You are on page 1of 35

CUPRINS

Întroducere
1. Prezentarea general ……………………
1.1. Instalarea i lansarea sistemului FoxPro 2.5 ………..
1.2. Set rile speciale CONFIG.FP ……………………...
1.3. Modurile de lucru ………………………………….
1.4. Documentarea aplica iilor în FoxPro 2.5 ……………
1.5. Tehnologia Rushmore ………………………………
1.6. Compatibilit i……………………………………….
1.7. FoxPro 2.5 în mediul multi utilizator ……………….
1.8. Depanarea aplica iilor ……………………………….
1.9. Masivele …………………………………………….

2. Interfa a FoxPro 2.5 …………………………


2.1. Meniurile ……………………………………………
2.2. Dialogurile …………………………………………...
2.3. Ferestrele …………………………………………...
2.4. Comenzi FoxPro 2.5 …………………………………

3. Meniurile FoxPro 2.5 …………………………


3.1. Meniul SYSTEM …………………………………….
3.2. Meniul File …………………………………………..
3.3. Meniul Edit …………………………………………..
Concluzii ……………………………………………
Bibliografie ………………………………………….
INTRODUCERE
Microsoft FoxPro2.5 –este unul dintre cele mai simple i
puternice sisteme de gestiune a bazelor de date ra ionale, fiind i unul
dintre cele mai r spândite în lumea utilizatorilor.
Acesta este un sistem de administrare a bazelor de date rela ionale
datat cu o interfa foarte variabil complet i foarte u or de utilizat,
dispune de toate atelitarele necesare cre rii de aplica ii care satisfac cele
mai exigente cerin e de accesorii care u ureaz munca de dezvoltare a
aplica iilor.
Microsoft FoxPro2.5 permite crearea de aplica ii care ruleaz pe
platforme multiple, cum ar fi MS – DOS i WINDOWS (o aplica ie care
ruleaz pe mai multe platforme este referit ca o cross platform
aplication).
Exist mai multe moduri de a scriere de a folosi aplica ii cross
platform aplication în FoxPro 2.5, incluzând:

- rularea automat a aplica iilor MS-DOS în WINDOWS f r a


fi necesare schimb ri;
- un mod care ia automat aplica ia de la platform i o transform
la o alta – f r schimbare codului;
- un mod care permite transportarea aplica iilor de la un mediu la
altul men ionînd interfe e separate pentru aplica ii pe fiecare
platform i men ine compatibilitateacodului pe respectivele
platforme.

Microsoft FoxPro2.5 for MS-DOS


Acesta a ap rut în anul 1993 elaborat de corpora ia Microsoft.
Aceast versiune este mai rapid de cît FoxPro2.0 i con ine
urm toarele nout in Necesitatea de a lucra cu mai multe baze de date ,a
contribuit la apari ia unui anumit program care s u ureze lucrul cu
aceast informa ie.
Microsoft FoxPro2.5 este unul dintre cele mai simple i puternice
sisteme de gestiune abazelor de date rela ionale , fiind i una dintre cele
mai r spîndite în lumea utilizatorilor, care în ziua de azi a devenit un
mod de utilizare necesar, f r care este greu de lucrat cu multe baze de
date.

3
Acesta este un sistem de administrare a bazelor de date
ra ionale,dotat cu o interfa foarte variabil complet i u or de utlizat,
Dispune de toate accesorile necesare cre rii de aplica ii care satisface
cele mai exigente cerin e, de accesorii u ureaz munca de dezvoltare a
aplica iilor.
Microsoft FoxPro2.5 permite crearea de aplica ii care ruleaz pe
platforme multiple , cum ar fi MS-DOS i WINDOWS(o aplica ie care
ruleaz pe mai multe platforme este referit ca o cross platform
aplication ).
Exist mai multe moduri de scriere de aplica ii cross platform
FoxPro2.5, incluzînd i îmbun t iri:
- suport expandat pentru produsul pe 32 de bi i;
- suport pentru impotrtareade fi iereMicrosoft Excel 3.0 i 4.0
paradox 3.5 i 4.0
- noi derective generator (#insert,#name,#noread,#wcclauses);
- noi sau îmbun t ite comenzi , func ii i derective preprocesor
(append from,#de fine…#undef,getdir().#if…endif.import,move
window, select sql, set development.Show window, sys ro,use);
- noi variabile de sistem (_dos,_mac,_transport,_unix,_windows);
- m rirea unei înregistr ri , care poate include pîn la 65 k bai i;
- posibilitatea cre rii de aplica ii care releaz pe platforme
multiple , cum ar fi WNDOWS i MS-DOS.

4
1.PREZENTAREA GENERAL

1.1.INSTALAREA I LANSAREA SISTEMULUI


FoxPro2.5

Sînt dou versiuni disponibile pentru rulare: STANDARD i


EXTENDED(extins ).
Versiunea extins este un produs pe 32 de bi i,care exploateaz
capacit ile microprocesoarelor 386 i 486 i folose te toat menoriile
extinse disponibile ,ceea ce duce la o vitez de execu ie mai mare.
Versiunea STANDARD ruleaz pe calculatoare dotate cu
microprocesoare 8088 /8086 sau 286 . Se recomand folosirea versiunii
EXTENDED , dac dispune i de un calculator cu microprocesor 386 sau
mai avansat i 3 MB memorie. Dac sistemul are cel pu in 3 MB
memorie .folosirea versiunii EXTENDED va genera performan e
superioare , în cele mai multe cazuri.
Cerin ele sistemului:
- un IBM PC sau un alt calculator 100% compatibil dotat cu
microprocesor 8088 sau superior (pentru versiunea
STANDARD) respectiv 336 SX sau superior (pentru versiunea
EXTENDED);
- DOS 3.1 sau versiuni ulterioare ;
- monitor monocrom sau culor;
- recomendabil coprocesor;
- orice imprimant .

Pentru a instala Fox Pro 2.5 se procedeaz astfel :

(a) se întroduce discul de instalare 1 în draiverul A : se


traseaz comanda A:INSTALL. Pe ecran vor ap rea instruc ii
despre procesul de instalare i alte instruc ii;
(b) dac FILES este setat cu mai pu in de 40 , în config sys,
programul de instalare permite modificarea set rii FoxPro 2.5
lucreaz cel mai bine cu setarea a numerilor de fi iere
simultane mai mare sau egale cu 40;

5
(c) programul de instalare sugereaz director în care se
instaleaz FoxPro 2.5 ,pentru confirmare tasta i enter în caz
contrar tasta i N, urmat de enter pute i s întroduce i numele
directoriului de instalare dorit;
(d) dac directoriul de instalare nu exist în c ile specificate în
autoexe.bat, ve i fi chestionat asupra introducerii c ii.Tasta i
enter pentru permiterea modific riisau tasta i N, urmat de enter
în caz contrar ;
(e) se solicit specificarea versiunii care se dore te instalat :
STANDARD sau EXTENDED sau fi ierul Help FoxPro 2.5,
m rimea fi ierului produs este afi at în dialog ;
(f) se solicit întroducerea numelui firmei dumneavosre.

Pe m sur ce instalarea dureaz , vi se cere introducerea celorlalte


dischete de instalare . Înainte de instalarea componentelor ob ionale se
solicit introducerea tipului de munitor folosit , apoi apare o fereastr de
dialog care cuprinde o list cu programele, care pot fi instalate în
calculator, prin tastarea de ni te taste se poate de ales programe dorite,
dup aplica iile dumneavoastr .
Comanda Instal porne te instalarea fi ierelor selectate, comanda
Abort, întrerupe instalarea fi ierelor suplimentare. Oprirea instal rii
FoxPro 2.5 se poate face tastînd Ctrl-C.
Lansarea FoxPro 2.5 – pentru a lansa FoxPro 2.5 se se tasteaz
comanda FoyPro , dac se dore te lansarea versiunii STANDARD,
respectiv FoxPro - x , dac se dore te instalarea versiunii EXTENDED.
Dac tasta i comanda FoxPro 2.5 , examineaz sistemul i
lanseaz versiunea adecvat .
Ie irea din FoxPro 2.5 – pentru a p r si FoxPro 2.5 se selecteaz
comanda Quit din meniul FILE , sau se introduce comanda Quit în
fereastra de comenzi (în nici un caz nu se recomand resetarea
sistemului , deoarece ,deorece bazele de date sau indicii afla i în utilizare
pot fi pierdu i sau distru i) .
Switch-urile liniei de comand – un switch linia de comand
const dintr-o linie de unire , urmat de o liter .
Switch Efect
-C cale /fi Specific fi ierele de configurare

6
Continuare la tabel:
-E Previne folosirea tuturor tuturor memoriilor expandate
-K Previne încercarea folosirei tastelor F11 i F12
-T Indic afi area general

Switch-urile Loade-ilor – un Loader este un program care verific


cantitatea i tipul memoriei disponibile i versiunea FoxPro instalat .
Loader-ul caut în calea MS-DOS versiunea FoxPro i încarc
versiunea cea mai avansat .
Exist doi Loader-i: FOX,EXE i FOXR.EXE. Ordinea
preceden ii versiunilor este:
- FoxPro EXTENDED;
- FoxPro STANDARD;
- FoxPro Runtime EXTENDED;
- FoxPro Runtime STANDARD;

Se poate preveni sau for a executarea unor anumite versiun


FoxPro , incluzînd în linia de comand Switch-ului dup numele
Loader-ului.

Loader Ce încarc Switch- urile


FOX.EXE Toate +R –încearc versiunea Runtime
versiunile -R – nu încearc versiunea Runtime
+x –încearc versiunea EXTENDED
-x –nu încearc versiunea EXTENDED
/? – afi az text Help
-Y – seteaz nivelul erorii MS-DOS
0 – încarc versiunea STANDARD
1 – încarc versiunea EXTENDED
-M<n>,cu n k liberi , ruleaz versiunea
extins (implicit n=2000).
Observa ie:Switch-urile pot fi specificate i nu variabile de mediu MS-
DOS FoxPro SWX.
EXEMPLU: SET FoxPro SWX = + x.

7
1.2.SET RILE SPECIALE CONFIG.FP

Fi ierele de start – cea mai facil cale de a seta mediul de lucru


automat este configurarea fi ierelor CONFIG .SYS i CONFIG.FP.
În CONFIG.SYS – sînt importante mai ales comenzile FILES(se
recomand starea la 40) i BUFFERS(se recomand starea la 10).
Fi ierul CONFIG.FP –poate con ine st ri aproape pentru toate
comenzile SET , ca i cîteva instruc iuni CONFIG.FP specifice.

COMAND –execut o comand FoxPro 2.5 valid dup stabilirea


tuturor celorlalte set ri de configurare.
Exemplu: do “program” –se va lansa în execu ie programul dorit
de fiecare dat .
DOSMEM –(numai la versiunea extended). Dac este setat on.
FoxPro 2.5 va accesa i utiliza toat memoria MS-DOS i memoria
extins .Inplicit este OFF,caz în care FoxPro 2.5 folose te 60k din
memoria MS-DOS restul r mînîd disponibil pentru rularea comenzilor
RUN. Dac se dore te rezolvarea unei p r i de memorie MS-DOS se
poate de folosit un argument “exp N”, care reprezint o cantitate ce se
dore te rezervat .în k.
EDIT WORC –specific locul unde editorul de texte trbue s
plaseze fi ierele .
EMS –(numai la versiunea EXTENDED) determin dac FoxPro
2.5 va folosi sai nu memoria expandat (EMS) i poate limita cantitatea
EMS folosit .

Exemple:
ENS=ON
EMS=OFF
EMS=”exp N”, unde “exp N” exprimat în k , reprezint cantitatea
de EMS dorit .

EMS64 –pe ma ini cu EMS i compatibilitatea LIM 4.0(sau


superior), FoxPro 2.5 folose te automat primii 64 k de memorie
expandat . Aceast ob iune este ignorat de FoxPro 2.5 EXTENDED.
F11 i F12 –previn încercarea folosirii tastelor F11 i F12 , iar
cursorul nu este afo at în fereastra de comenzi la lansarea FoxPro 2.5 .

8
cu MODIFI COMAND. Se poate include cauza “exp N” cu TEDIT
pentru a specifica memoria (în K) pe care FoxPro trebue s-o
disponibilizeze pentru editor .
Exemplu:TEDIT=/o TVEDIT.exe.
TIME –stabile te cantitatea de timp cît FoxPro a teapt pentru
acceptarea unui caracter de c tre un periferic de îndrumare. Dac
imprimarea nu este preg tit , aceast valoare dicteaz num rul de
înc rc ri pe care FoxPro le va face în vederea imprim rii. Dac s-a
epuizat num rul de înc rc ri, FoxPro afi az mesajul de eroare “printer
not redy. RETRY(y/n)”, valoarea specific de TIME poate fi în domeniul
1 –1000000 .Imp Variabile _GEN_ se pot specifica alte nume de
program , ca valori pentru acest sistem ,folosind formatul:
“_GEN nume_var “=” nume _program”.
INDEX –specific extensia pentru fi ierilor index. Implicit extensia
este IDX.
LABEL –specific extensia pentru fi ierele de diferire a etichetelor .
Implicit extensia este LBX.
MVCOUNT –seteaz num rul maxim de variabile de memorie care
pot fi manipulate de FoxPro .Aceast valoare poate fi în domeniul 128 –
3600 (versiunea STANDARD) , respectiv 128 –65000 (versiunea
EXTENDED). Implicit versiunea este 256.
OUTSHOW –detactivarea efectul Sift-Ctrl-Alt(ascunde toate
ferestrele din fa a ferestrei active).
OVERLAY –(numai la versiunea STANDARD) specificat locului
unde FoxPro trebuie s plaseze ferestrele .OVL.
PROGWORC –specific locul de plasare a fi ierelor program
cache. Utilizatorii pot dori s plaseze aceste fi iere într-un disc RAM,
sau într-un drive local. FoxPro încearc s men in m rimea acestor
fi iere mai mic de 256k , dar ea poate cre te dac e necesar . Comanda
este deosebit de util în mediul multi utilizator.
REPORT –specific extensia fi ierelor de definire a rapoartelor.
Implicit extensia este .FRX.
RESOURCE –specific unde g se te FoxPro fi ierul resurs
FOXUSER.
TEDIT –specific editorului de texteextern folosit la editarea
fi ierelor program licit este 6000.

9
TIMPFILES –seteaz driverul pe care fi ierele EDITWORK ,
SORTWORK vor fi stocate dac ni s-a specificat altfel cu alte op iuni
(poate fi util în optimizarea performan elor în mediul multiutilizator).

1.3. MODURILE DE LUCRU

FoxPro are trei moduri de lucru:


i. Modul direct –în care utilizatorul introduce cîte o comand în
fereastr de comnzi:
Fereastra de comenzi –cînd folosi i interfa a , FoxPro
genereaz comenzi în fereastr de comenzi care corespunde ac iunilor
executate . Fereastra de comenzi con ine ostorie a tuturor comenzilor
create în timpul unei sesiuni de lucru , FoxPro intractive; examinîd
comenzile generale când folosi i interfa a , se poate înv a repede
limbajul. O comand general în fereastra de comenzi poate fi
reexecutat pozi ionând cursorul la linia respectiv tastând
enter.Comenzile din ferastra de comenzi pot fi copiate într-un
program FoxPro. O comand FoxPro poate fi executat direct tastând-
o în ferastra de comenzi.
ii. Modul asistat –în care utilizatorul d diferite comenzi prin utilizarea
op iunilor meniurilor. FoxPro 2.5 este înzestrat cu o interfa
utilizator (graphic uses interface - GUI) u or de utilizat. Meniurile
i dialogurile fac u oare executarea ac iunilor dorite. Meniurile
FoxPro 2.5 lucreaz simular cu cele Microsoft windows i alte
medii grafice. De exemplu , pentru a activa meniul FILE:
- cu ajutorul mouse-ului, se pzio ioneaz cursorul pe numele
meniului i se apas butonul stîng;
- cu tastatura se apas alt+F;
- pentru a p r si un meniu, tasta i Escape.

iii. Crearea programelor –programele sânt fi ierele care con in o serie


de comenzi . Pentru crearea unui program se poate proceda în unele
din urm toarele moduri:
- Selectarea comenzii NEW… din meniul FILE, se selecteaz
program i apoi OK;

10
- În fereastra de comenzi ,tastnâd MODIFZ COMAND selectarea
din list i apoi OK;
Pentru a salva un program , selecteaz comanda SAVE AS… din
meniul FILE i apoi introduce i numele dorit .
Pentru a modifica un program se procedeaz astfel:
- Se selecteaz comanda OPEN din meniul FILE ,se selecteaz
programul dorit i se tasteaz Enter;
- În ferastra de comenzi, tastând MODIFZ COMAND
“nume_program”.
Pentru executarea unui program , se poate efectua în dou
moduri:
- Se selecteaz comanda DO din meniul PROGRAM, se
selecteaz programul dorit, apoi tast m OK;
- Se întroduce în fereastra de comenzi comanda DO
“nume_program”.
Reluarea programelor prezint multe avantaje fa de
întroducerea induvidual a comenzilor în fereastra de comenzi :
- Programele execut comenzi multiple automat,economisind
timp;
- Programele pot rula alte programe;
- Anumite structuri de program pot fi folosite numai în program;
- Programele rulante în FoxPro ruleaz performan e ne egalate

1.4. DOCUMENTAREA APLICA IILOR


ÎN FoxDoc

FoxDoc este o aplica ie de documentare automat aprogramelor,


incluzând i documenta ie tehnic :
- Lista fi ierelor de sistem ;
- Rezultatul bazei de date;
- Rezultatele fi ierelor index, format , formele etichete , raport
ecran, fi iere meniu i procedura;
- Structura arborelui sistemului;
- Statistica despre fi iere;

11
- Fi iere BATCH pentru realizarea de filiere BACKUP pentru
programe, baze de date.

Adi ional FoxDoc poate scrie un anchet la fiecare


programcare include urm toarele informa ii:
- Numele programului , aplica ie;
- Numele autorului i no iunea de copyright;
- Ce fi iere sânt apelate de respectivul program i ce fi iere
apelaz programul;
- Bazele de date i indicii folosi i;
- Fi iere format, raport i fi ierele de memorie folosite;
- Data i ora ultimii modific ri.

Fi ierele FoxDoc sânt:


FoxDoc .EXE –fi ierul principal;
FoxDoc .HLP –fi ierul help;
Prowords.FXD –fi iere cu cuvinte chee FoxPro;
Exprowords.FDX - fi iere cu cuvinte chee FoxBase;
Config .FDX –fi iere de configurare (op ional).

1.5.TEHNOLOGIA RUSHMORE

Este o tehnologie de accesare a bzelor de date care permite


accesarea de date , care permite accesarea seturilor de înregistrare foarte
eficient . La viteza comparabil cu accesarea înregistr rilor simple
indexate. Cu aceast tehnologie , opera ii cu baze de date complexe
ruleaz de sute de ori mai rapid decât înainte.
Rushmore utilizeaz indicii B-tree STANDARD FoxPro i unde
cere un nou tip de fi iere sau index .Poate fi utilizat cu orice index
FoxPro : standard , compact sau compus. Când sânt procesate baze de
date foarte mari , Rushmore poate s nu aib suficient memorie pentru
a opera pe ma inile mai mici.
Pentru procesarea bazelor de date foarte mari este recomandat
folosirea EXTENDED. Pentru a exploata Rushmore cu baze de date

12
multiple , trebue de folosit comanda SQL SELECT. Facilit ile SQL fac
ca folosirea Rushmore s fie mai u oar .
Rushmore este realizat stfel încît viteza este propor ional cu
num rul înregistr rilor.

1.6.COMPATIBILIT I

FoxPro 2.5 ruleaz majoritatea programelor FoxBase+ f r a


solicita modific ri , când este necesar compatibilitatea cu FoxBase+
folosi i instruc iunea SET COMPATIBEL FoxPlus.
FoxPro 2.5 recunoa te urm toarele tipuri de fi iere FoxBase+:
surse program(.prg);
fi iere macro (.dbt);
fi iere index (.ind);
fi iere baze de date (.dbf)
fi iere de salvare a varibikilor de memorie (.Mem);
fi iere ecran (fmt);
fi iere raport (frm);
fi iere etichet (ldl).

Fi iere create în FoxPro 1.02 în general lucreaz în versiune


FoxPro 2.5 f r modific ri.
Observa ii :
- macro-urile definite în versiunile FoxPro anterioare, s-ar putea
s nu func ioneze în FoxPro 2.5 ,deoarece unele structuru ale
meniului i dialogului sânt schimbate;
- programele compilate în FoxPro 1.02 sânt automat recompilate
pentru arula sub versiunea 2.5;
- FoxPro 1.02 nu va recompila automat fi ierele obiect FoxPro
2.5 trebue s compila i explicit programele;
- numele procedurelor i programelor începînd cu caracterul a ,
genereaz o eruare când sânt recompilate în FoxPro 2.5 .

13
1.7. FoxPro 2.5 ÎN MEDIUL
MULTIUTILIZATOR

FoxPro 2.5 are toate fascilit ile FoxPro 2.5 în mediul


multiutilizator . Într-o re ia trebue administrate coliziunile ,care apar
când utilizatorii folosesc acelea i fi iere baze de date.
Utilizarea excluziv i utilizarea distribuit – FoxPro 2.5 permite
dou metode de accesare a fi ierelor baze de date : exclusiv i distribuit.
Utiluzarea exclusiv –când o baz de date este deschis pentru
utilizarea exclusiv pe osta ie de lucru, numai un utilizator are acces la
date.Un fi ier este deschis în a a mod , folosind una din urm toarele
segven e:
- Set exclusiv on i use fi ;
- Use fi exclusiv.
Deschiderea unui fi ier pentru folosirea exclusiv , este sigur cale
de a preveni citirea con inutului bazei de date de c tre al i utilizatori
,ceea ce împedic al i utilizatori s scrie în fi ier, dar nu împedic citirea
bazei de date.
Observa ie :comanda SET EXCLUSIVE este setat implicit on.
Comenzi care solicit utilizarea exclusiv :
- Index când creaz , adaug sau terge un indicator de indexare
compus;
- INSERT(nu SQL INSERT);
- Pack;
- Zap;
- Reindex;
- Modifz structure.

Utilizarea distribuit –când o baz de date este deschis pentru


utilizarea distribuit , mai multe sta ii de lucru pot accesa baza de date la
un moment dat. Comenzle care scriu într-un fi ier baza de date , deschis
în mod distribuit cer închiderea unei înregistr ri a bazei de date sau
întregii baze de date .
Pute i bloca o înregistrare sau o baz de date deschis pentru
utilizarea distribuit în urm toarele moduri : folosi i o comand care
execut o blocare automat a întregii sau a benzii de date.
Urm torul tabel listeaz comenzile care închid automat
înregistrarea sau baze de date.

14
Comand Efect Comand Efect
APPEND Întreaga baz de date Cather Înregistrarea
curent
APPEND Headerul bazei de Insert Headerul
BLANC date bazei de date
Append Întreaga baz de date Modif memo Înregistrarea
from curent cînd
începe
editarea
Append Headerul bazei de Read Înregistrarea
array date curent
Append Înregistrare curent Recall Înregistrarea
memo storadurent
Brouse Înregistrarea curent Recall next 1 Înregistrarea
ceing i i toate înregistr rile curent
edit
Delete Înregistrarea curent Recal “scop”
Înregistrarea
bazei de date
Delete Înregistrarea curent Replace Înregistrarea
next 1 curent
Delete 1 Înregistrarea a n-a Replace next 1 Înregistrarea
Record n curent
Delete Întreaga baz de date Replace Înregistrarea a
“scop” record n n-a
Replace Întreaga baz de date Chow gets Înregistrarea
“scop” curent

Bloca i manual una sau mai multe înregistr ri , sau o întrag baz
de date cu ajutorul func iei de blocare.
Obsrva ie : cîmpurile memo asociate i filierele index sânt
întotdeauna deschise cu acela titul ca o baz de date.
Accesul Write- Accesul-only –comenzi care modific un fi ier
baze de date , cer acces Write to baza de date . Cu acces Write , o
înregistrare sau întreaga baz de date , trebue blocat înainte de
executarea comenzii. În multe comenzi blocare este realizat automat.
Observa ie :dac fi ierul este deschis în mod exclusiv, nu este
disponibil nici modul Write , nici modul Read-Only.

15
Blocarea înregistr rilor i a fi ierelor baz de date –o comand
care scrie o înregistrare a unei baze de date , trebue s blocheze
înregistrarea sau întraga baz de date . Blocarea unei înregistr ri previne
scrierea într-o registrare în care scrie un alt utilizator.
Blocarea automat –blocarea manual –multe comenzi foxpro
a teapt automat blocarea unei înregistr ri sau a fi ierului baze de date
înainte de executare. Dac înregistrarea sau fi ierul baze de date au fost
blocate cu succes, comanda este executat i dup aceea blocajul este
înl turat.
Deblocarea înregistr rilor i a fi ierelor baz de date.
Urm toarele comenzi deblocheaz manual i automat înregistr ri i baze
de date :
- UNLOCK deblocheaz fi iere blocate în zon ;
- UNLOCK ALL deblocheaz toate fi ierele;
- Dac Multiloks este Set Off blocarea altei înregistr ri va bloca
înregistrarea blocat ;
- Comutînd Multiloks de la on la off i invers se execut , se
execut inplicit un UNLOCK ALL;
- Blocarea unui fi ier baz de date –deblocheaz toate
înregistr rile;
- Închiderea fi ierului baz de date cu Use, Close all, Close Data
Base sau QUIT ,deblocheaz toate înregistr rile i fi ierele baz de
date blocate.
Comanda SETREPROSE –aceast comand efectuiaz
rezultatul unei încerc ri nereu ite de blocare. Pute i controla num rul
încerc rilor Lock.
Func ii de blocare manual .
Flock blocheazp un fi ier, Rlock i Lock sânt identice i pot
închide una sau mai multe înregistr ri. Aceste trei înregistr ri sânt:
- Tasteaz starea de blocare a înregistr rii sau a fi ierului baz
de date;
- Dac o înregistrare sau un fi ier baz dedate sânt deblocate ,
atunci sânt blocate i o valoare logic ;
- Dac o înregistrare i fi ierul baz de date nu pot fi blocate ,
func ia poate fi încercat din nou în func ie de setarea SET
REPROCESS.

16
Administrarea coliziunilor –când dezvolta i aplica ii , mul i
muncitori trebue s antipa i sau anticpa i i s administra i coliziunile
inevitabile care vor rezulta.
O coliziune poate ap rea atunci când un utilizator încearc s
blocheze o înregistrare sau un fu ier baz de date în acela timp.

1.8. DEP NAREA APLICA IILOR

Programele din FoxPro pot include dou tipuri de eru ri:


1) Eroi de compilare;
2) Erori de rulare.

Erori de compilare –înainte de rularea unui program FoxPro,


aceasta trebuie compilat: acest lucru se poate de efectuat manual sau
automat. Cele mai obi nuite erori de commpilare sânt:
- Erori de sintax ;
- Lipsa xomenzilor chee;
- Liniile programului sânt prea lungi.
Pentru a compila un program, selecta i COMPILE din meniul
program, apoi:
- Selecta i To. Errs pentru a crea un fi ier cu erorile de
compilare cu acela nume;
- Selecta i To.File pentru a crea un fi ier cu erorile de de
compilare cu numele i extensia dorit .

Fi ierul creat în ambele cazuri , con ine fiecare linie a


programului care caut o eroare în timpul compil rii, urmat de num rul
liniei i mesajul de eroare.
Folosirea comenzii compile – comanda SET LOGERR ORS,
determin crearea sau nu a unui fi ier cu erorile de compilare la
folosirea comenzii COMPILE:
- Dac Logerrors este setatînainte de folosirea COMPILE,
ob inem un fi ier cu erorile de compilare , având numele programului
i extensia;

17
- Dac programul compileaz f r eroare, sau dac Logerrors
este Set. Off înainte de folosirea COMPILE, nu este creat un fi ier cu
erorile de compilare.
Compilarea automat dup salvare –când sau edita i un program
folosind editorul FoxPro 2.5 , o c su compile when saved este
disponibil în dialogul prederans dialog afi at.

1.9.MASIVELE

FoxPro 2.5 suport masivele unidimensionale i bidimensionale .


Un masiv este o colec ie de variabile cu un nume comun, fiecare
element a unui masiv poate fi referit prin loca ie sau în masiv.
Crearea masivelor –pentru a crea un masiv folosim comanda
DIMENSION sau DECLARE(aceste comenzi identice). Dac în masivul
specificat nu exist ni te comenzi i func ii lucreaz
automat(ACOPY,ADIR…). Numele pot include pân la zece caractere,
constând din caractere alfabetice. Pentru a crea un masiv
unidimensional, include i o dimensiune care specific num rul
rândurilor masivului .
Observa ie :dimensiunile masivului întotdeauna încep de la 1.
Exemplu :dimension x(20);
Dimension x(10,15);
Dimension x(10) y(7,22).

Crearea masivelor –pute i ini ializa fiecare element al masivului


la o valoare, folosind comanda Store sau Oparatorul= .
Exemplu :set compatibile off;
Dimension x(10,15);
Store “rac” to x;
Display memory like x.

Asignarea de valori elementelor masivului –pentru a asigura o


valoare a unui element al unui masiv folosim comanda Store sau
Operatorul egal i specific m dimensiunea elementului.

18
Redimensionarea masivelor –m rimea i dimensiunile masivelor
pot fi schimbate cu ajutorul comenzilor DECLARE i DIMENSION. Cu
aceste comenzi putem m ri sau mic ora dimensiunile masivului,
convertând masive unidimensionale la masive bidimensionale i
realizeaz un masiv unidimensional dintr-un masiv folosind ADEL.
Masivele publice –un masiv public este disponibil pentru orice
program în timpul sesiunii FoxPro i este accesibil din fereastra de
comenzi.
Masivele private –declararea privat a unui masiv îl “ascunde” la
nivelul modulului unde este declarat.
Limit ri la masive –putem crea pân la 3600 de masive. În
versiunea FoxPro EXTENDED , fiecare masiv poate avea pân la 65000
elemente. În versiunea STANDARD fiecare masiv poate avea pân la
3600 elemente.
Observa ie :num rul de masive i elemente poate fi limitat de
memorie disponibil .
Transmiterea unui masiv întreg unei UDF –transmiterea unui
masiv întreg unei func ii se face prin reaferin . UDF poate schimba
masivul în programul apelant.
Pentru a transmite un întreg masiv prin referin a unei UDF,
trebuie s seta i UDFPARMS la REFERENCE, sau prefasa i nimele
masivului cu simbolul a.
Dac UDFPARMS este setat la VALUE, sau dac numele
masivului este în paranteze, numai primul element este transmis UDF.
Transmiterea de date între msive i baze de date –urm toarele
comenzi FoxPro ajut la transmiterea datelor dintr-o baz de date
într-un masiv:
- SCTER –transmiterea de date dintr-o înregistrare într-un
masiv;
- COPY TO ARRAY – transmiterea de date dintr-o serie de
înregistr ri unui masiv;
- SQL SELECT –poate transfera rezultatele unei interog ri unui
masiv.

Urm toarele comenzi ajut la transmiterea datelor dintr-un masiv


într-o baz de date:
- GATNER –transfer datele dintr-un masiv într-o singur
înregistrare;

19
- APPEND FROM ARRAY –adaug noi înregistr ri unei baze
de date i le impune cu date dintr-un masiv;
- SQL INSERT –adaug o singur înregistrare unei baze de
date i impune înregistrarea cu o dt dintr-un masiv.
Masivele i SQL SELECT –SQL SELECT este o comand
versativ pentru introgarea bazelor de date i poate directa rezultatele
interog rilor într-un masiv. Pentru aceasta specifica i clauza INTO
ARRAY urmat de numele masivului.

2. INTERFA A FoxPro 2.5

Interfa a FoxPro 2.5 const din meniul: ferestrele de dialog i alte


facilit i care fac u oar caomunicarea.
Interfa a este non-procedural , astfel încât se pot executa
opera ii f r a tasta comenzi. Ea este de asemenea event-driven ,
a teptând “s i se supun ” ce urmeaz s fac .

2.1.MENIURILE

Interfa a FoxPro 2.5 const din urm toarele p r i: linia meniu,


componentele meniului, ob iunile meniului, casetele pop-up ale
meniului .
Linia meniu este localizat al turi de partea superioar a
ecranului i afi az numele casetelor pop-up ale meniului. Con inutul
liniei meniu se schimb pe m sura acces rii diferitor p r i ale interfe ei.
Pentru a accesa linia meniu , tasta i Alt sau F10. Deplasarea de la
o component la alta, se face cu ajutorul tastelor s ge i, folosind un
mouse, pozi iona i pointer-ul pe linia meniului i executa i un clck.
Pentru a p r si linia meniului, tasta i Alt , ESC sau F10 .
Observa ie :uneori, anumite componente ale meniului nu pot fi
selectate, fiind dezactivate.

20
Casetele pop-up –sânt liste de ob iuni legate. Când selecta i o
ob iune dintr-o caset pop-up, FoxPro va executaac iunea asociat
respectivei ac iuni. Pentru a afi a o caset pop-uppute i proceda astfel:
- Tasta i Alt, apoi tasta activ (hot key);
- Tasta i F10, apoi tasta activ .
Dezactinarea unei casete pop-up ,se face tastând ESC ,Alt sau F10.
Pentru a afi a o caset pop-up se folose te mouse , pozi iona i
poanterul pe caseta pop-up dorit i executa i un click.
Op iunea meniului – casetele pop-up ale meniului con in op iuni.
Anume op iuni sânt urmate de trei puncte (…). Când selecta i acest tip
de op iuni, un dialog apare pentru a solicita informa ii adi ionale.
Accesarea op iunilor se efectuiaz astfel:
- Tasta i tasta , activând pentru op iuni;
- Folosi i tastele s ge i UP i DOWN, pentru a selecta op iunea
dorit , apoi tasta i SPACE BAR;
- Folosind un mouse pozi iona i pointerul pe op iunea dorit i
executa i un click.

2.2.DIALOGURILE

Când selecta i o op iune a unui meniu, care este urmat de trei


puncte, fereastra care apare se nume te dialog. Casetele din dialog apar
de asemenea i în alte situa ii. În timpul unei sesiuni FoxPro 2.5 , când
se cer mai multe informa iipentru a compela o comand sau o expresie,
pentru a ie i dintr-o caset de dialog, selecta i butonul adecvat sau testa i
ESC.
Pentru a muta un dialog pe ecran, tasta i CTRL-F7. Când
catalogul a ajuns în pozi ia dorit , tasta i ENTER. Folosind un mouse,
pozi iona i pointerul pe titlul ferestrei dorite i executa i un click,
re inând click-ul deplasa i fereastra în locul dorit de pe ecran.
Într-un dialog avem butoane PUSH, c su e de control, butoane
radio (radio buton,paranteze rotunde urmate de text, o singur setare
ptând fi selectat la un moment dat), liste, casete text (text boxes,
dreptunghiuri care indic locul unde se poate introduce text/editarea, se
face în mod uzual).

21
Într-un dialog pute i folosi tasta TAB, pentru a v deplasa de la
un contol la altul. Fiecare contol are asignat o tast hot kei, care
permite selectarea facil a controlului dorit. Urm toarele taste permit
manevre folosind tastatura:
- ESC – p r se te dialogul;
- CTRL+ENTER – ignor selecta ia curent i selecreaz
butonul PUSH implicit;
- TAB – selecteaz urm torul control al dialogului;
- S ge ile UP i DOWN – permit deplasarea unei liste sau
casete pop-up;
- HOME i END – selecteaz primul i respectiv ultimul
element al unei liste sau casete pop-up.
Pentru a pozi iona un dialog pe ecran, tasta i CTRL-F7, apoi,
folosind tastele s ge i, muta i dialogul în pozi ia dorit i testa i ENTER.

2.3. FERESTRELE

Ferestrele FoxPro 2.5 pot fi manipulate în multe moduri: pot fi


închise, deschise, ascunse, mutate, dimensionate.
Deschiderea unei ferestre. Fereastra de comenzi este deschis
automat când începe o sesiune FoxPro. Dac închide i aceast fereastr ,
ea poate fi deschis din nou, selectând op iunea COMMAND din pop-up
window sau tastând CTRL-F2. Ferestrele Debug, Trace i View, pot fi
deschise selectând numele lor din casetele pop-up. Pentru a deschide
fereastra Browse, selecta i Browse în fereastra View, sau testa i de dou
ori SPACE BAR, sau ENTER într-o zon de lucru cu o baz de date
deschis .
Închiderea unei ferestre. Pentru a închide o fereastr activ
tasta i ESC sau selecta i CLOSE din meniul pop.up FILE. Folosind
mosele , pozi iona i pointerul mouse-lui pe caseta de închidre i
executa i un click. Dac dori i s închide i toate ferestrele, tasta i
SHIFT+ALT+F, apoi selecta i CLOSE din meniul pop-up FILE.

22
Ascunderea unei ferestre –selecta i HIDE din meniul
WINDOW. Pentru a ascunde sau a afi a toate ferestrele deschise, tasta i
SHIFT+ALT+W. Op iunea HIDE din meniul WINDOW este înlocuit
cu op iunea care permite ascunderea tuturor ferestrelor , respectiv
afi area tuturor ferestrelor.
Dimensionarea unei ferestre. Pentru a dimensiona o fereastr ,
selecta i SIZE din meniul WINDOW , sau tasta i CTRL+F8. Când
fereastra este de dimansiunile dorite tasta i ENTER.
Extinderea i minimizarea unei ferestre. Pentru extinderea i
minimizarea unei ferestre, executa i ZOOM în sus, sau tasta i
CTRL-F10. Pentru minimizarea unei ferestre selecta i ZOOM în jos, sau
tasta i CTRL-F9.
Folosind un mouse ,pozi iona i pointer-ulpe col ul drept din sus
al ferestrei i executa i un click.
Reanrajarea fi ierelor –pentru rearanjarea fi ierelor, selecta i
CLOSE din meniul WINDOW, sau tasta i CTRL-F1, pân când
fereastra dorit n primul plan.
Deplasarea în interiorul ferestrei –deplasarea în interiorul
ferestrei se face cu ajutorul urm toarelor taste: s ge i, Page UP, Page
Down, Home, END.

Fereastra de comenzi –este fereastra de unde sânt introduse


comenzile în modul direct. Pentru a evita ca o comand lung s se
extind dincolo de marginea dreapt :
1. Tasta i unde dori i s împ r i i comanda (cu un spa iu în
fa );
2. Tasta i ENTER pentru a deplasa cursorul la urm toarea
linie ;
3. Tasta i restul comenzii.

2.4. COMENZI FoxPro 2.5

BOX
Rând 1, col 1, rând 2, col 2, BOX “expl”.
Deseneaz un dreptunghi: rând 1, col 1, rând 2, col 2specific
coordonatele stânga sus, respectiv dreapta jos;

23
Expl –reprezont caracterul folositpentru desenare.
CLEAR
Rând 1, col 1, “clear”/clear to rând 2, col 2.
terge o por iune a ecranului: rând 1, col 1 reprezint
coordonatele col ului stânga , sus al zonei, care va fi tears . Dac
omite i CLEAR sau CLEAR TO, FoxPro terge rândul 1 de la col 1,
pân la sfâr itul rândului.
EDIT
Rând ,cd EDIT varl câmp size exp# 1 exp#2[exp# 3][function
exp# 1][default exp][enable/desble][message exp #2][valid exp
#1/exp#4][error exp#3][when exp #2][nomodify][scroll][tabs][color
scheme exp#5/color].
Aceast comand creaz o regiune rectangular , pentru editarea
variabililor de memorie a elementelor unui masiv,câmp sau câmp memo.
Variabilele de memorie, elementele unui masiv sau câmpurile , rebue s
fie de tip caracter. Toate facilit ile standartde editare FoxPro sânt
disponibile: rând , col –specific col ul stângal regiunii de editare.
Clauza DEFAULT –este ignorat dac variabila de memorie
exist sau dac specific o baz de date, sau un c mp memo.
Clauza MESSAGE –afi az epresia exp C4, când este selectat o
regiune de editare de text, centrat pe ultima linie a ecranului sau la
loca ia specificat de set MESSAGE.
Clauza ERROR permite înlocuirea mesajului implicit cu exp C5.
WHENpermite sau nu selectarea regiunii de editare bazat pe valoarea
local exp.L2 , care trebue evaluat la valoarea logic TRUEpentru
selectare.
NOMODIFY –afi az regiunea de editare , dar nu permite
editarea.
SCROLL –plaseaz o linie la dreapta regiunii de editare, în
vederea indic rii vizuale a pozi iei în regiunea de editare.
TAB –insereaz un tab în text la loca ia curent a cursorului.
COLOR/COLOR SCHEME –permit setarea autorilor regiunii de
editare.
MENU
Rând, col MENU masiv exp N1, [exp N2][TITLE
expl][SHADOW].

24
Creaz un meniu pop-up : rând, col –specific pozi ia unde va fi
plasat col ul stânga sus, masivul con ine op iunile de tip caracter , care
vor ap rea în acest pop-up ;
Exp N1 – repreznt num rul total al op iunilor afi ate în acest
pop-up.
TITLE –afi az un titlu în marginea superioar a casetei pop-up;
SHADOW –afi az o zon întunecat , care seam n cu o
umbr .

Activarea MENU
Activarea MENU nume-meniu , activeaz un meniu predifinit i
afi az pe ecran ,dac op iunea PAD apare,linia luminoas apare pe
op iunea specificat .
APPEND
APPEND”blanc”.
Pentru ad ugarea de înregistr ri bazei de date curente. Deschide
o fereastr de editare , astfel încât se pot introduce date de noile
înregistr ri. Toate fi ierele indexdeschise sânt actualizate la aducerea
unui noi înregistr ri.
APPEND FROM
APPEND FROM fis câmpuri FOR, TZPE, PDOX, RPD, SDF,
SYLC, WITH, WITH BLANC.
Copiaz înregistr rile dintr-un fi ier i adaug la sfâr itul
bazeide date curente. Dac numele fi ierului care con ine date ce trebue
copia , nu este o baz de date FoxPro, trebue specificat tipul fi ierului.
Tipuri valide sânt:
- DELMITED –specific un fi ier text;
- DELMITED WITH BLANC – specific fi iere care con in
câmpuri separate unul de altul prin tab – uri;
- DELMITED WITH CARACTER –specific fi iere care
con in câmpuri separate;
- DIF –specific fi iere în format Data interseig format;
- FW2 –specific fi iere create de Frame Worc;
- MDD –specific fi ierele paradox, versiunile 3.5 i 4.0;
- PDOX –specific fi iere rapidifile versiunea 1.2;
- SDF –specific fi iere în forma System Data Format;
- SXLK –specific fi iere în format Lotus;
- WRK –specific fi iere în format Lotus ;

25
- XLS –specific fi iere Microsoft Excel, versiunile 2.0, 3.0,
4.0 .

UPPEND FROM ARRAY.


Uppend from array. Masiv for expl.
Adaug înregistr ri bazei de date curente i le umple cu date
dintr-un masiv specificat. Con inutul fiec rui rând al masivului este
transferat unei noi înregisr ri a bazei de date. Prima coloan a masivului
devine primul câmp, al doilea rând al masivului devine al doilea câmp,
.a.m.d.
Cauza FOR op ional , permite definirea unei condi ii care trbue
îndeplinit înainte ca datele masivului s fie ad ugate bazelor de date ,
dac extind inclus cauza FIELDS , numai câmpurile listate sânt
actualizate cu data din masiv.
Observa ii : masivul trebue s existe , pentru a putea folosi cu
succes comanda APPEND FROM ARRAY , dac tipul elementului nu
corespunde cu tipul câmpuilui, este ini ializat cu o valoarevid .
APPEND MEMO –copiaz con inutul unui fi ier, într-un câmp
MEMO con inutul fi ierului este ad ugat la sfâr itul textului existent în
câmpul MEMO.
BROWSE
Browse “filds lista câmpurilor”for exp .a.m.d.
Comanda BROWSE este una dintre cele mai folositoare comenzi
FoxPro : deschide freastra i afi az înregisrarea unei baze de date ,
putem avea o fereastr deschis pentru fiecare zon de lucru.
Clauza fields afi az câmpurile listate , în ordinea specificat în
lista câmpului.
Clauza format permite folosirea unui fi ier format pentru
afi area i întroducerea unui fi ier format, pentru a controla afi area i
introducerea datelor în fereastra BROWSE, urm toarele informa ii sânt
extrase din fi ierul FORMAT i aplicate ferestrei BROWSE.
- Lista câmpurilor;
- Toate cauzele VALID;
- Toate cauzele THEN;
- Toate cauzele RANGE;
- M rimea câpurilor ;
- Toate expresiile SAY.

26
Prezen a clauzei FRIZE permiten efectuarea de schimb ri numai
asupra unui câmp, cel specificat. Dac ad uga i clauza fereastra Browse
este deschis în aceea i configura ie în care a fost salvat ultima dat în
fi ierul FOXUSER, dac resource este setat on. , dac fereastra Browse
afost deschis .
Dac EDIT sau REDIT sânt incluse în comanda parti ia stînga sau
dreapta, sânt în mod cbungie când fereastra Browse este deschis .
Lpartition –aranjaz cursoru pe ecranul munitorului unde el este
necesar.
Nomenu –nu afi az meniul Browse pe ecran în vederea
prevenirii accesului la op iunile accesului.
Rest – previne mutarea pointerului înregistr rilor de la pozi ia
curent în vârful bazei de date , cum se face în mod implicit.
Clauza TIME AUT –indic pe ecranul dumneavoastr cât timp a i
lucrat în mediul aspirant FoxPro i câte minute au fost pierdute din caza
ma inii i altor propriet i.
Clauza WHEN –este executat când muta i cursorul la o alt
înregistrare sau în fereastra aceasta , sau într-o fereastr care esteegal .
Clauza WHEN limitez num rul caracterelor afi ate pentru toate
câmpurile. Dac include i clauza Window, ferastra Browse în
caracterisricile ferestrei specificate.
Clauza Color –permite specificarea culorii ferestrei i aceast
clauz permite schimbarea ferestrei în acea culoare care v place mai
mult sau nu stric vedera dumnevoastr când v uita i la ecran.
CANCEL
Opre te toate execu iile care au fost pornite mai înainte de
utilizator i el vrea caei s termine în ferestre de comenzi sau sistema de
operare.
CLEAR
terge articole specificate. Comanda CLEAR terge ecranul sau
fereastra curent i pozi ioneaz cursorul la loca ie 0.0. Comanda
CLEAR ALL terge toate variabilele de memorie , masivele toate
defini iile care au fost afi ate nu numai pe ecranul munitorului i la toat
programa. CLEAR GETS terge respectiv programe cu GETS. În total
se poate de spus c unde exist comanda CLIR respectiv ce înseamn a
doua parte a comenzii aceea , respectiv i se terge de pe ecran sau din
program.
CLOSE

27
Acest comand închide toate ferestrele care sînt notate sau
afi ate pe ecran.
COMPILE
Compilez unul sau mai multe fi iere i creaz un fi ier obiect
pentru fiecare fi ier surs . Clauza NODEBUG pentru a reduce m rimea
fi ierului compilat.
COPY –este necesar pentru a copia fi iere i ce este necesar,
copiile sânt absolut identice.
COUNT
Num r înregistr rile bazei de date active care îndeplinesc
condi ia curent . Clauza TO este folosit pentru scoaterea rezultatului
ob inut într-o varibil de memorie sau într-un element al masivului.
DIR sau DIRECTORY
Afi az con inutul unui director. Clauza TO PREVRAIT trimite
informa ii la imprimant .

DO
Pentru a porni un fi ier necesar, se traduce ca a face ceva sau a
porni.
LIST
Listeaz con inutul bazei de date sau informa ii din mediul clauza
SCOP, se refer la înregistr rile care vor fi listate dac SCOP lipse te;
ALL ELSE inplicit. Clauzele urm toare aproape cum se traduc acelea
func ii respectiv i fac.
Includerea clauzei NOCONSOLE suprem afi area ie irii pe
ecran clauza NOOPTIMIZE, dezactiveaz optimizarea RUSHMORE.

2.5. SPECIFICA IILE TEHNICE

Fi iere baze de date i fi iere index Fox Pro FoxPro


exit
Num rul maxim de înregistr ri 1 bilion 1 bilion
Num rul maxim de câmpuri 255 255
Num rul maxim de caractere/câmp 65500 65500
Num rul maxim de caractere/câmp memo 254 254
Num rul maxim de caractere/cheie de

28
index(idx) 100 100
Num rul maxim de baz de date deschis
(sim) 240 240
Num rul maxim de fi iere index deschise 25 25
Num rul maxim de fi iere index deschise în
toate zonele de lucru nelimitat nelimitat
Num rul maxim de fi iere deschise
simultan nelimitat nelimitat
99 99

Caracterele câmpului
M rimea maxim a câmpurilor ir de caracter 254 254
M rimea maxim a câmpurilor numerice 20 20
M rimea maxim a câmpurilor ir de
caractere pentru nomole câmpurilor 10 10
Num rul de zecimale folosite în calcul 16 16

Variabile de memorie i masive


Num rul standart de memorie 256 256
Num rul maxim de variabile din memorie 3600 6500
Num rul maxim de variabile de masive 3600 6500
Num rul maxim de variabile de elemente
într-un masiv 3600 6500

Fi iere program i fi iere procedur


Nm r maxim de linii într-un fi ier
program surs Nelimitat Nelimitat
M rimea maxim unei procedure dup
compilare 64k 64k
Num rul maxim de proceduri fi ier nelimitat nelimitat
Num rul maxim deapeluri de imbricate 32 32
Num rul maxim de niveluri Read
imbricate 5 5
Num rul maxim de comenzi structurale 64 64
Num rul maxim de parametri aunei
proceduri 24 24

29
Capacit i al editorului de raporturi
Num rul maxim de obiecte în defini ia
unui raport Nelimitat Nelimitat
Num rul maxim de linii în defini ia unui
raport 255 255
Num rul maxim de nivele grupate 20 20

Suport ferestre
Num rul maxim de ferestre deschise Nelimitat Nelimitat
Num rul maxim de ferestre Browse 25 25

Alte capacit i
Num rul maxim de caractere 64k 2G
Num rul maxim de caractere linie de
comand 2048 2048
Num rul maxim de fo turi într-un macr
ciubard 1024 1024
Num rul maxim de fi iere deschise 99 limitdos
Num rul maxim de câmpuri care pot fi
selectate SQL SELECT 255 255

Culori
Num rul de scheme de culori, set de
culori 24 24
Num rul macim de seturi de culori nelimitat nelimitat
Num rul maxim de culori, schem de
culori 10 10
Num rul de scheme de spon pentru
definirea utilizatorului 8 8

30
3 . MENIURILE FoxPro 2.5

3.1. MENIUL SYSTEM

Op inerea acestui meniu ofer informa ii despre FoxPro 2.5,


primit crearea de micro-uri sau folosirea accesoriilor FoxPro 2.5.

System
About FoxPro …
Help …
Macros …
Filer
Calculator
Calendar/Diary
Special Characters
Asccll Chart
Capture
Puzzle

About FoxPro –afi az informa ia despre FoxPro 2.5 i num rul


serial al copiei FoxPro 2.5.
Help … - listaez con inutul Help-ului (comenzi , func ii ,
variabile de memorie , sistem i elementele interferen ei).
Fereastra Help este o fereastr standart FoxPro , ea poate fi
mutat , dimensionat , închis , etc.
Macros … - afi az dialogurile macrourilor. Folosind acest
dialog, pute i defini tastele Alt, Ctrl sau combina ii de taste, s execute o
serie de tast ri în mod automat.
Meniul Filer –permite men inerea memorie pe Hart Disc,
permi ând urm toarele opera ii asupra fi ierului: copierea, mutarea
redeminsionarea, c utarea, tergerea, verificarea meniurilor, vizualizarea
i schimbarea atributelor, sortarea (care poate fi dup nume, extensie,
m rime, dat , atribute) .

31
Calculator –apeleaz un calculator care poate fi folosit ca un
calculator de buzunar standart. Calculile putând fi executate, folosind
tastatura sau mouse-ul. Multe taste a calculatorului au echivalent la
tastatur .
Calendar/Diary –este o fereastr FoxPro standart, care suport
toate opera iile permiseasupra ferestrelor. În tabelul Diary poate fi
introdus text asociat cu orice dat din tabelul calendar.
Special Characters –se pot selecta caractere, cum ar fi caractere
de desenarea liniilor, dup care se pot copia într-o fereastr de editare.
Pentru a închide fereastra caracterelor speciale, selecta i Close din pop-
ul File, tasta i Escapesau executa i click asupra c su ei se închidere.
Capture –copiaz textul selectat Clipboord, astfel încât acesta
devine disponibil pentru înserare în orice ferastr . Caracterele grafice,
cum ar fi marginile ferestrelor nu pot fi capturate.
Cu text pe ecran, selecta i Capture din meniul popup-ul System,
dup care se solicit selectarea marginea zonelor careva fi capturat .
Tasta i Escap în timpul opera iei, dac dori i s renun a i la Captuur .
Puzzle –aduce pe ecran jocul cu acela nume. Pentru a amesteca
numerele, selecta i Shufle.

3.2. MENIUL File

Con in op iuni care permit crearea i salvarea, i alte manipul ri


ale fi ierelor de pe discuri, introducerea informa iei de imprimare i
p strare FoxPro 2.5 .

New …– permite crearea i deschderea unui nou fi ier. Dac o


baz de date este deschis în zona de lucru curent , se poate crea un
fi ier, având unul din urm toarele tipuri: baz de date, program, text,
index, raport, etuchet , ecran, meniu, interogare, proiect.
Dac o baz de date nu este deschis , se poate de creat un fi ier de
unul din tipurile enumerate anterior, cu excep ia tipului indexului.
Observa ie : dac renun a i la crearea unui fi ier, indiferent de tip,
selecta i Cancel sau tasta i Escape.

32
File
New …
Open …
Close
Save
Save as …
Revert
Printer Setup …
Print …
Quit

Open … – permite deschiderea unui fi ier existent. Dialogul


Open File, afi az toate ferestrele de un anumit tip (tipurile fi ierelor
sunt categoriste dup extensii). Dac dori i afi area tuturor fi ierelor,
selecta i All Files. Pentru a deschide un fi ier, selecta i din list i apoi
selecta i Open. Pentru a p r si dialogul f r deschiderea vreunu-i fi ier,
selecta i Cancel.
Close –închide fereastr activ .
Save –salveaz fi ierul activ (text, program, raport, etichet ,
ecran, meniu, interogare sau proiect ), f r s -l închide i. Dac sunt
deschise mai multe ferestrede editare, numai modific rile din fereastra
de editare cea mai din fa sunt selectate pe disc.
Save as … –salveaz fi ierul curent sub un anumit nume (la
aceasnt selec ie este adus pe ecran dialogul Save as).
Revert –întroduce ultma versiune salvat a fi ierului.
Printer Setup –afi az dialogul Print i permite imprimarea
fi ierului activ.
Se poate specifica una din urm toarele surse:
- con inutul Cliboard-ului;
- con inutul ferestrei de comenzi;
- con inutul unei ferestre Ascli;
- con inutul unui fi ier care nu este deschis;
- con inutul ferestrei de editare deschis .

Observa ie :pentru a imprima rapoarte sau etichete, selecta i


Report …, respectiv Label… din Database.
Dup set rile de rigoare, selecta i OK, pentru a confirma op iunile
sau Cancel, pentru a ie i din dialog f r a executa imprimarea.

33
Quit –termin o sesiune FoxPro i cedeaz controlul sistemului
de operare.

3.3. MENIUL EDIT

Op iunile acestui meniu sunt utile când se editeaz text în FoxPro.

Edit
Undo ^Z
Redo ^R
Cut ^X
Copy ^C
Paste ^V
Clear
Select All ^A
Goto Line …
Find … ^F
Find Again ^G
Replace And Fine Again ^E
Replace All
Preferences …

Undo –anuleaz efectul ultimii comenzi de editare. Dac selecta i


Undo repetat, ac iunile vor fi anulate de la ultima spre prima.
În contxtul Undo i Redo, o ac iune este definit ca:
- ap sarea Delete sau BoskSpace;
- selecta i apoi ap sarea Delete sau BoskSpace;
- selectare, apoi începere tastare text de înlocuire;
- mutare cursor i tastare;
- orice secven de tast ri, în afara celor listate de mai sus,
executate înainte de ap sarea Spacebar i tastare;
- selectarea uneia dintre urm toarele op iuniale meniului Edit:
Cut, Paste, Clear sau Replace All.

34
Redo –reexecut ac iunea interior anulat cu ajutorul Undo
(ac iunea este opus lui Undo).
Cut –plaseaz textul selectat în ClipBoord, înl turându-l din
câmp, înregistrare, fi ier sau regiune de text i c su e de dialog.
Copy –plasez textul selectat (f r a-l înl tura) i plaseaz copia
în ClipBoord.
Paste –îsereaz o copie a con inutului ClipBoord-ului în fi ierul
sau înregistrarea curent la loca ia cursorului.
Clear –înl tur textul selectat sau datele f r a le plasa în
ClipBoord ( terge, de asemenea, con inutul ferestrei de ie ireactive).
Select All –selecteaz toate liniile de text în fereastra de editare
curent , ferastra de dezign, (dimensionarea-layout) sau c su a de dialog
(selectând Select All, când sunte i în fereastra Browse, tot textul din
câmpul curent este selectat pentru editare).
Goto Line… – afi az dialogul Goto Line , astfel încât cursorul
poate fi plasat la linia respectiv a textului, programului, ferestrei memo,
sau fereastra de comenzi.
Find …– afi az dialogul Find, care permite specificarea
cuvântului sau frazei care se dore te de a fi g sit , op ional, putând fi
înlocuit cu un anumit text.
Find Again –repet ultima c utare.
Replace And Find Again –înlocuie te textul c utat i apoi
continu c utarea pentru o nou apari ie a textului c utat.
Replace All –înlocuie te toate apari iile textului c utat.
Preferences –stabile te st rile de editare (modul de aliniere,
m rimea tab-ului, .a.m.d.).

35
CONCLUZIE

În aceast not explicativ am men ionat sustemul de administrare


abazei de date MICROSOFT Fox Pro 2.5.
Dup cum vedem acest sistem este dotat cu o interfa foarte
puternic i complet . Datorit acestora Fox Pro 2.5 este foarte u or de
utilizat.
Fox Pro 2.5 permite crearea de aplica ii care ruleaz pe platforme
multiple MS-DOS i mediul de operare Windows. Fox Pro 2.5 are unele
priorit i fa de alte versiuni Fox Pro i în compara ie cu alte sisteme
de baze de date.
Fox Pro 2.5 permite rularea automat a aplica iilor MS-DOS i
Windows. Fox Pro 2.5 în compara ie cu alte versiuni permite
transportarea de la o platform la alta f r schimbare de cod.
Fox Pro 2.5 include dou versiuni de rulare STANDRT i
EXTENDER. Versiunea EXTENDER exploateaz capacit ile
microprocesorului la maximum i folose te toate memoriile extinse
disponibile ce orienteaz la orice vitez de executare mai mare. Deci
aceasta permite de a m ri rapiditatea de lucru cu bazele de date. Îns
pentru a folosi versiunea EXTENDER trebue s dispunem de calculator
mai avansat i 3Mbai i de memorie. M rirea rapidit ii de lucru cu
bazele de date e posibil datorit folosirii tehnologiei RUSHMORE.
RUSHMORE este realizat astfel ca viteza sa este direct
propor iomal cu num rul de înregistr ri. Deci putem spune c sistemul
dat Fox Pro 2.5 este un sistem foarte rentabil pentru rularea i
prelucrarea bazelor de date.

36