţii comunicare dezbatere, nt al
despre învăţare, muncă, asertivă şi grupul – timpului.
carieră. promovare clasă.
Resurse relevante cu
personală.
privire la învăţare,
muncă, carieră. Elaborarea
Gândirea critică, unei liste cu
autocontrolul asupra sugestii, 14
propriei învăţări; Dezbateri pe pentru a face
Interpretare
învăţarea tema accesibile
a
permanentă. obstacolelor, informaţiile
Dezbateri elevi – profesori rezultatelor
©Prof. dirig. Numele dirig.

*PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE, SEM. I si II


ORIENTARE SI CONSILIERE VOCATIONALA/INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A
ÎNVATAMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

15
©Prof. dirig. Numele dirig.

TABEL
cu elevii clasei a XIII a
Prelucrarea regulamentului scolarSemnatura:
Numele si prenumele
si informarea
”luatexistentei comisiei pentru
la cunostinta”
calitate.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.

16
©Prof. dirig. Numele dirig.

TABEL
CU PARINTII CALSEI A ….
Informarea parintilor cu privire la managementul calitatii
in invatamint,activitatea de predare-invatare –educare a elevilor,cerintele actuale

17
©Prof. dirig. Numele dirig.
Semnatura
Numele si prenumele
Luat la cunostinta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

18
©Prof. dirig. Numele dirig.

PROCES-VERBAL,
Încheiat astăzi, ……………., cu elevii clasei ………, cu ocazia efectuării
instructajului pentru protecţia muncii,SSM si aparare civila.

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


1.
2.
3.
4.
5.

19
©Prof. dirig. Numele dirig.
6.
7.
8.
ELEV
9. VIZUAL ELEV AUDITIV ELEV TACTIL ELEV
10. KINESTEZIC
11.
12.
13.
14.
15.
16. ,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

STILURI DE INVATARE

20
©Prof. dirig. Numele dirig.

TIPURI DE INTELIGENTA

Vizual-spatiala Corporal- Umanista Introvertit- Musical- Verbal- Logico-


kinestezica filozofica ritmica lingvistica matematica

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”Bacau
STR. V ALECSANDRI NR 18
NR. ............... DIN ........................................

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii învăţământului nr. 64/1995
modificată şi completattă, ale Legii nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic, modificată şi
completată, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare, ale Legii
272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, se încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

21
©Prof. dirig. Numele dirig.
I. Părţile semnatare
1. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”Bacau, cu sediul in Str. V Alecsandri nr 18

2. Beneficiarul indirect, d-
na(dl) ............................................................................................. părinte/reprezentantul legal al
elevului, cu domiciliul în ........................................................................
3. Beneficiar direct- .................................................................... elev-clasa..a ..........
II.Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulale a procesuluide
învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele
prevăzute în Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, Regulamentul de Ordine Internă al Şcolii.
IV. Obligaţiile părţilor: se vor formula, cel puţin, responsabilităţi minime din
domeniile: învăţământ, educaţie, securitate şi sănătate a elevilor, norme de conduită şi
sistem de comunicare şcoală –familie.
1. Şcoala se obligă:
a) să aigure toate resursele umane şi materiale pentru instrucţia şi educarea elevilor;
b) să asigure condiţii nediscriminatorii de acces la educaţie prin activităţile şcolare
şi/sau extraşcolare şi extracuriculare;
c) să asigure ordine şi disciplină în derularea programului zilnic , promovarea
valorilor umane bazate pe libertatea individului, creativitate şi respect al opiniei;
d) să asigure protecţia elevilor a spaţiilor şi a utilităţilor din şcoală şi curtea şcolii;
e) să prelucreze cu partenerii (elevii şi părinţii) prevederile Regulamentului general
şi ale Regulamentului intern;
f) să acorde burse, alocaţii de stat, alte stimulente materiale şi morale(premii,
diplome, tabere, excursii) în condiţiile legislaţiei şcolare actualizate;
g) să asigure condiţii optime prin curăţenie, căldură, mobilier adecvat, instalaţii
sanitare
h) să acorde asistenţă psihopedagogică prin cabinete specializate;
i) să informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin diriginţi, iar la
sfârşitul anului şcolar prin secretariatul şcolii(corigenţe, situaţii neîncheiate, sancţiuni
disciplinare, repetenţie);
j) să informeze elevii şi părinţii din clasele terminale privind metodologia de
desfăşurare a Examenului de Testare Naţională;
k) să monitorizeze frecvenţa elevilor şi să informeze părinţii în legătură cu adoptarea
măsurilor adecvate, prevenirea abandonului şcolar, a sancţiunilor;
2. Beneficiarul indirect-părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă:
a) să participe la adunările lectoratele şi consultaţiile organizate de şcoală;
b) să ia legătura lunar cu dirigintele pentru a cunoaşte situaţia la învăţătură,
disciplină şi comportamentul copilului;
c) să asigure prezenţa elevului la toate activităţile şcolare şi
extraşcolare/extracurriculare;
d) să asigure frecvenţa regulată la toate orele de curs şi limitarea numărului de
absenţe motivate, conform Regulamentului şcolar; nerespectarea acestei prevederi
constituie contravenţie pentru învăţământul obligatoriu şi se sancţionează cu amendă între
50-200 RON(în conformitate cu articolul 180 aliniat 2 din Legea învăţământului nr.
84/1995);
e) să asigure condiţii optime de viaţă, hrană, sănătate, ţinută şcolară –uniformă,
climat familial favorabil dezvoltării fizice, psihice, morale şi intelectuale ale elevilor;
f) să asigure controlul influienţei grupurilor de prieteni asupra propriului copil,
împiedicarea posibileleor fapte antisociale(consumul de droguri, băuturi alcoolice, jocuri de
noroc, a fumatului, a difuzării materialeleor obscene, violenţă,etc);
22
©Prof. dirig. Numele dirig.
g) să asigure plata integrală, în aceeaşi lună, a bunurilor din dotarea şcolii deteriorate
de copilul propriu sau de clasa în care nu s-a depistat vinovatul;
h) să prezinte personal certificatele medicale şi cererile de motivare a absenţelor în
maxim 7 zile de la revenirea copilului la cursuri;
i) să susţină promovarea unui comportament civilizat, tolerant, politicos.
3. Beneficiarul direct –elevul, se obligă:
a) să prezinte zilnic carnetul de elev pentru consemnarea notelor şi pentru a se
legitima;
b) să păstreze şi să restituie în bune condiţiuni manualele şcolare şi cărţile de la
biblioteca şcolii;(daca este cazul)
c) să respecte normele de protecţie, de prevenire a incendiilor, de lucru ăn sălile şi
laboratoarele şcolii;
d) să frecventeze zilnic toate orele de curs, activităţi opţionale, manifestări
extraşcolare la care a fost solicitat/nominalizat de diriginte, profesori, director;sa nu faca
absente ,in caz contrar,se va aplica regulamentul scolar in vigoare;
e) să aibă o ţinută decentă prin purtarea zilnică a uniformei precum şi a ecusonului;
f) să aibă un comportament adecvat la toate activităţile şcolare şi extraşcolar, în
pauze, şi în drumul de la şi spre şcoală, în curtea şcolii(închiderea telefonului mobil în
timpul orelor de curs, respingerea materialelor cu caracter obscen, a fumatului şi a
băuturilor alcoolice, a drogurilor, a jocurilor de noroc, a armelor şi petardelor, evitarea
provocării pagubelor şi a violenţei de orice fel);telefoanele si alte obiecte care pot deranja
orele vor fi inchise la inceputul orei.
g) să respecte personalul didactic şi nedidactic, colegii de clasă şi din şcoală;
h) să fie punctuali la ore, să manifeste seriozitate în întocmirea temelor, vocabular şi
comportament;
i) să nu lanseze anunţuri false care pot provoca panică.

Încheiat astăzi, 28.10.2008.

Unitate şcolară Beneficiar indirect Beneficiar direct


Director, Părinte/repr. Legal Elev
Diriginte,

PROCES-VERBAL,
Încheiat astăzi, ……………., cu elevii clasei ………, cu ocazia ,aducerii la
cunostinta a acordului de parteneriat pentru educatie :

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


ELEVULUI PARINTELUI ELEVULUI PARINTELUI
1.
2.
3.
23
©Prof. dirig. Numele dirig.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. ,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Profesor,
Diriginte :

24
©Prof. dirig. Numele dirig.

Graficul şedinţelor cu părinţii elevilor din clasele a ……………. în semestrul I si II


an şcolar 2008– 2009

25
©Prof. dirig. Numele dirig.

LUNA DE DESFASURARE A SEDINTEI


Nr.crt. Tema Octombrie Decem-brie Februarie Aprilie 2009 Mai
2008 2008 2009 2009

1. Optimizarea
relaţiei părinte -
adolescent

2. Colaborarea
părinte -
adolescent în
perioada
premergătoare
examenelor
3. Consumul de
droguri la
adolescenţi

4. Alegerea
carierei-oferte-

INSTIINTARE,

26
©Prof. dirig. Numele dirig.

Astazi..................,Coconcea Elena,diriginte la clasa a ................,aduce la


cunostinta colectivului de elevi ca in data de .................................la orele........,are
loc sedinta cu parintii la sediul Colegiului Tehnic „A Saligny”Bacau.

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. ,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PROCES VERBAL,
27
©Prof. dirig. Numele dirig.

Incheiat astazi,................in cadrul sedintei cu parintii elevilor clasei


a ....................
Ordinne de zi cuprinde:

1.
2.
3.
4.

La sedinta sunt prezenti ..........patinti din totalul de .......,un numar de


.....lipsind motivat,iar restul de ..... nemotivat.
DISCUTII:

1............

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal.

Intocmit,

Patrticipanti la sedinta cu parintii clasei......din data de ......

28
©Prof. dirig. Numele dirig.
Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. ,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

29
©Prof. dirig. Numele dirig.

30
©Prof. dirig. Numele dirig.

DATELE PERSONALE A ELEVILOR CLASEI A .................


DIRIGINTE: ING.

31
N ©Prof. dirig. Numele dirig.
Ocupatia Serie Daca Specificatii
r. Numele si Data si locul Prenumele CNP/serie nr. Nr.
/locul de Nr. carnet face speciale/mr
cr prenumele nasterii parintilor Adresa buletin matricol
munca frati CEC naveta telefon
t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.

1
8.
1
9.
20. 32
©Prof. dirig. Numele dirig.

33
©Prof. dirig. Numele dirig.

FISA PSIHOPEDAGOGICA

34
©Prof. dirig. Numele dirig.

35
©Prof. dirig. Numele dirig.
Elevul:
……………………………………………………… □ Decedat

Tatal elevului

Numele: ….……………………………………….

Prenumele: …………..……………………………

Data Nasterii: ……/……/……….

Adresa

………………………………………………………
…………

………………………………………………………
…………

Telefon1: …………………………………….

Telefon2 : …………………………………….

Mobil1: ……………………………………….

Mobil2: ………………………………………

E-mail1: …………………………………………….
……

E-mail2:
………………………………………………….

Locul de munca

.............................................................

Functia :
…………………………………………….

Adresa:
…………………………………………………..

………………………………………………………
…………

………………………………………………………
…………

Telefon1: …………………………………….….

Telefon2: …………………………………….….

Fax: ……………………………………………….
Web site: …………………………………………

36
©Prof. dirig. Numele dirig.

Mama elevului
□ Decedat

Numele: ….………………………………………. □ Divortati

Prenumele: …………..……………………………

Data Nasterii: ……/……/……….

Adresa

………………………………………………………
…………

………………………………………………………
…………

Telefon1: …………………………………….

Telefon2 : …………………………………….

Mobil1: ……………………………………….

Mobil2: ………………………………………

E-mail1: …………………………………………….
……

E-mail2:
………………………………………………….

Locul de munca

.............................................................

Functia :
…………………………………………….

Adresa:
…………………………………………………..

………………………………………………………
…………

………………………………………………………
…………

Telefon1: …………………………………….….

Telefon2: …………………………………….….

Fax: ……………………………………………….
Web site: ………………………………………

37
©Prof. dirig. Numele dirig.

REFERAT
INCHEIAT AZI………………

Subsemnata COCONCEA ELENA, diriginte la clasa a XIII-a ....,in urma


intrunirii Conisiliului profesoral a clasei ,s-a decis exmatricularea urmatorilor elevi
prin neprezentare la cursuri si un numar de………absente.
1. …………………………………………..

Consiliul profersorilor clasei:

1. …………………………. 9.
…………….. ……........

2.
……………..

3.
………………

4.
……………..

5.
……………..
(DACA ESTE CAZUL!!!)
6.
………………

7.
………………

8.
…………….

38
©Prof. dirig. Numele dirig.

10.
…………..

11.
………….

12.
…………..

13.
……………..

14.
…………..

15.
…………….

16.
…………..

17.
………..

18.
…………

39
ANALIZA CLASEI
SEMESTRUL I